logo 4th Dimension d.o.o.
odaberi izmjenu:

4D Wand izmjene

 

Izmjene u verziji 24.05.02.1 (02.05.2024.)

Dokumenti: Ispravljeno automatsko punjenje kala ako nad M skladištem postoji tranzitno N skladište
Dokumenti: Ispravljen preračun netto deviznog iznosa na dokumentima UFD nakon preračuna po stavkama
Dokumenti: Prilikom logiranja zaključanih tablica prilikom sumiranja dokumenta dodan naziv korisnika koji je držao transakcije 
Dokumenti: Na tabeli knjiženja dokumenta dodana tipka za otvaranje stavki knjiženja označene stavke
Financijsko: Na tabelu knjiženja po komitentu (znak od dolara ili CTRL+J) dodana šifra i naziv komitenta ako je konto partnerski
Financijsko: Na tabeli IOS-a dodana tipka za otvaranje stavki knjiženja označene stavke
Plaće: ispravljeno popunjavanje IBAN-a ako se kreiraju specifikacije za banku
Virmani: Kreiranje SEPA datoteke dorađeno da popunjava oznaku države i grad platitelja i primatelja

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.04.23.1 (23.04.2024.)

Artikli: Ispravljeno lociranje zadnje odabranog artikla prilikom unosa stavki
Dokumenti: Ispravljeno vezivanje stavke povrata od kupca sa stavkom otpremnice

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.04.22.1 (22.04.2024.)

Generalno: Ispravljena izmjena šifre registra ako je numeričkog formata
Dokumenti: Na računima, polje Račun dobavljača se provjerava tako da se zanemari greškom upisano malo ili veliko slovo
Dokumenti: Import dokumenata, stavki i serijskih brojeva dorađen da u ovisnosti o postavljenim parametrima prepisuje dimenzije na dokument ukoliko iste ne postoje u import datoteci
Izvještaji: Ispravljen rad izvještaja filtriranih po tagovima
PDV: Ispravljeno popunjavanje datuma od i datuma do na PDV ZP obrascu prilikom poziva eksporta svih obrazaca za e-Porezna

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.04.16.1 (16.04.2024.)

Generalno: Ispravljeno lociranje ako su aktivni filteri ili pregled označenih slogova
Autorski honorari: Ispravljeno kreiranje virmana za odabrani obračun
 

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.04.15.1 (15.04.2024.)

Generalno: Dorađeno lociranje selektiranog sloga nakon označavanja ili filtriranja slogova
Generalno: Konverzija baze Poslovne banke, kreditori,... u plaćama (PL_BNK)
Adresar: Ispravljena pretraga telefonskih brojeva na tabelama komitenata za slučaj da sadrži znakove osim -
Adresar: Ispravljena pretraga telefonskih brojeva na tabelama osoba za slučaj da sadrži znakove osim -
Artikli: Ispravljeno postavljanje filtera po vezanim artiklima
FAP: Ispravljen opis valute iznosa na obrascu TZ
POS: Import stavki u POS dorađen da provjerava prava pristupa i u ovisnosti istima napravi import
Plaće: Omogućena isplata plaće na inozemni račun
Virmani: Omogućen ispis HUB3A virmana s 2D barkodom u Word/PDF
WEB: Optimizirano slanje artikala na web

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.04.03.1 (03.04.2024.)

Generalno: Ispis otvorenih stavki iz robnih modula Fin. izvještaji --> Izvještaji iz financijskog knjigovodstva omogućeni korisnicima razine 3
Izvještaji: Ispravljen ispis numeričkih polja s minusom ukoliko je odabrana opcija Excel
Virmani: U Sepa datoteci za tag ultmtDbtr/nm stavljeno da je maksimalni broj karaktera 70

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.04.02.1 (02.04.2024.)

Artikli: Ispravljeno pozicioniranje osvijetljenog artikla nakon postavljanja filtera ili označavanja artikala
Dokumenti: Ispravljen izračun kreditnih limita prilikom naknadnog odobravanja izlaznih računa
Financijsko: Ispravljen ispis dnevnika po ZOR da ne ponavlja stavke na ispisu

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.03.28.1 (28.03.2024.)

Artikli: Omogućen import dokumenata s diska u standardnom konverteru.
Artikli: Ispravljeno F3 pretraživanje ako je aktivan redoslijed po barkodovima
Artikli: Na tabeli artikala ispravljeno pamćenje filtera po atributima
Dokumenti: Ispravljeno kopiranje adrese dostave s naloga za slaganje na otpremnice i izdatnice na komisiju
Dokumenti: Dodana mogućnost unosa i ispisa adrese dostave na Razduženju skladišta (RAS)
Dokumenti: Dodana mogućnost unosa i ispisa adrese dostave na Izlazni revers (REI)
Dokumenti: Dorađena forma proizvoda tako da u izračunu štiti cijenu nakon rabata ako je parametar uključen
FAP: Na excel obrascu PU-BIL ukinuta provjera cjelobrojnog iznosa
FAP: Na excel obrascu PU-RDG ukinuta provjera cjelobrojnog iznosa
FAP: Ispravljen iznos 7.500.000,00 kn u 995.421,06 € na obrascu OKFŠ
Financijsko: Optimiziran proces pomicanja naloga financijskog knjigovodstva
Izvještaji: Ispravljeno pamćenje odabranog artikla na izvještaju  Robne kartice -> za jedan artikl
Izvještaji: Ispravljen ispis Dnevnika analitike po ZOR-u
Rabatna politika: Ispravljeno da se ne učitava artikl osvjetljenje stavke rabatne politike prilikom odabira proizvođača kod naprednog brisanja rabata

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.03.21.1 (21.03.2024)

Financijsko: Vraćeno pamćenje lokacija eksporta za poreznu
Virmani: Omogućen import izvoda po novom camt formatu

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.03.14.1 (14.03.2024.)

Financijsko: Na ispisu obrasca POD-BIL i POD-RGD za Poreznu upravu omogućen prikaz u € i centima
Izvještaji: Ispravljeno boldanje informacija o kupcu na ispisima
Virmani: Dodan novi export za Sepa koji vrijedi od 17.03.2024

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.03.12.1 (12.03.2024.)

Dokumenti: Ispravljeno filtriranje po osobama na kartici komitenti 
Dokumenti: Dorađen tretman kreiranja predujma ukoliko su predujmovi različitih načina plaćanja
Dokumenti: Dodan proces premještanja dokumenata klase UFA u klasu UFD i obrnuto
Evidencija radnog vremena: Ispravljeno punjenje radnog vremena ako je na grupi radnog vremena uključeno korištenje faktora zaposlenja s radnika
FAP: Na obrascu POD-BIL ispravljen opis iznosa u iznosi u eurima 
FAP: Na obrascu POD-RDG ispravljen opis iznosa u iznosi u eurima
Izvještaji: ispravljen ispis adresanta na serijskom ispisu dokumenata

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.03.11.1 (11.03.2024.)

Financijsko: Ispravljeno pomjeranja naloga finacijskog knjigovodstva da ne kvari veze u IOS-ima

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.03.08.1 (08.03.2024.)

Artikli: Ispravljena pretraga artikala ukoliko je uključena opcija da se pretražuju artikli i baza dodatnih barkodova
Dokumenti: Ispravljeno dodjeljivanje centrale komitenta prilikom fakturiranja ponude u izlazni predujam
WEB: Ispravljen import roba preko API-a na 4D Wand IMC-u kad se upiše barkod veći od 10 znamenki

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.03.07.1 (07.03.2024.)

Artikli: Ispravljeno kopiranje artikala koji sadrže sastavnice na tabeli artikala
Artikli: Ispravljeno pozicioniranje na uneseni artikl nakon unosa artikla
Financijsko: U šabloni stavki za knjiženje dnevnog prometa dodan opis s brojem dnevnog prometa
Financijsko: Ubrzan Ispis IOS-a po periodima
Financijsko: Ispravljeno dupliranje stavki izvještaja Dnevnik analitike po ZOR
eRačuni: Dorađen eksport čvora cbc:CompanyLegalForm tako da se eksportiraju svi potrebni podaci

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.03.04.1 (04.03.2024.)

Generalno: Omogućen ispis korisnika i prava pristupa u Word, Excel i PDF
Generalno: Email postavke korisnika se mogu pamtiti globalno (za više firmi istovremeno)
Generalno: Ispravljena automatska numeracija grada koji se dodaje u novootvorenu oblast
Generalno: Dorađeno čišćenje fiskalnih podataka kod kopiranja dokumenta i kopiranja u drugu godinu
Generalno: Ispravljena mogućnost zaglavljivanja 4D Wanda prilikom inicijalizacije
4D Fresh: Dorađene prijave grešaka
Adresar: F3 Pretraga komitenata značajno ubrzana
Adresar: Ispravljeno ponašanje poruke kod brisanja osobe
Adresar: Zabranjena mogućnost unosa telefonskog broja bez upisane osobe
Adresar: Isključena mogućnost unosa adrese dostave bez osobe ili komitenta
Artikli: Na tabeli artikala ubrzana i poboljšana pretraga artikala (F3)
Artikli: Na tabeli artikala ubrzan filter po klasifikaciji
Artikli: Na tabeli artikala ubrzan filter po proizvođaču
Artikli: Na tabeli artikala ubrzani filteri po atributima
Artikli: Na tabeli artikala ubrzan slobodni filter
Artikli: Na tabeli planske kalkulacije ubrzana i poboljšana pretraga artikala (F3)
Artikli: Na tabeli planske kalkulacije ubrzan slobodni filter
Artikli: Na tabeli planske kalkulacije ubrzani filteri po atributima
Artikli: Na tabeli planske kalkulacije ubrzan filter po klasifikaciji
Artikli: Na tabeli planske kalkulacije ubrzan filter po proizvođaču
Artikli: Na tabeli planske kalkulacije ubrzan filter po valuti
Artikli: Na tabeli planske kalkulacije ubrzan filter po zalihi
Artikli: Na tabeli sastavnica ubrzana i poboljšana pretraga artikala (F3)
Artikli: Na tabeli sastavnica ubrzan filter po klasifikaciji
Artikli: Na tabeli sastavnica ubrzan filter po zalihi
Artikli: Na tabeli sastavnica ubrzani filteri po atributima
Artikli: Na tabeli sastavnica ubrzan filter proizvoda koji imaju sastavnicu
Artikli: Na tabeli usluga ubrzana i poboljšana pretraga artikala (F3)
Artikli: Na tabeli usluga ubrzan filter po klasifikaciji
Artikli: Na tabeli usluga ubrzani filteri po atributima
Dokumenti: Na upit o zaokruživanju ulaznih dokumenata dodane opcije "Da za sve" i "Ne za sve"
Dokumenti: Slanje na fiskalizaciju se vrši nakon završetka transakcija fakturiranja/odobravanja računa
Dokumenti: U stavke dokumenata Izdavanje na komisiju (KOI) dodan prikaz 2. i 3. naziva artikla i sva četiri atributa
Dokumenti: U stavke dokumenata Povrat robe izdane na komisiju (KOU) dodan prikaz 2. i 3. naziva artikla i sva četiri atributa
Dokumenti: U stavke dokumenata Povrat robe primljene na komisiju (STKM, STKN, STKV) dodan prikaz 2. i 3. naziva artikla i sva četiri atributa
Dokumenti: U stavke dokumenata Povrat dobavljaču (STKM, STKN, STKV) dodan prikaz 2. i 3. naziva artikla i sva četiri atributa
Dokumenti: U stavke dokumenata Povrat dobavljaču (PRIC, PRIM, PRIMC, PRIN, PRINC, PRIV, PRIVC) dodan prikaz 2. i 3. naziva artikla i sva četiri atributa
Dokumenti: U stavke dokumenata Primka - kalkulacija (STPM, STPMC, STPN, STPNC, STPV, STPVC) dodan prikaz 2. i 3. naziva artikla i sva četiri atributa
Dokumenti: Ispravljena provjera klase u procesu kopiranja označenih dokumenata
Dokumenti: Spriječen izbor adrese dostave ako na dokumentu nije odabran komitent
Dokumenti: Izborna tabela konta s unosom novog konta (po pravu pristupa)
Dokumenti: Zabranjeno višestruko fakturiranje otpremnica ako barem jedan dokument sadrži fitosanitarno sredstvo
Financijsko: Dorađena provjera knjiženja Plaća, Autorskih honorara i Osnovnih sredstava u financijsko knjigovodstvo
Financijsko: Dorađeno ažuriranje podatka o knjiženju Plaća, Autorskih honorara i Osnovnih sredstava u financijskom knjigovodstvo
Financijsko: Dorađeno ažuriranje podatka o knjiženju Plaća, Autorskih honorara i Osnovnih sredstava u financijskom knjigovodstvo kod izmjene broja naloga
Financijsko: Dorađeno ažuriranje podatka o knjiženju Plaća, Autorskih honorara i Osnovnih sredstava u financijskom knjigovodstvo kod pomjeranja naloga
Financijsko: Dorađeno ažuriranje podatka o knjiženju Plaća, Autorskih honorara i Osnovnih sredstava u financijskom knjigovodstvo kod premještanja stavki u drugi nalog
Financijsko: Prilikom unosa novog naloga omogućeno dodavanje tipa temeljnice s izborne tabele
Financijsko: Ispravljeno filtriranje u tabeli naloga nakon izlaska iz stavki temeljnice
Financijsko: Novi RRIF kontni plan
Financijsko: Novi RRIF kontni plan na hrvatskom i engleskom
Izvještaji: Dodana mogućnost naglašavanja ukupnog iznosa na ispisu dokumenata
Izvještaji: Dodana zabrana slanja eMaila kada file sistem ne radi kako treba
PDV: Na exportu svih obrazaca za ePorezna program pita i pamti odredišni folder
Plaće: Ukoliko se kreira JOPPD za isplatu zaostale plaće polja 7.2 i 12.9 moraju biti 0
Plaće: Uklonjen prirez u pregledu i ispisu platnog listića ako je datum isplate u nakon 31.12.2023. godine
Plaće: Ispravljeno rastavljanje umanjenja osnovice doprinosa MIO u JOPPD obrascu u specifičnim situacijama
Plaće: Ispravljen izračun doprinosa MIO 1 u JOPPD obrascu u specifičnim situacijama
Poslovni dnevnici: Omogućeno standardno pretraživanje dnevnika
Poslovni dnevnici: Omogućen datumski filter
Poslovni dnevnici: Omogućeno označavanje dnevnika
Poslovni dnevnici: Dorađeni ispisi da rade nad označenim dnevnicima
Program vjernosti: Ispravljeno generiranje broja loyalty kartice pomoću QR koda ako je duljina šifre veća od 8 znakova
Izvještaji: Na nekim statistikama su se ispisivala dva reda ukupnog totala
Virmani: Dodano pamćenje odabranog filtera po izvoru na tabeli virmana

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.02.14.1 (14.02.2024.)

Dokumenti: U tabelu stavki primke na komisiju po nabavnim cijenama dodane kolone planske VP marže, planske VP cijene i planske MP cijene
Dokumenti: Na ulaznim fakturama omogućeno kreiranje zbrojenog virmana za označene dokumente
Dokumenti: Na ispisima računa za carinu dodan prikaz ukupne bruto težine
Financijsko: Dodano pamćenje svih parametara izvještaja IOS-a i dospijeća po periodima
Izvještaji: Dodana mogućnost da se Račun s carinskim tarifama i težinom RPT-772 može poslati kao eRačun
Plaće: Omogućen ispravak osnovice umanjenja MIO1 u obračunu plaće koji je označen kao ispravak
Plaće: Dorađena prijava poruke ukoliko bruto zbrojen po stavkama ne odgovara brutu upisanom na radniku
Plaće: Dorađeno punjenje JOPPD obrasca kada radnik nema umanjenja MIO1 osnovice da se oznaka načina popunjavanja umanjenja MIO1 osnovice  popuni s 0
Plaće: Ispravljeno rastavljanje doprinosa po stavkama JOPPD-a ukoliko ne postoji iznos umanjenja osnovice MIO1 stup, a postoji više stavki obračuna plaće
WEB: Ispravljen sort vrijednosti atributa po korisničkom redoslijedu definiranom u 4D Wandu

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.02.09.1 (09.02.2024.)

Generalno: Usklađeni izbornici Registara u modulima 4D Wanda
Generalno: Na ispisima kolona količine stavljena nakon kolone iskaza postotka PDV-a
Generalno: Import stavki iz csv dorađen da na završetku digne poruku uspješnog importa ukoliko je grešku diglo rastavljanje stavki komisije
Dokumenti: Isključena provjera neradnog dana u datumu dospijeća ako je dokument poslan kao eRačun
Dokumenti: na komisijske primke dodan ispis Primke s planskim cijenama
eRačuni: Dodana mogućnost da se pošalje VAT ID bez HR prefiksa ako je porezni broj na komitentu označena kao PDV ID
FAP: Nova datoteka za import obrasca PD
FAP: Nova datoteka za import obrasca PD-NN
FAP: Nova datoteka za import obrasca GFI-POD-BIL
FAP: Nova datoteka za import obrasca GFI-POD-RDG
FAP: Nova datoteka za import obrasca GFI-POD-DOP
FAP: Nova datoteka za import obrasca GFI-POD-NTI
FAP: Nova datoteka za import obrasca GFI-POD-NTD
FAP: Nova datoteka za import obrasca OKFŠ
FAP: Nova datoteka za import obrasca SR
FAP: Nova datoteka za import obrasca TZ1
FAP: Nova datoteka za import obrasca PR-RAS-NPF
FAP: Nova datoteka za import obrasca S-PR-RAS-NPF
FAP: Nova datoteka za import obrasca G-PR-IZ-NPF
FAP: Nova datoteka za import obrasca BIL-NPF
FAP: Nova excel datoteka Neprofitni obrazac
FAP: Nova excel datoteka GFI-POD (4.0.5)
FAP: Na kartici Ispis stavke izvještaja FAP-a omogućeno definiranje decimalnih mjesta za ispis
Financijsko: Novi RRIF kontni plan
Financijsko: Novi RRIF kontni plan n engleskom
Financijsko: Novi RRIF kontni plan na hrvatskom i engleskom
Partneri: Dorađen referentni integritet komitenata da gleda i bankovne račune prilikom brisanja komitenta
PDV: Dodana stavka menija za eksport svih 5 eksporta za e-Porezna

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.02.05.1 (05.02.2024.)

Generalno: Ispravljen filter po registrima van upotrebe na izbornoj tabeli registara
Autorski honorari: Dorađene tabela i forma za izbor bankovnog računa za isplatu autorskih honorara
eRačuni: Dodan eksport čvora cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cbc:ID s GLN-om
eRačuni: Prilikom kreiranja eRačuna dodana provjera popunjenosti opisa stavke za usluge, drugog ili trećeg naziva za artikle
PDV: Na način obračuna PDV-a za IF pod šifrom 4 - Oporezivo - porezni obveznici dodano u opis da popunjava i poziciju  I.11 na PDV obrascu
Plaće: Dorađen rad forme prilikom brisanja
Plaće: Zabranjeno brisanje poreznih uprava
POS: Ispravljen import stavke u +, a zatim u - na POS blagajni
POS: Dorađeno filtriranje rekapitulacija po šifri POS kase za povrate poreza
Virmani: Ispravljen prikaz iznosa u ispisu zbrojnog naloga u Excel
Vozila: Ispravljen Subject poruke kod ispisa Dnevnika vozila za slanje eMailom
WEB: U repozitorij stavki dokumenata na IMC dodana šifra i naziv grupe stavki

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.01.16.1 (16.01.2024.)

Generalno: Import stavki u dokumente dorađen s provjerom radnog statusa dokumenta nakon startanja transakcije
Dokumenti: Opcija da se prilikom fakturiranja preuzimaju cijene i rabatna politika podešena na centrali dorađena da ispravno radi sumiranje dokumenta
Dokumenti: Na tabelu stavki kalkulacije nabavnog tipa dodan podatak o planskoj veleprodajnoj marži
Dokumenti: Za konvertiranje PRM datoteka poziva se vanjski program za konverziju
Dokumenti: Nije radilo lociranje aktivnog sloga na izbornoj tabeli koja nije cijela popunjena
eRačuni: Ispravljen PDF prilog eRačuna u slučaju da koristi drugi ili treći naziv artikala
Financijsko: Ispravljena prijava greške prilikom odobravanja financijskog naloga za slučaj da ne postoji konto
Plaće: U stavke JOPPD obrasca omogućen višestruki upis polja 7.1. i 7.2. JOPPD obrasca
Plaće: U stavke JOPPD obrasca omogućen višestruki upis polja 6.1.. 6.2, 8., 9. i 15.1 JOPPD obrasca
POS: Dorađen ispis Rekapitulacija po svim sredstvima plaćanja za zadani period POS i Rx računi da uzima u obzir filtriranu kasu

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.01.12.1 (12.01.2024.)

eRačun: Ispravljeno pražnjenje broja narudžbe na računima za javnu nabavu
eRačun: Dorađena provjera poslovnog procesa prilikom slanja eRačuna

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.01.09.1 (09.01.2024.)

4D Man: Ispravljeno popunjavanje tablice DokDodaci
Artikli: Na donjoj tabeli artikala na kartici naručeno dorađen prikaz datuma potvrde

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.01.08.1 (08.01.2024.)

Generalno: Baza dodatnih podataka dokumenata (DokDodaci) proširena s poljima OriginatorDocumentReference i  rezervama
4D Man: Sinkronizirane izmjene s novim poljima radi dodatnih podataka dokumenata (DokDodaci)
Dokumenti: Sumiranje inventure na MP skladištu za artikle kojih nema na stanju nije preračunavalo VP Iznos
eRačuni: Dodano defaultno punjenje poslovnog procesa sadržajem '-' u B2B razmjeni
eRačuni: Dodano preskakanje slanja eRačuna za javnu nabavu ako  nije odabran poslovni proces
eRačuni: Dodana mogućnost upisa i slanja podatka OriginatorDocumentReference/ID
Plaće: Omogućen obračun umanjenja osnovice MIO 1 stup ako korisnik upiše ručnu osnovicu za izračun MIO 1 stup

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.01.05.1 (05.01.2024.)

Plaće: Ispravljeni naslovi kolona 7.2 i 12.9 u Obrazac_Joppd.xls

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.01.04.1 (04.01.2024.)

Plaće: Omogućen unos Fiksnog iznosa umanjenja preuzetog s Porezne uprave
Plaće: Omogućen obračun plaće u ovisnosti o Oznaci umanjenja osnovice i upisanim poljima za izračun
POS: Ispravljen problem gdje se replikacija POS skladišta nije mogla vršiti dok drugi korisnici rade u sustavu

Na početak

 

Izmjene u verziji 24.01.03.1 (03.01.2024.)

Dokumenti: Dorađena provjera radnog statusa dokumenta u procesu fakturiranja
Plaće: Ispravljeno akumuliranje Bruta za izračun umanjenja osnovice za MIO1 u specifičnim situacijama
Plaće: Dorađeno popunjavanje JOPPD obrasca ukoliko postoje dva obračuna plaće u mjesecu u specifičnim situacijama
WEB: Prilikom učitavanja narudžbe, na dokument se upisuje način obračuna poreza s partnera, neovisno o načinu plaćanja

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.12.29.1 (29.12.2023.)

Generalno: Dodane porezne stope propisane i objavljene u Narodnim novinama po Poreznim upravama
Plaće: Ukoliko vrsta rada nije uključena opcija Umanjenje osnovice za MIO I stup tada se na JOPPD polje 7.2 popunjava s 0
WEB: Ispravljeno učitavanje inventura s IMC mobilne aplikacije u specifičnim situacijama

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.12.22.1 (22.12.2023.)

Plaće: Ispravljeno sumiranje pozicije VI.4.2. stranice A JOPPD obrasca za polje 12.9. - Iznos umanjenja mjesečne osnovice za MIO  

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.12.21.1 (21.12.2023.)

Dokumenti: Ispravljen prikaz roka isteka LOT-a na dokumentima povrata
Plaće: Omogućen izračun plaće iz neta kad je jedna isplata u mjesecu s umanjenjem MIO osnovice
Plaće: Usklađen JOPPD obrazac sa zakonskim izmjenama
Plaće: Usklađeni prilozi 2 JOPPD obrasca sa zakonskim izmjenama  
Plaće: Usklađeni prilozi 3 JOPPD obrasca sa zakonskim izmjenama
Plaće: Usklađeni prilozi 4 JOPPD obrasca sa zakonskim izmjenama
Plaće: Iznos umanjenja osnovice MIO 1. stup se prikazuje na ekranu
Plaće: Iznos umanjenja osnovice MIO 1. stup se prikazuje na platnom listiću

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.12.19.1 (19.12.2023.)

Generalno: Dorađen proces eksporta stanja skladišta za offline POS blagajne
Generalno: Dodana provjera web klasifikacije prilikom kreiranja novog poduzeća
Generalno: Dodana provjera parametara za konverziju prilikom kreiranja novog poduzeća
4D Man: Ispravljeno mapiranje polja RezervaLong01 i RezervaLong02 u tablici Partneri
Dokumenti: Dorađen proces izmjene komitenta na osvijetljenom dokumentu
Dokumenti: Dorađen proces izmjene adresanta na osvijetljenom dokumentu
Dokumenti: Poboljšano praćenje LOT brojeva na izlaznoj komisiji
Dokumenti: Inventura izlazne komisije sad ažurira stanje LOT-ova u skladu s popisom
Dokumenti: U pretraživanje po svim dokumentima za serijske / lot brojeve za izlaznu komisiju uključeni i dokumenti komisijske inventure
Dokumenti: Dorađen popis klasa dokumenata za koje se provjerava maksimalni iznos gotovine
eRačun: Ispravljena mogućnost slanja GLN-a kao primarnog endpoint id-a za slučaj da kupac nema upisan GLN
POS: Zabranjen izbor godine koja ne postoji

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.12.07.1 (07.12.2023.)

Generalno: Izmijenjen tekst prilikom kreiranja Demo tvrtke Demo kreiran u gupi korisnika u Demo kreiran u grupi korisnika
Adresar: Na eksportu komitenata i osoba za csv promijenjena veličina polja eMail
Dokumenti: Prilikom prijenosa početnog stanja sumira se dokument PPS 
Dokumenti: Ispravljen odabir odgovorne osobe na nalozima za slaganje ukoliko se rade iz mobilne aplikacije
Dokumenti: Dodano da se kopiranjem dokumenta u narednu godinu kopiraju i statusi dokumenata koje je korisnik sam definirao
Financijsko: Dorađene poruke koje upozoravaju na greške prilikom odobravanja financijskog naloga
Plaće:  Prilikom ispisa platnih listića za radnike koji nema obračuna ukinuta prijava poruke Nije moguće učitati poreznu upravu sa šifrom 0
Virmani: ispravljena formula za popunjavanje iznosa  virmana ulaznih računa

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.12.04.1 (04.12.2023.)

Dokumenti: Ispravljeno pražnjenje odgovorne osobe prilikom odobravanja naloga za slaganje
Financijsko: Ispravljeno odobravanje i razodobravanje praznih temeljnica
Financijsko: Ispravljen proces provjere knjiženja dnevnika naloga
Izvještaji: Ispravljen ispis prometa artikala po svim izlaznim računima  IFA/IFD u Excel kako ne bi ispisivao duple nazive komitenata

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.12.01.1 (01.12.2023.)

Financijsko: Ispravljeno filtriranje na ispisu kreditnih limita - probijeni limiti
Financijsko: Ubrzan ispis kreditnih limita
Osnovna sredstva: Na ispisu dokumenta amortizacije osn. sredstva dodana kolona s datumom nabavke
Plaće: Ispravljen izračun osnovica u formuli za izračun minulog rada

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.11.30.1 (30.11.2023.)

Generalno: Na porezne uprave upisani periodi važenja prireza i pripadajući postoci prireza
Financijsko: Optimizirano odobravanje/razodobravanje financijskih naloga
Loko vožnja: Prilikom kopiranja nudi se opcija zadržavanja datuma ili upisa relativno na današnji datum
Plaće: Ispravljeno učitavanje poreznih uprava ako se obračun radi nakon što je napravljen korektivni obračun
Putni nalozi: Prilikom kopiranja nudi se opcija zadržavanja datuma ili upisa relativno na današnji datum

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.11.29.1 (29.11.2023.)

WEB: Optimiziran dohvat naloga za slaganje i priprema primki u mobilnim aplikacijama preko 4D Komunikatora

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.11.28.1 (28.11.2023.)

Generalno: Dorađena provjera perioda osobnih odbitaka na radnicima u plaćama
Dokumenti: Na formi napomena dokumenata ispravljena provjera referentnog integriteta na Prekid/ESC u specifičnim uvjetima
Program vjernosti: Dodana mogućnost ispisa uputa za postavljanje 4D Loyalty mobilne aplikacije 

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.11.24.3 (24.11.2023.)

Generalno: Dorađena konverzija globalnih kunskih baza

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.11.24.1 (24.11.2023.)

Generalno: Dorađena konverzija baza demo tvrtke
Generalno: Dorađena logička provjera globalnih baza u plaćama

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.11.22.1 (22.11.2023.)

IMC: Ispravljena mogućnost importa napomena dokumenata bez prethodne konverzije oznaka novih redova u windows standard

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.11.20.1 (20.11.2023.)

Generalno: Baza radnika proširena s poljima potrebnim za poreznu reformu 2024.
Generalno: Baza vrste rada proširena s poljima potrebnim za poreznu reformu 2024.
Generalno: Baza vrste autorskih honorara proširena s poljima potrebnim za poreznu reformu 2024.
Generalno: Baza perioda poreznih uprava proširena s poljima potrebnim za poreznu reformu 2024.
4D Man: Sinkronizirane izmjene s novim poljima radi porezne reforme plaća 2024.
Adresar: Dorađeno brisanje osoba kako se ne bi nasumično blokirala tipka OK na formi
Backup4D: Dodano izbacivanje specijalnih karaktera po poljima s direktorijima i ekstenzijama
Dokumenti: Optimiziran proces kopiranja tražene u izuzetu količinu na SLA kako poruka ne bi zaključavala baze
Dokumenti: Dorađeno odobravanje naloga za slaganje u mrežnom radu
eRačuni: Dorada pravila za slanje GLN-a za slučaj da se radi fakturiranje bez vezane otpremnice
Intrastat: Ispravljena konverzija naziva artikala u UTF8 prilikom exporta xml-a u specifičnim uvjetima
Izvještaji: Na ispisu računa sa opisom artikla (RPT-59) dodani podaci o ugovoru i oznaci procesa
Plaće: Usklađene plaće s poreznom reformom koja vrijedi od 2024.
Plaće: Nad tabelom radnika preko procesa Akcije dodan proces upisa iznosa za umanjenje MIO 1. stup u firmi
Plaće: Na tabeli radnika dodane kolone s iznosima osnovica za umanjenje MIO 1. stup u firmi i kod drugih poslodavaca.
Plaće: Dorađen ispis IP1 obrazsca ukoliko se ispisuje korektivni obračun
Program vjernosti: Dodano kreiranje QR koda za potrebe povezivanja u 4D Loyalty mobilnoj aplikaciji
Wand2XML: Ispravljeno ponavljanje adrese dostave na dokumentima koji nemaju zadanu adresu dostave
WEB: Ispravljena autorizacija kad ne postoje tablice u bazi podataka
WEB: Ispravljeno blokiranje 4D Wand IMC web aplikacije, ako nisu upisani podaci za 4D Komunikator
Virmani: Omogućen ispis zbrojnog naloga u Excel

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.11.07.1 (07.11.2023.)

Generalno: Na formi organizacijske jedinice izborna tabele komitenata se pozicionira na prikazanog komitenta
Generalno: Ispravljen višestruki export podataka za POS kasu
Generalno: U modul maloprodaje i veleprodaje u padajući izbornik Fin. izvještaji --> Izvještaji iz financijskog knjigovodstva dodan ispis Otvorene stavke po  komitentu - trenutno stanje
Generalno: U modul maloprodaje i veleprodaje u padajući izbornik Fin. izvještaji --> Izvještaji iz financijskog knjigovodstva dodan ispis Otvorene stavke po  komitentu - stanje na dan
Dokumenti: Ažuriranje već korištene case sconto nije onemogućavalo polja na formi
Dokumenti: Napravljeno novo pomjeranje stavki dokumenta gore/dolje
Financijsko: Napravljeno novo pomjeranje stavki naloga gore/dolje
Financijsko: Dodana provjera strukture XML izvoda u SEPA formatu camt.053
Financijsko: Prilikom brisanja stavki naloga u financijskom nije bio progres bar
Financijsko: Prilikom unosa stavke izvoda na ekranu "Otvorene stavke" dodan parametar "Sve otvorene stavke za odabranog komitenta"
Financijsko: S ekrana "Otvorene stavke" na izvodima prenosi se konto na stavku knjiženja
Blagajna: S ekrana "Otvorene stavke" prenose se dimenzije na stavku računčića
FAP: Napravljeno novo pomjeranje stavki izvještaja gore/dolje
Izvještaji: Ispravljen izračun iznosa bez poreza na Cassa sconto
Izvještaji: Dodano da se prilikom ispisa adrese dostave ispisuje i upisani broj telefona
Plaće: Dorađen ispis datuma na izvještaju ispisa staža (perioda zaposlenja) za excel 
POS: Ispravljeno filtriranje artikala na stanju da ne filtrira usluge
WEB: Na WatchDog Servisu dodana dodatna provjera vremena pokretanja Scheduled Task aplikacije, kako bi se izbjeglo pokretanje aplikacije u pogrešno vrijeme
WEB: U WatchDog Servisu dodana mogućnost promjene broja pomoćnih instanci komunikatora na formi za unos/izmjenu

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.10.24.1 (24.10.2023.)

Generalno: Osiguran rad automatskih obrada ako je upaljen 4D Komunikator
Autorski honorari: Popravljene izborne tabele gradova kada je dupli naziv države i grada
Dokumenti: Nad odobrenim dokumentima onemogućena izmjena načina obračuna PDV-a iz prodaje na daljinu u nešto drugo i obrnuto 
Dokumenti: Ispravljeno kreiranje automatskog radnog naloga za proizvod iz otpremnice prilikom odobravanja da ne pokušava stavku proizvoda dodati u postojeći odobreni radni nalog
Dokumenti: Prilikom obrade narudžbi od kupaca ispravljen prikaz rezerviranih količina u ovisnosti o odabranom skladištu
Dokumenti: Prilikom obrade narudžbi od kupaca ispravljen prikaz rezerviranih količina ukoliko se uključuje isključuje filter po skladištu
Dokumenti: Dorađeno kopiranje radnih naloga servisa u narednu godinu kako bi se ispravno vezali na primku tuđe robe
Dokumenti: Ispravljen izračun nivelacije i povrata poreza prilikom odobravanja povrata reversa s načinom obračuna PDV-a Tuzemni prijenos porezne obveze
Izvještaji: Ispravljen ispis prometa usluga po dokumentima sortiran po državama ako korisnik ne koristi trgovačke predstavnike
PDV: Ispravljen ispis kolone 17 na Ispisu knjige IRA u dva reda
Plaće: Popravljene izborne tabele gradova kada je dupli naziv države i grada
Plaće: Ispravljen ispis iznosa plaća u naravi kada obračun sadrži više obustava s oznakom Obustava je plaća u naravi
POS: Prilikom kreiranja novog računa nisu se praznila polja napomene sredstva plaćanja
Statistike: Izvještaj Ukupno stanje novčanih sredstava je prikazivao mjesec manje na godišnjem grafikonu
WEB: Ispravljen prikaz sort izbornika ako je za ident odabran Naziv 2 ili Naziv 3
WEB: Optimizirana rad i komunikacija 4D Wand IMC web aplikacije sa socket serverom
WEB: Ispravljena validacija prilikom dohvata osobe

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.10.10.1 (10.10.2023.)

Artikli: Na ekranskom prikazu i eksportu u Excel kartice artikla dodana kolona s nabavnim saldom
Dokumenti: Ispravljen proces kreiranja radnog naloga servisa kako ne bi stavci reversa postavio radni status 1
Dokumenti: Opcija da se prilikom fakturiranja preuzimaju cijene i rabatna politika podešena na centrali dorađena da ispravno radi sumiranje dokumenta
eRačuni: U importu eRačuna dodana sukladnost s urn:mingo.hr:2018:1.0 profilom
Izvještaji: Na svim reportima kroz RPT klasu omogućeno korištenje funkcije za ispis QR code-a
Plaće: Na ispis IP1/NP1 dodan ispis opisa obračuna
Plaće: Ispravljeno pražnjenje forme radnika prilikom izbora osobe u specifičnim situacijama
Plaće: Ispravljeno popunjavanje iznosa doprinosa iz osnovice na poziciji 4.4. 
POS: Izmjena iznosa popusta na sredstvu plaćanja nije bila isključena po pravu pristupa
WEB: Ispravljen prikaz sort izbornika ako je za ident odabran Naziv 2 ili Naziv 3
WEB: Ispravljen hover slike u tabelarnom prikazu artikla, kad se naziv lomi u dva red
WEB: Ispravljena primjena rabata kad postoji rabat po proizvođaču rabat po klasifikaciji

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.09.29.1 (29.09.2023.)

Plaće: Ispravljen ispis kredita na IP1 obrascu
Virmani: Dorađeno spremanje iznosa virmana ako se isti upiše rukom

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.09.25.1 (25.09.2023.)

Generalno: Na importu svih podataka o artiklima zabranjeno ažuriranje ID-a u bazi 
Generalno: Na importu svih podataka o osobama zabranjeno ažuriranje ID-a u bazi
Generalno: Na importu svih podataka o objektima zabranjeno ažuriranje ID-a u bazi
Generalno: Na importu svih podataka o komitentima zabranjeno ažuriranje ID-a u bazi
Generalno: Konvertirana baza PL_VRP, dodano polje ObustavaJePlacaUNaravi
4D Man: Usklađena baza PL_VRP s izmjenama u konverziji
Dokumenti: Opcija da se prilikom fakturiranja preuzimaju cijene i rabatna politika podešena na centrali dorađena da uzima u obzir i osnovni rabat s komitenta
Dokumenti: Na dokumente ulaznih računa dodane kolone model plaćanja i poziv na broj
eRačuni: Dorađena provjera CustomizationID-a
Plaće: Novi IP1 obrazac
Plaće: Novi NP1 obrazac
Plaće: Platni listić usklađen s izmjenama na IP1
WEB: Dorada stabilnosti komunikatora

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.09.15.1 (15.09.2023.)

Financijsko: Za SQL korisnike ispravljena obrada kreditnih limita kako ne bi uzimala datum odobrenja u obzir

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.09.14.1 (14.09.2023.)

Artikli: Dorađena provjera duplih bar kodova upisanih u dodatne šifre
Izvještaji: Na ispisu narudžbe na engleskom povećan broj znakova koje je moguće prikazati u koloni s nazivom artikla
Izvještaji: Na izvještaju Pregled ostvarene marže izlaznih računa dorađen ispis datuma prilikom ispisa u Excel
Izvještaji: Na izvještaju Stanje skladišta ispravljen ispis identa prilikom ispisa u Excel
Plaće: Ispravljen ispis datuma na listama Matična knjiga radnika i Proširena evidencija o radnicima

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.09.13.1 (13.09.2023.)

Generalno: Optimiziran export STK prema POS kasama
Artikli: Dodan export za barkod scanner s dodatnim šiframa
Artikli: Napravljeno upozorenje ako se u robe unosi bar kod koji postoji u dodatnim šiframa
Artikli: Napravljeno upozorenje ako se u dodanu šifru unosi bar kod koji postoji u robama
Dokumenti: Na sastavnicama dodano zaokruživanje cijene nakon unosa promjene cijene po parametru Zaokruži cijenu nakon rabata
Financijsko: Dodatno ubrzan rad obrade kreditnih limita na sql
Financijsko: Ubrzan rad obrade kreditnih limita na sql

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.09.07.1 (07.09.2023.)

Dokumenti: Na tabelu ponuda dodane kolone IFB i Datum IFB
Dokumenti: Na povratu od kupca omogućen izračun iznosa stavke nakon importa s mobilne aplikacije i odabira vezane stavke s otpremnice
Dokumenti: Na narudžbama od kupaca ispravljen ispis Narudžba od kupca s oakiranjima i težinama
Statistike: U statistike korisnika i tvrtki dodana obrada dokumenata KPI 

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.09.04.1 (04.09.2023.)

Generalno: Na tabele komitenata dodan prikaz poštanskog broja u adresi 
Generalno: Na formu komitenata dodan prikaz poštanskog broja
Generalno: Na formu osoba dodan prikaz poštanskog broja
Generalno: Na tabelu email lista dodan poštanski broj
Dokumenti: Dorađen ispis Rekapitulacija prometa po sredstvima plaćanja da neispravno definirane načine plaćanja ne sumira u gotovinu
Statistike: Dodana kolona Udio u prometu 
Statistike: Dodana kolona Udio u marži
WEB: Postavljen obavezan unos države i pronalaženje mjesta isključivo po poštanskom broju prilikom importa narudžbi s weba
WEB: Omogućena obrada odgode plaćanja prilikom importa dokumenta s web-a (iznosi narudžbe na IMC i Wandu će biti različiti)
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android izmijenjeno pozicioniranje stavke na vrh liste prilikom skeniranja i lociranja u Nalogu za slaganje
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS izmijenjeno pozicioniranje stavke na vrh liste prilikom skeniranja i lociranja u Nalogu za slaganje

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.08.30.1 (30.08.2023.)

Dokumenti: U ovisnosti o parametru omogućeno da se unosom stavke u primku na artikle upisuju samo testne cijene
IOS: Dodane shortcut tipke na tipke ispisa Optužbe i Ovrhe
Osnovna sredstva: Ispravljen prikaz prethodne vrijednosti na ispisu dokumenta osnovnog sredstva

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.08.28.1 (28.08.2023.)

Generalno: Dodan globalni parametar koji uključuje mogućnost da centrala ima različitu rabatnu
Generalno: Na formu komitenata dodan parametar kojim se određuje da prilikom fakturiranja za centralu vrijedi različita rabatna politika
Dnevnici: Ispravljeno ponašanje hot polja nakon prekida pregleda komitenata ili adresanata
Dokumenti: Kada se iz ponude s više stopa PDV-a kreira predujam, program pita da li korisnik pristaje da se napravi predujam s 25% PDV-a
Dokumenti: Kada se kreira predujam za ostatak, a ima više stopa, kreira se predujam (za ostatak) s PDV-om 25%
Dokumenti: Dodana mogućnost da se prilikom fakturiranja preuzimaju cijene i rabatna politika podešena na centrali
Dokumenti: Dodana mogućnost da se učitavaju uvjeti poslovnice iako je uključen parametar da se cijene i uvjetu uzimaju s centrale
Dokumenti: Dorađen izbor LOT-ova na dokumentu povrata reversa i komisije
Dokumenti: Ispravljeno višestruko otvaranje označenih dokumenata
Dokumenti: Kod kreiranja narudžbi dobavljaču od narudžbi kupca ne naručuj usluge ako nije uključen parametar za isto
Dokumenti: Generiranje planiranja zaliha sad preskače usluge
Financijsko: Omogućeno učitavanje izvoda po camt.053 XML formatu zapisa
WEB: Zamijenjen kod na tipki 'Resetiraj text' u DetaljArtikla.cshtml
WEB: Omogućen nastavak obrade ako tijekom importa web narudžbi uz uključenu opciju Automatskog odobravanja komercijalnih dokumenata neki dokument nije moguće odobriti zbog neupisanih cijena
WEB: U eksport prema IMC-u dodane centrale u datoteku DokPartneri

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.08.21.1 (21.08.2023.)

Dokumenti: Omogućeno odobravanje dnevnih prometa s preko 1000 stavaka
POS: Ukinuto upozorenje ako se ukupan broj stavki u jednom dnevnom prometu bliži broju tisuću

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.08.09.1 (09.08.2023.)

Generalno: Prepravljeni transakcijski okviri kod ažuriranja stavki sastavnica tako da minimalno zaključavaju baze tijekom unosa i izmjene
Generalno: Općina Brckovljani promijenila stopu prireza na 0% od 01.07.2023. (do sada bila 3%)
Generalno: Ispravljen prikaz ikonica na paljenju i gašenju kolona za prikaz na tabelama
Dokumenti: Na tabelu Ponuda dodana kolona Adresa dostave
Dokumenti: Na tabelu Otpremnica dodana kolona Adresa dostave
Dokumenti: Na tabelu Naloga za slaganje dodana kolona Adresa dostave
Dokumenti: Na tabelu dokumenata Nalog za slaganje odana kolona Naziv primatelja
Dokumenti: Na formi naloga za slaganje dodana mogućnost izbora Adrese dostave  (Ctrl+F2)
Dokumenti: Izmijenjen način izračuna nabavnog iznosa proizvoda koji u sebi sadrži komponentu koje nema na stanju
Dokumenti: Prilikom punjenja primke s narudžbe dobavljaču dodano kopiranje i serijskih brojeva
Dokumenti: ispravljena mogućnost gubitka podataka na zaglavlju dokumenta višestrukim upisivanjem napomena na dokumente
Dokumenti: Dorađena provjera označenih neodobrenih pretponuda u procesu kreiranja ponuda 
Dokumenti: Ispravljen sort po skladišnom mjestu na zbirnom ispisu dokumenata
Dokumenti: U dokumente ulaznih faktura dodana kolona dostavnica dobavljaču
Dokumenti: U projekte dodane kolone šifre i naziva mjesta troška i dimenzija
Dokumenti: Na ekran zaprimanja po narudžbama dobavljača dodana kolona narudžba kod dobavljača
Dokumenti: na obradi Narudžbi dobavljača dodana kolona s brojem narudžbe od kupca
Dokumenti: U stavke narudžbe dobavljača dodana kolona s brojem narudžbe od kupca
Dokumenti: na obradi Narudžbi dobavljača dodana kolona s brojem narudžbe od kupca
Dokumenti: U stavke narudžbe dobavljača dodana kolona s brojem narudžbe od kupca
Izvještaji: Na izvještajima prodaje ispravljen ispis podatka o zalihi ako artikl nije imao prometa
Izvještaji: Na ispisima dokumenata s uključenim parametrom 'Kumulativni ispis za iste stavke', dorađen ispis svih serijskih/lot brojeva sa svih kumuliranih stavki
Izvještaji: Ispravljen ispis Cjenika dobavljača
Plaće: Ispravljena Rekapitulacija plaća po iznosima za iznos Ukupno sa žiro računa
POS: Dodano upozorenje ako se ukupan broj stavki u jednom dnevnom prometu bliži broju tisuću
POS: Ispravljeno rušenje 4D POS aplikacije u specifičnim situacijama za korisnike na SQL bazama
WEB: Implementirano skrivanje komercijalnih podataka na razini partnera
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS ispravljen unos količina na inventuri (INV), neovisno o postavkama regije i jezika uređaja
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android implementirano segmentirano slanje stavki povrata (STO, KOU)
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS implementirano segmentirano slanje stavki povrata (STO, KOU)
WEB: Prošireno slanje e-mail potvrde narudžbe s mobilne aplikacije na e-mail trgovačkog predstavnika

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.07.12.1 (12.07.2023.)

Generalno: Ispravljen unos označenih artikala u stavke u mrežnom radu kako ne bi nastale stavke bez dokumenata
Dokumenti: Ispravljen način prekida transakcije na izlazu iz forme sastavnica

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.07.11.1 (11.07.2023.)

Dokumenti: Prilikom unosa proizvoda u stavke onemogućeno zaglavljivanje 4D Wand-a

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.07.10.1 (10.07.2023.)

Generalno: Napravljen novi modul Statistika korisnika i tvrtki 
Generalno: U registru valuta izmijenjena međunarodna oznaka valute '001' - Euro iz '€' u 'EUR'
Izvještaji: Dodan ispis kompenzacije na engleskom jeziku
Izvještaji: Dodan ispis kompenzacije na njemačkom jeziku
Izvještaji: Dodan ispis jednostrane kompenzacije na engleskom jeziku
Izvještaji: Dodan ispis jednostrane kompenzacije na njemačkom jeziku
Izvještaji: Dodan ispis kompenzacije u valuti na engleskom jeziku 
Izvještaji: Dodan ispis kompenzacije u valuti na njemačkom jeziku
Izvještaji: Dodan ispis jednostrane kompenzacije u valuti na engleskom jeziku
Izvještaji: Dodan ispis jednostrane kompenzacije u valuti na njemačkom jeziku
Vozila: Na formi vozila dorađena izborna tabela komitenata da se na ponovni poziv izbora locira na komitenta koji je već odabran
WEB: Ispravljen redoslijed klasifikacije kad je uključen parametar "Sakrij artikle bez stanja"
WEB: Usklađen prikaz elementa akcije i dostupnosti s parametrom "SamoPregled"

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.07.04.1 (04.07.2023.)

Financijsko: Ispravljeno automatsko knjiženje višestruko označenih dokumenata u slučaju kada među označenim dokumentima postoji knjiženje u neravnoteži da se ostali dokumenti proknjiže
Izvještaji: Dorađen ispis skladišnog mjesta na ispisu Stanje skladišta -> trenutno za nabavno skladište
Izvještaji: Dorađen ispis skladišnog mjesta na ispisu Stanje skladišta -> trenutno za maloprodajno skladište
POS: Ispravljen prikaz nabavne cijene ako je uključen filter artikala na stanju

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.07.03.1 (03.07.2023.)

Generalno: Ispravljena mogućnost rušenja 4D Wand sustava kada drugi korisnik odobrava i razodobrava knjigovodstvene naloge
Izvještaji: Dorađen Zbirni ispis označenih dokumenata da može ispisati i dokumente filtrirane na tabeli dokumenata

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.06.28.1 (28.06.2023.)

Generalno: Dodana mogućnost ispisa samo aktivnih skladišta u Ispisu strukture poduzeća
Generalno: Dodano logiranje izmjene napomene na registrima načina obračuna poreza
Dokumenti: Na dokumentu Cjenik prema kupcima Ispravljen proces Obrada rabata po svom stavkama da radi na označenim stavkama
Dokumenti: Dodano pamćenje stanja tipke za aktivan unos stavki putem bar code čitača
Dokumenti: Ispravljeno višestruko označavanje radnih naloga proizvodnje za SQL korisnike
Dokumenti: Ispravljeno višestruko označavanje radnih naloga servisa za SQL korisnike 
Dokumenti: Ispravljeno zaglavljivanje 4D Wand-a ukoliko druga radna stanica obriše stavku koju baš ova radna stanica želi brisati
Dokumenti: Onemogućeno brisanje stavki drugog dokumenta s tabele stavki Planiranja zaliha
Dokumenti: Osigurano da višestruko označavanje dokumenata ne može zaustaviti rad u 4D Wand-u ako se ostane na poruci
FAP: Obrazac TI-POD usklađen s novim formatom
FAP:Usklađen obrazac PR-RAS-NPF za neprofitne udruge za 2023. godinu
FAP:Usklađen obrazac GFI-POD za poduzeća za 2023. godinu
Financijsko: Dodana provjera radnog statusa knjiženog dokumenta prije zapisivanja automatskih knjiženja
Financijsko: Proces automatskog knjiženja rastavljen u više transakcija kako ne bi blokirao rad ostalim korisnicima
Fitosanitarni: Jednokratno zanemarene prijave grešaka za prodaju FIS zbog greške u API-u Ministarstva poljoprivrede i gospodarstva 
Izvještaji: Dorađen ispis skladišnog mjesta na ispisu Stanje skladišta -> trenutno
Izvještaji: Dodano zbrajanje težina stavki na izvještaju Zbirni ispis označenih dokumenata (RPT-442)
Izvještaji: Ispravljen ispis cassa sconta na izvještaju Račun engleskom jeziku s carinskom tarifom (RPT-778)
POS: Dodana zabrana rada u dnevnom prometu koji nema današnji datuma
Statistike: U Statističkim analizama dorađeni iznosi izračunati po jedinici mjere
WEB: Dodan import polja Cjenici artikala u 4D Wand preko web API-a iz 4D IMC-a
WEB: Proširen import robe preko web API s kolonama Cjenika [1-8]
WEB: Dodan import polja Opis artikla u 4D Wand preko web API-a iz 4D IMC-a
WEB: Proširen import robe preko web API s kolonom Opis
WEB: Omogućen kontekst parametra "SamoPregled" u detalju artikla
WEB: Dodana oznaka zalihe artikla na prikazu "Tabela"
WEB: Dodan prikaz povezanih artikla na tabelarnom prikazu
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS omogućeno reproduciranje pozadinskog zvuka
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android dodan zvučni signal prilikom prikaza upita za dodavanje količine stavke preko tražene ili poruke o nepostojećoj stavci na nalogu za slaganje
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS dodan zvučni signal prilikom prikaza upita za dodavanje količine stavke preko tražene ili poruke o nepostojećoj stavci na nalogu za slaganje
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android usklađen upit za dodavanje količine stavke preko tražene na nalozima za slaganje
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS usklađen upit za dodavanje količine stavke preko tražene na nalozima za slaganje
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android definirano ponašanje kad se isprazni polje za unos složene količine stavke na nalogu za slaganje
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS definirano ponašanje kad se isprazni polje za unos složene količine stavke na nalogu za slaganje

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.06.14.1 (14.06.2023.)

Adresar: Ispravljen rad osoba van upotrebe na izbornoj tabeli komitenata u modulima ako se koristi SQLite
Dokumenti: Ispravljeno označavanje dokumenata po opciji Odobreni koji nemaju djecu za SQL korisnike
Dokumenti: Prilikom slanja eRačuna se šalje GLN umjesto OIB-a ako je isti zapisan na i komitentu s Organizacijske jedinice i na kupcu kojem se šalje eRačun
Dokumenti: Ispravljen prikaz skladišnog mjesta na zbirnom ispisu označenih dokumenata
Dokumenti: Dodana prijava izmjene stavki importiranih s POS blagajne
Izvještaji: Ispravljen naslov u podacima o vezanoj narudžbi
Izvještaji: Dodani ispisi na engleskom i njemačkom jeziku s carinskim tarifama na IFA i IFS
POS: Dorađen prikaz ukupnog iznosa ako se odustaje od izdavanja R1 računa ili obrnuto

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.05.25.1 (25.05.2023.)

Generalno: Na tabelu komitenata dodane kolone za prikaz  podatka EDI GLN
Generalno: Na tabelu komitenata dodane kolone za prikaz  podatka EDI Skladište
Dokumenti: Ispravljeno dodavanje artikla putem barkod skenera u stavkama dokumenata
Financijsko: Usklađena poruka kod zatvaranja IOS-a
WEB: U WatchDog Servisu ispravljena provjera proteklog vremena od zadnje projene statusa procesa

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.05.23.1 (23.05.2023.)

Dokumenti: U tabeli ulaznih računa u kolonu R2 uvršteni i računi sa šifrom obračuna poreza 20 (Automobili - R-2 Mora biti plaćena)
Dokumenti: Zabranjeno odobravanje PRM ako za importirani dokument izvor nije isti na dokumentu i stavkama
Financijsko: Onemogućen import stavki naloga ukoliko je drugi korisnik u međuvremenu odobrio financijski nalog
Intrastat: Presložen izbornik poziva exporta Intrastat obrasca
POS: Bilo je moguće naknadno upisati napomenu na računčiću tako da se slog dokumenta pokvari
WEB: Ubrzan rad komunikatora
WEB: Optimizirano slanje podataka na web
WEB: U parametrima za postavljanje 4D Komunikatora, maknuta mogućnost biranja korisnika pod kojim će se isti pokrenuti
WEB: Optimizirano dohvaćanje dodatnih šifri na nalozima za slaganje i pripremama primki
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android omogućeno prepoznavanje dodatnih šifri na dokumentima Narudžba, Inventura, Nalog za slaganje, Povrat i POS
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS omogućeno prepoznavanje dodatnih šifri na dokumentima Narudžba, Inventura, Nalog za slaganje, Povrat i POS
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android dodana mogućnost pregleda spojenih stavki na dokumentima (NAR, INV, POS, Povrat)
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS dodana mogućnost pregleda spojenih stavki na dokumentima (NAR, INV, POS, Povrat)
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android omogućen kontinuirani ručni unos stavki na dokumentu Inventure
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS omogućen kontinuirani ručni unos stavki na dokumentu Inventure
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android omogućen prikaz jedinice mjere na stavkama i na unosu stavki dokumenta inventura
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS omogućen prikaz jedinice mjere na stavkama i na unosu stavki dokumenta inventura
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android ispravljeno slanje novounesenih stavki na pripremi primke (PRP)
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS ispravljeno slanje novounesenih stavki na pripremi primke (PRP)
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android ispravljen brzi način unosa serijskog/lot broja na pripremi primke (PRP)
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS ispravljen brzi način unosa serijskog/lot broja na pripremi primke (PRP)

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.05.09.1 (09.05.2023.)

Artikli: Omogućen prekid izmjene artikla ukoliko se u međuvremenu promijenio slog u bazi na disku
Dokumenti: Prilikom odobravanja radnog naloga sastavnica dodana provjera serijskih brojeva koji nastaju na izlaznom radnom nalogu
Financijsko: Izbačena nepotrebna prijava upozorenja prilikom vezivanja uplata na dokument iz prethodne godine

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.05.04.1 (04.05.2023.)

POS: Ispravljen prikaz iznosa za vratiti na ispisu POS računa

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.05.03.1 (03.05.2023.)

Generalno: Omogućeno postavljanje osnovnih izvještaja po klasi dokumenata na komitentima
Generalno: Proširena polja Zanimanje, Funkcija i Prioritet s 30 na 80 karaktera u bazi Imenik
Generalno: U 4D Man-u usklađena tablica Imenik s izmjenama u bazi
Generalno: Napravljeno ograničenje izdavanja izlaznog dokumenta s gotovinskim sredstvom plaćanja koje iznosi više 9.999,99 €
Dokumenti: Dodani statusi dokumenata na otpremnice
Dokumenti: Dodani statusi dokumenata na Radni nalog sastavnice
eRačuni: Dorađeno slanje eRačuna za predujmove s povratnom naknadom i porezom na motorna vozila
FAP: Novi PD obrazac
FAP: Novi export PD obrasca za ePoreznu
FAP: Novi PD-NN obrazac
Fitosanitarni: U 4D POS na pregledu računa, 4D Wand tabele IFA i IFD dodana kolona s fitosanitarnim statusom
Plaće: Napravljena provjera upisanih podatka JOPPD prilog 4 na vrstama plaćanja koje nisu naknade
POS: Napravljeno ograničenje izdavanja računa s gotovinskim sredstvima plaćanja koja u zbroju iznose više od 9.999,99 €
POS: Prilikom unosa paragon blok računa dodan prikaz datuma izdavanja i vremena izdavanja, te popunjavanje datuma izdavanja s datumom dnevnog prometa
WEB: S glavnog izbornika 4D Wand IMC-a maknute nepotrebne tipke
WEB: Omogućen unos i slanje dodatnih napomena na web
WEB: Omogućen nesmetan import narudžbi ako je uključen obavezan unos mjesta troška i dimenzija, a na dokumentu isto nije uneseno

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.04.26.1 (26.04.2023.)

Dokumenti: Ukinuta provjera kupaca fitosanitarnih sredstava i prijava prodaje na FIS ako se radi o dokumentu koji je nastao importom dnevnog prometa

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.04.25.1 (25.04.2023.)

Generalno: Onemogućeno preračunavanje stavki R1 s malim iznosima računa importiranih s POS kase
Generalno: Ispravljen RI registra napomena za dokumente kod izmjene šifre napomene
Generalno: Dopuštena izmjena komercijalnih podataka o kupcima na formi komitenta korisnicima s razinom tri
Generalno: Proširen registar Naknada za ambalažni otpad na pet decimalnih mjesta za naknadu po komadu
Artikli: Ispravljen naknadni import ambalaže na standardnom konverteru artikala 
Dokumenti: Ispravljeno da se na filtriranim dokumentima selektirani red ne pomiče na sljedeći red nakon odobravanja
Dokumenti: U stavkama Narudžbi od kupca (ULN) sakrivena kolona Zadnji dobavljač korisnicima s razinom pristupa tri i većom
Dokumenti: Proširen dokument Očevidnik naknada za ambalažu na pet decimalnih mjesta za naknadu po komadu
Financijsko: Na izvještaju Salda-konti - Stanje konta ispravljen ispis totala da odgovara zbroju svake pojedine kolone 
Fitosanitarni: Jednokratno zanemarene prijave grešaka za prodaju FIS zbog greške u API-u Ministarstva poljoprivrede i gospodarstva
Izvještaji: Ispravljen prikaz zbroja kolone Rabat na ispisu Rekapitulacija dokumenata - Izlazni financijski dokumenti
Izvještaji: Prošireni izvještaji Očevidnika naknada za ambalažu na pet decimalnih mjesta za naknadu po komadu
POS: Ispravljeno da se provjera prava na kupnju fitosanitarnih sredstava na POS kasi provjerava pritiskom na tipku Insert i Minus
Program vjernosti: Ispravljeno evidentiranje skupljanja bodova prilikom trošenja ako je isključen parametar Skupljanje bodova prilikom trošenja
Program vjernosti: Ispravljen prikaz kolone Zadnje iskorišteni bodovi

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.04.21.1 (21.04.2023)

Dokumenti: Ispravljeno kreiranje povrata robe od kupca ako nastaje iz otpremnice koja je importirana s interneta kao prodaja na daljinu unutar EU
eRačuni: Ispravljeno slanje eRačuna za predujam s povratnom naknadom
Izvještaji: Ispis cassa sconto je obrađivao samo jednu poreznu tarifu
Izvještaji: Ispravljen prikaz prolaznih stavki na ispisu Rekapitulacije dokumenata - Izlazni financijski dokumenti - RPK-2001
Izvještaji: Dodana kolona Marža robe na ispisu Rekapitulacija dokumenata - Izlazni financijski dokumenti 
Izvještaji: Razdvojena kolona Prolazne stavke u dvije posebne kolone na ispisu Rekapitulacija dokumenata - Izlazni financijski dokumenti
Izvještaji: Ispravljeno pamćenje trgovačkog predstavnika na upitu izvještaja Trgovačka knjiga na veliko (RPT-85)
POS: Uklonjena nepotrebna poruka prilikom zaključivanja dnevnog prometa POS blagajne

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.04.12.1 (12.04.2023)

Dokumenti: Ispravak izračuna datuma isteka zalihe i datuma zadnje prilike za naručivanje u izvještajima planiranja proizvodnje

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.04.11.1 (11.04.2023)

Generalno: Dorade izvještaja za planiranje proizvodnje i narudžbe sirovina
Artikli: Vanjska aplikacija Kalkulacija nije pamtila odabrano skladište
Dokumenti: ispravljeno višestruko označavanje dokumenata radnih naloga
Financijsko: Ispravljen horizontalni scroll na gornjoj tabeli kompenzacija
Izvještaji: Ispravljen prikaz prolaznih stavki na ispisu Rekapitulacija dokumenata - Knjiga IRA za dobra i usluge – Izlazni financijski dokumenti (RPK:2001)
POS: Ispravljen prikaz prodanih količina na pregledu stanja drugih skladišta

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.04.03.1 (03.04.2023.)

Generalno: Ispravljena zadrška prilikom odabira slogova na pojedinim tabelama za korisnike SQL-a
Dokumenti: Ispravljeno višestruko označavanje dokumenata za odabrano mjesto troška ako je aktivan SQLite
Dokumenti: Dorađeno kreiranje narudžbi dobavljača s uključenim parametrom zanemari neodobrene naloge za slaganje
Izvještaji: Dodan ispis ukupnog stanja robe na izvještaju 'Roba izdana na komisiju - nevraćena - količine' (RPK-1073)
WEB: Dorađen pojedinačni eksport artikala, rabata i osoba

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.03.29.1 (29.03.2023.)

Dokumenti: Ispravljen import druge jedinice mjere kod kreiranja primke iz ulaznog računa importiranog kao eRačun
Dokumenti: Ispravljeno pamćenje sorta na tabeli komitenata ako se komitent odabire prilikom unosa primke na komisiju
Dokumenti: Onemogućena izmjena načina obračuna poreza na odobrenim ulaznim računima
Dokumenti: Dodana provjera malih količina prilikom odobravanja povrata s komisije
Dokumenti: Optimizirano višestruko označavanje dokumenata za SQL korisnike
Financijsko: Na ispis Stanje konta (GLK-20) dodana kolona s OIB-om poduzeća
Izvještaji: Ispis cassa sconto napravljen po tipu skladišta dokumenta 
Izvještaji: Ispravljen ispis stanja maloprodajnog skladišta za artikle s povratnom naknadom
Plaće: Ispravljen ispis naknada na teret HZZO u Tablici 02/21 

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.03.20.1 (20.03.2023.)

Generalno:Optimizacija pristupa podacima za SQLite korisnike kako bi se izbjegla mogućnost privremenog zaglavljivanja sustava
Dokumenti: Na povratu robe primljene na komisiju prilikom unosa stavke na ekranu izbora s koje primke se radi povrat polja količina sada čitaju parametar decimalnih mjesta sa skladišta
Evidencija radnog vremena: Ispravljen pogrešan prikaz ukupnih sati na ispisima 

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.03.16.1 (16.03.2023.)

Dokumenti: Ispravljeno učitavanje komitenta s veznog dokumenta ukoliko je vezni dokument ručno napisan na formi dokumenta
Dokumenti: Ispravljen filter po statusima dokumenata
FAP: Ispravljeno premještanje stavki ukoliko u izvještaju postoji stavka s rednim brojem 999
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android na stavkama naloga za slaganje popravljen prikaz naziva 2 i naziva 3
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS na stavkama naloga za slaganje popravljen prikaz naziva 2 i naziva 3

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.03.13.1 (13.03.2023.)

Dokumenti: Ispravljen filter po statusima dokumenata na servisnim radnim nalozima za SQL korisnike
Dokumenti: Dorađeno kreiranje Radnog naloga za poluproizvode u procesu Proračun količina komponenti
Evidencija radnog vremena: Ispravljena prijava da report ERV 13 ne postoji

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.03.09.1 (09.03.2023.)

Generalno: Na izvještajima rekapitulacija dodan podatak od kuda (preko kojeg izbornika) je izvještaj pozvan
Generalno: Unaprijeđena poruka kad se ažurira slog izvan transakcije koji drugi korisnik drži zaključanim
Generalno: Ispravljeno pamćenje zadnje odabrane lokacije prilikom višestrukog vezivanja datoteka s diska s artiklima
Generalno: Ispravljen unos datoteka s diska kada se putanja do datoteke paste-a iz memorije 
Artikli: Ispravljeno lociranje artikla nakon paljenja i gašenja filtra po zalihi
Dokumenti: Na tabelu dokumenata Radnih naloga sastavnica (RNU) dodan prikaz kolona napomena-opis
Dokumenti: Dodana provjera unosa istih serijskih brojeva na isti artikl u stavkama dokumenta
Izvještaji: Dodana kolonu s povratnom naknadom na ispis Stanje skladišta po datumskom rasponu (RPTM-123)
Izvještaji: Dodana mogućnost slanja Računa za primljeni predujam (RPT-298) kao eDokumenta
Izvještaji: Dodana mogućnost slanja računa za primljeni predujam sa stavkama (RPT-674) kao eDokumenta
Plaće: Na ispisu Obrazac-R1 zamijenjena valuta kn s EUR
POS: Ispravljeno lociranje artikla nakon paljenja i gašenja filtra po zalihi 

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.03.06.1 (06.03.2023.)

Generalno: Na tabeli dodatnih atributa dopušten upis razmaka u lokator
Generalno: Dorađen rad lokaliziranih eksporta dokumenata i stavki u txt datoteku
Dokumenti: U procesu kreiranje narudžbi dobavljaču dodana opcija da se ne uzima u obzir neodobreni nalog za slaganje
Dokumenti: Na formi stavki prijenosnica na nabavno skladište isključen prikaz prodajnih iznosa korisnicima bez prava pregleda nabavnih cijena i marži
Izvještaji: Na ispisu Promet usluga po izlaznim računima (RPK-1026) popunjen iznos neto zarade bez obzira na ulaznu cijenu
Izvještaji: Na ispisu Rekapitulacija izlaznih računa (RPK-1026) popunjen iznos marže robe i usluge bez obzira na ulaznu cijenu usluge
Izvještaji: Dodan ispis računa na više decimalnih mjesta iz tabele Knjiga IRA za dobra i usluge (IFA)
Izvještaji: Dodan ispis računa na više decimalnih mjesta iz tabele Knjiga IRA za dobra i usluge (slobodan unos) (IFD)
POS: Ispravljen rad lokatora po barkodu ako su filtrirani artikli koji se nalaze na stanju
Statistike: Dorađeno filtriranje po poslovnim prostorima za dokumente koji na sebi nemaju upisan poslovni prostor
WEB: Uklonjena ikona omotnice s tipke "CIJENA NA UPIT"

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.03.02.1 (02.03.2023.)

Artikli: Na tabeli sastavnica ispravljen nepotreban prikaz poruke o neaktivnoj transakciji
PDV: Ispravljen prikaz dokumenata na tabeli za ručni izbor računa u obračun PDV-a

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.02.28.1 (28.02.2023.)

Generalno: Za potrebe evidencije radnog vremena proširena baza RV_KolonePrikaz s poljem IspisNaIzvjestaju
Generalno: Dodano bezuvjetno resetiranje podataka u footeru izvještaja kod otvaranja nove tvrtke
Generalno: Dorađen parametar za zadržavanje postavki izvještaja kod otvaranja nove tvrtke kako bi se mogao ukloniti nepotrebni četvrti parametar
Generalno: U proces otvaranja nove tvrtke dodana provjera i dopuna report setova
Generalno: Dodana mogućnost pamćenja rasporeda kolona na tabelu rabatne politike
Generalno: Poravnata kolona bar kod na desno u stavkama dokumenata
Artikli: Dodani podaci VP cijena, rabat % i Neto VP cijena na tab Cjenici kupcima
Artikli: Za korisnike SQL-a značajno ubrzan filter samo artikala na stanju
Artikli: Razdvojen prikaz cjenika na dva taba, Cjenici dobavljača i Cjenici kupcima
Artikli: Na tabeli artikala dodano podešavanje prikaza tabova donje tabele
Artikli: Na tabeli usluga dodano podešavanje prikaza tabova donje tabele
Artikli: Na tabeli planske kalkulacije roba dodano podešavanje prikaza tabova donje tabele
Artikli: Na tabeli planske kalkulacije usluga dodano podešavanje prikaza tabova donje tabele
Artikli: Donja tabela na robama i uslugama se sakrije ako su isključeni svi tabovi
Artikli: Napravljeno pretraživanje atributa prilikom odabira na upisu na artikl
Dokumenti: Omogućen unos adresanta na ulaznim računima ako se na formi odabere komitent označen kao Kupac krajnja prodaja
Dokumenti: Na izlaznim računima zabranjena izmjena datuma otpreme/usluge ako je dokument uključen u obračun poreza
Dokumenti: Na ulaznim računima zabranjena izmjena datuma ako je dokument uključen u obračun poreza
Dokumenti: Na dnevnim prometima maloprodaje zabranjena izmjena datuma ako je dokument uključen u obračun poreza
Dokumenti: Na servisnim radnim nalozima  omogućen filter po statusu
Dokumenti: Omogućeno filtriranje po grupi komitenata
Dokumenti: Isključen prikaz veleprodajnih i maloprodajnih iznosa u prijenosnicama za korisnike koji nemaju pravo pregleda nabavnih cijena
Dokumenti: Ispravljen prikaz broja Uvoznog zaključka u tabelama ulaznih računa
Dokumenti: Ispravljeno ažuriranje naloga za slaganje u specifičnim slučajevima
Dokumenti: U stavke izlaznih dokumenata dodan prikaz kolone Pakiranje
Evidencija radnog vremena: Broj kolona za vođenje evidencije povećan na 50 kako bi se ispravno prikazale sve definirane kolone
Evidencija radnog vremena: Export tabele od sada eksportira podatke u XLSX
Evidencija radnog vremena: Omogućeno setiranje kolona za ispis evidencije radnog vremena
PDV: Dorađen obrazac OPZ-STAT-1 kako bi za 2022. godinu uzimao u obzir uplate u radnoj godini 2023 (ispis se pušta iz 2023. godine)
POS: Proširen ekran stanja blagajne s Rx računima i ukupno POS računi + Rx računi
POS: Za korisnike SQL-a značajno ubrzan filter samo artikala na stanju POS-a
WEB: Ispravljeno filtriranje artikla u specifičnim slučajevima
WEB: Dorađen prikaz atributa filtera kad odabrani atribut nije vidljiv
WEB: Ispravljen export rabatne politike ako nije uključen parametar rabati po proizvođačima
WEB: Dorađen indikator tipke za naručivanje kad je uključen parametar "zabrana naručivanja preko zalihe"
WEB: Ispravljen eksport e-mail adrese partnera za [dbo].[Partners]WEB: Omogućena kolona cjenika koja će onemogućiti naručivanje na razini artikla
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android usklađen indikator statusa naloga za slaganje (SLA), kad sadrži stavku usluge
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS usklađen indikator statusa naloga za slaganje (SLA), kad sadrži stavku usluge
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android dodano upozorenje na Nalogu za slaganje (SLA) kad se doda količina veća od tražene
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS dodano upozorenje na Nalogu za slaganje (SLA) kad se doda količina veća od tražene

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.02.20.1 (20.02.2023.)

Dokumenti: U tabelu stavki planiranja zaliha dodane kolone kako bi se mogli ispravno prikazati podaci o atributima
Reporter: Timeout ekrana produžen na 8 sati

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.02.16.1 (16.02.2023.)

Generalno: Ispravljen unos skladišta ukoliko zadnje uneseno skladište ima slovo u šifri
PDV: Ispravljen preračun osnovica na pozicijama II. PDV obrasca

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.02.15.1 (15.02.2023.)

Dokumenti: Ispravljen izračun rabata prilikom sinkronizacije stavke narudžbe dobavljača s cjenikom dobavljača
Dokumenti: Ispravljeno popunjavanje cijena usluge u procesu kreiranja narudžbe od dobavljača
Dokumenti: Izmijenjen način izračuna stavke cjenika dobavljača tako da se izmjenom neto cijena mijenja rabat, a ne bruto cijena
Dokumenti: Na tabelu Naloga za slaganje dodana kolona s načinom otpreme
Dokumenti: Dodan prikaz atributa u stavkama Planiranja zaliha (PLZ)
Dokumenti: Dodan prikaz atributa u stavkama Narudžbe dobavljaču (NAR)
Dokumenti: Dodan prikaz atributa u stavkama Naloga za slaganje (SLA)
Dokumenti: U eksport dokumenata i stavki dodan i eksport serijskih brojeva
Dokumenti: Omogućen eksport dokumenata, stavki i serijskih brojeva za Komisijske izdatnice (KOI)
Dokumenti: Omogućen eksport dokumenata, stavki i serijskih brojeva za Povrat s komisije (KOU)
Dokumenti: Omogućen import dokumenata, stavki i serijskih brojeva za Komisijske izdatnice (KOI)
Dokumenti: Omogućen import dokumenata, stavki i serijskih brojeva za Povrat s komisije (KOU)
Financijsko: Ispravljen ispis Kartice konta za obračun PDV-a tako da konvertira kunske iznose iz proteklih godina
Financijsko: Ispravljen ispis Zbirnog izvještaja po PDV obračunu tako da konvertira kunske iznose iz proteklih godina
PDV: Ispravljen prikaz pozicije I.10 na ispisu PDV obrasca
PDV: Ispravljen prikaz računa iz prošle godine u obrascu PDV ako sadrži više poreznih stopa

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.02.09.1 (09.02.2023.)

Generalno: Zabranjeno otvaranje 2022. i manje godine ako je otvorena 2023. godina i napravljena konverzija u euro
Generalno: Zabranjeno otvaranje nove tvrtke iz 2022. i manje godine ako je otvorena 2023. godina i napravljena konverzija u euro
Generalno: Osigurano da se prilikom prodaje proizvoda, koji u sastavnici ima jedno ili više sredstava za zaštitu bilja, prijavi prodaja na fitosanitarni sustav
Artikli: Uređene pozicije check boxova na upitima za paljene i gašenje kolona cjenika na artiklima
Dokumenti: Ispravljena mogućnost greške na sumiranju iznosa dokumenta ulazne prijenosnice 
Dokumenti: Ispravljen unos stavke proizvoda preko lokatora na radnim nalozima sastavnica
Dokumenti: Obrazac P_PPI usklađen s izmjenama za euro
Dokumenti: Dodan indikator na povrate reversa i povrate komisije da se radi o pravom povratu koji se ne fakturiraju
Dokumenti: Dodan prikaz na indikatora za povrate reversa i povrate komisije koji se ne fakturiraju
Dokumenti: Dodana mogućnost višestrukog označavanja povrata reversa i povrata komisije koji se ne fakturiraju
Dokumenti: ispravljen ispis količine serijskih / lot brojeva na stavkama dokumenta
Izvještaji: Dodani ispisi listi povrata reversa i povrata komisije koji se ne fakturiraju
FAP: Nova datoteka za import obrasca PD
FAP: Nova datoteka za import obrasca PD-NN
FAP: Omogućen ispis izvještaja u MS Excel
Financijsko: Prilikom knjiženja PDV-a 2023. godine dodano da se dokumenti koji su iz prethodne godine konvertiraju u euro
Financijsko: Ispravljen ispis usporednog stanja konta da ispravno radi ako je uključena opcija  Ispis nezatvorenih uplata 
PDV: Ispravljeno postavljanje naziva priloga ukoliko se PDV obrazac šalje eMailom
Osnovna sredstva: Obrazac DI usklađen s izmjenama za euro
Plaće: Novi obrazac Potvrda o plaći
Plaće: Obrazac JOPPD usklađen s izmjenama za euro
Statistike: Popravljena konverzija na euro

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.02.03.1 (03.02.2023.)

Izvještaji: Maknut bold s referentnog broja kupca
PDV: Ispravljen export obrasca UR-a prema ePoreznoj
Program vjernosti: Ispravljena mogućnost netočnog ispisa upravo prikupljenih bodova ako je ukupni iznos računa ispod minimalnog praga za ostvarivanje bodova

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.02.02.1 (02.02.2023.)

Artikli: Ispravljen vertikalni scroller na upisu slike artikla

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.02.01.2 (01.02.2023.)

Artikli: Ispravljen rad ekrana za upis Web klasifikacije na artikle

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.02.01.1 (01.02.2023.)

Adresar: Ispravljen prikaz telefonskog broja na donjoj tabeli komitenata

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.01.31.1 (31.01.2023.)

Generalno: Grad Rijeka smanjio stopu prireza na 13% od 01.01.2023 (bila 14%)
Generalno: Općina Lekenik uvela stopu prireza 10% od 01.01.2023 (bila 0%)
Generalno: Dodano logiranje izmjene trgovačkog predstavnika na formi za izmjenu dokumenta i komitenta
Generalno: Dodana mogućnost slanja tipskih priloga uz dokument kada se šalje eMailom
Generalno: Ispravljen import dnevnih prometa da se nakon konverzije ne sruši
Generalno: Dorađena provjera postojanja dobrane datoteke kod povezivanja dokumenta s diska
Generalno: Na formi skladišta umjesto tipke dodana kartica s osnovnim skladištima
Generalno: Standardiziran izgled kolona (postoji mogućnost da će si korisnici morati ponovo prilagoditi raspored kolona)
Dokumenti: Nakon brisanja serijskog broja na tabeli serijskih brojeva sort tabele se mijenjao
Dokumenti: Ispravljeno kreiranje otpremnice iz naloga za slaganje ako su u stavkama naloga proizvodi
Dokumenti: Usklađene rekapitulacije knjiga izlaznih računa s izmjenama zakona o PDV-u
Dokumenti: Usklađene rekapitulacije knjiga ulaznih računa s izmjenama zakona o PDV-u
Artikli: Na tabele artikala i planske kalkulacije dodane kolone s ID-em artikla Dodana kolona
Izvještaji: Dodan ispis ulazne kalkulacije po prijenosnici s komisijskim vrijednostima
Izvještaji: Dodan ispis izlazne kalkulacije po prijenosnici s komisijskim vrijednostima
Izvještaji: Dodan ispis kalkulacije po nivelaciji s komisijskim vrijednostima
Komitenti: Na tabelu komitenata dodane kolone s načinima obračuna poreza
Osnovna sredstva: Ispravljen ispis kartice OS kada postoji stavljanje van upotrebe
PDV: Usklađene kolone tabele PDV-a s novim obrascem PDV-a
PDV: Usklađena forma tabele PDV-a s novim obrascem PDV-a
PDV: Usklađena hot polja tabele PDV-a s novim obrascem PDV-a
PDV: Dodan novi obrazac PDV koji vrijedi od 01.01.2023
PDV: Usklađene porezne knjige izlaznih računa s izmjenama zakona o PDV-u
PDV: Usklađene porezne knjige ulaznih računa s izmjenama zakona o PDV-u
PDV: Dodan eksport Obrasca URA po novoj shemi porezne uprave
PDV: Značajno ubrzana tabela za ručni izbor faktura
Plaće: Na tabelu radnika dodane nove kolone
POS: Dodan ispis  POS Računčić - iznos popusta na stavkama - WordPad (POS-86)
POS: Dodan ispis R-x POS Računčić - iznos popusta na stavkama (POS-87)
WEB: Dorađeno logiranje grešaka prilikom importa narudžbi i slanja negativnih količina i pozitivnih iznosa
WEB: Ispravljen prikaz zapisa komunikatora u prikazu aktivnih aplikacija
WEB: Dopunjeno logiranje slanja nove verzije i podataka na WEB
WEB: Implementirano asinkrono ažuriranje podataka na webu
WEB: Omogućeno sortiranje po dodatnom identifikatoru

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.01.27.1 (27.01.2023.)

Generalno: Ispravljena nemogućnost pregleda tabele dokumenata u prethodnim poslovnim godinama kod korisnika koji koriste SQLite

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.01.26.1 (26.01.2023.)

