logo 4th Dimension d.o.o.

FAQ za EUR!!!


Pripremate li se za euro?
Sve za prelazak na euro 4D je napravila još 01.05.2022. Nakon toga smo, na osnovu sugestija s terena, doradili desetine "detalja". Pratite novosti po pitanju eura na ovaj način…

Mogu li probati sve oko eura u nekakvom demo sučelju?
Naravno! Demo možete samostalno otvoriti od 6. mjeseca 2022. godine. Taj mehanizam smo napravili upravo zbog eura. Najbolje pročitati 4D Wand Info broj 540. Vrlo precizno je opisan svaki korak (svaki 4D Wand Info imate u uputama 4D Wanda. Naravno, trebate biti na zadnjoj verziji).

Treba li napraviti backup (snimiti rezervne kopije) prije pojedinih akcija?
Da!!! Obavezno snimite backup trenutak prije bilo kakve konverzije. Ako ćete danas raditi konverziju plaća, sutra konverziju limita, prekosutra…, obavezno svaki put, netom prije akcije, snimite backup. Ako nešto krene po zlu, nećemo moći pomoći bez rezervnih kopija.

Koje podatke je potrebno ručno izmijeniti nakon otvaranja 2023. godine?
Prije početka rada u 2023. godini sljedećim registrima potrebno je ručno upisati nove iznose/podatke:
  • Intrastat: promijeniti referentnu valutu "191 - Hrvatska kuna (carina)" u "978 – Euro (Carina)"
  • Carinske tarife: upisati eventualne svote carine
  • Povratna naknada: upisati i provjeriti iznose. 4D Wand će upisati samo osnovnu povratnu naknadu od 0.07 eura
  • Vrste ambalažnog materijala: upisati i provjeriti iznose
  • Napomene na dokumentima: provjerite napomene u koje ste ručno upisali tekst koji sadrži kune (kn, kuna, kunama,...) te ih izmijenite
Više pročitajte u 4D Wand Info broj 542.

Kako mogu pripremiti cijene unaprijed i proglasiti ih važećim na željeni datum?
4D najtoplije preporučuje plansku kalkulaciju za robi i posebno plansku kalkulaciju za usluge. To su mehanizmi u kojima možete sve pripremiti unaprijed s mnoštvo procesa koji vam mogu pomoći (zaokruživanje cijena, upis marže na razne načine, usklađivanja, upisivanje troškova, posebne cijene za WEB, komisija…). Ne postoji bolji mehanizam od planskog cjenika.

Što ako u kunama imam sitne lipe? Kako 2 lipe pretvoriti u euro?
Ovo pitanje regulira Zakon i sve je jasno – trebate odvojiti vrijeme i pripremiti cijene za euro. Mnogi misle da će pomoći više decimala, ali isto nije istina. 4D Wand u pozadini kalkulira s 32 decimale i opet dođe do situacije da će neka cijena nakon obrade iznositi 0,00 €. Više o tome na poveznici.

Da li trebam raditi nešto posebno po pitanju 4D Wand IMC-a?
Naravno! Nakon što ste otvorili 2023. godinu u 4D Wandu, potrebno je ažurirati godinu za automatske obrade (provjere, importe, exporte) i poslati nove cijene na web. Više o tome na poveznici.

S kojim datumom ću plaće prebacivati u euro s obzirom na to da na računu nemam dovoljno za plaće?
Napravili smo prelazak na euro tako da možete plaće obraditi naknadno, bez obzira na to što ste s robno-materijalnim već počeli u euru. Dakle, do vas je… Više o tome na poveznici.

Hoće li plaće za 12. mjesec 2022. godine, koja se isplaćuje nakon 01.01.2023. godine biti u kunama?
Ne! Zakon je jasan - apsolutno sve što se izdaje u 2022. godini, bit će u lipama. Sve što se izdaje u 2023. godini, bit će u eurima. Više o tome na poveznici.

Kada će mi se u eure konvertirati osnovna sredstva?
Tek kada se vi odlučite da osnovna sredstva konvertirate. Ista stvar je kao i s plaćama, autorskim honorarima, limitima, loyalty-jem, putnim nalozima itd. Osnovna sredstva konvertirate na svoj željeni datum. Naravno, trebate završiti sve poslove po pojedinim pitanjima/modulima. Jednom kad konvertirate u euro, nema povratka nazad, osim da vam vratimo backup.

Hoće li se Loyalty program automatski konvertirati u eure?
Neće! Najbolje pročitati 4D Wand Info broj 558 (svaki 4D Wand Info imate u uputama 4D Wanda. Naravno, trebate biti na zadnjoj verziji).

Kako na euro prelazimo u 4D Wand POS blagajni?
Ako koristite on-line POS blagajnu, sve će se odraditi otvaranjem nove poslovne godine u centrali.
Ako koristite off-line POS blagajnu, otvaranjem nove poslovne godine (Glavni izbornik POS blagajne > Alat > Otvaranje nove godine). Više o tome na poveznici.

