logo 4th Dimension d.o.o.

Financijsko knjigovodstvo


Modul Financijsko knjigovodstvo je potpuno samostalno programsko rješenje, a punu efikasnost postiže integriran s ostalim modulima poslovno informacijskog sustava 4D WAND. Možemo ga definirati i kao program za računovodstvo. Financijsko knjigovodstvo obuhvaća praćenje knjigovodstvenih događaja definiranih kontnim planom poduzeća. U radu možete koristiti kontni plan (RRiF-ov, TEB-ov ili RiF-ov) koji smo unaprijed pripremili, a možete ga ažurirati ili kreirati po vlastitim željama. Knjigovodstvo je moguće voditi za proizvoljan broj poduzeća, svako s proizvoljnim brojem mjesta troška i tipova naloga. Bilance i stanja konta se konstantno ažuriraju i dostupni su u bilo kojem trenutku rada programa. Nalozi za knjiženje ("temeljnice") se vode po rednom broju i po tipu. U modulu Financijskog knjigovodstva osigurani su:

 • Dnevnik knjiženja
 • Glavna knjiga
 • Salda-konti kupaca i dobavljača
 • Automatski obračun PDV-a – ispis PDV i PDV-K obrasca, PDV-S obrasca, ZP obrasca, eksport navedenih obrazaca u aplikaciju ePorezna
 • Knjige URA i IRA
 • Porezne evidencije o stjecanju dobara, usluga, uvozu i dr.
 • Financijske analize i planiranja (samostalno kreiranje izvještaja)
 • Ispis Računa dobiti i gubitka (RDG-a)
 • Ispis bilance
 • Obrazac PD
 • Godišnji statistički izvještaj (GFI-POD)
 • Statistički izvještaj TI-POD
 • Obrasci TZ, SR, OKFŠ
 • Obrasci za neprofitne organizacije (PR-RAS-NPF, S-PR-RAS-NPF)
 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Mjesta troška – vođenje poslovanja po mjestima troška, ispis izvještaja po mjestima troška...
 • Automatsko knjiženje bankovnih izvoda 
 • Obračun tečajnih razlika po deviznim kontima kupaca i dobavljača
 • Automatsko zatvaranje konta prihoda i rashoda
 • Automatsko zatvaranje sitnih razlika za partnerska konta
 • Automatski prijenos financijskog početnog stanja
 • Automatska knjiženja po unaprijed pripremljenim shemama za knjiženje
 • Mogućnost kreiranja neograničenog broja temeljnica za knjiženje

Automatska knjiženja

Program ima napredne opcije automatskog knjiženja, gdje je korisniku omogućeno proizvoljno kreiranje šablona za knjiženje svakog pojedinog tipa dokumenta (računi, reversi, otpremnice, primke, komisije,…). Dakle, sva knjiženja dokumenata se provode automatski po unaprijed pripremljenim shemama za knjiženje.

***Važna napomena: 4D sa svojim programskim rješenjem 4D Wand ne prodaje konzalting glede poslovnih procesa, niti konzalting bilo koje druge vrste. To znači da šablone za automatska knjiženje kreirate sami ili knjigovodstveni servis koji vodi poslovne knjige poduzeća.

Salda-konti

Postoji niz akcija za jednostavno i kvalitetno praćenje analitičkih evidencija salda-konta. Moguće je i naknadno povezati stavke temeljnica i stavke dokumenata robno-materijalnog knjigovodstva. Akcije koje su omogućene programskim rješenjem su: 

 • automatsko i ručno vezivanje IOS-a 
 • pregledavanje otvorenih stavaka 
 • serijsko ispisivanje otvorenih, zatvorenih stavaka i opomena (dospjelih stavaka) 
 • prijedlog za kompenzaciju otvorenih stavaka 
 • evidencija poslovnih partnera direktno iz adresara koji opslužuje cjelokupno programsko rješenje 4D WAND 
 • ispis opomene 'lijenom platiši' 
 • serijsko ispisivanje opomena 'lijenim platišama' 
 • kartice poslovnog partnera za period 
 • stanje poslovnog partnera na dan 
 • stanje konta na dan 
 • sva knjiženja po poslovnom partneru i mnoge druge,… 
 • ispis otvorenih stavaka po periodima
 • ispis dospijeća po periodima

Izvještaji

Moguće je kreirati više od stotinu različitih kombinacija izvještaja prema uvjetima koje sami definirate (razdoblje, valuta, konto, mjesto troška,...). Svi izvještaji iz aplikacije ispisuju se u formatu koji se direktno učitava u MS Word for Windows, tako da svaku listu možete mijenjati i prilagođavati prema svojim potrebama, učitati u MS Excel, arhivirati je, slati e-Mailom... Ujedno je moguće ispisati uplatnice, virmane i praktično sve ono što radi neki specijalizirani program za virmane i vođenje virmana (uplatnica).

Matični podaci

Kontni plan, registar komitenata, tipovi naloga, šablone za automatsko knjiženje, mjesta troška, tečajna lista...

Financijske analize i planiranja (FAP)

Financijske analize i planiranje, kao dio modula Financijsko knjigovodstvo, zamišljen je tako da temeljem podataka evidentiranih u knjigovodstvu poduzeća, omogući slobodno kreiranja izvještaja, kao i izradu određenih planova poduzeća, a u cilju cjelokupnog sagledavanja poslovanja i donošenja na temelju tako iscrpnih podataka, pravovaljanih i pravovremenih managerskih odluka. Naravno, pretpostavka je da su potrebni podaci kreirani u ostalim modulima 4D Wanda.

Temeljna odrednica pri izradi takvih izvještaja pretpostavlja da nije potrebno na kontu definirati poziciju u nekom izvještaju, već vrijednosti s tog konta se slobodno i po određenom ključu unose u neograničeni broj izvještaja. Vrijednosti koje uzimate s konta birate između ponuđenih, kao npr: početno stanje, samo dugovni, odnosno potražni promet, promet sa ili bez početnog stanja, korištenje mjesta troška, grupe partnera, oblasti, komercijaliste i sl. čime je praktično omogućeno miješanje "krušaka i jabuka". Dobrom razradom računskog plana, temeljem kojeg se evidentiraju poslovne promjene u knjigovodstvu poduzeća, lakše ćete dobiti i osnovu za izradu izvještaja.

Poseban naglasak na vrijednost Financijskih analiza i planiranja daje mogućnost kreiranja financijskih statističkih izvještaja koji se kasnije exportiraju u pripremljene FINA-ine MS Excel obrasce. Nakon eksporta iste možete predavati Fini elektronskim putem. 4D je unaprijed pripremila nekoliko izvještaja koje možete bez ograničenja koristiti u vlastitom poslovanju (GFI-POD, PD, TI-POD, PR-RAS-NPF, TZ,...). 

© 2008-2024, 4th Dimension d.o.o.
 • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Telefon: (+385 1) 6312 600