Generalno: Konvertirana baza DokDodaci, dodano polje referentni broj kupca
4D Man: Usklađena baza DokDodaci s izmjenama u konverziji
4D Man: Upotpunjen eksport tablice DokDodaci putem 4D Man aplikacije
Dokumenti: Na tabelu ponuda dodana kolona s datumom plaćanja.
Dokumenti: Na stavke ulaznih dokumenata dodan datum zadnje kalkulacije (INP)
Dokumenti: Dodana mogućnost kreiranje ponude iz Primke tuđe robe na osnovu vezanih Radnih naloga servisa
Dokumenti: Dodano preuzimanje broja i datuma narudžbe s ponude kod fakturiranja Radnih naloga servisa od kojih je kreirana
eRačuni: Dodano polje za upis referentnog broja kupca (BuyerReference) i ugrađeno u XML eRačun-a
WMS: Dodana mogućnost da se isključi prijepis dimenzija s importiranog naloga za slaganje na druge dokumente
 

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.01.24.1 (24.01.2023.)

Generalno: Prilikom otvaranje nove firme, kao osnovna valuta se učitavalo "HRK" umjesto "EUR"

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.01.19.1 (19.01.2023.)

Objekti: Zabranjen unos objekata u 2022. godini na niže
Objekti: Zabranjen import objekata u 2022. godini na niže
Vozila: Zabranjen unos vozila u 2022. godini na niže

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.01.18.1 (18.01.2023.)

Dokumenti: Ispravljeno učitavanje tečaja prilikom kreiranja narudžbi dobavljaču
Dokumenti: Optimizirano odobravanje ulaznih računa koji u stablu imaju otpremnice i izlazne račune
Dokumenti: Ispravljen prikaz artikala s tranzitnog skladišta iz stavki dokumenta
Putni nalozi: Ispravljeno punjenje praznih podataka kod importa putnih naloga
Vozila: Restaurirani iznosi kilometara prije konverzije u eure

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.01.12.1 (12.01.2023.)

Generalno: Proširena forma skladišta
Generalno: Na formi skladišta dodana provjera postojanja komitenta poslovnice
Dokumenti: Dorađena kontrola transakcija prilikom kreiranja Narudžbi dobavljača iz Narudžbi od kupaca 
Dokumenti: Prilikom unosa dokumenta ispravljeno popunjavanje načina obračuna PDV-a ukoliko isti na komitentu nisu upisani
Dokumenti: Na rekapitulacijama UF proširen filter Za fakture sa Automobili - R-2 Mora biti plaćena
Ispisi: Dodan ispis računa s carinskim tarifama i težinom

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.01.10.1 (10.01.2023.)

Artikli: Na kartici Naručeno dorađen prikaz datuma potvrde narudžbe na narudžbama dobavljača prenesenim iz prošle godine
Dokumenti: Na artiklima omogućen unos ulaznih trošarina sa 6 decimalnih mjesta
Dokumenti: Omogućen ispis ponude i ponude s opisom na engleskom jeziku
Dokumenti: Omogućen ispis ponude i ponude s opisom na njemačkom jeziku
Dokumenti: Omogućen ispis otpremnice i otpremnice s opisom na engleskom jeziku
Dokumenti: Omogućen ispis otpremnice i otpremnice s opisom na njemačkom jeziku
Dokumenti: Omogućen ispis računa i računa s opisom na engleskom jeziku
Dokumenti: Omogućen ispis računa i računa s opisom na njemačkom
Plaće: Ispravljen ispis Rekapitulacija brutto plaća da se ispravno prikaže u Excel-u
WEB: Ispravljena mogućnost zaglavljivanja importa web narudžbi u slučaju kratkotrajnog prekida veze s internetom

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.01.04.2 (04.01.2023.)

Generalno: Dorađen prijenos potvrđenih količina prilikom prijenosa narudžbi dobavljača u novu poslovnu godinu
Dokumenti: Potvrđena količina na narudžbama dobavljaču iz prethodne godine više se ne resetira prilikom odobravanja

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.01.04.1 (04.01.2023.)

PLA: U konverziji plaća u euro dodano zaustavljanje komunikatore korisnicima koji imaju licencu 4D Wand IMC
PLA: U konverziji plaća u euro dorađena provjera aktivnih korisnika

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.01.03.1 (03.01.2023.)

Dokumenti: Ispravljeno kopiranje s konverziom kn u eur postotka rabata na cjenicima
Financijsko: Dorađena provjera stavki vezanih u IOS-a u slučaju ponovnog prijenosa početnog stanja u 2023. godinu u eurima

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.01.02.3 (02.01.2023.)

Generalno: Dorađeno gašenje komunikatora prilikom  otvaranja nove poslovne godine

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.01.02.2 (02.01.2023.)

Plaće: Sumiranje kredita napravljeno da zanemaruje preostale rate manje od 1€ radi obrade konvertiranih kunskih kredita

Na početak

 

Izmjene u verziji 23.01.02.1 (02.01.2023.)

Financijsko: Ispravljen ispis dvojnog ispisa IOS-a u 2022. godini  
Loyalty: Omogućen unos faktora skupljanja bodova s decimalama
WEB: Omogućen import inventura u 2022. godinu koje su nastale u 2023. godini

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.12.28.2 (28.12.2022.)

Dokumenti: Vraćena kolona Vozilo na tabelu radnih naloga servisa vozila

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.12.28.1 (28.12.2022.)

Generalno: Dorada naknadne prijave prodaje na fitosanitarni sustav
Dokumenti: Napravljeno da PPS nastaje s datumom 01.01.
Dokumenti: Omogućeno odobravanje PPS na skladištu na kome se ne vode trošarine.
Dokumenti: ispravljena mogućnost zaostatka dodatnih informacija o dokumentu nakon brisanja dokumenta na tipku "brisanje"
Plaće: Dodan prilog 4 JOPPD-a 73 - Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad od kuće
Serijski: Ispravljen prikaz tabele serijskih brojeva nakon višestrukog unosa serijskih brojeva
WEB: Dorađena provjera datuma dokumenta prilikom importa narudžbi iz 4D Wand IMC kako bi poštivali ljetno/zimsko računanje vremena

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.12.23.2 (23.12.2022.)

Generalno: Ispravljeno da se na OK ne preračunavaju tečajevi
Generalno: Prilikom ispisa dokumenata dorađeno otvaranje MS Worda kako ne bi otišao u pozadinu

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.12.22.1 (22.12.2022.)

Generalno: Omogućiti import direktnog tečaja eura sa stranica HNB
Generalno: Konvertirana baza Tečaji
Generalno: Usklađen 4D Man s novom deklaracijom baze Tečaji
Dokumenti: Na tabelu i formu tečajeva dodana polja i kolone s direktnim tečajem
Financijsko: Dorađeno knjiženje vlastitih iznosa na nivelacijama
Financijsko: Dorađeno knjiženje komisijskih dokumenata po količinskoj distribuciji
PDV: Dodan novi način obračuna PDV-a za UF 20 - Automobili - R2 Mora biti plaćena
Plaće: Dorađen ispis platnih lista da ispravno ispišu dvojni prikaz cijena ako je obračun 2022. godine, a datum isplate iz 2023. godine

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.12.21.1 (21.12.2022.)

Dokumenti: Ispravljena mogućnost kvarenja Načina obračuna PDV-a na UF u specifičnim situacijama
Financijsko: Ispravljeno da ispis IOS-a u excel ispravno boja redove
WEB: Povećan timeout čekanja odgovora na slanju slika
WEB: Omogućeno slanje slika s nazivom većim od 128 znakova

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.12.20.1 (20.12.2022.)

Generalno: Dorađeno otvaranje nove godine ukoliko se prijašnjim radom u 4D Wand-u upalila greška
Dokumenti: Dodan proces kopiranja stavki iz vezane ponude u stavkama radnog naloga servisa vozila
Dokumenti: Na Radnim nalozima servisa vozila omogućeno korištenje statusa dokumenata
Dokumenti: Značajno ubrzan pregled po kartici komitent za krajnje kupce
Dokumenti: Dorađeno otvaranje tabele artikala iz tabele stavki po tranzitnom skladištu
Izvještaji: U narudžbe dobavljaču dodani ispisi Upit dobavljaču i Upit dobavljaču na engleskom jeziku
WEB: Optimizirana provjera i slanje liste slika na web

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.12.12.1 (12.12.2022.)

Financijsko: Dorađeno automatsko knjiženje vlastite i komisijske robe
Financijsko: U Salda konti omogućen Ispis usporednog pregleda dospijeća salda konti kupaca i dobavljača po periodima

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.12.07.1 (07.12.2022.)

Generalno: Rastavljene kolone za prikaz cijena u tabu Naručeno donje tabele artikala<
Generalno: Dodan dinamički izraz za pretraživanje artikala s nabavnom cijenom manjom od 0,04kn
Dokumenti: Dozvoljeno vezivanje Izlaznog računa za slobodan unos za otpremni dokument koji već ima vezan Izlazni račun
WEB: Usklađena oznaka valute na 2D barkodu "Slikaj i plati" nakon prelaska na EUR
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android dorađeno čitanje ostalih skladišta u modulu "Provjera artikla"
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS dorađeno čitanje ostalih skladišta u modulu "Provjera artikla"
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android promijenjen izgled ćelije stavke u modulu POS
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS promijenjen izgled ćelije stavke u modulu POS

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.12.01.1 (01.12.2022.)

Generalno: Ispravljen rad sa stablom dokumenta da ispravno pozicionira dokument u specifičnim slučajevima
Generalno: Prijava greške u slučaju neusklađenih podatka zamijenjena automatskom sinkronizacijom 
Generalno: Nad knjigom pritaka i izdataka dodan novi izvještaj - Knjiga primitka i izdataka (jednostavno knjigovodstvo)
Generalno: Implementiran fitosanitarni sustav u 4D Wand
Adresar: Na pretraživanje dodan tekst ako je komitent van upotrebe
Artikli: Dodan prikaz Cjenika prema kupcima na tabeli artikala na tabu Cjenici
Dokumenti: Na ULN dodano iskakanje poruke s upozorenjem za raspoloživu kolčinu u ovisnosti o parametru programa
Dokumenti: Omogućeno ažuriranje prijenosnice nastale od povrata reversa (REU)
Dokumenti: Uklonjena mogućnost vezivanja više izlaznih računa za jednu Otpremnicu, Radni nalog servisa ili Radni nalog servisa vozile
Dokumenti: Dorađena provjera ručnog vezivanja Izlaznih računa na Otpremnice
Financijsko: Dorađen upis datuma u automatskom knjiženju Radnih naloga servisa i Radnih naloga servisa vozila
PDV: Način obračuna PDV-a R2 - Mora biti plaćena ponovo provjerava da li je UF plaćena
POS: Ispravljen ispis logo-a na rekapitulacijama
Plaće: Dorađen ispis RAD 1G obrasca ukoliko u godini statistike postoji obračun prethodne godine 
Plaće: Dorađen RAD 1G obrazac da za tablicu 1 uvijek prolazi sve obračune godine za svakog radnika
WEB: Ispravljen izračun bruto iznosa kad se primjenjuje fiksna cijena iz rabatne politike
WEB: Ispravljena greška filtriranja artikla na banneru kad je određena kolona cjenika za prikaz artikla na VP
WEB: Ispravljen izračun najniže cijene u HRK nakon prelaska na EUR
WEB: Dorađen izračun informativnih cijena u HRK nakon prelaska na EUR

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.11.25.1 (25.11.2022.)

Generalno: Ispravljena mogućnost zastoja prilikom snimanja podataka ako druga radna stanica vrši eksport tabele u MS Excel
Generalno: Prilikom otvaranja 2023 godine optimizirana konverzija artikala u Euro
Generalno: Ispravljena mogućnost prijevremenih konverzija globalnih baza u Euro otvaranjem demo firme

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.11.23.1 (23.11.2022.)

Autorski honorari: Dorađeno kopiranje stavki prethodnog obračuna s upitom preuzimanja postavki JOPPD-a
Dokumenti: Dodano kreiranje reversa od popisa početnog stanja
Dokumenti: U knjizi primitaka i izdataka dodana dva nova polja Broj isprave i Opis promjene
Dokumenti: Ispravljena prijava poruke kod izlaska iz forme sastavnice na odobrenoj ponudi
Plaće: Dorađen ispis IP1 obrasca ako se ne ispisuju naknade

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.11.21.1 (21.11.2022.)

Generalno: Na program vjernosti dodan meni za konverziju iznosa i prometa kartice programa vjernosti u euro
Dokumenti: Ispravljeno rezerviranje količine proizvoda odabranog u stavkama ponuda
WEB: Ispravljen izračun Bruto cijene te izmijenjen izračun VP cijene s rabatom (po principu prvo izračunaj i zaokruži rabat prije izračuna VP cijene)

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.11.14.1 (14.11.2022.)

Generalno: Ispravljena prijava greške prilikom ažuriranja dokumenta u proceu povezivanja izvoda
Generalno: Otvaranje demo tvrtke dorađeno s kopiranjem redirekcija na ispise
Generalno: Na tabeli usluga dodana mogućnost filtriranja po atributima
Generalno: Na tabeli planske kalkulacije usluga dodana mogućnost upisa atributa na označene usluge
Generalno: Ispravljena mogućnost zaglavljivanja 4D Dnevnika
4D Man: Dodana tablica Atributi
4D Man: Dodana tablica AtributiJezici
4D Man: Dodana tablica AtributiTemplate
4D Man: Dodana tablica AtributiVeze
4D Man: Dodana tablica AtributiVrijednosti
4D Man: Dodana tablica AtributiVrste
4D Man: Dodana tablica EmailImenici
4D Man: Dodana tablica Emailovi
4D Man: Dodana tablica EmailPartneri
4D Man: Dodana tablica EmailTipovi
4D Man: Dodana tablica RobeAtributi
4D Man: Dodana tablica Docs
Dokumenti: U stavkama Ponuda dodan proces Kopiranje stavki sastavnice u normativ proizvoda
Dokumenti: Dodan novi način obračuna PDV-a  44 - Oporezive isporuke po stopama članice EU - ne uključuje se u obračun PDV-a
Euro: Ugrađen tekst: 1 EUR = 7,53450 KUNA
Izvještaji: Ispravljen prikaz perioda i vrste  izvještaja na izvještaju Očevidnik za obračun naknade zbrinjavanja ambalažnog otpada
Izvještaji: Na izvještaje Rekapitulacija stavki dodan sort po tipu dokumenta
Izvještaji: Ispravljen ispis izvještaja Struktura prometa artikala - detaljno - vlastiti i komisijski s prodajnim vrijednostima (RPK-1100)

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.11.08.1 (08.11.2022.)

Generalno: Ispravljena mogućnost da 4D Wand sustav ostane aktivan u pozadinskom procesu
Generalno: Dodano pamćenje komisijske količine na stavke dokumenta Zapisnik o promjeni poreza (ZPP)
Generalno: Optimiziran prijenos robno matrijalnog u novu godinu
Dokumenti: Omogućeno da ispis Izvozni zaključak i Izvozni zaključak stari ispravno ispisuju logo preko cijele širine stranice
Dokumenti: Omogućeno da ispis  Uvozni zaključak i Uvozni zaključak stari ispravno ispisuju logo preko cijele širine stranice
Dokumenti: Višestruko označavanja nadograđeno s parametrom Uključi i dokumente na centrali
Financijsko: Prilikom upisa datuma preko procesa nad stavkama financijskog ispravljen upis datuma dospijeća
WEB: dodan parametar za mogućnost gašenja provjere adrese kupca prilikom importa narudžbe
WEB: Optimizirano slanje zaliha prema 4D Wand IMC-u

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.11.03.2 (03.11.2022.)

Dokumenti: Ispravljeno snimanje dodatnih podataka dokumenata

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.11.03.1 (02.11.2022.)

Generalno: Dorađen višestruki unos vezanih dokumenata s diska
eRačun: Dorađen import modela poziva na broj prilikom importa eRačuna
WEB: Spriječena mogućnost zaglavljivanja importa Web narudžbi

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.11.02.1 (02.11.2022.)

Generalno: Dorade u otvaranju 2023 godine
Generalno: Dorade u prijenosu podataka u 2023. godinu i konverzije podataka u Euro
Generalno: Dorađen ispis datuma računa u slučaju ispisa računa upisanih korištenjem opcije Unos fiskaliziranog računa iz drugog programskog rješenja
Generalno: Dorađeno tretiranje MS Word template-ova, da se izbjegnu moguće prijave na starijim inačicama
Generalno: Dorađene konverzije plaća, autorskih i JOPPD obrasca kako bi isto radilo ako prvi put nije odrađen do kraja
Generalno: Ispravljen izračun marže u procesima zaokruživanja VP cijena na planskoj kalkulaciji artikala
Generalno: Omogućeno vezivanje više datoteka od jednom u datoteke vezane s diska
Dokumenti: Prilikom kopiranja stavki ili kopiranja dokumenta Inventure uvijek će se kopirati i serijski brojevi
Dokumenti: Kopiranje stavki gleda parametar Kopiranje serijskih/lot brojeva prilikom kopiranja dokumenata/stavki
Dokumenti: Osigurano da se ne mogu spremiti izmjene podataka javne nabave nakon što se pošalje eRačun
Dokumenti: Ispravljena mogućnost zastoja prilikom prikaza sumarnih podataka komitenta ako se u tom trenutku pune statistike
Dokumenti: Napravljena mogućnost provjere raspoloživih količina komponenti kod unosa stavke proizvoda u ponudu
Dokumenti: Na stavkama inventure omogućen unos skladišnog mjesta
Dokumenti: Na stavkama inventure omogućen prikaz skladišnog mjesta upisanog na artiklu
Dokumenti: Na obradi ULN (Narudžbe od kupca) dodana kolona grupe stavki
Dokumenti: Na obradi ULN (Narudžbe od kupca) omogućen sort grupe stavki 
Dokumenti: Na obradi NAR (Narudžbe dobavljaču) dodana kolona grupe stavki
Dokumenti: Na obradi NAR (Narudžbe dobavljaču)  omogućen sort grupe stavki
Dokumenti: Dodana opcija da se prilikom kreiranja dokumenata kopiraju i veze na datoteke s diska
eRačuni: Kontrola slanja računa sad vrijedi u realnom vremenu
Plaće: Prilikom unosa radnika se automatski upali opcija U drugom stupu osiguranja
Plaće: Dorađen ispis korektivnog i godišnjeg obračuna plaća ukoliko postoji naknadna isplata za radnika koji više ne radi u poduzeću
Izvještaji: Ispravljen ispis Rekapitulacije dokumenata za Knjige UR-a
WEB: Dorađena provjera adrese komitenta ako isti ima upisan drugi red adrese
WEB: Dodan parametar "Zabrani naručivanje količine preko zalihe"
WEB: Dodan parametar "Sakrij artikle bez stanja"
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android prilagođeno korištenje za ultra velike fontove
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS prilagođeno korištenje za ultra velike fontove
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android  u POS modulu dodana provjera zalihe artikla , ovisno o parametru "Prikaži raspoloživu količinu (umanjenu za rezerviranu)" na 4D POS-u
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS u POS modulu dodana provjera zalihe artikla, ovisno o parametru "Prikaži raspoloživu količinu (umanjenu za rezerviranu)" na 4D POS-u

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.10.27.1 (27.10.2022.)

WEB: Ispravljeno osvježavanje 4D Komunikatora 

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.10.26.1 (26.10.2022.)

Generalno: Ispravljen prijenos primki na komisiju u 2023 godinu
Generalno: U standardnom konverteru artikala ispravljen prikaz greške o tarifi u slučaju da se ona ne ažurira
POS: Dorađen ispis POS računa s definiranim Logo-om
WEB: Ispravljeno gašenje 4D Komunikatora prilikom izvršavanja 4D Backup-a ili 4D Fresha
WEB: Omogućen prikaz slike kartica, ako je omogućeno plaćanje i ako se  putanji "/Content/" nalazi slika pod nazivom: "globaldizajn_epay_kartice.png"

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.10.20.1 (20.10.2022.)

Generalno: Dorađena kontrola dokumenata uključenih u obračun PDV-a za storno predujmove u R-2 poduzeću vezane za nepotpuno plaćene izlazne račune
Dokumenti: Dorađeno da se prilikom importa dnevnog prometa na IF-e ne upisuje datum i iznos plaćanja ako im je sredstvo plaćanja transakcijski račun
Dokumenti: Dorađen izvještaj kreiranje Narudžbi dobavljaču iz Narudžbi od kupaca prikazom dokumenata bez statusa dobavljača
Dokumenti: Dodana mogućnost kreiranja uplatnica iz dokumenta Otpremnica (OTP)
Dokumenti: Dodana mogućnost ispisa 2D bar koda na ispisima otpremnica
Izvještaji: Omogućena funkcija za ispis QR code-a na naljepnicama i izvještajima po zahtjevu korisnika

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.10.19.1 (19.10.2022.)

Generalno: Ako je obveznik R2 isključena kontrola upozorenja za IFP na kojima je neoporezivi način obračuna PDV-a

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.10.17.1 (17.10.2022.)

PDV: Dorađena provjera izlaznih računa za djelomično plaćanje (IFP)  prilikom odobravanja PDV-a za R1 obrtnike

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.10.14.1 (14.10.2022.)

Izvještaji: Na ispisu rabatne politike (RPT-159 i RPT-521) šifra proizvođača zamijenjena nazivom
Izvještaji: Ispravljen ispis Liste radnih naloga (RPT-289) ako na radnom nalogu ima usluga
PDV: Ispravljena provjera neplaćenih izlaznih računa u R-2 poduzećima

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.10.13.1 (13.10.2022.)

Generalno: Izvještaji koji imaju bojane redove u crveno primjenjuju boje i na excel ispise
Generalno: Na tabelu dokumenata Internih izdatnica (INO) dodane kolone s dimenzijama i napomenama-opisima
Dokumenti: Ispravljeno rezerviranje komponenti na formi proizvoda
Dokumenti: Na tabelu stavki Narudžbi kupaca (ULN) dodana kolona Ukupno naručeno od dobavljača
Dokumenti: Omogućen ispis naljepnica s najnižom cijenom na primkama, internim primkama, prijenosnicama,...
Dokumenti: Omogućeno označavanje artikala na akciji na primkama, internim primkama i prijenosnicama 
Dokumenti: Omogućeno da se na odobravanje prepiše najniža cijena s cjenika ili nivelacije na primkama, internim primkama i prijenosnicama
Dokumenti: Ugrađena kontrola neodobrenih dokumenata koji moraju biti uključeni u tekući obračun PDV-a
Dokumenti: Omogućeno setiranje i pamćenje sorta tabele po datumima
Dnevnici: Nakon gašenja filtera zadržava se trenutačno osvijetljeni slog
Dnevnici: Stavljen tekst koji se pretražuje u naslov tabele
Evidencija radnog vremena: Dodana mogućnost kopiranja osvijetljenog dana u drugi nepopunjeni dan
Evidencija radnog vremena: Dodana mogućnost provjere i dodavanja radnika u zatvoreni dan
Izvještaji: U izvještaju Izlazni robni dokumenti (RPK-2003) po kriteriju Svi robni dokumenti dorađen prikaz poreza na dodanu vrijednost za Zapisnik o promjeni poreza
PDV: Zabranjeni exporti PDV-a ako isti nije odobren
Plaće: U Tablici 7 RAD-1G obrasca se prikazuju svi radnici koji su radili tijekom godine bez obzira na period rada
POS: Omogućeno postavljanje preglednika programa
Statistike: Na Statističkim analizama dodan kumulativ kolona postotka 
Statistike: Dodana kolona razlike za maržu po jedinici mjere
Statistike: Dodana kolona razlike u postotku za maržu po jedinici mjere
WEB: Ubrzan proces pamćenja cijene artikla
WEB: Dodan checkbox "Zatraži R1 račun" za maloprodajne narudžbe
WEB: Omogućen odabir razine roditelja i prikaz artikla na vertikalnom prikazu klasifikacije

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.10.10.1 (10.10.2022.)

Dokumenti: Ispravljena mogućnost da se nakon odabira dokumenta na stablu odabere neispravan dokument
eRačun: Prošireno formatiranje polja cbc:PriceAmount na 6 decimala
WEB: Dorađena provjera adrese upisane u 4D Wandu i na 4D Wand IMC-u prilikom importa narudžbe

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.10.05.1 (05.10.2022.)

Artikli: Ispravljena mogućnost rušenja 4D Wand-a prilikom upisivanja slika na artikle

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.10.03.1 (03.10.2022.)

Web: Ispravljen import narudžbi s weba ako se promijenila adresa kupca, a uključeno je automatsko odobravanje dokumenata

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.09.30.1 (30.09.2022.)

Financijsko: Ispravljen prekid rada programa u specifičnim situacijama kod ispisa izvještaja Salda konti -> Višestruki ispisi -> Dospjele - opomene

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.09.29.1 (29.09.2022.)

Generalno: Ispravljen prikaz rabata Dnevnog prometa na tabu Izlazi tabele artikala 
Generalno: Dodan upis datuma, vremena i korisnika koji je radio izmjene standardnim konverterima
Dokumenti: Omogućeno da se odobravanjem naloga za slaganje prepiše odgovorna osoba vezana na korisnika 4D Wand-a
Dokumenti: Ispravljen poziv prikaza artikala iz obrade ulaznih narudžbi
Izvještaji: Na ispis Interna izdatnica s opisom artikla (RPT-737) dodan prikaz podataka o vozilu
Osnovna sredstva: Ispravljen ispis amortizacije na Obrascu DI
POS: Isključen prikaz skladišne cijene na skladištu koje se vodi po planskim cijenama
Servis: Na tabeli Primki tuđe neispravne robe dodan status 'Dj.' za djelomično obrađene dokumente
WEB: Prilikom importa web narudžbe dodan indikator da je adresa kupca različita od adrese u 4D Wand-u

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.09.26.1 (26.09.2022.)

Generalno: Usklađeno ponašanje menija i tipki za ažuriranje artikala i usluga ovisno o uključenim pravima pristupa
Generalno: Dodan freeze prvog reda ispisa (naslova)
Generalno: Dorađen izračun rabata na tabu izlazi tabele artikala
Generalno: Omogućeno kopiranje označenih artikala u drugu godinu
Generalno: Na tabeli artikala i tabeli planske kalkulacije izmijenjen prikaz kolone Cij. sa rab. tako da u uvijek prikazuje cijenu prije rabata
Adresar: Dodano pravo pristupa na opciju Spriječeno kreiranje dokumenta na formi komitenata
Artikli: Na plansku kalkulaciju dodana kolona devizna maloprodajna cijena
Artikli: Na karticu naručeno dodana kolona s napomenom stavke
Dokumenti: Odobravanjem primke koja je vezana na narudžbu od dobavljača dodano umanjivanje potvrđene količine
Dokumenti: Na procesu automatskog kreiranja narudžbi dobavljaču dorađena poruka s prikazom obrađenih dokumenata i ispisom istih
Dokumenti: Na radni nalog servisa vozila dodano sredstvo plaćanja u hot polja
Dokumenti: Na radni nalog servisa dodano sredstvo plaćanja u hot polja
Dokumenti: Na radnim nalozima servisa u ovisnosti o parametru ..omogućen obavezan unos odgovorne osobe
Izvještaji: Ispis prometa po artiklima dorađen da radi s tagiranim dokumentima 
Izvještaji: Ispis prometa po uslugama dorađen da radi s tagiranim dokumentima
Plaće: Dodana mogućnost da se na IP1 obrascu samo obavezne stavke prikazuju u dvije valute po parametru Uključi dvojni ispis na stavkama i rekapitulacijama poreza na izvještajima
Plaće: Onemogućeno automatsko knjiženje plaća u nalog koji je u unosu
Plaće: Dorađeno knjiženje plaća tako da može knjižiti neto iznos plaće na ista konta
Reporti: Ispravljeno da se može ispisati samo tekst bez slike virmana
POS: Ispravljen ispis serijskih brojeva u specifičnim situacijama
Wand2XML: Dorađeno postavljanje putanja

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.09.13.1 (13.09.2022.)

Adresar: Ispravljen prikaz osoba na donjoj tabeli komitenata
POS: Ispravljen prikaz naziva atributa

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.09.12.1 (12.09.2022.)

Generalno: U ispisu detalja vozila dodan redak s Opisom vrste vozila
Generalno: U eksport svih stanja skladišta dodana mogućnost izbora kolona sa šiframa i nazivima atributa
Generalno: Dodana mogućnost kopiranja i premještanja povezanog dokumenta u unaprijed podešenu strukturu foldera
Generalno: Prilikom paste-a dodana provjera broja koji se paste-a
Generalno: 4D Man usklađen s izmjenama ključeva u bazi obračuna autorskih honorara
Autorski honorari: U bazu obračuna autorskih honorara dodani ključevi
Autorski honorari: Na tabelu obračuna dodani tabovi i mogućnost sortiranja
Dokumenti: Na tabelu zaduženja skladišta dodan prikaz kolone s Nabavnim iznosom
Dokumenti: Omogućeno pravo pristupa za zabranu odobravanja dokumenta ako postoji stavka koja ima maržu ispod minimalne definirane na artiklu
Dokumenti: Omogućeno da se otvaranjem druge klase dokumenata na tipku s tabele dokumenata otvori tabela po tabu definiranom u parametrima
Dokumenti: Na donju tabelu Komitenata dodan prikaz dokumenata reversa i komisije koji nisu vraćeni 
Dokumenti: Ispravljeno popunjavanje količine Nar. Kup. ukoliko se istovremeno odobrava ULN i upisuju količine po skladištima
Dokumenti: Dorađeno kreiranja povrata od kupca za neoporezivi dokument na M skladištu
Izvještaji: Prikaz tečaja konverzije sveden na 5 decimala
Izvještaji: Na ispisu pretponude u odabranoj valuti s opisom artikla maknut dvojni prikaz
Osnovna sredstva: Ispis kartice prilagođen da zaokruživanje nakon konverziji na eure ne prikazuje razlike
Osnovna sredstva: Ispis stanja na dan prilagođen da zaokruživanje nakon konverziji na eure ne prikazuje razlike
Osnovna sredstva: Dosadašnja kartica premještana na ispis Kartica osnovnog sredstva - stara
Plaće: Na rekapitulaciji po stručnim spremama i radnim satima u kolonu mirovinsko osiguranje dodan MIO II 
Plaće: Na rekapitulaciji za provjeru RAD-1G obrasca u kolonu mirovinsko osiguranje dodan MIO II
POS: Omogućen rad s rabatnom politikom na POS kasi
POS: Dodan prikaz naziva atributa na gornju tabelu POS blagajne
POS: Dodan prikaz naziva proizvođača na gornju tabelu POS blagajne
POS: Omogućen parametar za dodjeljivanje mogućnosti za učitavanje  mobilnih POS računa s više POS šifri skladišta
WEB: Prikaz fiksnog tečaja konverzije sveden na 5 decimalnih mjesta
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android ispravljen prikaz Stanja POS Blagajni kad ne postoji maloprodajno skladište
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS ispravljen prikaz Stanja POS Blagajni kad ne postoji maloprodajno skladište
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android prikazana mogućnost odabira konta za izvještaje IOS i Dospijeća
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS prikazana mogućnost odabira konta za izvještaje IOS i Dospijeća

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.09.06.1 (06.09.2022)

Generalno: Ispravljena procedura automatskog gašenja 4D Wanda nakon isteka vremena neaktivnost

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.09.05.1 (05.09.2022.)

Dokumenti: Na tabeli obrade narudžbi dobavljaču usklađen naziv polja napomene stavke na gornjoj i donjoj tabeli
Dokumenti: Omogućen je unos dokumenta UFD za komitenta kojem je uključena zabrana izdavanja dokumenata
Financijsko: Omogućen ispis financijske kartice u devizi po mjestima troška i dimenziji
Izvještaji: Ispravljen dvojni prikaz cijena na ispisu Povrata od kupca 
Izvještaji: Napravljen ispis trenutnih prometa s POS-a
Plaće: Omogućen ispis Platnog listića u periodu
Plaće: Omogućen ispis Obrasca IP1/NP1 u periodu
WEB: Ispravljeno prikazivanje slike artikla preko http poveznice
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android omogućen pregled trenutnog stanja POS prometa
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS omogućen pregled trenutnog stanja POS prometa
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android ispravljeno rušenje prilikom skeniranja nepoznate stavke naloga za slaganje
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS ispravljeno rušenje prilikom skeniranja nepoznate stavke naloga za slaganje

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.08.31.1 (31.08.2022.)

Generalno: Dorađena poruka koja se pojavljuje ako je 4D Wand u demo načinu
Izvještaji: Ispravljen ispis logo-a preko cijele širine stranice  ukoliko se ispisuju označeni dokumenti
Izvještaji: Na izvještaju Radni nalog servisa u odabranoj valuti isključen dvojni prikaz cijena
Izvještaji: Na izvještaju Radni nalog servisa 1 u odabranoj valuti isključen dvojni prikaz cijena

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.08.29.1 (29.08.2022.)

Carinsko: Dorađen proces kreiranja primke iz knjigovodstvenog zapisa
Dokumenti: Prilikom ispisa tagiranih dokumenata različitog tipa skladišta osigurano da se ispisu dokumenti
Dokumenti: Proces upisa dodatnog rabata u postotku nad stavka dokumenta sada pamti oznaku Upisi u napomenu dokumenta
Dokumenti: Napravljen proces premještanja stavke na proizvoljan redni broj
PDV: Dorađen export PDV-ZP obrasca da uzima u obzir način obračuna PDV-a 43 - Oslobođeno - obavljene usluge unutar EU (bez obzira na tarifu) za IFe
Rabatna politika: Omogućen ispis stavki rabatne politike koje će se brisati na procesu  brisanja označenih rabata
Rabatna politika: Omogućen ispis stavki rabatne politike koje će se brisati na procesu  brisanja dupliranih rabata
Rabatna politika: Omogućen ispis stavki rabatne politike koje će se brisati na procesu  brisanja neaktivnih rabata
Rabatna politika: Omogućen ispis stavki rabatne politike koje će se brisati na procesu naprednog brisanja rabata
WEB: Proširen prikaz fiksnog tečaja konverzije  (1 € = 7,534500 kn)
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android implementiran modul za kreiranje Povrata robe od kupca i Povrata robe izdane na komisiju
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS implementiran modul za kreiranje Povrata robe od kupca i Povrata robe izdane na komisiju
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android dodan prikaz drugog i trećeg naziva u nalogu za slaganje (SLA)
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS dodan prikaz drugog i trećeg naziva u nalogu za slaganje (SLA)

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.08.18.1 (18.08.2022.)

Izvještaji: Dorada korisničkog izvještaja

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.08.16.1 (16.08.2022.)

Financijsko: Ukinut ispis dvojnog prikaza cijene na IOS-ima u valuti
Dokumenti: Ispravljeno pretraživanje dokumenata po nazivu komitenta
Plaće: Ispravljeno serijsko slanje platnih listića s dvojnim prikazom iznosa putem e-maila
Putni nalozi: Ispravljen ispis putnih naloga nakon ispisa platnog listića kako ne bi ispisivali dvojni prikaz valute
WEB: Ispravljeno ažuriranje iznosa stavke u tabelarnom prikazu

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.08.03.1 (03.08.2022.)

Generalno: ispravljena mogućnost pogreške u odabiru stavke ako se mišem klikne na resize crtu kolone
Financijsko: Ispravljen prikaz tabele Ulaznih računa nakon povratka iz tabele financijskih knjiženja
Financijsko: Ubrzan ispis Dnevnika analitike po ZOR 
Izvještaji: Na ispisima u dvije valute ukinut ispis dodatne valute za prelazak na Euro
Izvještaji: Omogućena funkcija za ispis iznosa u dodatnoj valuti i tečaja
Izvještaji: Ispravljen ispis vrijednosti nivelacija na izvještaju Robna kartica za jedan artikl po nabavnim cijenama nad maloprodajnim skladištem
Izvještaji: Ispravljen ispis vrijednosti nivelacija na izvještaju Robna kartica za više artikala po nabavnim cijenama nad maloprodajnim skladištem
Virmani: Dodano da se u opis 3 virmana ispiše iznos u € i tečaj konverzije

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.07.28.1 (28.07.2022.)

Generalno: Dorađeno otvaranje demo tvrtke iz firmi kojima direktorij sadrži specijalni karakter
Generalno: Na naljepnicama omogućena funkcija za prikaz cijene/konvertirane cijene u € ovisno o parametrima dvojnog ispisa cijena
Generalno: Na report setovima omogućeno definiranje veličine fonta i boje dodatne valute
Generalno: Dorađen import dnevnih prometa kako se ne bi evidentirali popusti programa vjernosti i popusti po sredstvima plaćanja u svrhu određivanja minimalne primjenjivane cijene
Dokumenti: Ispravljeno da se data portom ispravno popunjava polje grupa stavki na narudžbi od dobavljača 
eRačun: Dorađeno slanje računa kao eRačun ako račun ima stavku s porezom na potrošnju
Financijsko: Na izvještaju IOS omogućen dvojni ispis ako je uključen parametar dvojni ispis cijena po stavkama 
Financijsko: Na izvještaju Opomene omogućen dvojni ispis ako je uključen parametar dvojni ispis cijena po stavkama
Financijsko: Na izvještaju Obavijesti omogućen dvojni ispis ako je uključen parametar dvojni ispis cijena po stavkama
Financijsko: Na izvještaju Opomene pred tužbu omogućen dvojni ispis ako je uključen parametar dvojni ispis cijena po stavkama
Financijsko: Na izvještaju Opomene pred ovrhu omogućen dvojni ispis ako je uključen parametar dvojni ispis cijena po stavkama
POS: Na offline POS kasi omogućeno postavljanje dvojnog ispisa
POS: Ispravak dobrovoljnog ispisa u dvije valute na nekim report setovima
POS: Ispravljeno učitavanje cijena iz POS cjenika za slučaj da je cjenik postavljen za značajno drugačiju početnu cijenu 
WEB: Dodan prikaz tečaja konverzije

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.07.12.1 (12.07.2022)

Generalno: Dorađeno sortiranje dokumenata na tabu Rezervirane količine na donjoj tabeli artikala
Dokumenti: U procesu kreiranja otpremnice iz naloga za slaganja isključena druga poruka s uvećanim limitima
Evidencija radnog vremena: Ispravljen ispis Rekapitulacija evidencije po radnicima u razdoblju u specifičnim situacijama
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android ispravljeno preuzimanje pripreme primke bez stavki
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS ispravljeno preuzimanje pripreme primke bez stavki
WEB: Ispravljeno dohvaćanje pripreme primke bez stavki
WEB: Ispravljeno spremanje lotova/serijskih prilikom slanja pripreme primke s mobilne aplikacije u 4D Wand

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.07.04.1 (04.07.2022.)

Generalno: Dorađeno kreiranje ikone za 4D POS DEMO
Plaće: Ispravljeno popunjavanje iznosa Prosjećna plaća u parametrima programa

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.07.01.1 (01.07.2022.)

Generalno: Dorađena konverzija indeksiranja poslovnih dnevnika
Artikli:Iisključeno sumiranje komponenti sastavnica na tabeli sastavnica za maloprodajna skladišta
Izvještaji: Ispravljen ispis naloga za slaganje ukoliko je uključen dvojni ispis cijena
Izvještaji: Isključen dvojni prikaz na potvrdi narudžbe od kupca u odabranoj valuti
Izvještaji: Omogućen dvojni ispis cijena na Računima za predujam
Plaće: Omogućen dvojni ispis iznosa isplata po žiroračunima na platnom listu
Plaće: Dorađen ispis Obrasca ER1 (Potvrda o plaći) kako bi iskazivao sate kao decimalni broj
WEB: U tablicu Dokuments dodana polja OriginalniDokId i OriginalniDokBroj koja se pune u određenim uvjetima
WEB: Prilikom eksporta Dokumenata ispravljeno polje DatumIVrijemeOdobravanja

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.06.27.1 (27.06.2022)

EDI: Ispravljen eksport otpremnice za Omnizon (Megatrend) Redok
Izvještaji: Dodana mogućnosti ispisa skraćene rekapitulacije dokumenata Otpremnica i povrata za korisnike s razinom pristupa većom od 3
Statistike: Ispravljen export u Excel u specifičnim situacijama
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android omogućena obrada pripreme/kontrole primki
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS omogućena obrada pripreme/kontrole primki

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.06.23.1 (23.06.2022)

Generalno: Ispravljena neispravna prijava da se u importnoj datoteci nalazi previše delimitera
EDI: Eksport otpremnica za Megatrend Redok (Omnizon) dorađen da učitava potrebnu dvoslovnu međunarodnu šifru države

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.06.20.1 (20.06.2022)

Dokumenti: Dorađeno sumiranje iznosa PDV-a po stavkama na dokumentima UF*
Izvještaji: Ispravljen izvještaj Struktura stanja skladišta kumulativno po artiklima (RPK-1103)
Izvještaji: Ispravljen izvještaj Struktura stanja skladišta kumulativno po skladištima (RPK-1104) 
Komitenti: Ispravljena mogućnost rušenja aplikacije prilikom pomjeranja bankovnih računa
POS: U POS-u uz uključen parametar Koristi postotak sa cjenika se od sada nudi  upisana netto cijena i rabat sa samog cjenika
 

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.06.13.1 (13.06.2022)

Generalno: Ispravljen referentni integritet na izmjeni jedinice mjere
Autorski honorari: Omogućen ispis dvojnih cijena prilikom ispisa obračuna u ovisnosti o parametrima programa
Artikli: Na donjoj tabeli dodan sort po datumu na prikazu rezerviranih količina po dokumentima
Dokumenti: Prilikom izračuna najniže cijene zadnjih 30 dana dodano preskakanje dokumenata Zapisnik o storno porezu i Kalo
Dokumenti: Nakon izmjene skladišta na POS cjeniku ponovno se izračunavaju i pune stare cijene
Financijsko: Na tabeli IOS-a ispravljeno spremanje konta i komitenta na ESC
Plaće: Omogućen ispis dvojnih cijena prilikom ispisa platnih listića u ovisnosti o parametrima programa
Plaće: Omogućen ispis dvojnih cijena prilikom ispisa Obrasca IP1/NP1 u ovisnosti o parametrima programa
Plaće: Omogućeno mijenjanje mjeseca obračuna plaće neovisno o datumu obračuna
WEB: Ispravljeno učitavanje i prijenos informacije o načinu otpreme prilikom plaćanja

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.06.02.1 (02.06.2022.)

Generalno: Napravljene pripreme za prelazak na euro prilikom otvaranja 2023. godine
Generalno: Omogućeno kreiranje Demo tvrtke
Generalno: Dodana provjera naziva datoteke prilikom importa financijskih podataka iz trn datoteke (4D Wand -> 4D Wand)
Generalno: Zabranjena izmjena datuma ako je dokument knjižen u financijsko knjigovodstvo
Generalno: Ukinuta podrška za SQL server 2005 i 2008 za 4D Wand IMC
Dokumenti: Ispravljen sort stavki nakon skoka na tabelu artikala
Dokumenti: Ispravljeno da se mogu importirati stavke određenih dokumenata (npr. KOU) iz clipboarda i u slučaju da se ne mogu povezati s odgovarajućim stavkama kontra dokumenta
Dokumenti: Kopiranje stavki u memoriju (Ctrl+C) prošireno na 2GB podataka
Izvještaji: Na ispisu Ponuda s opisom artikla u izabranoj valuti na engleskom jeziku dodan opis lota na engleskom jeziku
Izvještaji: Na ispisu Otpremnica s opisom artikla u izabranoj valuti na engleskom jeziku dodan opis lota na engleskom jeziku 
Izvještaji: Na ispisu Račun u odabranoj valuti na engleskom jeziku s opisom artikla dodan opis lota na engleskom jeziku
Izvještaji: Dodan parametar za prijevremeni ispis dvojnih cijena
Plaće: Prilikom otvaranja obračuna plaće i upisivanja datuma obračuna, u polje mjesec obračuna se upiše isti mjesec kao i na datumu obračuna
Plaće: Prilikom otvaranja obračuna plaće i upisivanja datuma obračuna, u polje datum isplate se upiše prvi datum iz sljedećeg mjeseca
Plaće: Dodavanjem nove stavke u obračun pomoću Unos neto plaća za označene radnike na padajućem izborniku Akcije, dodano da program pamti posljednje odabranu zaradu (vrstu plaćanja)
Rabatna politika: Dodana provjera rabata koji se unosi da li već postoji unesen rabat koji vrijedi za upisani period
Statistike: Dodan novi ekran za odabir dugovnih i potražnih konta koja će se prikazivati na IMC Manageru
WEB: Dodan parametar za prijevremeni prikaz dvojnih cijena
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android u modulu Nalozi za slaganje poboljšan indikator stavaka na kojima je označeno da se vode serijski brojevi
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS u modulu Nalozi za slaganje poboljšan indikator stavaka na kojima je označeno da se vode serijski brojevi
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android dodani novi izvještaji u Manager, IOS - Dugovanja i Dospijeća - Potraživanja
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS dodani novi izvještaji u Manager, IOS - Dugovanja i Dospijeća - Potraživanja
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android omogućen izbor konta kod pregleda izvještaja IOS i Dospijeća
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS omogućen izbor konta kod pregleda izvještaja IOS i Dospijeća

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.05.27.1 (27.05.2022.)

Dokumenti: Ispravljena moguća greška prilikom sortiranja tabele stavki po barkodu
Dokumenti: Ispravljena moguća greška prilikom sortiranja izvještaja po barkodu 
Backup4D: Napravljena provjera koja dodaje *.Sq* u postavke backup-a gdje je postavljeno *.TPS

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.05.25.1 (25.05.2022.)

Artikli: Omogućen prikaz roba sa PPOM na planskoj kalkulaciji artikala
Dokumenti: Ispravljen import rabata stavke prilikom importa u povrat komisije
Izvještaji: Omogućen ispis naslova lotova i serijskih brojeva na engleskom jeziku

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.05.23.1 (23.05.2022.)

Generalno: Ispravljena mogućnost da se importom financijskih dokumenata otvore novi komitenti s neispravnim emailom
Dokumenti: Ispravljeno sumiranje primke ako je upaljen parametar Ručni unos troškova do carine
Dokumenti: Zabranjeno odobravanje primke ako postoji zavisni trošak do carine i uključen je parametar Ručni unos troškova do carine
Dokumenti: Zabranjen unos kumulativnog zavisnog troška do carine ako je uključen parametar Ručni unos troškova do carine
Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom kreiranja radnog naloga iz narudžbe od kupca ne briše drugi red napomene-opis
Financijsko: Ispravljeno slanje ispisa eMailom ako se tabela IOS/a pozove sa Salda konti - Ispis IOS-a po periodima -> Tabela
Izvještaji: Na ispisu stanja svih skladišta omogućen izbor robe ili tagiranih roba
Izvještaji: Na tabelu Naloga za slaganje dodan novi izvještaj Promet artikala po nalozima za slaganje - količine - s trenutnim stanjem

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.05.17.1 (17.05.2022.)

Generalno: Ubrzan pregled aktivnih aplikacija
Generalno: Ispravljeno rušenje 4D Wand-a prilikom ispisa u excel u specifičnim situacijama
Dokumenti: omogućeno kreiranje Razduženja skladišta iz Narudžbe od kupca
Financijsko: Na ispisu obrade kreditnih limita ispravljen prikaz kolone "Ukupno kasni"
Financijsko: Na ispis svih dospjelih stavki s kašnjenjem po uplatama omogućen filter komitenta od šifre do šifre
Plaće: Omogućen ispis tablice 02/21
POS: Na naknadno upisivanje napomene POS računa dodano logiranje
POS: Ispravljen prikaz polja Korisnik na tabeli svih računa
Rabatna politika: Na tabelu rabatne politike dodan sort po kataloškom broju
WEB: Ispravljen prikaz slika u tabelarnom prikazu artikla
WEB: Ispravljen prikaz artikala prilikom odabira kombinacije s više filtera
WEB: Ako web korisnik ima više vezanih komitenta, uzima se Klasa dokumenta i Skladište iz parametra prilikom kreiranja narudžbe
WEB: Dorađeno spremanje adresa dostave prilikom importa web narudžbi

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.05.10.1 (10.05.2022.)

Financijsko: Ispravljeno kreiranje tečajnih razlika ukoliko se radi u 2023. godini
Plaće: Ispravljeno kreiranje virmana ukoliko se radi u 2023. godini

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.05.09.1 (09.05.2022)

Generalno: Ispravljeno resetiranje klasifikacije roba prilikom importa na offline POS
Generalno: Poboljšana detekcija neispravno prekinutih 4D Wand aplikacija na pregledu aktivnih aplikacija
Generalno: Ispravljen lookup komitenata prilikom unosa osoba
Dokumenti: Ispravljen proces punjenja nivelacije na MP skladištu za artikle s povratnom naknadom
Dokumenti: Dorađen import stavki iz data porta da je osjetljiv na parametre zaokruživanja cijene i zaokruživanja devizne cijene nakon rabata
Dokumenti: Ispravljen unos oporezivih usluga na neoporezivom dokumentu u maloprodaji
Dokumenti: Prilikom importa stavki NAR osigurano da se ne sinkroniziraju sve stavke s cijenama CJD
Plaće: Ispravljen import u obračun plaće iz evidencije radnog vremena (netto) u specifičnim situacijama
WEB: Omogućen prikaz slike preko poveznice (link)
WEB: Ubrzan pregled starih narudžbi
WEB: Ubrzan pregled stavki starih narudžbi
WEB: Optimiziran login korisnika

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.04.28.1 (28.04.2022.)

Generalno: Dodana naljepnica s najnižom cijenom u zadnjih 30 dana koja vrijedi i za cjenike i za nivelacije
Generalno: Dozvoljen ispis naljepnica s najnižom cijenom samo na Nivelacijama, Cjenicima prema kupcu i Cjenicima za POS blagajnu na maloprodajnim skladištima
Dokumenti: Ispravljena mogućnost rušenja 4D Wand sustava prilikom promjene skladišta na zaglavlju dokumenta
Dokumenti: Kod unosa naplate u dokument Nadzorne knjige ispravljena provjera da je skladište Rx skladište za POS
Dokumenti: Dodano da u limite ne ulaze radni nalozi servisa koji imaju uključenu kvačicu Jamstvo
Dokumenti: Na tabeli stavki planiranja zaliha dodana kolona Kol.nar.kup.
Dokumenti: Na tabeli stavki planiranja zaliha dodana kolona Kol.nar.dob.
WEB: Ispravljeno filtriranje kad različite vrste atributa imaju iste vrijednosti
WEB: Ispravljeno osvježavanje Watch Dog servisa

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.04.21.1 (21.04.2022.)

Dokumenti: Optimizirana brzina odobravanje Cjenika kupcima (CJE) kod provjere najniže primjenjivane cijene
Statistike: Ispravljeno vraćanje zapamćene tabele ako je pušteno punjenje statistika

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.04.20.1 (20.04.2022.)

Dokumenti: Onemogućena izmjena skladišta na odobrenim dokumentima Cjenik prema kupcima i Cjenik za POS blagajne
FAP: Ispravljen export TZ-1 obrasca u xml
Izvještaji: Ispravljeni ispisi rekapitulacije dokumenata da budu osjetljivi na razinu pristupa

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.04.19.1 (19.04.2022.)

Generalno: U parametrima 4D Wanda dodan preglednik MS Office 2021
Dokumenti: Omogućeno kreiranje primke na carinsko skladište tipa D s narudžbe dobavljaču
Dokumenti: Ispravljen izračun MPCijene prilikom kreiranja primke ako na stavci pripreme primke cijena nije upisana
Dokumenti: Prilikom kreiranja primke od pripreme primke dodan izračun rabata dobavljača
Dokumenti: Dorađen izračun novih cijena ako je upisan postotak na zaglavlju dokumenta za VPC i MPC skladište
Dokumenti: Dorađen proces povećanja/smanjenja cijena ako je upisan postotak na zaglavlju dokumenta za VPC i MPC skladište
FAP: Novi Neprofitni obrazac
FAP: Nova excel datoteka TI-POD
POS: Prilikom povrata artikla dodana mogućnost upisa cijene ako za ista nije definirana
Statistike: Na Statističkim analizama dodano pamćenje zadnjih postavki na izlaz iz  statistika
Statistike: Na Statističkim analizama dodano učitavanje zadnjih postavki na ulaz u  statistike
Statistike: Dorađeno spremanje izvještaja na Statističkim analizama
Statistike: Dorađen prikaz formata tabele i formata totala ako se kolone šire
WEB: Prilagođeno generiranje skripti za SQL server 2008 ili stariji
WEB: Dodani potrebni indexi u tablicu Kosaras

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.04.13.1 (13.04.2022.)

POS: Ispravljeno učitavanje POS cjenika koji vrijedi za sva skladištaž
Izvještaji: Ispravljen ispis logo-a sa skladišta preko cjele širine stranice

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.04.12.1 (12.04.2022.)

Generalno: U statistikama omogućen novi izvještaj Statističke analize
Dokumenti: Omogućen ispis naljepnica s najnižom primjenjivanom cijenom u zadnjih 30 dana
Dokumenti: Na tabeli Servisnih radnih naloga dodano polje Telefon adresanta 
Dokumenti: Na tabeli Servisnih radnih naloga dodano na hot polja polje Telefon adresanta
Izvještaji: Dodani ispisi Računa i Otpremnice s opisom artikla za Metro
WEB: Implementirano praćenje cijena artikala
WEB: Omogućen automatski prikaz najniže cijene prilikom akcije od 28.05.2022
WEB: Zabranjena daljnja obrada dokumenta nastalog importom preko IMC-a ako su iznosi negativni, a količina pozitivna

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.04.07.1 (07.04.2022.)

Dokumenti: Ispravljeno kopiranje narudžbi kupaca u narudžbe dobavljača
Dokumenti: Ispravljen rad forme usluga na dokumentu Potvrde narudžbe dobavljača
Dokumenti: Ispravljena sinkronizacija stavki s cjenikom dobavljača na dokumentu narudžba dobavljača

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.04.06.1 (06.04.2022.)

Adresar: Na internom importu svih komitenata iz tekstualne datoteke omogućen import polja "Hide"
Dokumenti: Procesi Promjena komitenta i adresanta na osvijetljenom dokumentu dozvoljeni samo na neodobrenim dokumentima
Dokumenti: Ispravljena forma za ažuriranje usluga na dokumentu Potvrda narudžbe (NAV)
Dokumenti: Ispravljen proces kreiranja Potvrde narudžbe (NAV) iz Narudžbe dobavljača da ispravno kreira stavku usluge
Dokumenti: Prilikom odobravanja dnevnog prometa maloprodaje importiranog s POS-a zanemarena provjera iznosa PDV-a
Evidencija radnog vremena: Ispravljeno ponašanje određenih ispisa u specifičnim situacijama
Evidencija radnog vremena: Ispravljen upis vrsti zarada radnicima koji su označeni preko višestrukog označavanja
POS:  Ispravljen ispis popusta po stavkama za R1 račune na rekapitulaciji Po svim sredstvima plaćanja za osvijetljeni promet (POS i R-x računi)
POS:  Ispravljen ispis popusta po stavkama za R1 račune na rekapitulaciji Po svim sredstvima plaćanja za zadani period (POS i R-x računi)

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.03.28.1 (28.03.2022.)

IntraStat: Ispravljena duljina polja za kreiranje opisa robe (GoodsDescription)
Izvještaji: Dorađena funkcija za ispis najniže MP cijene u zadnjih 30 dana na naljepnicama

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.03.24.1 (24.03.2022)

Generalno: Ispravljeno preračunavanje MP cijena kod kopiranja iz neoporezivih dokumenata
Dokumenti: Prilikom prijave prekoračenja limita preskaču se povrati kupca i dokumenti tuđe robe
Dokumenti: Obrada naloga za slaganje sad ispravno prenosi opise kad se radi isporuka 1:1
FAP: Nova excel datoteka GFI-POD (4.0.2)

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.03.21.1 (21.03.2022.)

Financijsko: Izmijenjen način prikaza početnog stanja u bilanci na razredu 9 kada je gubitak veći od kapitala
WEB: Ispravljena greška kod kreiranja narudžbe s adresom dostave
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android omogućen prikaz MP cijene na modulima Provjera artikla i POS
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS omogućen prikaz MP cijene na modulima Provjera artikla i POS
 

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.03.17.1 (17.03.2022.)

Dokumenti: Ispravljeno rastavljanje komisijskih stavki na Internim izdatnicama (INO)
Izvještaji: Ispravljen ispis iznosa ukoliko se uključio opcija ispis u Excel

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.03.16.1 (16.03.2022.)

Dokumenti: Ispravljeno da se za jamstva plaćanja prilikom kopiranja u drugu godinu čuvaju statusi dokumenta
Dokumenti: Ispravljeno kreiranje naloga za slaganje na tranzitnom skladištu za komitenta krajnja prodaja
Dokumenti: Prilikom kreiranja Narudžbi dobavljača od narudžbi kupca maknut prijenosa adresanta
Dokumenti: Ispravljena mogućnost rušenja programa prilikom unosa dokumenta
FAP: U pripremljenoj datoteci Dodatni podaci 4D-FAP-GFI-POD-DOP.trn za stavke 289 do 296 izmijenjen tip u Duguje umjesto Prihod
FAP: U pripremljenoj datoteci Obrasca bilanca 4D-FAP-GFI-POD-BIL.trn na AOP- 38 izmijenjena vrsta stavke iz Analitike u Formula
Financijsko: Dodane kratice na češće korištene ikonice u financijskom
Financijsko: Dorađeno popunjavanje PU-RDG obrasca sukladno novim uputama
Izvještaji: Ispravljen ispis računa s car. tarifama i težinama
Izvještaji: Na izvještaju Stanje skladišta izračunato po datumskom rasponu ispravljen prikaz salda u excel-u
Izvještaji: Dodan ispis izvještaja Izjava o otpremi ili prijevozu (RPT-738) iz tabele Otpremnica
Plaće: U rekapitulaciji obračuna plaća i rekapitulaciji po radnicima dodano da se ispisuju ispravci obračuna plaće
POS: Ispravljeno računanje ukupnog iznosa računa ako je isti poslan s mobitela i upaljen je parametar za korištenje postotka cjenika
WEB: Omogućeno nesmetano importiranje narudžbi u nekim situacijama koje su mogle zaustaviti import
WEB: Implementirane nove verzije API-ja  za dohvat zaliha i učitavanje narudžbi pomoću JWT

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.03.09.1 (09.03.2022)

Izvještaji: Ispravljen ispis broja ugovora iz dodatnih podataka dokumenta u specifičnim situacijama

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.03.04.2 (04.03.2022.)

Izvještaji: Na svim upitima izvještaja s tipkama Word/Excel sređeno oduzimanje fokusa sa ispisanog izvještaja u Word-u

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.03.04.1 (04.03.2022.)

Generalno: Zabranjeno brisanje radnika ako je odabran na putnom nalogu
Dokumenti: Ispravljen je prikaz naziva komitenta u hot polju na tabeli stavki
Izvještaji: Ispravljen ispis grupa stavki na ispisima Otpremnica 1, Otpremnica bez cijena i Otpremnica za PPOM

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.03.03.1 (03.03.2022.)

Generalno: Ispravljen import svih podataka o artiklima prije promjene tvrtke u 4D Wand-u
Dokumenti: Isključeno brisanje stavki bez količina u spajanju stavki iste robe u Inventuri (INV) i Inventuri komisijske robe (INK)
Financijsko: Import dokumenata iz vanjskih sustava proširen poljem Model plaćanja
Izvještaji: Na svim upitima izvještaja s tipkama Word/Excel ispravljen rad default tipke
Izvještaji: Dodana funkcija za ispis najniže MP cijene u zadnjih 30 dana na naljepnicama
Izvještaji: Na ispise otpremnica dodani podaci o adresantu
POS: Osigurano da se polja na tabeli prometa ažuriraju prije poziva ispisa rekapitulacija

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.03.01.1 (01.03.2022.)

Dokumenti: Odobravanje inventurnog manjka nije skidalo robu komitenta s inventure kada ima više dobavljača iste robe
Financijsko: Optimiziran izlazak iz stavki naloga za knjiženje kako ne bi pokvario status naloga
Financijsko: Na ispisu Kartica svih konta za komitenta omogućeno filtriranje po grupi komitenata
Financijsko: Na ispisu Kartica svih konta komitenata s otvorenim stavkama - trenutno stanje omogućeno filtriranje po grupi komitenata
Financijsko: Na ispisu Sve otvorene stavke po komitentu-trenutno stanje po grupi komitenata
Financijsko: Na ispisu Sve otvorene stavke po komitentu-stanje na dan po grupi komitenata
Putni nalozi: Dorađeno knjiženje u plaće da gleda parametar Ne knjižiti u blagajnu, plaće i financijsko
Vozila: U ovisnosti o parametru omogućeno postavljanje polja broj šasije obaveznim prilikom unosa

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.02.24.1 (24.02.2022.)

Dokumenti: Ispravljen filter nedovršenih dokumenata 
Financijsko: Ispravljeni propusti u višekorisničkom radu nad stavkama financijskog
Izvještaji: Ispravljen ispis izvještaja Kalkulacija po radnim nalozima u periodu
Izvještaji: Dorađeno sortiranje rekapitulacija po trgovačkim predstavnicima u rubnim slučajevima
Izvještaji: U robne izvještaje dodan ispis Prodaja -  promet artikala - vlastita i komisijska roba (RPK-1107)
WEB: Ispravljeno tretiranje hrvatskih znakova u 4D komunikatoru
WEB: Ispravljen izračun bruto iznosa stavke narudžbe kad se šalje preko mobilne aplikacije
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android omogućeno dodavanje serijskih i lot brojeva na stavke naloga za slaganje
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS omogućeno dodavanje serijskih i lot brojeva na stavke naloga za slaganje
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android omogućeno lociranje ili jedinično dodavanje stavaka kroz lokator u nalogu za slaganje
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS omogućeno lociranje ili jedinično dodavanje stavaka kroz lokator u nalogu za slaganje
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android omogućen pregled dodatnih informacija naloga za slaganje
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS omogućen pregled dodatnih informacija naloga za slaganje
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android implementirana validacija lot brojeva kod unosa
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS implementirana validacija lot brojeva kod unosa
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android omogućen jedinični (brzi) način unosa serijskih i lot brojeva
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS omogućen jedinični (brzi) način unosa serijskih i lot brojeva
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android dodan naziv osobe u naziv kupca na nalogu za slaganje, ako je komitent za krajnju prodaju
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS dodan naziv osobe u naziv kupca na nalogu za slaganje, ako je komitent za krajnju prodaju
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android izmijenjen način oslobađanja naloga za slaganje (Swipe)
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS izmijenjen način oslobađanja naloga za slaganje (Swipe)
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android omogućeno dodavanje napomene u nalogu za slaganje
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS omogućeno dodavanje napomene u nalogu za slaganje

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.02.17.1 (17.02.2022.)

Dokumenti: Ispravljen upis nabavne cijene na stavku dnevnog prometa
Dokumenti: Ispravljeno kopiranje devizne cijene iz zaduženja u razduženje skladišta
POS: Ispravljen ispis zaokruženih prodajnih cijena na računima koji se ispisuju na A4 i u WordPad
WEB: Ispravljeno kreiranje komitenta za krajnju prodaju prilikom prodaje na daljinu unutar EU u specifičnim slučajevima

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.02.15.1 (15.02.2022.)

Generalno: Na tabelu usluga dodan poziv podesivog eksporta
Dokumenti: Dorađen povrat izlaznog dokumenta tako da vraća nabavne vrijednosti s roditeljskog dokumenta
Dokumenti: Dorađeno da se na povratu izlaznog dokumenta može upisati nabavni iznos
Dokumenti: Ispravljen rad tabele dokumenata ako je sort po datumu i filter po označenim dokumentima
Dokumenti: Zabranjeno punjenje postojeće otpremnice iz ULN ukoliko ima rezerviranu fakturu
Dokumenti: Omogućeno višestruko fakturiranje dokumenata 1:1 ako su označeni dokumenti s različitim sredstvima plaćanja
Dokumenti: Ispravljeno kreiranje ulaznog dokumenta na neodgovarajućem skladištu
Dokumenti: Ispravljen prikaz generalija projekta na formi dokumenta nakon izbora iz tabele projekata/poslova
Evidencija radnog vremena: Ispravljeno da se u evidenciji ne popunjavaju radnici u periodu zaposlenja ima oznakom Rad u drugom poduzeću
FAP: Korigiran opis stavki i formula za 4D-FAP-TZ (nova datoteka za import)
FAP: Korigiran opis stavki i formula za 4D-GFI-POD-BIL (nova datoteka za import)
FAP: Korigiran opis stavki i formula za 4D-GFI-POD-RDG (nova datoteka za import)
Izvještaji: ispravljen odabir Statusa dokumenta na robnim izvještajima
Rabatna politika: značajno ubrzano brisanje dupliranih slogova rabatne politike, naročito ako se rabatna politika bazira na grupama partnera
Rabatna politika: značajno ubrzano otvaranje kartice Akcija ako se rabatna politika bazira na grupama partnera
WEB: Ispravljeno naknadno biranje komitenta i osobe na koje će sjesti narudžba ako se prethodno nije mogao unijeti komitent s weba jer isti već postoji u 4D Wandu

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.02.08.1 (08.02.2022.)

WEB: Ako se koristi osnovni izgled unosa količine i dodaje se artikl koji je već u košari ne ažurira se ukupni iznos narudžbe
WEB: Povećano vrijeme čekanja prilikom slanja nove verzije 4D Wand IMC web aplikacije

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.02.03.1 (03.02.2022.)

Dokumenti: Ispravljeno brojanje ulaznih računa prilikom unosa u određenim situacijama

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.02.02.1 (02.02.2022.)

Generalno: Ispravljen rad ispisa u Excel s nevidljivim kolonama
Adresar: Ispravljeno brisanje naziva komitenta prilikom kopiranja
Adresar: Prošireno polje grupe komitenata na formi komitenata
Dokumenti: Zabranjen unos Primke tuđe robe (PRT) na skladišta koja nisu označena kao skladišta tuđe robe
Dokumenti: Dozvoljen upis nabavne cijene na Primkama tuđe robe (PRT) korisnicima koji nemaju pravo pregleda i ažuriranja nabavnih cijena
Dokumenti: Omogućeno vezanje stavke povrata sa stavkom radnog naloga servisa vozila
Dokumenti: Ispravljeno brisanje duplih stavki rabatne politike kako bi sačuvalo iste stavke za različite grupe partnera
Dokumenti: ispravljena mogućnost da se provjere vrše za krivo skladište ukoliko s forme dokumenta pozivala tabela dokumenata
Dokumenti: Kreiranje dokumenata od narudžbi od kupca 1 na 1 od sada se vežu na narudžbu, a ne na roditeljski dokument 
FAP: Napravljen novi obrazac OKFŠ
Financijsko: Dodana kratica Ctrl+Shift+J za pozivanje tabele financijskih naloga iz tabele dokumenata
Financijsko: Dodan prikaz šifara i naziva dimenzija u tabelu za pregled knjiženja jednog dokumenta
WEB: Dorađena obrada narudžbi koje sadrže grešku prilikom importa u 4D Wand
WEB: Dodana provjera i poruka obavijesti prilikom ručnog importa narudžbi koje su starije od 7 dana
WEB: U parametrima IMC-a onemogućeno mijenjanje broja i ID-a narudžbe i dodana tipka za resetiranje istih na početne vrijednosti 

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.01.20.1 (20.01.2022.)

Dokumenti: Ispravljen problem s unosom komponenti u sastavnicu radnog naloga sastavnice
Komitenti: Ispravljen rad ESC na formi partnera ukoliko je pozvana provjera komitenta preko sudskog registra
 

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.01.18.1 (18.01.2022.)

Generalno: Optimizirano višestruko brisanje označenih stavki
Generalno: Dorađena provjera upisa limita na centrale i poslovnice
Artikli: Dorađena poruka u slučaju kada u poduzeću nije podešena web klasifikacija
Dokumenti: Ispravljeno ponašanje polja Trgovački predstavnik nakon prekida izbora iz tabele
Dokumenti: Dorađeno popunjavanje dimenzija na dokumentima manjka i viška po inventuri
Dokumenti: Dorađena poruka o serijskim brojevima na inventurnom manjku
Dokumenti: Na informacije o dokumentu (Ctrl+D) dodani datum i vrijeme fiskalizacije
eRačuni: Dorađena provjera broja obrađenih statusa
Financijsko: Dodane kolone konta i naziva konta na stranom jeziku u eksportu u Excel
FAP: Dorađeni obrasci PD i PD-NN
FAP: Novi GFI-POD obrazac
Komitenti: Na formi prošireno polje za lookup grupe partnera
Plaće: Omogućen ispis Platnih listića na engleskom jeziku
Virmani: Ispravljeno kopiranje virmana između godina
WEB: Ispravljeno filtriranje kad vrijednost atributa sadrži zarez (,)
WEB: Dodan detaljni opis grešaka na stranicama koje uređuju korisnici
WEB: Dodan parametar u postavkama IMC za kreiranje poziva na broj na narudžbama
WEB: Omogućeno importiranje zaglavlja narudžbi bez stavki
WEB: Slanje naloga za slaganje zadržava oznaku Obrada IMC
WEB: Prilikom Ažuriranja stanja zaliha na webu, ukinuto anuliranje raspoložive količine
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android omogućeno slanje e-mail potvrde prilikom slanja Naloga za slaganje
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS omogućeno slanje e-mail potvrde prilikom slanja Naloga za slaganje
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS dodana tipka za povratak na stranici objašnjenja POS-a
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android Dorađena obrada grešaka kod preuzimanja i oslobađanja naloga za slaganje
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS Dorađena obrada grešaka kod preuzimanja i oslobađanja naloga za slaganje

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.01.14.1 (14.01.2022.)

Generalno: Općina Vidovec promijenila stopu prireza na 7% (bila 10%) od 01.01.2022
Dokumenti: Ispravljeno kopiranje dodatnih podataka dokumenta u specifičnim okolnostima fakturiranja radnih naloga
Izvještaji: Dodan ispis interne izdatnice s opisom artikla

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.01.10.1 (10.01.2022.)

WEB: Unaprijeđena obrada grešaka i prikaz poruka prilikom slanja i dohvaćanja podataka na 4D Wand IMC-u

Na početak

 

Izmjene u verziji 22.01.07.1 (07.01.2022.)

Generalno: Grad Petrinja mijenja stopu prireza na 10% (bila 0%) od 01.01.2022
Dokument: Ispravljeno kopiranje dokumenta IFD s načinom obračuna PDV-a 8 - Naknadno oslobođenje PDV-a u drugu godinu 

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.12.30.1 (30.12.2021.)

Generalno: Grad Varaždin promijenio stopu prireza na 7,5% od 01.01.2022.
Generalno: Općina Perušić promijenila stopu prireza na 2% od 01.01.2022
Artikli: Na tabeli rabatne politike proširen prikaz polja Kat broj na 30 karaktera
Dokumenti: Ispravljeno osvježavanje tabele stavki nakn upisa grupe stavki
POS: Ispravljeno lociranje stavki nakon učitavanja dodatne šifre bar kodom
WEB: Povećano vrijeme čekanja odgovora servera na 30 minuta prilikom ažuriranja podataka

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.12.28.1 (28.12.2021.)

Generalno: Ispravljena prijava greške kod izmjene poslovnog prostora u specifičnim slučajevima 
Dokumenti: Ispravljeno mijenjanje sredstva plaćanja izmjenom Naloga za slaganje u specifičnim situacijama

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.12.22.1 (22.12.2021.)

Generalno: Općina Mihovljan promijenila stopu prireza na 8% od 01.01.2022
Generalno: Grad Rijeka smanjila stopu prireza na 14% od 01.01.2022
Generalno: Grad Otočac promijenio stopu prireza na 7%  od 01.01.2022
Generalno: Grad Karlovac promijenio stopu prireza na 9% od 01.01.2022
Generalno: Grad Kutjevo promijenio stopu prireza na 10% od 01.01.2022.
Generalno: Općina Pićan promijenila stopu prireza na 0% od 01.01.2022
Autorski honorari: Ispravljen rad tipki ažuriranja nad odobrenim autorskim honorarom 
Artikli: Ispravljeno punjenje korisničkog redoslijeda za nove vrste dodatnih atributa
Backup: Omogućeno slanje eMaila TLS 1.3 protokolom
Backup: Dorađena poruka ako putanja na koju se radi backup ne postoji
Dokumenti: Dorađena provjera izmjene komitenta na Nalozima za slaganje
Dokumenti: U stavkama narudžbi dobavljaču dodan proces upisivanja rabata u postotku po svim stavkama
Dokumenti: U stavkama narudžbi dobavljaču dodan proces upisivanja dodatnog rabata u postotku po svim stavkama
Dokumenti: U stavkama narudžbi dobavljaču dodan proces odobravanja rabata u iznosu na cijeli dokument
eRačuni: Dorađena provjera duplih ručno unesenih računa u specifičnoj situaciji
eRačuni: Izmijenjen opis statusa 45 u Opozvan
Plaće: Na ispisu PLA-111 (Analitička kartica) ispravljen ispis većih brojeva
WEB: Ispravljeno automatsko označavanje checkbox filtera koji sadrže isti opis

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.12.14.1 (14.12.2021.)

Generalno: Dodan novi izvještaj u robne izvještaje Prodaja kumulativno s količinom u drugoj jedinici mjere
Dokumenti: Na tabelu otpremnica dodano polje Trgovački predstavnik
WEB: U tablici Narudzbas prošireno polje kolicina na 3 decimalna mjesta
WEB: U tablici Kosaras prošireno polje kolicina na 3 decimalna mjesta
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android omogućen upis treće decimale za narudžbe (NAR) i  inventure (INV)
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS omogućen upis treće decimale za narudžbe (NAR) i  inventure (INV)
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za iOS usklađen prikaz sekundarnih opcija na alatnim trakama

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.12.07.1 (07.12.2021.)

Financijsko: Napravljena provjera dupliciranih slogova ukoliko su isti nastali importom financijskih dokumenata iz drugih sustava

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.12.06.1 (06.12.2021.)

Generalno: Na registru Carinske tarife ispravljeno ponašanje polja Količina se eksportira u IntraStat
Dokumenti: U eksport dokumenata dodana inicijalizacija za ispis deviznih iznosa
Evidencija radnog vremena: Ispravljen prikaz upisanih sati u specifičnim situacijama
Intrastat: Dorađena provjera polja Količina se eksportira u IntraStat u exportu Intrastat obrasca
Izvještaji: Na ispisu Narudžbe na njemačkom jeziku (RPT-138) ispravljen prijevod
Vozila: Ispravljeno da se prilikom izbora vozila prikažu podaci ispravnog tipa ako je odabrana kartica po tipu 
Vozila: Ispravljeni ispisi dokumenata u posebnom postupku oporezivanja vozila

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.12.03.2 (03.12.2021.)

Generalno: Ispravljeno pozivanje konverzija ukoliko se nakon 4D Fresh-a prvo pozovu 4D Dnevnici
Generalno: Ispravljena provjera registara van upotrebe na POS kasi
Generalno: Ispravljena provjera registara van upotrebe na više POS kasa
Generalno: Ispravljen prikaz registara na tabeli
Dokumenti: Ispravljena nemogućnost izbora sredstva plaćanja na povratu od kupca
Financijsko: Ispravljena provjera već importiranih dokumenata u importu financijskih dokumenata iz drugih sustava

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.11.30.1 (30.11.2021.)

Generalno: Izmijenjen logo 4D aplikacija
Generalno: Omogućeno stavljanje registara van upotrebe
Generalno: Dorađen prikaz deviznih iznosa u eksportu dokumenata
Generalno: Ispravljeno punjenje globalne baze registara grupe partnera
Carinsko: Dodan ispis RPC-1043 Razduženje ulaznog JCD po izlaznim JCD s težinama
Dokumenti: Odabir registra načina plaćanja prebačen na lookup na formi dokumenata
Dokumenti: Omogućeno naknadno mijenjanje odgovorne osobe na odobrenim nalozima za slaganje
Dokument: Ispravljena provjera brisanja stavki ako je uključen parametar 'Izmjena stavke fakture nastale fakturiranjem nekog dokumenta'
Dokumenti: Ispravljeno lociranje tagiranih dokumenata nakon povratka iz stabla
Dokumenti: Ispravljeno lociranje tagiranih dokumenata nakon povratka iz stavki
Dokumenti: Ispravljeno pozicioniranje na tabeli dokumenata nakon poziva određenih obrada
Dokumenti: Omogućen prijenos broja i datuma narudžbe na račun s ponude kreirane iz radnog naloga
Izvještaji: Ispravljen ispis naziva usluge ako se u izvještaju ispisuje drugi ili treći naziv
Komitenti: Odabir načina plaćanja, načina otpreme i Cassa sconto prebačen na lookup tabelu na formi komitenata
WEB: Ispravljeno prikazivanje artikla "Nedefinirane klasifikacije"
WEB: Parametriziran prikaz valute u Manageru
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android dodana mogućnost slanja svih naloga za slaganje
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za IOS dodana mogućnost slanja svih naloga za slaganje
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android omogućeno spremanje odgovorne osobe prilikom slanja naloga za slaganje
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za IOS omogućeno spremanje odgovorne osobe prilikom slanja naloga za slaganje
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android dodana informacija o Načinu otpreme naloga za slaganje
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za IOS dodana informacija o Načinu otpreme naloga za slaganje

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.11.26.1 (26.11.2021.)

Dokumenti: Ispravljen prijenos dodatnih podataka (F2) prilikom fakturiranja radnog naloga servisa vozila
Dokumenti: Na odobrenoj fakturi, a koja nije poslana kao eRačun, omogućena izmjena dodatnih podataka dokumenta (F2)

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.11.25.1 (25.11.2021.)

Dokumenti: Ispravljeno lociranje dokumenta nakon povratka iz stabla stavki

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.11.23.1 (23.11.2021.)