Kako ću znati koliko eura moram vratiti kada mi kupac da kune (povrat gotovine do 15.01.2023.)?
U POS blagajni kod naplate pojaviti će se tabela za izračun. Više o tome na poveznici.

Gdje se u 4D Wand-u nalazi Zapisnik o promjeni nabavne vrijednosti?
Zapisnik o promjeni nabavne vrijednosti možete pronaći u modulu Veleprodaja ili Maloprodaja, u padajućem izborniku Promet > Zapisnik o promjeni nabavne vrijednosti.

U kojem trenutku će program konvertirati plansku kalkulaciju roba ili usluga u euro?
U trenutku otvaranja nove 2023. godine u 4D Wand-u. Više o tome na poveznici.

Prijenos Dinamika naplate u 2023. godinu
Ako dokumente dinamike naplate knjižite u financijsko knjigovodstvo onda se dokumenti uopće ne prenose u novu godinu, nego se prenose samo otvorene stavke po tim dinamikama. Otvorene stavke se automatski konvertiraju u Eure prema fiksnom tečaju konverzije. Knjiženjem uplata kupaca i povezivanjem u salda-kontima uplate bi se ažurirale na dinamikama naplate u prethodnim godinama.
Drugi način rada je da se u novu godinu prenose neodobreni i neplaćeni dokumenti dinamika naplate. U tom slučaju se konvertiraju svi iznosi na dokumentima u novu godinu u Eurima prilikom prijenosa dokumenata dinamike naplate.

Kako unijeti početno stanje gotovinske blagajne u modulu Blagajne 4D Wanda?
Početno stanje u blagajni u 2023.g. unosi se ručno u Eurima. Prije toga je potrebno ručno otvoriti i novu Vrstu blagajne s valutom 001 – Euro.

Prijenos početnog Financijskog stanja u 2023.g. i otvorene stavke domaćih kupaca i dobavljača. Što pripremiti prije prijenosa?
Prije prijenosa IOS-a u početno financijsko stanje za domaće kupce i dobavljače u novu 2023.g. potrebno je: zatvoriti sve otvorene stavke i za kupce i za dobavljače, te obračunati i povezati sve sitne razlike. Prijenos se može ponavljati neograničeni broj puta, sve do trenutka dok se ne zaključi poslovna godina i ne preda završni račun. Više o tome na poveznici.

Prijenos početnog Financijskog stanja u 2023.g. i otvorene stavke INO kupaca i dobavljača. Što pripremiti prije prijenosa?
Prije prijenosa IOS-a u početno financijsko stanje za INO kupce i dobavljače u novu 2023.g. potrebno je: zatvoriti sve otvorene stavke i za INO kupce i za INO dobavljače, obračunati tečajne razlike po zatvorenim uplatama i obavezno ih povezati u salda-kontima, uskladiti i povezati sitne razlike, napraviti obračun tečajnih razlika i za neplaćene devizne račune i sve svesti na tečaj konverzije (1 Euro = 7,53450 Kn) koji će vrijediti i na dan 31.12.2022.g. i obavezno ih povezati u salda-kontima. Prijenos se može ponavljati neograničeni broj puta, sve do trenutka dok se ne zaključi poslovna godina i ne preda završni račun. Više o tome na poveznici.

Kako će se eksportirati podaci iz 4D Man-a nakon konverzije?
Za 4D Wand godine 2022 ili niže podaci će biti u kunama (HRK), a za godine 2023 ili više podaci će biti u eurima (EUR).

Što će se dogoditi kod kopiranja dokumenata (npr. Ponuda) iz 2022. ili nižih godina u 2023. godinu?
Konverzija će se izvršiti u “letu” te će u 2023. godini nastati dokument s preračunatim iznosima u EUR.

Što će se dogoditi kod prijenosa nedovršenih narudžbi (kupaca, dobavljača) u 2023. godinu?
Kopiranje nedovršenih narudžbi, kao dio procesa prijenosa robno-materijalnog u 2023. godinu u letu će konvertirati iznose u euro po zakonom definiranom tečaju.

Kako mogu promijeniti temeljni kapital u eure?
Pozovite Parametri programa > Podešavanje papira i margina > tipka Footer te izmijenite kune u eure. Svakako nakon izmjene kliknite na tipku Snimanje.
Ne zaboravite ponoviti operaciju na drugim setovima koje koristite.

Kako će se odraditi konverzija u putnim nalozima?
U 2023.g. prilikom ulaska u modul Putnih naloga program će vas pitati da li želite odraditi konverziju na Eure. Ako ste potvrdno odgovorili tada će se iz kuna u Eure konvertirati iznos Hrvatske dnevnice iz 200,00 kn u 26,54 Eura.
S obzirom na to da je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak iznos nove hrvatske dnevnice propisan na 26,55 Eura, potrebno je padajućem izborniku Putni nalozi > Dnevnice odabrati državu Hrvatska i na tipku Izmjena upisati novi iznos dnevnice.
Iznos za korištenje privatnog vozila u službene svrhe koji je iznosio 3,00 kn/km se neće konvertirati u Eure nego je potrebno ručno upisati novi iznos u Eurima koji će se isplaćivati po prijeđenom kilometru. Prema Pravilniku to je iznos od 0,40 Eura.