Generalno: Ispravljen dohvat podataka sa sudskog registra
FAP: Napravljen novi GFI-POD obrazac v.4.0.0.
FAP: Napravljen novi obrazac PU-BIL
FAP: Napravljen novi obrazac PU-RDG
Izvještaji: Ispravljen ispis Zapisnika o inventurnom višku i manjku da ne prikazuje količinu manjka na samo dvije decimale

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.11.22.1 (22.11.2021)

Generalno: Ispravljen dohvat podataka o komitentima iz sudskog registra u slučaju da se pošalje neispravan OIB
Generalno: Ispravljeno postavljanje putanje do direktorija u koji se eksportira csv datoteka

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.11.17.1 (17.11.2021)

Dokumenti: Ispravljena neželjena zabrana stavki menija  u slučaju da su zabranjena nevezana prava

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.11.16.1 (16.11.2021)

Generalno: Omogućen unos adrese dostave na komitentima
Generalno: Na ispisima omogućeno da se iz MS Worda kopira izvještaj u MS Excel za MS Office 2007 na više
Artikli: Ispravljen prikaz web klasifikacije u stablu
Dokumenti: Dorade lociranja slogova tabele dokumenata nakon obrada
Dokumenti: Omogućen unos adrese dostave na komisijskim izdatnicama
Dokumenti: Omogućen unos adrese dostave na komisijskim povratima
Dokumenti: Omogućen parametar za postavljanje sorta po datumima pa po redoslijedu unosa
Dokumenti: Na tabeli narudžbi kupaca dodana oznaka da li postoji aktivni nalog za slaganje
Dokumenti: Na tabeli narudžbi kupaca omogućeno višestruko označavanje po statusu naloga za slaganje
Dokumenti: Ispravljen unos količine lot-ova na inventuri ako je se radi o manjku
Dokumenti: Dodano pravo RM: Izmjena brutto cijena (340)
Dokumenti: Dodana mogućnost prijepisa broja i datuma narudžbe s ponude kod fakturiranje Radnog naloga servisa (RAD) i Radnog naloga servisa vozila (RNL)
Financijsko: Ispravljen export tabele u excel ako naziv tvrtke sadrži ' 
Izvještaji: Na ispis Stabla dokumenata dodan fiskalni broj računa
Izvještaji: Na izvještajima računa dodan ispis sekcije s podacima  programa vjernosti
Plaće: Na izbornu tabelu obračuna dodani sortovi 
Plaće: Ispravljen izračun staža ako je period rada u istom mjesecu
Plaće: Na formi vrsti plaćanja zabranjeno dupliciranje naziva vrste plaćanja
Plaće: Napravljena mogućnost da se Izvještaj za kontrolu MIO 1/11 ispiše detaljno po svakom obračunu
Plaće: Promijenjen način popunjavanja tablica 1,2 i 7 u RAD-1G obrascu
POS: Dodana provjera minimalnog i maksimalnog iznosa sredstva plaćanja kod izdavanja računa
Statistike: Dodan pregled top artikala po količini
Vozila: Omogućeno da se prilikom odobravanja otpremnica i računa u dnevnik vozila zapisuje komitent s dokumenta i vlasnik s vozila

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.11.05.1 (05.11.2021)

Dokumenti: Ispravljena beskrajna petlja na tabeli stavki dokumenata ulazne narudžbe ako druga radna stanica premjesti stavke dokumenta u kojoj se nalazi trenutni korisnik


Na početak

 

Izmjene u verziji 21.11.03.1 (03.11.2021)

Dokumenti: Ispravljena beskrajna petlja na tabeli stavki dokumenata ako druga radna stanica premjesti stavke dokumenta u kojoj se nalazi trenutni korisnik
Dokumenti: Osigurano učitavanje stavki u memoriju u specifičnim situacijama
Dokumenti: Nakon odobravanja dokumenta na kartici "Neodobreni" osigurano skakanje na prvi sljedeći dokument
Dokumenti: Ispravljeno višestruko označavanje dokumenata koji se mogu poslati kao eRačun da ne uzima u obzir novootvorene komitente bez eMail adrese za eRačun
Dokumenti: ispravljeno lociranje dokumenata nakon određenih obrada
Objekti: ispravljen prikaz opisa/napomene na tabeli objekata
Plaće: U registar godišnjih poreznih stopa dodana nova porezna stopa za 2021. godinu
Plaće: Ispravljen izračun zaposlenih prema starosti i spolu na dan 31.03. tekuće godine u obrascu RAD1G
Statistike: Na top artiklima po prometu, top artiklima po marži i top uslugama po prometu dodana mogućnost filtriranja po komitentu i klasifikaciji 

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.10.28.2 (28.10.2021)

Generalno: Ispravljena konverzija i provjera web klasifikacije i dodataka web klasifikacije
Dokumenti: Ispravljen prikaz sadržaja atributa 3 u tabeli stavki Interne izdatnice (INO)
Dokumenti: Ispravljen rad dodatnih podataka (F2) na formi dokumenata
Dokumenti: Zabranjeno odobravanje radnog naloga servisa vozila ako postoji vezana neodobrena interna izdatnica
Izvještaji: Dodane kolone Datum uplate i Izvod na proširene ispise knjiga URA i IRA u dva reda za poduzeća koja obračunavaju PDV po naplati
Plaće: Ispravljeno dodavanje naknade kao stavke obračuna ako postoji zarada s istim nazivom
Plaće: Dorađen izračun staža po Mirovinskom modelu
POS: Na računima omogućen naknadni upis napomene
Vozila: Ispravljen prikaz vozila za koje je artikl stavljen van upotrebe
WEB: Dodan progress prilikom slanja nove verzije i podataka na web

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.10.26.1 (26.10.2021)

Dokumenti: Ispravljeno punjenje Razduženja materijala za proizvodnju (RAM)

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.10.25.2 (25.10.2021)

Generalno: Ispravljeno kopiranje (CTRL+C) datoteke priloga sa forme slanja izvještaja eMailom

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.10.25.1 (25.10.2021)

Generalno: Dodana mogućnost učitavanja podataka iz sudskog registra kod unosa novog komitenta
Generalno: Proširen parametar TLS za slanje eMailova kako bi se moglo postaviti slanje preko TLS-a 1.3
Generalno: Dodana dodatna provjera bruto i neto deviznog iznosa u sumiranju primke
Generalno: Omogućen resize tabele registara kada nije upaljeno pamćenje pozicija prozora
Generalno: Napravljena provjera limita upisanih i na centrali i na poslovnicama istog poduzeća
Generalno: Napravljen proces brisanja limita s centrale ili s poslovnica
Generalno: Ugrađene provjere i upozorenja prilikom unosa limita i na centralu i na poslovnice
Generalno: Na tabeli komitenata napravljen prikaz limita s centrale ako nije upisan na poslovnicama
Generalno: U 4D Wandu Omogućen korisnički redoslijed za predloške atributa i web klasifikacije
Generalno: Konvertirana baza AtributiVrste
Generalno: Konvertirana baza AtributiTemplate
Generalno: Na izbornoj tabeli osoba dodana kolona s eMail adresom
Generalno: Unaprijeđen način obrade tabele Dokumenata
Generalno: Unaprijeđen način obrade tabele Stavki
Generalno: Unaprijeđen način obrade tabele izbora komitenata
Generalno: Unaprijeđen način obrade tabele putnih naloga
Generalno: Unaprijeđen način obrade tabele izbora komitenata
Generalno: Unaprijeđen način obrade tabele putnih naloga
eRačuni: Omogućen višestruki eksport označenih eRačuna po EU normi
Dokumenti: Dorađeno naručivanje od dobavljača za narudžbe kupca koje na sebi imaju vezanu neodobrenu otpremnicu
Dokumenti: Dozvoljena izmjena internog broja dokumenta i datuma otpreme/usluge na odobrenom izlaznom računu za predujam
Dokumenti: U radni nalog servisa vozila dodana kolona grupa stavki
Dokumenti: Na ispisima radnog naloga servisa vozila dodana mogućnost grupiranja po grupama stavki
Dokumenti: Omogućen upis grupe stavki na stavke radnog naloga servisa vozila
Dokumenti: Ispravljen prikaz poruke ako je vezni dokument proknjižen
Dokumenti: ispravljeno pretraživanje dokumenata po komitentu
Dokumenti: Dodan novi način obračuna PDV-a za IF dokumente 43 - Oslobođeno - obavljene usluge unutar EU (bez obzira na tarifu)
Dokumenti: Dodana mogućnost zabrane odobravanja Pretponude, Ponude i Ulazne narudžbe ako u stavkama imaju robu van upotrebe
Dokumenti: Ispravljeno brisanje naziva komitenta na formi dokumenta ako se prikaže neka poruka
Dokumenti: Dodana mogućnost kopiranja cijena iz Cjenika kupcima u WEB cijene
Dokumenti: Na neodobrenom radnom nalogu servisa (RNL) omogućeno brisanje veze s objektom
Dokumenti: Dodana mogućnost upisa usluga u Cjenik za POS blagajnu
Dokumenti: Prilikom kreiranja predujma ostatka dodano da se za isti učitava način obračuna PDV-a s početnog predujma
Evidencija radnog vremena: Na pregledima evidencije dodana kolona Ukupno sati koja prikazuje sumu radnih sati i nenazočnosti
Financijsko: Ispravljen unos iznosa robe i iznosa usluge na zaglavlju izlaznog računa
Financijsko: Uređen prikaz tabele šablona za knjiženje
Financijsko: Omogućeno slanje jednog maila opomene po komitentu na mailing listu
Financijsko: Dodana mogućnost punjenja Iznosa usluge kod ručnog upisa zaglavlja izlaznog računa
Financijsko: Dodana mogućnost knjiženja broja računa dobavljača za zavisnog troška primke
Financijsko: Omogućen import financijskih dokumenata s istim veznim dokumentom od različitog dobavljača
Financijsko: Dodano logiranje brisanja konta iz kontnog plana
Financijsko: Dodana mogućnost upisa vrste na označene stavke izvještaja Financijskih analiza i planiranja
Financijsko: Dodana mogućnost višestrukog upisa mjesta troška i dimenzija u stavke izvještaja Financijskih analiza i planiranja
Financijsko: Dodana mogućnost upisa datuma valute na označene stavke  financijskog knjigovodstva
Financijsko: Ispravljeno ponašanje filtera po datumu prilikom slanja IOS-a, opomena putem email liste
POS: Dodano logiranje promjene POS skladišta, skladišta sa stanjem i raspona brojanja Rx računa/povrata poreza
POS: Na izvještaj 'Statistika izdanih računa s rabatom po radnicima u datumskom rasponu' dodan podatak o vremenu izdavanja POS računa
POS: Dodan CTRL+F10 za vraćanje zapamćenog računa iza već ukucanih stavki
Vozila: Omogućena izmjena stavke vozila u primci ako je vozilo bez preporučene maloprodajne cijene
WEB: Omogućen prikaz korisničkog redoslijeda za predloške atributa i web klasifikacije
WEB: Ispravljeno slanje logotipa na web pomoću HTTPS-a
WEB: Ispravljeno slanje slika ako svi artikli imaju vezanu istu sliku
WEB: Dodana zabrana poziva sumiranja bodova Programa vjernosti za sve osobe ako s 4D Wand IMC-a dolazi ID osobe koja ne postoji u 4D Wand-u
WEB: Dorađeno prepoznavanje novih redova prilikom importa narudžbe
WEB: U tablicu Narudzbas dodano polje Drzava, u skladu s tim dorađen import narudžbi u Wand da se više ne učitava pogrešan poštanski broj
WEB: Prilikom importa narudžbe s weba u ponude ili pretponude, dodano popunjavanje opcije ponude/pretponude iz parametara programa

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.10.07.1 (07.10.2021)

Financijsko: Proširene kolone za prikaz mjesta troška i dimenzija
Komitenti: Ubrzana validacija email adresa 
Komitenti: Dodane jasnije poruke grešaka kod validacije email adresa
Izvještaji: Ispravljen ispis prometa s određenim komibnacijama grupiranja po Nazivu dobavljača sa robe pa po Nazivu ili Šifri klasifikacije
Plaće: Ispravljeno paljenje opcije Obračun se ne sumira sa drugima u JOPPD obrazac po datumu JOPPD-a na formi obračuna

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.10.05.1 (05.10.2021)

Generalno: Izmijenjen prirez za grad Valpovo od 01.10.2021. na 8% (bila je 0%)
Generalno: Omogućeno postavljanje PDF ispisa kao default
Generalno: U glavni izbornik Uredskog poslovanja dodana Knjiga URA za dobra iz uvoza (UFD)
Generalno: U glavni izbornik Uredskog poslovanja dodana Knjiga IRA za dobra i usluge (slobodni unos) (IFD)
Generalno: Ispravljena provjera eMail adresa koja se sastoje od točno jednog slova adrese
Dokumenti: U procesu kopiranja Ulaznih narudžbi u Narudžbe dobavljaču dodano učitavanje devize s komitenta
Dokumenti: U procesu Kopiranja označenih narudžbi od kupca u Narudžbe dobavljaču dodano učitavanje devize s komitenta
Dokumenti: U procesu Automatskog kreiranje narudžbi dobavljačima od narudžbi od kupaca dodano učitavanje devize s komitenta
Dokumenti: Na dokumentu inventure omogućeno punjenje svih serijskih/lot-ova
Dokumenti: U prijenosu početnog stanja dokumenata zadržan podatak o kreiranju dokumenta iz prethodne godine
Dokumenti: Automatsko  učitavanje zadnje ulazne cijene sad može učitavati i prethodnu godinu
Dokumenti: Kod prijenosa dokumenata u drugu godinu, broj dokumenta se popunjava postavkama iz druge godine
Dokumenti: Dorađeno kopiranje Radnih naloga servisa u sljedeću godinu tako da napravi vezu s Primkom tuđe robe prenesenom iz prethodne godine
Evidencija radnog vremena: Ispravljeno mijenjanje vrste zarada na radniku u zaključanom danu
WEB: Ukinuto slanje web verzija i podataka preko FTP-a
WEB: Postavljeno da se datoteke na web šalju pomoću HTTPS protokola
WEB: Logiranje 4D Wand IMC-a postavljeno u zaseban log 4DWandIMCLog.txt
WEB: Omogućeno ažuriranje datoteka kad se samo promijeni sadržaj, a naziv ne
WEB: Prilikom importa narudžbe "\n" se tretira kao novi red

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.09.28.1 (28.09.2021)

Generalno: Na export xml obrasca PDV postavljena početna putanja na generalni export folder tvrtke
Generalno: Na export xml obrasca PDV-S postavljena početna putanja na generalni export folder tvrtke
Generalno: Na export xml obrasca PDV-ZP postavljena početna putanja na generalni export folder tvrtke
Generalno: Na export xml obrasca JOPPD postavljena početna putanja na generalni export folder tvrtke
Generalno: Na export xml obrasca PPO postavljena početna putanja na generalni export folder tvrtke
Generalno: Na export xml obrasca PD postavljena početna putanja na generalni export folder tvrtke
Generalno: Na export xml obrasca PD-NN postavljena početna putanja na generalni export folder tvrtke
Generalno: Ispravljen alat za izmjenu putanja dokumenata na disku da radi za sve vrste zapisa
Generalno: Omogućeno višestruko brisanje veze s datotekom s diska 
Generalno: Omogućena višestruka izmjena putanje veze s datotekama s diska
Dokumenti: Ispravljeno da se razodobravanjem/odobravanjem IF dokumenata ne bilježi skidanje LOT/serijskih brojeva
Dokumenti: Ispravljen prikaz statusa otpremnica s tabele partnera
Dokumenti: Dodana kolonu Način otpreme na tabeli otpremnica
Dodane tri kolone za Napomenu-opis sa zaglavlja ponude u tabelu ponuda
Dodane tri kolone za Napomenu-opis sa zaglavlja otpremnice u tabelu otpremnica
Financijsko: Na ispisu PRV-MI iz prodajne cijene isključene prolazne stavke
Financijsko: Ispravljen proces izmjene komitenta na stavci dnevnika
Financijsko: Na tabeli šablona za automatsko knjiženje Ispravljeno ponašanje kod prelaska s transakcije s vezanim dokumentima ili stavkama na onu koja ih nema
Izvještaji: Na ispis Račun za poseban postupak oporezivanja marže (RPT-553) dodani podaci o vozilu
Izvještaji: Ispravljen filter na ispisu Neisporučeni artikli po narudžbama dobavljaču s datumom predviđenog dolaska - količine (RPK-1097)
Izvještaji: Ispravljen filter po atributima na size run izvještajima o stanju skladišta (RPW-101 i RPW-105)
Plaće: Dodano upozorenje i tipka upute na poziv RAD1G obrasca
Plaće: Na obrascu R1 (potvrda o plaći) usklađen broj verzije obrasca
POS: Ispravljena provjera količina LOT-ova za decimalne količine
POS: Omogućen višestruki import POS prometa za tranzitna skladišta
Program vjernosti: Dodan parametar na Mehanizam 1 minimalnog iznosa računa nakon dodjele popusta u iznosu
Vozila: Ukinuto forsiranje upisa Preporučene maloprodajne cijene vozila
WEB: Na mobilnu aplikaciju 4D Wand IMC za Android implementiran Info modul za brzu provjeru artikala
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Apple iOS implementiran Info modul za brzu provjeru artikala

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.09.16.1 (16.09.2021)

Generalno: Ispravljena konverzija šablona da ne mapira pogrešno polja

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.09.15.1 (15.09.2021)

Generalno: U konverter komitenata dodan uvjet prepoznavanja po OIB-u
Generalno: Konverzija baze Perioda zaposlenja u plaćama (PL_PER)
Generalno: Konverzija baze Vrste rada u plaćama (PL_VRS)
Generalno: Konverzija baze Šablona u financijskom (Shabloni)
Generalno: 4D Man usklađen s izmjenama u bazama PL_VRS, PL_RAD i IzvStOdj
Dokumenti: Dodana provjera rezerviranih količina komponenti sastavnice nakon unosa proizvoda
Dokumenti: Dodana provjera rezerviranih količina komponenti sastavnice nakon izmjene skladišta sirovina na Radnom nalogu sastavnice
eRačun: Ispravljeno da se može poslati storno predujma kao eRačuna 
Financijsko: Dodan filter po državama za automatsko knjiženje po šablonama
Plaće: Napravljen ispis podataka za RAD-1G obrazac
Plaće: Dodana mogućnost kreiranja virmana kumulativno po broju (datumu) JOPPD obrasca

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.09.09.1 (09.09.2021)

eRačuni: Dodana mogućnost eksporta eRačuna po EU normi
Financijsko: Na ekran Knjiženja po komitentima dodan ispis Izvadak za konto komitenta po ZOR-u (GLK-174)
Izvještaji: Uklonjeni prazni redovi kod ispisima broja računa na izvještajima na stranom jeziku
POS: Ispravljen ispis rekapitulacije Statistika izdanih računa po radnicima u datumskom periodu da ispisuje klasifikaciju centrale
POS: Ispravljen ispis kumulativa neoporezivih i prolaznih stavki na rekapitulacijama
WEB: Ispravljeno zaglavljivanje automatskog importa dokumenata s 4D Wand IMC-a ako je uključeno odobravanje istih
Vozila: Ispravljeno grupiranje po Dealer-u na ispisu Liste vozila 

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.09.02.1 (02.09.2021)

Dokumenti: Ispravljen problem s izmjenom stavki ako je odabran sort po nazivu
Dokumenti: Ispravljen problem s lociranjem stavki ako je odabran sort po nazivu
Izvještaji: Omogućen ispis rekapitulacije izlaznih računa Pregled prodaje na daljinu preračunat u valutu s organizacijske jedinice za ručno unesene dokumente

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.09.01.1 (01.09.2021)

Dokumenti: Ispravljen preračun poreza na otpremnici/fakturi koja je nastala iz radnog naloga sastavnice
Dokumenti: Iz tabele stavki izlaznih računa omogućeno povlačenje stavki s roditeljskog dokumenta 
Evidencija radnog vremena: Nakon izmjene postavki radnika, fokus je vraćen na listu
Financijsko: Dodana mogućnost upisa konta prihoda na komitenta i automatska knjiženja
Financijsko: Dodana mogućnost eksporta i importa konta prihoda na komitentima
Financijsko: Dodana mogućnost eksporta i importa konta prihoda na financijskim dokumentima
Izvještaji: Na ispise Razduženja skladišta (RPT-292, RPT-425, RPT-257) dodana mogućnost grupiranja po grupama stavki
Izvještaji: Ispravljeni ispisi carinskih izvještaja Prometa tarifnog stavka
Izvještaji: Na ispisu  "Račun u odabranoj valuti s opisom artikala" (RPT-137) omogućeno slanje kao eRačun
Izvještaji: Na ispisu  "Račun u odabranoj valuti i u kunama s opisom artikala" (RPT-639) omogućeno slanje kao eRačun
Izvještaji: Dodana rekapitulacija po carinskim tarifama na ispisu Račun u izabranoj valuti i kunama s tarifama i težinom (RPT-673)
Osnovna sredstva: Ispravljen prikaz hot polja u stavkama obračuna
Plaće: Prošireno punjenje stavki obrasca JOPPD ostalim poljima
POS: Ispravljen ispis naziva usluge dulji od 201 znakova
WEB: Proširen repozitorij API-a za import partnera 
WEB: Ispravljeno ponašanje upita za rezervirane količine kod isključenog parametra za automatsku rezervaciju importiranih dokumenata s web-a

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.08.18.1 (18.08.2021)

Dokumenti: Ispravljena mogućnost nepravilnog povezivanja storno predujmova preko zavisnih troškova internih primki

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.08.12.1 (12.08.2021)

Dokumenti: Ispravljeno automatsko kreiranje i brisanje storno predujma
Financijsko: Dorađeno knjiženje komitenta za 'Iznos računa za preknjiženje po sredstvu plaćanja'
Izvještaji: Ispravljen i dorađen izvještaj Usporedba ukupne prodaje kroz dva perioda
WEB: Ispravljen export naziva dodatne web klasifikacije prema 4D Wand IMC-u
WEB: Izmijenjen način kreiranja e-mail potvrde narudžbe, zbog ispravnog prikaza "Slikaj i plati"

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.08.10.1 (10.08.2021)

Dokumenti: Dorađen naslov tabele Izbora adresanta
Dokumenti: Na tabelu Izbora adresanta dodana kolona naziv komitenta
Dokumenti: Omogućeno da se importom PRM-a može naknadno importirati dokument IFA ukoliko OTP postoji
Dokumenti: Na formi stavke održavanja dodana mjesta troška i dimenzije
Financijsko: Omogućeno knjiženje iznosa razvrstanim po stopama unutar EU za dokumente prodaje na daljinu
WEB: Dorađen import narudžbe da prepoznaje načine otpreme i po šifri
WEB: Proširena provjera, ako korisnik nije prihvatio kolačiće, da se ispravno prikazuje forma za prihvat kolačića
WEB: Na detalju artikla dodana informacija kad izražena cijena ne uključuje PDV
WEB: Na e-mail potvrdu narudžbe dodan barkod "Slikaj i plati"

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.07.29.1 (29.07.2021)

Generalno: Na ispis načina obračuna poreza za izlazne račune dodana kolona s pozicijom na PDV obračunu
Generalno: Na ispis načina obračuna poreza za ulazne račune dodana kolona s pozicijom na PDV obračunu
Generalno: Ispravljen ispis kartice artikla za maloprodajno skladište
eRačuni: Korigiran izračun jedinične cijene  artikla kako bi prikazivao cijenu prije popusta
Putni nalozi: Dorađene provjere i poruke na importu putnih naloga iz XML datoteke

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.07.27.1 (27.07.2021)

Dokumenti: Ispravljeno automatsko storniranje vezanih predujmova u slučaju gdje je ostatak storno predujma vezan na račun nastao višestrukim storniranjem, kao i trenutni račun koji se odobrava

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.07.21.1 (21.07.2021)

Dokumenti: Na računu za storno predujam omogućena izmjena šablona za knjiženje, konta, dimenzija i napomena - opis
Dokumenti: Zabranjeno da je drugi datum obračunskog razdoblja (na F2) na fakturi manji od prvog
eRačuni: Omogućeno prepoznavanje OIB-a u drugim poljima XML datoteke
eRačuni: Ispravljeno prepoznavanja dobavljača po GLN-u i poslovnici poslanim u XML-u
Izvještaji: Na ispisu Rekapitulacija po dnevnim prometima dodana kolona s povratnom naknadom
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC (Android/iOS) na modulu POS, omogućen prikaz zalihe kod skeniranja ili ručnog unosa artikla
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC (Android/iOS) izmjenjen prikaz podataka profila

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.07.14.1 (14.07.2021)

Dokumenti: Ispravljena prijava isteka trajanja LOT-ova za slučaj da nije upisan rok isteka
Dokumenti: Parametrizirana provjera roka trajanja lota prilikom sumiranja dokumenta

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.07.08.1 (08.07.2021)

Generalno: Dodan novi splash screen za MS Word upozorenje prilikom ispisa

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.07.06.1 (06.07.2021)

Generalno: Proširena kolona OIB da može prikazati više od 13 znakova
Generalno: Dorađeno brisanje adresa dostave
Generalno: Dodane klase KAP, KOI, PRK, STK,  TRP, UFR, UFP, ZNV, ZBI i ZBU u funkciji NapomenaOpis
Dokumenti: Ispravljen prikaz broja računa za dokumente prodaje na daljinu prema EU
Dokumenti: Dorađena restrikcija promjene načina obračuna poreza
Dokumenti: Dodano upozorenje prilikom biranja lota kojem je istekao rok trajanja
FAP: Novi Neprofitni obrazac
Financijsko: Prilikom importa stavki naloga ispravljeno vezivanje na dokumente
Izvještaji: Napravljeni ispisi računa u valuti i ispis računa u valuti s opisom artikla s maloprodajnim cijenama
Izvještaji: Dodani ispisi u valuti i u kunama za prodaju na daljini po MP cijenama
Izvještaji: Napravljen pregled prometa artikala i usluga za prodaju na daljinu u valuti upisanoj na skladištu
Izvještaji: Napravljen pregled prometa artikala i usluga za prodaju na daljinu u valuti upisanoj na organizacijskoj jedinici
POS: Na ispisima za WordPad dodani podaci Kartica i Serijski broj sredstva plaćanja
Plaće: Napravljeno da sve vrste plaćanja moraju imati odabranu formulu
WEB:  Dorađen eksport država na web kad nisu ispravno definirane međunarodne šifre
WEB: Ispravljen eksport SkladistaEU u Parametars tablicu ako je odabrano skladište definirano sa slovima

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.06.25.1 (25.06.2021)

Generalno: Dodani ispisi računa u valuti za skladište tipa 'M' za ispis prodaje na daljinu
Generalno: Zabranjeno kreiranje drugih klasa dokumenata iz obrada ulaznih narudžbi osim Otpremnica (OTP) i Naloga za slaganje (SLA) kod prodaje na daljinu
Generalno: Ispravljeno ponašanje kolone Komitent za import s IMC-a na tabeli Zemalja
WEB: Ispravljeno popunjavanje neto deviznog iznosa prilikom importa devizne narudžbe s dodijeljenim rabatom s 4D Wand IMC-a
WEB: Ispravljeno da se države s neispravno definiranim međunarodnim oznakama preskaču prilikom slanja podataka prema 4D Wand IMC-u

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.06.21.1 (21.06.2021)

Generalno: Omogućen rad s dokumentima nastalim prodajom na daljinu unutar EU (Posebni postupak oporezivanja u članicama EU)
Artikli: Dodan proces za kopiranje poreznih tarifa država s jednog na označene artikle.
Dokumenti: Ako je pozivana promjena cijena u postotku u stavkama, resetiranje marže ili sinkronizacija s planskim cjenikom će očistiti i podatak o promjeni cijena
Financijsko: Izmijenjen tekst Parametri programa -> Financijsko knjigovodstvo -> Salda konti -> Šifra komitenta u pozivu na broj se nalazi od mjesta iz 'dužine' u 'do mjesta
Izvještaji: Na izvještaju Izdatnica na komisiju s cijenama usklađen ispis naziva artikla/usluge s ostalim ispisima
Izvještaji: Na izvještaju Izdatnica na komisiju s količinama usklađen ispis naziva artikla/usluge s ostalim ispisima
Izvještaji: Ispravljen ispis broja dokumenta koji je formirao prodajnu cijenu na naljepnicama
POS: Ispravljena provjera stavki bez cijene prilikom importa stavki iz clipboarda
WEB: Usklađena obavijest o kolačićima, sukladno najnovijim preporukama
WEB: Postavljena minimalna visina u pregledu "Tabela" zbog ispravnog prikaza slika (:hover)
WEB: Na prikazu "Tabela" dodane sve slike vezane uz artikl
WEB: Prilikom importa narudžbi dodano brisanje suvišnih razmaka iza pojedinih polja
WEB: Omogućen import dokumenata nastalih prodajom na daljinu unutar EU (Posebni postupak oporezivanja u članicama EU)

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.06.07.1 (07.06.2021)

WEB: Implementiran API za dohvat IOS-a partnera sa stavkama dokumenata
WEB: Ispravljena greška kod poziva API za Import i AutoUpdate
WEB: Ispravljeno slanje zalihe artikla za naloge za slaganje i POS
WEB: Ispravljena kalkulacija bruto iznosa kad je artikl na akciji te ima definiranu fiksnu cijenu u rabatnoj bez postotka
WEB: Napravljeni API za import osoba, partnera i roba
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android omogućen pregled stanja pojedinih skladišta kod dodavanja artikala narudžbe
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Apple iOS omogućen pregled stanja pojedinih skladišta kod dodavanja artikala narudžbe

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.06.02.1 (02.06.2021)

Generalno: Na podacima o korisniku ispravljeno da se ne može na specifičan način pokvariti naziv korisnika
Artikli: Na tabeli planske kalkulacije usluga dodani procesi višestrukog upisa/brisanja poreznih tarifa po državama
Dokumenti: Ispravljeno kopiranje označenih stavki rabata na drugog komitenta
Dokumenti: U import/eksport dokumenata, stavki, serijskih brojeva i specifikacija plaćanja dodana kolona Poziv na broj
Dokumenti: Na formu sastavnica dodana jedinica mjere proizvoda
Dokumenti: Povećanje cijena u postotku u stavkama dokumenta nije radilo dobro ako je na dokumentu valuta kuna.
eRačuni: Ispravljeno slanje eRačuna na više eMail adresa ako skupno adrese zauzimaju više od 8 0 karaktera
Financijsko: Prilikom slanja IOS-a na mailing liste u subjekt eMaila dodan naziv komitenta
PDV: Dodan novi način obračuna PDV-a 42 - 42 - Posebni postupak oporezivanja u članicama EU (ne uključuje se u PDV)
WEB: Osiguran stabilan ID Web klasifikacije u tablicama robas i grupas na 4D Wand IMC-u

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.05.26.1 (26.05.2021)

WEB: Ispravljeno rušenje web komponente 4D Wand IMC-a nakon objave verzije ukoliko ista nema prava pisanja nad konfiguracijskom datotekom

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.05.25.1 (25.05.2021)

Generalno: Ispravljeno rušenje 4D Wand-a ako se  prilikom logina prijavi poruka da je korisnik već zauzeo neku licencu i klikne se na Ne
Artikli: Skriveni komitenti se ne prikazuju na formi i tabeli artikala ako korisnik nema prava za njih
Izvještaji: Uklonjen ispis valute i tečaja s ispisa Cjenika (RPT-2)
WEB: Usklađen prikaz iznosa do besplatne dostave za VP i MP kupce

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.05.20.1 (20.05.2021 🙂 Dan BUG-ova)

Generalno: Ispravljen prikaz kolone Neto dev.cij. na tabu Cjenici u donjoj tabeli artikala
Generalno: Ispravljeno pretraživanje lotova da zanemaruje razlike velikih i malih slova
Generalno: Ispravljeno brisanje slogova sa šiframa koje sadržavaju slova
Blagajna: Ispravljen prikaz naziva komitenta na tabeli temeljnica i računa
Dokumenti: Ispravljena provjera pojedinih dokumenata prilikom procesa višestrukog brisanja  dokumenata
Dokumenti: Dodani ispisi otvorenih stavki na engleskom i njemačkom jeziku u module veleprodaje i maloprodaje
eRačuni: Ispravljena poruka za prilog koji nije moguće poslati po EU normi
eRačuni: Ispravljen import poreza kod ručnog importa računa iz UBL transportnog formata kreiranog sukladno uputama
eRačuni: Zabranjeno povezivanje nedopuštenih priloga na izlazni račun
FAP: Novi TI-POD obrazac
Financijsko: Novi RRIF kontni plan za neprofitne organizacije
Financijsko: Novi RRIF kontni plan
Izvještaji: Ispravljen ispis Casse sconto za ispise u valuti
PDV: Ispravljeno popunjavanje pozicije I.9 za način obračuna PDV-a 41 - Oporezivo - Porezni obveznici (Izvozne isporuke)
Plaće: Ispravljeno kopiranje plaće iz prethodnog obračuna u obračun u kojem se nalazi korisnik
 

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.05.11.1 (11.05.2021)

Generalno: Ispravljen proces upisa minimalnih, maksimalnih, minimalnih količina i skladišnog mjesta
Generalno: Dorađen proces provjere slogova stanja artikala koji nemaju stavke stanja
Dokumenti: Na UF dodano polje model plaćanja za potrebe virmana i učitavanja eRačuna
eRačuni: Ispravljen import poziva na broj iz eRačuna po EU normi
eRačuni: Napravljena procedura za korekciju poziva na broj importiranih iz eRačuna
Financijsko: Dorađen ispis otvorenih stavki na engleskom jeziku da crveni stavke
Financijsko: Dorađen ispis otvorenih stavki na njemačkom jeziku da crveni stavke
Plaće: Za prilog 4 obrasca JOPPD pod šifrom 72 postavljen naziv Nacionalna naknada za starije osobe prema posebnim propisima
Putni nalozi: Ispravljeno filtriranje po kartici Radnici 

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.05.06.1 (06.05.2021)

eRačuni: Ispravljeno uključivanje parametra za slanje eRačuna po EU normi

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.05.05.1 (05.05.2021)

Generalno: Omogućen upis eMail adresa koje sadrže u sebi +
Izvještaji: Ispis Robni izvještaji > Prodaja > Promet artikala nije dobro akumulirao kada je postavljen po državama ili oblastima
WEB: Usklađene verzije paketa za razmjenu poruka (JSON)

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.05.03.1 (03.05.2021)

Generalno: Onemogućen nastavak rada bez podešenih postavki fiskalizacije
Generalno: U setiranju postavki fiskalizacije omogućen izbor načina rada kao knjigovodstveni servis s uključenim ručnim unosom fiskalnih brojeva računa
Generalno: Napravljen pregled svih dokumenata vezanih s diska
Generalno: Napravljena procedura za pretraživanje i zamjenu putanja dokumenata vezanih s diska
Generalno: U eksportima dodano čišćenje navodnika i točka zareza prilikom eksporta
Dokumenti: Ispravljen izračun neto marže prilikom unosa nabavne cijene na pretponudi
eRačuni: Napravljen import eRačuna po EU normi
eRačuni: Prebačen eksport eRačuna po EU normi i za B2B račune
eRačuni: Napravljen import Odobrenja po EU normi
eRačuni: Napravljen eksport i import računa u drugim valutama
eRačuni: Dorađeno prepoznavanje imena pošiljatelja i primatelja
eRačuni: Dorađen import eRačuna koji u sebi ne sadrže definiciju verzije xml-a i coding-a
Financijsko: U Salda-kontima - dodan višestruki ispis izvještaja Sve otvorene stavke po komitentima - stanje na dan
Izvještaji: Uklonjen ispis fiskalnog broja na izvještaju Promet usluga po  dnevnim prometima
POS: Zabranjeno ažuriranje sredstava plaćanja na POS blagajni ako nemaju uključeno pravo pristupa 152 - POS: Registar sredstava plaćanja
Statistike: Značajno ubrzano punjenje statistika
Statistike: Značajno ubrzano prikazivanje statistika
Statistike: Omogućeno filtriranje statistika po dimenzijama
Statistike: Omogućeno filtriranje statistika po oblastima
Statistike: Omogućeno filtriranje statistika po komercijalistima
Statistike: Omogućeno  filtriranje statistika po dimenzijama, oblasti i komercijalistu
Statistike: Ispravljeno punjenje sumarnih iznosa u nekim situacijama
WEB: Poboljšana sigurnost kod slanja nove verzije preko HTTPS-a
WEB: U mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android napravljeno popunjavanje postavki profila pomoću QR koda
WEB: U mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za IOS napravljeno popunjavanje postavki profila pomoću QR koda
WEB: U mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android omogućeno popunjavanje POS postavki  pomoću QR koda
WEB: U mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za IOS omogućeno popunjavanje POS postavki  pomoću QR koda

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.04.29.1 (29.04.2021)

Generalno: Ispravljen import naloga za slaganje iz WMS sustava 
PDV: Ispravljen ispis OIB-a na stavci izvještaja PDV-MI kada se na tabelu PDV-a skoči s tabele dokumenata
POS: Ispravljen ispis napomene programa vjernosti na računu
WEB: Ispravljeno kodiranje naziva slika

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.04.28.1 (28.04.2021)

Generalno: Ispravljeno rušenje 4D Wand aplikacija prilikom ispisa

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.04.27.1 (27.04.2021)

Generalno: Izmijenjen prirez za grad Opatija od 01.05.2021. na 0% (bila je 7.5%)
Generalno: Dodan poziv registra Tipova radnih naloga u Servisno poslovanje
Generalno: Dorađen referentni integritet registra Tipovi radnih naloga prema Radnim nalozima servisa
Autorski honorari: Dodano popunjavanje polja Obračun odobrio, Datum i Vrijeme odobravanja
4D Man: Ispravljen izračun timera ako je aplikacija startana prije ponoći, a završila nakon
4D Man: Ispravljeno punjenje vremenskog polja dokumenata
Blagajna: Podaci o korisnik kreirao i mijenjao na temeljnicama se nisu popunjavali
Dokumenti: U stavkama ponuda dodana kolona sa zemljom podrijetla
Dokumenti: Prijenos devize s komitenta na dokument se vrši samo ako ista postoji na formi dokumenta
Dokumenti: Dodana provjera istih stavki sa suprotnim predznakom na ulaznom dokumentu
Dokumenti: Na PPS stavke sa PPOM moraju biti cjelobrojne
Dokumenti: Dodana provjera negativnih količina na prijenosnicama
Dokumenti: Na tabeli servisnih radnih naloga i Servisnih radnih naloga strojeva i vozila sređeno poravnanje hot polja
Financijsko: Kod ručnog unosa konta u temeljnicu nije se provjeravala veličina slova
Osnovna sredstva: Na tabelu OSN dodana kolona s datumom nabave
Plaće: Prilikom obračuna putnih naloga u plaćama onemogućen odabir naknade koja nije putni nalog
WEB: Ispravljeni tipfeleri na ekranu za setiranje IMC-a
WEB: Ispravljen prikaz iznosa do besplatne dostave

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.04.15.1 (15.04.2021)

Dokumenti: Na povratu od kupca omogućeno popunjavanje dodatnih podataka (F2) za potrebe javne nabave
Dokumenti: Na ispis povrata od kupca dodan ispis dodatnih podataka za potrebe javne nabave
Dokumenti: Na ispis knjižnog odobrenja dodan ispis dodatnih podataka za potrebe javne nabave
Komunikator: Proširen dohvat zaliha putem komunikatora kako bi sadržao i analitiku količina po skladištima
WEB: Proširena provjera i ažuriranje zaliha preko 4D Komunikatora sa stanjem po skladištima

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.04.12.1 (12.04.2021)

Dokumenti: Na ispisu računa za grosista Špar uklonjen ispis GLN-a za kupca
Dokumenti: Na ispisu knjižnog odobrenja za grosista Špar uklonjen ispis GLN-a za kupca
POS: Ispravljena prijava specifičnih grešaka prilikom importa dnevnih prometa
POS: Onemogućen poziv iste šifre 4D Wand POS kase s više računala

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.04.09.1 (09.04.2021)

eRačuni: Ispravljen eksport plaćenog iznosa računa za predujam po HR Invoice standardu
Evidencija radnog vremena: Ispravljena provjera perioda zaposlenja kod punjenja evidencije ranog vremena
Evidencija radnog vremena: Omogućeno naknadno dodavanje radnika u evidenciju radnog vremena
Financijsko: Na upitu izvještaja Stanje komitenta omogućen odabir adresanta i filtriranje izvještaja po odabranom adresantu

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.04.02.1 (02.04.2021)

POS: Ukoliko je uključen ispis preko WordPad-a preskočen upit za vrstu ispisa (PDF/Word) 

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.04.01.1 (01.04.2021)

Generalno: Izmijenjen prirez za grad Otok (Vinkovci) od 01.04.2021. na 5% (bila je 10%)
Generalno: Omogućen resize i pozicioniranje prozora na ekranu, te pamćenje pozicija u ovisnosti o parametru programa
Dokumenti: Napravljen Višestruki unos serijskih brojeva na stavku dokumenta
Dokumenti: Na dokumente urudžbenih zapisnika dodane kolone naziva mjesta troška i dimenzija
Financijsko: Dodan Eksport Godišnja bilanca po mjesecima (bez razrade po mjestima troška)
Financijsko: Ako je uključeno kumulativno knjiženje stavke šablona, praznio se datum valute
Financijsko: Ispis bilance po mjesecima i mjestima troška izmijenjen da zbraja mjesec po mjesec 
Financijsko: Na ispis bilance po mjesecima i mjestima troška dodane kolone početno stanje i saldo
Financijsko: Na eksport Godišnje bilance po mjestima troška dodan opis mjesta troška
Plaće: Na tabelu radnika dodane kolone Mjesto stanovanja, Način isplate 1, Način isplate 2, Iznos 1, Iznos 2
Program vjernosti: Dorađena statistika programa vjernosti po artiklima s filterima po osobi, artiklu, atributima i klasifikaciji
Program vjernosti: Dodana mogućnost blokiranja kartice programa vjernosti 
Putni nalozi: Na tabelu putnih naloga dodane kolone sa šifrom i nazivom dimenzija 
Putni nalozi: Na tabelu loko vožnji dodane kolone sa šifrom i nazivom dimenzija

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.03.24.1 (24.03.2021)

Generalno: Izmijenjen prirez za Grad Vodice od 01.04.2021. na 0% (bila je 6%)
Dokumenti: Omogućeno označavanje izlaznih računa za djelomična plaćanja (IFP) neknjiženih u financijsko
Dokumenti: U hot polja stavki Narudžbu kupaca dodan prikaz grupe stavki
Dokumenti: U hot polja stavki izlaznih dokumenata dodan prikaz napomena/opisa sa zaglavlja dokumenta
Dokumenti: Na radni nalog sastavnica dodana mogućnost izbora načina obračuna poreza
Dokumenti: Vraćena mogućnost odabira devize na domaću primku
eRačuni: Dodana mogućnost slanja storno predujma kao eRačun
Izvještaji: Na ispisima narudžbi kupaca dodano grupiranje po grupama stavki
Izvještaji: Na izvještaju s izlaznih računa Promet po izlaznim računima (IFA,IFD) (RPK-1035) dodana kolona s fiskalnim brojem računa
Izvještaji: Na izvještaju s izlaznih računa Promet po izlaznim računima s planskom nabavnom vrijednošću (IFA,IFD) (RPK-1065) dodana kolona s fiskalnim brojem računa
Izvještaji: Na izvještaju s izlaznih računa Promet po izlaznim računima (IFA,IFD) s minimalnim maržama (RPK-1086) dodana kolona s fiskalnim brojem računa
Izvještaji: Na izvještaju Promet usluga po izlaznim računima (RPK-1026) dodana kolona s fiskalnim brojem računa
Izvještaji: Na izvještaju Knjiga usluga (RPT-284) dodati kolonu s fiskalnim brojem račun
Izvještaji: Na upitu za izvještaja rekapitulacija dokumenata fiksirano da sumiranje po periodu za sobom povlači i grupiranje po periodima
PDV: Ispravljen ispis OIB-a poreznog zastupnika na ZP obrascu ako isti nije odabran
Plaće: Izmijenjen obrazac R1 u skladu s novim propisima
Plaće: Ispravljeno da ako je iznos kredita ili obustave veći od zaštićenog dijela od ovrhe, preostali iznos za isplatu ide na redovni račun, umjesto na zaštićen
WEB: Usklađen ispis potpisa na potvrdama narudžbe

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.03.20.1 (20.03.2021)

WEB: Ispravljen import narudžbi ukoliko je poslan samo netto MPIznos

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.03.17.2 (17.03.2021)

PDV: Dorađen ispis knjige IRA ukoliko dokument greškom sadrži porezno oslobođenje
Izvještaji: Ispravljen ispis dodatnih opisa u drugom detalju izvještaja

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.03.17.1 (17.03.2021)

Izvještaji: Ukinuta opitimizacija sumarnih izvještaja zbog sumnje na ometanje rada transakcija
WEB: Ispravljen prikaz odrađenih narudžbi za logirane korisnike

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.03.15.1 (15.03.2021)

Generalno: Novi 4D Fresh koji radi preko HTTPS protokola umjesto FTP-a
Artikli: Omogućen odabir svih dodatnih atributa na ekranu upisa dodatnih atributa
Artikli: Na odabir svih dodatnih atributa dodano pravo pristupa
Artikli: Ubrzano kreiranje ekrana uza upis atributa
Artikli: Na ekranu upisa dodatnih atributa opcija check se sada iscrtava u 4 kolone
Dokumenti: Na ulaznim dokumentima uređen izbor valute i punjenje tečaja
Dokumenti: Sređena provjera predznaka količine na dokumentima
Dokumenti: Dorađeno ponašanje 4D Wand-a kod unosa sastavnice na u izlazni dokument ako osnovna proizvodna skladišta nisu definirana
EDI: Dodan poziv eksporta računa za Megatrend Redok (Omnizon) iz tabele Izlaznih računa za slobodan unos (IFD)
Izvještaji: Omogućeno postavljanje svih ispisa u WordViewer 95 kao treća opcija
Izvještaji: Dodan ispis Račun u izabranoj valuti i kunama na engleskom jeziku (RPT-734) u izvještaje za grosiste
Izvještaji: Na ispis knjige ulaznih računa omogućen ispis knjige ulazni računa za "R1 i R2 računi umanjeni za uplate (UFP)"
Izvještaji: Omogućen ispis serijskih brojeva za stavke s velikom količinom
PDV: Ispravljen ispis kolone Isporuka robe unutar EU ako račun greškom sadrži poreznu olakšicu
POS: Omogućeno definiranje drugog reda naslova na display-u ako korisnik nema reklamiranje
POS: Na pozivu obrade računa (F9) dodana provjera negativnih količina ako je uključena zabrana istih
POS: Na pozivu vraćanja zapamćenog računa (F10) dodana provjera negativnih količina ako je uključen parametar
Virmani: Omogućen ispis Zbrojnog naloga platitelja
WEB: U komunikatoru ispravljeno pozivanje osvježavanja 4D Wand-a u trenutku povlačenja nove verzije
WEB: Implementirano generiranje poziva na broj prilikom kreiranja narudžbi na webu
WEB: Omogućena objava nove verzije 4D Wand IMC-a preko HTTPS protokola umjesto FTP-a
WEB: Prilikom slanja IMC-a na web server izmijenjena poruka ako isto nije bilo uspješno
WEB:  U mobilnoj aplikaciji za Android ispravljeno rušenje aplikacije kada 4D Komunikator nije dostupan
WEB:  U mobilnoj aplikaciji za iOS ispravljeno rušenje aplikacije kada 4D Komunikator nije dostupan
WEB:  U mobilnoj aplikaciji za Android vizualna usklađenja Naloga za slaganje
WEB:  U mobilnoj aplikaciji za iOS vizualna usklađenja Naloga za slaganje

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.03.04.1 (04.03.2021)

Generalno: ''Export komitenata i osoba u csv datoteku'' dodane kolone Dobavljač, Kupac, Proizvođač, Fizička osoba, Poslovnica, Web kupac, Komisijski kupac, Komitent za krajnju prodaju
Dokumenti: Ispis RNU kada nije definirano osnovno skladište repromaterijala je prijavljivao grešku 
Dokumenti: Dodano logiranje postavljanja i anuliranja rezerviranih količina na pretponudama i ponudama 
Dokumenti: U stavkama primke ispravljeno učitavanje registra gradova
Evidencija radnog vremena: Ispravljeno pogrešno učitavanje delimitera iz import datoteke 
Evidencija radnog vremena: Prilikom eksporta evidencije radnog vremena ispravljeno označavanje headera  
Financijsko: Na ispise Prijedloga za kompenzaciju (GLK 37) i Prijedloga za jednostranu kompenzaciju (GLK-93) dodan poštanski broj adrese vjerovnika 
Izvještaji: Ispravljen ispis drugog ili trećeg naziva 
Plaće: Ispravljen datum izmjene prireza za grad Petrinju 
WEB: Ispravljeno zamrzavanje 4D Komunikatora prilikom slanja zahtjeva za rad s nalozima za slaganje  
WMS: prilikom importa naloga za slaganje iz WMS sustava zaustavljeno nepotrebno otvaranje izvještaja u pregledniku

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.03.01.1 (01.03.2021)

Generalno: Grad Petrinja promijenio stopu prireza na 0% od 01.03.2021 (bila 10%) 
Financijsko: Prilikom importa financijskih dokumenata omogućeno brisanje i backup import datoteke
Dokumenti: Ubrzan ulazak u stavke primke
Dokumenti: Ulazak u stavke primke je bespotrebno puno puta palio i gasio kursor
Izvještaji: Na izvještaj Dnevnik objekta dodana kolona Identa artikla
Izvještaji: Omogućen ispis zbrojene bruto težine stavki u eksportima i ispisima jednog dokumenta
Statistike: Na "Top kupci po prometu" dodani podaci za pet godina
Statistike: Na "Top kupci po marži" dodani podaci za pet godina
Statistike: Na "Top artikli po prometu" dodani podaci za pet godina
Statistike: Na "Top artikli po marži" dodani podaci za pet godina
Statistike: Na "Top usluge po prometu" dodani podaci za pet godina

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.02.25.1 (25.01.2021)

Generalno: U provjeri javnih naručitelja usklađeni OIB-i komitenata s registrom
Dokumenti: Na ekranu zaprimanja narudžbi od dobavljača ispravljen rad lokatora na ulazu
Dokumenti: Omogućena izmjena opisa dokumenta i načina obračuna PDV-a na IF poslanim kao eRačun

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.02.19.1 (19.02.2021)

PDV: U obračunu PDV-a ispravljen ručni izbor računa iz prethodnih godina

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.02.18.1 (18.02.2021)

Generalno: Ispravljen import iz naloga za slaganje da ispravno ispisuje automatske dokumente
Generalno: Otvaranje nove tvrtke prazni parametar Obračun poreza -> Koliko godina unazad se obraduju dokumenti za PDV obračun
Generalno: Izmijenjen pojam Izuzeto u Složeno u kontekstu Naloga za slaganje
Generalno: Ispravljen prikaz BarKoda da se prikazuju vodeće nule u exportu faktura IF Omnizon (Megatrend Redok) 
Dokumenti: Punjenje KPI dokumenta više neće prijavljivati greške ukoliko godina koju želi obraditi ne postoji, preskočiti će je
Financijsko: Zabranjeno u specifičnim situacijama premještanje/kopiranje stavki naloga u drugi odobreni nalog
PDV: Prilikom promjene godine na ručnom odabiru faktura na promjeni godine dodana provjera da li godina postoji
WEB: Ispravljen dohvat robe za banner preko kolone cjenika

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.02.16.1 (16.02.2021)

Generalno: Postavljena nova reklama na Login i Splash ekran
Evidencija radnog vremena: Usklađeno sortiranje na svim ispisima

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.02.15.1 (15.02.2021)

Generalno: Rastavljena prava za Ažuriranje minimalnih,optimalnih i maksimalnih količina od upisa skladišnog mjesta
Generalno: Procesi za Ažuriranje minimalnih,optimalnih i maksimalnih količina od upisa skladišnog mjesta izdvojeni od ostalih procesa za ažuriranje artikala
Generalno: Izmijenjen pojam Izuzeto u Složeno u kontekstu Naloga za slaganje
Generalno: Onemogućeno zatvaranje i otvaranje dokumenata na skladištu van uporabe
Dokumenti: Na formi izlaznog računa za dobra i usluge zabranjeno ažuriranje polja  interni broj, datum otpreme, opisi-napomene, način obračuna poreza, narudžba kupca, datum narudžbe kupca, datum i broj JCD ako je dokument poslan kao eRačun
Dokumenti: Na formi izlaznog računa za primljene predujmove zabranjeno ažuriranje polja  interni broj, datum otpreme, opisi-napomene, način obračuna poreza, narudžba kupca, datum narudžbe kupca ako je dokument poslan kao eRačun
Dokumenti: Na formi izlaznog računa za dobra i usluge (slobodan unos) zabranjeno ažuriranje polja  interni broj, datum otpreme, opisi-napomene, način obračuna poreza, narudžba kupca, datum narudžbe kupca, datum i broj JCD ako je dokument poslan kao eRačun
Dokumenti: Zabranjena izmjena trgovačkog predstavnika procesom ako je dokument poslan kao eRačun
Dokumenti: Zabranjena izmjena broja i datuma predujma ako je dokument poslan kao eRačun
Dokumenti: Dorađena funkcionalnost pripreme primke kako bi se mogla raditi kontrola primke
Dokumenti: Na formi pripreme primke onemogućen unos skladišnog mjesta, ostao je samo prikaz
Dokumenti: Izmijenjeno ime Pripreme primke u Priprema/kontrola primke
Evidencija radnog vremena: Ispravljen ispisi ukoliko je upaljen ispis u PDF
FAP: Nova trn datoteka PD NN obrasca s dorađenim formulama
FAP: Omogućen export minusa polja Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda  u GFI-POD
FAP: Nova trn datoteka TZ obrasca s dorađenim formulama
FAP: Nova trn datoteka OKFŠ obrasca s dorađenim formulama
FAP: Nova trn datoteka PD obrasca s dorađenim formulama
Intrastat: Ispravljena verzija Intrastat obrasca od 01.01.2021
Intrastat: Isključen eksport podatka IntrastatDepartment po uputi Carine
Izvještaji: Na izvještaje višestrukih robnih kartica dodan tekst Pri korištenju ovog izvještaja treba zadati pojedinačno skladište. Ispis izvještaja za sva skladišta može dovesti do logički netočnih podataka zbog različitih vrsti zaduženja na robnu karticu ovisno o tipu skladišta
Izvještaji: Na svim ispisima jednog dokumenta/obrasca... omogućen ispis u PDF
Izvještaji: Ako nije zakačen logo prikazuju se podaci iz 4D Wanda. Ako neki podatak nedostaje (npr. fax), onda da se taj red preskače
Izvještaji: Dodan parametar za postavljanje širine slika artikala na ispisima
Plaće: Zabranjen unos i brisanje vrsti doprinosa
Plaće: Prepravljen odabir registara na procesu za Unos bruto plaća za označene radnike na standardne ekrane za upite
Plaće: Prepravljen odabir registara na procesu za Unos neto plaća za označene radnike na standardne ekrane za upite
Plaće: Na obradi putnih naloga omogućen odabir vrste rada koja će se zakačiti na stavku obračuna
POS: Dorađena poruka na POS kasi u slučaju da je nakon unosa za vrijeme zaključivanja računa jednoj od stavki zaliha postala nedovoljna
WEB: Ispravljeno prikazivanje dokumenata kod pretraživanja artikala (Prikaz artikla: Tabela)
WEB: Dodana mogućnost odabira artikala koji će se prikazivati na veleprodaji po odabranoj koloni cjenika
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Android dodan zvučni indikator prilikom skeniranja
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Apple IOS dodan zvučni indikator prilikom skeniranja
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Android dodana tipka "Prekid" kod unosa šifre POS-a ili Profila
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Apple iOS dodana tipka "Prekid" kod unosa šifre POS-a ili Profila
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Android omogućena obrada Naloga za slaganje
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Apple iOS omogućena obrada Naloga za slaganje

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.02.04.1 (04.02.2021)

Generalno: Izmijenjen način kreiranja QR code-a za fiskalizaciju
Generalno: Ponovljena provjera oznake da li se komitentu šalje eRačun
Dokumenti: Ispravljen pogrešan picture za upis popusta na cjeniku za POS blagajnu

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.01.25.1 (25.01.2021)

Generalno: Konvertirana baza PL_OBR
Generalno: Konvertirana baza PL_PLA
Generalno: 4D Man usklađen s izmjenama u bazama plaća
Izvještaji: Ispravljen ispis stavki nivelacija nabavnih cijena na izvještajima višestrukih robnih kartica
Osnovna sredstva: Ispravljen proces Automatskog punjenja amortizacije po mjestu troška kako bi proces radio
Plaće: Dodano logiranje brisanja radnika
Plaće: Logiranje ručnog brisanja stavke u obračunu plaće
Plaće: Logiranje automatskog brisanja stavki u obračunu plaća

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.01.22.2 (22.01.2021)

WEB: Ispravljen eksport tablice Partners prema 4D Wand IMC-u

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.01.22.1 (22.01.2021)

WMS: Privremeno isključene nove kontrole prilikom importa XML datoteke iz WMS-a

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.01.21.1 (21.01.2021)

Generalno: Dorađen prikaz postotka rabata da može prikazati i negativne rabate postotke
Dokumenti: Ispravljeno učitavanje cijene iz rabatne politike ako na sastavnici nije upisana planska cijena
Dokumenti: Ispravljeno rezerviranje količina prilikom kopiranja dokumenta u drugu godinu, ako se radi o tranzitnom skladištu
Dokumenti: Dodano pamćenje opcije 'po broju narudžbe'
Dokumenti: Ispravljen prikaz sume neto težina na primci
Dokumenti: Dodana još četiri decimalna mjesta u polju za upis neto težine na formi primke
eRačuni: Isključena mogućnost slanja računa ručno upisanih kao knjigovodstveni servis
eRačuni: Ukoliko je osoba stavljena van upotrebe ne uzima se u obzir njenu email adresu prilikom slanja eRačuna
Financijsko: Napravljena automatska provjera parametara kontnog plana u 2021. godini
Financijsko: U import stavki knjiženja u temeljnicu dodana provjera da li je nalog zatvoren
Plaće: Ispravljen prikaz OIB-a na Obrascu R1 Potvrda o plaći
POS: Uređeni ispis većih iznosa na rekapitulacijama iz POS blagajne
WEB: Ispravljeno slanje minimalnih, optimalnih i maksimalnih količina prema 4D Wand IMC-u
WEB:Dodano kreiranje tablice Partners - Komitenti vezani na osobe i pripadajuće centrale

Na početak

 

Izmjene u verziji 21.01.04.1 (04.01.2021)

Generalno: Grad Pakrac promijenio stopu prireza na 7% od 01.01.2021 (bila 10%)
Generalno: Grad Novska promijenio stopu prireza na 8% od 01.01.2021 (bila 10%)
Generalno: Grad Čakovec promijenio stopu prireza na 0% od 01.01.2021 (bila 10%)
Generalno: Grad Čazma promijenio stopu prireza na 5% od 01.01.2021 (bila 10%)
Generalno: Općina Zadvarje promijenila stopu prireza na 0% od 01.01.2021 (bila 1%)
Generalno: Grad Slavonski Brod promijenio stopu prireza na 6% od 01.01.2021 (bila 12%)
Generalno: Grad Vinkovci promijenio stopu prireza na 10% od 01.01.2021 (bila 13%)
Generalno: Općina Perušić promijenila stopu prireza na 4% od 01.01.2021 (bila 8%)
Generalno: Općina Bošnjaci promijenila stopu prireza na 0% od 01.01.2021 (bila 5%)
Dokumenti: Dodana kolona A na tabelu dokumenata IFB kao indikatora je po dokumentu kreiran XML prilog
Dokumenti: Dorađen unos stavki preko označenih artikala da za opciju ukupno stanje skladišta puni samo označene artikle koji imaju stanje
Dokumenti: Dorađeno ponašanje kod unosa stavki preko dodatnih šifri da preuzima količine upisane na dodatnoj šifri artikla
Dokumenti: Dorađena poruka o nedovoljnoj zalihi kod povrata komisijskom dobavljaču
Dokumenti: Ispravljeno kopiranje dokumenata koji na sebi imaju vezan dokument s diska u sljedeću godinu
Dokumenti: Zabranjeno rezerviranje fakture od dokumenta ukoliko sadrži stavku s cijenom 0 kn
Financijsko: Izmijenjen tooltip na tabeli Naloga za knjiženje u Zatvaranje/Otvaranja naloga za knjiženje (Ctrl+K)
Financijsko: Ispravljena poruka za zaključane baze prilikom odobravanja/razodobravanja financijskog naloga
Financijsko: Ispravljen upit ispisa Stanja konta (GLK-20) s kojeg je bio uklonjen izbor valute
IntraStat: Dorađena provjera države za intrastat prije 01.01.2021
Plaće: Ispravljeno ponašanje forme na prekidu dodavanja radnika kada se tijekom unosa dodaje i neki od perioda
Plaće: Ispravljen referentni integritet radnika s periodima osobnih odbitaka
Putni nalozi: Dorađen ispis obračuna putnih naloga da može prikazati kilometre s decimalnim mjestima

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.12.22.2 (22.12.2020)

Izvještaji: Ispravljeno kreiranje QR code-u prema Poreznoj Upravi za dokumente izdane prije 10 sati

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.12.22.1 (22.12.2020)

Generalno: Ispravljeno kopiranje baze roba prilikom otvaranja nove poslovne godine u 4D Wand-u

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.12.21.1 (21.12.2020)

POS: Dodan ispis Loyalty sekcije na ispis POS-84 - POS Računčić - %rabata na stavkama - WordPad i POS-85 - R-x POS Računčić - %rabata na stavkama

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.12.17.1 (17.12.2020)

Generalno: Općina Antunovac promijenila stopu prireza na 0% od 01.01.2021 (bila 10%)
Generalno: Grad Županja promijenio stopu prireza na 9% od 01.01.2021 (bila 12%)
Generalno: Grad Pleternica promijenio stopu prireza na 0% od 01.01.2021 (bila 10%)
Generalno: Dodane nove stope za mjesečni obračun od 20% i 30% za obračune nakon 01.01.2021 
Dokumenti: Ispravljeno da se može u ovisnosti o parametru programa Ručni unos troškova do carine po stavkama unositi ručno troškove do carine na uvozne primke
Dokumenti: Ispravljeno da se crvene stavke kada su označene pofarbaju u žuto
Dokumenti: U stavke inventure dodana kolona s prikazom broja šasije/serijskog broja za vozilo/objekt
eRačuni: Ispravljeno slanje rabljenih vozila obveznicima javne nabave koja podliježu PPOM načinu obračuna PDV-a
Kamate: Kada se u zaglavlju obračunu kamata upiše da iste obračunavaju od nekog datuma (na primjer od 01.01.2020.) neispravno su se obračunavale kamate naknadno nastalih dokumenata
Kamate: Unaprijeđeni ekrani, procesi i izvještaji
WEB: Ispravljen prikaz klasifikacije ako grupa/podgrupa sadrži djecu
WEB: Ispravljen prikaz ukupnog iznosa, kad dođe do usklađenja cijena

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.12.14.2 (14.12.2020)

Dokumenti: Ispravljen problem zbog kojeg se novo kreirana narudžba dobavljaču automatski sinkronizirala s cjenikom dobavljača, bez obzira na parametar programa
Virmani: Ispravljeno kreiranje 2D Barcode-a za slučaj da se dokumenti pohranjuju na dugu putanju

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.12.11.2 (11.12.2020)

POS: Ispravljen ispis dodatnog texta na kraju POS računa kroz WordPad
POS: Ispravljen ispis 2D Barcode-a na A4 izvještajima

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.12.11.1 (11.12.2020)

Generalno: Ispravljen unos komponenti na artikle označene kao Proizvod

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.12.10.1 (10.12.2020)

Generalno: Prošireno polje poziva na broj u eksportu financijskih dokumenata
Generalno: Ispravljen eksport eMail adresa komitenata u XML eksportu komitenata (EXP-50)
Generalno: Grad Imotski promijenio stopu prireza na 6% od 01.12.2020 (bila 12%)
Artikli: Ispravljena zabrana dodavanja komponente na objekt ili vozilo 
Backup4D: Dodano zanemarivanje debug.log datoteka koje stvore Internet preglednici 
Dokumenti: Ispravljeno prepoznavanje ranije poslanih cijena iz Cjenika prema kupcima u rabatnu politiku
Dokumenti: Zabranjeno kreiranje otpremnice od povrata od kupca na POS Rx skladištu
Dokumenti: Zabranjeno kreiranje povrata od kupca od otpremnice na POS Rx skladištu
Dokumenti: Dodana provjera POS Rx skladišta na izmjeni dokumenta
Dokumenti: Ispravljeno neispravno akumuliranje netto težina za pojedine klase dokumenata
Dokumenti: Prilikom eksporta dokumenata 4D Wand --> 4D Wand preko .trn datoteke zadržava se stablo eksportiranih dokumenta
Dokumenti: Na fakturama zabranjeno vezivanje dokumenta od kojeg je nastala rezervirana faktura
Dokumenti: Automatsko kreiranje manjka i viška iz inventure sada u opisu dobije broj inventure
Dokumenti: Automatsko kreiranje manjka i viška iz inventure komisije sada u opisu dobije broj inventure
Dokumenti: Narudžbe dobavljaču preuzimaju cijenu s cjenika dobavljača prilikom kreiranja i prilikom data porta
Evidencija radnog vremena: Konverzija baze RV_PregledDanaEvidencija
Evidencija radnog vremena: Ispravljen prekid veza obračuna plaća i evidencije
Evidencija radnog vremena: U ovisnosti o pravu pristupa omogućena naknadna intervencija nad stavkom u zaključanom i eksportiranim danu evidencije
Financijsko: Prilikom prijenosa financijskog knjigovodstva dodana provjera promjene konteksta konta, te ispis izmijenjenih konta
Financijsko: Na izvještajima Salda konta vraćeno da se nude kota kupaca i dobavljača, a ne cijeli kontni plan
Intrastat: Omogućen export novog Intrastat obrasca koji vrijedi za predaju dokumenata od 01. mjeseca 2021
Osnovna sredstva: Unaprijeđene tabele, procesi i izvještaji osnovnih sredstava
Izvještaji: Optimizirano kreiranje QR code-a
Izvještaji: Skeniranjem QR code-a se sada otvara stranica Porezne Uprave
Izvještaji: Optimizirano kreiranje 2D barcode-a
Osnovna sredstva: Filter po kontima uključuje i nabavna konta
Plaće: Ispravljeno da se može obrisati novouneseni radnik
Plaće: Omogućen obračun isplate nakon korektivnog obračuna
POS: Ispisi preko WordPad-a nadograđeni da za ispis naziva artikla u obzir uzimaju parametar programa 
WEB: Ispravljena automatska rezervacija pretponuda nastala s 4D Wand IMC-a

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.11.30.1 (30.11.2020)

Generalno: Dorađena validacija email adresa
Generalno: Dorađen izračun cijena kod importa ulaznih narudžbi po Omnizon (Megatrend Redok) EDI formatu
WEB: Ispravljeno ažuriranje stanja zaliha po skladištima, kad šifra skladišta sadrži dijakritičke znakove (š,đ,č,ć,ž)

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.11.27.1 (27.11.2020)

Dokumenti: Ispravljena prijava greške s učitavanjem biblioteke prilikom imoporta eRačuna

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.11.26.1 (26.11.2020)

Generalno: Dorađen prikaz referentnog računa na računu i terećenju u eksportu za Omnizon (Megtrend Redok) EDI
Evidencija radnog vremena: Konvertirana baza RV_GrupeRadnogVremena
Evidencija radnog vremena: Konvertirana baza RV_KolonePrikaz
Evidencija radnog vremena: Konvertirana baza RV_TipZaradeDan
Evidencija radnog vremena: Omogućeno popunjavanje dana praznim vrijednostima
Evidencija radnog vremena: Na tabeli pregleda dana dodan filter za mjesec odabranog dana
Evidencija radnog vremena: Dodan izvještaj po radnicima i kolonama
Evidencija radnog vremena: Dodan izvještaj po kolonama i radnicima
Evidencija radnog vremena: Omogućen filter izvještaja kumulativno/detaljno
Evidencija radnog vremena: Omogućen filter po odrađenim i ne odrađenim satima
Evidencija radnog vremena: Omogućen poziv registara mjesta troška i dimenzija kroz izbornik Matični podaci
Evidencija radnog vremena: Na postavkama radnika omogućeno vezivanje kolona i vrsta zarada iz plaća po radniku
Evidencija radnog vremena: Na tabeli postavki radnika dodani filteri po mjestu troška i dimenzijama, grupi radnog vremena i koloni evidencije
Evidencija radnog vremena: Na tabeli postavki radnika dodane kolone naziva mjesta troška i dimenzija, grupe radnog vremena
Evidencija radnog vremena: Uređen izgled tabele za unos radnog vremena u jedan dan evidencije 
Evidencija radnog vremena: Na tabeli evidencije rdanog vremena omogućeno sortiranje po kolonama
Evidencija radnog vremena: Na tabeli postavki radnika omogućeno sortiranje po kolonama
Evidencija radnog vremena: Omogućen export datoteke za pripremu importa evidencije
Evidencija radnog vremena: Omogućen import evidencije radnog vremena
Evidencija radnog vremena: Na tabeli evidencije radnog vremena dodani filteri po mjestu troška i dimenzijama, grupi radnog vremena i koloni evidencije
Evidencija radnog vremena: Na tabeli evidencije radnog vremena dodane kolone naziva mjesta troška i dimenzija, grupe radnog vremena
Evidencija radnog vremena: Ispravljeno da se omogući ponovno popunjavanje dana nakon pražnjenja
Evidencija radnog vremena: Ubrzani ispisi rekapitulacija evidencije radnog vremena
Evidencija radnog vremena: Uređen izgled izvještaja rekapitulacija evidencije radnog vremena
Evidencija radnog vremena: Ispravljeno popunjavanje kolone usklađenosti
Evidencija radnog vremena: Ispravljeno popunjavanje početka i završetka ako nisu dobre postavke radnika za evidenciju
Plaće: Omogućen import iz evidencije radnog vremena po netto obračunu
Plaće: Na izbornu tabelu radnika dodane kolone šifara i naziva mjesta troška i dimenzija
Plaće: Na tabelu radnika dodane kolone naziva mjesta troška i dimenzija
Plaće: Uređen prikaz tipke izlaz na tabeli mjesečnog fonda sati
POS: Omogućeno iključivanje ispisa preko Aspose biblioteke umjesto preko WordPada
WEB: Dodano ažuriranje stanja zaliha po skladištima opcijom Ažuriraj zalihe na 4D Wand IMC-u

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.11.23.1 (23.11.2020)

Generalno: Prilagodba programa radi izmjene specifikacije Porezne uprave za ispis QR code na računima
Generalno: Dodano da eksport otpremnice za Editel (Panteon) eksportira datum otpremnice ako predviđeni datum isporuke nije upisan
Generalno: Dodano da eksport otpremnice za Editel (Panteon) eksportira broj narudžbe iz odgovarajućeg polja, a ako nije upisan da ga eksportira iz drugog reda opisa
Generalno: Dodano da eksport otpremnice za Editel (Panteon) eksportira polje Naš broj s centrale, a ako nije upisan da eksportira naziv komitenta s organizacijske jedinice
Generalno: Dodano u import Editel (Panteon) da se importira cijeli broj narudžbe zajedno s GLN-om
Izvještaji: Ispravljen ispis ukupne netto težine na izvještajima
WEB: Postavljeno da se kao ID tablice skladišta koristi jedinstvena šifra

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.11.19.1 (19.11.2020)

Dokumenti: Prilikom obrade "Kreiranja nivelacije na skladišne cijene od neodobrenog dokumenta" u nekim slučajevima se nije kreirao dokument nivelacije na ispravnom skladištu
Dokumenti: Prilikom unosa primke ispravljeno popunjavanje polja zavisnog troška nakon odabira komitenta

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.11.17.1 (17.11.2020)

Dokumenti: Ispravljen prijenos planskih cijena s maloprodajne primke u plansku kalkulaciju
Dokumenti: Na uvoznoj primci ispravljen prikaz postotka preračunatog zavisnog troška, ako je obračunat po metodi neto težine
Dokumenti: Na tuzemnoj primci ispravljen prikaz postotka preračunatog zavisnog troška, ako je obračunat po metodi neto težine
Dokumenti: Na tabele primki dodano totaliranje kolone Neto težine
Dokumenti: Lociranje na posljednjeg odabranog partnera prilikom unosa dokumenata
Dokumenti: Na primkama dodane kolone s prikazom postotka zavisnog troška
Dokumenti: Na tabelu radnih naloga servisa vozila dodane kolone s nazivima mjesta troška
Dokumenti: Na tabelu radnih naloga servisa vozila dodana hot polja s mjestima troška
Dokumenti: Na tabelu radnih naloga servisa dodane kolone s nazivima mjesta troška
Dokumenti: Na tabelu radnih naloga servisa dodana hot polja s mjestima troška
Izvještaji: Ispravljen ispis Identa komponente na ispisima sastavnica
Plaće: Usklađen obrazac NP1 s zakonskim izmjenama u pravilniku

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.11.10.1 (10.11.2020)

eRačuni: Ispravljena provjera ponovnog učitavanja ranije učitanih eRačuna
eRačuni: Ispravljen prikaz ranije učitanih eRačuna
Osnovna sredstva: Ispravljen rad lokatora na tabeli osnovnih sredstava
Rabati: Ispravljen izbor upravo unesenog rabata
Rabati: Ispravljeno da se na unos novog ne prikazu podaci već učitane robe

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.11.06.2 (06.11.2020)

Rabatna politika: Ispravljeno da se ne uzima u obzir stavka rabata koja se u tom trenutku unosi

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.11.06.1 (06.11.2020)

Generalno: Ispravljena greška prilikom importa Omnizon EDI narudžbi
Generalno: Ispravljena greška prilikom importa Editel EDI narudžbi
Dokumenti: Kada je isključeno rezerviranje po osnovnom skladištu, brisanjem dokumenta kvarile su se rezervirane količine

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.11.05.2 (05.11.2020)

Generalno: Ispravljen rad forme skladišta da se zapiše izmjena ako je mijenjan poslovni prostor
Dokumenti: Osigurano da kod prijenosa cijena iz VC primke u plansku kalkulaciju ne dotičemo MP cijenu
Dokumenti: Na realizaciji usluga na radnim nalozima servisa ispravljen "Datum radnog naloga" i dodan prikaz podatka "Datum izvršenja"

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.11.05.1 (05.11.2020)

Generalno: Na importu narudžbi putem Editel EDI-a omogućeno brisanje i backup importiranih dokumenata
Generalno: Na importu narudžbi putem Omnizon EDI-a omogućeno brisanje i backup importiranih dokumenata
Adresar: Vraćeno otvaranje velike tabele komitenata po trenutačno učitanom komitentu
Adresar: Dodan parametar za način otvaranja izborne tabele komitenata
Dokumenti: Brisanje radnog naloga sastavnice nakon izmjene skladišta sirovine na zaglavlju radnog naloga je remetilo rezervirane količine komponenti
Dokumenti: Prilikom slanja e-maila za višestruko ispisane dokumente istog komitenta postavljeno da se ponudi e-mail komitenta
Osnovna sredstva: Optimizirani filteri na tabeli osnovnih sredstava
Osnovna sredstva: Proširen ispis naziva osnovnog sredstva na izvještaju OSN-11 Lista osnovnih sredstava
Osnovna sredstva: Proširen ispis naziva osnovnog sredstva na izvještaju OSN-23 Lista osnovnih sredstava s napomenama
Osnovna sredstva: Proširen ispis naziva osnovnog sredstva na izvještaju OSN-21 Lista osnovnih sredstava na dan
Osnovna sredstva: Proširen ispis naziva osnovnog sredstva na izvještaju OSN-21 Lista osnovnih sredstava na dan
Osnovna sredstva: Ispravljen ispis naziva dimenzija 1, 2 i 3 na zaglavlju izvještaja
WEB: Dodana kontrola i upozorenje, prilikom zaključivanja narudžbe, ako dođe do promjene cijena ili rabata

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.10.26.1 (26.10.2020)

Generalno: Na import Omnizon EDI narudžbe dodano upisivanje izvora  
Generalno: Na import Editel EDI narudžbe dodano upisivanje izvora
Generalno: Na import OptimIT EDI narudžbe dodano upisivanje izvora
Generalno: Na exporte prema Omnizon EDI dodana obrada kolone eksportiran
Generalno: Na exporte prema Editel EDI dodana obrada kolone eksportiran
Adresar: Na tabelama komitenta unaprijeđeno ponašanje lokatora
Dokumenti: Na ispisu PDV-S obrasca nije se ispisivao ispravan podatak u polju Porezni zastupnik
Dokumenti: Ispravljeno rezerviranje količine ako se stavke prijenosnice premještaju između dva dokumenta na različitim skladištima 
Dokumenti: Na formi stavke narudžbe od kupca zabranjen upis porezne olakšice
eRačuni: Dodan progress bar na provjeri statusa eRačuna
Financijsko: Novi kontni plan za neprofitne organizacije
Financijsko: Ispravljeno da se pritiskom down tipke na polju konta forme stavke dnevnika otvori tabela za izbor konta
Izvještaji: Na ispis ponude s posebnim postupkom oporezivanja marže dodan ispis podataka o vozilu
Izvještaji: Omogućen ispis 2D/QR koda na računima u valuti
Izvještaji: Omogućen ispis 2D/QR koda na računima u po zadnjoj razini klasifikacije
POS: onemogućena izmjena broja dnevnog prometa prilikom otvaranja istog
Statistike: izvještaji se otvaraju u 4D Wandu u kojem su pozvani
Virmani: Ispravljeno kopiranje virmana u narednu godinu

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.10.20.1 (20.10.2020)

Adresar: Izmijenjen ispis Lista komitenata da ispiše osobe ako se uključi ispis istih
Dokumenti: Ispravljen obračun zavisnih troškova po neto težini
Dokumenti: Import narudžbe iz Optim IT dorađen da prilikom  importa stavke prepisuje grupu stavki
Dokumenti: Import narudžbe iz Omnizona dorađen da prilikom  importa stavke prepisuje grupu stavki
Dokumenti: Import narudžbe iz Editela dorađen da prilikom  importa stavke prepisuje grupu stavki
Dokumenti: Zabranjeno zaprimanje artikla s posebnim postupkom oporezivanja marže sa različitim nabavnim cijenama
Izvještaji: Ispravljeni ispisi Rekapitulacija usluga po izlaznim radnim nalozima sastavnica (RNI) kada radni nalog nema komitenta
POS: Optimiziran ispis računa preko WordPad-a kako bi ispis bio brži
POS: Na ispise računa preko WordPad-a dodan ispis Loyalty podataka

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.10.16.1 (16.10.2020)

Generalno: Dorade paljenja prametra i ispisa QR code-a

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.10.15.1 (15.10.2020)

Generalno: Omogućen ispis QR code na izlaznim računima za provjeru fiskalizacije
Generalno: Izmijenjena pozicija prikaza 2D barcode-a na izvještajima 
Generalno: Napravljena provjera lokaliziranih izvještaja, molimo korisnike da provjere iste
Generalno: Zabranjen rad u 4D Wand i 4D POS ako 4D Fresh nije završio s radom
Dokumenti: Ispravljeno slanje eRačuna ukoliko je isti već imao pokušaj slanja da se ne javlja greška kod snimanja veze na xml datoteku
Dokumenti: Ispravljeno sumiranje dokumenata s posebnim porezom na maržu ako se naknadno unosila primka
Dokumenti: Na pretponudama, ponudama i otpremnicama zabranjeno ispisivanje svih ispisa osim ispisa za PPOM ako je dokument PPOM
Dokumenti: Provjera rezerviranih količina nije radila kada je šifra tranzitnog skladišta "manja" po sortu od šifre osnovnog skladišta
Dokumenti: Ispravljeno postavljanja načina obračuna PDV-a prilikom importa dokumenata PRM-a iz drugog sustava
Financijsko: Vezivanje IOS sa stavke dnevnika nije radilo ako se podaci na stavci nisu mijenjali
Plaće: Omogućeno odobravanje više JOPPD-a s istom Oznakom i istom vrstom za vrste 2-Ispravak i šifrom 3-Dopuna
POS: Na tabelu izbora artikala dodana kolona skladišno mjesto
WEB: Ispravljena greška prilikom koje se ne prikazuju dokumenti u tabelarnom prikazu detalja

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.10.09.1 (09.10.2020)

Dokumenti: Dodan novi način obračuna PDV-a izlaznih računa  41 -Oporezivo - Porezni obveznici (Izvozne isporuke)
Financijsko: Na tabelu pretraživanja dodane kolone naziva mjesta troška i dimenzija
Financijsko: Na tabelu konta dodani pozivi ispisa kontnog plana, kontnog plana na stranom jeziku i kontnog plana sa stranim nazivima konta
Plaće: U određenim situacijama ispravljeno sumiranje obračuna plaća da ne diže grešku

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.10.07.2 (07.10.2020)

Izvještaji: Ispravljen ispis napomena načina obračuna PDV-a na računima

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.10.07.1 (07.10.2020)

Generalno: Omogućen novi modul Evidencija radnog vremena
Generalno: Konvertirana baza Docs
Generalno: Konvertirana baza ObjDnevnici
Generalno: Konvertirana baza PL_PLA
Generalno: Konvertirana baza FI_Sta
Generalno: Konvertirana baza LogDok
Generalno: Konvertirana baza Rabati
Generalno: Konvertirana baza RobeExt
Generalno: Konvertirana baza SerijskiRegistar
Generalno: Konvertirana baza Virmani
Generalno: Konvertirana baza FI_Mtr
Generalno: Usklađeni korisnički konverteri s novim deklaracijama datoteka i templateovima
Adresar: Ispravljen eksport partnera i osoba da ispravno eksportira e-mail osoba
Dokumenti: U dnevnim prometima omogućeno pregledavanje prodaje adresantima po POS kasama
Dokumenti: Ispravljena izmjena skladišta na unosu dokumenata kako se ne bi prijavila greška
Dokumenti: Dorađen proces Otkazivanja naručenih količina u periodu na Narudžbama kupaca (ULN)
FAP: Novi PD-NN obrazac
FAP: Novi PD obrazac
Financijsko: Omogućeno knjiženje Iznosa prije rabata i iznosa rabata stavke na izlaznim računima
Plaće: Ispravljeno da se može mijenjati period zaposlenja na radnicima

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.10.02.1 (02.10.2020)

Dokumenti: Nakon kreiranja ranog naloga servisa ili radnog naloga servisa vozila iz ponuda otvori se forma za dopunu kreiranog dokumenta
Dokumenti: Zabranjeno odobravanje izlaznih dokumenata ukoliko je količina na stavci 0
Dokumenti: Dodano da se datum zadnjeg izlaza popunjava i prilikom odobravanja dnevnih prometa
Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom kopiranja primke sa zavisnim troškovima prazne kolone vezane za zavisne troškove
Dokumenti: Omogućeno kreiranje radnog naloga servisa vozila (RNL) iz ponude u kojoj postoje stavke sastavnice
Dokumenti: Omogućen unos proizvoda na radni nalog servisa (RAD)
Dokumenti: Omogućeno kreiranje radnog naloga servisa (RAD) iz ponude u kojoj postoje stavke sastavnice
Dokumenti: U stavkama narudžbi kupaca (ULN) dodan proces "Povećanje/smanjenje cijena u postotku"
Dokumenti:U stavkama narudžbi kupaca (ULN) dodan proces "Resetiranje marži i rabata"
Dokumenti: Na tabelu stavki narudžbi kupaca (ULN) dodane kolone Nabavna cijena, Nabavni iznos, Marža % i Iznos marže
Dokumenti: Zabranjeno odobravanje dokumenta ukolliko sadrži stavku s cijenom 0 kn
WEB: Usklađena polja adresa tablica 4D Wand IMC-a s veličinom polja u 4D Wand-u
WEB: Ispravljen update kataloga iz 4D Wand-a da se odradi ukoliko u tablici Kosaras postoji stavka s količinom 0

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.09.17.1 (17.09.2020)

Dokumenti: Prilikom kreiranja casse sconto s uključenom opcijom obrada samo osvijetljenog dokumenta, a postoji faktura s dvije porezne tarife, nastajalo je odobrenje s dvije stavke, ali iste porezne tarife.
Dokumenti: Dodana mogućnost kopiranja Cjenika komisijskih dobavljača sa stavkama
WEB: Ispravljena pretraga artikala kada je odabran sort po cijeni
WEB: Ispravljena greška kod odabira Naruči/Plati, kad se prije provjerava zaliha artikla
WEB: Prilikom importa narudžbe s 4D Wand IMC-a dorađeno prepoznavanje komitenta po OIB-u ukoliko nije upisan naziv komitenta na narudžbi

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.09.16.1 (16.09.2020)

Generalno: Dodan prikaz šifre i naziva atributa u stavkama Interne primke (INP), Interne izdatnice (INO), Prijenosnice (PRE) i izlaznih dokumenata
Artikli: Ispravljena prijava greške ukoliko se na drugoj radnoj stanici upravo unosi predložak atributa robe
Dokumenti: Dorađena kontrola ostatka iznosa na stanju kod povrata robe dobavljaču
Dokumenti: Zabranjeno višestruko fakturiranje neodobrenih održavanja
Dokumenti: Na ispis Račun za poseban postupak oporezivanja marže dodano da se ispišu serijski brojevi
Dokumenti: Na ispis Račun-otpremnica za poseban postupak oporezivanja marže dodano da se ispišu serijski brojevi
Financijsko: Dodan izvještaj Kartica komitenta s otvorenim stavkama - trenutno stanje u višestruke ispise salda konti
Izvještaji: Na ispisima omogućen ispis broja telefona osobe ukoliko je komitent označen kao komitent krajnja prodaja
Izvještaji: Na ispisima povrata dobavljaču (RPT-49) i povrata kupcu (RPT-51) dodan prikaz LOT-ova
Osnovna sredstva: Popravljena mogućnost kvarenja osnovnog sredstva ukoliko nad istim osnovnim sredstvom rade dva korisnika
Plaće: Slanjem platnih listi na e-mail listu omogućeno da se ukljući zahtjevanje potvrde čitanja
POS: Dorađena provjera načina plaćanja na R-1 računima prilikom importa prometa iz POS-a
POS: Na unosu dodatne količine unos ograničen na broj decimalnih mjesta postavljen na skladište
POS: Ispravljen import iz clipboarda kada je kataloški broj dulji od dvadeset znakova
WEB: Dodan parametar Omogući automatsku https redirekciju/preusmjeravanje
WEB: Dodana mogućnost postavljanja Opis 4D Wand IMC-a za tražilice
WEB: Ukinut parametar Omogući filtriranje po dodatnim atributima
WEB: Omogućeno postavljanje prilagođenih skripti u body tag 4D Wand IMC katalogu
WEB: Implementirano dinamičko prilagođavanje elemenata za SEO
WEB: Implementiran Microdata (schema.org) format mrvica (breadcrumbs)
WEB: Dorađen import da se broj telefona upisan na webu u 4D Wand upiše pod nepoznat grad
WEB: Pretraga odvojena u zasebnu stranicu
WEB: Ispravljena provjera učitanih narudžbi prilikom importa putem ID  ukoliko je narudžba unesena ručno
WEB: Ispravljeno slanje količina, poznatih artikala koji se ponavljaju, za narudžbe preko mobilne aplikacije
WEB: Ispravljen API za dohvat podataka zalihe preko 4D Komunikatora
WEB: Ažuriranje baze podataka grupirano u zasebnu transakciju
WEB: U komunikatoru ubrzan odaziv za poruke koje ne zahtijevaju autorizaciju
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za Android omogućeno dodavanje stavki na 3 decimale za POS
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC za IOS omogućeno dodavanje stavki na 3 decimale za POS

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.08.27.1 (27.08.2020)

Generalno: Ispravljen eksport opisa usluge u Eksportu dokumenata i stavki
Dokumenti: Ispravljen proces Izmjena odobrene količine na označenim stavkama Ulazne narudžbe

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.08.24.1 (24.08.2020)

Generalno: Dorađen eksport tabela u MS Excel zbog Windows updatea koji više ne dozvoljava popunjavanje tablica u pozadini u starijim verzijama MS Excel-a
Carinsko: Dorađena izmjena tarife na stavci primke na carinskom skladištu tipa "D"
Financijsko: Dorađen import izvoda da provjerava partnera/osobu samo ako poziv na broj potpuno odgovara 4D Wand pozivu na broj
Plaće: Ispravljeno rušenje transakcije prilikom obračuna neto plaće ukoliko na radniku nije odabrana porezna uprava
POS: Prilikom plaćanja GoCryptom prikazan QR kod za plaćanje na ekranu

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.07.27.1 (27.07.2020)

Financijsko: Dorađen import izvoda da nakon odabira neprepoznatog komitenta prepiše dimenzije s komitenta na stavku dnevnika u ovisnosti o parametru
Financijsko: Dorađen import izvoda da nakon odabira neprepoznatog komitenta prepiše komercijalista s komitenta na stavku dnevnika
POS: Za račune plaćene s GoCrypto zabranjena izrada storna računa
POS: Na ekran plaćanja putem GoCrypto dodano odbrojavanje 3 minute čekanja

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.07.23.1 (23.07.2020)

Dokumenti: Omogućeno kreiranje Izlaznog reversa iz interne primke
Dokumenti: Na tabelu pretponuda dodane kolone s šiframa i nazivima dimenzija
Dokumenti: Na tabelu ponuda dodane kolone s nazivima dimenzija
Dokumenti: Na tabelu reversa dodane kolone s šiframa i nazivima dimenzijama
FAP: Novi izvještaj za neprofitne organizacije
POS: Omogućeno plaćanje GoCrypto servisom

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.07.17.1 (17.07.2020)

Financijsko: Ispravljena provjera i bojanje neispravnih eMail adresa prilikom slanja IOS-a i opomena putem mailing listi

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.07.16.1 (16.07.2020)

Generalno: Dodano upozorenje da ostali korisnici moraju biti izvan 4D Wanda prije pokretanja procesa spajanja komitenata i osoba
Dokumenti: Ispravljen izračun bruto iznosa izlazne stavke ako se u unosu stavke unosi količina u drugoj jedinici mjere
Dokumenti: Zabranjeno kopiranje otpremnica na skladištu koje ima uključenu opciju da je POS R1 skladište
eRačuni: Izmijenjeno popunjavanje BaseQuantity na jedan jer se cijena uvijek prikazuje za jedinicu mjere
Financijsko: Dorađeno slanje opomena putem email listi za neispravne mailove

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.07.15.1 (15.07.2020)

Generalno: Općina Kneževi Vinogradi promijenila stopu prireza na 4% od 01.08.2020 (bila 5%)
Artikli: Pretraživanje po svim dokumentima... sad nudi pregled lotova samo po KOI i KOU
Dokumenti: Omogućen unos kunskog bruto iznosa stavke
Dokumenti: Ispravljen izračun ukupnog kunskog iznosa stavke usluge ako su uključeni parametri za zaokruživanje kunske i devizne cijene
Dokumenti: Ispravljen upis VP cijene na robu prilikom unosa robe u primku ako je upisana samo MP cijena
Dokumenti: Izmijenjen izračun marže nakon rabata tako da se marža izračunava prvo prema zabilježenim cijenama na skladištu, a ako one nisu upisane da se izračun vrši kao prije
Izvještaji: Ispravljen naslov kolone na ispisima Lager liste s trećim nazivom
Izvještaji: Dorađen ispis lotova/serijskih brojeva tako da na istoj stavci dokumenta zbraja više puta upisane lotove/serijske brojeve
Plaće: Omogućeno kreiranje obračuna plaće za potporu HZZ-a
Plaće: Omogućeno kreiranje JOPPD obrasca od obračuna plaće za potporu HZZ-a
Vozila: Dodana polja za jamstvo i dodatno jamstvo na formi vozila
WEB: Napravljen ekran za upisivanje Google analytics skripti i tagova
WEB: Ispravljena greška kod slanja plaćene narudžbe ako se upiše napomena
WEB: Implementirana dodatna provjera URL-a za plaćanje
WEB: Omogućeno definiranje artikala koj se prikazuju na bannerima
WEB: Ukinut prikaz lijevog i desnog vertikalnog bannera
WEB: Omogućen slobodan unos opisa za tipke Naruči i Plati
WEB: Proširen URL detalja s nazivom artikla

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.07.02.1 (02.07.2020)

Generalno: Ispravljeno paljenje oznake komitent prima eRačun prilikom unosa eRačun eMaila putem toolbar-a
Generalno: Napravljena provjera neupisanih  oznaka komitent prima eRačun
Financijsko: Na ispis Izvatka za konto komitenta po ZOR-u (GLK-174) dodana mogućnost sumiranja po danu
Financijsko: Na ispis Izvatka za konto po ZOR-u (GLK-174) dodana mogućnost sumiranja po danu
Financijsko: Ispravljena obrada kreditnih limita
Financijsko: Ispravljeni podaci Kasni od i Ukupno kasni na izvještaju Ispis obrade kreditnih limita (GLK-76)
Financijsko: Ispravljen podatak Ukupno kasni na izvještaju Detaljni ispis poslovnih partnera (PAR-10)

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.07.01.1 (01.07.2020)

Dokumenti: Ispravljen prikaz tagiranih dokumenata na tabeli dokumenata

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.06.29.1 (29.06.2020)

Generalno: Izmijenjen prirez za općinu Borovo od 01.07.2020. na 6% (bila je 10%)
Generalno: Ispravljen propust u otvaranju nove poslovne godine vezan za kopiranje parametara godine
Dokumenti: Ispravljeno dvostruko pozivanje procedura za spajanje stavki
Izvještaji: Ispravljen ispis podnaslova na ispisu analitičkih kartica
Izvještaji: Ispravljen ispis barcode-a serijskih brojeva
Plaće: Promijenjen fond mjesečnih radnih sati zbog izmjene neradnih dana u 2020. godini
POS: Ispravljena prijava greške prilikom promjene skladišta na POS-u za pregled
POS: Ispravljeno vraćanje računa ako nije uračunat MP iznos
POS: Nakon poziva F10 dodano da se nakon spremanja računa podigne upit za POS šifru ukoliko je parametar uključen
WEB: Omogućeno pregledavanje PDF datoteka za sve preglednike
WEB: Izmijenjen izgled zaglavlja web stranice
WEB: Izmijenjen izgled horizontalnog prikaza kategorija
WEB: Unificirane tipke Naruči i Plati

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.06.19.1 (19.06.2020)

Izvještaji: Ispravljena mogućnost da se popuni nasumična e-mail adresa adresanta ako dokument nema odabranog adresanta

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.06.18.1 (18.06.2020)

Generalno: Dorađeno ponašanje kod povezivanja osobe na trgovačkog predstavnika
Generalno: Izmijenjen prirez za Grad Valpovo od 01.07.2020. na 0% (bila je 8%)
Generalno: Izmijenjen prirez za općinu Motovun od 01.07.2020. na 0% (bila je 1%)
Generalno: Izmijenjen prirez za Grad Požega od 01.06.2020. na 7% (bila je 10%)
Generalno: Izmijenjen prirez za Grad Belišće od 01.06.2020. na 7% (bila je 10%)
Generalno: Dodan parametar koji omogućava da se upisom iznosa prije poreza puni neoporeziva osnovica
Generalno: Na formi organizacijske jedinici polje vrste firme povećano i detaljno opisano.
Generalno: Prilikom importa dokumenata, stavki i serijskih brojeva sređeno da se 4D Wand ne gasi na timer ukoliko se importira puno podataka 
Artikli: Ispravljena mogućnost rušenja 4D Wand-a prilikom otvaranja prozora pretrage po dodatnim atributima
Adresar: Na svim formama gdje je moguć unos eMail adrese ispravljena provjera ispravnosti istih
Dokumenti: Prilikom kreiranja prijenosnice iz ULN dodano pražnjenje izvora dokumenta
Dokumenti: Uklonjena mogućnost fakturiranja dokumenta Kalo, rasip, lom (KAL)
eRačuni: Ispravljen tretman greške prilikom importa nepodržane strukture eRačuna
eRačuni: Ispravljen prikaz eRačuna za vozilo za primatelje u javnoj nabavi
Financijsko: Ispravljeno da se u dane kašnjenja ne uračunavaju stavke konta dobavljača kod izračuna limita
Financijsko: Zanemaren parametar devizni račun kod učitavanja bankovnih računa za kreiranje uplatnice
Financijsko: Dodane kolone s vremenom i datumom knjiženja na tabelu pretraživanja stavki
Financijsko: Na pretraživanje u financijskom dodan eksport prikazanih kolona (Ctrl+Alt+E)
Financijsko: Na pretraživanje u financijskom dodana mogućnost pomjeranja i pamćenja kolona
Financijsko: Na izvještaj Ispis naloga dodana kolona sa šifrom komitenta
Izvještaji: Ispravljeno da se za tagirane dokumente ispravno ispisuje broj telefona osobe
Izvještaji: Ispravljen "iznos marže robe i usluge" na rekapitulaciji izlaznih dokumenata
Izvještaji: Ispravljeno kreiranje izvještaja s 2D Barcode-om ako u adresi postoji ;
Izvještaji: Ispravljeno da se u određenim situacijama ekran upita RPK izvještaja podigne ispred 4D Wand-a u kojem radim
Osnovna sredstva: Omogućen serijski ispis kartica samo za označena osnovna sredstva
Plaće: Na upitu izvještaja Obračun plaće preračunat u valutu dodan upit valute
POS: Otvaranje nove godine na offline POS-u nije kopiralo Registre
POS: Ispravljeno zaključavanje datoteke za ispis kada se ispis radi paralelno iz 4D Wand-a i drugih aplikacija
POS: Omogućeno učitavanje stavki u 4D POS s mobitela
WEB: Zaključavanje stavaka narudžbe kad se izabere kartično plaćanje
WEB: U 4D Komunikatoru ubrzana provjera korisnika koji traži zahtjev
WEB: U mobilnu aplikaciju za Android napravljena provjera https protokola u adresi 4D Wand IMC stranice
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Android ispravljeno formatiranje ćelija kod dugih naziva i URL adresa
WEB: U mobilnu aplikaciju za Android dodan novi modul POS za pripremu računa
WEB: U mobilnu aplikaciju za Apple dodan novi modul POS za pripremu računa

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.06.05.1 (05.06.2020)

Vraćena verzija prije 20.06.04.1, a izmjene iz verzije 20.06.04.1 su privremeno isključene

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.06.04.1 (04.06.2020)

Generalno: Dorađeno ponašanje kod povezivanja osobe na trgovačkog predstavnika
Generalno: Izmijenjen prirez za Grad Požega od 01.06.2020. na 7% (bila je 10%)
Generalno: Izmijenjen prirez za Grad Belišće od 01.06.2020. na 7% (bila je 10%)
Generalno: Dodan parametar koji omogućava da se upisom iznosa prije poreza puni neoporeziva osnovica
Generalno: Na formi organizacijske jedinici polje vrste firme povećano i detaljno opisano.
Adresar: Na svim formama gdje je moguć unos eMail adrese ispravljena provjera ispravnosti istih
Dokumenti: Uklonjena mogućnost fakturiranja dokumenta Kalo, rasip, lom (KAL)
eRačuni: Ispravljen tretman greške prilikom importa nepodržane strukture eRačuna
eRačuni: Ispravljen prikaz eRačuna za vozilo za primatelje u javnoj nabavi
Financijsko: Ispravljeno da se u dane kašnjenja ne uračunavaju stavke konta dobavljača kod izračuna limita
Financijsko: Zanemaren parametar devizni račun kod učitavanja bankovnih računa za kreiranje uplatnice
Izvještaji: Ispravljeno kreiranje izvještaja s 2D Barcode-om prilikom ako u adresi postoji ;
Izvještaji: Ispravljeno da se u određenim situacijama ekran upita RPK izvještaja podigne ispred 4D Wand-a u kojem radim
Osnovna sredstva: Omogućen serijski ispis kartica samo za označena osnovna sredstva
POS: Ispravljeno zaključavanje datoteke za ispis kada se ispis radi paralelno iz 4D Wand-a i drugih aplikacija
POS: Omogućeno učitavanje stavki u 4D POS s mobitela
WEB: Zaključavanje stavaka narudžbe kad se izabere kartično plaćanje
WEB: U 4D Komunikatoru ubrzana provjera korisnika koji traži zahtjev
WEB: U mobilnu aplikaciju za Android napravljena provjera https protokola u adresi 4D Wand IMC stranice
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Android ispravljeno formatiranje ćelija kod dugih naziva i URL adresa
WEB: U mobilnu aplikaciju za Android dodan novi modul POS za pripremu računa
WEB: U mobilnu aplikaciju za Apple dodan novi modul POS za pripremu računa

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.05.19.1 (19.05.2020)

Autorski honorari: Ispravljen upis datuma knjiženja u procesu automatskog knjiženja autorskih honorara
eRačuni: Dorađeno da se ekstenzija Logo-a ne eksportira ako logo ne postoji
Financijsko: Ispravljen upis datuma knjiženja kod kopiranja stavki
Financijsko: Ispravljen upis datuma knjiženja kod automatskog zatvaranja klasa 4 i 7
Financijsko: Ispravljen upis datuma knjiženja kod importa naloga za knjiženje
Financijsko: Ispravljen upis datuma knjiženja u procesu zatvaranja godine
Financijsko: Ispravljen upis datuma knjiženja u procesu importa specifikacije kartičara
Financijsko: Ispravljen upis datuma knjiženja u procesu provjere automatskog knjiženja
Izvještaji: Izvještaji Prometa, Robni izvještaji,... se za potrebe označavanja komitenata, artikala i dokumenata trebaju pozvati s pritisnutom tipkom CTRL
Putni nalozi: Na formi relacija ispravljen izračun ukupnog iznosa
WEB: Omogućeno slanje PDF dokumenta s pravilima privatnosti prema web-u
WEB: Dodano upozorenje za kolačiće
WEB: Ispravljeno slanje stanja na tipku Ažuriraj zalihu ukoliko postoji  POS prodaja
WEB: U parametre plaćanja dodana mogućnost unosa Univerzalnog ključa korisnika plaćanja (GUID)
WEB: Dodati provjeru statusa narudžbe i transakcije u Wand
WEB: Izmjena statusa i zapisivanje narudžbe odrađuje se u jednoj transakciji

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.05.08.1 (08.05.2020)

Generalno: Izmijenjena reklama na Login i Splash ekranu

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.05.07.1 (07.05.2020)

Generalno: Grad Bjelovar promijenio stopu prireza na 0% od 01.05.2020
Generalno: Općina Dugopolje promijenila stopu prireza na 0% od 01.05.2020
Generalno: Grad Donji Miholjac promijenio stopu prireza na 5% od 01.05.2020
Artikli: Dodano zapisivanje tko je promijenio artikl prilikom promjene slike
Artikli: Ispravljena provjera duplog opisa vrste atributa
Dokumenti: Omogućeno brisanje dokumenta kojem je unos na silu prekinut kad se unosio kao knjigovodstveni servis
e-Računi: Ispravljeno da se prilikom slanja računa za predujam pošalje report upisan u parametrima programa
Financijsko: Ispravljeno punjenje datuma knjiženja kod kreiranja sitnih razlika
Izvještaji: Ispravljen ispis cijena na izvještaju 'Stock lista po prodajnim cijenama'
Virmani: Na formu virmana dodana tipka slikaj i plati

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.04.29.1 (29.04.2020)

Izvještaji: Ispravljen ispis komitenta na Račun-otpremnica kumulativno po zadnjoj razini klasifikacije
Izvještaji: Usklađen izgled otpremnice za Kaufland prema specifikaciji  'Tehničke pretpostavke za suradnju verzija 1.1.2013'
Osnovna sredstva: Prošireno polje naziva osnovnog sredstva na osamdeset znakova

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.04.23.1 (23.04.2020)

Generalno: Ispravljena provjera zaostalih stavki kod pokretanja 4D Wand-a
Adresar: Na tabeli komitenata ispravljen prikaz oznake e (prima eRačune) prilikom upisivanja email adrese za eRačune
Dokumenti: Prilikom kreiranja OTP iz ULN dodano da se na OTP prepiše i adresa dostave
eRačun: Ispravljen ispis izvještaja nakon slanja eRačuna kojeg umanjuje račun predujma
Kamate: Ispravljeno kreiranje kamata iz predobračuna kamata da popunjava sredstvo plaćanja iz parametara kamata
WEB: Ispravljen prikaz broja stranica na dodatku web klasifikacije
WEB: Ispravljeno da se odabirom logo datoteke ista spremi na ispravno mjesto za slanje prema 4D Wand IMC-u

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.04.20.1 (20.04.2020)

Dokumenti: Ispravljene provjere prilikom unosa stavki UF dokumenata
Dokumenti: Ispravljeno odobravanje IFP ukoliko je uključen parametar Unos originalnog broja fiskalnog računa (za knjigovodstvene servise)
Financijsko: Ispravljeno da na tabeli naloga rade shortcut-i na tipke tagiranja
PDV: Ispravljen prikaz broja PRM dokumenta na tabeli računa obračuna poreza

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.04.09.1 (09.04.2020)

Generalno: Općina Rugvica promijenila stopu prireza na 0% od 01.04.2020
Dokumenti: U stavkama izlaznih dokumenata dodan proces upisivanja mjesta troška na označene stavke usluga
Dokumenti: U stavkama izlaznih dokumenata dodan proces upisivanja dimenzije 1 na označene stavke usluga
Dokumenti: U stavkama izlaznih dokumenata dodan proces upisivanja dimenzije 2 na označene stavke usluga
Dokumenti: U stavkama izlaznih dokumenata dodan proces upisivanja dimenzije 3 na označene stavke usluga
Dokumenti: U stavkama izlaznih dokumenata dodan proces upisivanja datuma usluge na označene stavke usluga
Dokumenti: Ispravljena provjera broja ulaznog računa kod unosa u tabelu dokumenata
PDV: Dodan parametar za isključivanje automatskog dodavanja PRM-a u PDV
JOPPD: Izmijenjen format polja OIB na B stranici obrasca JOPPD da prikazuje i vodeće nule
WEB: Ispravljeno slanje logo datoteke prema 4D Wand IMC-u
WEB: Ispravljeno učitavanje stare MP Cijene za vrijeme akcije

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.04.06.1 (06.04.2020)

Generalno: Dodana poruka da će se 4D Wand ugasiti i da svi moraju restartati nakon izmjene fiskalne oznake na načina plaćanja
Generalno: Napravljeno izjednačavanje deviznih iznosa s kunskima ako je na izlaznom dokumentu odabrana valuta s tečajem 1,000000
Generalno: Dorađeno učitavanje skladišta za automatske provjere i exporte
Artikli: Ispravljeno učitavanje dodatka web klasifikacije ukoliko se pozove upis web klasifikacije nad jednim artiklom
Dokumenti: Dorađeno višestruko fakturiranje da za tvrtke s uključenim parametrom da je korisnik knjigovodstveni servis tako i kreira račune
Dokumenti: U stavkama dokumenata Ponude (IZP) dodan prikaz težine artikla i ukupne težine po stavci
Dokumenti: U stavkama dokumenata Narudžbe dobavljaču  (NAR) dodan prikaz težine artikla i ukupne težine po stavci
Dokumenti: U stavkama dokumenata Naloga za slaganje (SLA) dodan prikaz težine artikla i ukupne težine po stavci
Dokumenti: U stavkama dokumenata Narudžbe od kupca (ULN) dodan prikaz težine artikla i ukupne težine po stavci
eRačuni: Napravljeno slanje predujmova kao eRačuna za poduzeća i za javnu nabavu
Financijsko: U šabloni za knjiženje izlaznih računa ispravljeno da se  Iznos računa bez provizije kartičara knjiži samo ako je na sredstvu plaćanja upisan komitent
Izvještaji: Ispravljena mogućnost pojave greške prilikom obrade izvještaja za slanje mail listama
Izvještaji: Dorađeno zatvaranje izvještaja kako ne bi zapinjao drugi Wand 
Izvještaji: Ispravljen ispis Pregled ulaza, izlaza i odjave robe primljene na komisiju da uzima u obzir i Zapisnik o promjeni komisijske vrijednosti
Plaće: Omogućen proces upisa broja bodova, iznosa i koeficijenata
WEB: Ispravljena greška kod slanja narudžbe na Internet Explorer pregledniku
WEB: Prilikom dodavanja novog komitenta s 4D Wand IMC ispravljeno popunjavanje napomena

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.03.26.1 (26.03.2020)

Generalno: Dodane 3 nove jednobojne pozadine
Artikli: Ispravljeno popunjavanje kolona eksporta Export svih stanja skladišta za MS Excel
eRačuni: Kod slanja eRačuna dodano brisanje greškom upisanih razmaka na OIB-u

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.03.19.1 (19.03.2020)

Generalno: Izmijenjena reklama na Login i Splash ekranu
Osnovna sredstva: Na upitu ispisa Pregled stanja osnovnih sredstava na dan s mjestima troška omogućen upis Stanja na dan

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.03.18.1 (18.03.2020)

Adresar: Ispravljeno lociranje pronađenog skeniranog dokumenta
Artikli: Dorađen import dodatnih atributa da ispravno upisuje polje razina
Backup: Dorađeno logiranje 4D Backup-a kako bi se vidjeli svi korisnici koji su aktivni u trenutku pokušaja backupiranja
Carinsko skladište tipa "D": Dodano novo polje za upis Dokaza o povlaštenom podrijetlu robe koje se ispisuje na Primci i na Izvodu iz knjigovodstvenih zapisa
Dokumenti kamata i tečajnih razlika od sad poštuju pravila razodobravanja i brisanja ostalih fiskalnih dokumenata
Dokumenti: Ispravljeno da kod zaprimanja stavki s narudžbe dobavljača importom iz tekstualne datoteke u gornjoj tabeli ostaju stavke s količinom nula
Fiskalizacija: Dodano upozorenje ako postoje nefiskalizirani računi prilikom ulaska u 4D Wand ili POS
Fiskalizacija: Uz broj računa dodan ispis fiskalnog statusa računa, za slučaj da dokument nije ispravno fiskaliziran
Izvještaji: Ispravljeno onemogućavanje ispisa prometa artikala po  izlaznim računa sortiranog po datumu izdavanja računa
Izvještaji: Izvještaji Prometa, Robni izvještaji, ... se sada pozivaju u zasebnom 4D Wand-u kako bi korisnik mogao nastaviti raditi
Osnovna sredstva: Na ispisu kartice osnovnih sredstava dodan prikaz kolona mjesta troška i dimenzija
Osnovna sredstva: Dodan novi ispis Lista osnovnih sredstava na dan s mjestima troška
Registri: Prilikom izmjene oznake za fiskalizaciju na načinu plaćanja omogućeno sinkroniziranje registra po godinama
Registri: Omogućena izmjena oznake za fiskalizaciju na načinu plaćanja ukoliko ista nije odabrana
Reporter: Dopušteno uređivanje DNE klase u Reporteru
Statistike: Ispravljena mogućnost da nakon punjenja statistike nije moguće ponovno pustiti punjenje statistika
WEB: Dodani indikatori slika za bannere
WEB: Na mobilnom prikazu kategorija dodani favoriti i dodaci klasifikacije
WEB: U mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC ispravljeno rušenje prilikom unosa artikla, ako nije uspostavljena komunikacija s SocketServer-om

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.03.04.1 (04.03.2020)

Dokumenti: Prilikom odobravanja dnevnog prometa, ako se koristi automatsko odobravanje dokumenata, odobrit će se ili svi dokumenti vezani za PRM ili se neće odobriti niti jedan
Dokumenti: Ispravljen preračun deviznih iznosa kod izmjene rabata na zaglavlju dokumenta ako je na dokumentu upisan tečaj 1.000000
Dokumenti: Dodano da se ne kontrolira način otpreme na dokumentima importiranim iz 4D POS kase
POS: Dodatno osigurano zaključivanje dnevnih prometa kako bi se izbjegle anomalije
 

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.02.19.1 (19.02.2020)

Dokumenti: Ispravljeno kopiranje načina otpreme kod kreiranja otpremnice (OTP) iz povrata izlazne komisije (KOU)
Dokumenti: Dodana provjera obaveznog unosa načina otpreme kod odobravanja dokumenata ako je uključen parametar da je unos načina otpreme obavezan
eRačuni: Omogućen import eRačuna sa servisa s nepotpuno upisanim ProfileID-om
eRačuni: Ispravljeno sporadično mijenjanje vremena odobravanja prilikom slanja eRačuna
eRačuni: Ispravljen import ukupnog iznosa računa koji je plaćen u potpunosti
Financijsko: Na izvještaj Kartice za komitente po kontima (GLK-42) dodan izračun salda nakon svakog konta i ukupnog salda
Financijsko: Ispravljeno popunjavanje polja iznos i model poziva na broj platitelj
Financijsko: Ispravljen ispis Dnevnika po ZOR u MS Word
Financijsko: Napravljen TZ-1 obrazac i XML eksport za ePorezna
Loko vožnja: Ispravljeno kreiranje putnih naloga za autore
Putni nalozi: Ispravljeno kreiranje putnih naloga za autore
Putni nalozi: Ispravljeno kreiranje modela poziva na broj platitelja prilikom kreiranja uplatnice za putni nalog

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.02.10.1 (10.02.2020)

Generalno: Prilikom slanja opomena na e-mail liste onemogućeno brisanje primatelja na desni klik miša
Dokumenti: Ako se na zaglavlju računa isprazni datum izdavanja ispraznit će se i vrijeme izdavanja, i obratno
Dokumenti: Na formi zaglavlja izlaznog računa dodano da se moraju upisati i datum i vrijeme izdavanja ili oba ostaviti prazna
Dokumenti: Na tabeli Radnih naloga servisa dodan prikaz polja Napomena
Dokumenti: Ispravljen preračun stavke ulaznog dokumenta na koju je učitana cijena s prethodne primke po uključenom parametru 'Prilikom unosa stavke primke učitaj bruto cijenu i rabat s prethodne primke'
Dokumenti: Ispravljen proces obrade odobrenih količina na Narudžbi dobavljaču (NAR)
Dokumenti: Ispravljen proces otkazivanja naručene količine da radi u transakciji
Dokumenti: Ispravljen proces Izmjene odobrene količine na stavkama ulaznih narudžbi da radi u transakciji
Dokumenti: Ispravljen proces potvrđivanja naručenih količina na Narudžbi dobavljaču (NAR)
Dokumenti: Ispravljena provjera prevelikih iznosa za sva polja na formi izlaznih dokumenata
Financijsko: Ispravljeno knjiženje primke koje knjiži i ulazne račune da prilikom knjiženja ispravno uzima datum računa
Izvještaji: Dorađen ispis vrste vozila u detaljima o vozilu na izvještajima s opisom artikla
PDV: Usklađen ispis ZP obrasca s izmjenama
PDV: Usklađen ispis XML eksport ZP obrasca s izmjenama
POS: Dorađena provjera obrisanog komitenta kod izdavanja R-1 računa
POS: Dorađena provjera prava pristupa na pregled komitenata na izdavanju povrata poreza
POS: Dorađena provjera prava na pregleda komitenata kod izdavanja R-1 računa
POS: Ispravljeno bojanje enableiranih polja na formi za unos razrade odabranog sredstva plaćanja na POS računu
Putni nalozi: Dorađena provjera obveze unosa dimenzija preko parametara klasa dokumenata na Putnim nalozima i Loko vožnji
Virmani: Export virmana se onemogućavao kada se klikne na "Prikaži označene" (a nema označenih virmana), pa se vrati nazad na pregled svih
Wand2XML: Dodan eksport fiskalnog broja dokumenta ako se radi o izlaznom računu
WEB: Dodana napomena dokumenta na email inventure
WEB: Ispravljeno slanje email potvrde za plaćene narudžbe
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC, Android i iOS, Ispravljen slučaj kod skeniranja ako naziv artikla sadrži točku-zarez (;)
WEB: Ukoliko je uključen parametar ukoliko komitent ne postoji po OIB dodaj ga da se ne dodaje komitent bez naziva ukoliko ne postoji naziv u narudžbi

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.01.30.1 (30.01.2020)

WEB: Onemogućen decimalni unos za jedinice mjere koje nisu označene kao decimalne
WEB: Na web aplikaciji omogućeno filtriranje artikla po dodatnim atributima, ovisno o odabranoj klasifikaciji
WEB: Ispravljeno ažuriranje zaliha kroz API 'UpdateZaliha'
WEB: U mobilnoj aplikaciji za iOS i Android, dodana mogućnost lokalne autentifikacije (TouchID/FaceID)

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.01.22.1 (22.01.2020)

Generalno: Općina Promina promijenila stopu prireza na 0% od 01.02.2020
Generalno: U prijenos godine dodana baza RobeVeze
Generalno: Napravljena provjera baze RobaVeze kako bi se prenijela iz 2019 u 2020
Generalno: Ugrađena kontrola izmjene i brisanja komitenta koji se trenutno unosi na drugoj radnoj stanici
Dokumenti: Ispravljen proces kreiranja ponude iz Radnog naloga servisa i Radnog naloga servisa vozila
Dokumenti: Ispravljena prijava poruka za prevelik iznos na stavkama s količinom u dodatnoj jedinici mjere
Financijsko: Ispravljeno kopiranje označenih stavki izvještaja u modulu Financijske analize i planiranje
Komitenti: Dodano logiranje procesa promjene statusa crvenih komitenata
POS: Onemogućeno izdavanje R-1 računa na komitenta kojeg drugi operater  trenutno unosi
Plaće: U prilog 3 dodane šifre 0048, 0049 i 0050
Plaće: U prilog 3 za šifru 0013 postavljen opis Obrisano
Plaće: U prilog 4 za šifru 72 postavljen opis Obrisano

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.01.17.1 (17.01.2020)

Izvještaji: Ispravljeno uključivanje parametra za ispis dodatne adrese isporuke na upitu izvještaja

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.01.16.1 (16.01.2020)

Dokumenti: Dorađen pregled priloga UBL dokumenata, za slučaj da su dokumenti ručno importirani
POS: Dorađen izgled i poziv pamćenja i vraćanja računa na POS blagajni
WEB: Ispravljeno zaokruživanje maloprodajnog iznosa i PDV iznosa u email potvrdama

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.01.14.1 (14.01.2020)

Dokumenti: Ispravljene kontrole ručnog importa UBL dokumenata u skladu s uputama
Dokumenti: Ispravljen unos serijskih/lot bojeva prilikom izrade povrata komisije da se nude serijski/lot brojevi s odabrane komisijske izdatnice
POS: Ispravljen import POS prometa za slučaj da je objekt prodan na R1 računu
WEB: Omogućen pregled i kopiranje poslanih narudžbi/inventura za mobilnu aplikaciju 4D Wand IMC
WEB: Omogućeno brisanje poslanih narudžbi/inventura za mobilnu aplikaciju 4D Wand IMC

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.01.13.1 (13.01.2020)

Generalno: Ispravljeni ispisi odjava licenci i uređena procedura
Generalno: Dodano logiranje izmjene identifikatora artikala na ispisima
Generalno: Zabranjena izmjena tipa i naziva sredstva plaćanja na registrima Načina plaćanja i Sredstava plaćanja
Dokumenti: Ispravljena greška zbog koje je u nekim situacijama bio spriječen izbor partnera na dokumentu
Financijsko: Dorađen i usklađen eksport obrasca OPZ-STAT-1 s novim pravilima popunjavanja
POS: Napravljena mogućnost privremenog pamćenja i vraćanja unesenih računa na POS blagajni
WEB: Ubrzano izvršavanje narudžbe na WEB aplikaciji

Na početak

 

Izmjene u verziji 20.01.02.1 (02.01.2020)

Generalno: Grad Sinj promijenio stopu prireza na 0% od 01.01.2020
Generalno: Grad Metković promijenio stopu prireza na 8% od 01.01.2020
Generalno: Grad Bjelovar promijenio stopu prireza na 6% od 01.01.2020
Generalno: Grad Gospić promijenio stopu prireza na 0% od 01.01.2020
Generalno: Općina Belica promijenila stopu prireza na 0% od 01.01.2020
Generalno: Općina Kanfanar promijenila stopu prireza na 3% od 01.01.2020
Osnovna sredstva: Ispravljen prijenos datuma kod automatskog knjiženja osnovnih sredstava u financijsko knjigovodstvo
Plaće: Dodan prilog 3 JOPPD obrasca šifre 0010
Plaće: Dodan prilog 3 JOPPD obrasca šifre 0011
Plaće: Dodan prilog 3 JOPPD obrasca šifre 0012
Plaće: Dodan prilog 3 JOPPD obrasca šifre 0013

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.12.20.1 (20.12.2019)

Generalno: Ispravljeno rezerviranje količina po prijenosnicama nastalim prijenosom primki na komisiju u novootvorenu godinu
Generalno: Napravljeno čišćenje dodatnih atributa zaostalih nakon brisanja artikala
Generalno: Općina Jakšić promijenila stopu prireza na 5% od 01.01.2020.
Generalno: Dodano brisanje lokatora kod izbora drugog taba na tabeli registara
Artikli: Ispravljen prikaz atributa na ekranu za upis dodatnih atributa na označene robe
Artikli: Proces Poveži dokumente s diska s označenim artiklima nadograđen da ukoliko nudi datoteku koja je upisana na artiklu, a putanja ne postoji na tom računalu da omogući odabir druge datoteke
Dokumenti: Dodana standardna hot polja na tabele dokumenata KOI i KOU
Financijsko: Ispravljen izvještaj Dnevnik po ZOR da ispravno obrađuje stavke PPS-a ukoliko su veće od krajnjeg datuma postavljenog na upitu izvještaja 
PDV: Ukoliko se ne može startati transakcija nad bazama obustavljen proces pražnjenja PDV obračuna
Plaće: Dodan prilog 2 JOPPD obrasca 0013-Radnik/osiguranik iz članka 27.a Zakona o porezu na dohodak
Plaće: Dodan prilog 4 JOPPD obrasca 71 - Premije dodatnog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa
Plaće: Dodan prilog 4 JOPPD obrasca 72 - Premije dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa
WEB: Dodan ključ koji omogućava 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji na iPhone (iOS) komunikaciju s nižim verzijama TLS-a

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.12.18.1 (18.12.2019)

Financijsko: Ubrzan ispis Dnevnika po ZOR
Financijsko: Izmijenjen način ispisa Dnevnika po ZOR

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.12.17.1 (17.12.2019)

Generalno: Grad Grubišno polje promijenio stopu prireza na 5% od 01.01.2020.g.
Generalno: Ugrađena instalacija Visual C++ 2015-2019 redistributable x86
Financijsko: Ispravljen ispis izraza na izvještaju "Dinamički izrazi za automatsko knjiženje"
Plaće: Upisana osnovica 4000 kn koja vrijedi od 01.01.2020 u osnovice osobnih odbitaka
WEB: Zbog sigurnosti dorađena komunikacija s 4D Wand IMC API-ima
WEB: Na mobilnoj aplikaciji omogućen prikaz naziva skeniranog/upisanog artikla (Android/iOS)
WEB: Uhvaćene greške ako ne postoji /Wand direktorij na web prostoru

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.12.12.1 (12.12.2019)

Generalno: Import dnevnih prometa iz POS kasa se sada poziva u zasebnom 4D Wand-u
Generalno: Onemogućeno spajanje komitenta samog na sebe
Artikli: Dopušteno korisnicima treće razine da mogu vidjeti komitenta na tab-u 'Neodobreno' tabele artikala
Dokumenti: Na tabelu Knjiga URA za dobra iz uvoza dodan prikaz kolone Napomena - opis
Dokumenti: Ispravljeno rezerviranje komponenti proizvoda po automatskim radnim nalozima sastavnica
FAP: Kao izborna tabela konta poziva se tabela s pretraživanjem i vrijednosnim kolonama
FAP: Dodan godišnji statistički izvještaj za financijska društva (GFI-FD obrazac)
Financijsko: Ispravljeno knjiženje datuma dospijeća za klase dokumenata koje ga nemaju popunjenog
Statistike: Izmijenjen prikaz totala kako isti ne bi ulazio u grafikone

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.12.02.1 (02.12.2019)

Generalno: U aplikaciji Backup4D osigurano preskakanje aktivnih .lock datoteka
Dokumenti: Ispravljen iznos carine kod kreiranja Narudžbi dobavljaču iz Planiranja zaliha
Dokumenti: Ispravljen prikaz rabata ukoliko je isti u minus na formama stavki izlaznih dokumenata
WEB: Omogućeno slanje datoteka na WEB server putem HTTPS protokola u ovisnosti o parametru porograma
WEB: Dodano ažuriranje ukupnog iznosa, ako postoji način otpreme, prilikom posjete na stranicu završetka narudžbe
WEB: Ispravljeno učitavanje osobe kojoj ime i prezime nije razdvojeno razmakom

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.11.28.1 (28.11.2019)

Generalno: Značajno ubrzan ispis naljepnica s table dokumenata
Generalno: Ispravljen import dokumenata i stavki da ispravno parsira 3 red napomene
Generalno: Na eksport dokumenata i stavki dodana kolona s datumom izvršenja radnog naloga 
Generalno: Na import dokumenata i stavki dodana kolona s datumom izvršenja radnog naloga 
Generalno: Ispravljen import eMail adresa na komitente i osobe ukoliko je prilikom importa označen slog s upisanom eMail adresom
Generalno: U aplikaciji Wand2XML dodana mogućnost eksporta osnovnih sredstava i radnika
Backup4D: Dok traje snimanje backupa, ulazak u 4D nakon startanja backupa više nije moguć
Dokumenti: Izmijenjen naziv procesa "Odobravanje dodatnog rabata u iznosu na cijeli dokument/označene stavke" u "Promjena rabata u iznosu proporcionalno na cijeli dokument/označene stavke"
Dokumenti: Ispravljena mogućnost kvarenja adrese dostave na dokumentu prijenosnice
Dokumenti: Dodana zabrana izmjene komitenta ukoliko dokument ima zakačenu adresu dostave
Dokumenti: Napravljena provjera pogrešno nastalih adresa dostava
Financijsko: Ispravljena nepotrebna prijava greške kod premještanja stavki u financijskom dnevniku
Financijsko: Na ispisu zbirne bilance ispravljeno totaliranje konta koje ima samo promet po početnom stanju<
Plaće: Ispravljen ispis Rekapitulacije za banku/način isplate u slučaju kada se radniku obračunava ovrha
Statistike: Ispravljena mogućnost da se već sumirani dokument ne obriše u statistikama nakon ponovnog punjenja
WEB: Omogućeno pretraživanje po barkodu kad je korisnik ulogiran
WEB: Dorađen import dokumenata s adresom dostave kako ne bi nastajale adrese dostave s praznim podacima 

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.11.21.1 (21.11.2019)

Generalno: Dodana provjera načina obračuna PDV-a na ulaznim računima prilikom odobravanja dokumenta
Generalno: Dodana provjera načina obračuna PDV-a u procesu automatskog izbora računa u obračun
Generalno: Napravljena provjera načina obračuna poreza u importu komitenata i punjenje default podacima ako nisu popunjeni u ulazno datoteci
Generalno: Napravljena provjera stavki bez dokumenta zaostalih od nedovršenog procesa
Financije: Ispravljen referentni integritet tipova naloga
Dokumenti: Na tabele ulaznih i izlaznih računa dodana kolona s načinom obračuna PDV-a
eRačuni: ispravljena provjera ekstenzija priloga prilikom kreiranja eRačuna za Javnu nabavu
eRačuni: Dodana zabrana slanja eRačuna za javnu nabavu ukoliko je odabran prilog koji se ne može naći u xml datoteci
WEB: Omogućeno slanje jednostranog raskida ugovora prema 4D Wand IMC-u
WEB: Omogućeno slanje uvjeta plaćanja prema 4D Wand IMC-u
WEB: Prikazivanje videa vezanog uz artikl na galeriji od artikla
WEB: Dodani linkovi potrebnih dokumenata u footer (Uvjeti plaćanja, Raskid ugovora – povrat, Prigovor potrošača – reklamacije)
WEB: Ukoliko je isključen parametar rabatna se vodi po proizvođačima tako definirane stavke se preskaču prilikom eksporta rabatne prema 4D Wand IMC-u

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.11.18.1 (18.11.2019)

Generalno: Prilikom importa zabranjen import neispravnih datuma iz import datoteke
Generalno: Zabranjen poziv procesa Resetiranje marži i rabata korisnicima koji imaju razinu pristupa 3 i više
Generalno: Zabranjen prijenos urudžbenih zapisnika ako već postoje slogovi u novoj godini
Generalno: Napravljena provjera polja "Račun ide na" da ne pokazuje sam na sebe
Generalno: Dodana kolona sa drugim nazivom artikla u eksternom programu za pregled skladišta (wskl.exe)
Generalno: Ispravljen prekid EDI eksporta Omnizon (Megatrend Redok)
Artikli: Import artikala sad omogućava import više od jednog uključenog dodatnog atributa tipa opcija da/ne 
Dokumenti: Tab redoslijed tipki na formi stavki nije bio logičan
Dokumenti: U stavke Narudžbe kupca dodana kolona s napomenom stavke
Dokumenti: Ispravljen referentni integritet dokumenata prema adresama dostave
eRačuni: Prilikom preuzimanja eRačuna omogućena i provjera ručno unesenih računa
eRačuni: Ako datum narudžbe nije dobro upisan više se ne exportira. 
Izvještaji: Na rekapitulaciji dokumenata Svi ulazni i izlazni računi u tipu izvještaja Rekapitulacija financijskih dokumenata dodana kolona Saldo prihoda i rashoda
Plaće: Dodana provjera datuma rođenja prije ispisa R1 obrasca
WEB: Stegnuta kontrola kreiranja broja narudžbe
 

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.11.07.1 (07.11.2019)

Generalno: U 4D Wandu i 4D Wand IMC-u omogućeno vođenje adrese dostave za komitente Kupac krajnja potrošnja
Generalno: Općina Bukovlje promijenila stopu prireza na 10% od 01.11.2019.g.
Adresar: Ispravljen ispis e-mail adresa za označene komitente  na detaljnoj listi komitenata
eRačuni: Ispravljeno popunjavanje šifre poslovnice ukoliko je uključen parametar preuzmi podatke kupca s otpremnice
eRačuni: Usklađen ispis naziva proizvoda s exportom XML-a
eRačuni: Usklađen ispis naziva s exportom XML-a kad se na ispisu koristi parametar: slanje eDokumenta
Financijsko: Na svim tabelama dokumenata omogućeno otvaranje tabele financijskih naloga
Financijsko: Na tabeli šablona omogućen filter po aktivnoj klasi
Dokumenti: Dodana mogućnost automatskog odobravanja svih dokumenata vezanih na dnevni promet importiran iz POS blagajne
Dokumenti: Ispravljeno zatvaranje datoteka nakon ispisa kontrolne liste knjiženja po obračunu PDV-a
Dokumenti: Dodan parametar programa za povezivanje prvog adresanta na novi dokument 
Dokumenti: Ispravljeno sumiranje prodajne cijene na maloprodajnoj otpremnici nastaloj od narudžbe kupca i naloga za slaganje u veleprodaji
Dokumenti: Dodana mogućnost upisa napomena na označene stavke dokumenata
Dokumenti: Sinkronizacija cijena na INP više nije ograničena na artikle sa zalihom
Dokumenti: Upozorenje na pristup dokumentu ako je u tijeku unos s druge stanice
Dokumenti: Vraćeno da se na neoporezivim računima ispisuje crtica umjesto postotka PDV-a
Statistike:  "Prodaja robe po kupcima - izlazni računi" je prikazivala dnevne promete maloprodaje u prvoj koloni
Statistike:  "Analiza prodaje robe - izlazni računi" je prikazivala dnevne promete maloprodaje u prvoj koloni
WEB: Ulaskom u 4D Wand IMC Dodana poruka s informacijom o novoj verziji 4D Wand IMC-a dostupnoj na 4D Fresh-u
WEB: Na mobilnoj aplikaciji za Android i iOS ispravljen specifičan slučaj kad se poslana količina multiplicira za 100
WEB: Dodana mogućnost unosa adrese dostave za maloprodajne narudžbe
WEB: Omogućeno učitavanje verzije s 4D Wand IMC kataloga

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.10.28.1 (28.10.2019)

Generalno: Dorađena provjera referentnog integriteta na registrima
Putni nalozi: Dorađen ispis rekapitulacija naloga po valutama
Putni nalozi: Na ispisu obračuna putnog naloga ispravljen ispis totala Dio koji se ne isplaćuje (Kn)
WEB: Dorade Watch Dog Management panel aplikacije prilikom instalacije

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.10.22.1 (22.10.2019)

Generalno: Napravljena funkcija koja vraća pojedini red napomene/opisa sa zaglavlja dokumenta
Generalno: U 4D Manu ispravljena provjera i drop baze DokDodaci
Generalno: U 4D Man dodan export baze Napomene
Generalno: U 4D Manu tablica Registri nadograđena s poljem DatumPodatak
Dokumenti: Na forme svih klasa dokumenata dodan prikaz datuma unosa
Dokumenti: Razodobravanje urudžbenog zapisnika sada provjerava i parametar Samo korisnik koji je odobrio dokument može isti razodobriti
Dokumenti: Onemogućena izmjena Urudžbenog zapisnika ukoliko je odobren
Dokumenti: Dodana mogućnost kreiranja Ponude iz Radnih naloga servisa
Dokumenti: Isključeno kopiranje adresanata prilikom kreiranja narudžbe dobavljača
eRačuni: Kreiranje eRačuna više ne zapisuje kontrolne znakove čak i ako su upisani na dokumentu u 4D Wand sustavu
Izvještaji: Na tabelu i ispis proračuna potrebnih količina za  proizvodnju dodane kolone s količinom i vrijednošću nedovršene proizvodnje
Izvještaji: Na izvještaju RPT-440 - Nalog skladištu za slaganje robe ispravljen picture za ispis težine i volumena
PDV: Ispravljen ispis knjiženja po obračunu PDV-a
Putni nalozi: Na ispis Obračuna putnog naloga (PNL-11) i na ispis Rekapitulacije naloga po valutama (PNL-13) dodane kolone s kunskim iznosima gdje su nedostajale
WEB: Dodan program za nadzor pokretanja komunikatora (Watch Dog Service)
WEB: Dodan gumb za pokretanje Watch Dog Management panel aplikacije

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.10.11.1 (11.10.2019)

Generalno: Općina Otok (Sinj) promijenila stopu prireza na 5% od 01.10.2019.g
Generalno: Ispravljen prikaz podataka ako se radi usporedba artikala po kataloškom broju, a u drugom poduzeću roba s kataloškim brojem ne postoji (wskl.exe)
Generalno: Ispravljen eksport OIB-a i matičnog broja za Megatrend/Omnizone EDI
Artikli: Na donjoj tabeli na kartici Ulazi prošireno polje Dokument u Dokument/Dostavnica/Napomena
Artikli: Na tabeli artikala ispravljen prikaz kolona 'Rab. iz rab.' i 'Cij. iz rab' da prikazuju samo podatke iz rabatne politike
Artikli: Na karticu artikla dodana tipka za eksport robne kartice u Excel
Artikli: Na karticu artikla dodana mogućnost sortiranja po koloni na dupli klik mišem
Dokumenti: Kada se iz naloga za slaganje kreiraju odobrene INO i PRE automatski se rastavljaju stavke po komisijskim primkama
Financijsko: Ispravljen import UF dokumenata da ne prepisuje dimenzije sa skladišta prilikom importa
Financijsko: Ispravljen ispis salda na izvještaju GLK-42 Višestruki ispis kartica komitenata po kontima
POS: Ubrzano konvertiranje PRM datoteka 
Wand2XML: Ispravljeno zauzimanje licenci
WEB: Omogućeno kopiranje profila
WEB: Ispravljen odabir favorita na detalju artikla
WEB: Omogućeno ažuriranje baze kad nisu kreirane odgovarajuće tablice
WEB: Dodan fokus na aktivnu stranicu u paginaciji

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.09.24.1 (24.09.2019)

Dokumenti: Na tabele izlaznih računa dodana kolona 'JN' koji pokazuje da je na komitentu s dokumenta uključen indikator da je obveznik javne nabave
eRačuni: Omogućen unos razdoblja obračuna za procese P2 i P11 na dodatne podatke o dokumentu
eRačuni: Omogućen eksport razdoblja obračuna za procese P2 i P11 u eRačun
eRačuni: Dorađeno učitavanje B2G računa konvertiranih u B2B po uputama servisa Moj eRačun
eRačuni: Optimizirano učitavanje eRačuna ukoliko se prijavljuju greške prilikom importa
eRačuni: Prošireno polje za upis Broja ugovora za javne naručitelje
FAP: Novi PD obrazac
FAP: Novi PDNN obrazac
FAP: Novi export PD obrasca prema ePoreznoj
FAP: Novi export PDNN obrasca prema ePoreznoj
Putni nalozi: Ispravljena promjena iznosa dnevnica

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.09.16.1 (16.09.2019)

Dokumenti: Ispravljena provjera ukupnog iznosa dokumenta povrata poreza importiranog s POS-a
Financijsko: Ispravljen redoslijed skakanja s polja na polje kod pritiskanja tipke tab kod ispisa Višestruki ispis - Dospjele - opomene i slično
Izvještaji: Na ispisu Razduženja skladišta s napomenom stavke i serijskim brojevima ispravljen ispis napomene stavke
WEB: Ispravljeno učitavanje textova u postavkama Postavljanje tekstova na stranicama

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.09.12.1 (12.09.2019)

Generalno: U registru Načina otpreme skraćen naziv na trideset znakova
Adresar: Ispravljeno pretraživanje emailova na komitentima
Adresar: Ispravljeno pretraživanje emailova na osobama
Dokumenti: Omogućeno višestruko fakturiranje povrata od kupca u IFD
WEB: Optimiziran dohvat iznosa košare
WEB: Omogućen završetak narudžbe kad se odabere dostava s naplatom
WEB: Ispravljen bug kad se ne može dodati/izbrisati favorit na prikazu "Tabela"

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.09.06.2 (06.09.2019)

WEB: Ispravljena greška kod kalkulacije stavke prilikom dodavanja u košaru

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.09.06.1 (06.09.2019)

WEB: Ispravljen bug u eksportu tablice rabata za verzije SQL servera 2008 na više

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.09.05.1 (05.09.2019)

Generalno: Dodan poziv importa dokumenata iz tekstualne datoteke u module robnog knjigovodstva
Artikli: Zabranjena mogućnost dodavanja roditelja na razinu 1 web klasifikacije 
Artikli: Na formu artikla dodano polje za unos bruto težine artikla
Artikli: Forma arrtikla proširena, sređeni promptovi, polja povećana...
eRačuni: Ispravljena mogućnost kvarenja iznosa fakture nakon slanja eRačuna s predujmovima prema javnoj nabavi ukoliko slanje nije bilo uspješno
eRačuni: U polje naziva ulice u XML-u za javnu nabavu dodan kućni broj
eRačuni: Prilikom učitavanja eRačuna s interneta 4D Wand će automatski ponuditi izbor/unos partnera ukoliko isti nije pronađen po OIB-u 
eRačuni: Dodano upozorenje ukoliko se šalje eRačun komitentu s upaljenim parametrom "Za eRačun u javnoj nabavi preuzmi podatke kupca s OTP", a ne postoji otpremnica
Izvještaji: Ispravljeno filtriranje dokumenata po tipu ukoliko je odabrano grupiranje ispisa Po partnerima
WEB: Optimizirano slanje podataka prema 4D Wand IMC-u
WEB: Dodana mogućnost odabira izgleda unosa količine
WEB: Implementirana dodatna provjera da se prekine izvršavanje narudžbe ako je baza u procesu ažuriranja
WEB: Prepravljeno učitavanje web parametara u ovisnostima o kojima se znao srušiti web katalog
WEB: Ispravljen naziv partnera na koji je vezan IMC modul
WEB: Dodana mogućnost odabira načina prikaza klasifikacije na webu
WEB: Omogućen horizontalni prikaz klasifikacije(grupa)
WEB: Omogućeno dodavanje linka na slike bannera kroz opis slike
WEB: Omogućeno prikazivanje osnovni/napredni izgled unosa u košaricu
WEB: Napravljeno modalno otvaranje slika na detalju artikla
WEB: Omogućen odabir roditelja podgrupe u horizontalnom izgledu grupa

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.08.29.1 (29.08.2019)

Backup: Ukoliko je definiran folder na koji se snimaju podaci, a isti nije otvoren na putanji, program kreira taj folder
Backup: Omogućen pregled arhiva kroz Windows File Explorer
Dokumenti: Dorađen izračun MP cijene prilikom prijenosa u plansku kalkulaciju iz primke u određenim situacijama
Plaće: Dodane nove šifre priloga 4: 65, 66, 67, 68, 69 i 70
Plaće: Ispravljeno kreiranje virmana ukoliko se koriste naknade koje su 100% podložne ovrsi ili 100% oslobođene ovrhe
POS: Omogućen ispis izvještaja Potvrda o kupovini

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.08.22.1 (22.08.2019)

Dokumenti: Dorađen proces kreiranja odobrenja po cassa scontu da ispravno tretira račune koji su preplaćeni
eRačun: Ispravljen prikaz neto cijene artikla na stavci i dodani podaci o rabatu po stavkama za javnu nabavu
Izvještaji: Na ispisu Narudžba dobavljaču na stranom jeziku napravljeno da se može birati naziv koji se ispisuje, a ne da bude fiksno drugi naziv

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.08.19.1 (19.08.2019)

Izvještaji: Ispravljen ispis i slanje eRačuna sa stavkama koje se zbrajaju po kataloškom broju
Plaće: Ispravljeno kreiranje virmana za naknadu radniku koji ima samo jedan račun

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.08.13.1 (13.08.2019)

Generalno: Ispravljen unos eMail adrese u specifičnim situacijama 
Dokumenti: Na otpremnice dodan ispis otpremnice bez cijena za grosista KTC d.d.
Dokumenti: Prilikom isporuke narudžbe kupca omogućen odabir smjera prijenosnice (na skladište ili sa skladišta)
Dokumenti: Prilikom kreiranja prijenosnice iz naloga za slaganje ispravljen izračun iznosa ukoliko se prijenosnica radi sa skladišta tipa N na skladište tipa M i obrnuto
Dokumenti: Na odobrenom radnom nalogu servisa (RAD) zabranjena izmjena broja dokumenta
Dokumenti: Na odobrenom radnom nalogu servisa vozila (RNL) zabranjena izmjena broja dokumenta
Izvještaji: Ispravljen ispis serijskih brojeva

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.08.09.1 (09.08.2019)

Generalno: Ispravljeno da se ne upisuju pogrešne email adrese na komitenta u posebnim okolnostima prilikom obrade limita
Dokumenti: Na izlaznim fakturama u izboru veznih dokumenata omogućen izbor radnog naloga servisa vozila

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.08.08.1 (08.08.2019)

Carinsko: Ispravljen prikaz broja skladišta na izvještaju Stanje carinskih skladišta
Carinsko: Ispravljen prikaz broja skladišta na izvještaju Stanje carinskih skladišta izračunato po datumskom rasponu
Dokumenti: Minimalni iznos za zaokruživanje zavisnih troškova povećan na 3 kune
Dokumenti: Dorađena poruka kada nije definirana nabavna cijena artikla
eRačun: Shodno telefonskoj uputi Fina-e i Moj eRačun servisa izmjenjeno kreiranje eRačuna za subjekte izvan sustava PDV-a

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.08.01.1 (01.08.2019)

eRačuni: Ispravljen problem sa slanjem eRačuna za subjekte izvan sustava PDV-a
Sastavnice: Omogućeno unošenje komponenti sastavnica putem lokatora 

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.07.30.1 (30.07.2019)

Generalno: Popravljeno da se copy/paste iz excela u lokator na tabelama postavi na ispravan slog
Dokumenti: Ispravljena mogućnost prijave greške prilikom prikazivanja limita nakon sumiranja dokumenata
eRačuni: Ispravljena mogućnost neispravnog slanja predznaka iznosa odobrenja
eRačuni: Ispravljeno učitavanje osnovica PDV-a za račune s prijenosom porezne obveze
Financijsko: Ukoliko se poziva pregled IOS-a po periodima iz 4D Wand Managera postavljeno da se tada ne pamte uvjeti izvještaja
Plaće: Ispravljen ispis postotka doprinosa rekapitulacije plaće za beneficirani radni staž

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.07.24.1 (24.07.2019)

eRačun: Postavljene dodatne kontrole u slučaju problema na strani servisa Moj eRačun kako bi se smanjili izgledi za dvostrukim slanjem istog eRačuna
eRačun: Shodno uputama Fina-e omogućeno slanje negativnog računa kao odobrenje u javnoj nabavi
Dokumenti: Izbačen nepotreban prazni red prilikom ispisa Računa-Otpremnice 

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.07.22.1 (22.07.2019)

Generalno: Import dokumenata i stavki proširen poljem adresant
Adresar: Na formu komitenata dodan parametar Za eRačun u javnoj nabavi preuzmi podatke kupca s OTP
Artikli: Dodano da se kopira i polje mjerena jedinica težine prilikom kopiranja 
Backup 4D: Prilikom arhiviranja se preskaču Windows folderi
Backup 4D: Prilikom arhiviranja se preskaču nepostojeći folderi
Dokumenti: Nakon eventualne greške prilikom preuzimanja potpisanih izdanih eRačuna program nastavlja preuzimanje ostalih dokumenata
Dokumenti: Ispravljeno dodjeljivanje fiskalnog broja kod rezerviranja fakture ako je uključen parametar Prilikom fakturiranja kreiraj neodobrene fakture
Dokumenti: Dorađeno fakturiranje tako da se na fakturu upiše status Importiran ako je uključen parametar 'Unos originalnog broja fiskalnog računa (za knjigovodstvene servise)'
Dokumenti: Zabranjeno odobravanje ručno unesenog računa bez stavki čiji je iznos 0
eRačun: eRačun za javnu nabavu sad specificira točan iznos predujma
eRačun: Omogućeno da se kao kupac u xml za javnu nabavu uzima u obzir komitent s otpremnice ako je na kupcu uključen parametar Za eRačun u javnoj nabavi preuzmi podatke kupca s OTP
eRačun: Sukladno uputama Fina-e dorađen export s pozivom na broj u xml-u za javnu nabavu
eRačun: Sukladno uputama Fina-e dorađen prikaz mjesta otpreme u xml-u za javnu nabavu
eRačun: Sukladno uputama Fina-e dodana polja kontakta za kupca i prodavača za javnu nabavu
eRačun: Sukladno uputama Fina-e dodana polja obrada dokumenta, oznaka blagajnika i vrijeme izdavanja u napomenu za javnu nabavu
eRačun: Sukladno uputama Fina-e dorađeno da iznosi budu formatirani na dva decimalna mjesta u xml-u za javnu nabavu
eRačun: Ispravljeno parsiranje makro-a u napomenama dokumenata prema xml-u

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.07.11.1 (11.07.2019)

eRačuni: Ispravljena mogućnost kvarenja iznosa fakture nakon slanja eRačuna s predujmovima prema javnoj nabavi
Plaće: Ispravljen unos bruto plaće na označene radnike

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.07.10.1 (10.07.2019)

Generalno: Ispravljeno pamćenje putanje importnih datoteka u konverterima
Generalno: Grad Ilok promijenio stopu prireza na 0% od 01.07.2019.g
Generalno: Općina Žakanje promijenila stopu prireza na 0% od 01.01.2018.g
Generalno: Ukoliko nije instaliran .net Framework verzije 4+ 4D Wand će prijaviti grešku prilikom ulaska u program
Generalno: Dodan link registra javnih tijela na poruku o javnom naručitelju
Generalno: Dodana mogućnost da se komitentu trajno isključi poruka da bi po registru trebao biti javni naručitelj
Generalno: U poziv svih izbornih tabela adresanta napravljeno da pamte selektiranog adresanta
Generalno: Konverzija baze Vrste plaćanja u plaćama (PL_VRP)
Generalno: Konverzija baze Vrste rada u plaćama (PL_VRS)
Generalno: Konverzija baze Radnici u plaćama (PL_RAD)
Dokumenti: Na tabeli stavki narudžbi od kupca ispravljen prikaz hot polja 
Dokumenti: Na tabeli stavki dokumenta reversa ispravljen prikaz hot polja
Dokumenti: Dorađen import naloga za slaganje da obradom naloga i kreiranjem sljedećeg dokumenta odradi i dodatne podatke
Dokumenti: Ispravljeno brisanje statusa dokumenta prilikom brisanja Dokumenta
Dokumenti: U proračun potrebnih količina za proizvode dodan proračun potrebnih poluproizvoda s mogućnošću kreiranja radnih naloga za poluproizvode po svim podrazinama
Dokumenti: Prilikom kreiranja dokumenata iz obradi narudžbi dodana provjera limita
eRačuni: Na tabelu statusa eRačuna dodana tipka za poziv uputa
eRačuni: Na tabelu statusa dodan prikaz šifre dodatnog statusa
eRačuni: Po zahtjevu servisa Moj-eRačun promjenjen delimiter poslovnice
Plaće: Ispravljen ispis platnih listića po RS broju
Plaće: Omogućeno stavljanje vrsta plaćanja Van upotrebe
Plaće: Omogućeno stavljanje vrsta rada van upotrebe
Plaće: Omogućeno automatsko izračunavanje iznosa za isplatu na zaštićeni račun u slučaju ovrhe
WEB: Optimizirani upiti i arhitektura u web aplikaciji
WEB: U mobilnoj aplikaciji dodan parametar "Samo dospjele stavke" u Manageru za pregled Dugovanja/Potraživanja. (Android/iOS)

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.07.01.1 (01.07.2019)

Generalno: Uključena mogućnost upisa dodatnih podataka za javnu nabavu na dokumentima Održavanje, Pretplate, Radni nalozi servisa i Radni nalozi servisa vozila
Generalno: Verzija više ne radi na starim verzijama MS Windows-a
Backup: Dodana podrška za arhive veće od 2 GB
Backup: Značajno ubrzano snimanje i učitavanje backup kopija
eRačuni: Dorađen prikaz poruka grešaka validacije
Plaće: Grad Ogulin promijenio stopu prireza na 5% od 01.07.2019.g.
Plaće: Općina Štefanje promijenila stopu prireza na 0% od 01.06.2019.g.

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.06.27.1 (27.06.2019)

Generalno: zadnja verzija 4D Wand sustava koja radi na operativnim sustavima koje više ne podržavamo

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.06.18.1 (18.06.2019)

Generalno: Ispravljen copy/paste napomena (tekstualnih  polja)
Generalno: Spriječeno rušenje 4D Wand-a ako servis Moj eRačun javi neispravan odgovor prilikom slanja eRačuna
Generalno: Ispravljeno paljenje oznake Primatelj eRačuna prilikom importa komitenata
Generalno: Ispravljeno paljenje oznake Primatelj eRačuna prilikom importa osoba
Generalno: Ispravljeno postavljanje boja na glavnom ekranu 4D Wand-a prilikom ulaska u program
Generalno: Ispravljen ispis 2D Barcode-a na izvještajima ako je dokument plaćen u cijelosti
Autorski honorari: Ispravljen izračun ukupnog troška na ispisu Ispis obračuna naknade - isplatna lista za  vrstu honorara stručno osposobljavanje
Dokumenti: Ispravljeno premještanje stavki u specifičnim situacijama
Dokumenti: Osigurano da se ne može pokvariti redni broj stavki u određenim situacijama
Dokumenti: Na upitu izvještaja dokumenta dodano da se pamti adresant prilikom ponovnog poziva izborne tabele
Financijsko: Na formi dnevnika dodano da se pamti adresant prilikom ponovnog poziva izborne tabele
Financijsko: Na formi pretraživanja dnevnika dodano da se pamti adresant prilikom ponovnog poziva izborne tabele
Financijsko: Na upitu izvještaja dnevnika dodano da se pamti adresant prilikom ponovnog poziva izborne tabele
Financijsko: Na tabeli IOS dodano da se pamti adresant prilikom ponovnog poziva izborne tabele
Financijsko: U šablonu UF-a dodana mogućnost odabira Račun dobavljača/Napomena s dokumenta pod vezni dokument
Statistike: Ispravljena greška zbog koje se u nekim slučajevima nisu popunili svi artikli u statistiku

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.06.13.1 (13.06.2019)

eRačuni: Ispravljeno prepoznavanje praznih eRačuna napravljenih PDF printerom Elektroničkih računa

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.06.12.1 (12.06.2019)

Artikli: Ispravljeno rušenje 4D Wand-a prilikom pretraživanja dodatnih attributa
Dokumenti: Ispravljen prikaz tagiranih/ne tagiranih dokumenata na tabeli 
Dokumenti: Prilikom popunjavanja primke iz narudžbe od dobavljača ispravljeno popunjavanje carinske tarife na stavci
Dokumenti: Prilikom zaprimanja stavki iz narudžbi od dobavljača za komitenta ispravljeno popunjavanje carinske tarife na stavci
Dokumenti: Prilikom knjiženja gotovinskog računa u blagajnu ispravljeno popunjavanje naziva komitenta
FAP: Novi TI-POD obrazac

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.06.10.2 (10.06.2019)

Generalno: Ispravljena provjera licenci za Omnizon (Megatrend) Redok import narudžbi
eRačuni: Dodati prikaz poruke koju servis vrati nakon neuspješne validacije eRačuna
eRačuni: Ispravljeno slanje eRačuna u cijelosti uplaćenog predujmom

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.06.10.1 (10.06.2019)

Generalno: Omogućeno slanje eRačuna za javnu nabavu
Generalno: Ispravljena mogućnost neispravnog prikaza trgovačkog predstavnika na tabeli partnera
Generalno: Napravljeno popunjavanje jedinica mjera za eRačune na defaultnim jedinicama mjere
Autorski honorari: Prilikom unosa vrste honorara dodano popunjavanje opisa slučajnim vrijednostima radi nasilnog gašenja aplikacije
Dokumenti: Ugrađena funkciju za provjeru OIB-a javne nabave na formi partnera
Dokumenti: Ugrađena funkciju za provjeru OIB-a javne nabave na formi dokumenata
Dokumenti: Ugrađena funkciju za provjeru OIB-a javne nabave prilikom kreiranja dokumenata
Dokumenti: Ugrađena funkciju za provjeru OIB-a javne nabave prilikom slanja eRačuna
Dokumenti: Ubrzano otvaranje tabele dokumenata
Dokumenti: Na tabelu stavki dokumenata dodana hot polja za prikaz raspoložive i POS količine 
Dokumenti: Parametar "Oboji crveno i stavke čija je količina manja od raspoložive" od sad uzima i količine POS u obzir
Dokumenti: Import dokumenata, stavki i serijskih brojeva nadograđen s importom broja i datuma narudžbe
eRačuni: Dodano novo polje za jedinicu mjere koja se šalje na eRačunima
eRačuni: Dodana provjera registra Oznaka procesa
eRačuni: Dodana provjera IBAN-a kod slanja eRačuna
eRačuni: Ugrađena zabrana slanja eRačuna koji imaju obračun poreza sa šifrom 22 - Oporezivo - porezni obveznici (Tuzemne isporuke)
eRačuni: Ugrađena zabrana slanja eRačuna koji imaju obračun poreza sa šifrom 23 - Oporezivo - porezni obveznici (Tuzemni prijenos porezne obveze) za javnu nabavu
eRačuni: Dorađeno automatsko popunjavanje datuma ulaznog računa kod importa eRačuna
eRačuni: Napravljeno da se za eRačune s prijenosom porezne obveze prikaže samo jedan subtotal
eRačuni: Dorađeno popunjavanje datuma ulaznog računa prilikom učitavanja u 4D Wand
eRačuni: Dorađeno popunjavanje datuma unosa kada su datumi otpreme iz prethodnih mjeseci u odnosu na mjesec datuma računa kod importa eRačuna
Financijsko: Dodana provjera dimenzija po registru prilikom odobravanja naloga
Financijsko: Dodan standardni import i import iz memorije s pretragom proknjižene stavke za adresanta po veznom dokumentu
Izvještaji: Na ispisu otpremnice za KTC maknut prikaz valute plaćanja
Izvještaji: Ispravljen ispis bar koda na komisijskoj izdatnici, otpremnici i računu za KTC
Izvještaji: Ujednačen prikaz postotka PDV-a na ispisima računa
Izvještaji: Omogućen izbor naziva artikla koji će se ispisati na izvještajima
Plaće: Prilikom unosa vrste zarada, naknada i obustava dodano popunjavanje opisa slučajnim vrijednostima radi nasilnog gašenja aplikacije
WEB: Dodano logiranje ručnog poziva importa svih narudžbi
WEB: Dodano logiranje ručnog poziva importa jedne narudžbe
WEB: Na mobilnoj aplikaciji dodan opis "provjera isključena" i "nepoznati artikl" umjesto oznaka (Android/iOS)
WEB: Ispravljeno učitavanje stavki narudžbe kad se šalje s mobilne aplikacije

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.05.23.1 (23.05.2019)

Generalno: Omogućeno skakanje kursora miša na predodređenu tipku poruke (ako je uključena opcija windows-a) 
Generalno: Omogućeno višestruko brisanje osoba
Generalno: Dodana mogućnosti ispisa rabatne politike za jednog proizvođača
Generalno: Napravljeno da se iznos za ispis i eksport preko Rpt i Exp klasa propuštaju kroz funkciju koja radi odgovarajuću preciznost za picture poslan u parametru
Artikli: Roba može promijeniti tip ako je kartica prazna i nije vezana na vozilo ili objekt
Blagajna: Ispravljeno knjiženje računa u blagajnu u slučaju da se svi računi trebaju knjižiti u jednu temeljnicu
Dokumenti: Dodana mogućnost označavanja dokumenata prema statusu plaćanja
Dokumenti: Napravljeno kreiranje primke za trgovačku robu iz povrata komisijskom dobavljaču
Dokumenti: Na dokumente ULN, PON, IZP i OTP dodana kolona Napomena
eRačuni: Ispravljeno slanje eRačuna s načinom obračuna poreza Prijenos porezne obveze
eRačuni: Ugrađena prava pristupa za slanje i primanje eRačuna i uklonjene razine pristupa
Financijsko: Ispravljen ispis izvještaja  Kartica konta za obračun PDV-a
Financijsko: Ispravljen ispis izvještaja  Zbirni izvještaj po PDV obračunu
POS: Dodan parametar Ispis podataka prodavača u ovisnosti o kojem se u header-u izvještaja ispisuje ili ne podatak o prodavaču
Putni nalozi: Omogućeno da ispis Liste putnih naloga radi s označenim podacima
Sastavnice: Prilikom dodavanja komponente na artikl označen kao Roba otvara se upit za potvrdu pretvaranja Robe u Proizvod
WEB: Dodana provjera i ID partnera kod broja narudžbe koji već postoji
WEB: omogućeno slanje slika sa specijalnim karakterima prema 4D Wand IMC-u
WEB: Omogućena provjera poslanih podataka prema 4D Wand IMC-u

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.05.14.1 (14.05.2019)

Generalno: Ispravljena nemogućnost odobravanja inventure na skladištu na kojem se ne vode LOT-ovi
Generalno: Na svim klasama  ulaznih i izlaznih dokumenata omogućen unos stavki po normativu
Generalno: Nakon unosa stavki po normativu omogućeno automatsko rastavljanje stavki ako se radi o komisijskim dokumentima
Dokumenti: Omogućeno kreiranje dokumenta PRK za komitenta kojem nije dozvoljeno izdavanje dokumenata
Dokumenti: Na radnim nalozima servisa dodan izvještaj Promet radnih naloga po radnicima
Dokumenti: Na radnim nalozima servisa vozila dodan izvještaj Promet radnih naloga po radnicima
eRačuni: Usklađen eksport i import polja za bruto iznos računa
Izvještaji: Ispravljeno kumuliranje stavki izvještaja Struktura stanja skladišta kumulativno po skladištima/artiklima
Izvještaji: Na izvještaju trgovačke knjige (proširene) omogućeno sumiranje po periodima i grupiranje po periodima
POS: Ispravljen ispis 2D barcode-a na A4 ispisima
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC ispravljene i proširene poruke upozorenja kada nije dostupana internet veza, 4D Komunikator ili Socket Server (Android/iOS)
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC vizualno ažurirana potraživanja i dugovanja za Manager (Android/iOS)

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.05.09.1 (09.05.2019)

Generalno: Na tabeli podataka o korisniku dodan podatak da li je POS sajamski
Artikli: Na tabelu proračun količina komponenti dodana kolona skladišno mjesto
Dokumenti: dodana prijava greške ako se pokušava odobriti dokument u koji se trenutno upisuje stavka
Dokumenti: Dorađena zabrana odobravanja primke, primke na komisiju i carinske primke ako u stavkama ima proizvode da ovisi o postavljenom parametru
Dokumenti: Dorađeno sumiranje Primke nastale od knjigovodstvenog zapisa
Dokumenti: Na unosu realizacije usluge dodan izračun sati u ovisnosti o popunjenim datumima i vremenima
POS: S POS-a se šalje podataka da li je određena POS kasa sajamska i ako je, puni se struktura firme i prikazuje se kolona na licencama POS-a
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC optimizirani procesi dohvata podataka za Manager (Android/iOS)
WEB: Na mobilnoj aplikaciji 4D Wand IMC dodani ukupni iznosi za potraživanja i dugovanja u Manager-u (Android/iOS)

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.05.07.1 (07.05.2019)

Generalno: Napravljen RI registara Vrsta dokumenata vezanih s diska 
Generalno: Import naloga za slaganje iz WMS sustava nadograđen da dokumente koje kreira u kreator dokumenta upisuje kreatora naloga za slaganje
Generalno: Import naloga za slaganje iz WMS sustava nadograđen da dokumente koje kreira upisuje izvor Dokument nastao importom naloga za slaganje iz WMS sustava
Adresar: U modulu adresar u izbornik Registri dodan poziv registra Vrste dokumenata sa diska
Adresar: Na tabeli pregleda dokumenata s diska u padajući izbornik Pregled dodan poziv registra Vrste dokumenata sa diska
Artikli: Omogućeno da se kopiranjem robe kopira i  Težina po jed. mjere
Autorski honorari: Ispravljeno iskazivanje ukupnog troška na izvještaju Isplatna lista za obračun za tip autorskog honorara Stručno osposobljavanje
Autorski honorari: Na tabelu stavki obračuna dodana kolona napomene s radnika
Blagajna: Na formi temeljnice omogućeno da se pamti zadnji odabrani datum i nudi na unos nove temeljnice
Dokumenti: Na tabelu prijenosnica dodane kolone i hot polja s dimenzijama 
Dokumenti: Na tabelu pretponuda dodana kolona D (dokumenti vezani s diska)
Dokumenti: Na tabelu ponuda dodana kolona D (dokumenti vezani s diska)
Dokumenti: Dodan parametar za isključivanje Razduženja skladišta (RAS) iz obrade kreditnih limita
Dokumenti: Import dokumenata, stavki i serijskih brojeva usklađen da dozvoli import određenih dokumenata za komitente kojima je spriječeno izdavanje dokumenata
Dokumenti: Dodana zabrana odobravanja Primke na komisiju (PRK) ako u stavkama ima proizvode
Dokumenti: Na tabelu kartice dodana kolona Neto devizna cijena
Dokumenti: Ako je upaljen parametar Oboji crveno i stavke čija je količina veća od raspoložive u izračun količine uzeta u obzir i količina složena
Financijsko: Import stavki dnevnika dorađen da prepoznaje komitente i po OIB-u
WEB: Na 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji napravljene sitne ispravke i poboljšanja za Manager modul (Android/iOS)
WEB: Ispravljen problem s prvim pokretanjem 4D Komunikatora nakon osvježavanja verzije 4D Wand sustava
WEB: Ispravljeno rušenje 4D Komunikatora kod poziva generiranja izvještaja Dugovanja ili Potraživanja kroz mobilnu aplikaciju

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.04.30.1 (30.04.2019)

Adresar: Ispravljeno da se prilikom unosa/izmjene IBANA ne prijavi poruka o brisanju eMaila
Adresar: Ispravljena izmjena komitenta na formi osobe da ne prijavljuje grešku slog mijenjan na drugoj radnoj stanici
Adresar: Ispravljeno da se prilikom stavljanja osobe van upotrebe prikažu osobe u upotrebi na kartici Komitenti
Adresar: Na tabelu komitenata dodana kolone šifra i naziv grupe komitenata
Dokumenti: Ispravljen ispis izlazne strane prijenosnice ukoliko u stablu postoji nivelacija
FAP: Ispravljeno popunjavanje polja datuma na obrascu TZ
Statistike: Ukinuta provjera prava za pristup modulu Statistike
WEB: Ispravljeno povremeno rušenje mobilne aplikacije prilikom provjere artikla za Inventuru
WEB: Poboljšana sigurnost podataka na 4D Wand IMC Web aplikaciji
WEB: Ispravljeno rušenje komunikator-a u određenim situacijama
WEB: Za 4D Wand IMC mobilnu aplikaciju (Android, iOS) objavljen novi modul Manager

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.04.15.1 (15.04.2019)

Generalno: Dodana stopa prireza 9% za grad Bjelovar koja vrijedi od 01.05.2019
Dokumenti: Ispravljen proces učitavanja zadnjih prodajnih cijena odabranog komitenta da ne radi nad odobrenim dokumentima
Dnevnici: Omogućeno da se pamte kolone tabele
Izvještaji: Kada se prvo pozvao ispis sa include-anim logotipom, tada se remetio staromodni prikaz logotipa kada se ide ispisati nešto drugo
Izvještaji: Ako je račun u cijelosti plaćen ispravljeno da prilikom ispisa ne nastaje 2D barkod za plaćanje
PDV: Ispravljeno da se može više puta pozvati ispis PDV obrasca ako je uključeno popunjavanje obrasca bez word-a 
Plaće: Omogućen ispis obrasca R1 (Potvrda o plaći)
WEB: Implementirano prepoznavanje dodatnih šifri kod importa artikla preko .csv/.txt datoteke

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.04.03.1 (03.04.2019)

Financijsko: Ispravljeno popunjavanje datuma dospijeća na stavci financijskog dnevnika prilikom automatskog knjiženja RNL, RAD, RNU
WEB: Ispravljen izračun kolone Zaliha u tablici Stanjas, te dodana kolona Raspoloživo
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Android dodana mogućnost provjere artikla u 4D Wandu kod skeniranja za inventure
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Apple iOS dodana mogućnost provjere artikla u 4D Wandu kod skeniranja za inventure

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.04.01.1 (01.04.2019)

Generalno: Ispravljena provjera licenci za modul eksporta i importa Omnizon (Megatrend Redok) 
Generalno: Ispravljeno aktiviranje 4D Wand-a nakon gašenja splash screen-a
Financijsko: Ispravljen ispis stavki dobivenih pretraživačem da ispisuje kunske vrijednosti, a ne devizne

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.03.26.2 (26.03.2019)

Generalno: Ispravljeno da se na izbor godine ne ruši 4D Wand ukoliko se prije toga radilo slanje platnih lisrtića putem e-mail adresa

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.03.26.1 (26.03.2019)

Artikli: Ispravljen proces označavanja artikala sa zalihom starijom od da ispravno označava artikle koji su na KOI i REI ako je odabran uvjet označi za sva skladišta
Dokumenti: Ispis Narudžba dobavljaču na stranom jeziku uređen da bude u skladu s ostalim ispisima narudžbi na stranom jeziku
Dokumenti: Ispis Narudžbe dobavljaču na njemačkom jeziku ispravljen da prikazuje neto cijene i iznose
Dokumenti: Za račun s posebnim postupkom oporezivanja dozvoljen ispis samo Računa i Računa-otpremnice za poseban postupak oporezivanja marže 
eRačuni: Ispravljena mogućnost da se račun prijavi kao arhiviran ako se datoteka nije mogla snimiti na predviđenu lokaciju na disku 
eRačuni: Osigurano ispravno arhiviranje eRačuna u slučaju da servis eRačuna nije ispravno prijavio status
eRačuni: Ako se šalje račun s posebnim postupkom oporezivanja napravljeno da se specifičan RPT pošalje kao prilog
Izvještaji: Ispravljeno slanje dokumenta na e-mail za trgovačke predstavnike u ovisnosti o parametru programa
PDV: Ispravljen izračun iznosa na ZP obrascu za način obračuna PDV-a 39 - Isp. dob. u drugim drž. EU (samo za ZP)
PDV: Način obračuna PDV-a  38 - Oslobođeno - obavljene usluge unutar EU (bez obzira na tarifu) (ne ide u ZP) stavljen van upotrebe
Plaće: Omogućeno slanje obrasca IP i DNR putem mail lista, te njihovo kriptiranje
Plaće: Omogućeno slanje platnih listića na email listu
Plaće: Omogućeno dodjeljivanje email adrese osobi tipa Platni listić
Plaće: Na formu djelatnika dodano polje za upis ključa za kriptiranje izvještaja koji se šalju e-mailom
WEB: Ispravljena mogućnost beskonačne petlje kod odabira dodatka klasifikacije ili filtriranja artikla

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.03.14.1 (14.03.2019)