Kada će se zamijeniti pozicije kuna i eura na ispisima dokumenata i naljepnica?
Pozicije će se zamijeniti ispisivanjem dokumenata kreiranim u 2023. godini u 4D Wandu.

Zašto rekapitulacija dnevnog prometa nema iznos kuna koje smo naplatili tijekom dana, već je isključivo u eurima?
4D POS blagajna ne evidentira kune koje ste fizički primili prilikom naplate. Dovoljno je zbrojiti kunski iznos i isti podijeliti s fiksnim tečajem eura kako biste dobili ukupan iznos dnevnog prometa u euru.
Naime, radi se izuzetno kratkom periodu dvojne naplate za koji se nije isplatilo dodatno kompleksnije programiranje, pogotovo stoga što je problem evidentiranja uz primjenu fiksnog tečaja lako rješiv.

Kako 4D Wand radi konverziju iz kuna u euro nad dokumentima, IOS-ima i sl.?
4D Wand uvijek konvertira svaku stavku s računa, ponude, narudžbe, svaku otvorenu stavku u početnom stanju i sl. tako da je podijeli s tečajem konverzije 7,53450.
Sukladno tome, nije prikladno uspoređivati ukupan iznos s računa, narudžbe, ponude, ili ukupan saldo na kontima kupaca i dobavljača podijeljen s tečajem konverzije s iznosima koji je 4D Wand konvertirao po stavkama. Naime, logično je da će u takvim usporedbama postojati razlike u zaokruživanju u centima jer zbroj konvertiranih pojedinačnih stavki nije jednak ukupnom iznosu podijeljenim s tečajem.

Nakon kopiranja dokumenata u 2023. godinu, u novonastalim dokumentima jedinična cijena stavke u EUR pomnožena s količinom ne odgovara ukupnom iznosu stavke u EUR?
Prilikom kopiranja dokumenata iz npr. 2022. u 2023. godinu, program konvertira kunske iznose stavaka dokumenata po fiksnom tečaju konverzije i kreira EUR iznose stavaka u dokumentima nastalim u ovoj godini, pa sukladno količini izračuna i jediničnu cijenu u EUR. Ako na kalkulatoru pomnožite jediničnu cijenu u EUR s količinom, u nekim slučajevima nećete dobiti prvotno konvertirani iznos stavke (dakle iznos nastao konverzijom u EUR prilikom kopiranja dokumenta) zbog razlika u zaokruživanju. Uvijek možete u dokumentu koji je nastao kopiranjem iz prethodne godine “prekucati” količinu stavke čime će se ponovno pomnožiti cijena i količina te izračunati novi iznos u EUR.

4D INFO

!!!Srijeda, 17.04.2024. je neradni dan

U skladu sa zakonskim odredbama, srijeda 17.04.2024. je neradni dan (Izbori). U slučaju hitnosti, naša automatska tajnica kao i hitni telefon su na raspolaganju i dostupni 24 sata.

OPŠIRNIJE


FAQ - Često postavljana pitanja i odgovori

U modulu Upute 4D Wanda nudimo odgovore na neka učestala pitanja koja se mogu pojaviti prilikom rada u programu.

OPŠIRNIJE


4D Wand

Poslovno informacijski sustav namjenjen malim i srednje velikim tvrtkama. Pogledajte zašto ga koristi više od 1.300 zadovoljnih klijenata...

OPŠIRNIJE


4D IMC - Internet Mobile Connector (WEB SHOP, NARUDŽBE, INVENTURE, MANAGER, POS...)

Modul sadrži Internet web shop, automatsko i jednostavno naručivanje, do krajnosti pojednostavljen unos stavki u inventuru, osigurana dostupnost bitnih i važnih informacija managerima, unaprijeđen proces prodaje putem POS-a...

OPŠIRNIJE


Skeniranje i upravljanje dokumentima

Korisnicima 4D Wanda poklonili smo Uredsko poslovanje, poklonili smo 4D Wand poslovne dnevnike, a sada poklanjamo skeniranje i upravljanje dokumentima, i to neposredno iz 4D Wanda. Dovoljno je imati scaner i MS Office 2003 kako bi ste izbjegli kupovinu specijaliziranih...

OPŠIRNIJE


Kompatibilnost s bankama...

4D Wand Plaće mogu pripremiti datoteke za 14 vodećih banaka u Hrvatskoj, PK kartice kao i export za JOPPD Obrazac...

OPŠIRNIJE


© 2008-2024, 4th Dimension d.o.o.
  • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Telefon: (+385 1) 6312 600