Artikli: Ispravljen proces označavanja artikala sa zalihom starijom od da ispravno označava artikle koji su na KOI i REI ako je odabran uvijet označi za sva skladišta
Dokumenti: Dorađeno upozorenje prilikom promjene skladišta nad dokumentom nivelacije koji sadrži stavke
Dokumenti: Dorađen proces kreiranja narudžbi dobavljača od narudžbi od kupca da ako radi za označene dokumente  ne mogu postaviti uvijeti skladišta, datumskog raspona i raspona brojeva
Financijsko: Omogućeno da se importom izvoda u opis knjiženja upisuje 50 karaktera umjesto 40
Financijsko: Dopuštena mogućnost da u specifičnim situacijama ne moraju biti upisane Šifra djelatnosti i Područje djelatnosti za obrazac U-ra
Financijsko: Na ispise kartica komitenata dodan ispis filtera po adresantu
Izvještaji: Ispravljeno isključivanje internih dokumenata iz ispisa količina i iznosa ako skladište nije zadano
WEB: Omogućeno izvršavanje narudžbe s 4D Wand IMC mobilne aplikacije kada nisu upisani parametri za slanje Email potvrde
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Android ispravljen format broja zalihe
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Apple iOS ispravljen format broja zalihe
WEB: Dodano vrijeme isteka od 10 sekundi ako je server 4D Komunikatora zablokiran

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.03.07.1 (07.03.2019)

Dokumenti: Ispravljen ispis računa s porezom na motorna vozila na rekapitulaciji svih knjiga IRA - RPT 2001
Dokumenti: Izmijenjena poruka kod odobravanja nivelacije kojoj je promijenjeno skladište nakon popunjavanja stavki
Dokumenti: Prilikom kreiranja Otpremnice iz Povrata robe izdane na komisiju (KOU) količine lotova su ostajale negativne
Dokumenti: Ako LOT nema upisan datum u rok trajanja, na ispisu se ne ispisuje naslov "Rok trajanja"
Financije: Kod exporta obrasca OKFŠ datum kreiranja se nije punio
Financije: Prilikom  punjenja KPI, u izlazne račune se upisuje fiskalni broj umjesto internog
Financije: Prilikom sumiranja naloga u slučaju da je na stavci dnevnika definiran adresant, komitent ili komercijalist koji ne postoji, isti će biti obrisan sa stavke umjesto prijave greške
Financije: Isključena kontrola postojanja komercijalista prilikom odobravanja financijskih naloga
Generalno: Ispravljeno prikazivanje splash ekrana ispred poruke 4D Wand sustava u nekim situacijama
Veleprodaja: Ispravljeno generiranje serijskih brojeva na radnom nalogu sastavnice
WEB: Ispravljen validator e-mail adrese na formi narudžbe
WEB: Ispravljena mogućnost da komunikator prijavi uspješno oslobađanje popisa prijavljenih aplikacija iako oslobađanje nije uspjelo
WEB: Ispravljeno zaključivanje narudžbi da se izvršava u jednoj transakciji
WEB: Ispravljen eksport slika za banner
 

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.02.28.2 (28.02.2019)

Adresar: Na formu komitenta vraćena tipka za izbor sjedišta

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.02.28.1 (28.02.2019)

Generalno: Dodana mogućnost oporavka 4D Wand sustava u slučaju da je došlo do greške na dijagnostičkim tablicama
Generalno: Na formu organizacijske jedinice postavljen obavezan odabir komitenta
Adresar: Dorađen import komitenata da može importirati osnovne i eRačun e-mail adrese
Adresar: Dorađen import osoba da može importirati osnovne i eRačun e-mail adrese 
Adresar: Dorađena forma komitenta za lakši unos e-mail adresa
Adresar: Na formu unosa osobe dodane kartice
Adresar: Na formu za unosa osoba dodan tab emailovi
Adresar: Na formu za unosa komitenata dodan tab emailovi
Dokumenti: Prilikom odobravanja primke dodana provjera zavisnih troškova i iznosa troškova upisanih na primci
Dokumenti: Napravljena zabrana izmjene otpremnice ako je nastala importom iz POS-a
Dokumenti: Ispravljeno rastavljanje stavki primke po narudžbama dobavljaču
Dokumenti: Promijenjen naziv načina obračuna PDV-a broj 38 u Obavljene usluge unutar EU (bez obzira na tarifu) (ne ide u ZP)
Dokumenti: Ispravljen prikaz broja narudžbe kupca prilikom isporuke ako je broj alfanumerički
Financijsko: Ispravljeno filtriranje datuma na ispisima Dnevnika analitike i Dnevnika analitike skraćeni
Financijsko: U Import dnevnika financijskih naloga dodati mogućnost importa adresanta i trgovačkih predstavnika po šifri
Financijsko: Napravljen konverter za generički eksport i import kontnog plana
Izvještaji: Dorađeni podaci o dobavljaču u ispisu narudžbe dobavljaču na engleskom jeziku
Izvještaji: Unificirani ispisi narudžbi dobavljačima na stranom jeziku
POS: Na strukturu firme za POS kasu dodana oznaka da je POS kasa zatvorena i da se s nje ne importiraju dnevni prometi i ne zauzimaju licence
Putni nalozi: Omogućeno knjiženje deviznih iznosa obračuna u financijsko knjigovodstvo
WEB: Ispravljeno slanje stanja zaliha po skladištima ako postoje upisane minimalne, maksimalne i optimalne količine na skladištu
WEB: Ispravljeno slanje datoteka NarudzbaSessionError.cshtml prema 4D Wand IMC-u
WEB: Dodan izračun artikla s povratnom naknadom

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.02.18.1 (18.02.2019)

Dokumenti: Zabranjeno odobravanje povrata dobavljaču na maloprodajnom skladištu ako nabavna cijena nije ispravno upisana
eRačuni: Ispravljeno da se prilikom slanja eRačuna iz IFD odabirom opcije Pošalji kao e-Dokument ne prijavljuje greška
Financijsko: Prilikom popunjavanja KPI-a ispravljeno popunjavanje nepriznate osnovice u priznati izdatak za nepriznate osnovice 13% i 5%
PDV: Napravljeno čišćenje specijalnih znakova kod eksporta obrasca U-RA
PDV: Dodana provjera komitenta na organizacijskoj jedinici kod eksporta obrasca U-RA

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.02.13.1 (13.02.2019)

Generalno: Nakon logina dodan ekran s dodatnim informacijama
Dokumenti: Ispravljeno popunjavanje email adrese za komitenta prilikom slanja e-maila iz radnih naloga
e-Račun: Ispravljeno specifično učitavanje e-mail adresa s imenika kod slanja e-Račun
Financijsko: Prilikom učitavanja izvoda dodana poruka upozorenja prilikom dodavanja nepostojećeg žiro računa na komitenta

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.02.07.1 (07.02.2019)

Generalno: Ispravljeno da se na memorandumu dokumenata ispisuje e-mail adresa ako ne postoji definiran logo u slici
Dokumenti: Na obradi narudžbi od kupca ispravljeno filtriranje po skladištima
Dokumenti: Na obradi narudžbi od dobavljača ispravljeno filtriranje po skladištima
eRačuni: Dorađeno da se ne zapišu dodatne baze ako se prekine rad importa eRačuna
Izvještaji: Ispravljen redoslijed ispisa rabatne politike kod ispisa jednog komitenta po redoslijedu unosa
Osnovna sredstva: Ispravljen izračun broja mjeseca amortizacije
Plaće: Proširene kolone datuma u excel obrascu JOPPD
WEB: Dorađena validacija polja email prilikom slanja narudžbe
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Apple dodan brzi način unosa stavki za Inventuru
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Android dodan brzi način unosa stavki za Inventuru

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.02.04.1 (04.02.2019)

Generalno: Na ekran za prijavu dodana obavijest o prestanku podrške za određene verzije MS Windows-a

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.01.31.1 (31.01.2019)

Generalno: Dodana stopa prireza 7% za općinu Trnovec Bartolovečki koja vrijedi od 01.02.2019
Generalno: Vraćen pregled klase SPE -  Specifikacija čekova
Generalno: Na registru komercijalista omogućen izbor osobe iz imenika 
Generalno: Prilikom slanja izvještaja e-Mailom omogućeno kopiranje emaila komercijalista u CC ili BCC
Generalno: Konverzija baze Racuni modula blagajne
Generalno: Konverzija baze Temeljni modula blagajne
Generalno: 4D Man usklađen s izmjenama u bazama Racuni i temeljni
Generalno: U 4D Man dodane datoteke financijske analize i planiranja FI_Izv, FI_Kta, FI_Sta, FI_Tot i FI_Mtr
Adresar: Dodano sortiranje označenih komitenata po nazivu prije ispisa kuverti
Adresar: Osigurano da se ispravno uključuje oznaka da je komitent ili osoba primatelj eRačuna ako se putem alatne trake dodaju emailovi za eRačune 
Adresar: Omogućeno spajanje komitenata bez obzira na uključen parametar eRačuna
Autorski honorari: Omogućeno knjiženje u blagajnu gotovog novca
Dokumenti: Ispravljeno punjenje tečaja kod kreiranja potvrda narudžbi dobavljaču
Dokumenti: Na obradi narudžbi od kupca dorađeno da sortiranje ne resetira donju tabelu
Dokumenti: Na obradi narudžbi od dobavljača dorađeno da sortiranje ne resetira donju tabelu
Dokumenti: Napravljeno razdvajanje stavki primke po narudžbama dobavljaču u skladu s uključenim parametrima
Dokumenti: Dodana mogućnost da se kod zaprimanja narudžbi dobavljaču filtriraju stavke koje su u dolasku
Dokumenti: Ispravljen rad importa na zaprimanju robe iz narudžbi od dobavljača ako u importnoj datoteci postoji nepoznati identifikator artikla
Dokumenti: Prilikom odobravanja inventurnog viška isključen upis podataka o zadnjoj nabavnoj cijeni
Dokumenti: Ispravljena nemogućnost zaključivanja radnog naloga sastavnice ako na komponentama nisu upisani lotovi iako se na skladištu sirovina ne vode lotovi
Dokumenti: Ispravljeno prepisivanje devize s komitenta na dokument ako je šifra devize manja od 100
Dokumenti: Na ispisu otpremnice bez cijena proširena kolona jedinice mjere
Dokumenti: Ubrzano učitavanje tabele radnih naloga servisa vozila
Dokumenti: Iz naloga za slaganje omogućeno kreiranje prijenosnica
Dokumenti: Iz naloga za slaganje omogućeno kreiranje razduženja skladišta
e-Računi: Omogućeno definiranje osnovnog broja ispisa za slanje IFD dokumenata putem eRačuna
FAP: Omogućen ispis novog neprofitnog obrasca
Financijsko: Novi kontni plan za neprofitne
Financijsko: Ispravljen ispis izvještaja Višestruki ispis --> Kartica svih konta za komitente (GLK-42) da radi prema datumu poslovnog događaja
Financijsko: Export i import financijskih dokumenata nadograđen s mogućnošću importa i exporta trećeg reda napomene (dostavnice dobavljača na UF) 
Izvještaji: Ispravljen ispis rabatne politike kada je u drugom uvjetu odabrano Po redoslijedu unosa
Osnovna sredstva: Omogućen prikaz broja u tipu dokumenta većeg od 999
Plaće: Omogućeno postavljanje naslova polja Broj bodova,  Koeficijent uvjeta rada, Koeficijent složenosti rada, Koeficijent 1 i Koeficijent 2
WEB: Ispravljen osnovni sort po Nazivu da se ispravno prikazuje u listi i omogući sort po odabranom Identu
WEB: Omogućeno slanje potvrde narudžbe na više email adresa
WEB: Dodana napomena upozorenja ako dođe do problema prilikom slanja Email potvrde

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.01.18.1 (18.01.2019)

Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom unosa stavke primke ne briše podatak o rabatu
Dokumenti: Ispravljeno popunjavanje nabavne cijene prilikom kreiranja narudžbe dobavljačima iz narudžbe kupaca
WEB: Na mobilnoj aplikaciji za Android ispravljen unos stavke kada se unosi s vanjskim čitačem
WEB: Na mobilnoj aplikaciji za Android usklađen decimalni separator i format brojeva s postavkama regije
WEB: Na mobilnoj aplikaciji za iOS usklađen decimalni separator i format brojeva s postavkama regije

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.01.15.1 (15.01.2019)

Generalno: U prijenos nove godine dodana baza AtributiVeze
Generalno: Ubrzan konverter komitenata
Generalno: Ubrzan konverter radnika
Generalno: Ubrzan konverter osoba
Dokumenti: Prilikom kopiranja odobrene inventure na kojoj su evidentirani LOT-ovi više se ne kopiraju korektivni LOT brojevi
Dokumenti: Ispravljena mogućnost kvarenja rezervirane količine prilikom importa dokumenta iz trn datoteke
Dokumenti: Ispravljeno pamćenje uvjeta na procesu Automatskog kreiranja narudžbi dobavljačima iz narudžbi od kupaca
Dokumenti: Dodana zabrana unosa LOT-ova/serijskih brojeva na rezerviranim izlaznim računima
FAP: Usklađen PD obrazac s novim pravilnikom
FAP: Usklađen SR obrazac s novim pravilnikom
FAP: Usklađen TZ obrazac s novim pravilnikom
Izvještaji: Ispravljen ispis iznosa na ručno napravljenom inventurnom manjku
Izvještaji: Na izvještaju RPT- 212 (Otpremnica bez količina) centriran ispis jedinice mjere
PDV: Napravljen eksport XML obrasca U-RA za e-Poreznu
Plaće: DNR obrazac usklađen s novim pravilnikom
Plaće: IP obrazac usklađen s novim pravilnikom
WEB: Ispravljen prikaz cijene akcije prije sniženja
WEB: Ispravljen prikaz akcijske cijene ako je katalog isključivo VP

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.01.11.1 (11.01.2019)

WEB: Ispravljeno rušenje kataloga ukloliko je uključen parametar 4D Wand IMC je isključivo veleprodajni katalog

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.01.10.1 (10.01.2019)

Generalno: Ispravljena konverzija e-Mail adresa u tvrtkama kojima je posljednja otvorena godina manja od 2003. godine
Artikli: Ispravljeno postavljanje transakcije nad exportom artikala u trn datoteku kako bi export brže radio
Dokumenti: Prilikom premještanja eRačuna iz godine u godinu status eRačuna više ne postaje "Obrisan"
Dokumenti: Na ispisima IOS i Opomena iz tabele računa omogućen ispis logo-a preko cijele stranice
Dokumenti: Dorađen prikaz nabavne cijene objekta kod unosa stavke s objektom u zapisnik o promjeni nabavne vrijednosti
Dokumenti: Dorađen prikaz nabavne cijene kod unosa objekta na stavkama izlaznih dokumenata
Dokumenti: Dorađena provjera izlaska iz raspona brojeva kod dodavanja novog dokumenta
Dokumenti: Ispravljeno višestruko označavanje naloga za slaganje
Dokumenti: Ispravljen prikaz zavisnih troškova po zadnjoj kalkulaciji na tuzemnim ulaznim dokumentima
Dokumenti: Na svim vrstama primki omogućeno učitavanje zadnje bruto cijene i rabata dobavljača
Dokumenti: Dodana mogućnost kreiranja Narudžbi dobavljaču (NAR) od Narudžbi kupaca (ULN) na odabranom skladištu
Dokumenti: Na importu stavki kod obrade narudžbi dobavljaču (NAR) dodana mogućnost vezivanja stavke za konkretnu ulaznu narudžbu
Dokumenti: Na formu stavki Primki na skladište po nabavnim cijenama dodano polje za unos maloprodajne marže na stvarnu nabavnu cijenu
Financijsko: Na izvještaju IOS-a za usklađenje dodan ispis napomene i polja za potpis
Izvještaji: Omogućeno da se u footer može postaviti dinamički izraz s karakterima Č, Ć, Ž, Š, Đ
PDV: Omogućeno filtriranje knjiga PDV-a po tipovima računa/eRačuna
Plaće: Ispravljen rad importa radnika
Plaće: Ispravljen ispis rekapitulacija po stručnim spremama i satima rada kada je odabran uvjet  rad u cijelom periodu
Plaće: Ispravljeno da se u JOPPD obrascu redak s razdobljem godine uvijek prikazuje na kraju za radnika
Plaće: U prilog 2 obrasca JOPPD dodana šifra 5404 - Osiguranik po osnovi udomitelja, ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb ili drugo tijelo sukladno posebnom propisu
Plaće: U prilog 3 obrasca JOPPD dodana šifra 4055 - Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa koji HZMO isplaćuje osiguraniku, prema zakonu kojim se uređuje prijenos mirovinskih prava, a čija su mirovinska prava stečena u Europskoj uniji prenijeta u sustav mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj
Plaće: U prilog 3 obrasca JOPPD dodana šifra 5113 - Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi standardnog udomitelja
Plaće: U prilog 3 obrasca JOPPD dodana šifra 5114 - Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi specijaliziranog udomitelja za djecu
Plaće: U prilog 4 obrasca JOPPD dodana šifra 64 - Troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak
POS: Ispravljen naknadni ispis računa sa serijskim brojevima s tabele računa
POS: Ispravljeno popunjavanje polja Email prilikom unosa komitenta
WEB: Omogućeno uzlazno/silazno osnovno sortiranje po Identu, Nazivu i Cijeni
WEB: Pamćenje željenog sorta prebačeno u cookie
WEB: Omogućen prikaz naziva dokumenta na detalju artikla
WEB: Ugrađeno prepoznavanje artikla po dodatnim šiframa
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Andorid dodana mogućnost slanja svih završenih dokumenta na e-mail
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Apple dodana mogućnost slanja svih završenih dokumenta na e-mail

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.01.04.1 (04.01.2019)

Generalno: Dodana stopa prireza za općinu Sveta Nedjelja od 0% koja vrijedi od 01.01.2019
WIF: Ispravljeno otvaranje datoteka kod višestrukog poziva
WEB: Ispravljeno pokretanje komunikatora kada nije upisana godina za automatske obrade
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Android omogućeno da se svi poslani dokumenti spremaju i čuvaju na uređaju
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Apple omogućeno da se svi poslani dokumenti spremaju i čuvaju na uređaju
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Android ispravljeno prepoznavanje decimalnog separatora kad je na uređaju hrvatski jezik
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Apple ispravljeno prepoznavanje decimalnog separatora kad je na uređaju hrvatski jezik
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Android dodan hold za brisanje profila
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Apple dodan swipe za brisanje profila
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Android implementirane dodatne provjere statusa zahtjeva prema serveru
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Apple implementirane dodatne provjere statusa zahtjeva prema serveru

Na početak

 

Izmjene u verziji 19.01.03.1 (03.01.2019)

Dokumenti: Na inventuri omogućeno anuliranje manjkova LOT-ova

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.12.31.1 (31.12.2018)

Generalno: Dodana stopa prireza 8% za općinu Radoboj koja vrijedi od 01.01.2019
Dokumenti: Dokument Zapisnik o kalu je  sad moguće odobriti bez upisivanja LOT-ova pod uvjetom da je isti nastao iz inventure
Dokumenti: Ispravljeno rušenje programa ako se pozove opcija  Preuzimanje dokumenta s interneta

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.12.27.1 (27.12.2018)

Generalno: Dodana stopa prireza 10% za općinu  Veliki Bukovec koja vrijedi od 01.01.2019
Generalno: Dodana stopa prireza 10% za općinu Mali Bukovec koja vrijedi od 01.01.2019
Generalno: Dodana stopa prireza 10% za općinu Dubravica koja vrijedi od 01.01.2019
Dokumenti: Zabranjena izmjena načina obračuna poreza na izlaznim računima koji su nastali po rezerviranoj otpremnici
Izvještaji: Ispravljeno zbrajanje marže na ispisu Odjave komisije po skladištima
POS: Na POS-u za pregled ispravljena prijava greške prilikom gašenja aplikacije
WEB: U tablici Kosaras prošireno polje Identa na 80 karaktera
 

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.12.21.1 (21.12.2018)

Generalno: Ispravljena greška zbog koje se prilikom obrade kreditnih limita na komitentu mogla izgubiti oznaka da prima eRačune
Dokumenti: Automatsko punjenje prijenosnice stavkama robe točno određenog komisijskog dobavljača je javljalo grešku i nije punilo prijenosnicu
Izvještaji: Ispravljen ispis izvještaja na mobilni printer
Izvještaji: Ispravljeno postavljanje logotipa nakon postavljanja slike u footer-u cijelom širinom stranice
POS: Ispravljena provjera količine na formi za izmjenu stavke usluge 

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.12.20.1 (20.12.2018)

Generalno: Ispravljena konverzija godišnjih i mjesečnih poreznih stopa

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.12.19.1 (19.12.2018)

Generalno: Omogućeno definiranje mailing listi za partnere i osobe
Generalno: Omogućeno slanje eMaila  s prilogom na sve primatelje eMail liste
Generalno: Import dokumenata, stavki i serijskih brojva nadograđen s mogućnošću prepoznavanja komitenata po OIB-u
Artikli: Dodana provjera razine pristupa na prikazu podataka o sastavu
Dokumenti: Prilikom razodobravanja inventure brišu se automatski MAN i VIS uz poruku upozorenja
Dokumenti: Omogućeno vezivanje ulaznih predujmova s ulaznim računima
Dokumenti: Omogućen poziv POS kase za pregled iz tabele dnevnih prometa (PRM)
Dokumenti: Ugrađeno zbrajanje zapremine artikala u stavkama dokumenta
Dokumenti: Dodan novi parametar koji omogućava da se kod zaprimanja narudžbe dobavljaču mogu zaprimiti količine veće od naručene
Financijsko: na izvještajima  IOS-a omogućeno biranje mailing liste za slanje izvještaja
Financijsko: Dodan novi način obračuna PDV-a 40 - Oslobođeno - Isp. dob. u drugim drž. EU (ne ide u ZP)
Izvještaji: Dodana mogućnost ispisa rekapitulacije poreza u apsolutnom iznosu
PDV: Za obveznika R-1 ako je odabran način obračuna PDV-a R-2 Mora biti plaćena fakture se uzimaju u PDV bez obzira da li su plaćene
Plaće: Upisani novi mjesečni porezni razredi koji vrijede od 01.01.2019
Plaće: Upisani novi godišnji porezni razredi koji vrijede od 2019. godine
Plaće: Ispravljeno upozorenje za obračun osobnih odbitaka da se prijavljuje ako je radniku zaključen radni odnos 
WEB: Omogućen import narudžbi po prioritetnoj e-Mail adresi
WEB: Dodana posebna poruka ako se dokument nije mogao importirati zbog opsega zadanog na skladištu
WEB: Dodan scroll za navigaciju stranica
WEB: Ispravljeno sortiranje po MP cijeni
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Android dodana mogućnost provjere zalihe artikla
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Apple dodana mogućnost provjere zalihe artikla
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Android dodane postavke skeniranja, na ekranu za skeniranje
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Apple dodane postavke skeniranja, na ekranu za skeniranje
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Android kod unosa stavke (skeniranje ili ručni unos) brišu se prazni znakovi na kraju
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Apple kod unosa stavke (skeniranje ili ručni unos) brišu se prazni znakovi na kraju
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Android dodane postavke skeniranja na ekranu za skeniranje
WEB: U mobilnoj aplikaciji za Apple dodane postavke skeniranja na ekranu za skeniranje

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.12.14.1 (14.12.2018)

WEB: Omogućeno učitavanje narudžbi putem ID-a s 4D Wand IMC-a

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.12.06.1 (06.12.2018)

Izvještaji: Ispravljeno postavljanje naslova e-maila ako se uključi parametar postavljanja Loga preko cijele stranice

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.12.05.1 (05.12.2018)

Generalno: Otvaranjem nove godine omogućen prijenos WEB cijena za skladište upisano u 4D Wand IMC parametrima
Carinsko: Dorađeno sumiranje primku carinskog skladišta tipa 'D' prenesenih u novu godinu
e-Računi: Na pregled statusa eUFA dodan status kada je dokument nastao (i importiran i ručno unesen)
Financijsko: Omogućeno zatvaranje djelomično plaćenih R2 računa za potrebe prelaska poduzeća iz R2 u R1
Izvještaji: Omogućen ispis logo 3 preko cijele širine stranice
Osnovna sredstva: Omogućen višestruki upis i brisanje smještaja na označenim osnovnim sredstvima
Osnovna sredstva: Omogućeno višestruko brisanje mjesta troška i dimenzije na označenim osnovnim sredstvima
Osnovna sredstva: Omogućen višestruki upis dobavljača na osnovnim sredstvima
Osnovna sredstva: Omogućen višestruki upis amortizacijske grupe na označenim osnovnim sredstvima
Osnovna sredstva: Omogućen višestruki upis jedinice mjere na osnovnim sredstvima
Osnovna sredstva: Omogućen višestruki upis datuma nabavke na osnovnim sredstvima
POS: Nakon zaključivanja dnevnog prometa aplikacija će se ponovno pokrenuti
Web: Ispravljeno dvostruko rezerviranje stavki otpremnica nastalih importom iz IMC-a

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.12.03.1 (03.12.2018)

Plaće: Dodan prilog 4 JOPPD obrasca 63 - Nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i slično)
WEB: Ispravljeno slanje datoteke NapomenaDostave.txt u wand direktorij na web prostoru 4D Wand IMC-a

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.11.29.1 (29.11.2018)

POS: Ispravljena mogućnost dvostrukog unosa sredstava plaćanja prilikom razrade sredstava plaćanja

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.11.28.1 (28.11.2018)

Dokumenti: Na tabeli komitenata ispravljen prikaz e-mail adresa osoba
Financijsko: Na ispisu Dospijeća po periodima isključeno zbrajanje prve kolone na izvještaju
Izvještaji: Na ispisu dostavnice (RPT-126) preuređen prikaz LOT-ova
Plaće: Ispravljeno kreiranje virmana korektivnog obračuna ako su iznosi korekcije negativni

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.11.26.1 (26.11.2018)

Generalno: Na pretraživanju artikala po svim dokumentima omogućeno pretraživanje po označenim artiklima
Artikli: Omogućeno označavanje svih artikala kojima knjigovodstvena zaliha ne odgovara broju upisanih lotova
Dokumenti: Na dokumentu inventure omogućeno korigiranje stanja LOT-ova
Dokumenti: Omogućena nova vrsta poreznog obračuna: 39 - Isp. dob. u okv. trost. posla u EU (samo za ZP)
Plaće: Na rekapitulaciji doprinosa nije se ispisivao podatak o postotku ukupnih doprinosa (pozicije 2.0 i 10.0 rekapitulacije) kada prva osoba u bazi nema doprinosa
WEB: Ispravljeno preskakanje po stranicama artikala kada za grupu postoji više artikala
WEB: Omogućeno logiranje prepoznatih i ne prepoznatih artikala inventure

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.11.21.1 (21.11.2018)

Dokumenti: Ispravljen prikaz serijskih/lot brojeva na stavkama  prijenosnica
eRačuni: Dodano da se nakon statusa 'Dostavljen' dodaje 'Importiran' kao novi status
eRačuni: Dodano da se nakon statusa 'Importiran' statusi više na ažuriraju
eRačuni: Ispravljeno učitavanje robe po dodatnim šiframa prilikom kreiranja primke
WEB: Usklađeno zaokruživanje cijena kod ponavljanja stavki narudžbe
WEB: Ispravljeno zaokruživanje prikaza bruto cijene prilikom akcije/rabata
WEB: Dodana poruka ako postoji više osoba s istim imenom, prezimenom i šifrom
WEB: Ujedinjeno skeniranje na mobilnim aplikacijama
WEB: Na mobilnim aplikacijama dodano brzo brisanje stavki. Za Android dugi klik, a iOS swipe stavke na listi
WEB: Na mobilnim aplikacijama omogućen unosa količine za multiscan bez gašenja kamere

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.11.16.1 (16.11.2018)

Kamate: Ispravljen ispis obračuna kamata

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.11.15.1 (15.11.2018)

Generalno: Dorađena provjera AppSetup datoteke kod istovremenog pokretanja 4D Wand-a
Izvještaji: Ispravljeno pokretanje aplikacije za uređivanje izvještaja

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.11.13.1 (13.11.2018)

Generalno: Omogućen ispis Dnevnika analitike po ZOR-u u Excel za potrebe eksporta za Poreznu upravu
Generalno: Usklađene upute za Poreznu upravu s novim eksportom
Generalno: Na ispisu poreznih knjiga za UF i IF dokumente dodani totali 
Artikli: Omogućeno označavanje svih artikala kojima knjigovodstvena zaliha ne odgovara broju upisanih lotova
Artikli: Na pretraživanju artikala po svim dokumentima omogućeno pretraživanje po označenim artiklima
Adresar: Ispravljena prijava greške prilikom upisa određenog podatka kroz proces upisivanja nad komitentima
Dokumenti: Prilikom obrade narudžbe dobavljaču se količina za obradu umanjuje za količinu u dolasku
Dokumenti: Prilikom obrade narudžbe dobavljaču rastavljanje stavki od sad uzima u obzir i prethodno obrađene količine
Dokumenti: Na višestruko označavanje dodan izvor "Ručno uneseni elektronički dokumenti"
Dokumenti: Na tabeli UFA u meni eRačuni dodana stavka "Statusi osvijetljenog računa"
Dokumenti: Na tabele izlaznih računa dodana kolona s iznosom PDV-a
Dokumenti: Na tabele dokumenata ulaznih računa dodane kolone datum računa, datum dospijeća i datum plaćanja
Dokumenti: Na tabelama izlaznih računa izmijenjen naslov kolone Iznos val. - PDV u Netto dev.izn
Dokumenti: Izmijenjeno da se dobavljač na artikle upisuje kod odobravanja, a ne kod unosa stavke na primku
Dokumenti: Na UFA dodana opcija menija za unos novog elektroničkog dokumenta
Dokumenti: Dodan ispis Pregled likvidature i statusa ulaznih računa
Dokumenti: Dodan ispis Pregled likvidature i statusa izlaznih računa 
Dokumenti: U knjizi URA dodani procesi upisivanja i brisanja oznake da je dokument elektronički
Dokumenti: Na dokumentu inventure omogućeno korigiranje stanja LOT-ova
FAP: Napravljeno do obrada obračuna ne smeta ostale korisnike
Financijsko: Dodan novi kontni plan RRIF za 2018. g
Financijsko: Isključen prikaz šablona za knjiženje Osnovnih sredstava i Autorskih honorara iz Financijskog knjigovodstva jer se moraju knjižiti iz  pojedinih modula
Izvještaji: Na ispisima korigiran ispis podataka u novi reda u podacima o komitentu
Izvještaji: Omogućeno da se u footeru može zadati logo preko cijele stranice
Izvještaji: Ispravljen ispis stavki na storno predujmu
Izvještaji: Na ispisu otvorenih stavaka iz veleprodaje izmijenjeno da se ispisuje Izvod otvorenih stavaka, a ne opomena
PDV: Nad PDV obračunima dodan meni za ispis likvidature nad svim poreznim knjigama
POS: Napravljeno da se prilikom izdavanja POS računa u dnevni promet sa starijim datumom od današnjeg, kao datum otpreme/usluge zapamti današnji datum
Vozila: Ispravljena mogućnost brisanja vozila vezanog u drugim tablicama
Vozila: Dodana provjera da je upisan barem jedan od ključnih podataka:  identifikacija, registarska oznaka ili broj šasije

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.10.25.1 (25.10.2018)

WEB: IMC: Dorađeno učitavanje narudžbi po UTC vremenu

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.10.24.1 (24.10.2018)

Generalno: Ukoliko se na izmjeni korisnika 4D Wand-a postavi ime koje već postoji u bazi javljala se greška sa Ram memorijom.
Generalno: Na ekran prijave dodana slika s novostima.
Generalno: Dodana provjera referentnog integriteta na osnovnim sredstvima kod brisanja i izmjene mjesta troška i dimenzija
Generalno: Dodana provjera referentnog integriteta na putnim nalozima kod brisanja i izmjene mjesta troška i dimenzija
Generalno: Dodana provjera referentnog integriteta na obračunima putnih naloga kod brisanja i izmjene mjesta troška i dimenzija
Generalno: Dodana provjera referentnog integriteta na loko vožnji kod brisanja i izmjene mjesta troška i dimenzija
Adresar: Ispravljeno automatsko paljenje oznake Web kupca
Adresar: Ispravljeno da upisivanja nad komitentima upisuju i tko je i kada napravio izmjenu
Artikli: Omogućen prikaz kolona POS cjenika na donjoj tabeli Artikala
Artikli: Omogućen prikaz kolona POS cjenika na donjoj tabeli Planskog cjenika
Artikli: Omogućen prikaz kolona POS cjenika na gornjoj tabeli Artikala
Artikli: Omogućen prikaz kolona POS cjenika na gornjoj tabeli Planskog cjenika
Dokumenti: Ispravljena provjera kopiranja označenog dokumenta i dodano logiranje takve situacije
e-Računi: Na tabeli za provjeru i učitavanje e-Računa ispravljeno ponašanje tipki kod pomicanja sistemskog trasera strelicama na tipkovnici
Izvještaji: Dozvoljen ispis neodobrenih pretponuda, ponuda i ulaznih narudžbi iako je kupac prekoračio limit
Objekti: Ispravljena prijava greške prilikom skakanja na dokument sa tabele dnevnika objekata
POS: Ispravljena provjera zalihe prilikom zaključivanja POS računa
POS: Ispravljen prikaz tipki ispod donje tabele nakon storniranja računa
POS: Razdvojen parametar za provjeru osnovnog pakiranja posebno za POS
Vozila: Uklonjena mogućnost izmjene vozila na odobrenom radnom nalogu vozila
WEB: Ispravljeno slanje dodatne Web klasifikacije kroz parametre 4D Wand IMC-a
WEB: Unificirano sortiranje filtriranih artikala s običnim sortiranjem artikala
WEB: IMC: Apple: Poboljšano skeniranje te ispravljeno izbacivanje pogrešnih rezultata

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.10.10.1 (10.10.2018)

Artikli: U vanjskim aplikacijama Wrob.exe i Wklk.exe ispravljeno pamćenje odabranog skladišta
Artikli: Napravljena procedura za višestruko označavanje artikala
Artikli: Na tabelu artikala dodana mogućnost višestrukog označavanja
Artikli: Na tabelu usluga dodana mogućnost višestrukog označavanja
Artikli: Na tabelu planske kalkulacije artikala dodana mogućnost višestrukog označavanja
Artikli: Na tabelu planske kalkulacije usluga dodana mogućnost višestrukog označavanja
Artikli: Na tabelu sastavnica dodana mogućnost višestrukog označavanja
Dokumenti: Promijenjen naziv kartice datumi u datumi izvršenja na tabelama radnih naloga
Dokumenti: Omogućen prikaz kolone Grupa stavki korisnicima sa smanjenim pravima pregleda podataka
Dokumenti: Dodano polje za upis Opisa/napomene dokumenta kod kreiranja knjižnih odobrenja za cassa-sconto
Dokumenti: Dodana mogućnost unosa naručene količine usluge u ulaznoj narudžbi
Dokumenti: Dodana mogućnost obrade negativne količine usluge na ulaznoj narudžbi
Dokumenti: Dodana mogućnost kreiranja otpremnice s negativnom količinom usluge na ulaznoj narudžbi
FAP: Ubrzana obrada izvještaja
Financijsko: Ispravljeno totaliranje na izvještaju Analitika po ZOR
Izvještaji: Ispravljen ispis stavki na izvještaju predujma sa stavkama
Izvještaji: Uklonjeni ispisi rekapitulacije poreza na izvještajima koji se ispisuju direktno s dokumenta inventure jer se moraju ispisati s inventurnih viškova i manjkova
Izvještaji: Dodano pojašnjenje na izvještajima da će se u ovisnosti o sortnom pojmu prikazati samo artikli koji imaju upisan taj podatak
Izvještaji: Na izvještaje Lista radnih naloga i Spisak radnih naloga servisa vozila dodan mogućnost grupiranja po tipu radnog naloga
Putni nalozi: Napravljena provjera iznosa za isplatu kod skidanja nove verzije na putnim nalozima koji imaju uključen parametar Ne knjiži se u blagajnu i financijsko u samom obračunu
Putni nalozi: Ispravljen prikaz broja sati ako je netko na službenom putu manje od jednog sata
Virmani: U polju IBAN platitelja i primatelja omogućeno da se uz broj IBAN računa vidi i napomena/opis i banka s tog žiro računa
Virmani: Na tabeli usnimljenih virmana preko padajućeg izbornika Obrade omogućen upis IBAN-a primatelja
WEB: Omogućeno da se u narudžbi s 4D Wand IMC-a može poslati valuta, oznaka valute i tečaj
WEB: Popravak uvećanja slike na detalju artikla kod prikaza više slika
WEB: Ispravljeno pamćenje login podataka u padajućem izborniku
WEB: Ispravak prikaza artikala u banner-u
WEB: Optimizacija košarice na mobilnim uređajima
WEB: Poboljšanje izgleda horizontalnog bannera kad se prikazuje i identifikator artikla
WEB: Omogućeno ručno sortiranje po identifikatoru artikla i optimizacija sortiranja
WEB: Na web katalogu se sada prikazuje iznos bez poreza, iznos poreza i iznos s porezom
WEB: Optimizacija učitavanja artikala putem datoteke
WEB: Optimizacija ponavljanja narudžbe
WEB: Omogućena automatska provjera zalihe artikla s 4D Wand-om

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.09.21.1 (21.09.2018)

Statistike: Na izvještaju "Usporedba ukupne prodaje kroz dva perioda - rang lista za MS Excel"  osigurano ispravno korištenje svih upisanih klasa dokumenata
WEB: Ispravljeno slanje nove verzije 4D Wand IMC kataloga kako bi ispravno slalo datoteku FontAwesome.otf

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.09.20.1 (20.09.2018)

Generalno: Bojanje reda na tabelama planskih cjenika
Generalno: Dodano pravo pristupa za ulazak u modul StatistikeGeneralno: Ispravljeno logiranje importa dokumenata iz vanjskih sustava
Generalno: U importu dokumenata i stavki isključeno punjenje fiskalnog broja računa u drugi red opisa izlaznog računa IFA i IFD
Generalno: Ispravljen import dokumenata, stavki i serijskih brojeva da može primiti barkod veće dužine od 20 karaktera
Generalno: Prošireno polje za import napomena kod importa dokumenata, stavki, serijskih brojeva
Generalno: Isključen eksport RTF formatiranih serijskih brojeva u polju Napomena stavke/opis usluge tekstualnog eksporta dokumenata i stavki
Generalno: Na standardni data port za import stavki iz tekstualne datoteke i iz clipboarda dodana mogućnost pregleda log datoteke i uklanjanje non printable znakova prilikom importa
Generalno: Na standardni data port za import serijskih brojeva iz tekstualne datoteke i iz clipboarda dodana mogućnost pregleda log datoteke i uklanjanje non printable znakova prilikom importa
Generalno: Na standardni data port za import specifikacija plaćanja iz tekstualne datoteke i iz clipboarda dodana mogućnost pregleda log datoteke i uklanjanje non printable znakova prilikom importa
Generalno: Na standardni data port za import dokumenata, stavki, serijskih brojeva i specifikacija plaćanja iz tekstualne datoteke i iz clipboarda dodana mogućnost pregleda log datoteke i uklanjanje non printable znakova prilikom importa
Generalno: Na standardni data port za eksport/import financijskih dokumenata putem tekstualne datoteke dodana mogućnost pregleda log datoteke i uklanjanje non printable znakova prilikom importa
Generalno: Na standardni data port za eksport/import dnevnika/stavki financijskih naloga putem tekstualne datoteke i iz clipboarda dodana mogućnost pregleda log datoteke i uklanjanje non printable znakova prilikom importa, prebačeno logiranje u Importi.log datoteku, dorađene poruke u log datoteci
Generalno: Na eksport/import podataka o artiklima putem tekstualne datoteke dodana mogućnost pregleda log datoteke i uklanjanje non printable znakova prilikom importa
Generalno: Na eksport/import podataka o zamjenskim artiklima putem tekstualne datoteke dodana mogućnost pregleda log datoteke i uklanjanje non printable znakova prilikom importa
Generalno: Na eksport/import podataka o komitentima i adresantima putem tekstualne datoteke dodana mogućnost pregleda log datoteke i uklanjanje non printable znakova prilikom importa
Generalno: Na eksport/import podataka o adresantima putem tekstualne datoteke dodana mogućnost pregleda log datoteke i uklanjanje non printable znakova prilikom importa
Generalno: Na eksport/import podataka o objektima putem tekstualne datoteke dodana mogućnost pregleda log datoteke i uklanjanje non printable znakova prilikom importa
Generalno: Na eksport/import podataka o radnicima putem tekstualne datoteke dodana mogućnost pregleda log datoteke i uklanjanje non printable znakova prilikom importa
Adresar: Na tabelu osoba dodana kartica OIB
Autorski honorar: Na tabelu autora dodane kartice za sortiranje po Prezimenima, OIB i Mjestu troška
Autorski honorar: Na izbornu tabelu autora dodane kartice za sortiranje po Prezimenima, OIB i Mjestu troška
Dokumenti: Ispravljeno totaliranje po vrsti sredstva plaćanja na  rekapitulaciji prometa po sredstvima plaćanja
Dokumenti: U obračun kala uključena i razduženja skladišta (RAS)
Financijsko: Na upitu za ispis izvještaja pojavljivalo se polje za odabir adresanta nakon ispisa izvještaja na kojem je adresanta moguće odabrati
Financijsko: Prilikom učitavanja bankovnih izvoda program detektira i preskače specijalne karaktere koji se ne mogu ispisati
Financijsko: Proširena KPI knjiga za vođenje svih podataka za kreiranje P-PPI obrasca
Financijsko: Omogućeno kreiranje P-PPI obrasca
PDV: Nad obračunom PDV-a omogućen ispis zbirnog izvještaja po kontima
Plaće: Na tabelu radnika dodane kartice za sortiranje po Prezimenima, OIB i Mjestu troška
Plaće: Na izbornu tabelu radnika dodane kartice za sortiranje po Prezimenima, OIB i Mjestu troška.
POS: Ispravljen ispis razrade sredstava plaćanja ukoliko je plaćeno višestruko i jedna vrsta plaćanja je bila gotovinska s povratom više plaćenog
POS: Na ispisu računa i računa-otpremnice za mobilne printere popravljen ispis načina plaćanja i vremena izdavanja računa
POS: Na ispise A4 računa dodan ispis podataka programa vjernosti ukoliko se isti koristi
Program vjernosti: Dodano pravo pristupa za ulazak u modul
Program vjernosti: Dodano pravo pristupa za pregled statistike po karticama
Program vjernosti: Dodano pravo pristupa za pregled statistike po artiklima
WEB: Poboljšanje i usklađenje bannera s novim izgledom
WEB: Poboljšanje ažuriranja artikla u košarici u ovisnosti o upisanoj količini
WEB: Omogućen naknadni izbor komitenta bez ponovnog logiranja na katalog
WEB: Ispravljena mogućnost da se dupliraju narudžbe prilikom importa s 4D Wand IMC-a ukoliko je korisnik greškom pokrenuo više komunikatora istovremeno

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.09.14.1 (14.09.2018.)

Autorski Honorari: U matičnim podacima u vrstama honorara program nije dozvoljavao izbor šablone za knjiženje
Financijsko: Zabranjeno vezivanje neodobrenih dokumenata na stavke knjiženja

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.09.06.1 (06.09.2018)

Generalno: Ispravljeno pokretanje 4D Wand aplikacije u slučaju da se osvježavalo s vrlo stare verzije
WEB: Omogućena su obavezna polja na formi narudžbe
WEB: Dodan prikaz zalihe u košaru ovisno o parametru
WEB: Optimizacija odabira artikala i korištenja košarice
WEB: Dodana mogućnost prikaza vezanih artikla

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.08.31.1 (31.08.2018)

Artikli: Ako je parametrima bila uključenja fiksna veleprodajna marža, prijenosom cijena iz primke u plansku kalkulaciju se ista preračunavala 
Dokumenti: Ispravljena promjena sredstva plaćanja u procesu kreiranja dokumenta iz ponuda na kupca označenog kao krajnja prodaja
Financijsko: Ispravljeno ručno vezivanje stavki IOS-a prilikom importa izvoda 
WEB: Setiranje teksta "Detalj artikla" se sada prikazuje kao i detalj u tabelarnom prikazu 
WEB: Onemogućavanje ispunjenja nekih polja pri završetku narudžbe ako je korisnik ulogiran 
WEB: Onemogućavanje ispunjenja nekih polja pri završetku narudžbe ako je korisnik ulogiran 
WEB: Dodana napomena dostave
WEB: IMC: Apple: Ispravka kad je ekran povećan, onda se ne vide neke tipke
WEB: IMC: Apple: Na iPhone X podignut footer na početnom ekranu
WEB: IMC: Apple: Na iPhone X usklađen donji toolbar da ne smeta "crtica"
WEB: IMC: Apple: Poboljšanje kod iPhone uređaja s većim ekranom (5.5"+) gdje je pomaknuta tipka za skeniranja na zahtjev
WEB: IMC: Kod unosa novog pina dodana tipka "Potvrdi" i objašnjenje
WEB: IMC: Ispravljen bug koji izaziva rušenje aplikacije kad se defaultna količina i/ili delay ostave praznim
WEB: IMC: Poboljšanje kad se unosi stavka bez napomene da se automatski ne dodaje novi red

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.08.29.1 (29.08.2018)

WEB: Poboljšan rad i izgled 4D Wand IMC kataloga
WEB: Omogućeno definiranje identifikatora artikla u parametrima 4D Wand IMC-a
WEB: Dodana mogućnost postavljanja usluge dostave do određenog iznosa
WEB: Omogućeno editiranje napomene dostave u 4D Wand IMC-u
WEB: Dodano rješenje za slike sa specijalnim znakovima
WEB: Optimizacija uvoza artikala u košaru koristeći datoteku
WEB: Omogućeno da se može postaviti katalog samo za pregled artikala
WEB: Omogućeno postavljenje teksta iznad i ispod forme logina

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.08.28.1 (28.08.2018)

Generalno: Dorađen prikaz ekrana spajanja osoba na malim rezolucijama 
Generalno: Ispravljeno da 4D Man može slati opis objekta ako je uključeno da se šalju MEMO polja
Generalno: Na tabeli za izbor adresanata dodana mogućnost prikaza adresanata van upotrebe
Generalno: Na tabelu komitenata dodana mogućnost prikaza adresanata van upotrebe 
Generalno: Slikanje zaslona i pripremanje novih screenshotova za postavke izgleda IMC-a na web-u
Dokumenti: Dorađen ispis države na izvještajima dokumenata na kojima je odabran komitent krajnje prodaje s adresantom iz druge države 
Dokumenti: Dorađena provjera prekida unosa primke u slučaju odustajanja od unosa
Dokumenti: Ispravljen prikaz adrese i grada na formi servisnog radnog naloga vozila 
Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom fakturiranja ako se radi automatski ispravno prenese adresant na fakturu 
Dokumenti: Na povrat od kupca (STO) dodani procesi za sinkronizaciju s promjenom tečaja
Financijsko: Dorađeno da se prilikom unosa stavke knjiženja upit za adresanta podiže samo ako je na komitentu upaljen parametar Komitent krajnja prodaja
Objekti: Na tipku prikaza osoba van upotrebe dodana skraćenica CTRL+ALT+V
Objekti: Standardni konverter nadograđen s prepoznavanjima komitenata, adresanata i  radnika po više ključeva
Objekti: Standardni konverter objekata ispravljen da ne dozvoli importirati objekt bez serijskog broja
Objekti: Standardni konverter objekata nadograđen s mogućnošću ažuriranja napomene

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.08.23.1 (23.08.2018)

Generelno: Konverzija baze Objekata
Generalno: Na formi komitenta dodano polje Kupac za krajnju prodaju
Generalno: Omogućeno da se na tabelama i izvještajima vide generalije osobe, a ne komitenta ukoliko je uključeno da je komitent krajnja prodaja 
Generalno: Omogućeno spajanje više osoba na odabranu osobu
Generalno: Prošireno polje za upis Naziva poduzeća na 80 znakova
Adresar: Omogućen prikaz osoba van upotrebe
Adresar: Omogućeno stavljanje osoba van upotrebe
Artikli ispravljeno kopiranje artikala i usluga ukoliko je naziv artikla veći od 71 karakter
Autorski honorari: Dodana mogućnost filtriranja po mjestima troška na izvještaju Rekapitulacija po mjestima troška
Dokumenti: Dodana mogućnost da se prilikom fakturiranja ne prenosi adresant s izvornog dokumenta
Dokumenti: Import dokumenata, stavki i serijskih brojeva proširen s mogućnošću importa radnih naloga servisa i radnih naloga servisa vozila 
Dokumenti: Ispravljeno da se na dokumentima uključenim u program vjernosti ne može izmijeniti adresant
Dokumenti: Na hot polja UF dokumenata dodan naziv konta 
Dokumenti: Na proces punjenja Narudžbi dobavljaču (NAR) dodana mogućnost dopunjavanja zalihe tek kada padne ispod minimalne količine
Dokumenti: Na stavci prijenosnice napravljeno da se unosom količine u drugoj jedinici mjere preračuna i količina u osnovnoj jedinici mjere prema odnosu upisanom na artiklu
Dokumenti: Omogućeno da se obradom narudžbe od kupca prenese planirani datum isporuke u polje predviđena isporuka na nalog za slaganje 
Dokumenti: Omogućeno da se u obradi Narudžbi dobavljaču  (NAR) parametar Obrada po redoslijedu prebacivanja na donju tabelu pamti po korisniku
Dokumenti: Usklađena struktura tekstualne datoteke s novom specifikacijom Računa
Dokumenti: Na stavci prijenosnice napravljeno da se unosom količine u drugoj jedinici mjere preračuna i količina u osnovnoj jedinici mjere prema odnosu upisanom na artiklu
eRačuni: Ispravljen import neoporezivih osnovica na eRačunima koji imaju i povratnu naknadu
Financijsko: Dodana mogućnost da se na stavci knjiženja na specifično označenim komitentima upiše i adresant
Financijsko: Dodana mogućnost filtriranja adresanata na tabeli IOS-a
Financijsko: Dodane poruke upozorenja ukoliko se želi knjižiti plaća ili blagajna kroz financijske dnevnike
Financijsko: Na Ispisu otvorenih stavki dodano sortiranje i ispis po adresantu ako se ispisuje za komitenta označenog za krajnju prodaju
Financijsko: Na tabelu IOS-a dodana tipka za filtriranje stavki knjiženja samo jedne osobe
Financijsko: Napravljeno kreiranje sitnih razlika po adresantima
Financijsko: Omogućen prijepis adresanta kod prijenosa podataka s vezne stavke na formu stavke dnevnika
Financijsko: Omogućen upis adresanta na formi dnevnika ako stavka nije povezana
Financijsko: Omogućeno višestruko odobravanje financijskih naloga 
Izvještaji: Ispravljen ispis Pregled ostvarene marže po izlaznim računima da ne ispisuje period do
Izvještaji: Promet artikala po servisnom radnom nalogu proširen s mogućnošću filtriranja objekta, tipa objekta i tipa radnog naloga
Izvještaji: Promet usluga po servisnom radnom nalogu proširen s mogućnošću filtriranja objekta, tipa objekta i tipa radnog naloga
Objekti: Dodan proces za upis lokacije, kupca, dobavljača, proizvođača na označene objekte
Objekti: Dodana nova polja za iznose
Objekti: Dodana polja adresanta za kupca i lokaciju kupca
Objekti: Dodana polja Dimenzije
Objekti: Dodana povjera duplog unosa objekta po kriteriju kupac+inventarni broj
Objekti: Dodani procesi za upis atributa na označene objekte
Objekti: Dodani procesi za upis mjesta troška i dimenzija na označene objekte
Objekti: Dodani procesi za upis sva tri datuma na označene objekte
Objekti: Dodano novo polje InventarniBroj i ključ
Objekti: Dodano polja AdresantKupca i AdresantLokacije.
Objekti: Dodano polje StanjeBrojaca.
Objekti: Dodano punjenje polja datuma i vremena kreiranja i izmjena
Objekti: Dorađen ispis dnevnika objekata
Objekti: Fakturiranjem radnog naloga servisa se zadržava informacija o objektu radnog naloga, pa je sad moguće  podatke s objekta ispisati s fakture
Objekti: Komercijalni iznosi se sada vode za svaki objekt zasebno, te više ne dolazi do uprosječivanja nabavnih vrijednosti objekata
Objekti: Na formu objekta dodana polja za dimenzije, inventarni broj, brojčanik, adresante, iznose i novi Tab
Objekti: na objektima omogućen upis adresanta koji se prepiše na radni nalog kada se pozove taj objekt
Objekti: Na objektima omogućeno praćenje brojčanika. Prilikom odobravanja radnog naloga servisa, brojčanik s naloga se automatski prepisuje na objekt 
Objekti: Na tabeli dnevnika objekata dodana kolona Tip radnog naloga 
Objekti: Na tabelu objekata dodan registar dimenzija i adresanti
Objekti: Na tabelu objekata dodan tab Inventarni broj s mogućnošću izbora kupca
Objekti: Napravljen izvještaj koji prikazuje sve objekte na radnim nalozima određenog kupca
Objekti: Napravljen izvještaj koji prikazuje sve radne naloge s određenim objektom
Objekti: Napravljen izvještaj za određeni tip objekta i određenu lokaciju
Objekti: Napravljeno da objekti van upotrebe ne rade po indikatoru uključenom na artiklima
Objekti: Napravljeno da se na objekt automatski ažurira kupac s računa kojim je fakturiran objekt
Objekti: Napravljeno da se na objekt automatski ažurira lokacija s OTP, KOI, REI kojim je isporučen objekt
Objekti: Napravljeno pretraživanje po inventarnom broju
Objekti: Omogućen import/export putem csv datoteka 
Objekti: Omogućen pregled dnevnika objekata kada je tabela objekata pozvana kao izborna tabela
Objekti: Omogućeno definiranje i izbor tipa radnog naloga servisa 
Objekti: Omogućiti da se u šabloni za knjiženje u broj veznog dokumenta automatski povlači serijski broj s objekta radnog naloga
Objekti: Polje DatumUnosa promjenjeno u DatumKreiranja
Objekti: Prilikom knjiženja u financijsko omogućeno učitavanje dimenzija s objekta      
Objekti: U tablici objekata dodan ID objekta (šifra)
POS: Dodan parametar i provjera osnovnog pakiranja na POS-u kod zaključivanja računa
POS: Omogućeno da ispis apoena radi sa report set-om definiranim u parametrima programa
Vozila: Dorađen ispis dnevnika vozila

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.08.06.1 (06.08.2018)

eRačuni: Dodana provjera statusa eRačuna od 12.07.2018, za slučaj da je neki eRačun poslan a da nije zaprimljen od strane servisa

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.08.02.1 (02.08.2018)

Dokumenti: Kopiranje UFA sa stavkama nije radilo
Dokumenti: Prilikom kreiranja narudžbi kupca od ponuda u polje za predviđeni datum isporuke više se ne prepisuje datum opcije ponude
eRačuni: Ispravljen import neoporezivih osnovica na eRačunima koji imaju i povratnu naknadu
eRačuni: Ispravljen eksport neoporezivih eRačuna koji imaju i povratnu naknadu

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.07.26.1 (26.07.2018)

Artikli: Omogućeno da korisnik razine 3 s uključenim pravom pristupa RM: Ažuriranje usluge (62) može ažurirati usluge
Dokumenti: Ispravljen ispis naziva proizvoda na ispisu Kalkulacija po ulaznom radnom nalogu u periodu - kumulativni
Izvještaji: Ispravljeno učitavanje podataka robe na izvještajima koji koriste funkciju učitavanja stabla stavki
Izvještaji: Ispravljeno sortiranje akumuliranje stavki izvještaja Prodaja artikala po otpremnicama za slučaj da je postavljen filter po artiklima, kao i prvo i drugo grupiranje po artiklu
WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji za Android ispravljen bug kad se baza ne uspije kreirati te uzrokuje rušenje aplikacije
WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji za Apple ispravljen bug kad je ekran povećan, onda se ne vide neke tipke
WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji za Apple ispravljeno da ako se unosi stavka bez napomene da se automatski ne dodaje novi red u napomeni

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.07.17.1 (17.07.2018)

Generalno: U provjeru registara dodan report set 52
Generalno: Ispravljena mogućnost da se u rabatnoj politici prilikom brisanja dupliranih stavki ne obrišu sve potrebne stavke rabata
Generalno: Pretraživanje dokumenata, stavki i serijskih brojeva nadograđeno s mogućnošću odabira statusa dokumenta
Generalno: Ispravljena mogućnost izmjene odobrenih dokumenata u nekim situacijama
Generalno: Ispravljeno otvaranje nekih excel izvještaja u MS Office 2016 
Dokumenti: Ispravljen nepotrebni poziv preračuna forme izlazne stavke nakon odustajanja od ažuriranja dodatnih rabata pozvanih tipkom sa znakom postotka
Dokumenti: Zabranjeno odobravanje interne otpremnice s negativnim stavkama
Dokumenti: Omogućeno kreiranje interne primke iz negativne interne otpremnice
Dokumenti: Ispravljeno kopiranje dokumenata da ne kopira Lot brojeve
Financijsko: Napravljena provjera tipova dokumenata za šablone
Izvještaji: Na ispisu izdatnice na komisiju za KTC dodan prikaz LOT/serijskih brojeva
Izvještaji: Ispravljeno neispravno akumuliranje stavki kod izvještaja za excel ukoliko se prekid vršio po nekoj šifri
POS: Na ispisu računa preko word pada (RPT-85) omogućen ispis loyalty-a
Plaće: U registru mjesečnog fonda sati za obračun plaća ispravljen izračun blagdana Tijelova
Plaće: Ispravljen import radnika da registre prvo pretražuje po nazivu, a zatim po ID-u
WEB: Sređeno prijavljivanje poruka unutar transakcije prilikom importa narudžbe
WEB: Ukinuta oznaka Terenski radnik na osobama, sada se za takve osobe provjeravaju vezani dokumenti
WEB: Adresant se ne upisuje na dokumente koji nastanu importom s weba nastaju na komitenta koji je vezan na osobu
WEB: Prilikom ručnog importa narudžbe unaprijeđeno ručno dodavanje osoba i partnera
WEB: Unaprijeđena prijava poruke da postoji nova verzija 4D Wand IMC-a 
WEB: Mobilna aplikacija 4D Wand IMC objavljena na Apple Store

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.07.03.1 (03.07.2018)

Dokumenti: Ispravljeno da se odobravanjem dokumenta koji na sebi ima serijski/lot broj na tranzitnom skladištu automatskom prijenosnicom ispravno prenesu serijski brojevi stavki povrata na osnovno skladište

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.07.02.1 (02.07.2018)

Generalno: Ispravljen naziv načina obračuna PDV-a 28 u Obavljene usluge unutar EU (bez obzira na tarifu)
Adresar: Dorađena provjera referentnog integriteta Osoba tako da provjerava dokumente izlaznih računa i privola u svim poslovnim godinama
Adresar: Dorađena provjera referentnog integriteta Osoba tako da provjerava stavke knjiženja u svim poslovnim godinama
Adresar: Dorađena provjera referentnog integriteta Osoba tako da provjerava loyalty dokumente
Artikli: Omogućeno vođenje Zamjenskih/vezanih artikala
Artikli: Omogućena tabela definiranja zamjenskih/vezanih artikala
Artikli: Omogućen import/export zamjenskih/vezanih artikala
Artikli: Omogućen prikaz stabla zamjenskih/vezanih artikala s prikazom stanja
Artikli: Omogućeno filtriranje svih zamjenskih/vezanih artikala na tabeli artikala
Artikli: Omogućeno filtriranje zamjenskih/vezanih artikala označenog artikla na tabeli artikala
Dokumenti: Ispravljen proces upisa dodatnog rabata u iznosu za maloprodajni iznos
Dokumenti: Ispravljeno da na tranzitnom skladištu se vrši provjera serijskih/lot brojeva
Dokumenti: Ispravljeno da se odobravanjem dokumenta koji na sebi ima serijski/lot broj na tranzitnom skladištu automatskom prijenosnicom prenesu serijski brojevi s osnovnog skladišta
Plaće: Ispravljeno formatiranje e-mail adrese kod slanja IP1 obrasca e-mailom
WEB: Omogućen eksport baze zamjenskih/vezanih artikala prema 4D Wand IMC-u

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.06.19.1 (19.06.2018)

Generalno: Prošireno polje za bar kod na tabeli za unos serijskih/LOT brojeva artikla
Generalno: Ispravljen prikaz vrsti dodatnih atributa nakon unosa prvih slogova
Generalno: Ispravljena mogućnost unosa Predloška atributa s vrstom atributa nula
Generalno: Dodano isključivanje zareza u nazivu adresanta kod slanja e-maila iz 4D Wand-a
Generalno: Dodana stopa prireza 10% za općinu Matulji koja vrijedi od 01.06.2018
Generalno: Ispravljeno tagiranje svih slogova na tabeli rabatne politike
Generalno: Dorađena prodaja polovnih PPOM vozila koja imaju i porez na motorna vozila da mogu se može raditi i s maloprodajnog skladišta
Generalno: Kada se na pregledu dokumenata s diska klikne na "Otvori Explorer", selektor se odmah pozicionira na tu datoteku
Generalno: Dodan novi način obračuna poreza 'Oporezivo - porezni obveznici (Obavljene usluge unutar EU bez obzira na tarifu)'
Generalno: Razdvojeno pravo ažuriranja artikala od prava ažuriranja dodatnih šifri artikala
Dokumenti: Na tabelu prijenosnica dodani odgovarajući iznosi s ulazne i izlazne strane prijenosnice
Financijsko: Napravljen proces za izmjenu komitenta na stavkama partnerskih konta koje nisu povezane u IOS-ima
Financijsko: U subject ispisa kartica konta i komitenta za slanje e-mailom dodan prikaz konta i komiteta
Izvještaji: Ispravljen ispis naljepnica za komitente po označenim dokumentima
Plaće: Ispravljena provjera referentnog integriteta kod pokušaja brisanja radnika
Web: U export artikala za 4D Wand IMC dodano polje GrupaStavki

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.06.06.1 (06.06.2018)

Generalno: Dorađena provjera lotova da po defaultu preskače nerobne dokumente
Generalno: Na tabelu za unos serijskih brojeva u stavku dokumenta dodan prikaz nepotpuno upisanih serijskih brojeva

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.06.05.1 (05.06.2018)

Generalno: Ispravljena mogućnost prijave greške kod startanja 4D Wand sustava nakon osvježavanja verzije

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.06.04.1 (04.06.2018)

Generalno: Smanjena veličina slova kod ispisa napomena na privolama
Generalno: Prilikom ispisa izvještaja s HUB 3 obrascem dodano upozorenje ukoliko nisu ispravno podešeni podaci
Generalno: Ispravljen problem s prikazom pojedinih kolona nakon što se uključe/isključe prava korisnika
Generalno: Ispravljen proces naprednog brisanja stavki rabatne politike u slučaju kada nije odabran niti jedan artikl
Dokumenti: Proširena mogućnost prikaza opisa usluge na dvjesto znakova u stavkama dokumenta
Dokumenti: Na hot polju Dnevnika objekta ispravljen pogrešan naziv polja Datum instalacije
e-Računi: Napravljen proces provjere rupa u brojevima UF dokumenata za slučaj da je obrisan
e-Računi: Napravljena poruka kao u UF-ama da ukoliko broj računa koji se importira od istog dobavljača bez obzira na ElectronicID već postoji
e-Računi: Napravljeno pamćenje preskočenih računa nad godinama
Financijsko: Ispravljen izraz za prikaz statusa plaćanja djelomično plaćenih storno dokumenata
Financijsko: Nova verzija TI-POD obrasca
Izvještaji: Ispravljen ispis detalja o vozilu u slučaju razine ispušnih plinova EURO IV i EURO V
Putni nalozi: Ispravljen uvjet za preskakanje obrade ako je uključena opcija 'Knjiži se u financijsko, ali se ne isplaćuje'
Objekti: Dodan proces za stavljanje objekata van upotrebe i vraćanje u upotrebu
WEB: Ispravljen bruto iznos kad postoji MP marža

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.05.25.1 (25.05.2018)

Generalno: U modul Uredsko poslovanje dodana nova klasa dokumenata Privole (padajući izbornik GDPR -> Privole)
Generalno: Dodano pravo pristupa za dokumente Privole DOK: Privola (1200)

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.05.24.1 (24.05.2018)

Artikli: Ispravljeno označavanje artikala sa zadnjim ulazom i izlazom starijim od datuma
Dokumenti: Zabranjeno premještanje stavke usluge radnog naloga ako je za nju već vezana realizacija
Financijsko: Dodani transakcijski okviri na provjeru kunskog i deviznog IOS-a
POS: Ispravljena provjera vođenja serijskih brojeva prilikom izdavanja računa
Program vjernosti: Dodan prikaz 7 ranga programa vjernosti

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.05.22.1 (22.05.2018)

Generalno: Omogućeno slanje privola putem e-maila prema 4D
Generalno: Omogućeno ispis i slanje privole za udaljeno spajanje putem e-maila
Generalno: Na izbornoj tabeli radnika po pravu ažuriranja uklonjene kolone OIB i osobni broj
Generalno: Ispravljena prijava da nije moguće snimiti podatke iz RAM memorije za slučaj da nije ispravno osvježena verzija 4D Wand-a
Generalno: Dodano pravo pristupa za pregled starih godina
Generalno: Stavke koje su nastale iz naloga za slaganje se više ne mogu premještati između dokumenata
Generalno: Dodan ispis Podataka o osobi
Generalno: Napravljena microsoft word matrica za privole (4D_Privola.dot)
Dokumenti: Ispravljen prikaz kolona po pravima pristupa na radnim nalozima servisa vozila
Dokumenti: Ispravljena greška u vezivanju realizacije radnih naloga zbog koje je bilo moguće dobiti neispravnu rekapitulaciju
Komitenti: Na ekranu napomene komitenta koja se pojavljuje prilikom izbora s dokumenta maknuta opcija isključivanja prikazivanja napomene
Lotovi: Omogućeno odobravanje dokumenata bez provjere lotova ako je tako označeno na skladištu
Lotovi: Na dokumentima povrata napravljeno da se jednokratno količina lota pretvori u negativnu
POS: Napravljena zabrana brisanja osobe iz on-line POS blagajne
POS: Prilikom importa dnevnih prometa POS kase dodana provjera da li postoje stavke bez dokumenta
Putni nalozi: Dodana mogućnost knjiženja putnog naloga u financijsko bez isplate kroz blagajnu

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.05.15.1 (15.05.2018)

WEB: Ispravljen problem s učitavanjem vrlo velikih narudžbi s Web-a
WEB: Ispravljen problem u prikazu "starih" stavki košare

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.05.10.1 (10.05.2018)

Generalno: U zahtjeve i molbe prema 4D dodana kartica Privole
Generalno: Omogućeno pretraživanje osobe po svim bazama tvrtke u kojoj se odrađuje pretraga
Dokumenti: Omogućen proces kopiranja projekata u trenutnoj godini iz Obrada
Dokumenti: Dodana mogućnost izmjene veličine slova serijskog/lot broja
WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji za decimalni separator stavljen zarez(",")
WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji Partner i Osoba ID prošireni da mogu primiti veći broj

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.05.09.1 (09.05.2018)

WEB: Ispravljeno učitavanje narudžbi u slučaju kada se u nazivima nalaze specijalni znakovi

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.05.08.1 (08.05.2018)

Generalno: Dodan parametar programa koliko godina unatrag se vidi na Izbor tvrtke ili godine
Dokumenti: Ako se unosi roba za koju se vode ili ne vode serijski brojevi vraćen višestruki unos
Dokumenti: Ispravljeno dodjeljivanje serijskih brojeva nakon prvog ulaska u excel tabelu stavki
POS: Ispravljena dvostruka prijava poruke da zaliha ide u minus ukoliko je artikl dodan samo jedan put na račun i ako je uključen način popunjavanja donje tabele Po redoslijedu unosa
POS: Ispravljen ispis fonta u detaljima na A4 ispisima
WEB: Ispravljeno brisanje slika bannera
WEB: Usklađena migracija košare ako osoba ima više partnera
WEB: Usklađena košara i favorites za trgovačke putnike
WEB: Dodan API za učitavanje skladišta
WEB: Dodana nova tablica SkladistaInventuras i novi parametar OJPartner
WEB: Napravljen API za kreiranje dokumenta Inventure
WEB: Email za inventure se šalje na email zakačen na osobu
WEB: Izmijenjen sadržaj e-maila za inventuru
WEB: Skrivene inventurne liste s popisa narudžbi          
WEB: Prilikom slanja inventure NE prepoznavaju se artikli na web-u
WEB: Implementiran offline rad s inventurama i prepravljen rad s narudžbama
WEB: Mail inventure više ne sadrži naziv
WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji restrukturirano učitavanje partnera. 4D Wand IMC Šifra promijenjena u Web Šifru osobe
WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji dodana i formatirana ćelija s napomenom kod unosa stavaka
WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji dodan ekran za skeniranje, unos i brisanje stavki za inventuru
WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji omogućeno slanje dokumenta inventure
WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji ispravljeni redni brojevi kod brisanja stavaka
WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji kod višestrukog slanja narudžbi dodano da se uzimaju u obzir i napomene
WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji napravljen ekran s listom skladišta za osobe s pravom pristupa
WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji napravljeni statusi dokumenta inventure (kada nije poslana ili nije učitana u 4D Wand)
WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji WebSocket potvrda ako nije učitana inventura u 4D Wand
WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji ispravljeno rušenje aplikacije prilikom učitavanja partnera
WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji dodana provjera ako je narudžba sijela u 4D Wand
WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji dodana napomena dokumenta inventure
WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji ispravljeno brisanje stavke kod narudžbe
WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji omogućena automatska prijava kad se unese ispravan PIN
WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji implementirane napomene za modul narudžbe
WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji centraliziran unos za verziju aplikacije
WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji omogućen filter naziva partnera i ako sadrži nedozvoljene znakove. (<>/:"\|?*)

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.05.03.1 (03.05.2018)

Izvještaji: Ispravljeno da se nakon ispisa serijskih vrati prethodna veličina fonta
WEB: Ispravljeno slanje tablice Stanjas prema 4D Wand IMC-u
WEB: U tablicu Kosaras dodano polje PartnerID
WEB: U tablicu Favorites dodano polje PartnerID

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.05.02.1 (02.05.2018)

Generalno: Obrada naloga slaganja putem importa XML-a sad može importirati serijske brojeve i lotove s rokom trajanja i količinom
Generalno: Automatska obrada naloga slaganja putem importa XML-a više ne provjerava količine dostupnih lotova
Generalno: Putem aplikacije Wand2XML omogućen export serijskih brojeva i lotova s rokom trajanja i količinom
Dokumenti: Omogućen upis lot brojeva nad negativnim stavkama
Dokumenti: Zabranjeno kopiranje dokumenata u istu poslovnu godinu kroz proces Kopiranje dokumenata u iduću godinu
Dokumenti: Dodano upozorenje kod kopiranja dokumenata u prethodnu poslovnu godinu kroz proces Kopiranje dokumenata u iduću godinu 
Dokumenti: Ispravljeno rezerviranje komponenti proizvoda kod kopiranja radnih naloga sastavnica u sljedeću godinu
Dokumenti: Dodana mogućnost filtriranja nedovršenih dokumenata za klase na kojima je to primjenljivo
POS: Ispravljene prijave greški prilikom naknadnog ispisa
POS: Ispravljena provjera kad zaliha ide u minus u slučaju kada je uključeno sortiranje po redoslijedu unosa
POS: Ispravljen ispis serijskih/lot brojeva na Generic driver
POS: Ispravljen ispis serijskih/lot brojeva na WordPad
POS: Ispravljen ispis serijskih/lot brojeva na A4 ispisima
POS: Dodano vrijeme ispisa na POS račune u WordPad-u

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.04.25.1 (25.04.2018)

Generalno: Ispravljena konverzija podataka na offline POS kasama

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.04.24.1 (24.04.2018)

Generalno: Omogućeno vođenje lotova/rokova trajanja (sljedivost)
Generalno: 4D Wand Upute prebačene na Internet
Adresar: Omogućeno upisivanje e-mail adrese nad označenim vezama komitenata i osoba
Blagajna: Omogućen izbor i pamćenje načina knjiženja veznog dokumenta iz šablona za knjiženje
Dokumenti: Napravljeno zaprimanje po redoslijedu unosa na obradi Narudžbi dobavljaču (NAR)
Dokumenti: Uređen izbornik na obradi Narudžbi dobavljaču (NAR)
Dokumenti: Ispravljeno kreiranje Otpremnice (OTP) iz Povrata od kupca (STO)
Dokumenti: Ispravljen ispis izvještaja stanje svih skladišta, gdje se u određenim uvjetima izvještaj mogao ponoviti
Dokumenti: Napravljen proces za upis odgovorne osobe na Radne naloge servisa (RAD)
Dokumenti: Napravljen proces za upis odgovorne osobe na Radne naloge servisa  vozila (RNL)
Dokumenti: Napravljen proces za upis odgovorne osobe na Radne naloge sastavnica (RNU)
Financijsko: Ispravljeno otvaranje IOS-a i ažuriranje izlaznih računa kroz godine
Financijsko: Dodana mogućnost knjiženja ulaznih gotovinskih računa (UFA, UFD)
Financijsko: Dodana mogućnost knjiženja izlaznih gotovinskih računa (IFD)
Financijsko: Dodana mogućnost izbora datuma temeljnica u koju se gotovinski računi knjiže u blagajnu
Izvještaji: Dodan ispis Komisijske izdatnice za KTC
WEB: Ispravljen pogrešna prikaz VP Cijene kad se primjenjuje rabat u specijalnom slučaju
WEB: Dodano kreiranje tablice SkladistaInventuras

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.04.12.1 (12.04.2018)

Generalno: Ispravljena poruka upozorenja kada je radna godina različita od trenutne godine
Generalno: Kod dodavanja skladišta za R-1 račune u 4D Wand-u nakon odabira skladišta za Rx račune, dodano automatsko uključivanje parametra da se radi o Rx skladištu
Generalno: u data port za import dokumenata i stavki dodane kolone ID vozila i Napomena robe/opis usluge
Adresar: Omogućeno definiranje veze odabrane osobe s više komitenata za potrebe 4D Wand IMC-a
Dokumenti: Na izbornoj tabeli trgovačkih predstavnika ispravljen prikaz hrvatskih slova u naslovu tabele
Dokumenti: Prilikom automatskog kreiranja narudžbi od dobavljača dodano da se u ovisnosti o parametru upisuju dimenzije
Dokumenti: Na procesu kreiranja otpremnice od naloga za slaganje ispražnjeno polje statusa
Dokumenti: Ispravljeno pravo prikaza kolone Napomena u tabeli stavki izlaznih dokumenata
Dokumenti: Stegnuto brisanje automatskih veza na predujmove
Dokumenti: Na tabele dokumenata Izdavanje na revers (REI) i Povrat reversa (REU) dodan prikaz adresanta i posebna kolona s adresantom
Dokumenti: Na tabele dokumenata  Otpremnice (OTP), Razduženja skladišta (RAS) i Zaduženja skladišta (ZAD) dodan prikaz šifri i naziva dimenzija
Dokumenti: Na tabeli proračuna količina komponenti dodana kolona s mjernom jedinicom
Dokumenti: Dodana poruka ako pri isporuci s narudžbe od dobavljača nisu isti dobavljači na primci i narudžbi dobavljaču
Dokumenti: Dozvoljena izmjena datuma izvršenja na radnim nalozima RAD i RNL ako nisu knjiženi u financijsko
Dokumenti: Napravljeno brisanje datuma izvršenja prilikom kopiranja radnih naloga
Financijsko: Ispravljen ispis totala na izvještaju Kartice svih konta za komitente
Financijsko: Ispravljeno punjenje progress bar-a do 100% u procesu Automatskog zatvaranja IOS-a kada se odabere jedno konto
Financijsko: Na tabelu kontnog plana dodane kolone Devizni konto, MTR, D1, D2, D3 i Vrsta konta
FAP: Izmijenjene formule na pozicijama 39, 40 i 41 na PD obrascu 
Intrastat: Dodana mogućnost upisa Intrastat države na izlazne račune
Izvještaji: Ispravljen ispis podtotala i totala u specifičnim slučajevima ispisa
Izvještaji: Na ispisima inventurnog viška i manjka ulazne komisije s dokumenta inventure, isključen ispis rekapitulacije poreza
Izvještaji: Dodani ispisi Računa i Otpremnice za KTC u izvještaje za grosiste
Izvještaji: Na ispisima dokumenata s barkod serijskim brojevima ispravljen ispis serijskog broja
POS: Dodan ispis vraćene gotovine na ispisu računa za MS Word i MS WordPad
POS: Dodano automatsko punjenje raspona brojeva R-x računa kod prvog podešavanje POS kase
POS: Dodana provjera ukupnih količina na obradi računa ako se stavke pune po redoslijedu unosa
POS: Napravljena količinska rekapitulacije neodobrenog dnevnog prometa
WEB: Ispravljeno slanje datoteka prema 4D Wand IMC-u da se datoteke nađu u ispravnom direktoriju
WEB: U detalju artikla, kraj cijene se ispisuje postotak rabata/akcije ako postoji
WEB: Iz defaultnog detalja artikala maknut prikaz cijena
WEB: Ako korisnik ima više definiranih komitenata, otvara se izbornik prilikom login-a
WEB: Na ekranu Izbor Partnera dodan filter za lakšu pretragu partnera
WEB: Dodana kolona Napomena u tablici Kosaras
WEB: Ispravljena migracija košare prilikom login-a, kad ne primjenjuje ispravne cijene i rabat

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.03.29.1 (29.03.2018)

Generalno: Isključene usluge iz eksporta Robnog dnevnika za Poreznu upravu

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.03.28.1 (28.03.2018)

Generalno: Omogućen export robnog dnevnika za poreznu upravu
Dokumenti: Vraćeno da se iznosi nabavnih vrijednosti komponenti ne zaokružuju prije sumiranja
Plaće: Dorađena provjera referentnog integriteta radnika prema dokumentima i stavkama kroz sve poslovne godine

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.03.27.1 (27.03.2018)

Generalno: Ispravljeni problem sa prikazom fiskalnog footera na izvještajima
Financijsko: Ispravljeni problemi sa prikazima dimenzija u padajućem izborniku financijskog knjigovodstva

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.03.26.1 (26.03.2018)

Adresar: Omogućeno pretraživanje (F3) osoba po dinamičkom izrazu
Adresar: Dodani izrazi za dinamičko pretraživanje osoba
Adresar: Na formi osoba omogućeno brisanje datuma rođenja
Dokumenti: Dorađena sinkronizacija deviznih cijena kod izmjene dokumenta u situacijama kada novi tečaj postaje 1,000000
Dokumenti: Ispravljen izračun kala da ispravno uzima u obzir i automatske prijenosnice na skladištima nabavnog tipa
Dokumenti: Ispravljeno prikazivanje zaokružene ukupne nabavne vrijednosti  komponenti  sastavnice 
Dokumenti: Ispravljen preračun komponenti po nabavnoj vrijednosti stavke proizvoda za slučaj da vrijednosti  komponenti koriste velik broj decimalnih mjesta
POS: Ispravljen prikaz količine na tabeli artikala u modulu POS blagajne

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.03.20.1 (20.03.2018)

POS: Ispravljen rad POS blagajne s barkod skenerom koji sadržava sufiks CTRL+C

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.03.19.1 (19.03.2018)

Generalno: Dodana stopa prireza 5% za općinu Negoslavci koja vrijedi od 08.03.2018
Generalno: Ispravljen rad copy/paste-a nad napomenama u 4D Wand-u 
Autorski honorar: Ukinuto usklađivanje autora i osoba prilikom izmjene autora
Izvještaji: Ispravljen izračun bruto i neto vrijednosti za dokument sa povratnom naknadom na rekapitulaciji dokumenata knjige izlaznih računa
Plaće: Ukinuto usklađivanje radnika i osoba prilikom izmjene radnika
WEB: Ispravljen prikaz zaliha košare da radi sukladno parametru iz 4D Wanda 
WEB: Stavljena dodatna provjera ako je pukla sesija, da se narudžba ne može neispravno poslati
WEB: Ispravljen bug koji ne dozvoljava update kataloga ako ne postoji tablica parameters
WEB: Ispravljena migracija košare prilikom login-a, da se primjenjuju ispravne cijene i rabat 

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.03.15.2 (15.03.2018)

e-Račun: Ispravljeno da se ne može dvaput pozvati kreiranje primke sa istog ulaznog e-Računa
POS: Ispravljeno da POS kasa ispravno odradi enter poslan iz barkod čitača
WEB: Ispravljeno da se prema 4D Wand IMC-u ne šalju osobe koje nemaju upisanu lozinku za web

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.03.15.1 (15.03.2018)

Dokumenti: Ispravljena mogućnost neispravne prijave greške prilikom odobravanja prenosnice 

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.03.14.1 (14.03.2018)

Dokumenti: Ispravljena provjera postojanja izlazne prijenosnice prilikom odobravanja prijenosnice na ulaznom skladištu

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.03.13.1 (13.03.2018)

Generalno: Na Ctrl + V (zalijepi) dodana provjera i izbacivanje specijalnih karaktera
Generalno: Otvaranjem nove tvrtke u 4D Wand-u dodano da se isprazne postavke 4D Wand IMC-a
Dokumenti: Na procesu kreiranja dokumenata od naloga za slaganje dodano pražnjenje polja izvora
POS: Ispravljen rad standardnog logina na POS blagajni
Plaće: Ispravljeno stvaranje virmana za netto plaću u slučaju da je 100% vrijednosti netto plaće potrošeno kreditom

Na početak

 

Izmjene u verziji 18.03.07.1 (07.03.2018)

Generalno: Dodana stopa prireza 8% za općinu Štefanje koja vrijedi od 01.02.2018
Generalno: Dodana stopa prireza 8% za općinu Plitvička jezera koja vrijedi od 01.01.2018
Generalno: Dodana stopa prireza 10% za općinu Bol koja vrijedi od 01.12.2018
Generalno: Dodana stopa prireza 10% za općinu Podstrana koja vrijedi od 01.01.2018
Generalno: Dodana stopa prireza 12% za grad Karlovac koja vrijedi od 01.01.2018
Generalno: Dodana stopa prireza 5% za općinu Negoslavci koja vrijedi od 01.01.2018
Generalno: Dodana stopa prireza 10% za grad Lipik koja vrijedi od 01.01.2018
Generalno: Dodana stopa prireza 5% za općinu Erdut koja vrijedi od 01.01.2018
Generalno: Dodana stopa prireza 12% za grad Ludbreg koja vrijedi od 01.01.2018
Generalno: Dodana stopa prireza 10% za grad Supetar koja vrijedi od 01.01.2018
Generalno: Kod prijenosa stavki stanja u novu godinu dodano da se prenose cijene i za komisijske artikle
Generalno: Omogućena promjena redoslijeda tekstualnih dodatnih atributa
Generalno: Omogućeno da se mišem može prebaciti na polje pristupne šifre iz polja naziv korisnika
Generalno: U importu osoba ispravljena provjera registara zanimanja, titula, funkcija,... po nazivu
Generalno: Import financijskih dokumenata dorađen da uz šifru komitenta provjerava i dodatne podatke
Generalno: U stavkama dokumenata uključeno zbrajanje kolone s neto težinom
Generalno: Ispravljen primjer tablice partnera za import: "Partneri_primjer.xls" - zamijenjene su pozicije podataka Matični broj i OIB
Generalno: Izmijenjen prikazi naslova Serijski broj u Serijski/lot broj
Generalno: Prilikom sumiranja dokumenata tipa ZNV i CJK napravljena provjera artikala "u zraku" koja korisnika obavještava da za artikl postoji količina koju zapisnik neće moći uzeti u obzir
Generalno: Omogućena WebSocket komunikacija s 4D komunikatorom
Generalno: Izmijenjena skraćena tipka na procesu Rastavljanje stavki po komisijskim ulazima u Alt+R
Generalno: U 4D Manu u tablicu Robe dodane kolone  SQL_ROB:DatumUnosa_Date i  SQL_ROB:DatumIzmjene_Date
Generalno: U 4D Man dodan eksport registra Osnovnih sredstava
Generalno: U 4D Man dodan eksport registra Grupa osnovnih sredstava
Generalno: U 4D Man dodan eksport registra Stavki osnovnih sredstava
Generalno: U 4D Man dodan eksport registra Obračuna osnovnih sredstava
Generalno: U 4D Man dodan eksport registra Objekti
Generalno: U 4D Man dodan eksport datoteke Dnevnika objekata
Generalno: U 4D Man dodan eksport datoteke Stanja s minimalnim, optimalnim i maksimalnim
Generalno: Ispravljeno da import osoba ne zahtijeva zadnji delimiter
Generalno: Ispravljena mogućnost stvaranja baze AppSetup.4d s neispravnom deklaracijom baze
Generalno: Prilikom osvježavanja 4D Wand-a na novu verziju dodane poruke s opisom greške u osvježavanju i listom trenutno aktivnih korisnika
Generalno: U konverterima (imenik, telefoni, artikli,...) ako postoji csv file, a otvoren je 4D Wand javlja poruku da ne može pristupiti datoteci
Generalno: Dodana provjera da li je upisana postojeća šifra kod dodavanja novog skladišta
Generalno: Ispravljeno da se pokretanjem transakcije ispravno otvaraju baze podataka
Generalno: Višestruko ubrzan prijenos financijskog knjigovodstva u narednu godinu
Generalno: Standardizirana tabela Tarifne grupe po državama
Adresar: Prilikom unosa osobe dodana provjera da li je za osobu označenu kao Web kupac/Terenski radnik upisana Pristupna šifra za Web
Adresar: Prilikom unosa osobe dodana provjera da li je za osobu označenu kao Web kupac/Terenski radnik upisana e-Mail adresa
Adresar: Na tabelu osoba dodane kolone TP, OIB, Osobna iskaznica, Putovnica, Vozačka dozvola i Iskaznica pesticida
Artikli: Ispravljen tipfeler na procesu Pregled zaliha sa zadnjim ulazom starijim od zadanog datuma
Artikli: Ispravljeno višestruko brisanje artikala da ispravno provjerava bazu dodatnih šifri
Artikli: Ispravljeno da se ispravno na F3 filtriraju artikli kojima se traženi uvijet nalazi u napomenama artikala
Artikli: Na formi usluga uklonjeno polje konto poreza
Artikli: Dodana mogućnost premještanja označenih artikala u odabranu klasifikaciju na tabeli planske kalkulacije
Dokumenti: Ispravljen prikaz kolona Težina po jed.mjere (kg) i Neto težina (kg) i njihovih zbrojeva
Dokumenti: Iz procesa učitavanja zadnjih prodajnih cijena isključen dokument Razduženja tuđe robe (RAT)
Dokumenti: Ispravljeno sumiranje dokumenta kada je odabran način obračuna PDV-a Posebni postupak oporezivanja u članicama EU
Dokumenti: Omogućen ispis računa na mobilni printer
Dokumenti: Omogućen ispis računa-otpremnice na mobilni printer
Dokumenti: Omogućen ispis otpremnice na mobilni printer
Dokumenti: Na dokument Potvrda narudžbe dobavljaču (NAV) dodana kolona Datum dolaska 
Dokumenti: Na tabeli Dnevnih  prometa maloprodaje (PRM) omogućeno višestruko brisanje dokumenata koji su nastali importom za knjigovodstvo
Dokumenti: Ispravljeno odobravanje radnih naloga sastavnica ukoliko nije odabran komitent
Dokumenti: Dodan proces automatskog generiranja korektivnog cjenika komisijskih dobavljača za artikle koji nisu bili na skladištu u trenu odobravanja CJK 
Dokumenti: Prilikom odobravanja dokumenta cjenika komisijskog dobavljača, uskladiti će se i cijene za artikle koji nisu bili na skladištu u trenu odobravanja prethodnog cjenika 
Dokumenti: Na ekranu s informacijama o stavci dokumenta, ako je bio u tijeku unos stavke nije se dobro učitavao "Nepoznati" korisnik
Dokumenti: Ispravljen sort Po partnerima na ispisima knjige da ispravno radi kada ne postoji fiskalni broj na dokumentima
Dokumenti: Prilikom prijenosa PRE za PRK preskočeno kreiranje prijenosnica za robu koja je otišla na podkomisiju ili revers preko tranzitnih skladišta
Dokumenti: Prilikom importa stavki u CJP ispravljeno da se popunjavaju polja tarife i postotka tarife
Dokumenti: Na izlaznim fakturama omogućeno vezivanje na radni nalog servisa
Dokumenti: Ispravljeno odobravanje inventure da se može kreirati inventurni višak, uz inventurni manjak, ukoliko ima stavki bez nabavnih cijena
Dokumenti: Ispravljen pogrešan naziv kartice Interni brojevi u Brojevi nad tabelom ulaznih računa
Dokumenti: Ispravljen import stavki kroz standardni data port PDV: Dodan način obračuna PDV-a Automobili - R-1 Ne treba biti plaćena
Dokumenti: Ispravljena mogućnost pozivanja obrada stavki dokumenata dok se dokument odobravao/razodobravao
Dokumenti: Ispravljeno da naknadno punjenje kala ne puni dokument kala ako je isti odobren
Dokumenti: Kopiranje dokumenata u drugu godinu nadograđeno da ispravno u drugoj godini izračunava broj dokumenta
Dokumenti: Povećana preciznost preračuna tečaja devize kako bi se izbjegle neke greške u zaokruživanju
Dokumenti: Ispravljeno automatsko odobravanje inventurnog manjka u slučaju da treba nastati neodobreni višak
Dokumenti: Ispravljeno osvježavanje tipke za otvaranje / zatvaranje  dokumenta
Dokumenti: Ispravljen proces učitavanja zadnjih prodajnih cijena tako da sada preskače povrate komisije i povrate reversa
Dokumenti: Prilikom kreiranja povrata od kupca omogućen odabir stavke iz bilo koje poslovne godine
Dokumenti: Ispravljena poruka kod višestrukog odobravanja dokumenata ako su baze trenutno zaključane
Dokumenti: Ispravljeno da se način obračuna poreza ispravno popunjava prilikom kreiranja razduženja od zaduženja
Dokumenti: Ispravljen višestruki unos stavki iz označenih artikala u Cjeniku za POS kasu
Dokumenti: Ispravljeno povezivanje dokumenata prilikom kopiranja neodobrenih radnih naloga servisa u novu godinu
Dokumenti: Ispravljen prikaz ekrana za učitavanje e-Računa na rezoluciji 1024x768
Dokumenti: Postotku priznavanja PDV-a na ulaznim računima dodana dva decimalna mjesta
Dokumenti: Prilikom izmjene odgode plaćanja na dokumentu Narudžba od kupca ispravljeno da se promjena rabata primjeni na stavke
Dokumenti: Dodano upozorenje prilikom sumiranja interne primke za slučaj da se zaprimaju komisijski artikli kojima je u međuvremenu izmijenjena cijena
Dokumenti: Ispravljena mogućnost povlačenja krive cijene prilikom zaprimanja stavki narudžbe dobavljaču 
Dokumenti: Iz procesa učitavanja zadnjih prodajnih cijena isključen dokument Reversa tuđe robe (RIT) 
Dokumenti: Forma dokumenta Manjka po inventuri tuđe robe na komisiji (MAK) usklađena s formom Manjka po inventuri (MAN)
e-Računi: Dodana mogućnost da se iz ulaznog e-računa može kreirati dokument Povrat dobavljaču
e-Računi: Napravljen eksport odobrenja iz računa koji imaju sve stavke negativne
e-Računi: Ispravljeno učitavanje osvijetljenog e-Računa da ispravno učita odabrani račun na listi e-Računa za učitavanje
FAP: Usklađen obrazac GFI-POD obrazac za 2017.
FAP: Ispravljena obrada FAP izvještaja ukoliko je prijavljeno da je transakcija aktivna
Financijsko: Ispravljen ispis i slanje e-Mailom otvorenih stavki nakon što je ispis prijavio da nema što ispisati
Financijsko: Kod unosa ulaznog računa s postotkom nepriznate osnovice napravljena dorada da se nepriznata osnovica 25% izračuna kao razlika između iznosa računa bez poreza i iznosa priznate osnovice 25% PDV-a
Financijsko: Ispravljen poziv odabira adresanta na izvještajima salda-konta u padajućem izborniku financijskog knjigovodstva
Financijsko: Prilikom automatskog vezivanja IOS-a omogućeno vezivanje izvoda i tečajne razlike
Financijsko: Na ispisu otvorenih stavki osigurano da se zacrvene samo stavke koje su u kašnjenju i pozitivnog su predznaka
Financijsko: Ispravljen import financijskih dokumenata da ispravno provjerava komitente po ID
Financijsko: Ispravljene prijave poruka prilikom odobravanja financijskog naloga
Financijsko: Ispravljen izvještaj "Realizacija trgovačkih predstavnika" u slučaju da se izvještaj filtrira po trgovačkom predstavniku sa znakovnom oznakom
Izvještaji: Dorađen izvještaj Stanje skladišta sa stanjem komisije i reversa dodatnim kolonama i pojašnjenjem iznosa
Izvještaji: Na ispisima prometa usluga sređen rad podtotala u slučaju kad su oba grupiranja odabrana
Izvještaji: Ispravljeno filtriranje po grupi komitenata za rekapitulacije dokumenata u slučaju da se koristi grupiranje po partnerima
Izvještaji: Na ispisu Liste primki dodana kolona s neto deviznim iznosom
Izvještaji: Kumulativni ispis stavki zanemaruje razliku u cijeni stavki, do sad je postojala tolerancija od 10 lp
Izvještaji: Ispis računa za Kaufland usklađen s novim zahtjevima
Kamate: Zabranjen poziv unosa stavke na tipku Insert u odobrenom dokumentu kamata
Financijsko: Ispravljeno rušenje prijenosa financijskog knjigovodstva u novu godinu zbog neaktivnosti korisnika
PDV: Dodan način obračuna PDV-a Automobili - Stjecanje dobara unutar EU
PDV: Dodan način obračuna PDV-a Automobili - Primljene usluge iz EU
PDV: Dodan način obračuna PDV-a Automobili - R-1 Ne treba biti plaćena
PDV: Dodan način obračuna PDV-a Automobili - Uvoz PDV ne treba biti plaćen
PDV: Dodan način obračuna PDV-a Stjecanje dobara unutar EU (ne ide u PDV-S)
PDV: Dodan način obračuna PDV-a Primljene usluge iz EU (ne ide u PDV-S)
PDV: Ispravljeno da se za način obračuna PDV-a Oporezivo - automobili na IF pozicija PDV-a VIII.1.2 popunjava u zasebno polje kako bi bio omogućen i ručni unos
Plaće: Usklađene šifre priloga 3 i 4 JOPPD obrasca
Plaće: Dodane vrste izvješća JOPPD obrasca 11,12 i 13
Plaće: Usklađen tekst napomene na dnu stranice IP obrasca
Plaće: Na izvještaju Obrazac IP1 izmijenjen prikaz stope prireza da se ispravno prikazuju decimalne stope
Plaće: Omogućen obračun osnovica doprinosa po osnovici minimalne plaće
Plaće: Usklađen IP obrazac s novim propisima
Plaće: Usklađen DNR obrazac s novim propisima
Plaće: Ispravljen ispis IP obrasca za radnika koji je zaposlen u 12 mjesecu i nema isplate u 2017 godini
Plaće: Dodana šifra 0012 priloga 2 JOPPD obrasca
Plaće: Dodana šifre 0009, 0047, 0053 priloga 3 JOPPD obrasca
Plaće: Dodana šifra 62 priloga 4 JOPPD obrasca
Plaće: Za naknade dodano da se u svrsi virmana ispisuje opis vrste plaćanja i mjesec i godina obračuna plaće
Plaće: Na izvještaj rekapitulacije plaće dodano da se za MIO I ispisuje 15% i 20% ako u obračunu postoji radnik koji nije u drugom stupu
Plaće: Na kriptiranim platnim listićima omogućen ispis
Plaće: Ispravljeno zbrajanje naknada, obustava i kredita na Rekapitulaciji po identifikatorima
POS: Napravljeno brisanje dodatnih šifara artikala u POS kasi prilikom importa STK
POS: Na ispisima preko WordPad-a postavljeno da se ne ispisuje Mjesto izdavanja ukoliko nije upisano na skladištu
POS: Dodana mogućnost provjere broja upisanih serijskih brojeva/lotova na uslugama
POS: Ukoliko se prijavi da na stavci nije upisan serijski broj, a potreban je, dodano da se na donjoj tabeli locira problematična stavka
POS: Ispravljen ispis R1 računa u PDF ukoliko na računu postoji usluga
Registri: Ispravljena provjera zapamćenih kolona novom verzijom na registru Države, oblasti i gradovi
Vozila: Dodana vrijednosna naknada u izračun posebnog poreza na motorna vozila i ugrađena na ispise
WEB: Omogućeno slanje dodatka za web klasifikaciju
WEB: Napravljena web klasifikacija i dodatak web klasifikaciji
WEB: Omogućen izbor grupe/podgrupe neovisno o razini
WEB: U importu narudžbe iz 4D Wand Internet Kataloga izbačeno uzimanje odgoda plaćanja, rabata po načinu otpreme i rabata po sredstvu plaćanja
WEB: Ispravljena greška kada direktoriji bannera nisu kreirani
WEB: Prilikom importa narudžbe s 4D Wand Internet Kataloga dodano da se s robe na stavke prepisuje grupa stavki
WEB: unaprijeđeno slanje slika da radi update slike istog naziva ukoliko je slika 4D Wand-u promijenjena
WEB: U tablicu RobaS dodana polja Smještaj.R., Os.Pak i ostala komercijalna polja
WEB: U tablicu Osobas dodano polje Država
WEB: Dodano polje datuma potvrde/zaprimanja u tablici dokumenata
WEB: Prilikom slanja osoba prema 4D Wand Katalogu dodano da se ne može poslati osoba koja nema upisanu eMail adresu
WEB: Dodana 2 polja za filtriranje od-do cijene ovisno o grupi
WEB: Omogućen izbor i slanje reklamacijskog zapisnika prema 4D Wand Internet Katalogu
WEB: Na tabelarnom prikazu vraćena kolona Zaliha za smartphone veličinu ekrana
WEB: Kada dođe do prekida internet veze prilikom slanja narudžbe, stavljena dodatna provjera s web i mobilne strane. Javlja se poruka ukoliko je došlo do prekida i upozorava na provjeru internet veze
WEB: Usklađen import košare po datoteci, neovisno o barkodu, kataloškom broju i šifri.
WEB: Dodano da se šalje baza sastavnica proizvoda prema 4D Wand Internet Katalogu
WEB: Onemogućeno učitavanje svih narudžbi preko Internet preglednika.
WEB: Dodan API za dohvat podataka artikla po ID iz baze
WEB: Ispravljena validacija inputa količine kod skeniranja u aplikaciji 4D Wand IMC
WEB: Ispravljena distorziju liste ako se refresh rapidno poziva 4D Wand IMC
WEB: Ispravljena WebSocket beskonačna petlja 4D Wand IMC
WEB: Dodan TimeOut i uhvaćena greška za učitavanje partnera 4D Wand IMC
WEB: Dodan indikator prilikom slanja narudžbe 4D Wand IMC
WEB: Parametri sređeni da tekst ima malo više prostora prije polja, tipke Multi-Scan i Scan su iste veličine 4D Wand IMC
WEB: Na upitu količine zamijenjene tipke OK i Prekid. Cijeli ekran centriran 4D Wand IMC
WEB: Ukinuti parametri init i multi scan delay, a frame scan delay preimenovan u "Vrijeme odgode skeniranja" 4D Wand IMC
WEB: Prepravljen odabir partnera kad nije dostupan internet 4D Wand IMC
WEB: Popravljena potvrda kod slanja svih narudžbi za komunikator (websocket) 4D Wand IMC
WEB: Dodan indikator za skeniranje u tijeku 4D Wand IMC
WEB: Dodana tipka za potvrdu pin-a 4D Wand IMC
WEB: Dodana tipka za refresh liste partnera 4D Wand IMC
WEB: Dodana informacija o verziji 4D Wand IMC
WEB: Dodani redni brojevi stavaka 4D Wand IMC
WEB: Omogućena promjena pin-a 4D Wand IMC
WEB: Dodana poruka dobrodošlice 4D Wand IMC
WEB: Omogućena WebSocket komunikacija i učitavanje parametara 4D Wand IMC
WEB: Dodan multi (grupni) scan 4D Wand IMC
WEB: Dodana tipka za skeniranje na zahtjev 4D Wand IMC
WEB: Dodana tipka za bljeskalicu prilikom skeniranja 4D Wand IMC
WEB: Početni ekran automatski diže tipkovnicu za unos pin-a 4D Wand IMC
WEB: Ispravljen bug kod slanja narudžbe ako je narudžba u statusu -1 (neizvršena)
WEB: Ukinuta provjera da li je upisana Email adresa prilikom slanja osoba prema 4D Wand Internet Katalogu
WEB: Omogućen rad 4D Wand Internet modula s HTTPS-om 
WEB: Omogućen rad 4D Komunikatora s HTTPS-om
WEB: Dorađeno da se importom narudžbe s 4D Wand Internet Kataloga uz ime i prezime osobe provjerava i e-mail adresa osobe
WEB: 4D Wand IMC objavljen na Google Play
WEB: 4D Wand IMC promijenjeno ime iz TP u IMC i stavljena nova ikonica
WEB: U 4D Wand IMC dodana automatika kreiranja profila ako ne postoji ni jedan profil
WEB: U 4D Wand IMC napravljen početni ekran Izbornik i usklađena postojeća funkcionalnost (Narudžbe)
WEB: U 4D Wand IMC na početnom ekranu dodana labela s aktivnim profilom - Naziv profila (Ime Prezime)
WEB: U 4D Wand IMC dodano da kad se kreira novi profil da se automatski otvara ekran postavki
WEB: U 4D Wand IMC poruka o greškama rastavljena tako da posebno javlja o kojoj se točno grešci radi (internet veza, url adresa, wand šifra ili osoba)
WEB: U 4D Wand IMC dodana poruka kad postavke nisu spremljene
WEB: U 4D Wand IMC omogućeno preimenovanje profila kroz postavke
WEB: U 4D Wand IMC dodana tipka za odabir profila
WEB: U 4D Wand IMC ako je kreiran samo jedan profil on automatski postaje aktivan
WEB: U 4D Wand IMC napravljena konverzija postavki u profile
WEB: U 4D Wand IMC uklonjen protokol i omogućen na unosu URL adrese u postavkama
WEB: U 4D Wand IMC omogućeno kreiranje profila postavki
WEB: U 4D Wand IMC usklađeni vizualni elementi profila s ostatkom aplikacije
WEB: U 4D Wand IMC zabranjen povratak na početni ekran kada je učitavanje u tijeku
WEB: U 4D Wand IMC prepravljena validacija za ručni unos artikla
WEB: U 4D Wand IMC omogućen rad IMC s https i http protokolima
WEB: U 4D Wand IMC optimiziran kod za Google Play i izbrisani nepotrebni resursi
WEB: Ispravljena mogućnost smrzavanja automatskog importa narudžbi s Web-a u slučaju da se proces poziva iz Task Schedulera

Na početak

 

Izmjene u verziji 17.12.14.1 (14.12.2017)

 • Generalno: Postavljene dodatne provjere prilikom startanja transakcija, kako bi se osigurala konzistentnost podataka u slučaju greške prilikom višestrukog importa POS prometa
 • Generalno: Dodana poruka ako godina za automatske provjere ne odgovara kalendarskoj godini
 • Generalno: Prilikom importa dokumenata, stavki i serijskih brojeva ispravljen rad s datotekama koje su lowercase
 • Generalno: Dodana stopa prireza 10% za općinu Lastovo koja vrijedi od 01.12.2017
 • Generalno: Dodana stopa prireza 0% za općinu Bol koja vrijedi od 01.11.2017
 • Generalno: Ispravljena obrada označenih putnih naloga
 • Generalno: Na pregledu datoteka s diska (CTRL+O) dodano da se filter po vrsti dokumenta resetira na prekid izbora vrste dokumenta
 • Generalno: Ispravljena transformacija naziva datoteka prilikom importa dokumenata i stavki
 • Generalno: Ispravljena mogućnost rušenja 4D Wand sustava ukoliko se prijavljuje poruka da su baze zaključane
 • Generalno: Na poruku o nemogućnosti konverzije podataka dodan prikaz aktivnih korisnika.
 • Generalno: Ispravljen rad procedure "Spajanje poslovnih partnera" za slučaj da je isključen parametar "Prebaci telefonski imenik" 
 • Adresar: Omogućen export i import osoba i telefona
 • Adresar: Na osobe dodan checkbox "Komercijalist" kako se osoba ne bi učitala na dokument prilikom automatskog importa s weba ili mobilne aplikacije
 • Artikli: Na unos dodatnih atributa tipa Opcija Da/Ne stavljen limit na unos 100 vrijednosti
 • Artikli: Ispravljeno da se podatak registara atributa (1,2,3,4) artikala može obrisati
 • Artikli: Kod otvaranja tabele artikala ponekad se u tabu "Napomena" prikazivao naziv proizvođača iako na osvijetljenom artiklu nije upisan proizvođač
 • Artikli: Dodano označavanje svih proizvoda koji u sastavu imaju traženu komponentu
 • Artikli: Ispravljeno označavanje putem F3 na tabeli Sastavnica 
 • Artikli: Ispravljeno učitavanje dodatnih atributa upisanih na artikl 
 • Artikli: Ispravljeno upisivanje dodatnih atributa na označene artikle 
 • Autorski honorari: Usklađen naziv tabele glavnog modula autorskih honorara sa glavnim modulom plaća
 • Dokumenti: Zabranjeno odobravanje inventure koja generira stavku inventurnog manjka sa iznosom 0,00
 • Dokumenti: Ispravljeno učitavanje skladišnog mjesta u stavkama
 • Dokumenti: Dorađena provjera odustajanja od unosa dokumenta u slučaju da je netko procesom punio stavke dokumenta koji se trenutno unosi
 • Dokumenti: Prilikom odobravanja povrata dobavljaču koji bi otišao u minus prijavljivala se poruka o pogrešnim iznosima umjesto poruke o negativnoj količini
 • Dokumenti: Usklađen standardni dataport za import i eksport stavki dnevnih prometa maloprodaje
 • Dokumenti: Ispravljeno bojanje stavki na cjeniku komisijskog dobavljača kojima se snižava cijena
 • Dokumenti: Uplaćeni iznos se izjednači s ukupnim iznosom računa Kod višestrukog fakturiranja ako ga zbroj uplaćenih iznosa premašuje
 • Dokumenti: Prilikom kreiranja otpremnice iz primke dodano da se s partnera prepiše CassaSconto
 • Dokumenti: Omogućeno odobravanja povrata robe izdane na komisiju iako je kupac prešao limit (crven je)
 • Dokumenti: Omogućeno odobravanja povrata robe izdane na revers iako je kupac prešao limit (crven je)
 • Dokumenti: Ispravljen izračun kreditnih limita po dokumentima djelomično vraćenih reversa i komisijskih izdatnica
 • Dokumenti: Na ekranima kreditnih limita dodana informacija kada je puštena zadnja obrada
 • Dokumenti: Ispravljeno popunjavanje polja tarife i postotka poreza na procesu automatskog kreiranja odjava komisija
 • Dokumenti: Na tabelama stavki dodano pravo pristupa za direktnu izmjenu cijena u cjeniku za kupca     
 • Dokumenti: Ispravljeno kreiranje potvrde narudžbe dobavljaču za djelomično zaprimljene narudžbe dobavljača
 • Dokumenti: Revidirani pregled i ažuriranje rabata i prodajnih cijena na ulaznim dokumentima na kojima je to primjenljivo
 • Dokumenti: Isključen prikaz polja i kolona s nabavnim cijenama i vrijednostima za korisnike koji nemaju odgovarajuće pravo pristupa
 • Dokumenti: Optimizirano automatsko kreiranje ulaznih narudžbi od rezerviranih ponuda po označenim dokumentima
 • Dokumenti: Optimizirano automatsko kreiranje narudžbi dobavljačima od narudžbi kupaca po označenim dokumentima
 • Dokumenti: Optimizirano višestruko fakturiranje označenih dokumenata
 • Dokumenti: Dodatne provjere na proces višestrukog brisanja dokumenata
 • Dokumenti: Na tabelu dokumenata Internih izdatnica (INO) dodana provjera neuparenih internih izdatnica i internih primki
 • Dokumenti: Na procesu kopiranja dokumenta u drugu godinu u ovisnosti o parametru omogućeno kopiranje i vezanih dokumenata
 • Dokumenti: Na proces ponovnog slanja obavijesti o prispijeću e-Računa dodano logiranje
 • Dokumenti: Kreiranje napomene o dospjelom dugu se više ne izvršava ukoliko je dokument kreiran za komitenta Maloprodajni kupac/Nepoznati kupac s Weba
 • Dokumenti: Uveden parametar u parametrima programa, pod Izlazni računi, za omogućavanje upisa ukupnog dugovanja u napomenu
 • Dokumenti: Dodana oznaka na dokumentima importiranim s 4D Wand Internet Kataloga da sadrže nepoznate artikle (NA)
 • Dokumenti: Dodani procesi za održavanje kolone Nepoznati artikli (NA)
 • Dokumenti: Dodano upozorenje prilikom odobravanja za dokumente s interneta kojima je upaljena kolona Nepoznati artikli (NA)
 • Dokumenti: Ispravljena dupla kratica za 'Učitavanje zadnjih prodajnih cijena odabranom komitentu' u stavkama dokumenata
 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom ispisa ukoliko je odabrana opcija Pošalji kao e-dokument pošalje odabrani ispis, a ne osnovni iz parametara programa
 • Dokumenti: Dodana osnovna napomena 2036 za ispis brojeva odobrenja na dokumentima knjigovodstvenih zapisa (KZP) 
 • Dokumenti: Omogućeno odobravanje povrata od kupaca (STO) za kupce koji su probili limit ber obzira na prava pristupa odobravanja preko limita
 • Dokumenti: Ispravljeno učitavanje zadnjih prodajnih cijena po prethodnim dokumentima
 • EDI: Ispravljeno učitavanje cijena u importu ulaznih narudžbi po PanteonPlus/Editel XML formatu
 • EDI: Ispravljeno učitavanje poslanih cijena u importu ulaznih narudžbi po PanteonPlus/Editel XML formatu
 • eRačuni: Dodano da slanje eRačuna može pozvati samo jedan korisnik 4D Wand-a
 • eRačuni: Prilikom slanja eRačuna dodana provjera da li je račun mjenjan s druge radne stanice kako bi se slanje računa obustavilo
 • eRačuni: Napravljeno punjenje prodajnih cijena kod kreiranja primke na skladište po veleprodajnim i maloprodajnim cijenama
 • eRačuni: Omogućeno importiranje više e-Računa s istim brojem računa dobavljača
 • eRačuni: Dorađen eksport datuma otpreme ako na račun nije vezana otpremnica
 • eRačuni: Omogućeno pretraživanje (filtriranje) na pregledu e-računa za import 
 • eRačuni: Prilikom importa e-računa omogućen odabir poslovnog prostora
 • eRačuni: Na tabeli UFA i UFD omogućena kartica poslovni prostori
 • eRačuni: Na tabeli UFA i UFD omogućen upis poslovnog prostora
 • FAP: Ispravljen ispis kartice stavki financijskog izvještaja da uzima u obzir samo stavke iz odabranog perioda obrade
 • FAP: Usklađen financijski izvještaj za neprofitne
 • FAP: Napravljen ispis PD-NN obrasca u Excel
 • Financijsko: Ispravljeno popunjavanje napomene o dospjelom i nedospjelom dugu na izlaznom računu nakon obrade IOS-a
 • Financijsko:  Ispravljena mogućnost blokiranja aplikacije prilikom automatskog vezivanja IOS-a ako se zatvaraju konta s više različitih brojeva znamenki
 • Financijsko: Značajno ubrzano automatsko zatvaranje IOS-a
 • Financijsko: Ispravljena greška zbog koje je bilo moguće pokvariti radni status stavke temeljnice prilikom ručnog vezivanja
 • Financijsko: Proces kopiranja zaglavlja naloga nadograđen da se može odabrati godina u koju se želi kopirati
 • Financijsko: Zabranjena mogućnost dvostrukog vezivanja IOS-a ukoliko se veže kroz stavke dnevnika i automatskim vezivanjem iz IOS-a
 • Financijsko: Ugrađeno logiranje brisanja stavki naloga procesom
 • Izvještaji: Izvještaj Knjigovodstveni zapis (izlaz) nadograđen s ispisom brojeva odobrenja na zaglavlju izvještaja
 • Izvještaji: Izvještaj Knjigovodstveni zapis (reexport) nadograđen s ispisom brojeva odobrenja na zaglavlju izvještaja
 • Izvještaji: Izvještaj Knjigovodstveni zapis (reexport) za pretarifiranje nadograđen s ispisom brojeva odobrenja na zaglavlju izvještaja
 • Izvještaji: Zabranjen poziv novog izvještaja iz već otvorenog upita jednog izvještaja
 • Kamate: Ispravljeno da se program ne sruši prilikom ispisa ukoliko ne postoje baze Komitenata i Osoba
 • Kamate: Ispravljeno da se program ne sruši prilikom ispisa ukoliko ne postoje baze Komitenata i Osoba
 • Objekti: Prilikom kopiranja objekta, na novom objektu kreator i datum kreiranja ostajali su onog odakle je kopija nastala.
 • Objekti: Omogućena izmjena tipa objekta ako objekt nije trenutačno na skladištu
 • Plaće: Na ispisu evidencije o radnicima ispravljeno popunjavanje polja faktor uvećanja
 • Plaće: Popunjavanje stavki korektivnog obračuna nadograđeno da popunjava i iznose po radnicima
 • Plaće: Ispravljen izračun poreza na Izvještaju Godišnji obračun kada porezna osnovica prelazi 210.000,00
 • Plaće: U godišnjem obračunu plaća uključeno da se u osobne odbitke sumiraju osnovni osobni odbitak i odbitak uzdržavanih članova
 • Plaće: Omogućen izbornik mjesečnog fonda sati za godinu u kojoj se korisnik nalazi
 • Plaće: Omogućeno kreiranje virmana za uplatu poreza i prireza po radniku
 • Plaće: Omogućen upis datuma isplate plaće ukoliko je obračun prema datumu dopsijeća i odobren je
 • POS: Promjenjeno da se u polja opsega brojeva može upisati 6 znamenki 
 • POS: Ukinuto da se tipkom '/' na numeričkom dijelu tipkovnice brišu stavke, kako bi tipka radila u lokatoru
 • POS: Ukinuta ikonica poziva printanja ukoliko se kalkulator pozove iz POS-a
 • POS: Ispravljeno računanje popusta po sredstvu plaćanja: Gotovina za slučaj da je uključen 4D Wand Loyalty program
 • POS: Ispravljeno nestajanje kolone naziva ulaskom u POS kod nekih korisnika POS-a
 • Program vjernosti: Ispravljena mogućnost ispisa neispravnog broja kartice programa vjernosti na ispisu računa iz modula veleprodaje ili maloprodaje 4D Wand sustava
 • Putni nalozi: Dodano da se razdoblje obrasca JOPPD popunjava po datumu isplate ukoliko je upisan, u suprotnom radi po datumu putnih naloga
 • Statistike: U punjenje statistika po artiklima dodano da se uzimaju u obzir i dokumenti dnevnih prometa maloprodaje
 • Statistike: Ispravljeno da se prilikom izmjene parametara u statistikama ne prijavljuje poruka da je baza zaključana
 • WIF: Ispravljeni zapisi 4D Web interface (WIF) u pregledu aktivnih 4D programa
 • WEB: Prilikom importa dokumenta s 4D Wand Internet Kataloga dodano da se Cassa sconto prepisuje na dokument s komitenta ukoliko je upisan na komitentu
 • WEB: Ispravljeno slanje rabatne politike prilikom zasebnog slanja osoba, artikala i rabata na 4D Wand Internet Katalog
 • WEB: Ispravljen unos decimalnih količina u mobilnoj aplikaciji 4D Wand TP
 • WEB: Ispravljena mogućnost promjene ID artikla kod ručnog unosa u mobilnoj aplikaciji 4D Wand TP
 • WEB: U footeru link 4D Wand Web Katalog  vodi na www.4d.hr/hotfix umjesto na www.4d.hr/4dwand/internet-katalog
 • WEB: Stavke email-a se sortiraju po datumu unosa
 • WEB: Popravljena provjera artikla na Internet Katalogu koji nastaju u mobilnoj aplikaciji 4D Wand TP
 • WEB: Na webu se prepoznaju artikli po bilo kojem identu (barkod, šifra, kataloški broj) za mobilnu aplikaciju 4D Wand TP
 • WEB: Prilikom importa narudžbi u 4D Wand iz 4D Wand TP aplikacije postavljeno da se nepoznati artikli uvijek provjeravaju po barkod-u, pa po kataloškom broju, zatim po šifri
 • WEB: Kod velikog broja stranica, traka za odabir prelazi granice ekrana
 • WEB: Uređen ident u email-u za narudžbe preko 4D Wand TP
 • WEB: Ispravljen naziv identa na tabelarnom prikazu artikla koji je skrivao sort
 • WEB: Ispravljeno punjenje košare tek nakon provjere nepoznatih artikla
 • WEB: Na tabeli narudžba kupca omogućena pretraga i sortiranje svih kolona
 • WEB: Napravljena mobilna aplikacija za trgovačke putnike 4D TP
 • WEB: Omogućen import artikala po Šifri, pa po Barkodu, te po Kataloškom broju s 4D Wand Internet Kataloga koji su nastali ručnim unosom u mobilnoj aplikaciji 4D TP
 • WEB: Omogućen import artikala po Barkodu i Dodatnim šiframa s 4D Wand Internet Kataloga koji su nastali u mobilnoj aplikaciji 4D TP
 • WEB: Omogućeno slanje podataka prema 4D Wand Internet Katalogu za razne skupove podataka iz parametara modula Internet
 • WEB: Kraj imena ulogirane osobe dodano ime tvrtke (ispisuje se do 30 charactera)
 • WEB: Ispravljen odabir klasifikacije na 4D Wand Internet Katalogu za artikle koji imaju više slika
 • WEB: Ispravljen rad parametra 4D Wand Internet katalog je isključivo veleprodajni katalog
 • WEB: Ispravljen eksport web klasifikacije za 4D Wand internet katalog 
 • WEB: Izmjenjena poruka prilikom ručnog importa narudžbi s 4D Wand Internet kataloga za slučaj da u narudžbi nema stavki s poznatim artiklima

Na početak

 

Izmjene u verziji 17.10.19.1 (19.10.2017)

 • Generalno: Dodana stopa prireza 10% za općinu Vođinci koja vrijedi od 01.09.2017
 • Generalno: Dodana stopa prireza 15% za grad Split koja vrijedi od 01.11.2017
 • Generalno: Ako su se označili artikli, komitenti, dokumenti pa uključio prikaz samo označenih stavki, inverzija označavanja nije radila
 • Generalno: Na formi registra Načina otpreme zabranjen unos negativnog rabata
 • Generalno: U programu za pregled skladišta omogućeno kopiranje lokatora po trenutno aktivnom sortu
 • Generalno: Ako su se označili artikli, komitenti, dokumenti pa uključio prikaz samo označenih stavki, inverzija označavanja nije radila
 • Generalno: Ispravljen rad tagiranja u korisničkim funkcijama (izvještaji, exporti...)
 • Generalno: Ispravljen preračun marže nakon unosa planske MP cijene kod uključenog parametra Fiksna maloprodajna marža
 • Generalno: Dodana stopa prireza 10% za općinu Murter - Kornati koja vrijedi od 01.08.2017
 • Adresar: Ispravljena provjera statusa kreditnih limita kod izmjene centrale na komitentu
 • Adresar: Ispravljeno automatsko označavanje komitenta prilikom stavljanja istog van upotrebe/u upotrebu 
 • Adresar: Kada se unosi limit, nakon unosa bilo kojeg prvog limita isti se kopiraju u druge limite ako su drugi limit manji od prvih
 • Adresar: Polje za unos šifre komitenta svuda desno poravnato
 • Artikli: Ispravljeno tagiranje nad tabelom Sastavnica
 • Artikli: Usklađeni izbornici Ispisi i Export/import na tabeli Planske kalkulacije s tabelom Artikala
 • Artikli: Ispravljeno označavanje artikala starijih od x dana ako je uključeno označavanje za sva skladišta
 • Artikli: Na kartici Stanje se ne prikazuju stanja skladišta koja su van upotrebe u slučaju da na njima nema zalihe
 • Artikli: Na tabeli artikala i planske kalkulacije omogućena promjena skladišta prilikom izbora artikala
 • Artikli: U planskoj kalkulaciji dodana opcija višestrukog brisanja označenih artikala
 • Artikli: Prilikom upisa dodatnih atributa u artikle odabirom određenog atributa upali se kvačica za upis istog
 • Dokumenti: Na tabelu stavki narudžbi dobavljaču dodana kolona Napomena sa stavke
 • Dokumenti: Prilikom fakturiranja otpremnice, radnih naloga servisa, itd. omogućen izbor sredstva plaćanja
 • Dokumenti: Na procesu sa NAR-a "Obrade"->"Punjenje osvijetljene narudžbe po optimalnim količinama za grupu artikala" poruku nije bila logična.
 • Dokumenti: Napravljen proces kreiranja razduženja skladišta iz povrata robe od kupca
 • Dokumenti: Omogućena opcija da se isporuka stavki s ULN i NAR tretira dodatne šifre ukoliko radi po barkodu prilikom importa stavki
 • Dokumenti: Ispravljeno da standardni data port radi i na Cjenicima prema kupcima
 • Dokumenti: Ispravljen rad prava Isporuka ULN samo do zalihe (312) da ne dozvoli mijenjanje parametra isporuke ukoliko je isključen
 • Dokumenti: Ispravljen rad CTRL+Down tipke na obradi ULN-a da nad istim artiklom drugim pokušajem spuštanja koji je spušten do zalihe spusti ostatak
 • Dokumenti: Ispravljena greška prilikom izračuna neto deviznog iznosa na dokumentima potvrde narudžbe dobavljaču (NAV)
 • Dokumenti: U stavke primke dodane kolone Drugi i Treći naziv
 • Dokumenti: Prilikom fakturiranja otpremnice, radnih naloga servisa, itd. omogućen izbor sredstva plaćanja
 • Dokumenti: Omogućeno da se na skladištu tuđe robe Ulaznim reversom (RUL) može primiti i objekt i vratiti Povratom reversa tuđe robe (RUT)
 • Dokumenti: Na obračun kala dodana opcija za uključivanje artikala sa zalihom
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz razlika nabavne, marže, veleprodajne, poreza i maloprodajne vrijednosti na tabeli prijenosnica
 • Dokumenti: Ako je partner crven onda se prilikom kopiranja i odobravanja provjerava pravo drugog limita
 • Dokumenti: Nad internim izdatnicama napravljen proces za rastavljanje stavki po primkama na komisiju
 • Dokumenti: Nakon što program promjeni broj dokumenta radi promjene  skladišta slog se odmah snima na disk radi drugih korisnika
 • Dokumenti: Na tabelu dokumenata izlaznih reversa dodana kolona s brojem vezanog povrata reversa
 • Dokumenti: Ispravljeno da unos datuma dokumenta koji se kreira od naloga za slaganje bude obavezan
 • Dokumenti: Dodane kolone opisa objekta radnog naloga na tabeli Radnih naloga servisa (RAD)
 • Dokumenti: Na planiranju zaliha (PLZ) zabranjen izbor tranzitnog skladišta
 • Dokumenti: U obračun kala se od sada uključuju i radni nalozi proizvodnje (RNI)
 • Dokumenti: Omogućen "Import dokumenata, stavki i serijskih brojeva iz tekst datoteke" nad dokumentima specifikacija plaćanja (SPS)
 • Dokumenti: Isključena upotreba faktora skladišta u prijenosnicama na skladištu koje se ne vodi po planskim cijenama
 • Dokumenti: Omogućeno da se Način otpreme kopira s naloga za slaganje na otpremnicu
 • Dokumenti: Omogućeno da se Narudžba kupca s ulazne narudžbe kopira u nalog za slaganje i da se dalje proslijedi na otpremnicu
 • Dokumenti: Napravljeno da kreiranjem otpremnice iz naloga za slaganje prepiše napomena i način otpreme iz naloga za slaganje
 • e-Računi: U strukturu Invoice\cac:AccountingSupplierParty\cac:AccountingContact dodan tag cbc:Note u kom je oznaka operatera koja se ispisuje na fizičkom računu
 • e-Računi: Omogućeno slanje e-računa i na e-mail mjesta otpreme. 
 • e-Računi: U parametrima programa za e-Račune dodana opcija za slanje e-računa na email mjesta otpreme
 • FAP: Napravljeni ispis i eksport obrasca PD 2017
 • FAP: Omogućen unos dinamičkih izraza u formule za izračun. Više u uputama
 • FAP: Ubrzana obrada obračuna
 • FAP: Prilikom eksporta obrasca GFI-POD-NTD omogućen eksport negativnih iznosa
 • FAP: Prilikom eksporta obrasca GFI-POD-NTI omogućen eksport negativnih iznosa
 • Financijsko: Import stavaka dnevnika iz clipboarda proširen kako bi mogao importirati više od 180 stavaka
 • Financijsko: Ispravljeno ponašanje upita iz procesa za preknjiženje stavki
 • Financijsko: Ispravljen prikaz podataka u hot polju stavki naloga kod pregleda knjiženja PDV obračuna
 • Financijsko: Na ispisu otvorenih stavaka za konto - po datumima omogućen sort po otvorenom iznosu
 • Financijsko: Ispravljena provjera automatskog knjiženja dokumenata
 • Financijsko: Dodana mogućnost knjiženja provizije kartičara po izlaznim računima i specifikaciji sredstava plaćanja
 • Financijsko: Ispravljen prikaz knjiženja dokumenata uključenih u obračun PDV-a
 • Financijsko: Ispravljeno knjiženje obračuna PDV-a
 • Financijsko: Optimiziran izvještaj "Račun dobiti i gubitka - po mjestima troška" kako bi radio značajno brže u situaciji gdje je definiran izuzetno velik broj mjesta troška
 • Financijsko: Kada se otvara tabela kompenzacija odmah se učitava komitent koji je u memoriji ili komitent koji je posljednji odabran
 • Financijsko: U šabloni za knjiženje omogućeno da se knjiži na centralu "partner na koga ide račun" iako nije upisan partner na koga ide račun
 • Financijsko: U obradi limita se automatski pune drugi limiti ako su prazni, a prvi limiti su upisani
 • Financijsko: Ispravljena provjera vezanog dokumenta kod vezivanja IOS-a za obračun PDV-a
 • Financijsko: Optimiziran izvještaj Bilanca prihoda i rashoda po mjestima troška.
 • Financijsko: Optimiziran izvještaj Bilance - Analitike (filter po MT)
 • Financijsko: Optimiziran izvještaj Bilanca analitičkih konta (filter po MT)
 • Financijsko: Optimiziran izvještaj RDG Prihod po mjestu troška i analitičkim kontima
 • Financijsko: Optimiziran izvještaj RDG Prihod po mjestu troška i sintetičkim kontima
 • Financijsko: Optimiziran izvještaj RDG Rashod po mjestu troška po analitičkim kontima
 • Financijsko: Optimiziran izvještaj RDG Rashod po mjestu troška po sintetičkim kontima
 • Financijsko: tablicu ispis IOS-a po periodima u Excel dodan pregled knjiženja po komitentu
 • Financijsko: tablicu ispis IOS-a po periodima u Excel dodan prijedlog za kompenzaciju
 • Financijsko: tablicu ispis IOS-a po periodima u Excel dodan višestruki prijedlog za kompenzaciju
 • Financijsko: Ispravljen upis IBAN-a iz inozemstva koji nije konstruiran po pravilima HUB-a
 • Financijsko: Prilikom  ulaska u financijsku temeljnicu dodana provjera radnih statusa svih stavki dnevnika
 • Financijsko: U obradama kreditnih limita omogućeno da se ne obrađuju komisija i/ili reversi. Postavke dokumenata - Komitenti
 • Financijsko: Na ispisu analitičke bilance (GLK-15) prilikom ispisa uvjeta ako se krećemo Tab-om program se pozicionirao na drugi uvjet ispisa, pa na prvi, pa na treći
 • Financijsko: Kada je kupac „crven“ u 4D Wandu da unutar ispisa IOS-a za Excel također je prikazan crvenom bojom
 • Financijsko: U šablone za automatsko knjiženje primki dodani opisi za knjiženje veznog dokumenta
 • Izvještaji: Ispravljen ispis Stanja skladišta - struktura stanja skladišta kumulativno po skladištima - Tabela/Excel
 • Izvještaji: Ispravljen ispis naslova kolona Sirovine i Proizvodi na listama izlaznih radnih naloga sastavnica
 • Izvještaji: Ispravljeni naslovi na upitu za ispis listi izlaznih radnih naloga sastavnica
 • Izvještaji: Na ispisima izlaznih računa u maloprodaji RPTM-3 i  RPTM-31 iskazan podatak o narudžbenici kupca
 • Izvještaji: Na upitu izvještaja Promet artikala po... (izlazni računi, otpremnice, primke...) dodan check box za označavanje ispisanih dokumenata
 • Izvještaji: Na upitu izvještaja Promet artikala po... (izlazni računi, otpremnice, primke...) dodan check box za označavanje ispisanih artikala
 • Izvještaji: Na upitu izvještaja Promet usluga po... (izlazni računi, otpremnice, primke...) dodan check box za označavanje ispisanih dokumenata
 • Izvještaji: Ispravljen ispis zadnjeg podtotala prilikom grupiranja po klasifikaciji
 • Izvještaji: Na izvještajima koji ispisuju stanje skladišta napravljeno da se ne ispisuju duplo stanja skladišta u sekciji Stanja kod detaljnog ispisa
 • Loyalty: Promet po karticama i odobreni popust po karticama vjernosti 
 • Loyalty: Promet po artiklima i odobreni popust programa vjernosti
 • Loyalty: Dodana pamćenje kolona na tabelama loyalty dokumenata i stavki
 • Loyalty: Dodana kolona s kataloškim brojem u tabelu loyalty stavki
 • Loyalty: Dodana kolona s nazivom skladišta u tabelu loyalty dokumenata
 • Objekti: Ispravljeno da se prilikom pretraživanja objekata putem F3 ispravno označe objekti na odabir tipke označi
 • Objekti: Dodano brisanje razmaka iza serijskog broja objekta prije zapisivanja na disk
 • Osnovna sredstva: Nakon upisa konta, dimenzija i sl. prozor se nije uvijek osvježavao upisanim podacima
 • Osnovna sredstva: Ispravljeno da se prilikom unosa osnovnog sredstva na OK provjeravaju upisane dimenzije i smještaj
 • PDV: U registar načina obračuna PDV-a dodan "Ne uključuje se u obračun PDV-a za ulazne dokumente"
 • PDV: U registar načina obračuna PDV-a dodan "Ne uključuje se u obračun PDV-a za izlazne dokumente"
 • PDV: Ispravljeno popunjavanje ispisa obrasca PDV koji se ispisuje u MS WordViewer 95
 • Plaće: Omogućen ispis nove Evidencije o radnicima koja vrijedi od 01.09.2017
 • Plaće: Ispravljeno tagiranje za eksport univerzalne specifikacije za banku (HUB3)
 • Plaće: Ispravljen odabir oznake 8 prilikom unosa JOPPD obrasca 
 • Plaće: Zabranjen poziv obrade kredita nad odobrenim obračunom plaće 
 • Plaće: Tablica 01/8 usklađena s izmjenama na zakonskom obrascu
 • Plaće: Tablica 01/10 usklađena s izmjenama na zakonskom obrascu
 • Plaće: Tablica 01/11 usklađena s izmjenama na zakonskom obrascu
 • POS: Ispravljeno resetiranje tabele stavki u POS-u na Shift + F4
 • POS: Ispravljen prikaz negativnih stanja usluga na glavnom POS ekranu u radu 
 • POS: Ispravljena kratica za uključivanje prikaza samo onih artikala koji imaju zalihu
 • POS: U kratke upute za POS dodani F11 - Kalendar i F12 - Kalkulator
 • POS: Ispravljena mogućnost da se stavka računa može obrisati i tipkom '/'
 • POS: Kod unosa specifikacije sredstava plaćanje omogućen upis popusta u apsolutnom iznosu
 • POS: Osigurano da se prije izvršenja akcije uvijek završi lociranje artikla ukoliko je u tijeku, kako bi se pozvana akcija odnosila na ispravni artikl
 • POS: Na POS kasi, ako se pomaknu polja količina, cijena, rabat... nije radilo uređivanje polja direktno na tabeli
 • Putni nalozi: Ispravljeno da se označeni putni nalog ne može ponovo proknjižiti u financijsko
 • Statistike: Ispravljeno punjenje i prikaz podataka o prosječnoj naplati i prosječnom kašnjenju
 • WEB: Centralizirano setiranje podataka koji se šalju prema katalogu kroz modul 4D Wand Internet Katalog
 • WEB: Omogućeno setiranje decimalnog unosa u ovisnosti o jedinicama mjera modul 4D Wand Internet Katalog
 • WEB: Dodane nove vrste vezanih dokumenata za gornji, donji, lijevi i desni banner
 • WEB: Dodan parametar za omogućavanje rada s favorites artiklima na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Omogućeno definiranje klasifikacije za 4D Wand Internet Katalog kroz dodatne atribute
 • WEB: Omogućen parametar za slanje web klasifikacije kroz dodatne atribute na 4D Wand Internet Katalog
 • WEB: Omogućeno slanje web klasifikacije kroz dodatne atribute na 4D Wand Internet Katzalog
 • WEB: Omogućeno filtriranje po dodatnim atributima na 4D Wand Internet katalog-u
 • WEB: Omogućeno sortiranje artikla po cijeni, nazivu i šifri  na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Omogućeno setiranje bannera kroz modul 4D Wand Internet Katalog
 • WEB: Omogućeno setiranje izgleda i rada kataloga kroz modul 4D Wand Internet Katalog
 • WEB: Dodana mogućnost slanja parametara izgleda i rada prema katalogu iz parametara programa
 • WEB: Omogućeno slanje slika definiranih za bannere prema 4D Wand Internet Katalogu
 • WEB: Omogućeno brisanje datoteka na 4D Internet Katalogu u poddirektorijima Content/Banner
 • WEB: Dodano da se na web stranici prikazuju opći uvjeti u PDF-u
 • WEB: Dodana provjera dostupnosti artikla prije završetka narudžbe s prijavom poruke koji artikli ne postoji
 • WEB: Ispravljen rad tipke za brisanje svih stavki u košari
 • WEB: Na 4D Internet Katalogu u detaljima dodana tipka za pauzu i povećalo na slici
 • WEB: Dodan Zoom slike artikla i prilagođen po tipu prikaza
 • WEB: Na tabelarnom prikazu dodan prikaz slike artikla ukoliko se pređe preko linka na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Vizualne promjene na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Omogućeno ponavljanje narudžbe na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Omogućeno filtriranje po dodatnim atributima na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Dodan novi prikaz artikla (Lista) na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Dodani Favoriti na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Dodana tipka za isprazniti cijelu košaru na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Importiranje stavki u košaru preko .csv ili .txt datoteke pomoću barkoda, šifre ili kataloškog broja na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Dodane kratke upute za importiranje košare preko datoteke na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Kod Prijave dodano automatsko pozicioniranje na prvo prazno polje na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Dodano pretraživanje samo po nazivu na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Dodan tooltip opis za pretraživanje po nazivu i odjavu na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Omogućeno proizvoljno mijenjanje prikaza i broja artikla na stranici  na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Ukoliko % rabat nije definiran, ne prikazuje više 0% na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Implementiran Lazy Loading radi ubrzanja na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Dodana tipka za vraćanje na vrh stranice na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Implementiran prostor za bannere i mogućnost parametrizacije na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Mogućnost aktivacije opisa uz naziv artikla i kataloškog broja na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Omogućen decimalni unos artikla na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Fiksiran navigation bar (header) i pretraživanje preseljeno na header na 4D Wand Internet katalogu

Na početak

 

Izmjene u verziji 17.08.10.1 (10.08.2017)

 • Generalno: Omogućeno filtriranje artikala po dodatnim atributima
 • Generalno: Ubrzano označavanje i pretraživanje komitenata (F3)
 • Generalno: Ubrzano pretraživanje poslovnih dnevnika
 • Generalno: Onemogućen poziv slanja poslovnog prostora u poreznu upravu sukladno zakonskim izmjenama
 • Generalno: Omogućeno pamćenje kolona registara
 • Generalno: Dodana stopa prireza 10% za općinu Ernestinovo koja vrijedi od 01.08.2017
 • Generalno: Dodana stopa prireza 5% za općinu Gunja koja vrijedi od 01.07.2017
 • Generalno: Ispravljen prikaz oznake operatera na ispisu liste operatera u skladu s računom
 • Generalno: Ispravljeno da se na prekid prilikom izbora skladišta ne učita krivo skladište
 • Generalno: Ispravljeno da se pretraživanjem komitenata ne prijavljuje poruka transakcija nije aktivna
 • Generalno: Ispravljeno rušenje 4D Wand-a prilikom poziva određenih izvještaja
 • Generalno: Ispravljena provjera rezerviranih količina, koja je mogla u specifičnim situacijama javiti grešku i prekinuti se
 • Generalno: Ispravljena mogućnost da se neispravno obradi slog baze podataka u slučaju da se prilikom izbora nekog registra pokušao obrisati jedan od registara
 • Generalno: Ispravljen prikaz kolona kada se određene kolone za korisnika razine 2 ne prikazuju
 • Generalno: Na glavnom izborniku 4D Wand-a povećan prostor koji prikazuje naziv tvrtke
 • Generalno: Dodana jasnija poruka greške prilikom konverzije datoteke aktivnih korisnika (AppSetup.4D)
 • Generalno: Izmijenjen oblik eksporta količina i iznosa bez separatora tisućica na eksportu dokumenata i stavki
 • Generalno: Ispravljen prikaz tipki na dnu ekrana u 4D Wand Reporter aplikaciji
 • Generalno: Konvertirana baza AH_VRS
 • Generalno: Konvertirana baza PL_VRP
 • Generalno: 4D Man usklađen s novim deklaracijama baza
 • Artikli: Ubrzan rad tagiranja na tabeli artikala
 • Artikli: Ubrzan rad tagiranja na tabeli usluga
 • Artikli: Ubrzan rad tagiranja na tabeli planske kalkulacije
 • Artikli: Ubrzan rad procesa višestrukog upisivanja skladišnog mjesta nad označenim robama
 • Artikli: Ubrzan rad procesa višestrukog upisivanja minimalni, optimalnih i maksimalnih količina  nad označenim robama
 • Adresar: Ubrzan rad tagiranja na tabelama komitenata
 • Adresar: Ubrzan rad tagiranja na tabeli osoba
 • Adresar: Ubrzan rad pretraživanja na tabeli komitenata
 • Adresar: Ispravljeni tipfeleri na ekranu podešavanja velikog importa komitenata
 • Adresar: Ispravljen naslov kolone AW "Web adresa" u "Web id" u primjerima datoteka za eksport i import komitenata
 • Adresar: Ispravljen naslov kolone AW "Web adresa" u "Web id" u proceduri za eksport i import komitenata
 • Adresar: Ispravljeno da se pozivom ispisa kuverte za komitenta ne promjeni font menija na tabeli s koje je isti pozvan
 • Adresar: Ispravljeno rušenje 4D Wand sustava nakon ispisa omotnice za komitenta
 • Artikli: Izmijenjeni filteri na tabeli artikala, tako da se sada pretraživanje ponaša identično ako se traži sljedeći i prethodni ili se pritisne filter
 • Artikli: U ovisnosti o parametru programa omogućeno pamćenje filtera prikaza artikala na stanju dok se ne izađe iz 4D Wand-a
 • Autorski honorari: Omogućeno definiranje vrste plaćanja po Uredbi na vrstama autorskih honorara
 • Autorski honorari: Omogućeno da se virmani za naknade kreiraju u skladu s popunjenim poljem vrste plaćanja po Uredbi
 • Autorski honorari: Ispravljeno da se scroll-om miša ne selektiraju virmani
 • Backup4D: Ispravljena mogućnost rušenja aplikacije prilikom provjere ispravnosti snimljenih backup arhiva
 • Blagajna: Dorađena forma računa blagajne da se dodjeljuje obavezan unos dimenzija u ovisnosti o definiranoj klasi obaveznog unosa
 • Carinsko: Ispravljen ispis razvrstanih zavisnih troškova na knjigovodstvenom zapisu
 • Dokumenti: Ugrađena optimizacija pregleda tagiranih dokumenata.
 • Dokumenti: Ubrzano "Višestruko označavanje dokumenata"
 • Dokumenti: Osigurano da prilikom isporuke stavki narudžbi kupaca proces uzima u obzir i narudžbe na vezanim tranzitnim skladištima
 • Dokumenti: Osigurano da prilikom kreiranja narudžbi dobavljaču proces uzima u obzir zalihe na osnovnom skladištu, te rezervacije nastale na vezanim tranzitnim skladištima
 • Dokumenti: Ispravljen izračun datuma valute nakon izbora komitenta na UF dokumentima
 • Dokumenti: Ispravljena mogućnost da se na narudžbama ne ažuriraju statusi prilikom odobravanja drugih dokumenata u situacijama gdje se baze podataka često zaključavaju
 • Dokumenti: Na izvještaju Revers dodano da se ispisuje podatak Narudžba od kupca
 • Dokumenti: Na izvještaju Revers s cijenama i rabatima dodano da se ispisuje podatak Narudžba od kupca
 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom unosa osnovica od 13% na stavkama UFA ili UFD ne prijavljuje poruka da je cijena negativna
 • Dokumenti: Ispravljeno da se odobravanjem PRM-a koji ima povrat ispravno izračunava vlastiti iznos robe
 • Dokumenti: U pregled dokumenata po kreditnim limitima dodani i ostali dokumenti koji sudjeluju u izračunu
 • Dokumenti: U pregled dokumenata po kreditnim limitima dodan pregled svih poslovnica u slučaju da se pregled dokumenata poziva iz centrale
 • Dokumenti: Ispravljen unos stavki narudžbe dobavljaču na skladištu po veleprodajnim cijenama
 • Dokumenti: Ispravljeno da se na višestrukom označavanju može pozvati označavanje ako polja datuma predviđene isporuke nisu popunjena
 • Dokumenti: Ispravljeno računanje rabata po stavkama na izlaznim dokumentima
 • Dokumenti: Kod importa ULN dodano učitavanje načina otpreme s komitenta ako je upisan
 • Dokumenti: Na stavkama kroz excel tabelu ispravljeno pozicioniranje stavke nakon poziva Kartice artikla
 • Dokumenti: Prilikom automatskog kreiranja narudžbi dobavljaču od narudžbi kupaca filtriranje po dimenzijama sad propada na dimenzije ispod odabrane
 • Dokumenti: Ispravljena provjera istog skladišta u procesu kreiranja Primke (PRI) od Otpremnice (OTP)
 • Dokumenti: Dorađen proces raspodjele nabavne vrijednosti na rastavnici
 • Dokumenti: Dodano upozorenje ako rastavnica rastavlja sve proizvode, a na skladištu bi ostala neka mala vrijednost
 • Dokumenti: Na narudžbama od kupaca omogućen novi proces kreiranje radnih naloga koji poziva ekran zaprimanja
 • Dokumenti: Ispravljeno računanje vlastitog iznosa dokumenta na tranzitnom skladištu
 • Dokumenti: Napravljena mogućnost izbora stavke otpremnice za povrat od kupca ako nema stavki u tekućoj godini
 • Dokumenti: Na planskoj kalkulaciji cijena artikla sređen prikaz kolona sa statusom razlike između testnih i pravih cijena
 • Dokumenti: Na tabeli trgovačkih predstavnika sređen rad lokatora ukoliko je ostao zapamćena kartica Nazivi
 • Dokumenti: Proces Raspodjele nabavne vrijednosti stavke rastavnice prepravljen da radi preko iznosa, a ne preko cijene
 • Dokumenti: Ispravljen izračun naručene količine kod obrade narudžbi kupaca
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz kolona na tabelama ulaznih faktura (UFA)
 • Dokumenti: Na obradi ULN narudžbi stavljeno da je default tipka spuštanja
 • Dokumenti: Ispravljeno spuštanje stavki prilikom obrade narudžbi dobavljaču na Windows Server 2008, u slučaju da se upisivala cijena
 • Dokumenti: Ispravljeno da se na ispisu Nalog skladištu za slaganje robe prikazuje skladišno mjesto sa skladišta ukoliko je upisano
 • Dokumenti: Na tabeli Narudžbe kupaca (ULN) ispravljena kratica za skok na Narudžbe dobavljaču
 • Dokumenti: U obradama narudžbi od dobavljača stavljena tipka artikla u toolbar i poziva se shortcut-om CTRL+R
 • Dokumenti: U obradama narudžbi od kupaca stavljena tipka artikla u toolbar i poziva se shortcut-om CTRL+R
 • Dokumenti: U stavkama naloga za slaganje sređen-a tipka artikla da se poziva shortcut-om CTRL+R
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz i knjiženje ukupnog deviznog iznosa izlaznog računa bez poreza importiranog iz tekstualne datoteke
 • Dokumenti: Kada se na tranzitnom skladištu radila otpremnica s proizvodom provjeravalo se skladište servisa, a ne skladište sirovina
 • Dokumenti: Korigirana provjera vremena i količina prilikom odobravanja i razodobravanja, kako ne bi ovisila o redoslijedu stavki na dokumentu
 • Dokumenti: Na polja datuma i brojeva višestrukog označavanja dokumenata stavljeno da su ista obavezna za unos
 • Dokumenti: Zabranjena izmjena svih polja na formi dokumenta R-1 računa importiranih iz POS blagajne
 • Dokumenti: Na tabeli Napomene za dokumente omogućen poziv uputa
 • Dokumenti: Dodana zabrana odobravanja primke koja je nastala po neodobrenoj narudžbi dobavljača
 • Dokumenti: Omogućen ispis rekapitulacije sredstava plaćanja s prekidom po prodajnim mjestima
 • Dokumenti: Na narudžbama dobavljaču (NAR) omogućeno preuzimanje cijena s cjenika dobavljača (CJD)
 • Dokumenti: Korisnicima razine 3 i 4 omogućeno da vide kolonu zadnjeg dobavljača na dokumentu ULN
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz broja vezanog računa na povratu dobavljaču ako je veza na račun nastala procesom upisa broja računa dobavljača
 • Dokumenti: Na tabeli dokumenata ispravljen prikaz knjiženja dokumenta u financijsko ako postoje automatski proknjiženi obračuni PDV-a
 • Dokumenti: Kod unosa stavki povrata od kupca omogućen izbor stavki otpremnica iz prethodnih godina
 • Dokumenti: Dodano pravo pristupa za obradu stavke narudžbe kupca s količinom većom od zalihe
 • FAP: Omogućen ispis novog obrasca TI-POD
 • Financijsko: Ubrazan rad sa stavkama naloga knjiženja
 • Financijsko: Omogućen ispis kartice komitenta i devizne kartice komitenta na engleskom i njemačkom jeziku
 • Financijsko: Dodana generalna napomena 2034 za ispis kartice komitenta i devizne kartice komitenta na engleskom jeziku
 • Financijsko: Dodana generalna napomena 2035 za ispis kartice komitenta i devizne kartice komitenta na njemačkom jeziku
 • Financijsko: Na izvještajima bilanci omogućeno zanemarivanje vanbilančnih konta
 • Financijsko: Ispravljena sporost u radu premještanja stavke temeljnice na traženu poziciju
 • Financijsko: Na proces izmjene konta dodana mogućnost preknjiženja partnerskih konta novim stavkama
 • Financijsko: Ispravljena prijava greške prilikom vezivanja IOS-a, ukoliko je ista zaostala iz prethodnog procesa
 • Financijsko: Optimiziran proces automatskog zatvaranja IOS-a kako ne bi zaključavao baze dokumenata prilikom obrade
 • Financijsko: Ispravljena provjera knjiženja kod odobravanja dokumenata
 • Financijsko: Ispravljeno da se prilikom višestrukih ispisa u PDF ne starta i pregled u MS Word-u
 • Financijsko: Ispravljen ispis šablona za knjiženje
 • Financijsko: Ispravljena mogućnost neispravnog povezivanja IOS-a ukoliko je jedan korisnik ručno vezao stavke, dok je drugi korisnik puštao automatsko zatvaranje IOS-a
 • Financijsko: U tabeli IOS-a po periodima/IOS-a po periodima s realizacijom/Dospijeća po periodima u Excel-dodan shortcut Ctrl+Alt+I za poziv IOS-a.
 • Financijsko: Napravljena provjera neispravno povezanih IOS-a
 • Financijsko: Ispravljeno neispravno razvezivanje IOS-a putem tipke u toolbar-u
 • Financijsko: Ispravljen izračun kreditnih limita i prikaz poruke prilikom odobravanja
 • Izvještaji: Na izvještajima engine-a R_Dokumenti ispravljen prikaz grupiranja po komitentima/trgovačkim predstavnicima
 • Izvještaju: Na ispisu zavisnih troškova primki dodano da se ispisuje broj računa dobavljača za zavisnog troška ukoliko ne postoji vezana ulazna faktura
 • Izvještaji: Na ispisima prometa artikala po ulaznim narudžbama s neisporučenim količinama dodana kolona s brojem kupčeve narudžbe
 • Izvještaji: Na ispis sredstava plaćanja (RPT-336) dodana kolona s postotkom provizije
 • Izvještaji: Ispravljen prikaz kolone Nema stablo na izvještaju Brojčani podaci o dokumentima Rekapitulacije dokumenata
 • Izvještaji: Ispravljen ispis komisijskih podataka na izvještaj "Struktura  pometa artikala - detaljno - vlastiti i komisijski" u slučaju ulazne prijenosnice
 • Izvještaji: Ispravljen ispis iznosa računa na izvještaju Rekapitulacije dokumenata RPK-2001 tip izvještaja "Izlazni financijski dokumenti" ako račun ima prolazne stavke
 • Izvještaji: U rekapitulaciji poreza izmijenjen naziv osnovice tuzemnog prijenosa porezne obveze
 • Izvještaji: Na rekapitulacijama omogućen filter po trgovačkom predstavniku
 • Izvještaji: Na rekapitulacijama omogućeno grupiranje po trgovačkom predstavniku
 • Izvještaji: Dorađen ispis Rekapitulacija dokumenata - Knjiga IRA (sve knjige) RPK -2001
 • Izvještaji: Ispravljeno da se rekapitulacije dokumenata ne filtriraju po tipu dokumenta
 • Izvještaji: Ispravljen izvještaj izvještaju RPK-1100 "Struktura  pometa artikala - detaljno - vlastiti i komisijski" da ispravno prikazuje MP vrijednosti vlastite i komisijske robe
 • Izvještaji: Prilikom ispisa ponuda, pretponuda, otpremnica, IFA, IFD i radnih naloga dodan upit za ispis 2D bar kod uplatnica na kraju ispisa
 • Izvještaji: Prilikom ispisa R1 računa s POS-a dodan parametar za ispis 2D bar kod uplatnice na kraju ispisa
 • Izvještaji: 2D Barcode nadograđen da se pali u parametrima programa i da se određuje za koju klasu isti vrijedi. Na istom mjestu omogućena i napomena za isti s default tekstom "Slikaj i plati".
 • Izvještaji: Dodana statistika strukture stanja skladišta po artiklima
 • Izvještaji: Dodana statistika strukture stanja skladišta po skladištima
 • Izvještaji: Prepravljen izvještaj Pokazatelji aktivnosti robe na skladištu tako da prosječne zalihe računa na bazi svakog dana
 • Izvještaji: Na izvještaju pregleda ostvarene marže izlaznih računa ispravljen prikaz podtotala za trgovačkog predstavnika
 • Izvještaji: Ispravljeno filtriranje na prometima dokumenata kada se mijenjaju uvjeti grupiranja, a ujedno se filtrira po klasifikaciji
 • Objekti: Ispravljen prikaz kolona na tabeli objekata
 • Objekti: Na tabeli objekata Izmijenjeni naslovi kolona opisa da se isti uzimaju iz parametara programa
 • Plaće: Ubrzano punjenje obrasca JOPPD
 • Plaće: Prilikom punjenja obrasca JOPPD sad se prikazuje indikator napretka
 • Plaće: Ispravljeno da se scroll-om miša ne selektiraju virmani
 • Plaće: Ispravljeno da se na ispisu NP1 obrasca ispisuje ime i prezime odgovorne osobe
 • Plaće: Omogućeno definiranje vrste plaćanja po Uredbi na naknadama
 • Plaće: Omogućeno da se virmani za naknade kreiraju u skladu s popunjenim poljem vrste plaćanja po Uredbi
 • PDV: Ubrzano dodavanje označenih dokumenata u obračun PDV-a
 • PDV: Omogućen prikaz više dokumenata starijih od 4 godine na obračunu PDV-a
 • PDV: Ispravljeno da računi s načinom obračuna PDV-a 34 -  Posebni postupak oporezivanja u članicama EU idu na poziciju I.5.
 • POS: Prilikom korištenja kartica vjernosti nije se mogla pozvati izborna tabela osoba
 • POS: Omogućen ispis stanja blagajne u WordPad
 • POS: Ubrzan prikaz tipkanja određenih vrijednosti u lokatoru POS kase
 • POS: Sređen prikaz kolone nabavne cijene u ovisnosti o pravima pristupa
 • POS: Ispravljen import stavki u POS, u slučaju da se podizalo upozorenje da će zaliha ići u minus, na Windows Server 2008 R2 sustavima
 • POS: Ispravljeno označavanje stavki za naknadnu isporuku, na Windows Server 2008 R2 sustavima
 • POS: Omogućen import pet ambalaže putem barkoda kao što rade elektronske vage
 • Program vjernosti: Omogućeno da se nad radnim nalozima servisa vozila može odobriti program vjernosti
 • Rabatna politika: Na tabelu rabatne politike dodane kolone drugog i trećeg naziva artikla
 • Vozila: Ispravljen prikaz vozila za koje je tip vozila stavljen van upotrebe da filter ispravno radi
 • Vozila: Na tabeli vozila postavljeno da se uvijek prikažu sva vozila, a pritiskom na tipku skrivenih vozila samo ona vozila kojima je tip sakriven
 • WEB: Omogućeno da se slike prema 4D Wand Internet Katalogu šalju i preko automatskog poziva
 • WEB: Ispravljeno da se prilikom slanja dokumenata i stavki prema 4D Wand Internet katalogu ne ažurira vrijeme i datum zadnjeg stanja zaliha

Na početak

 

Izmjene u verziji 17.05.09.1 (09.05.2017)

 • Generalno: Novi dizajn 4D Wand-a usklađen Windowsima 10
 • Generalno: Na upitima procesa smanjen font naslova
 • Generalno: Standardizirane tabele 4D Wand-a u skladu s novim dizajnom
 • Generalno: Standardizirane forme 4D Wand-a u skladu s novim dizajnom
 • Generalno: Standardizirane poruke 4D Wand-a u skladu s novim dizajnom
 • Generalno: Postavljen timeout 4D Wand-a na 1 sat
 • Generalno: Postavljen timeout 4D POS-a na 2 sata
 • Generalno: Ugrađen e-mail u 4D Backup
 • Generalno: Ugrađeno povremeno javljanje klijentskih programa kako bi se na pregledu aplikacija lakše razlikovali aktivni od neaktivnih korisnika
 • Generalno: Prijava da su baze zaključane nadograđena nazivom korisnika koji vrši transakciju
 • Generalno: Dodan ekran za pregled trenutačno aktivnih transakcija nad svim poduzećima u 4D Wand sustavu
 • Generalno: Napravljen ekran aktivnih transakcija
 • Generalno: Napravljena konverzija formata tabela
 • Generalno: Zabranjena mogućnost izmjene, brisanja i unosa stavki u financijski nalog ukoliko se isti s druge lokacije tek unosi
 • Generalno: Ukoliko se odabere slanje mail-om, a ne odabere ispis u PDF izvještaj se NE konvertira u PDF
 • Generalno: Ukoliko se napravi ispis sa slanjem e-mailom, te se nakon toga pozove slanje e-računa svaki se dizao upit za slanje e-mailom
 • Generalno: Ispravljen rad ikone koja poziva tabelu PDV-a
 • Generalno: Napravljen generički import putnih naloga iz XML datoteke
 • Generalno: Ispravljena konverzija dodavanja tipova dokumenata stavki dnevnika za slučaj da su tipovi postojali definirani kod korisnika
 • Generalno: Dodane upute u modul statistika
 • Generalno: Osiguran referentni integritet između tabele komitenata i pripadajućih bankovnih računa
 • Generalno: Na tabelu Setiranja tvrtke i prava pristupa dodan ID firme
 • Generalno: Ispravljen propust u importu komitenata zbog kojeg se promjene nisu snimale u bazu podataka
 • Generalno: Dodana stopa prireza 0% za općinu Đurmanec koja vrijedi od 01.03.2017
 • Generalno: Na odobrenim izlaznim dokumentima zabranjena izmjena načina otpreme
 • Generalno: Referentni integritet brisanja registra gradova i oblasti proširen na putne naloge i putne relacije
 • Generalno: Dodano logiranje svih izmjena šifara registara
 • Generalno: Dodano logiranje svih brisanja slogova registara
 • Generalno: U eksportu rabatne politike u XML izmijenjen format zapisa ID artikla tako da ne eksportira 0 za stavke koje nisu vezane za artikl
 • Generalno: Ispravljeno otvaranje Explorera kroz tabelu dokumenata vezanih s diska 
 • Generalno: Dodana stopa prireza 10% za općinu Ozalj koja vrijedi od 01.03.2017 
 • Generalno: Ispravljeno učitavanje skladišta prilikom poziva kartice artikla s tabela artikala i planskog cjenika
 • Generalno: Ispravljen import tečajne liste s HNB da tretira i redak s XDR tečajem
 • Generalno: Ispravljen automatski eksport stanja skladišta da ne prijavljuje greške sa ne učitanom bazom partnera
 • Generalno: Omogućeno da export stavki dokumenta prilikom odabira direktorija za export nudi export direktorij postavljen u parametrima programa
 • Generalno: Onemogućeno pamćenje praznog formata tabele
 • Generalno: Rezervirane količine sada rade po osnovnom skladištu
 • Generalno: Automatska provjera rezerviranih količina na tranzitnim skladištima kako bi se iste prebacile na osnovno skladište
 • Generalno: Prilikom pokretanja 4D Wand-a napravljena provjera za preglednik ako nema upisane verzije preglednika
 • Generalno: Na formi registara tipka OK postavljena kao default tipka
 • 4D Man: Omogućeno da se u tablicu roba šalju i polja ROB:Registar1 i ROB:Registar2
 • Adresar: Na tabelu osoba dodana kolona Web s oznakom da je osoba web kupac
 • Adresar: Na tabelu osoba dodan tab Komitent
 • Adresar: Omogućen default valute na komitentu
 • Adresar: Nadograđen konverter s poljem valute
 • Artikli: Izmijenjen način rada forme artikala na način sada radi s pravim cijenama umjesto s testnim cijenama
 • Artikli: Izmijenjen način rada forme usluga na način sada radi s pravim cijenama umjesto s testnim cijenama
 • Artikli: Omogućeno da se na pretraživanju artikala (F3) može uključiti pretraživanje artikala samo po dodatnim šiframa
 • Artikli: U proceduri označavanja artikala sa starim zalihama dodana mogućnost uračunavanja i stavki izdanih na komisiju i revers
 • Artikli: Ispravljena prijava greške na unosu editabilnog polja nakon ispisa filtriranog izvještaja koji nema niti jedan redak
 • Artikli: Dodano logiranje upisivanje oznaka cjenika
 • Artikli: Dodano logiranje procesa brisanja oznaka cjenika
 • Artikli: U repozitorij tabele artikala i planske kalkulacije dodane kolone koje prikazuju rabat i cijenu isključivo iz rabatne politike
 • Artikli: Na tabli sastavnica ispravljen prikaz naslova donje tabele
 • Autorski honorari: Ukoliko se kreira autor iz komitenta, porezna uprava autora se sad sinkronizira po šifri porezne uprave grada ukoliko je upisana
 • Autorski honorari: Ispravljeno učitavanje bankovnog računa u slučaju gotovinske isplate
 • Autorski honorari: Ispravljen rad lokatora na lookup tabeli autora
 • Autorski honorari: Omogućeno kopiranje stavki obračuna iz prethodnog obračuna
 • Autorski honorari: Omogućeno brisanje označenih stavki obračuna autorskih honorara
 • Autorski honorari: Eksport matične knjige proširen s poljem Dodatne napomene matične knjige s autora
 • Carinsko: Dorađen ispis KZP-a da može zbrojiti nerazvrstane troškove u naznačenu kolonu
 • Carinsko: Ispravljeno pamćenje kolona tabele KZP-a kada je pozvan lookup
 • Dokumenti: Omogućen eksport razduženja skladišta u trn datoteku 
  Dokumenti: Omogućen import razduženja skladišta u zaduženja skladišta iz trn datoteke
 • Dokumenti: Na poruke prilikom odobravanja primki stavljen timeout 
 • Dokumenti: Omogućen eksport stavki narudžbe dobavljaču u excel s ekrana za isporuku stavki
 • Dokumenti: Optimizirano kreiranje povrata reversa za označene stavke kako ne bi držala baze zaključanima dok se upisuju količine za povrat
 • Dokumenti: Optimizirano kreiranje povrata stavki komisije, kako izbor količina povrata ne bi zaključavao baze podataka
 • Dokumenti: Optimizirano kreiranje povrata stavki ulaznih reversa, kako izbor količina povrata ne bi zaključavao baze podataka
 • Dokumenti: Omogućen pregled odobrenih stavki "excel" dokumenata
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz naziv konta u hotpoljima stavki dokumenata UF
 • Dokumenti: Ispravljeno otvaranje tabela sa aktivnom karticom u ovisnosti o odabranom parametru
 • Dokumenti: Cjenik komisijskih dobavljača (CJK) proširen kako bi ispravno obrađivao stavke vozila i objekata na komisiji
 • Dokumenti: Sređeno otvaranje tabela ulaznih faktura po ispravnoj kartici Brojevi
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz tabele Obrada sredstava plaćanja
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz tabele Povrata od kupca
 • Dokumenti: Ispravljeno odobravanje Pripreme primke (PRP) na maloprodajnom skladištu ako je u stavkama artikl s povratnom naknadom koji nikada nije bio na zalihama tog skladišta
 • Dokumenti: Omogućen eksport stavki narudžbe dobavljaču u excel s ekrana za isporuku stavki
 • Dokumenti: Na dokumentu potvrde narudžbe dobavljaču dodane obrade odobravanja rabata i dodatnog rabata po svim stavkama
 • Dokumenti: Na tabelu komitenata u donju tabelu osoba dodana kolona Web s oznakom da je osoba web kupac
 • Dokumenti: Prilikom punjenja narudžbe dobavljaču po proizvođaču, ispravljen izbor proizvođača kako se u slučaju unosa novog komitenta ne bi blokirao rad
 • Dokumenti: Prilikom zapisivanje cijena dobavljača na stanje preskočeni dokumenti interne primke
 • Dokumenti: Prilikom obrade narudžbi dobavljaču osigurano da se ne popunja polje postotak rabata, u slučaju da nije definirana bruto cijena
 • Dokumenti: Omogućeno da se prilikom ispisa jednog dokumenta može više puta iscrtati virman
 • Dokumenti: U stavke dokumenata izlaznih računa IFA i IFD dodan proces resetiranje marži i rabata
 • Dokumenti: Na vremenskim razgraničenjima (UFR) u obrade dodana opcija registriranja uplate
 • Dokumenti: Na narudžbama od kupca omogućeno da korisnici razine 3 mogu vidjeti kolonu zadnji dobavljač
 • Dokumenti: Import stavki na ekranu obrade narudžbi dobavljaču omogućen import napomene stavke 
 • Dokumenti: Kod učitavanja zadnjih prodajnih cijena odabranom partneru isključena su razduženja skladišta i povrati od kupca
 • Dokumenti: Na tabeli stavki u HOT polja dodani podaci o mjestima troška 
 • Dokumenti: Na izlazne račune omogućeno upisivanje trenutnog duga komitenta u napomenu
 • Dokumenti: Prilikom obrade naloga za slaganje omogućeno zadržavanje tečaja izvornog dokumenta
 • Dokumenti: Omogućeno da se prilikom odobravanja naloga za slaganje pita za odgovornu osobu u ovisnosti o parametru
 • Dokumenti: Na tabelama izlaznih računa dodan izbornik Eksport/Import
 • Dokumenti: U izbornik Eksport/Import na tabelama izlaznih računa prebačen eksport računa u UBL XML format
 • Dokumenti: U izbornik Eksport/Import na tabelama izlaznih računa prebačeni  eksporti mjesečnog izvješća o obračunatim iznosima posebnog poreza na nova motorna vozila u XML datoteku
 • Dokumenti: U izbornik Eksport/Import na tabelama izlaznih računa dodan eksport označenih izlaznih računa za automatsko knjiženje u program Synesis
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz broja vezanih ulaznih faktura na povrat dobavljaču
 • Dokumenti: Dodane kolone drugog i trećeg naziva artikla na stavke naloga za slaganje
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz oznake knjižen u financijsko nakon poziva tabele PDV-a iz dokumenata
 • Dokumenti: Popravljeno pamćenje sorta prilikom zaprimanja narudžbi od dobavljača
 • Dokumenti: Ispravljen ispis fakture s vezanim predujmovima za slučaj da je automatika predujmove stornirala redoslijedom različitim od fiskalnog redoslijeda predujmova
 • Dokumenti: Napravljena detekcija i automatizam za ispravak neispravno storniranih predujmova
 • Dokumenti: Ispravljeno kopiranje fakture s načinom obračuna poreza „Naknadno oslobođenje PDV-a“
 • Dokumenti: Ispravljeno storniranje avansa kod odobravanja otpremnice koja ima vezanu odobrenu rezerviranu fakturu
 • Dokumenti: Ispravljeno sumiranje iznosa vlastite robe na dnevnim prometima za potrebe financijskog knjiženja
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz neto marže na stavkama izlaznih dokumenata
 • Dokumenti: Prilikom zaprimanja robe iz narudžbi dobavljača neto devizni iznos se računa preko bruto deviznog iznosa nakon unosa istog
 • Dokumenti: U obrade Izlaznih računa za slobodan unos dodan poziv funkcije za fiskaliziranje neobrađenih dokumenata
 • Dokumenti: Stablo dokumenata višestrukog fakturiranja nije prikazivalo ispravna skladišta
 • Dokumenti: Na formi dokumenta izlaznih računa usklađen izračun datuma dospijeća nakon izbora komitenta
 • Dokumenti: Dodano logiranje izmjene načina otpreme na odobrenom dokumentu
 • Dokumenti: Dodana zabrana kombinacije fakturiranja u jedan dokument i fakturiraj samo jednog partnera 
 • Dokumenti: Ispravljeno da se rezervirane količine ispravno evidentiraju nakon promjene skladišta na nalogu za slaganje
 • Dokumenti: Na zaglavlju Narudžbe kupca dopuštena izmjena mjesta otpreme ako je dokument odobren 
 • Dokumenti: Sada se tabele otvaraju po aktivnom skladištu i kada nije uključeno brojanje po skladištima
 • Dokumenti: Ispravljeno kopiranje fakture s načinom obračuna poreza „Naknadno oslobođenje PDV-a „
 • Dokumenti: Odobravanje dnevnog prometa maloprodaje izmijenjeno kako bi se izbjeglo uprosječivanje cijena na tranzitnom skladištu 
 • Dokumenti: Automatsko punjenje prijenosnice na MP i VP skladište od sada cijene učitava s ulaznog skladišta
 • Dokumenti: U stavke prijenosnice dodan proces 'Povećanje/smanjenje cijena u postotku
 • Dokumenti: U stavkama prijenosnice dodan proces Sinkronizacija stavki s cijenama na ulaznom skladištu
 • Dokumenti: Kod unosa stavke prijenosnice na skladište na kojem je upisan faktor skladišta, a skladište se ne vodi po planskim cijenama, preskočeno množenje faktorom
 • Dokumenti: Omogućeno da proces 'Učitavanje zadnjih prodajnih cijena' na stavkama dokumenata uzima u obzir parametar 'Zaokruži devizne cijene nakon rabata' ako se na procesu izabiru Devize
 • Dokumenti: Omogućen izbor skladišta prilikom kreiranja prijenosnice iz obrade Narudžbe od kupca
 • Dokumenti: Na formama stavki odobrenih dokumenata omogućeno označavanje i kopiranje podataka u clipboard (Ctrl+C)
 • Dokumenti: Na formama odobrenih dokumenata omogućeno označavanje i kopiranje podataka u clipboard (Ctrl+C)
 • Dokumenti: Omogućeno kopiranje valute s komitenta nakon odabira istog 
 • Dokumenti: Omogućeno pražnjenje polja Planiranog datuma isporuke na formu narudžbe od kupca
 • Dokumenti: Na internim otpremnicama (veleprodajnim NC, veleprodajni VC i maloprodajnim) omogućeno kopiranje otpremnice u primku za onoliko koliko nije zaprimljeno po prvoj primci
 • Dokumenti: Na internim primkama (veleprodajnim NC, VC i maloprodajnim) zabranjen unos stavki
 • Dokumenti: Na internim primkama (veleprodajnim NC, VC i maloprodajnim) zabranjeno brisanje stavki
 • Dokumenti: Na internim primkama (veleprodajnim NC, VC i maloprodajnim) zabranjeni importi stavki
 • Dokumenti: Na internim primkama (veleprodajnim NC, VC i maloprodajnim) zabranjeno brisanje označenih stavki
 • Dokumenti: Na internim primkama (veleprodajnim NC, VC i maloprodajnim) zabranjeno premještanje stavki
 • Dokumenti: Na internim primkama (veleprodajnim NC, VC i maloprodajnim) zabranjeno kopiranje stavki
 • Dokumenti: Na internim primkama (veleprodajnim NC, VC i maloprodajnim) zabranjen spajanje stavki
 • Dokumenti: Na internim primkama (veleprodajnim NC, VC i maloprodajnim) zabranjena izmjena stavki
 • Dokumenti: Ispražnjen inicijalni datum planirane isporuke u procesu kreiranja Narudžbe kupcu iz ponude 
 • Dokumenti: Dopušteno da datum planirane isporuke u procesu kreiranja Narudžbe kupcu iz ponude može biti prazan 
 • Dokumenti: Prilikom isporuke stavki dokumenta "Narudžba dobavljaču" osigurano da se ispravno učitavaju devizni iznosi za slučaj da je narudžba već djelomično isporučena
 • Dokumenti: Na formi sastavnica napravljen proces sinkronizacije nabavnih cijena proporcionalno nabavnim cijenama stavki
 • Dokumenti: Dodan izvještaj Promet artikala po narudžbama dobavljačima - s podacima narudžbe kupca
 • Dokumenti: Dodana mogućnost kreiranja uplatnice u blagajnu po gotovinskom računu
 • Dokumenti: Višestruki ispis izlaznih računa izmijenjen kako bi se sortirao po fiskalnim brojevima
 • Dokumenti: Na stavkama dokumenata dodana mogućnost prilikom unosa stavki putem barkoda (CTRL+L) da pretražuje i dodatne šifre
 • Dokumenti: Na stavkama excel dokumenata dodana mogućnost prilikom unosa stavki putem barkoda (CTRL+L) da pretražuje i dodatne šifre
 • Dokumenti: Nadograđeno logiranje promjene broja dokumenta  
 • Dokumenti: Nadograđeno logiranje brisanja stavki dokumenta
 • Dokumenti: Prilikom pregleda limita s tabele dokumenata ispravljen prikaz za odobrene otpremnice
 • Dokumenti: Prilikom obrade narudžbi, ako se stavke spuštaju na donju tabelu importom datoteke, značajno smanjene greške zbog zaokruživanja
 • Dokumenti: Prilikom obrade narudžbi, ako se stavke spuštaju na donju tabelu importom datoteke, ispravljena greška kod rastavljanja stavki za slučaj da import ima više od 255 stavki
 • Dokumenti: Omogućeno kreiranje razduženja skladišta od primke 
 • Dokumenti: Prošireno polje postotka marže na dokumentima na maloprodajnom skladištu
 • Dokumenti: Ispravljen import stavki specifikacije sredstava plaćanja iz tekstualne datoteke ako je uključen parametar da se zbrajaju stavke istog artikla
 • Dokumenti: Ispravljeno kopiranje dokumenta Planiranje zaliha (PLZ) u drugu godinu
 • Dokumenti: Ispravljen eksport stavki dokumenta Početno stanje (PPS) u clipboard
 • Dokumenti: Ispravljen eksport stavki dokumenta Cjenik dobavljača (CJD) u clipboard
 • Dokumenti: Ispravljen eksport stavki dokumenta Cjenik za kupca (CJE) u clipboard
 • Dokumenti: Dodan upis predviđenog datuma isporuke kod kreiranja narudžbe od kupca iz ponude
 • Dokumenti: Na poruku upozorenja da je dokument već eksportiran prilikom exporta dokumenata i stavki dodana tipka da za sve
 • Dokumenti: Ispravljeno učitavanje skladišta prije pregleda kartice artikla iz tabele stavki dokumenta
 • e-Računi: Uključeno slanje šifre poslovne jedinice za slanje e-računa primateljima koji imaju registrirane poslovnice
 • e-Računi: Pamćenje najstarijeg datuma računa za provjeru sad uzima u obzir da je neke račune korisnik preskočio
 • e-Računi: Usklađeni eksport i import s novom specifikacijom
 • e-Računi: Dodana mogućnost eksporta i importa stavki primke iz e-računa po bar kodu
 • e-Računi: Omogućen pregled više priloga nad odabranim dokumentom 
 • e-Računi: Omogućeno slanje više priloga u e-računu
 • e-Računi: Usklađeni eksport i import po novim poreznim šemama
 • e-Računi: Usklađen UBL sa zahtjevima za slanje računa tijelima državne uprave (TDU)
 • e-Računi: Dodana struktura cac:Delivery s informacijama o otpremnom mjestu
 • e-Računi: Ispravljena situacija zbog koje je prilikom importa specifičnih e-Računa moglo doći do rušenja 4D Wand sustava
 • e-Računi: Ispravljeno pražnjenje početnog datuma nakon poruke da neki drugi korisnik izvršava proces "Import ulaznih računa"
 • e-Računi: Ispravljeno logiranje i učitavanje stavki artikala koji ne postoje u bazi artikala
 • FAP: Korigirana formula u default eksportu TZ obrasca
 • FAP: Napravljen kontrolni ispis svih stavki knjiženja koje su ušle u izračun jedne stavke izvještaja
 • FAP: Napravljen kontrolni ispis svih stavki knjiženja koje su ušle u izračun jednog odabranog konta na stavci izvještaja
 • FAP: Omogućen eksport nove verzije neprofitnog obrasca
 • Financijsko: Sa tabele koju dobivamo ispisom IOS-a po periodima, IOS-a po periodima s realizacijom i u ispisu dospijeća po periodima u Excel omogućen poziv tabele otvorenih stavki
 • Financijsko: Na upisu datuma u stavke knjiženja dodana poruka ako nema označenih stavki
 • Financijsko: Ispravljeno selektiranje tabele nakon obrade na tabelama vezivanja u IOS-ima
 • Financijsko: Dodana mogućnost eksporta SEPA naloga za transfer prema pravilima FINA-e
 • Financijsko: Sa tabele koju dobivamo ispisom IOS-a po periodima, IOS-a po periodima sa realizacijom i u ispisu dospijeća po periodima u Excel omogućen poziv tabele otvorenih stavki
 • Financijsko: Ispravljena provjera da li je obračun PDV-a već knjižen u financijsko knjigovodstvo
 • Financijsko: U šablone razduženja skladišta (RAS) omogućen izbor napomena dokumenta pod opisom knjiženja
 • Financijsko: Omogućeno da se na šablonu dinamika naplata odabere Fiskalni broj roditeljskog računa
 • Financijsko: Dodani tipovi dokumenata PDV i UNA za knjiženje u financijskom knjigovodstvu
 • Financijsko: Napravljeno automatsko knjiženje obračuna PDV-a
 • Financijsko: Ispravljeno da se obradi limita može poslati i konto koje počinje s 0 (npr. 0771)
 • Financijsko: U obrascu GFI-POD-DOP za AOP-e 270 do 286 izmijenjen tip stavke
 • Financijsko: U obrascu GFI-POD-RDG dodana stavka na rednom broju 218  za upis oznake vlasništva
 • Financijsko: U obrascu GFI-POD-BIL za AOP 039 ispravljena vrsta stavke iz slobodnog unosa u analitiku
 • Financijsko: Usklađeno kreiranje GFI-POD s novom verzijom obrasca 3.0.3
 • Financijsko: Ispravljen ispis obrasca RDG u MS Excel da se popunjavaju  AOP 192 do 198 samo ako je popunjen AOP 187 ili AOP 188
 • Financijsko: Dodan novi kontni plan RRiF-a za 2017.g
 • Financijsko: Dodan novi kontni plan RRiF-a za 2017.g na Engleskom jeziku
 • Financijsko: Nadograđena provjera limita iz financijskog da gleda i izlazne robne dokumente
 • Financijsko: Usklađen eksport obrasca TZ s izmjenama u novoj XML šemi
 • Financijsko: Dorađen PD obrazac
 • Financijsko: Ispravljene ikonice poziva Automatskog knjiženja i Automatskog zatvaranja IOS-a
 • Financijsko: Napravljen novi GFI-POD obrazac
 • Financijsko: Napravljen novi PU-RDG obrazac
 • Financijsko: Napravljen novi PU-BIL obrazac
 • Financijsko: Ispravljen prijenos financijskih dokumenata da provjerava i ažurira datume dospijeća u narednoj godini
 • Financijsko: Kada se na upitu za ispis odabere deviza program automatski upali oznaku za ispis u odabranoj valuti
 • Financijsko: Ispravljen krivi prikaz kriterija dimenzije ako stavka šablone treba knjižiti po dimenziji s autorskog honorara
 • Financijsko: Dodana kontrola popunjavanja podatka o iznosu PDV-a (pozicija III obrasca OPZ-STAT1)
 • Financijsko: Usklađen eksport OPZ-STAT1 izvješća s novom verzijom XML sheme
 • Izvještaji: Dodan novi izvještaj Stanja svih skladišta s ulaznom i izlaznom komisijom s maloprodajnim iznosima
 • Izvještaji: Ispravljen prikaz rekapitulacije poreza deviznih kako bi se poravnale osnovice i porezi s ukupnim podacima
 • Izvještaji: Nadograđeno da se u ispisima izvještaja s opisom serijski brojevi ispisuju u novom redu nakon napomene s prefiksom Serijski broj
 • Izvještaji: Ispravljen prikaz napomena na ispisima povrata ulaznog reversa
 • Izvještaji: Na ispisima knjižnih odobrenja i terećenja dodan prikaz veze na račun
 • Izvještaji: Usklađen ispis naziva robe/usluge na narudžbi na engleskom jeziku s ostalim ispisima
 • Izvještaji: Napravljen izvještaj Struktura prometa artikala - detaljno - vlastiti i komisijski s prodajnim vrijednostima
 • Izvještaji: Na tabelu Primki - kalkulacija (PRI) dodan izvještaj sa zaprimljenim količinama i usporedbom s naručenim količinama
 • Izvještaji: U Narudžbe dobavljaču (NAR) dodan izvještaj Neisporučeni artikli po narudžbama dobavljaču bez datuma predviđenog dolaska - količine
 • Izvještaji: U Narudžbe dobavljaču (NAR) dodan izvještaj Neisporučeni artikli po narudžbama dobavljaču sa isteklim rokom dolaska - količine
 • Izvještaji: Na izvještajima rekapitulacije prometa dodana mogućnost grupiranja po grupi poslovnih partnera
 • Izvještaji: Na ispisima računa za predujam dodana napomena vezana za obračun poreza
 • Izvještaji: Rekapitulacije dokumenata za korisnike razine 3 i više sad imaju mogućnost odabira "Knjiga IRA (sve knjige)"
 • Izvještaji: Dodana mogućnost sortiranja izvještaja Promet artikala po narudžbama kupaca – količine – neisporučene – po datumu isporuke upisanom na stavci
 • Izvještaji: Na ispisima listi artikala dodan filter po dobavljaču upisanom na artiklu
 • Izvještaji: Dodana mogućnost filtriranja po datumu isporuke na stavci narudžbe kupca
 • Izvještaji: Dodana mogućnost filtriranja po datumu dolaska robe na stavci narudžbe dobavljaču
 • Izvještaji: U Narudžbe kupca (ULN) dodan ispis Neisporučeni artikli po narudžbama kupaca - količine - usporedba s narudžbama dobavljaču
 • Izvještaji: U Narudžbe dobavljaču (NAR) dodan ispis Neisporučeni artikli po narudžbama dobavljaču s datumom predviđenog dolaska - količine
 • Izvještaji: Omogućeno da funkcija UcitajBarCode može vratiti sve dodatne šifre vezane na robu, a koje nemaju upisanog partnera
 • Izvještaji: Na ispisu odjave uz uključen uvjet 'Kumulativni ispis za iste stavke' omogućeno da spoji iste stavke bez obzira da li su se prodavale po različitim cijenama
 • Izvještaji: Na izvještaju 'Lista primki sa zavisnim troškovima' (RPT-523) izmijenjeno da se nazivi zavisnih troškova ispisuju iz registra 'Vrste troškova'
 • Izvještaji: Ispravljen prikaz deviznih iznosa na ispisima uvoznih Primki - kalkulacija
 • Izvještaji: Ispravljen prikaz upita realizacija radnih naloga
 • Izvještaji: Omogućen ispis realizacija radnih naloga u kumulativu
 • Izvještaji: Izvještaju koji se šalje e-mailom može se dati ime upisano kao naziv izvještaja (SQ:NazivAttachmenta=1)
 • Kamate: Ispravljen rad filtera na tabeli izbora dokumenta iz IOS-a u stavkama kamata
 • Osnovna sredstva: Na unosu obračuna osnovnih sredstava ispravljen tipfeler 
 • Osnovna sredstva: Usklađen eksport obrasca DI s izmjenama u novoj XML šemi
 • Osnovna sredstva: Ispravljen prikaz formi registra grupa osnovnih sredstava
 • PDV: Izmijenjeni izvještaji poreznih knjiga da ispravno prikazuju datum dokumenta PRM ukoliko je uključeno da je  tvrtka knjigovodstveni servis
 • PDV: Ispravljen prikaz statusa prvog unesenog obračuna PDV-a
 • PDV: Ispravljen prikaz tabele ručnog unosa dokumenata u PDV obračun
 • PDV: Ispravljena provjera statusa obračuna PDV-a kod razodobravanja obračuna
 • Plaće: Sumiranje stranice A ispravljeno da kod naknadne isplate plaće ispravno popunjava polje VII.
 • Plaće: Za potrebe JOPPD obrasca dodani prilozi 4 pod brojem 60 i 61
 • Plaće: Registar primitaka (Prilog 3) JOPPD obrasca nadograđen s novim šiframa od 4047 do 4054
 • Plaće: Izmijenjen obračun obrasca JOPPD za neisplate plaća i naknadne isplate
 • Plaće: Ispravljena greška u obračunu osnovice za MIO, u slučaju da se u istom  obračunu premašila maksimalna osnovica, te obračunavao iznos koji ne ulazi u maksimalnu osnovicu MIO
 • Plaće: Usklađeni nazivi Priloga 2, 3 i 4 JOPPD obrasca s Pravilnikom o porezu na dohodak 
 • Plaće: Ispravljen format polja BrojOsoba u xml-u JOPPD obrasca
 • Plaće: Eksport matične knjige proširen s poljem Dodatne napomene matične knjige s radnika
 • Plaće: Ispravljeno da se prilikom otvaranja novog obračuna plaće prazne polja mijenjao i odobrio
 • Plaće: Na formi  JOPPD-a, ispravljen naziv polja 16.1.
 • Plaće: Dorađen eksport SEPA naloga iz plaća tako da ne eksportira Šifru namjene ako je na formi obrisan indikator SALA
 • Plaće: Izmijenjen obrazac za neisplatu plaće sukladno novoj verziji
 • Plaće: U tabelu obračuna plaća dodana kolona s napomenom radnika
 • Plaće: Ispravljeno da se napomena 2100 ispisuje na starim obrascima IP1/NP1/IO1/IO2
 • POS: Omogućeno učitavanje skladišta u POS kasi za pregled  
 • POS: Omogućeno da se prilikom izdavanja R-1 računa na odabranog komitenta upiše parametar Kupac ako isti nije upisan
 • POS: U exportu stanja za off-line POS kasu dodano da se eksportiraju dodatne šifre odnosno baza bar kodova
 • POS: Na tabelu artikala dodana ikonica za dodatne šifre
 • POS: Sređeni ispisi u word i wordpad da ispisuju sve napomene vezane na dokument
 • POS: Na tabelu pregleda dnevnih prometa dodana opcija menija za ispis svih računa u TXT datoteku
 • POS: Na ispisu iz 4D POS-a Statistika izdavanja računa po vremenu i danima u tjednu ispravljeno sumiranje brojeva dana ukoliko je odabrano Ispis svih računa
 • Putni nalozi: Dodana osnovna napomena za ispis putnog naloga
 • Putni nalozi: Ispravljeno knjiženje naloga u financijsko knjigovodstvo da knjiži iznos dnevnice koji se isplaćuje
 • Putni nalozi: Ispravljeno kreiranje specifikacija da prilikom kreiranja gledaju iznos dnevnice koji se isplaćuje
 • Putni nalozi: Omogućen parametar za dozvolu odabira djelatnika iz autorskih honorara prilikom unosa putnih naloga
 • Putni nalozi: Omogućen izbor djelatnika iz autorskih honorara prilikom unosa putnih naloga
 • Putni nalozi: Omogućen izbor djelatnika iz autorskih honorara prilikom unosa loko vožnji
 • Putni nalozi: Omogućen izbor djelatnika iz autorskih honorara na upitu izvještaja 
 • Rabatna politika: Ispravljen prikaz stavki rabata za jednog proizvođača, koji vrijede za sve klasifikacije, na  kartici grupe partnera
 • Rabatna politika: Na napredno brisanje rabatne politike dodane opcije za brisanje stavki svih kupaca i grupa
 • Rabatna politika: Na napredno brisanje rabatne politike dodane opcije za brisanje stavki svih proizvođača
 • Rabatna politika: Na napredno brisanje rabatne politike dodane opcije za brisanje stavki svih klasifikacija/šifri
 • Rabatna politika: Na napredno brisanje rabatne politike dodani periodi početka i kraja važenja rabatne politike
 • Statistike: Na statistike top artikala dodani: drugi i treći naziv artikla, kataloški broj, šifra i barkod
 • Statistike: Ispravljeno moguće rušenje programa prilikom puštanja statistike "Prosječno stanje novčanih sredstava"
 • Vozila: U registar Boja dodana oznaka za običnu i metalik boju
 • Vozila: U registar Vrsti mjenjača dodana oznaka za automatski i ručni mjenjač
 • Vozila: Status vozila za MI-MV obrazac premješten iz registra Statusa na formu vozila
 • Vozila: Napravljen eksport MI-MV obrasca u XML formatuWEB: Prilikom slanja kataloga prema 4D Wand Internet katalogu nadograđena baza osoba s poljem Prioritet
 • WEB: Tablica Robas 4D Wand internet kataloga nadograđena s poljima cjenika
 • WEB: Tablica DokStavkas nadograđena s poljem Datum1 koje označava za NAR planirani datum isporuke
 • WEB: Dodano polje PartnerCentralaID u tablicu Osobas
 • WEB: Dodan parametar RabatnaPoKomitentuNaKojegIdeRacun u tablicu Parametars
 • WEB: Nadograđen 4D Wand Internet katalog da može raditi i s parametrom da se rabat učitava s komitenta Račun ide na
 • WEB: Omogućen eksport predložaka atributa prema 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Ispravljeno da se ispravno brišu stavke košare ako je update-om kataloga neki artikl uklonjen s 4D Wand Internet kataloga
 • WEB: Ispravljeno učitavanje narudžbi s WEB-a da ispravno postavlja narudžbe na VP ili MP skladište upisano u parametrima 4D Wand Internet kataloga
 • WEB: Ispravljeno da učitavanje velikih narudžbi ispravno radi na Windows Server 2003 i Windows XP

Na početak

 

Izmjene u verziji 17.02.02.1 (02.02.2017)

 • Generalno: Baza PL_RAD nadograđena s novim ključevima
 • Generalno: Baza PL_PNO nadograđena s poljima dimenzija
 • Generalno: Baza PL_POO nadograđena s poljem Tip
 • Generalno: Za potrebe porezne reforme konvertirana baza PL_POO
 • Generalno: Dodana polja za novi obračun poreza na motorna vozila u bazu Vozila.tps
 • Generalno: Napravljen konverter baze Vozila.tps na novi format
 • Generalno: U 4D Man-u usklađena baza PL_RAD s novom deklaracijom
 • Generalno: U 4D Man-u usklađena baza Vozila s novom deklaracijom
 • Generalno: Ispravljeni potencijalni problemi s curenjem memorije u 4D Wand-u
 • Generalno: Onemogućen unos stavke usluge s rednim brojem nula
 • Generalno: Ispravljeno osvježavanje donje tabele na tabeli roba, usluga , planske kalkulacije i partnera 
 • Generalno: Nadograđen RI prilikom brisanja roba da provjerava i bazu dokumenata vezanih s diska
 • Generalno: Ugrađeno gašenje TeamViewer-a prije ponovnog pokretanja
 • Generalno: Napravljen batch za gašenje TeamViewer-a prije ponovnog pokretanja
 • Generalno: Ugrađeno kopiranje batch-a za gašenje TeamViewer-a prije ponovnog pokretanja u Support direktorij
 • Generalno: U Fresh 4D dodano da se prijavi i download licencne datoteke
 • Generalno: Ispravljena kontrola zauzeća POS licenci
 • Generalno: Ispravljen prijenos Web MPCijena u slučaju da nije upisana Web VpCijena
 • Generalno: Ispravljen prijenos web cijena u sljedeću godinu
 • Generalno: Ispravljeno pravo pristupa za ulazak u modul statistike
 • Adresar: Nakon prvog prekida unosa nije bio moguć ponovni poziv upisa konta ili obračuna poreza na tabeli komitenata
 • Adresar: Export komitenata i osoba u tekst datoteku nadograđen s poljima napomena partnera i osobe
 • Artikli: Na donjoj tabeli artikala ispravljen prikaz zbroja količine na tri decimale
 • Autorski honorari: Optimiziran rad tabele autora kada se u bazi nalazi veliki broj slogova
 • Autorski honorari: Ispravljen ispis obračuna da uzima u obzir radnika koji nema upisan način isplate
 • Autorski honorari: Ispravljeno da ispis potvrde o isplati ne javlja poruku da ne može učitati obračun ako su autorski honorari prazni
 • Autorski honorari: Omogućen ispis potpisnih mjesta Obračunao i Odgovorna osoba na izvještaju Ispis obračuna naknade - Isplatna lista
 • Autorski honorari: Omogućeno filtriranje stavki obračuna po odabranom mjestu troška na formi obračuna
 • Autorski honorari: Omogućeno filtriranje autor kod unosa u stavke obračuna
 • Carinsko: Ispravljen ispis naziva na izvještaju Izvod iz knjigovodstvenih zapisa s brojevima uvjerenja (detaljni) - razrada troškova do carine
 • Carinsko: Ispražnjena polja zemlja podrijetla i grupa na stavkama otpremnice i primke kreiranih od KZP-a
 • Carinsko: Ispražnjeno polje poziv na broj na otpremnici i primki kreiranima od KZP-a
 • Dokumenti: Na procesu zaprimanja robe iz narudžbi dobavljača dodane kolone sa šifrom i nazivom kupca s vezane narudžbe od kupaca
 • Dokumenti: U stavkama narudžbe dobavljaču (NAR) dodana kolona s prikazom trgovačkog predstavnika koji je upisan na vezanih narudžbi od kupca (ULN)
 • Dokumenti: Na radnim nalozima sastavnica dodan ispis Radnog naloga bez usluga
 • Dokumenti: Na Kalkulacija po radnom nalogu dodana kolona s jediničnim utroškom (zbirno robe i usluge) 
 • Dokumenti: Ispravljen višestruki ispis lokaliziranih izvještaja za slučaj da se ispisuju maloprodajni i veleprodajni dokumenti u jednom izvještaju
 • Dokumenti: Na izvještaj Provjera ULN po primkama dodana kolona s trgovačkim predstavnikom
 • Dokumenti: Prilikom odobravanja osigurana sinkronizacija zaglavlja dokumenta sa stavkama u slučaju da je isključeno automatsko sumiranje dokumenata
 • Dokumenti: Ispravljen prijepis adresanta s naloga za slaganje na otpremnicu
 • Dokumenti: Import dokumenata i stavki proširen mogućnošću importa valute i tečaja
 • Dokumenti: Ispravljen rad s dokumentima na izbornoj tabeli dokumenata kako bi odobravanje ispravno radilo na prvi poziv
 • Dokumenti: Ispravljeno da se fakturiranjem povrata od kupca u knjigu IFD ne upisuje krivi partner na dokument IFD
 • Dokumenti: Ispravljena mogućnost kvarenja radnog statusa otpremnice za koju je rezervirana faktura prilikom ponovnog odobravanja rezervirane fakture
 • Dokumenti: Prilikom zaprimanja stavki narudžbe dobavljača osigurano da se čuva devizni iznos, kako ne bi dolazilo do greške u zaokruživanju pri preračunu iznosa iz cijene
 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom odobravanja otpremnice ispravno sumiraju iznosi rabata na rezerviranoj fakturi 
 • Dokumenti: Ispravljeno da se nakon unosa proizvoda u RNU očisti record Sastavnica
 • Dokumenti: Ispravljena mogućnost greške prilikom spuštanja svih stavki kod isporuke narudžbe kupaca
 • Dokumenti: Ispravljeno učitavanje trošarine vozila kod unosa stavke prijenosnice
 • Dokumenti: Ispravljena isporuka stavki narudžbe od kupaca s upitom količine kod jednog korisnika
 • Dokumenti: Dodane kolone s mjestima troška i dimenzijama na Radni nalog servisa (RAD)
 • Dokumenti: Na tabeli obrade narudžbi kupaca dodano polje "Broj narudžbe kupca"
 • Dokumenti: Na tabeli obrade narudžbi kupaca omogućeno premještanje kolona
 • Dokumenti: Na Zapisnik o promjeni poreza (ZPP) dodan proces za punjenje stavkama robe koje imaju stanje na maloprodaji, a tarifni broj im je na artiklu različit od onoga zapisanog na stanju
 • Dokumenti: Ispravljeno učitavanje starih maloprodajnih cijena prilikom importa stavki Cjenika prema kupcima kroz data port
 • Dokumenti: Na kreiranoj prijenosnici iz KOU se sada mogu mijenjati i brisati stavke
 • Dokumenti: Na narudžbe dobavljača (NAR) dodana kolona s internom napomenom
 • Dokumenti: Kada se u modulu maloprodaje radi zaprimanje s NAR, prilikom kreiranja primke moglo se kreirati zaglavlje primke s maloprodajnim skladištem ali primka se nije nalazila među maloprodajnim primkama nego među nabavnim i pristupiti joj se moglo samo kroz modul veleprodaje
 • Dokumenti: Napravljeno da višestruko odobravanja ima samo jedan progres prozor
 • Dokumenti: Na kreiranoj prijenosnici iz KOU se sada mogu mijenjati i brisati stavke
 • Dokumenti: Na narudžbe dobavljača (NAR) dodana kolona s internom napomenom
 • Dokumenti: Omogućen ispis naloga za slaganje po grupama stavki
 • Dokumenti: Na narudžbama od dobavljača dodana mogućnost dodavanja kolone ULN s brojem i nazivom kupca ULN
 • Dokumenti: Dodana mogućnost importa stavki Primke iz proizvodnje (RAP)
 • Dokumenti: Prilikom višestrukog odobravanja napravljeno da se odobrava dokument po dokument
 • Dokumenti: Omogućeno automatsko odobravanje prijenosnica vezanih na primke na komisiju nastalih prijenosom u novu godinu
 • Dokumenti: Na dokumentu "Cjenik dobavljača" dodan proces automatske sinkronizacije stavki s promjenom tečaja na zaglavlju
 • Dokumenti: Omogućeno vezanje razduženja skladišta na izlaznim računima ostalo (IFD)
 • Dokumenti: Omogućeno vezivanje otpremnice, povrata robe od kupca i razduženja skladišta na izlaznim računima (IFA)
 • Dokumenti: Na dokumentu "Cjenik dobavljača" proces automatske sinkronizacije stavki s promjenom tečaja na zaglavlju
 • Dokumenti: Prilikom prijenosa primki na komisiju s kojih je roba poslana na potkomisiju ali s nekog drugog skladišta takve stavke su dodane u prijenosnicu
 • Dokumenti: Ispravljeno otvaranje ekrana trgovačkih predstavnika kako bi tabela bila aktivna
 • Dokumenti: Dodano brisanje vraćenog iznosa prilikom kopiranja izlaznog reversa
 • Dokumenti: Ispravljeno kopiranje priznatog PDV-a na stavci ulaznih računa u procesu kopiranja dokumenata
 • Dokumenti: Ispravljeno korištenje tipki na ekranu preračuna potrebnih količina u stavkama radnih naloga
 • Dokumenti: Ispravljeno ponašanje bruto cijena na formi stavke usluge
 • Dokumenti: Dodana poruka s pojašnjenjem kod odobravanja Izdavanja na revers (REI) na skladištu tuđe robe bez zalihe nastalog prijenosom u novu godinu
 • Dokumenti: Dodano pamćenje sorta na tabeli trgovačkih predstavnika
 • e-Računi: Omogućen import storno računa izdanih od strane poduzeća Elektronički računi d.o.o.
 • e-Računi: Ispravljen prikaz priloga iz praznih e-Računa poslanih preko PDF printera
 • e-Računi: Omogućen pregled više priloga nad odabranim importiranim dokumentom e-Računa
 • e-Računi: Usklađen import s novom specifikacijom
 • Financijsko: Ispravljeno da vezivanje IOS-a ispravno upisuje status plaćanja ukoliko se veze UFA s UFA-om nastalom od STP-a
 • Financijsko: Ispravljen upis načina obračuna poreza na račun nastao fakturiranjem inventurnog manjka
 • Financijsko: Napravljen prijedlog za kompenzaciju u stranoj valuti
 • Financijsko: Ispravljeno učitavanje tabele dokumenata prilikom unosa stavke dnevnika za klasu PNL
 • Financijsko: Uključen parametar Omogući rad s HUB 3 i HUB 3a virmanima po defaultu
 • Financijsko: Nad financijskim nalozima omogućenje kopiranje svih označenih naloga u nove prazne naloge s novim datumom
 • Financijsko: Ispravljeni iznosi za knjiženje rabata po izlaznim dokumentima
 • Financijsko: Dodana provjera konstrukcije bankovnog računa i eksport na odgovarajući način non SEPA naloga
 • Financijsko: Ispravljen prikaz kolona na tabeli IOS-a
 • Financijsko: Na prozoru za filtriranje stavki poziv kalendara (F11) nije radio prvi put, nego se morao još jednom pozvati
 • Izvještaji: Ispravljen ispis neodobrenih radnih naloga sastavnica
 • Izvještaji: Ispravljeno popunjavanje Word obrazaca u slučaju da tekst sadržava specijalne karaktere
 • Izvještaji: Ispravljen ispis kalkulacije po radnom nalogu ako u stablu stavki ima prijenosnicu nastalu po izlaznom radnom nalogu
 • Izvještaji: Ispravljen ispis ulazne trošarine na ispisu Lista primki sa zavisnim troškovima
 • Izvještaji: Ispravljen izvještaj Stanje skladišta izračunato po datumskom rasponu s prometom do zadanog perioda za stavke izlaza s količinom manjom od 0,001
 • Izvještaji: Ispravljeno zatvaranje progress prozora prilikom poziva izvještaja "Usporedba ukupne prodaje kroz dva perioda - rang lista za MS excel"
 • Izvještaji: Na izvještaju "Stanje skladišta -> Trenutno" ispravljen total kolone rezervirana količina
 • Izvještaji: Ispravljen ispis adrese poslovnice u funkciji MjestoIsporuke
 • Izvještaji: Ispravljeno da ispis mjesta isporuke radi ispis opis1, opis2 i adrese2 ukoliko je poslan parametar da se isto ispisuje
 • Izvještaji: Ispravljeno učitavanje stabla stavki da ne kvari trenutno učitane podatke
 • Izvještaji: Ispravljeno osvježavanje tabela za export u excel format, kako bi se osiguralo da se tabela uvijek može eksportirati
 • Izvještaji: Ispravljeno otvaranje liste sastavnica kada se odabere ispis u PDF
 • Osnovna sredstva: Napravljene izmjene za novi DI obrazac
 • Osnovna sredstva: Napravljene izmjene za eksport novog DI obrasca u XML
 • Osnovna sredstva: Ispravljen način obračuna ukupno otpisane vrijednosti i sadašnje vrijednosti na izvještaju liste osnovnih sredstava
 • Osnovna sredstva: Omogućen sort po kontu troška i dodana kolona konta troška na izvještaju Lista osnovnih sredstava po tipu dokumenta u periodu
 • PDV: Ispravljeno rušenje exporta PDV obrasca nakon ispisa Obrasca ZP
 • PDV: Dodano da načini obračuna PDV-a 2 za IF dokumente i 3,9 i 12 za UF dokumente ulaze u PDV bez obzira da li su plaćeni ili ne za R-2 tvrtke
 • PDV: Export PDV-S obrasca nadograđen da ne uzima u obzir UFR dokumente
 • PDV: Omogućen ispis Knjige uzlaznih (primljenih) računa u Excel
 • PDV: Omogućen ispis Knjige izlaznih računa u Excel
 • Plaće: Optimiziran rad tabela radnika kada se u bazi nalazi veliki broj slogova
 • Plaće: Ispravljena mogućnost pražnjenja iznosa prilikom obračuna plaće za stavke obračuna s formulom "Iznos"
 • Plaće: Izmijenjeno da prikazni datum osnovnih odbitaka dozvoljava spremanje radnika
 • Plaće: Ispravljeni tipfeleri na formama i tabelama obračuna plaća
 • Plaće: Upisana osnovica 2500 kn koja vrijedi od 01.01.2017 za periode uvećanja osnovice osobnih odbitaka
 • Plaće: Upisana osnovica 3800 kn koja vrijedi od 01.01.2017 u osnovice osobnih odbitaka
 • Plaće: Upisani novi mjesečni porezni razredi koji vrijede od 01.01.2017
 • Plaće: Upisani novi mjesečni porezni razredi koji vrijede od 2017. godine
 • Plaće: Omogućena konverzija poznatih faktora osobnih odbitaka u nove faktore osobnih odbitaka
 • Plaće: Izmijenjeno da kreiranje plaća iz bruta i neta radi s novim poreznim razredima
 • Plaće: Izmijenjeno da kreiranje plaća iz bruta i neta radi s novim osobnim odbicima
 • Plaće: Dodan ekran za upis perioda uvećanja osnovice osobnih odbitaka za sve tvrtke u 4D Wand-u
 • Plaće: Omogućeno editiranje polja 15.2 u stavkama JOPPD obrasca
 • Plaće: Izvještaj rekapitulacije doprinosa nadograđen s ispisom potpisnih polja Obračuna i Odgovorna osoba
 • Plaće: Na tabeli obračuna omogućen poziv tabele Vrsta plaćanja i tabele Formula
 • Plaće: Na stavci odobrenog obračuna plaće omogućena izmjena načina isplate JOPPD
 • Plaće: Na tabelu radnika dodane kolone s novim faktorima osobnih odbitaka
 • Plaće: Ispravljeno da se faktor osobnih odbitaka učitava u tri decimale, a ne u dvije
 • Plaće: Ispravljeno učitavanje osobnih odbitaka prilikom ispisa IP1/NP1 obrasca
 • Plaće: Nadograđeni prilozi 3 JOPPD obrasca s novim šiframa
 • Plaće: Nadograđeni prilozi 4 JOPPD obrasca s novim šiframa
 • Plaće: Ispravljeno učitavanje faktora osobnih odbitaka po radniku na izvještajima i exportima
 • POS: Zabranjen ulaz u podatke o korisniku ako je isključeno pravo 135-POS: Podaci o korisniku
 • POS: Dodano da se konverzija baze PL_POO pokrene ulaskom u 4D POS
 • Program vjernosti: Prilikom obrade otpremnica u 4D Wand-u osigurano upisivanje adresanta na dokument nakon izbora kartice programa vjernosti
 • Putni nalozi: Na stavke obračuna putnih naloga dodana mjesta troška i dimenzije za potrebe knjiženja u blagajnu i financijsko knjigovodstvo
 • Rabatna politika: U exportima rabatne politike u CSV ili u XML ispravljen prikaz kolona s ID-ovima
 • Rabatna politika: Omogućen sort po nazivu na tabeli rabatne politike
 • Registri: Nakon promjene sorta (Alt+Š ili Alt+N) tabela nije bila selektirana pa lokator nije radio
 • Statistike: Ispravljeno da tipka OK radi prilikom poziva obrade na Top kupcima u statistikama
 • Statistike: Ispravljen export statistika u MS Excel
 • Vozila: Dodan ispis novog obrasca Mjesečno izvješće o prodaji vozila Prilog 8 - Obrazac MI-MV
 • Vozila: Isključen ispis naslova osnovica u rekapitulaciji poreza za posebni porez na motorna vozila
 • Vozila: Uklonjene privremene grupe varijabli koje nakon konverzije ne smiju više postojati
 • Vozila: Prilagođen stari logički konverter novim nazivima polja
 • Vozila: Izmijenjena procedura koja puni trošarinu vozila da radi po novim pravilima
 • Vozila: Napraviti novu proceduru koja odlučuje o načinu obračuna poreza na motorna vozila
 • Vozila: Dodani nove dinamički tabovi na formu za ažuriranje vozila
 • Vozila: Procedure za učitavanje cijena prilagođene novom načinu obračuna poreza na motorna vozila
 • Vozila: Usklađeno ponašanje formi stavki ulaznih i izlaznih dokumenata novom načinu obračuna poreza na motorna vozila
 • Vozila: Provjere stavki ulaznih i izlaznih dokumenata prilagođene novom načinu obračuna poreza na motorna vozila
 • Vozila: Procedura za obradu jednog vozila dorađena za novi način obračuna poreza na motorna vozila
 • Vozila: Procedura za ispis detalja jednog vozila dorađena poljima po novom načinu obračuna poreza na motorna vozila
 • Vozila: Procedura za ispis rekapitulacije dokumenta dorađena poljima po novom načinu obračuna poreza na motorna vozila
 • WEB: Ispravljeno učitavanje MP i VP cijena prilikom importa narudžbe s kataloga u pretponude (PON)

Na početak

 

Izmjene u verziji 16.11.22.1 (22.11.2016)

 • Generalno: Osigurana kompatibilnost rada u Windows Server 2008 R2 okruženju
 • Generalno: Dodan novi modul Statistike
 • Generalno: Dodana statistika Top kupci po prometu
 • Generalno: Dodana statistika Top kupci po marži
 • Generalno: Dodana statistika Top artikli po prometu
 • Generalno: Dodana statistika Top artikli po marži
 • Generalno: Dodana statistika Top usluge po prometu
 • Generalno: Dodana statistika IOS-a po periodima
 • Generalno: Dodana statistika IOS-a po periodima sa realizacijom
 • Generalno: Dodana statistika dospijeća po periodima
 • Generalno: Dodana statistika Pregled stanja žiro računa
 • Generalno: Dodana statistika Ukupno stanje novčanih sredstava
 • Generalno: Dodana statistika Prosječno stanje novčanih sredstava
 • Generalno: Baza Komerc.tps (Komercijalista) proširena sa poljem Hide
 • Generalno: Baza PL_BNK.tps (poslovne banke u plaćama) proširena sa poljem Hide
 • Generalno: U 4D Man-u ispravljeno popunjavanje polja DatumKreiranja u tabeli dnevnika
 • Generalno: U 4D Man-u usklađeno popunjavanje tablice Komercij sa novom deklaracijom baze
 • Generalno: Omogućen eksport i import stavki ulaznih računa preko standardnog Eksporta i importa financijskih dokumenata
 • Generalno: Dodana oznaka Komisijski kupac na komitentima
 • Generalno: Dodana provjera komisijskog kupca kod kreiranja dokumenata iz Naloga za slaganje
 • Generalno: Dodan upis indikatora komisijski kupac na komitentu kod odobravanja Izdatnice na komisiju
 • Generalno: Omogućen upit imena eksportne datoteke za poziv eksporta dokumenata i stavki as tabele dokumenata
 • Generalno: Ispravljena prijava VBS greške prilikom dodavanja novog vezanog dokumenta preko matrice
 • Generalno: Prilikom dodavanja novog vezanog dokumenta preko matrice osigurano popunjavanje poštanskog broja prije naziva grada
 • Generalno: Na planskoj kalkulaciji roba zabranjen unos marže koji će proizvesti prodajnu cijenu manju od 0
 • Generalno: Na skladištu tuđe robe dopušteno izdavanje tuđe robe na revers
 • Generalno: Ispravljeno spajanje komitenata ukoliko je otvarana godina unatrag
 • Generalno: Prilikom paljenja 4D Wand-a napravljena provjera slobodnog prostora na client disku kao za server disk
 • Generalno: Na prikazu podataka sa skladišta dodana mogućnost filtriranja samo onih artikala koji imaju stanje
 • Artikli: Ispravljeno rušenje programa prilikom izbora dodatnog atributa tipa liste u slučaju da lista nije imala niti jedan unos
 • Artikli: Ispravljen prikaz dodatnog atributa tipa opcija da/ne u slučaju da je prazna 
 • Adresar: Na donjoj tabeli u kartici telefonski imenik proširena kolona Prioritet
 • Autorski honorari: Dodan novi proces generiranje kumulativnih virmana poreza za kompletan JOPPD obračun
 • Autorski honorari: Kod importa komitenta isključena restrikcije importa bez bankovnog računa
 • Autorski honorari: Ispravljen ispis banke i računa na izvještaju Lista radnika
 • Carinsko: Na ispis Izvoda iz knjigovodstvenih zapisa s brojevima uvjerenja dodan podatak o broju ulaznog računa
 • Carinsko: Napravljen izvještaj s prikazom razrade troškova do carine po Izvodu iz knjigovodstvenih zapisa prema vrsti dodatne informacije (CV010, CV011, ...)
 • Dokumenti: Napravljena provjera i obrada višestrukog brisanja označenih dokumenata PRK prenesenih iz prošle godine zajedno s vezanim dokumentima PRE.
 • Dokumenti: Napravljena provjera i obrada višestrukog brisanja označenih dokumenata REI prenesenih iz prošle godine zajedno s vezanim dokumentima PPS.
 • Dokumenti: Napravljena provjera i obrada višestrukog brisanja označenih dokumenata KOI prenesenih iz prošle godine zajedno s vezanim dokumentima PPS.
 • Dokumenti: Zabranjeno kopiranje dokumenata Internih primki (INP) u poslovnu godinu veću od 2016.
 • Dokumenti: Na formi ulaznog računa omogućiti da se štiti bruto iznos računa ako je upisan iznos rabata
 • Dokumenti: U stavkama narudžbe dobavljaču dodan proces upisa predviđenog datuma isporuke u vezanu stavku narudžbe kupca
 • Dokumenti: Dorađena funkcionalnost zaprimanja stavki ulazne narudžbe da radi sa upisanim deviznim iznosima
 • Dokumenti: Na tabelu dokumenata narudžbi kupaca dodan prikaz kolona mjesta troška i dimenzija
 • Dokumenti: Kod inventure i prilikom „skrolanja" artikala u stavkama, duplirao se prikaz ukoliko postavka za prikaz nije postavljena na kataloški.
 • Dokumenti: Na dokumente Radnog naloga servisa i Radnog naloga servisa vozila dodana sinkronizacija cijena kod promjene valute ili tečaja
 • Dokumenti: U tabele dokumenata dodan prikaz kolone Skladište
 • Dokumenti: U tabele stavki dodan prikaz kolone Skladišno mjesto
 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom kreiranja odobravanja fakture predujam za ostatak popuni sa datumom plaćanja
 • Dokumenti: Ispravljeno rezerviranje količina na narudžbama kupaca za slučaj da se briše dokument nastao iz narudžbe na kojem je ručno izmijenjena količina
 • Dokumenti: Kod višestrukog odobravanja napravljena posebna poruka na kom dokumentu je bila greška
 • Dokumenti: Onemogućeno ručno dodavanje internih primki i njihovih stavki počevši od 2017. godine na dalje
 • Dokumenti: Brisanjem popisa početnog stanja za izlaznu komisiju i izdane reverse brišu se i vezane komisijske izdatnice i izdani reversi
 • Dokumenti: Napravljena zabrane prijenosa Izlaznih reversa ako u novoj godini postoji barem jedan takav dokument prenesen iz prethodne godine
 • Dokumenti: Dodano automatsko odobravanje popisa početnog stanja prilikom odobravanja vezanih izdatnica na komisiju i izdanih reversa prenesenih iz protekle poslovne godine
 • Dokumenti: U prijenosu Izdatnica na komisiju i Izlaznih reversa u novu godinu ugrađena provjera i dodavanje artikala koji nedostaju
 • Dokumenti: Napravljena zabrane prijenosa Izdatnica na komisiju ako u novoj godini postoji barem jedan dokument prenesen iz prethodne godine
 • Dokumenti: Zabranjeno samostalno odobravanja popisa početnog stanja prenesenog u iduću godinu sa izlaznim reversima i izdatnicama na komisiju
 • Dokumenti: Dorađena poruka kod odobravanja prenesenih dokumenata početnog stanja
 • Dokumenti: Ispravljen izračun raspoložive količine prilikom isporuke narudžbi kupaca u slučaju da je uključen parametar "Obrada ulaznih narudžbi po redoslijedu odobravanja", ako se pojavljuju narudžbe s više različitih skladišta
 • Dokumenti: Napravljena provjera internih izdatnica kod prijenosa primki na komisiju i početnog stanja u novu godinu
 • Dokumenti: Kada se prekinuo ispisa rekapitulacija IFA u određenim situacijama mogla se javiti greška
 • Dokumenti: Izmijenjen format za import deviznih iznosa u proces Zaprimanje stavki za komitenta sa osvijetljene narudžbe da odgovara standardnom data portu
 • Dokumenti: Dodan novi ispis naloga za slaganje s drugom jedinicom mjere
 • Dokumenti: Na ispis naloga za slaganje dodana jedinica mjere
 • Dokumenti: Ukinuta restrikcija ručnog zaprimanja stavke ulazne narudžbe koja ima količinu veću od potvrđene
 • Dokumenti: Ispravljen upis indikatora Kupac na komitenta koji je definiran kao centrala, umjesto na komitenta koji je definiran kao mjesto otpreme
 • Dokumenti: Na ispisu izvještaja Zapisnik o povratu (RPT-51) iznos ispisan slovima se umanjivao za uplaćeni iznos
 • Dokumenti: Ispravljeno popunjavanje planskih cijena na stavkama primke na komisiju po nabavnim cijenama
 • Dokumenti: Ispravljen upis stvarnih planskih cijena na stavci primke na skladište po nabavnim cijenama
 • Dokumenti: Ispravljen import cijena u narudžbu kupca po Redok formatu
 • e-Računi: Tabela za import e-Računa proširena datumom i vremenom zadnjeg događaja, kako bi bilo jasnije po čemu se tabela filtrira
 • e-Računi: Omogućen eksport broja narudžbe na e-Računu iako nema upisan datum narudžbe
 • Financijsko: U eksportu non SEPA naloga za banku dodan eksport BIC-a/SWIFT-a
 • Financijsko: Kod otvaranja nove godine u financijskom knjigovodstvu se automatski otvori nalog broj jedan za knjiženje početnog stanja
 • Financijsko: Napravljena provjera i ispis nelogičnih stavki deviznih partnerskih konta
 • Financijsko: Omogućeno zbrajanje osnovica kod unosa ulaznih računa
 • Financijsko: Ispravljeno punjenje KPI nepriznatim osnovicama sa ulaznog računa
 • Financijsko: Na tabeli pregled i ažuriranje IOS-a izborna tabela komitenata zamijenjena generalnom tabelom komitenata
 • Financijsko: U obradu stavki izvoda ugrađena tipka 'Da za sve' u slučaju da se importira stavka istog izvoda
 • Financijsko: Standardizacija vizualnog izgleda financijskih ispisa 
 • Financijsko: Novi TEB-ov kontni plan za poduzetnike
 • Financijsko: Izmijenjeno kreiranje automatskih avansa tipa IFP za slučaj gdje dokument na sebe već ima vezan avans tipa IFB (R2)
 • Financijsko: Ispravljeno automatsko punjenje knjige primitaka i izdataka kako se ne bi povlačili storno predujmovi koji su vezani za fakturu koja nije u cijelosti plaćena (R2)
 • Fiskalizacija: Dodana šifra i poruka greške u slučaju prijave greške od strane porezne uprave prilikom fiskalizacije
 • Fiskalizacija: Ispravljen test fiskalizacije iz alata 4D Wand-a i 4D POS-a
 • Izvještaji: Ispravljeno grupiranje po klasifikaciji, zatim po npr. atributima na Prometima artikala po
 • Izvještaji: Na ispis sekcije "Mjesta otpreme" dodan ispis Opisa i Adresa komitenta ukoliko su isti upisani.
 • Izvještaji: Isključivanjem prava pristupa za ispis statistika (33) i dalje se mogao napuniti izvještaj za MS Excel
 • Izvještaji: Na izvještajima iz klase dokumenata Narudžbe kupaca dodan ispis broja i datuma narudžbe
 • Izvještaji: Na ispisima Knjiga izlaznih računa ispravljeno filtriranje dokumenata po poslovnom prostoru
 • Izvještaji: Na ispisu prazne popisne liste izdane robe na komisiju s količinama (RPT-194) dodan prikaz komitenta
 • Izvještaji: Dodati grafikone na statistike kupaca
 • Izvještaji: Dodati grafikone na statistike roba
 • Izvještaji: Dodati grafikone na statistike usluga
 • Izvještaji: Napravljena statistika IOS-a po periodima sa grafikonima
 • Izvještaji: Napravljena statistika dospijeća po periodima sa grafikonima
 • Izvještaji: Napravljena statistika IOS-a po periodima sa realizacijom sa grafikonima
 • Izvještaji: Upit izvještaja prometa usluga usklađeni sa upitom izvještaja prometa roba
 • PDV: U stavkama obračuna PDV-a prekid višestrukog brisanja označenih stavki nije radio
 • Plaće: Dodan datum isplate na rekapitulaciju isplate plaće
 • Plaće: Ispravljen ispis obrasca za kontrolu 01/11 za 2009 godinu
 • Plaće: Zabranjena izmjena radnika na formi kredita ukoliko je kredit obračunat u nekom obračunu plaće 
 • Plaće: Ispravljen prikaz zadnjeg subtotala na ispisu izvještaja Isplatna lista – ukupno za isplatu po mjestima troška
 • Plaće: Omogućeno stavljanje poslovnih banaka van upotrebe
 • PDV: Ispravljeno da se automatskim popunjavanjem obračuna PDV-a za R-2 tvrtku ne uzimaju u obzir storno predujmovi ukoliko vezana faktura nije plaćena 
 • PDV: Omogućeno da neoporezivi dio fakture sa načinom obračuna PDV-a 35 - Oporezivo - porezni obveznici (Obavljene usluge unutar EU) ulazi u obrazac PDV ZP
 • POS: Ispravljen ispis adresanta i datuma na otpremnicama za naknadnu isporuku
 • POS: Ispravljeno dodjeljivanje korisničkih prava nakon izmjene korisnika putem brze šifre
 • POS: Onemogućen unos vaganog artikla s količinom 0
 • POS: Ispravljen ispis mjesta za potpis na POS-u preko Generic driver-a
 • POS: Izjednačen redoslijed ispisa rekapitulacije R1 računa u tekstualnom i Wordview formatu
 • Program vjernosti: Osigurano da se popust vjernosti raspoređuje proporcionalno po stavkama u 4D POS-u
 • Program vjernosti: Ispravljeno da se program vjernosti obračunava prilikom odobravanja otpremnice (OTP)
 • Program vjernosti: Ispravljeno da se program vjernosti obračunava prilikom odobravanja povrata od kupca (STO)
 • Program vjernosti: Ispravljeno da se program vjernosti obračunava prilikom odobravanja radnog naloga servisa vozila (RNL)
 • Program vjernosti: Ispravljeno da se program vjernosti obračunava prilikom odobravanja radnog naloga servisa (RAD)
 • Virmani: Na tabeli virmana polje "Poziv na broj zaduženja" ispravljeno kako bi prikazivalo model poziva na broj
 • WEB: Omogućeno slanje osoba sa upisano karticom Programa vjernosti prema 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Ispravljeno popunjavanje datuma i vremena u tablici Dokuments
 • WEB: Zabranjen import ukoliko je poslan ID robe 0 u narudžbi prema 4D Wand-u
 • WEB: Omogućeno slanje skladišta prema 4D Wand-u sa 4D Wand Internet Kataloga
 • WEB: Ispravljeno učitavanje dokumenata vezanih na artikl kako bi se ispravno prikazali dokumenti tipa pdf/txt

Na početak

 

Izmjene u verziji 16.09.08.1 (08.09.2016)

 • Generalno: Šifra registra načina otpreme proširena mogućnošću unosa alfanumeričkih znakova
 • Generalno: Dodana mogućnost ne importiranja maloprodajne cijene u POS ako je stanje artikla manje od jedan
 • Generalno: Ispravljeni podaci o komitentima u eksportu osoba u XML datoteku
 • Generalno: Ispravljeno moguće rušenje 4D Wand sustava prilikom promjene tvrtke ili ulaska u program
 • Generalno: Omogućeno da se bilo koja vrsta datoteke može skenirati ukoliko se ne koristi program za skeniranje
 • Generalno: Isključen ispis imena kupca i prodavača ukoliko se ispisuje broj iskaznice Sredstava za zaštitu bilja
 • Generalno: Ukinute optimizacije prilikom provjere novosti s web-a radi starijih operativnih sustava
 • Generalno: Dodana stopa prireza 0% za općinu Hum na Sutli
 • Artikli: Nad vrstom dodatnih atributa omogućeno sortiranje atributa po abecedi
 • Artikli: Dodano upozorenje za slučaj da se unosi dodatni atribut sa nazivom koji već postoji
 • Artikli: Prilikom unosa dodatnih atributa na artikl drop-down liste zamijenjene sa izbornom tabelom
 • Artikli: Ispravljen export napomene artikala i usluga
 • Artikli: Omogućen upis grupi stavki na označene robe na tabeli planske kalkulacije
 • Artikli: Omogućen proces upisa osnovnog pakiranja u artikle
 • Artikli: U planskoj kalkulaciji omogućeno da se polje osnovnog pakiranja može mijenjati na tabeli
 • Artikli: Ispravljeno kopiranje ID u Barcode artikla
 • Artikli: Omogućen parametar za kopiranje ID artikla u Bar kod
 • Dokumenti: Prilikom fakturiranja u provjeri predujmova koji se trebaju stornirati dodan prozor s progressom da se vidi da 4D Wand nešto radi
 • Dokumenti: Ispravljeno brisanje predujmova ukoliko je stablo dokumenta veliko
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz naslova izbornika Dokumenti u radu s dokumentima tipa Projekti/Poslovi
 • Dokumenti: Dodan Trgovački predstavnik na formu, tabelu i mogućnost filtriranja u dokumentu Nalog za slaganje
 • Dokumenti: Ispravljen izračun datuma dospijeća kod kreiranja Kamatnog dokumenta iz Pretkamata i kod izmjene kamatnog dokumenta
 • Dokumenti: Dorađena provjera odobravanja dokumenata na skladištu tuđe robe
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz teksta klase dokumenta na formi unosa dokumenta
 • Dokumenti: U stavke komercijalnih dokumenata dodani 2. i 3. naziv artikla
 • Dokumenti: Ispravljeno zaokruživanje neto devizne cijene nakon procesa povećanja/smanjivanja cijena stavki u postotku
 • Dokumenti: Ispravljen izračun planskih cijena na formama stavki ulaznih dokumenata na skladištu po nabavnim cijenama
 • Dokumenti: Ispravljeno kreiranje radnog naloga sastavnice iz dnevnog prometa maloprodaje
 • Dokumenti: Ispravljeno popunjavanje %carine prilikom importa stavki u dokument povrata dobavljaču
 • Dokumenti: Ispravljeno kretanje tipkovnicom na listi za proračun komponenti
 • Dokumenti: Stablo dokumenata prošireno, te sada može imati do 10.000 slogova
 • Dokumenti: Na obradu narudžbi kupaca dodana mogućnost obrade dokumenata samo sa odabranog skladišta
 • Dokumenti: Omogućeno kreiranje radnog naloga servisa iz povrata reversa
 • Dokumenti: Ispravljeno kretanje tipkovnicom na listi za proračun komponentni
 • Dokumenti: na Obradu narudžbi od kupaca dodana mogućnost obrade dokumenata samo sa odabranog skladišta
 • Dokumenti: Na obradi narudžbi od kupaca dodan shortcut Ctrl+Shift+Down za spuštanje svih stavki za isporuku
 • Dokumenti: Na obradi narudžbi od kupaca dodan shortcut Ctrl+Shift+Up za vraćanje svih stavki natrag
 • Dokumenti: Na obradi narudžbi od dobavljača dodan shortcut Ctrl+Shift+Down za spuštanje svih stavki za isporuku
 • Dokumenti: Na obradi narudžbi od dobavljača dodan shortcut Ctrl+Shift+Up za vraćanje svih stavki natrag
 • Dokumenti: Omogućeno označavanje dokumenata po nivoima dimenzija
 • Dokumenti: Omogućen upis uplaćenog iznosa i datuma plaćanja bez obzira tko je odobrio dokument putem procesa registriranja uplate
 • Dokumenti: Na tabelu cjenika prema kupcima dodana kolona rabat VP, iznos rabata i Neto VP cijena
 • Dokumenti: Na cjenicima prema kupcima omogućeno odobravanje rabata po stavkama
 • Dokumenti: Na tabelu radnih naloga servisa vozila dodana kolona Marka vozila
 • Dokumenti: Omogućeno višestruko označavanje po izvoru dokumenta
 • Dokumenti: Omogućeno setiranje kolona na tabeli za proračun komponenti nad radnim nalozima sastavnica
 • Dokumenti: Na tabelu proračuna potrebnih količina komponenti dodana kolona raspoloživo
 • Dokumenti: Omogućeno da se kreiranjem naloga za slaganje od ponude kopira i stavka usluge u nalog za slaganje
 • Dokumenti: Na tabelu otpremnica dodana oznaka da li komitent prima eRačun
 • Dokumenti: Ispravljen izračun vlastitog iznosa na dnevnim prometima u slučaju da na tranzitnom skladištu postoji povrat robe prije prodaje
 • Dokumenti: Ispravljeno rezerviranje količina prilikom automatskog punjenja prenosnice svim zalihama na skladištu
 • Dokumenti: Dodan ispis broja ručno unesenog i povezanog storno avansa u ispisu rekapitulacije računa
 • Dokumenti: Dodana mogućnost izbora da se iz narudžbi kupaca uvijek kreiraju nove narudžbe dobavljača
 • Dokumenti: Omogućeno pretraživanje naloga za slaganje po datumu predviđene isporuke
 • Dokumenti: Omogućeno pretraživanje radnih naloga po datumu izvršenja
 • Dokumenti: Dodan proces Kreiranje interne izdatnice na povratu robe izdane na komisiju
 • Dokumenti: Dodan proces Kreiranje prijenosnice na povratu robe izdane na komisiju
 • Dokumenti: Dodano upozorenje odmah nakon unosa polja koje cijenu pretvara u minus
 • Dokumenti: Isporučivanje narudžbe dobavljača putem importa stavki sada dozvoljava spuštanje stavki koje se ne nalaze na gornjoj tabeli
 • Dokumenti: Ispravljeno kopiranje ostatka storno predujma u sljedeću godinu
 • Dokumenti: Kod kreiranja izlaznog dokumenta iz naloga za slaganje ugrađena provjera da li je upisan tečaj u tečajnoj listi
 • Dokumenti: Proces kreiranja radnog naloga servisa iz ponude dorađen kopiranjem serijskih brojeva
 • Dokumenti: Zabranjeno odobravanje stavke povrata dobavljaču koja djelomično skida vlastitu robu, a nema dovoljno vrijednosti vlastite robe na skladištu
 • eRačun: Ispravljen format vremena u specifičnim okolnostima u xml-u eRačuna
 • eRačuni: Optimiziran raspon datuma za učitavanje eRačuna
 • FAP: Omogućeno da se u obrascu za neprofitne organizacije popunjava podatak o razdoblju
 • Financijsko: Ispravljeno popunjavanje datuma dokumenta u stavkama financijskog prilikom knjiženja kamata
 • Financijsko: Ispravljen prikaz izvještaja i eksport u XML kada dva različita poduzeća imaju identičan naziv
 • Financijsko: Dorađen eksport obrasca OPZSTAT-1 kako bi podržao i nestandardne fiskalne godine
 • Financijsko: Ispravljeno kreiranje XML obrasca OPZSTAT-1 za situaciju gdje nema dugovanja po firmama, već ima samo po fizičkim osobama
 • Financijsko: Na izvještajima Računi dobitka i gubitka po mjestima troška ispravljen ispis podtotala po sintetikama u specifičnim situacijama
 • Financijsko: Ispravljeno da se prilikom knjiženja primke ispravno popunjava datum poslovnog događaja
 • Financijsko: Dodan izvještaj Ispis dospjelih stavki s danima kašnjenja
 • Financijsko: Omogućeno da se prilikom knjiženja UF-a može za vezni dokument odabrati Broj računa/Napomena sa stavke računa
 • Financijsko: Omogućeno knjiženje primki na komitenta Račun ide na
 • Financijsko: Kod učitavanja zbirne datoteke izvoda omogućeno da se kod učitavanja ispravno učitavaju brojevi i datumi svih izvoda u datoteci.
 • Financijsko: Na ispisu otvorenih stavki za konto dodan ispis OIB-a komitenta
 • Intrastat: Omogućeno kreiranje primitka u jednom direktoriju, a izdatka u drugom direktoriju 
 • Izvještaji: Ispravljen izvještaj 'Stanje skladišta s komisijom i reversima' da se ispravno iskazuju nabavna vrijednost i nabavna cijena i u slučaju da cijela zaliha nije trenutno na stanju
 • Izvještaji: Dodan upit na izvještaj Radni nalog servisa da bi se mogao odabrati ispis u PDF
 • Izvještaji: Na ispisima prometa artikala po radnim nalozima omogućen filter po datumu unosa istih
 • Izvještaji: Izvještaj Promet artikala po narudžbama kupaca – količine – neisporučene – po datumu isporuke na stavci nadograđen da ukoliko se ne upišu datumi na upitu uzima u obzir i stavke bez datum
 • Izvještaji: Izvještaj Promet artikala po narudžbama kupaca – vrijednosti – neisporučene – po datumu isporuke na stavci nadograđen da ukoliko se ne upišu datumi na upitu uzima u obzir i stavke bez datume
 • Izvještaji: Robni izvještaji cjenika ispravljeni da ispravno postavljaju sortiranje
 • Izvještaji: Ispravljen ispis stanja skladišta izračunatog u datumskom rasponu za maloprodajno skladište
 • PDV: Dodan progress prozor na kojem se vidi da proces nešto radi dok se brišu veze dokumenata u obračunu PDV-a
 • Plaće: Omogućen ispis Isplatne liste - ukupno za isplatu po mjestima troška
 • Plaće: Na tabelu obračuna dodane kolone datuma zaposlenja i prekida zaposlenja
 • POS: Ispravljeno da se u POS-u ispravno učitavaju postavljeni fontovi za izgled POS-a
 • POS: Onemogućena izmjena stavke na Ctrl+I ako se ne radi o usluzi.
 • POS: Prilikom importa R-1 računa s 4D POS-a se na importiranom računu upisuje trgovački predstavnik ukoliko je isti upisan na partneru
 • Putni nalozi: Ispravljeno da se na virmanima za loko vožnju upisuje vrsta primanja 240 
 • Putni nalozi: Optimiziran ispis Putnog računa
 • Putni nalozi: Omogućen ispis vrste primanja 240 na virmanima za loko vožnju
 • WEB: Ispravljeno slanje dokumenata prema 4D Wand Internet katalogu da uzima u obzir ispravne količine sa stavki
 • WEB: Ispravljeno slanje slika i dokumenata na Web (potrebno pozvati objavu nove verzije kataloga)
 • WEB: Ispravljeno učitavanje velikih narudžbi s web-a
 • WEB: Ispravljeno slanje zaliha po skladištu za situaciju gdje je rezervirana količina veća od stvarnog stanja
 • WEB: Omogućeno korištenje youtube i vimeo videa na detalju artikla
 • Vozila: Napravljeno da se po naputku porezne uprave određene kolone obrasca PPOMV ispisuju i eksportiraju samo velikim slovima

Na početak

 

Izmjene u verziji 16.06.28.1 (28.06.2016)

 • Generalno: Nakon dodavanja novog korisnika ubačen poziv setiranja tvrtki i prava pristupa
 • Generalno: Proces fiskaliziranja prebačen da radi preko TLS protokola
 • Generalno: Poboljšan rad fiskalizacije u situacijama kada je otežana komunikacija sa Poreznom upravom
 • Generalno: Vraćena mogućnost importa tečajne liste putem datoteke 
 • Generalno: Omogućena izmjena rednog broja stavke usluge na izlaznim i ulaznim dokumentima
 • Generalno: Dorađena sinkronizacija planske kalkulacije sa ulaznim dokumentima da radi samo s testnim cijenama
 • Generalno: Dorađena sinkronizacija planke kalkulacije sa ulaznim dokumentima da vodi računa o kataloškim cijenama
 • Generalno: Dorađena sinkronizacija planke kalkulacije sa ulaznim dokumentima da poštiva parametar Zadrži plansku maržu
 • Generalno: Na tabelu komitenata dodan Export u Excel 
 • Generalno: Na tabelu dokumenata sa diska dodan Export u Excel
 • Generalno: Na pregledu statistika po robama dodano pretraživanje ( F3)
 • Generalno: Na pregledu statistika po uslugama dodano pretraživanje ( F3)
 • Generalno: Na pregledu statistika po partnerima dodano pretraživanje ( F3)
 • Generalno: Na statistike po robama dodane kolone šifra, kataloški broj, barcode, naziv1, naziv2, rezervirana količina
 • Generalno: Ispravljen problem kod pokretanja 4D Man-a, jer se nije kopirao W_Abc.dll prilikom osvježavanja sustava
 • Generalno: Prilikom importa e-Računa bez poziva nabroj ispravljeno popunjavanje polja poziva na broj na UFA
 • Generalno: Ispravljena prijava neoporezive osnovice po naputku Porezne uprave
 • Generalno: Omogućeno da se prilikom unosa označenih artikala u stavke dokumenata može napraviti unos više artikala od 20000
 • Adresar: Dodano višestruko označavanje sa opcijom označavanja komitenata koji imaju osobe označene kao web kupci
 • Adresar: Na tabelu programa vjernosti dodan Export u Excel 
 • Adresar: Na tabelu adresara osoba dodan Export u Excel 
 • Adresar: Na tabelu adresara komitenta dodan Export u Excel
 • Artikli: Na tabelu artikala dodan Export u Excel
 • Artikli: Na tabelu usluga dodan Export u Excel 
 • Artikli: Na tabelu sastavnica dodan Export u Excel
 • Artikli: Izmijenjena kratica za Prikaz artikala van upotrebe iz Ctrl+V u Ctrl+E zbog nove funkcionalnosti Paste u lokator
 • Artikli: Dorađen proces Preračun kalkulacije tako da počinje s bruto deviznom cijenom
 • Artikli: Ugrađeno kopiranje osvijetljene usluge
 • Artikli: Eksport artikala za bar code scanner prepravljen da ne eksportira vodeće nule u bar kodovima
 • Artikli: Ugrađeno kopiranje osvijetljene usluge
 • Autorski honorari: Ispravljeno kreiranje poziva na broj sa poljem Šifra vrste osobnog primanja
 • Autorski honorari: Omogućeno knjiženje stavki autorskih honorara na partnera sa radnika
 • Blagajna: U ovisnosti o parametru omogućeno da se kopiraju mjesta troška i dimenzije sa djelatnika na račun 
 • Blagajna: Na tabelu temeljnica i računa dodan Export u Excel
 • Dokumenti: Onemogućeno kreiranje računa za predujam sa iznosom 0
 • Dokumenti: Dodan parametar za zabranu isporuke veće količine od naručene prilikom obrade primke nastale od narudžbe dobavljaču
 • Dokumenti: Napravljeno da se mogu isporučivati usluge ako je uključen parametar Obrada samo stavki sa zalihom
 • Dokumenti: Napravljeno da se mogu isporučivati usluge ako je uključen parametar Obrada samo nerezerviranih stavki
 • Dokumenti: Import Cjenika kupcima dorađen tako da se preko bruto i neto cijene može importirati i postotak rabata
 • Dokumenti: U procesu isporuke sa ulazne narudžbe ugrađena provjera radnog tečaja valute
 • Dokumenti: Ispravljen izvještaj: "Prodaja robe po kupcima - izlazni računi" kako se dnevni prometi maloprodaje ne bi akumulirali na prvog komitenta
 • Dokumenti: Napravljeno da se kod unosa usluga u narudžbu dobavljaču nudi ulazna cijena usluge ako postoji
 • Dokumenti: Omogućeno definiranje i dodjeljivanje statusa nad radnim nalozima
 • Dokumenti: Na ulazne fakture dodan novi način obračuna PDV-a 12 - Uvoz - Ne mora biti plaćen
 • Dokumenti: Na tabeli komitenata omogućeno upisivanje mjesta troška i dimenzija nad označenim komitentima 
 • Dokumenti: Omogućeno prenošenje trgovačkog predstavnika sa naloga za slaganje na daljnje dokumente prilikom obrade naloga za slaganje
 • Dokumenti: Omogućeno prenošenje polja Napomena-opis sa ULN-a na daljnje dokumente prilikom obrade istog
 • Dokumenti: Omogućeno prenošenje dimenzija sa naloga za slaganje na daljnje dokumente prilikom obrade naloga za slaganje 
 • Dokumenti: Ispravljen poziv exporta u excel na ikonici excel-a u toolbaru 
 • Dokumenti: Na izbornu tabelu komitenata dodan Export u Excel
 • Dokumenti: Na tabelu bilance dodan Export u Excel
 • Dokumenti: Na tabelu konta dodan Export u Excel
 • Dokumenti: Ispravljeno automatsko stvaranje narudžbi dobavljaču za slučaj da se za neki artikl ranije zaprimilo više nego je bilo naručeno
 • Dokumenti: Ispravljen izračun deviznog iznosa MP robe
 • Dokumenti: Ispravljen import deviznih iznosa u proces Zaprimanje stavki za komitenta sa osvijetljene narudžbe
 • Dokumenti: Dodana provjera rezerviranih količina u slučaju da se na formi Radnog naloga sastavnice mijenja skladište materijala
 • Dokumenti: U repozitorij kolona stavki izlaznih dokumenata dodana carinska tarifa robe
 • Dokumenti: Smanjeno vrijeme zaključavanje baza prilikom obrade: "Učitavanje zadnjih prodajnih cijena odabranom komitentu" na izlaznim dokumentima
 • Dokumenti: Ispravljen gubitak statusa carinske primke primke za slučaj da se sa zaglavlja primke unosi novi ulazni račun
 • Dokumenti: Ispravljeno preklapanje ikonica na tabeli excel stavki
 • e-Računi: Optimizirano učitavanje statusa ulaznih e-Računa
 • e-Računi: Zaobiđen problem sa duplim ulaznim e-Računima
 • Financijsko: Omogućeno upisivanje Opisa knjiženja na stavke temeljnice 
 • Financijsko: Na tabelu naloga za knjiženje dodan Export u Excel 
 • Financijsko: Na tabelu dnevnika knjiženje dodan Export u Excel 
 • Financijsko: Na tabelu objekata dodan Export u Excel
 • Financijsko: U šablone za automatsko knjiženje izlaznih dokumenata dodana mogućnost prijepisa broja narudžbe u polje Broj veznog dokumenta
 • Financijsko: Kratica Ctrl+V nije pozivala import stavki u temeljnicu
 • Izvještaji: Na upite izvještaja Stanje skladišta izračunato po datumskom rasaponu dodana mogućnost filtriranja po dimenziji upisanoj na skladištu
 • Izvještaji: Ispravljeno pamćenje parametara izvještaja prometa artikala i rekapitulacija
 • Izvještaji: Ispravljen total nabavne vrijednosti Izlaz na izvještaju Stanje skladišta izračunato po datumskom rasponu s prometom do zadanog perioda sa reversima i komisijom (RPT-672)
 • Izvještaji: Uklonjen dupli ispis napomene dokumenta na izvještaju RPT-139
 • Izvještaji: Na rekapitulacije i kontrolne liste knjiga ulaznih i izlaznih računa dodan ispis OIB-a u podtotal
 • Kamate: Na tabelu tečajnih razlika dodan Export u Excel
 • Kamate: Na tabelu kamata dodan Export u Excel
 • Osnovna sredstva: Omogućen ispis Lista osnovnih sredstava po tipu dokumenta u periodu za sve tipove dokumenata
 • Osnovna sredstva: Na tabelu stavki obračuna osnovnih sredstava dodan Export u Excel 
 • Osnovna sredstva: Na tabelu obračuna osnovnih sredstava dodan Export u Excel 
 • Osnovna sredstva: Na tabelu osnovnih sredstava dodan Export u Excel
 • PDV: Omogućeno da se ispiše početni datum perioda ukoliko je izabran ispis svih obračuna PDV-a
 • Plaće: Napravljena provjera modela i poziva na broj poslovnih banaka
 • Plaće: Ispravljen ispis naziva mjesta troška u uvjetima zadanih na izvještajima rekapitulacija
 • Plaće: Omogućeno kreiranje virmana naknada po šiframa vrste primanja
 • Plaće: Na tabeli vrsta plaćanja dodana kolona Šifra VP (vrste primanja)
 • Putni nalozi: Na tabeli putnih naloga omogućeno višestruko označavanje putnih naloga
 • Putni nalozi: Ispravljeno popunjavanje modela i poziva na broj platitelja
 • Putni nalozi: Uređen izvještaj Putni račun PNL-10 kako, izbačeni nepotrebni razmaci među redovima
 • Putni nalozi: Omogućeno kreiranje poziva na broj prilikom kreiranja virmana
 • Putni nalozi: Na tabelu putnih naloga Export u Excel
 • Putni nalozi: Na tabelu loko vožnji Export u Excel 
 • Virmani: Omogućen upis poziva na broj primatelja i platitelja nad označenim virmanima
 • Virmani: Na tabelu virmana dodan Export u Excel
 • Vozila: Na tabelu vozila dodan Export u Excel
 • WEB: Omogućeno slanje načina plaćanja prema 4D Internet katalogu, te njihov import
 • WEB: Ispravljen import stavke usluge sa 4D Wand Internet Kataloga
 • WEB: Omogućena metoda za učitavanje rabata po roba ID i osoba ID
 • WEB: Omogućen import dokumenta sa obračunatim programom vjernosti sa Internet kataloga
 • WEB: Omogućena metoda za vraćanje postotka popusta programa vjernosti
 • WEB: Omogućena metoda za vraćanje broja bodova programa vjernosti
 • WEB: Ispravljeno da slanje slika zanemaruje veličinu slova slike
 • WEB: Ispravljeno da se prilikom automatskog importa povlači osnovni partner i da se dodaje osoba ukoliko je odabrana opcija
 • WEB: Omogućen odabir Web dimenzija za potrebe importa dokumenata 
 • WEB: Omogućeno slanje dokumenata, te pripadajućih stavki, roba, partnera i osoba prema 4D Wand Internet katalogu 
 • WEB: Omogućeno slanje dokumenata vezanih sa diska prema 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Omogućeno slanje tečaja prema 4D Wand Internet katalogu

Na početak

 

Izmjene u verziji 16.05.12.1 (12.05.2016)

 • Generalno: 4D Wand aplikacije generirane u Clarion 10
 • Generalno: Parametrizirano učitavanje planskih prodajnih cijena ukoliko je skladište veleprodaje ili maloprodaje i skladište se NE vodi po planskim cijenama
 • Generalno: Dodana mogućnost na svim klasama dokumenata da setabele dokumenata i stavki exportiraju u excel onako kako su prikazane
 • Generalno: Ispravljeni opisi parametra prilikom unosa artikla
 • Generalno: Usklađen obrazac PL-O sa novopropisanim obrascem
 • Generalno: U repozitorij za Eksport svih stanja skladišta dodane kolone Šifra i Naziv proizvođača
 • Generalno: Ispravljeno kopiranje vrste dokumenta na označene artikle kod upisivanja dokumenata s diska na označene artikle
 • Generalno: U eksport dokumenata za data port dodane kolone Plaćeni iznos, Datum plaćanja i Broj izvoda
 • Generalno: Sa tečajne liste ukinuta mogućnost importa tečajne liste iz txt datoteke i iz clipboard-a
 • Generalno: Ispravljeno pretraživanje serijskih brojeva prilikom prvog otvaranja tabele
 • Generalno: Na formi partnera dodana kontrola OIB-a prilikom promjene sjedišta poduzeća
 • Generalno: Omogućen izbor da li se želi ispisivati potpisne linije na računima
 • Generalno: Omogućen Copy/Paste teksta na svim lokatorima u 4D Wand-u
 • Generalno: Omogućen Copy/Paste teksta na svim numeričkim poljima u 4D Wand-u
 • Generalno: Kada se ide na upisivanje dokumenata s diska na označene artikle, usluge, itd nije se kopirala vrsta dokumenta na sve označene stavke nego samo na prvu
 • Generalno: Napravljena licencna politika nad 4D Wand Internet Katalogom
 • Generalno: Napravljena licencna politika nad 4D Wand Programom vjernosti
 • Generalno: Omogućen eksport naloga za plaćanje u SEPA XML datoteku
 • Generalno: Dodana mogućnost eksporta .xml datoteke bez byte order mark-a
 • Adresar: Ispravljeno izmjena statusa "dozvoljeno izdavanje dokumenata" kad je partner centrala
 • Adresar: Omogućen prekid ispisa liste osoba iz imenika
 • Artikli: Dorađen izračun maloprodajne cijene na formi artikla u slučaju kada je isključena fiksna maloprodajna marža
 • Artikli: Isključeno popunjavanje Ulazne cijene usluge kod unosa nove usluge i upisa prodajne cijene
 • Artikli: Poboljšana forma za podešavanje dodatnih atributa artikala, kako bi mogla prikazati više atributa istovremeno 
 • Artikli: U repozitorij Eksporta artikala za bar code scanner dodane kolone atributa
 • Autorski honorari: Ispravljeno punjenje pozicije 13.2 za poduzetničke plaće u JOPPD obrascu
 • Blagajna: Ispravljen ispis izvještaja Dnevnika blagajne
 • Blagajna: Dodano maksimiziranje i resize ekrana blagajni
 • Blagajna: Omogućeno maksimiziranje prozora temeljnica i računa
 • Blagajna: Omogućeno pomjeranje kolona na tabelama temeljnica i računa
 • Blagajna: U blagajničkim dnevnicima omogućeno tagiranje temeljnica i računa
 • Blagajna: U blagajničkim dnevnicima omogućen ispis tagiranih temeljnica i računa
 • Blagajna: U blagajničkim dnevnicima omogućeno brisanje tagiranih temeljnica i računa
 • Blagajna: Ispis Lista temeljnica (BLA-8) i lista temeljnica po tipu (BLA-9) je ispisivao samo ulazne temeljnice
 • Carinsko: Na ispis Izvoda iz knjigovodstvenih zapisa s brojevima uvjerenja dodana kolona Statistički trošak
 • Carinsko: Na ispisu Izvod iz knjigovodstvenih zapisa sa uvjerenjima RPC-1018 dodan ispis Carinarnice ulaska
 • Dokumenti: Na radnim nalozima napravljen novi meni "Statusi" i sve oko statusa preselljeno u njega
 • Dokumenti: Na radnim nalozima u meni "Statusi" dodana stavka menija za registar statusa
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz osnovica i iznosa PDV-a na donjoj tabeli dokumenata
 • Dokumenti: Omogućeno odobravanje naloga za slaganje na tranzitnom skladištu
 • Dokumenti: Omogućen ispis Cassa sconto u valuti
 • Dokumenti: Omogućen ispis rekapitulacije poreza sa uključenim predujmovima u devizi
 • Dokumenti: Omogućena izmjena devizne cijene prilikom kreiranja predujam iz deviznog dokumenta
 • Dokumenti: Ispravljeno da se upisom nabavne cijene ili iznosa na stavci početnog stanja maloprodajnog skladišta ne mijenja prodajna cijena
 • Dokumenti: Na tabele dokumenata RAP i RAM dodan prikaz naziva mjesta troška i dimenzija
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz mjesta troška na tabeli dokumenata RAP i RAM
 • Dokumenti: Dorađen izračun deviznih cijena kod kreiranja izlaznih dokumenata iz naloga za slaganje kada se ne zadržavaju cijene s roditeljskog dokumenta
 • Dokumenti: Dodano da se na zaduženju skladišta na skladištu po planskim cijenama u cijenu dobavljaču učita planska cijena dobavljača
 • Dokumenti: Ispravljeno da se na maloprodajnom skladištu po planskim cijenama prilikom unosa stavke u početno stanje nudi planska maloprodajna cijena
 • Dokumenti: Ispravljeno da se na stavci popisa početnog stanja na maloprodajnom i veleprodajnom skladištu može upisati marža na četiri znamenke
 • Dokumenti: Ispravljen problem obradom radnih naloga sastavnica, gdje u nekim situacijama nije bilo moguće razodobriti radni nalog
 • Dokumenti: Dorađen proces kreiranja izlaznih dokumenata iz naloga za slaganjem opcijama zadržavanja kunske ili devizne cijene sa roditeljskog dokumenta
 • Dokumenti: Dorađen izračun maloprodajne cijene nakon unosa postotka rabata na stavkama izlaznog dokumenta na maloprodajnom skladištu
 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom kreiranja narudžbe od dobavljača ispravno tretiraju dokumenti sa više istih stavki
 • Dokumenti: Ispravljen export dokumenata da ispravno radi sa više poslanih klasa dokumenata
 • Dokumenti: Ispravljena obrada prenosnica za artikle sa posebnim postupkom oporezivanja marže ukoliko imaju negativnu maržu
 • Dokumenti: Ispravljeni ispisi izvještaja u .pdf koji su imali decimalno poravnavanje iznosa
 • Dokumenti: Na izvještaj Pregled ulaza, povrata i odjave komisijskim dobavljačima dodane kolone 'Saldo količ. (1)' i 'Saldo nab.vrij. (2)'
 • Dokumenti: Ispravljeno povlačenje MP cijene na usluge na maloprodajnom skladištu
 • Dokumenti: Ukoliko je skladište veleprodaje ili maloprodaje i skladište se NE vodi po planskim cijenama na izlaznom dokumentu se nudi planska cijena ukoliko je upisana
 • Dokumenti: Na radnim nalozima sastavnica poruka da se količina mora zaokružiti ne treba ako je razlika manja od 3. decimale (npr. ispod jednog grama)
 • Dokumenti: Na radnim nalozima sastavnica zaokruživanje količine ne treba dirati prodajne cijene ako je uključena planska prodajna cijena proizvoda
 • Dokumenti: Ispravljeno rezerviranje faktura
 • Dokumenti: Ispravljen ispis označenih dokumenata u valuti i kunama
 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom razodobravanja dokumenta IFA ne brišu storno avansi ukoliko iza njih postoji ručno uneseni storno avans
 • Dokumenti: Dodana kolona trenutne zalihe u dokument Zapisnik o promjeni nabavne vrijednosti
 • Dokumenti: Kratice na tipkovnici Alt+D->T i Alt+D->A nisu otvarale tabelu komitenata i adresanata
 • Dokumenti: Ispravljeno da se u specifičnom slučaju ne rezervira faktura sa iznosima različitim od otpremnice
 • Dokumenti: Ispravljen ispis označenih dokumenata koji se ispisuju i šalju kao e-računi
 • Dokumenti: Ispravljen unos stavke otpremnice bez zalihe na maloprodajnom skladištu koja ima povratnu naknadu, a nema definiranu maloprodajnu cijenu
 • Dokumenti: Ispravljeno popunjavanje Načina otpreme prilikom kreiranja otpremnice od naloga za slaganje ukoliko nalog nema roditeljskog dokumenta
 • Dokumenti: Dodano da se upozorenje na minimalnu maržu vidi svim korisnicima bez obzira na pravo pristupa br. 72 i 73
 • Dokumenti: Na tabelu Narudžbi kupaca dodana kolona vezanog dokumenta s diska
 • Dokumenti: Na ispisu liste primki ispravljen prikaz kolone postotka rabata
 • Dokumenti: Ispravljen izračun rezerviranih količina kada se od Inventure robe izdane na komisiju kreira Povrat robe izdane na komisiju
 • Dokumenti: Dodana klasa i broj dokumenta na poruku da je iznos izmijenjen prilikom fakturiranja
 • Dokumenti: Kada se u IFA-ma upisuje identifikator da faktura ne ulazi u OPZ-STAT-1 obrazac više se ne prepisuje podatak o korisniku koji je mijenjao dokument
 • Dokumenti: Na izvještaju rekapitulacija realizacije rada po radnim nalozima omogućen filter po datumu izvršenja
 • Dokumenti: Omogućeno zaprimanje robe iz narudžbe dobavljaču u primku na carinsko skladište tipa 'D'
 • Dokumenti: Dodan parametar za spajanje stavki istih roba u procesu kreiranja pretponuda i ponuda iz održavanja
 • Dokumenti: Napravljen proces višestrukog fakturiranja Razduženja skladišta
 • Dokumenti: Ispisi računa u valuti izdvojen u poseban podizbornik
 • Dokumenti: Omogućen unos dospijeća i provizija kartičara na sredstvima plaćanja
 • Dokumenti: Na ispisu Rekapitulacija prometa po sredstvima plaćanja dodana mogućnost ispisa po datumskom rasponu pretpostavljene realizacije
 • Dokumenti: Na stavkama dokumenta planiranje zaliha uklonjene boje iz kolona Min.kol., Opt.kol., Max.kol.
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz veznih dokumenata na prijenosnicama
 • e-Račun: Isključena provjera postojanja neobaveznog elementa cbc:AdditionalItemProperty prilikom importa e-Računa
 • e-Račun: Omogućen import e-Računa ukoliko u xml-u nedostaje tag sa pozivom na broj
 • FAP: Omogućen ispis novog obrasca TI-POD
 • FAP: Ispravljena formula na poziciji 48 PD obrasca
 • FAP: Ispravljena formula koja sadrži preneseni gubitak u obrascu PD
 • FAP: Omogućen ispis novog obrasca OKFŠ
 • FAP: Na obrascu TZ izmijenjena formula za izračun mjesečnog predujma za naredno razdoblje
 • FAP: Ispravljeno da se prilikom ispisa obrasca za neprofitne organizacije PR-RAS-NPF-BIL popunjava referentna stranica
 • FAP: Omogućen ispis novog objedinjenog obrasca za neprofitne organizacije (PR-RAS-NPF, BIL-NPF, S-PR-RAS-NPF, G-PR-IZ-NPF)
 • Financijsko: U ispise opomena dodana kolona za ispis veznog dokumenta
 • Financijsko: Dorađene kontrole na ekranu brisanja stavki knjiženja iz tabele dokumenata
 • Financijsko: Dorađena provjera salda naloga kod odobravanja
 • Financijsko: Ispravljeno da se ne može obrisati stavka naloga ukoliko druga radna stanica odobri nalog za knjiženje
 • Financijsko: Ispravljena provjera IBAN-a prilikom importa izvoda kako bi se isti ponudio za dodati na komitenta koji već postoji u bazi
 • Financijsko: Ispravljen ispis datuma računa unesenog sa uključenim parametrom za knjigovodstvene servise
 • Financijsko: U šablonu za automatsko knjiženje izlaznih dokumenata dodan opis knjiženja Broj izlaznog računa/fiskalni broj - mjesec/godina računa
 • Financijsko: Dorađen OPZSTAT1 obrazac tako da račune akumulira po kriteriju OIB-a za komitente koji fakturiraju svakom mjestu otpreme posebno
 • Financijsko: Dodana skraćena tipka za poziv Knjige primitaka i izdataka
 • Financijsko: U obrascu OPZSTAT1 isključena provjera OIB-a na kupcima koji su označeni kao fizička osoba
 • Financijsko: Ispravljen ispis kartice po ZOR-u ukoliko ne postoji nalog početnog stanja
 • Financijsko: Dodano da se datum knjiženja stavke resetira na današnji dan ulaskom u novu temeljnicu
 • Financijsko: Omogućeno filtriranje zaključanih naloga za knjiženje
 • Financijsko: Izvještaj dnevnika po ZOR-u nadograđen sa kolonom kontrolirao
 • Financijsko: Ispravljena provjera iznosa na dokumentima Kamate i Tečajne razlike kod kreiranja izvještaja OPZ-STAT-1
 • Financijsko: Ispravljen prikaz računa plaćenih i povezanih u novoj godini na izvještaju OPZSTAT1
 • Financijsko: Negativnim iznos uplate na računima anuliran kod ispisa/eksporta OPZ-STAT-1 obrasca
 • Financijsko: Dorađeno logiranje grešaka kod ispisa/eksporta izvještaja OPZ-STAT-1
 • Financijsko: Izmijenjeni PD obrazac i eksport PD obrasca za ePoreznu
 • Financijsko: Ispravljeno vezivanje tečajnih razlika deviznog konta ukoliko je kunska strana konta ostala otvorena
 • Financijsko: Ispravljen ispis ručno dodanih IFD računa u prethodne godine na OPZSTAT1 obrascu
 • Izvještaji: Omogućen ispis statistike prodaje roba u excel
 • Izvještaji: Na statistike izlaznih računa pored IFA i IFD dodani PRM
 • Izvještaji: Na statistike prodaje robe sa zalihama dodana zaliha na komisiji i reversima
 • Izvještaji: Statistika po grupama napravljena da može ići i u Tabela/Excel 
 • Izvještaji: Ispravljeno produživanje ispisa statistika ukoliko se isti puštao više puta za redom
 • Izvještaji: Na izvještaju RPTM-74 ispravljen prikaz u koloni Nabavna vrijednost
 • Izvještaji: Ispravljen ispis Neoporezive osnovice u rekapitulaciji poreza za račune sa načinom obračuna poreza 22 - Oporezivo - porezni obveznici (Tuzemne isporuke)
 • Izvještaji: Ispravljen ispis Teretnog lista iz tabele ulaznih prijenosnica
 • Izvještaji: Ispravljen ispis rabata na Rekapitulaciji financijskih dokumenata
 • Izvještaji: Ispravljen ispis broja i datuma računa, te adrese na uplatnici kako bi 2D barcode bio ispisan sa odgovarajućim podacima
 • Izvještaji: Ispravljen ispis iznosa za platiti na oporezivim izlaznim računima u valuti s maloprodajnog skladišta
 • Kamate: Ispis rekapitulacije iz predobračuna kamata se ispisivao samo prvi put
 • Osnovna sredstva: Omogućeno pomjeranje i setiranje kolona na prozoru osnovnih sredstava
 • Osnovna sredstva: Omogućeno pomjeranje i setiranje kolona na tabeli stavki osnovnih sredstava
 • Osnovna sredstva: Omogućeno pomjeranje i setiranje kolona na tabeli dokumenata osnovnih sredstava
 • Osnovna sredstva: Omogućen ispis novog obrasca DI
 • Osnovna sredstva: Omogućen eksport novog obrasca DI za ePoreznu
 • Osnovna sredstva: Za potrebe obrasca DI napravljena konverzija baze Osnovnih sredstava
 • Osnovna sredstva: Za potrebe obrasca DI napravljena konverzija baze Grupa osnovnih sredstava
 • Osnovna sredstva: Ispravljen rad tipki Ok i Prekid na parametrima OS-a 
 • Otkup: Ispravljen ispis uplata i isplata iz modula otkupa
 • PDV: Na izvještaje knjiga izlaznih računa dodana kolona iznosa računa sa prolaznim stavkama
 • Plaće: Ispravljeno kreiranje virmana u situaciji da jedan radnik ima obračunato samo naknadu i kredit
 • Plaće: Omogućen pregled podataka o radniku korisnicima koji imaju samo demo licencu
 • Plaće: Ispravljeno popunjavanje JOPPD obrasca da uzima u obzir i dogovorenu stopu poreza sa radnika ukoliko je dogovorena
 • Plaće: Ispravljen tekst na poziciji XIV. da piše Ukupan trošak rada (VI.2 + X.+ XIII.2.)
 • Plaće: Renumeracija stavki JOPPD obrasca proširena mogućnošću odabira početnog rednog broja
 • Plaće: Ispravljeno punjenje pozicije 13.2 za poduzetničke plaće
 • Plaće: Eksport obrasca JOPPD usklađen sa novom shemom
 • POS: Ispravljen ispis svih računa odabrani period
 • POS: Ispravljen prikaz cijene na POS display-u ukoliko je obračunat popust
 • POS: Ispravljeno da se prilikom ispisa računa za komitenta koji je odabran na F9 ispisuje običan račun ukoliko je rečeno izdavanje običnog računa, a ne R1 računa
 • POS: Ispravljen ispis identifikatora robe na POS računima preko WordPad-a i ispisima na A4
 • POS: Ispravljeno ispis za generic printer da ne ispisuje dva puta tekst ''Iznos bez poreza''
 • POS: Ispravljeno učitavanje default import/export direktorija prilikom pozivanja obrada
 • POS: Ispravljeno da ispisi preko WordPad-a učitavaju parametre 4D POS-a, a ne 4D Wand-a
 • Program vjernosti: Ispravljena kontrola kako se na skladištu na kojem se ne vodi program vjernosti ne bi evidentirala prodaja
 • Program vjernosti: Izbačeni separatori tisućica za broj kartice na formi  programa vjernosti osobe
 • Putni nalozi: Dodano na izvještaj Putni nalog da se u dnu izvještaja ispisuje naredbodavac i M.P.
 • Putni nalozi: Dodan ispis početno i završno stanje brojača kilometara na ispis Putnog računa
 • Putni nalozi: Na izvještaj Putni račun dodan ispis opisa/napomene Izvještaj o izvršenom službenom putovanju
 • Putni nalozi: Sa izvještaja Putni nalog uklonjen ispis završne kilometraže i opisa/napomene
 • Putni nalozi: Kada se putni nalog proknjiži u plaće, a potom se plaća proknjiži u financijsko, nakon što se obriše knjiženje plaće iz financijskog i obračun plaće na putnom nalogu je ostajao indikator da je stavka knjižena u plaće.
 • Virmani: Dodano slovo 'V' za novi poziv na broj po vrsti primanja po izmjenama u platnom prometu
 • Virmani: Dodana nova slovna oznaka 'V' za novi poziv na broj primatelja po vrsti primanja sukladno izmjenama u platnom prometu od 06.06.2016
 • Vozila: Dorađena aplikacija za realizaciju radnih naloga da sumira ostale stavke realizacije iste usluge
 • Vozila: Proširen opis statusa vozila
 • WEB: Omogućeno slanje samo WEB MP ili WEB VP cijene u ovisnosti o tome koja je upisana
 • WEB: Ispravljeno da se prilikom importa komitenta sa Internet kataloga ukoliko nije poslan OIB upiše defaultni komitent iz parametara Internet kataloga
 • WEB: Prošireno polje WWW sa 250 karaktera na 300 karaktera
 • WEB: Ispravljeno popunjavanje načina obračuna PDV-a na dokumentu koji se importira sa Internet kataloga ukoliko je na partneru upisan način plaćanja
 • WEB: Ispravljen import napomene sa upisanim enterima u 4D Wand Internet katalog-u
 • WEB: Omogućen export originalne maloprodajne i veleprodajne cijene
 • WEB: Omogućeno da se definira maksimalni broj artikala prikazanih na stranici
 • WEB: Omogućeno slanje slika iz 4D Wand-a na ftp internet kataloga

Na početak

 

Izmjene u verziji 16.02.02.1 (02.02.2016)

 • Generalno: Dodana nova stopa prireza od 7% za općinu Mrkopalj koja se primjenjuje od 01.02.2016
 • Generalno: Izmijenjen prikaz i ispis stavki dokumenata kako bi se vidjele odgovarajuće stope PDV bez obzira na način obračuna poreza
 • Generalno: Napavljen poseban prikaz osnovice za Tuzemni prijenos porezne obveze na odgovarajućim računima
 • Generalno: Na toolbar modula dodane skraćene tipke Izdavanje na revers i Povrat reversa
 • Generalno: Na tabelu komitenata u 4D Wandu dodan prikaz kolone e-mail adrese i www adrese
 • Generalno: Ispravljen standardni data port, kako bi se maloprodajne cijene ispravno popunjavale iz planske kalkulacije ili sa skladišta ukoliko nisu poslane u import datoteci
 • Generalno: Ispravljeno uključivanje i sakrivanje kolona na tabelama 08.01.2016
 • Generalno: Prilog emaila se sada može kopirati (sa Ctrl+C i iz menija desne tipke miša) u formatu koji se može sa Ctrl+V vratiti u Outlook kao attachment
 • Generalno: Na ispisu RPT-239 Izdatnica na komisiju bez cijena proširena kolona sa identom
 • Generalno: Na formi komitenta omogućen odabir vrste poreznog broja za obrazac OPZ-STAT1
 • Generalno: Nadograđeno brisanje registara dimenzija da smisleno prijavi poruku na poziciji na kojoj je zabranjeno brisanje
 • Generalno: Ispravljen prijenos izdatnica na komisiju u novu godinu, tako da se ispravno saldira vrijednost u koloni vraćeno i preostalo
 • Generalno: Sakrivena kolona rabata i cijene iz rabatne politike na tabeli planske kalkulacije
 • Generalno: Sakrivena kolona rabata i cijene iz rabatne politike na tabeli roba
 • Generalno: Omogućen ispis brojeva iskaznica za održivu uporabu pesticida
 • Generalno: Dorađen prikaz kolona na tabeli planske kalkulacije
 • Generalno: Dorađen prikaz kolona na tabeli artikala
 • Generalno: Ispravljen prikaz kolona tabele planske kalkulacije
 • Generalno: Optimiziran prikaz kolona na tabeli roba i planske kalkulacije
 • Generalno: Ispravljen ispis stavki ulaznog računa u PDF
 • Generalno: Novi dizajn tabova na karticama
 • Generalno: Dodana kolona Adresant na tabelu ponuda
 • Generalno: Ispravljeno pražnjenje podataka kod ponavljanja Ispisa rekapitulacija IRA
 • Generalno: Parametri za obradu statistika dokumenata i knjiženja su sada obavezni za unos
 • Generalno: Dodane osnovice godišnjih poreznih stopa za 2015. godinu
 • Generalno: Dodana mogućnost da se račun eksportira u UBL bez potrebe za unosom primatelja i e-maila na osobi
 • Generalno: Dodana poruka da će formati tabela biti resetirani
 • Generalno: Na ispis zapisnika o inventuri dodana mogućnost grupiranja po proizvođaču i dobavljaču
 • Generalno: Prijenos stanja u novu godinu dorađen da kreira poseban dokument početnog stanja za PPOM artikle
 • Generalno: Ispravljen prikaz negativne marže na tabeli stavki Cjenika za POS blagajne
 • Generalno: Radi novog načina setiranja kolona, obrisano staro pravo pristupa za setiranje rasporeda kolona koje više nema smisla
 • Generalno: Na tabelu dokumenata Narudžbe kupaca dodane kolone marže u iznosu i postotku
 • Generalno: Na svim tabelama dokumenata dodane kolona 'š' (šablona za knjiženje)
 • Generalno: Ispravljena osnovna postavka za upit kreatora dokumenta prilikom pripreme izvještaja. Sada se ne filtrira po kreatoru ukoliko isti nije odabran
 • Generalno: Promjenom parametara programa resetiraju se analitički podaci i ponovno napune odabranim brojem godina.
 • Generalno: Napravljeno fakturiranje inventurnog manjka u IFA i IFD
 • Generalno. Ispravljen prikaz negativne marže na tabeli stavki Cjenika za POS blagajne
 • Generalno: Ispravljen ispis naljepnica za prikaz u MS Word 2016 paketu
 • Generalno: Dodana podrška za MS Word 2016
 • Generalno: Ispravljen prikaz pojedinih tabela gdje se zbog greške nisu popunjavale velika tekstualna polja
 • Generalno: Dodan ispis naljepnice po servisnom radnom nalogu
 • Generalno: Dodana mogućnost otvaranja poslovne godine u prošlosti
 • Generalno: 4D Man usklađen s izmjenama naziva polja u bazi imenika
 • Generalno: U 4D Man-u omogućeno da se matični podaci uzimaju uz zadnje otvorene godine
 • Generalno: Ukinut ispis potpisa i M.P. na ispisima R-1 računa iz 4D Wand-a i 4D POS-a
 • Generalno: Omogućeno da se može pozvati skeniranje i skenirati slika iako program skenera nije odabran
 • Generalno: Dodana kontrola dokumenata tipa RAP, RAM, RNU, RAD i RNL kako se ne bi obrisali vezani radnici
 • Adresar: Na tabelu komitenata dodan prikaz kolone 'e' za komiente koji primaju e-Račune
 • Adresar: Ispravljeno da se na tabeli osoba ne ispisuje pogrešan naziv partnera prilikom ispisa omotnice
 • Adresar: Omogućeno pamćenje sort-a tabele osoba
 • Artikli: Na tabelu artikala dodana kolona postotka marže
 • Artikli: Dodan parametar da se prilikom unosa artikla može odrediti da se ID robe prepiše u kataloški broj
 • Artikli: Na tabele Artikala i Planske kalkulacije dodana kolona VPC+PDV
 • Autorski honorari: Dodan referentni integritet u Autorskim honorarima nad radnicima
 • Carinsko: Dorađen prijenos statističke vrijednosti primki na carinskom skladištu tipa 'D' u novu godinu
 • Dokumenti: Zabranjeno rezerviranje fakture za dokumente bez stavaka
 • Dokumenti: Dodana provjera unosa stavke s artiklom koji je trenutno u procesu dodavanja
 • Dokumenti: Omogućeno da se zada nad kojim klasama dokumenata će se zahtjevati obvezan unos dimenzija
 • Dokumenti: Dorađen izračun deviznog iznosa na dokumentima koji nemaju stavke
 • Dokumenti: Dorađen prikaz deviznih iznosa na formi dokumenta
 • Dokumenti: Na tabelu objekata dodane kolone Opisa 1-5
 • Dokumenti: Dodane kolone deviznih cijena i iznosa u stavke Narudžbe kupca
 • Dokumenti: Na tabeli partnera u modulu veleprodaja omogućeno slanje e-mail-a na označene partnere
 • Dokumenti: Dodane kolone Dimanzija 1, Dimenzija 2 i Dimenzija 3 na tabele dokumenata IFA, IFB i IFD
 • Dokumenti: Omogućeno da se za tvrtke R-2 kreiraju IFP računi ukoliko je IFA/IFD račun završio u obračunu PDV-a
 • Dokumenti: Omogućeno kreiranje očevidnika za ambalažni otpad od izlaznih računa (IFA i IFD)
 • Dokumenti: Na upit fakturiranja dokumenta u izlazni račun predujma omogućen upis datuma plaćanja
 • Dokumenti: Na ispisima računa za primljeni predujam dodan ispis datuma primitka i veznog dokumenta
 • Dokumenti: Ispravljena provjera prilikom razodobravanja inventure, kako ne bi bilo moguće razodobriti inventuru ukoliko je na istom skladištu knjižen ikakav daljnji dokument
 • Dokumenti: Na ispisima računa za predujam napravljen upit prije ispisa
 • Dokumenti: Proces vezivanja UF-e na primku nadograđen sa prijepisom datuma UF-e
 • Dokumenti: Na ispisu Zapisnik o povratu robe dobavljaču dodan ispis Dokument obradio i kolona potpisa Izradio
 • Dokumenti: Na ispisu Zapisnik o povratu robe dobavljaču bez cijena dodan ispis Dokument obradio i kolona potpisa Izradio
 • Dokumenti: Na ispisu Kalkulacija povrata robe dobavljaču dodan ispis Dokument obradio i podaci o dobavljaču
 • Dokumenti: Ispravljeno da se kopiranjem u narednu godinu pretponude/ponude preračuna opcija ponude
 • Dokumenti:Dodana kolona adresanta na narudžbe od kupca
 • Dokumenti:Dodana kolona adresanta na izlazne račune
 • Dokumenti:Dodana kolona adresanta na otpremnice
 • Dokumenti:Dodana kolona adresanta na ponude
 • Dokumenti: Prilikom odobravanja dokumenata nastalih prijenosom početnog stanja u narednu godinu isključeno prikazivanje poruke o limitima
 • Dokumenti: Prilikom odobravanja dokumenata nastalih prijenosom početnog stanja u narednu godinu isključeno prikazivanje poruke o negativnoj marži
 • Dokumenti: Ispravljen ispis rekapitulacije poreza za dokumente u valuti koji sadrže prolazne stavke
 • Dokumenti: Prilikom kreiranja radnog naloga servisa iz narudžbe kupaca prazni se datum izvršenja
 • Dokumenti: Prilikom slanja dokumenata e-mailom izmjene u napomeni se nisu evidentirale ako je bio stisnut F9, dok je na ikonicu "Slanje" sve radilo
 • Dokumenti: Prilikom obrade narudžbe kupaca (ULN) dodana kontrola kako se ne bi dogodilo da dva korisnika obrađuju iste stavke istovremeno
 • Dokumenti: Onemogućeno višestruko fakturiranje otpremnice importirane sa POS blagajne
 • Dokumenti: Ispravljen ispis računa za predujam sa stavkama da ispisuje stavke ponude, a ne pretponude
 • Dokumenti: Ispravljen ispis računa za predujam sa stavkama za PPOM da ispisuje stavke ponude, a ne pretponude
 • Dokumenti: Onemogućena izmjena fiskalnog broja povrata poreza importiranog iz 4D POS blagajne
 • Dokumenti: Ispravljena procedura za fakturiranje dokumenata bez odabranog komitenta
 • Dokumenti: Na zbirnom ispisu dokumenata ispravljen ispis Logo-a, da se uzima logo 1 umjesto logo 3
 • FAP: Ispravljen import plana i korekcije u izvještaj FAP-a, kako bi se mogle importirati stavke duže od 100 znakova
 • FAP: Na izvještaju Mjesečni izvještaj sa planiranim iznosima ispravljen prikaz planiranog iznosa za 6 mjesec
 • Financijsko: Dorađeno knjiženje izlaznih dokumenata da izračuna ispravan iznos u valuti s PDV-om
 • Financijsko: Omogućeno vezivanje tečaja koji nema kunskog iznosa da bi se zatvorile tečajne razlike do kraja
 • Financijsko: Dodan novi kontni plan RiF-a
 • Financijsko: Dodan novi kontni plan TEB-a
 • Financijsko: Dodan novi kontni plan RRiF-a
 • Financijsko: Smanjena kontrola provjere kunskih i deviznih iznosa da se prijavljuje u situaciji kada su kunski iznosi 0, a devizni različiti od 0 
 • Financijsko: Omogućeno odobravanje naloga PPS sa upozorenjem ukoliko postoje stavke sa različitim kunskim i deviznim iznosima
 • Financijsko: Ispravljeno da se prilikom kreiranja tečajnih razlika ispravno popune polja dimenzija
 • Financijsko: Prilikom odobravanja naloga PPS sa stavkama koje imaju različite kunske i devizne iznose dodana tipka Da za sve
 • Financijsko: Omogućeno da se prilikom importa izvoda mogu importirati nekontirane stavke na kontrolni konto
 • Financijsko: Napravljen eksport OPZ-STAT1 obrasca prema novim shemama o
 • Financijsko: Ispravljen izvještaj Izvadak za konto da ispravno sortira datume koji su knjiženju sa datumom novije godine
 • Financijsko: Ispravljen ispis kontrolnog izvještaja iz importa financijskog izvoda
 • Financijsko: Dodan izvještaj Izvadak za konto po ZOR-u
 • Financijsko: Dodan višestruki ispis izvještaja Izvadak za konto po ZOR-u
 • Financijsko: Dodan izvještaj Izvadak za konto komitenta po ZOR-u
 • Financijsko: Dodan višestruki ispis izvještaja Izvadak za konto komitenta po ZOR-u
 • Financijsko: Dodan izvještaj Dnevnik analitike po ZOR-u
 • Financijsko: Ispravljeno kada se u salda-kontima pozove ispis kartice komitenta bez odabranog mjesta troška, prilikom sljedećeg poziva tog izvještaja program nije nudio mogućnost izbora mjesta troška i dimenzija
 • Financijsko: Ispravljen prikaz salda na ispisu Usporednog stanja konta
 • Financijsko: Na prijedlogu za kompenzaciju na izmjeni stavke omogućen poziv kalkulatora na tipku F12
 • Financijsko: Napravljeno da se analitička konta prihoda i rashoda knjižena po komitentima tako i zatvaraju
 • Financijsko: Napravljeno da se stavke koje nije moguće brisati grupiraju na dnu temeljnice
 • Financijsko: Na izvještaj usporednog stanja konta dodan ispis OIB-a
 • Financijsko: Na tabeli stavki temeljnice proširen prikaz opisa knjiženja na pedeset znakova
 • Financijsko: U stavke naloga dodana stavka menija za zatvaranje sitnih razlika.
 • Financijsko: Prilikom automatskog knjiženja tabela dokumenata se otvara na posljednjem dokumentu, a ne na prvom kao do sada.
 • Financijsko: Dodana provjera kunskih i deviznih iznosa kod odobravanja naloga
 • Financijsko: Ispravljena greška prilikom spajanja partnera, zbog koje u nekim situacijama nije bilo moguće prenijeti sve žiro račune s jednog partnera na drugog
 • Izvještaji: Ispravljen ispis deviznih iznosa na dokumentima u izabranoj valuti
 • Izvještaji: Napravljena funkcija za izračun svih deviznih iznosa na dokumentima
 • Izvještaji: Izmijenjen ispis izvještaja na kojima se pojavljuje devizni iznos s PDV-om
 • Izvještaji: Izmijenjen ispis rekapitulacije poreza na izvještajima u valuti i kunama
 • Izvještaji: Izmijenjen ispis ukupnog iznosa na izvještajima u valuti i kunama
 • Izvještaji: Ispravljeno da se na ispisu stanja skladišta iz maloprodaje ispisuju nazivi proizvođača/dobavljača
 • Izvještaji: Na ispisu Pregled ulaza, povrata i odjave komisije ispravljen izračun kolona Saldo količina i Saldo nabavne vrijednosti
 • Izvještaji: Uklonjen Iznos PDV sa izvještaja stanja maloprodajnih skladišta ukoliko artikl nema stanja
 • Izvještaji: Dodana mogućnost grupiranja ispisa Popisne liste po proizvođačima i dobavljačima
 • Osnovna sredstva: Ispravljena mogućnost brisanja osnovnog sredstva ukoliko se prilikom unosa sredstva mijenjao neki od registara
 • PDV: Ispravljeno da se u obračun PDV-a ne povlače IFP računi za koje je IFA/IFD već završila u obračunu PDV-a
 • Plaće: Omogućeno da se ispisi rekapitulacija po vrstama zarada, po vrstama osnovica, po vrstama naknada i po vrstama obustava mogu filtrirati po dimenziji 2 i dimenziji 3
 • Plaće: U Prilog 4 dodane nove šifre shodno Pravilniku o porezu na dohodak
 • Plaće: U Prilog 3 dodane nove šifre shodno Pravilniku o porezu na dohodak
 • Plaće: Ispravljeno generiranje virmana za korektivne obračune, gdje se u specifičnim situacijama redovni doprinosi nisu umanjivali za korektivne iznose
 • Plaće: Ispravljeno kreiranje virmana za slučaj da se nekom od radnika isplata vršila u potpunosti na zaštićeni račun
 • Plaće: Ispravljen izračun provizije za banku prilikom izrade virmana
 • Plaće: Na obrascu NP1 omogućeno da se podaci za MIO II stup, te poreze i prireze ispisuje i kada je vrijednost istih 0
 • Plaće: Ispravljeno da se za radnika koji ima kredit ispravno popunjava vrsta osobnog primanja u datoteku sa specifikacijom za banku
 • Plaće: Obrazac NP1 usklađen sa obrascem iz Narodnih novina kako bi bio identičan
 • Plaće: Omogućeno da se na poziciji VIII.9 obrasca IP1 prikazuju podaci sa godišnjeg obračuna
 • Plaće: Ispravljen ispis virmana sa isplatom na redovni i zaštićeni račun u slučaju ispisa sa korektivnim obračunom
 • Plaće: Ispravljeno popunjavanje pozicije iznosa redovnog i zaštićenog računa kada se ispisuje obrasca IP1 za godišnji obračun
 • Plaće: Ispravljeno da se ispravno prikazuje isplata na prvu banku radnika kada se radi ispis platnog listića po RS broju
 • Plaće: Na ispisu IP1 obrasca omogućen ispis perioda rada unutar mjeseca na poziciji V
 • Plaće: Ispravljen tipfeler na obrascu NP1
 • Plaće: Korektivni obračun sada računa prosječne stope prireza na razini dana
 • Plaće: Korektivni obračun sada može koristiti upisane osnovice za razradu poreznih razreda umjesto faktora
 • Plaće: Period rada od samo dva dana nije bilo moguće unijeti
 • Plaće: Na obrascu IP1 ispravljen prikaz faktora minulog rada sa 4 decimalna mjesta
 • Plaće: ispravljeno popunjavanje pozicije V.III. 1 na obrascu IP1 ukoliko je upisana osnovica za MIO
 • POS: Ispravljeno da se izradom R1 računa u specifičnim situacijama ne popuni adresant
 • POS: Ispravljen prijenos stanja offline POS kasa
 • POS: Ispravljen ispis praznih redova ukoliko je uključena mogućnost ispisa podataka pesticida
 • POS: Prilikom ažuriranja usluge te nakon promjene cijene nije se dobro preračunavala bruto cijena usluge. Iznos računa je ispravan, ali je cijena prije popusta bila pogrešna
 • POS: Kod otvaranja nove godine na offline POS kasi osigurano da se  ispravno prenesu trenutna stanja skladišta
 • POS: Uklonjen upis kod prijenosa informacija o stanju POS blagajne
 • POS: U pretraživanje računa dodana polja Fiskalni broj računa, Interni broj računa, Naziv partnera, Naziv adresanta, Broj paragon bloka
 • POS: U pretraživanje računa dodana mogućnost pamćenja dinamičkih izraza za pretaživanje
 • POS: Dodan parametar programa za prikaz na POS blagajni samo onih artikala koji su na stanju
 • POS: Dodana mogućnost izdavanja računa po paragon bloku iz protekle godine
 • POS: Onemogućeno otvaranje nove godine s POS blagajne označene kao vezane u mreži
 • POS: Ispravljeno da otvaranje tabele osoba prilikom obrade računa po defaultu bude po sort-u Prezimena
 • POS: Uklonjen Stop kod ispisa rekapitulacija u WordPad
 • Program vjernosti: Omogućen novi modul Program vjernosti
 • Program vjernosti: Postavljena osnovna vrijednost faktora programa vjernosti na jedan u sredstvima plaćanja
 • Program vjernosti: Postavljena osnovna vrijednost faktora programa vjernosti na jedan u načinima plaćanja
 • Program vjernosti: Dodan parametar da li se koristi program vjernosti na skladište
 • Program vjernosti: Omogućen izbor katice vjernosti prilikom fakturiranja dokumenta u 4D Wand-u
 • Program vjernosti: Omogućen izbor katice vjernosti prilikom izdavanja računa (F9) u 4D POS-u
 • Program vjernosti: Dodana napomena 2028 za program vjernosti. Ispisuje se na POS običnim i R1 računima
 • Program vjernosti: U meni pregled na ponudama, otpremnicama i fakturama dodana stavka menija za pregled programa vjernosti
 • Program vjernosti: Prikaz do sada ostvarenih, iskorištenih i neiskorištenih bodova priliom izdavanja računa
 • Program vjernosti: Na dnu računa dodan ispis sekcije programa vjernosti
 • Program vjernosti: Omogućeno setiranje parametara programa vjernosti u ovisnosti o odabranom mehanizmu programa vjernosti
 • WEB: Na 4D Wand Internet Katalogu zadano da je adresa, poštanski broj i mjesto obavezno
 • WEB: Dodan parametar za import zaokruženog iznosa u napomenu dokumenta
 • WEB: Na importiranom dokumentu sa 4D Wand Internet Kataloga dodan trgovački predstavnik sa komitenta na kojeg glasi dokument
 • WEB: Na prikazu artikala na 4D Wand Internet Katalogu dodan prikaz šifre (ili što god korisnik želi) iznad slike artikla
 • WEB: Na 4D Wand Internet Katalogu polje Način otpreme puni se podatkom sa komitenta iz Adresara kada je korisnik prijavljen
 • WEB: Napravljen eksport Načina otpreme sa komitenta iz Adresara u Internet katalog
 • WEB: Dodane kolone WEB VPC i WEB MPC na plansku kalkulaciju
 • WEB: Napravljen eksport cijena sa skladišta iz parametara programa
 • WEB: Na planskom cjeniku dodan proces za prijepis testnih u web cijene
 • WEB: Na planskom cjeniku dodan proces za izmjenu web cijena u postotku
 • WEB: U parametre Internet kataloga dodano skladište sa kojeg se učitavaju cijene
 • Virmani: Kreiranje virmana za djelomično plačene devizne fakture nadograđeno sa upozorenjem da nije moguće izračunati preostali iznos

Na početak

 

Izmjene u verziji 15.10.26.1 (26.10.2015)

 • Generalno: Na ispisima pretponuda i ponuda dodana oznaka valute
 • Generalno: Ispravljen prikaz kolona na tabeli dokumenata Potvrde narudžbe dobavljaču
 • Generalno: Dorađen izračun deviznih iznosa u procesu Povećanje/smanjenje cijena u postotku
 • Generalno: Sa ispisa marže po izlaznim računima uklonjeni dokumenti izlaznih računa za djelomična plaćanja
 • Generalno: Omogućen ispis preko WordViewer-a uz zadržavanje veze na MS Word
 • Adresar: Na tabelu komitenata dodana mogućnost odlaska na Google maps 
 • Adresar: Na tabelu osoba dodana mogućnost odlaska na Google maps
 • Artikli: Omogućeno označavanje artikla koji su na skladištu duže od X dana i nisu prodavani X dana
 • Artikli: Ispravljeno eksportiranje slika u slučaju kada se radi eksport svih artikala
 • Artikli: Omogućen upis skladišnih mjesta po skladištu
 • Artikli: Ispravljene kratice za tabove Naručeno i Komisija
 • Artikli: Export artikla u XML nadograđen da eksportira i slike iz dokumenata vezanih sa diska
 • Artikli: Pomjeranje kolona na tabelama artikala, planske kalkulacije i usluga.
 • Carinsko: Napravljena mogućnost dodavanja nove vrste zavisnog troška za statističku vrijednost
 • Dokumenti: Omogućen izbor otpremnice ili povrata od kupca na izlaznim računima slobodni unos (IFD)
 • Dokumenti: Napravljen ispis računa u odabranoj valuti i kunama po zadnjoj razini klasifikacije
 • Dokumenti: dodan parametar za naloge za slaganje za iskakanje upozorenja ukoliko je količina različita od količine za slaganje
 • Dokumenti: Omogućen višestruki import narudžbi od OptimIT-a 
 • Dokumenti: Ispravljena provjera vlastite količine na komisijskoj inventuri
 • Dokumenti: Omogućen unos zavisnih troškova koji se obračunavaju po neto težini stavke
 • Dokumenti: Ispravljeno na tabeli obrada ulaznih narudžbi da se klikom na tiku Artikli tabela pozicionira na osvjetljeni artikle
 • Dokumenti: Ispravljeno da greške prilikom obrade narudžbe prema dobavljaću (npr. baze trenutno zaključane) više ne zaglavljuju daljnje obrade
 • Dokumenti: Ispravljeno pamćenje upita za označavanje dokumenata neknjiženih u financijsko
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz kolona na tabeli dokumenata Razduženja skladišta
 • FAP: Ispravljena trn datoteka za import obrasca S-PR-RAS-NPF
 • Financijsko: Omogućeno da se prilikom importa stavki dnevnika, stavke pokušaju povezati s dokumentom ukoliko dokument postoji
 • Financijsko: Ispravljen ispis svih dospijelih stavki sa kašnjenjem po uplatama tako da može raditi i s kontom dužine 7 znakova
 • Financijsko: Napravljen izvještaj Pregled top kupaca po prometu sa grafikonima
 • Financijsko: Napravljen izvještaj Pregled top kupaca po marži sa grafikonima
 • Fiskalizacija: Ispravljeno prijavljivanje računa koji na sebi ima posebni postupak oporezivanja marže
 • Fiskalizacija: Ispravljeno prijavljivanje računa ukoliko tvrtka nije u sustavu PDV-a
 • IntraStat: Ispravljeno logiranje neupisane zamlje podrijetla kod kreiranja izvještaja o izdacima
 • PDV: Na upitu poreznih knjiga omogućen ispis knjige bez Ukupno do u ovisnosti o parametru
 • Plaće: Na uzvještaju IP obrasca omogućen ispis odgovorne osobe
 • Plaće: Na izvještaj potpisne liste dodana kolona Datum uručenja
 • Plaće: Ispravljeni tipfeleri na novom IP1 obrascu
 • Plaće: Omogućen ispis novog Obrasca IP1
 • Plaće: Omogućen ispis novog Obrasca NP1
 • POS: Na tabelu komitenata dodana mogućnost prikaza lokacije na Google maps
 • POS: Omogućen izbor ReportSet-a za ispise preko WordPad-a
 • Putni nalozi: Na ispisu putnog naloga izmjenjen naziv zvanja u zanimanje
 

Na početak

 

Izmjene u verziji 15.09.24.1 (24.09.2015)

 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Stari Grad koja vrijedi od 05.08.2015
 • Generalno: Sa ispisa marže po izlaznim računima uklonjeni dokumenti izlaznih računa za djelomična plaćanja
 • Generalno: Ispravljeni ispisi fiskalnih podataka na računima kumulativno po zadnjoj razini klasifikacije
 • Generalno: Ispravljen prikaz totala u stavkama knjigovodstvenog zapisa
 • Generalno: Ispravljeno da se kod fiskalizacije u iznosu na koji se odnosi poseban postupak oporezivanja marže upiše osnovica, a ne PDV
 • Generalno: Ispravljen prikaz donje tabele kada se tabela sortira po nazivu 2
 • Generalno: Ispražnjeno polje Specifična namjena u .XML datoteci za fiskalizaciju računa
 • Generalno: Ispravljeno popunjavanje obrazaca ukoliko se koristi WordViewer 2003 za pregled
 • Generalno: Ispravljeno dodavanje praznog reda kod spremanja footera tipkom OK
 • Adresar: Ispravljeno da prilikom pretraživanja radi tipka Izbor
 • Adresar: Omogućeno pomjeranje kolona na tabeli imenika desnim klikom miša na zaglavlje kolone
 • Adresar: Omogućeno pomjeranje kolona na tabeli osoba desnim klikom miša na zaglavlje kolone
 • Artikli: Ispravljena greška zbog koje nije bilo moguće označavati artikle sa starom zalihom ili prodajom na skladištima koja sadrže slova ili znakove u šifri
 • Artikli: Omogućeno pomjeranje kolona na tabeli artikala desnim klikom miša na zaglavlje kolone
 • Artikli: Omogućeno pomjeranje kolona na tabeli planske kalkulacije desnim klikom miša na zaglavlje kolone
 • Artikli: Omogućeno pomjeranje kolona na tabeli usluga desnim klikom miša na zaglavlje kolone
 • Autorski honorar: Na ispisu isplatne liste broj RS obrasca zamijenjen brojem JOPPD obrasca
 • Blagajna: Na upit ispisa iz blagajne dodan text da će se izvještaj ispisati u pregledniku ukoliko nije odabran ispis u PDF
 • Dokumenti: Ispravljen propust prilikom automatskog naručivanja po ulaznim narudžbama za slučaj da je ulazna narudžba već isporučena a narudžba dobavljaču nije
 • Dokumenti: Ispravljeno da se na izvještaju Račun-otpremnica kumulativno po grupama artikala ispravno ispisuje datum i fiskalni broj
 • Dokumenti: Prilikom fakturiranja u IFB ispravljen izračun dospijeća plaćanja
 • Dokumenti: Na formi stavke izlaznog dokumenta ispravljen izračun deviznog iznosa nakon unosa postotka bruto marže
 • Dokumenti: Ispravljeno da se ne može obrisati storno avansa putem procesa
 • Dokumenti: Ispravljena provjera rezerviranih količina po narudžbama od kupca prilikom isporuke
 • Dokumenti: Prilikom kreiranja narudžbi dobavljaču u slučaju da se uračunavaju postojeće zalihe dodano zanemarivanje zaliha koje su već vezane s postojećim narudžbama kupaca
 • Dokumenti: Izmijenjeno da se kod isporuke iz ulazne narudžbe uvijek učitava današnji tečaj bez obzira na odabrane parametre o zadržavanju kunske ili devizne cijene
 • Dokumenti: Ispravljena greška u provjeri statusa ulaznih narudžbi zbog koje je bilo moguće da se neispravno prikazuje status "Dj" u koloni "Nar" 
 • Dokumenti: Otklonjen problem koji je prijavljivao duple šifre mjesta troška prilikom unosa.
 • Dokumenti: Ispravljen proces kreiranja narudžbe kupca za komponente sa ponude (množio se iznos količinom komponente)
 • Dokumenti: Ispravljen višestruki unos stavki cjenika za POS kasu kako bi uvijek ispravno učitao odgovarajuću staru cijenu
 • Dokumenti: Prilikom unosa stavke cjenika za POS kasu ispravljeno učitavanje zadnje prodajne cijene ukoliko artikl više nema zalihu
 • Dokumenti: Ispravljeno razodobravanje faktura sa načinom obračuna poreza: "Naknadno oslobođenje poreza"
 • Dokumenti: Automatsko generiranje narudžbi dobavljaču iz narudžbi kupaca sada može tretirati količine u dolasku i na zalisi pod uvjetom da je upaljen parametar poštivanja redoslijeda odobravanja
 • Dokumenti: Ispravljeno odobravanje dokumenata tipa IFD ukoliko su vezani na rezerviranu otpremnicu
 • Dokumenti: Ispravljena provjera sredstva plaćanja kod višestrukog fakturiranja
 • Dokumenti: Na narudžbe od kupca dodana mogućnost kopiranja dokumenta
 • Dokumenti: Omogućeno pomjeranje kolona dokumenata desnim klikom miša na zaglavlje kolone
 • Dokumenti: Omogućeno pomjeranje kolona stavki desnim klikom miša na zaglavlje kolone
 • eRačuni: Dodano brisanje oznaka sa dokumenata nakon uspješnog slanja e-računa
 • FAP: Ispravljeni AOP-i na PD obrascu
 • Financijsko: Ispravljeno brisanje uplaćenog iznosa na računu prilikom razvezivanja tečajne razlike
 • Financijsko: Prilikom automatskog knjiženja omogućeno postavljanje knjiženja po stavkama dokumenta sa postotcima raspodjele po mjestima troška.
 • Financijsko: Ispravljen ispis grada sjedišta komitenta na Kartici komitenta po mjestu troška
 • Financijsko: Omogućeno i ubrzano automatsko kreiranje Ulaznih/Izlaznih računa za djelomična plaćanja (Obrtnici R1) da gleda i račune koji se već nalaze u PDV obračunu
 • Financijsko: Omogućeno pomjeranje kolona na tabeli konta desnim klikom miša na zaglavlje kolone
 • Financijsko: Omogućeno pomjeranje kolona na tabeli bilance desnim klikom miša na zaglavlje kolone
 • Financisjko: Omogućeno pomjeranje kolona stavki naloga desnim klikom miša na zaglavlje kolone
 • Financisjko: Omogućeno pomjeranje kolona na tabeli IOS-a desnim klikom miša na zaglavlje kolone
 • Financisjko: Omogućeno pomjeranje kolona na tabeli vezivanja IOS-a desnim klikom miša na zaglavlje kolone
 • Financisjko: Omogućeno pomjeranje kolona na tabeli strukture IOS-a desnim klikom miša na zaglavlje kolone
 • Financisjko: Omogućeno pomjeranje kolona na tabeli importa izvoda desnim klikom miša na zaglavlje kolone
 • Financisjko: Omogućeno pomjeranje kolona na tabeli kompenzacija desnim klikom miša na zaglavlje kolone
 • Izvještaji: Ispravljeno poravnavanje ćelija kod ispisa headera na izvještajima RPT-198, 283, 545, 574, 575
 • Izvještaji: Na ispisima RPT-283, 574 ispravljen ispis praznog reda ako ne postoji vezni dokument
 • Izvještaji: Na izvještaje RPT-9 (Revers), 12 (Otpremnica), 31 (Račun-otpremnica), 212 (Otpremnica bez cijena), 251 (Izdatnica na komisiju sa cijenama), 404 (Interna izdatnica 1), 493 (Račun za FLIBA) dodan prikaz vezanog naloga za slaganje
 • Izvještaji: Na izvještaj pregleda prodaje u podtotale dodano da se ispisuje naziv registra ukoliko je grupiranje po registru odabrano
 • Loko vožnja: Omogućeno pomjeranje kolona na tabeli loko vožnji desnim klikom miša na zaglavlje kolone
 • Objekti: Omogućeno pomjeranje kolona na tabeli objekata desnim klikom miša na zaglavlje kolone
 • Plaće: Ispravljeno popunjavanje pozicije III.11 ukoliko je obustava jednaka neto plaći
 • PDV: Ispravljen izračun oznake razdoblja PPO obrasca ukoliko se isti radi u 2016 godini za 2015 godinu
 • POS: Omogućen izbor komitenta prilikom izdavanja običnog POS računa radi ispisa podataka o komitentu
 • POS: Ujednačen ispis podataka o komitentu i osobi na običnom računu, R1 računu i ispisu otpremnice.
 • POS: Napravljen prozora za pregled stanja svih ostalih skladišta.
 • POS: Ispravljeni ispisi pojedinačnih otpremnica za naknadnu isporuku za WinWord i WordPad
 • POS: Na ispisima preko WordPad-a ispravljeno da se ne prikazuje opus osnovica i iznos za PNP ukoliko je vrijednost 0
 • POS: Ispravljen ispis dodatnih redova na TXT računima na POS blagajni
 • POS: Sređen prikaz stanja ostalih skladišta
 • POS: Ispravljen ispis identa na ispisima preko wordpad-a
 • Plaće: Ispravljeno da se na obrascu IP1/NP1 ispisuje ime pa prezime radnika
 • PLaće: Omogućen ispis obrasca IO1
 • PLaće: Omogućen ispis obrasca IO2
 • Plaće: Ispravljeno da se na obrascima IP1 i NP1 ispisuje odgovorna osoba, a ne osoba koja je sastavila obračun
 • Plaće: Omogućeno slanje obrazaca IP1, NP1, IO1 i IO2 putem e-maila
 • Plaće: Dodan novi AOP za IP1/NP1 obrazac kako se naknade ne bi iskazivale na pozicijama III.11 i III.12, a na III.3 bi
 • Plaće: Ispravljeno da se ispravno popunjava pozicija III.11 ukoliko je obustava jednaka neto plaći
 • Putni nalozi: Ubrzan rad tabele putnih naloga
 • Putni nalozi: Na tabeli obračuna tipka OK postavljena kao defaultna tipka
 • Putni nalozi: Omogućeno pomjeranje kolona na tabeli putnih naloga desnim klikom miša na zaglavlje kolone
 • Vozila: Omogućeno pomjeranje kolona na tabeli vozila desnim klikom miša na zaglavlje kolone

Na početak

 

Izmjene u verziji 15.07.14.1 (14.07.2015)

 • Generalno : Dodana nova stopa prireza od 5% za općinu Ilok koja se primjenjuje od 01.07.2015.
 • Generalno: Smanjena kontrola prilikom pregleda vezanog UBL dokumenta kako bi se uvijek mogli prikazati sadržani računi
 • Generalno: Na ispisu Rekapitulacije dokumenata - Knjiga IRA da dobra i usluge zbrojene ulazne vrijednosti i zarade po uslugama
 • Generalno: Ispravljena situacija gdje se prilikom izmjene načina obračuna poreza za komitenta mogla javiti greška
 • Generalno: Proširene šifre atributa artikala sa pet na šest alfanumerika
 • Generalno: Omogućen pregled dokumenata koji se šalju kao e-Račun prije samog slanja
 • Adresar: Ispravljeno pretraživanje nad tabelom komitenata
 • Artikli: Ispravljen prikaz dokumenata za sva otpremna mjesta na donjoj tabeli kada je na komitentu upisan limit
 • Dokumenti: Napravljeno da proces Prijenos cjenika u PLANSKE cijene iz Cjenika prema kupcima zadržava upisane cijene
 • Dokumenti: Zabranjeno odobravanje manjka komisijske robe ukoliko postoji bilo kakva zaliha vlastite robe.
 • Dokumenti: Omogućeno kreiranje računa za djelomična plaćanja po računu
 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom ručnog unosa stavki u Povrat dobavljaču iz inozemstva na stavku upisuje i carinska tarifa
 • Dokumenti: Ispravljena greška prilikom kreiranja ulaznog radnog naloga iz postojećeg dokumenta zbog koje se krivo izračunala kalkulirana cijena
 • Dokumenti: Prilikom obrade narudžbe kupaca ispravljena greška zbog koje je bilo moguće spustiti negativnu količinu na donju tabelu
 • Dokumenti: Ispravljen filter po atributu 3 za proces kreiranja narudžbe dobavljača od narudžbi kupaca
 • Dokumenti: Dodani statusi eksporta dokumenata otpremnica, povrata, reversa i izlazne komisije
 • Dokumenti: Ispravljena provjera cijena kod odobravanja Cjenika za POS blagajne
 • Dokumenti: Ispravljen poziv obrada narudžbi dobavljaču
 • Dokumenti: Na narudžbama od kupaca nadograđen proces kreiranja narudžbi dobavljača po više filtera
 • Dokumenti: Na izlaznim fakturama dodan novi ispis e-Računa
 • Dokumenti: Na formi UFR-a omogućeno da se radi sa formom UFD-a
 • Dokumenti: Isporuka sa ULN-a da prati redoslijed odobravanja ulaznih narudžbi
 • Dokumenti: Na narudžbama kupaca napravljeno da se prikazuje i uzima u obzir i otkazana količina sa narudžbe dobavljaču
 • Dokumenti: Kada se kreiraju narudžbe dobavljaču od narudžbi kupaca u obzir se uzima i otkazana količina.
 • e-Račun: Prije slanja e-Računa prvo se otvori prozor sa listom svih dokumenata PDF koji će se poslati kao e-Računi, te se isti mogu pregledati, izbaciti i poslati.
 • Izvještaji: Na osnovnim ispisima pretponuda i ponuda izmijenjena rekapitulacija tako da sada prikazuje iznos bez poreza i iznos s porezom
 • Izvještaji: Platni listić se nije htio ispisati ukoliko je pozvan npr. ispis računa i ostavljena kvačica na Ispis u PDF.
 • Izvještaji: Funkcija Napomena nadograđena da može učitavati i alias baze Dokumenata
 • FAP: Omogućen ispis novog obrasca za neprofitne PR-RAS-NPF
 • FAP: Ispravljeno pamćenje trgovačkih predstavnika na stavkama i izvještajima u FAP-u
 • Financijsko: Ispravljen podatak o tromjesečju u eksportu PPO obrasca
 • Plaće: Omogućeno da se na IP1/NP1 uvijek ispisuju brojevi računa banke radnika
 • Plaće: Dodano da se u polja VI.3.1 i VI.3.2 stranice A JOPPD obrasca iskazuju i doprinosi priloga 0010
 • Plaće: Na ispisu obrasca IP1 ispravljeno da se sati ispisuju u decimalama
 • Plaće: Na IP1 obrascu dodan ispis imena osobe koja je sastavila obračun
 • Plaće: Ispravljen višestruki ispis IP1/NP1 obrasca kako se ne bi neispravno ispisali zaštićeni bankovni računi na radnicima koji ih ne koriste
 • Plaće: Ispravljen ispis odgovorne/ovlaštene osobe na IP1/NP1 obrasca
 • Plaće: Ispravljen selektor AOP-a za IP1/NP1/OP na formi vrsta plaćanja
 • Plaće: Omogućen ispis novih obrazaca IP1/NP1
 • Plaće: Baza radnika i banki proširena sa poljem zaštićeni račun
 • Plaće: Na formi banaka za potrebe obrazaca IP1/NP1 omogućena oznaka zaštićenog računa
 • Plaće: Na ispisu izvještaja Rekapitulacija po stručnoj spremi i radnim satima (PLA-42) ukoliko je uključen parametar ''Rad u cijelom razdoblju'' program na izvještaju nije prikazivao radnika koji je radio cijelu godinu, ali je odjavljen s 31.12.2014.g.
 • POS: Kartica za podešavanje vanjskih loyality sustava je odstranjena sa iz postavki POS-a
 • Putni nalozi: Dodana napomena na upitu za ispis u PDF ili e-mail
 • Rabati: Napravljen referentni integritet između grupa partnera i rabatne politike
 • Robe: Nakon unosa slobodnog filtera programa nije mogao ispisivati listu artikala.
 • Vozila: Izmijenjen eksport u .xml tako da preskače neodobrene račune, a ne da zaustavlja obradu
 • Vozila: Napravljen izuzetak da se xml obrazac MVMZP može eksportirati i ako ulazni račun za vozilo nije povezan s primkom
 • WEB: Ukoliko je na Internet katalogu upisano samo ime osobe bez partnera prilikom importa isključeno popunjavanje napomene sa JSON-om narudžbe
 • WEB: Eksport klasifikacije za web prepravljen da može eksportirati više od dvije dubine

Na početak

 

Izmjene u verziji 15.06.02.1 (02.06.2015)

 • Generalno: Dodana stopa prireza od 5% za općinu Lanišće koja vrijedi od 20.05.2015
 • Generalno: Dodano da se prefiks e-maila u slanju mailom dodaje i u subject poruke
 • Generalno: Prilikom odobravanja dokumenta dodana provjera da li upisana dimenzija na importiranom dokumentu postoji u registru
 • Generalno: Izmijenjen naziv polja Šifra REGOS u Šifra grada rada (B.3)
 • Generalno: Ispravljen prored na ispisu računa za predujam
 • Generalno: na formi virmana omogućeno postavljanje koordinata za ispis na dnu A4 stranice
 • Dokumenti: Omogućeno odobravanje naloga za slanje iako nema niti jedna složena količina
 • Dokumenti: Dodani ispisi Otpremnica bez cijena na engleskom i njemačkom jeziku
 • Dokumenti: Na prozor kreiranja narudžbi dobavljačima dodana izborna tabela i filter po grupama stavki
 • Dokumenti: Omogućen upis grupe stavki na narudžbama kupaca
 • Dokumenti: Na tabelu stavki narudžbi kupaca dodana kolona sa opisom grupe stavki
 • Dokumenti: Na otpremnicama i fakturama za inozemstvo više se ne obračunava povratna naknada
 • Dokumenti: Omogućen ispis računa sa HUB obrascom
 • Dokumenti: Omogućeno da se status plaćanja dokumenta UFR ažurira na formi dokumenta
 • Dokumenti: Omogućeno pamćenje upita višestrukog označavanja dokumenta
 • Dokumenti: Za zbirni ispis dokumenata (otpremnica) omogućen ispis u PDF i slanje e-mailom
 • Dokumenti: Dodana mogućnost ispisa Računa s HUB-3 obrascem i na Izlazne račune za slobodan unos
 • Dokumenti: Zabranjeno kreiranje dokumenta s dodatnim podacima za IntraStat ako ulazni dokument nije označen kao uvoz/stjecanje
 • Dokumenti: Popravljeno da se prilikom isporuke s narudžbe od kupca i uključenog parametra 'Zadrži devizne cijene s narudbžbe' na otpremnici zadrži tečaj s narudžbe od kupca
 • FAP: Dodan novi statistički obrazac TI-POD
 • FAP: Ispravljeno pomjeranje stavaka u izvještajima koje je u nekim situacijama moglo zaglaviti program
 • FAP: Ispravljena greška zbog koje se prilikom premještanja stavki program mogao zaglaviti
 • Financijsko: Ispravljena provjera stavke prometa prilikom importa izvoda
 • Financijsko: Prilikom knjiženja dokumenata u financijsko knjigovodstvo ponovno omogućen izbor skladišta
 • Financijsko: Omogućeno doknjižavanje stavke prometa kod učitavanja izvoda
 • Financijsko: Na prozor importa izvoda dodana izborna tabelu klase dokumenta na koju se knjiži
 • Financijsko: Na prozor importa izvoda dodana izborna tabelu konta na koji se knjiži promet
 • Financijsko: Standardiziran ekran financijskih naloga
 • Financijsko: Omogućeno slanje prijedloga za kompenzaciju (GLK-37) i jednostrane kompenzacije (GLK-93) putem e-Maila izravno iz 4D Wand-a
 • Izvještaji: Na rekapitulacijama dokumenata omogućen sort po ID Dokument-a
 • Izvještaji: Ispravljen ispis u specifičnim slučajevima gdje ćelije nisu imale drugi tab
 • Osnovna sredstva: Dodana kontrola da li za osnovno sredstvo koje nije otpisano postoji amortizacija prilikom povećanja vrijednosti
 • PDV: Napravljeno da se pozicije VIII. 4 i VIII.5 PDV obrasca popunjavaju sa 0 ukoliko je iznos u minus
 • PDV: Ispravljen ispis obrasca PDV prema MS office-u 2000
 • Plaće: Ispravljeno da se ne prikazuje naknada za zapošljavanje invalidnih osoba ukoliko se JOPPD ispisuje direktno iz obračuna
 • Plaće: Izmijenjeni nazivi meni-a evidencija o radnicima
 • POS: Omogućeno definiranje veličine fonta za ispise preko WordPad-a
 • POS: Ispravljen naknadni ispis računa preko wordpad-a
 • POS: Kartica za podešavanje vanjskih loyality sustava je odstranjena sa iz postavki POS-a
 • Putni nalozi: Ispravljen ispis lista putnih naloga da uvijek prikazuje naslove kolona
 • Virmani: Omogućen ispis "blanko" virmana na dokumentima

Na početak

 

Izmjene u verziji 15.05.06.1 (06.05.2015)

 •  Generalno: Ulazna trošarina proširena na četiri decimalna mjesta
 •  Generalno: Napravljeno da se ćelije ne kreiraju ukoliko se nema što za ispisati na ispisu
 •  Generalno: Kada se na upitu izvještaja uključi slanje e-mailom datoteka se automatski konvertira u PDF.
 •  Generalno: Dodan prefiks koji se dodaje prije naziva PDF datoteke
 •  Generalno: U pretraživanje po svim dokumentima dodana mogućnost kumulativnog ispisa po serijskim brojevima
 •  Generalno: Napravljeno da se obrasci (PDV, IDD,...) pune putem internih procedura tako da korisnici više ne trebaju Word za iste
 •  Generalno: Na ispisu narudžbe na engleskom dodan ispis osnovne napomene
 •  Adresar: Ispravljeno osvježavanje donje tabele nakon unosa osobe
 •  Autorski honorar: Izmijenjeni izvještaji isplatnih listi po vrstama honorara
 •  Blagajna: Dodan ispis u PDF i slanje e-mailom
 •  Dokumenti: Dodana zabrana ponovnog fakturiranja dokumenata sa postojećom fakturom na kojima je već upisan fiskalni broj
 •  Dokumenti: Ispravljeno neispravno rezerviranje količina kod kreiranja radnog naloga za trgovačku robu iz dokumenta
 •  Dokumenti: Zabranjeno kreiranje dokumenata iz naloga za slaganje ukoliko svi nalozi nisu na istom skladištu
 •  Dokumenti: Omogućen prijenos postotka rabata iz Cjenika prema kupcima
 •  Dokumenti: Dodan ispis Promet artikala po otkazanim narudžbama kupaca
 •  Dokumenti: Izmijenjeni neodgovarajući nazivi procesa u stavkama dokumenata
 •  Dokumenti: Na ispisu realizacije radnog naloga servisa vozila dodano vrijeme početka i završetka izvršavanja usluge
 •  Dokumenti: privremeno zabranjeno mijenjanje rabata i cijene prilikom isporuke narudžbi kupaca, zbog greške u funkcionalnosti
 •  Dokumenti: Ispravljena greška prilikom isporuke stavki sa narudžbe kupaca, gdje se ukoliko se nije koristio upit za izbor količine nije ispravno izračunala prodajna cijena
 •  Dokumenti: Ispravljen ispis napomena na ispisu stavki urudžbenog zapisnika
 •  Financijsko: Omogućen unos datuma kompenzacije za ispise
 •  Financijsko: Vezivanje IOS-a nadograđeno da ne upisuje plaćeni iznos na održavanja i pretplate
 •  Financijsko: Izvještaj višestruki ispis stanja konta usklađen sa ispisom stanja konta, te sada kao kriterij za filtriranje koristi datum poslovnog događaja
 •  Izvještaji: Na ispisu stanja skladišta (RPT-74) ako se grupira po proizvođaču ili dobavljači i ako je uključen check box "bez ispisa artikala" nije se ispisivao naziv proizvođača ili dobavljača.
 •  Osnovna sredstva: Dodan ispis u PDF i slanje e-mailom
 •  Plaće: Omogućen ispis Evidencije o radnicima u skladu s novim pravilnikom
 •  Putni nalozi: Ispravljeno da se u specifikaciju plaćanja ne ubrajaju stavke na kojima je odabrano Ne knjiži u blagajnu
 •  Putni nalozi: Proširen naziv parametra na vrsti prijevoza Knjiži u blagajnu i financijsko
 •  Putni nalozi: Proširen naziv parametra na formi opstalih troškova u Ne knjiži u blagajnu i financijsko
 •  Putni nalozi: Uvedeno da se parametar obaveznog unosa dimenzije primjenjuje i u putnim nalozima
 •  Putni nalozi: Omogućen ispis u PDF i slanje e-mailom izvještaja iz putnih naloga.
 •  Putni nalozi: Omogućen ispis u PDF i slanje e-mailom izvještaja iz loko vožnji.
 •  Putni nalozi: Dodano da se izvještaj pregleda troškova po putnim nalozima sortira po broju putnog naloga
 •  Putni nalozi: Napravljen ispis pregleda troškova po putnim nalozima
 •  Rabatna politika: Omogućeno kopiranje označenih stavki rabata na označene partnere

Na početak

 

Izmjene u verziji 15.04.13.1 (13.04.2015)

 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Jakšić koja vrijedi od 14.03.2015
 •  Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Kula Norinska koja vrijedi od 01.05.2015
 •  Generalno: Dodana stopa prireza od 3% za općinu Hrvatska dubica koja vrijedi od 05.03.2015
 •  Generalno: Izmjenjena deklaracija baze blagajničkih temeljnica u 4D Man-u
 •  Generalno: Dodano pravo pristupa za višestruko fakturiranje.
 •  Generalno: Ispravljen referentni integritet nad registrima vrsta prijevoza
 •  Generalno: Na ispisima na engleskom jeziku ispravljen tekst ispod potpisa
 •  Generalno: Na parametrima e-maila napravljen prozor za unos naziva i e-mail adrese
 •  Generalno: U "Parametri korisnika" dodano setiranje e-mail servera, potpisa korinsika i potpisa firme.
 •  Generalno: U "Parametrima korisnika" omogućen izbor korisnika za kojeg se setiraju parametri.
 •  Generalno: Dodana poruka za slučaj da se programska biblioteka ne može usnimiti u memoriju
 •  Generalno: Prilikom kopiranja dokumenata u drugu godinu, ukoliko je odabrana opcija računanja novog poziva na broj više se ne provjerava da li je dokument prethodno imao upisan poziv na broj
 •  Generalno: Stavljene ikonice na neke menije (veleprodaja, financije, artikli, plaće, dnevnici...)
 •  Generalno: Ispravljena poruka o neispravnom parametru pri pozivu funkcije S_DatumDokumenta
 •  Generalno: Ispravljena poruka o neispravnom parametru pri pozivu funkcije S_BrojDokumenta
 •  Generalno: Dodana baza 'GDO' u funkciju S_DatumDokumenta
 •  Artikli: Ispravljen prikaz donje tabele za Prikaz dokumenata za sva otpremna mjesta aktivnog komitenta
 •  Artikli: Prilikom generičkog importa artikala dodana bezuvijetna provjera grupe artikla koji se importira
 •  Artikli: Ispravljeni ispisi lista artikala koji sadrže informacije o minimalnim, optimalnim i maksimalnim količinama za slučaj da se odabire grupiranje po nekom kriteriju
 •  Blagajna: Napravljena konverzija baze blagajničkih temeljnica
 •  Carinsko: Naslov polja EUR.1 izmijenjen u Dokaz o povl.podr.robe da bi se mogle unositi i druge vrste dokumenata
 •  Dokumenti: Omogućeno učitavanje PDF računa ukoliko broj računa nije isti broju računa u prilogu e-računa
 •  Dokumenti: Na import devnih prometa dodana provjera odabrane datoteke i odabrane šifre skladišta.
 •  Dokumenti: Napravljen proces za kreiranje svih povrata sa komisije od nekog kupca i njegovih poslovnica
 •  Dokumenti: Napravljeno slanje ispisa jednog dokumenta ili više označenih dokumenata kao privitak e-maila.
 •  Dokumenti: Proces upisa datuma u označene dokumente ispravljen kako bi radio nad dokumentima tipa RNU
 •  Dokumenti: Proces obrade stavki ulaznih narudžbi proširen kako bi se prilikom prebacivanja na donju tabelu mogao definirati rabat kupcu
 •  Dokumenti: Izmijenjen ispis Narudžbe dobavljača u odabranoj valuti da prikazuje neto devizne vrijednosti
 •  Dokumenti: Na izvještaj Reversi - izdana roba koja nije vraćena dodane dvije kolone iznosa za nevraćenu robu
 •  Dokumenti: Omogućen upis neto težine na stavkama Otpremnice, Izlaznog računa i Izlaznog računa za slobodan unos.
 •  Dokumenti: Napravljeno da se kod višestrukog unosa stavki preko označenih artikala u Povrat dobavljaču (STP) popune i cijene dobavljača
 •  Dokumenti: Ispravljeno kreiranje primke po narudžbi dobavljaća gdje se u nekim slučajevima mogla poremetiti fakturna cijena
 •  Dokumenti: Na ispisu narudžbe na engleskom dodan ispis osnovne napomene
 •  Dokumenti: Omogućen prijenos postotka rabata iz Cjenika prema kupcima
 •  e-Računi: Ukoliko je kupac ručno preuzeo račun dobiće status "Dostavljen". Ako naknadno importira u 4D Wand dobiće status "Importiran" i vrijeme importa.
 •  e-Računi: Napravljeno da naziv PDF dokumenta u e-računu bude klasa, godina i broj dokumenta koji se šalje
 •  FAP: Omogućen ispis novog obrasca za neprofitne S-PR-RAS-NPF
 •  Financijsko: Ispravljeno da se prilikom knjiženja šablonom provjeravaju radni statusi veznih dokumenata
 •  Financijsko: Ispravljena greška na ispisu dospijeća po periodima, kako bi se ispravno popunjavala zadnja kolona
 •  Financijsko: Ispravljeno označavanje nad prijedlogom za kompenzaciju
 •  Financijsko: Na ispisima strukture IOS-a omogućen ispis datuma dospijeća i omogućen sort same strukture
 •  Financijsko: Napravljeno da se financijski izvještaji koji se mogu ispisati u PDF mogu poslati e-mailom.
 •  Financijsko: U obrascu OKFŠ izmjenjena formula za obračunati iznos
 •  Financijsko: Vezivanje označenih stavki u Salda-Konti izmjenjeno tako da se uvijek zatvaraju po datumu valute i broju dokumenta.
 •  Intrastat: Napravljen proces prijepisa carinske tarife sa roba na stavke
 •  Intrastat: Napravljen proces prijepisa neto težine sa roba na stavke
 •  Izvještaji: Na ispisima računa u landscape ispravljeno da se ispis fiskalnih podataka prije footera centrira na izvještajima
 •  Izvještaji: Omogućeno da se ne ispisuju prazni redovi na izvještajima ukoliko nema napomene
 •  Izvještaji: Na ispisu Stanje skladišta u datumskom rasponu iz maloprodaje ispravljen prikaz kolona sa PDV-om, marža i VP iznos
 •  Objekti: Na tabelu dnevnika objekta dodani podaci o šifri, kataloškom broju i barkodu artikla
 •  Osnovna sredstva: ispravljen ispis podtotala na zadnjoj ispisanoj grupi osnovnih sredstava na pregledu stanja osnovnih sredstava
 •  Partneri: Dodano osvježavanje tabele nakon upisa konta
 •  PDV: Ispravljen ispis Obrasca PDV-MI za povrate robe koje se oporezuju po posebnom postupku oporezivanja marže
 •  PDV: Ispravljeno da izvještaji PDV-MI i PDV-MU gledaju dokumente aktivne godine
 •  PDV: Omogućen export novog obrasca PPO
 •  Plaće: Dodane informacije o dokumentu i stavci JOPPD-a (CTRL+D)
 •  Plaće: Kod kreiranja virmana osigurano da se preskaću virmani za banke na kojima nije označen ispis virmana
 •  Plaće: Na tipku isprazni obračun plaća dodano upozorenje da će se obračun isprazniti
 •  Plaće: Napravljeno slanje platnih listića e-mailom označenim radnicima
 •  Plaće: U stavkama obrasca JOPPD omogućeno višestruko upisivanje šifre mjesta rada i broja neodrađenih sati rada nad označenim stavkama
 •  POS: Ispravljen ispis totala na rekapitulaciji dnevnog prometa i dnevnog prometa po grupama preko WordPad-a
 •  Putni nalozi: Prilikom knjiženja putnih naloga i loko vožnji dodana provjera da li je blagajna knjižena u financijsko
 •  Putni nalozi: Omogućeno kreiranje virmana iz putnih naloga
 •  Putni nalozi: Omogučeno knjiženje putnih naloga u financijsko knjigovodstvo
 •  Putni nalozi: Omogučeno knjiženje loko vožnje u financijsko knjigovodstvo
 •  Putni nalozi: U ovisnosti o parametru omogućeno odobravanje putnog naloga ukoliko predujam nije knjižen
 •  Putni nalozi: Omogućeno da se upisom dana trajanja putnog naloga popuni polje dani trajanja slovima
 •  Putni nalozi: Omogućeno knjiženje označenih putnih naloga u blagajnu
 •  Putni nalozi: Omogućeno knjiženje označenih loko vožnji u blagajnu
 •  Virmani: Omogućen pregled virmana u ovisnosti o pravima pristupa prema vrstama izvora virmana
 •  Vozila: Dodan izračun i ispis olakšice na PPMV za električna i hibridna vozila i kampere
 •  Vozila: Ispravljena provjera cijene kod zaduživanja vozila na skladište
 •  Vozila: Ispravljeno ponašanje tipki kada je tabela stavki realizacije radnog naloga prazna
 •  Vozila: Ispravljen upis Datuma uplate posebnog poreza i Datuma u prometu od na formi vozila
 •  Vozila: Na tabelu dnevnika vozila dodani podaci o šifri, kataloškom broju i barkodu artikla
 •  Vozila: Ispravljen eksport uplaćenog posebnog poreza na motorna vozila

Na početak

 

Izmjene u verziji 15.03.03.1 (03.03.2015)

 • Generalno: Dodana stopa prireza od 3% za općinu Milna koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Isključena provjera dostupnosti servera porezne uprave prije fiskalizacije računa
 • Generalno: Ispravljen unos rabatne politike za komitenta na kog su vezane poslovnice preko polja 'Račun ide na'
 • Generalno: Ispravljeno brisanje oznake sa dokumenta ukoliko se exportira osvjetljeni dokument sa stavkama
 • Generalno: Omogućen prikaz cijena i rabata iz rabatne politike na tabeli artikala i planskoj kalkulaciji
 • Generalno: Poziv na broj skraćen tako da ne generira vodeće nule za broj dokumenta i šifru komitenta
 • Generalno: U tabele stavki dodana kolona s barkodom
 • Artikli: Dorađeni procesi obrada koji se mogu pozvati s planske kalkulacije usluga
 • Artikli: Ispravljen proces vraćanja pravih cijena u testne
 • Artikli: Omogućen ispis izvještaja o minimalnim, optimalnim i maksimalnim količina za sva skladišta
 • Autorski honorar: Omogućeno da se parametrom odredi da li se isplaćeni iznos ispisuje na potvrdi isplate
 • Blagajna: Onemogućen izbor Vrste blagajne ukoliko vrsta blagajne nije definirana
 • Dokumenti: Generiranje cjenika prema kupcima po planskim cijenama nije punio planske cijene ako je bio upisan postotak povećanja.
 • Dokumenti: Omogućen novi proces kreiranja djelomično plaćenih izlaznih/ulaznih računa za račune R1 i R2
 • Dokumenti: Omogućeno generiranje poziva na broj kod kopiranja dokumenta u sljedeću godinu.
 • Dokumenti: Ukoliko su se fakture importirale u 4D Wand (nastale exportom 4D Wand --> 4D Wand) nisu mogle završiti u KPI
 • Financijsko: Ispravljeno da se prilikom knjiženja UFR-a ne provjerava vrsta stavke
 • Financijsko: Proširena kolona naziva na izvještaju računa dobiti i gubitka
 • Izvještaji: Omogućen ispis podataka o vozilu sa svih izvještaja
 • PDV: Ispravljeno da se eksportira Poslovni subjekt u novom eksportu PDV obrasca
 • PDV:Ispravljen poziv i popunjavanje ispisa obrasca PDV-K za 2014 godinu
 • Plaće: Na dokumentu JOPPD omogućen ručni unos podataka na pozicijama IX,. X.1. i X.2
 • Plaće: Na zaglavlju dokumenta JOPPD omogućen izbor oznaka od 4 do 10 vrste obrasca
 • Plaće: Na zaglavlju loko vožnje omogućen izbor oznaka od 4 do 10 vrste obrasca
 • Plaće: Na zaglavlju obračuna autorskih honorara omogućen izbor oznaka od 4 do 10 vrste obrasca
 • Plaće: Na zaglavlju obračuna plaće omogućen izbor oznaka od 4 do 10 vrste obrasca
 • Plaće: Na zaglavlju putnog naloga omogućen izbor oznaka od 4 do 10 vrste obrasca
 • Plaće: Omogućen export novog obrasca JOPPD
 • Plaće: Omogućen ispis novog obrasca JOPPD
 • Plaće: Omogućen unos šifre države na grad ukoliko je isti izvan Hrvatske kako bi se šifra popunila u skladu pravilnika JOPPD-a
 • Plaće: Popunjavanje JOPPD obrasca nadograđeno da popunjava neodrađene sate u ovisnosti o odabranim parametrima
 • Plaće: Sa tabele JOPPD-a omogućen ispis virmana za naknadu invalidnine
 • POS: Isključeno upisivanje printera u parametre na izbor printera prilikom ispisa POS računa
 • POS: Ispravljeno zaokruživanje rabata po stavkama na negativnim POS računčićima
 • WEB: Omogućeno pamćenje košarice po logiranom korisniku

Na početak

 

Izmjene u verziji 15.02.11.1 (11.02.2015)

 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Štefanje koja vrijedi od 27.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 7,5% za općinu Vodnjan koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana mogućnost da se nakon ispisa dokumenta u clipboard zapamti e-mail adresa komitenta
 • Generalno: Dorađen prijenos početnog stanja tako da prenosi samo stavke stanja novije od zadanog broja godina
 • Generalno: Interni import artikala nadograđen sa mogućnošću ažuriranja postojećih registara
 • Generalno: Interni import artikala proširen mogučnošću  importa dodatnih šifara/barkodova
 • Generalno: Ispravljen prikaz povratne naknade na tabeli artikala
 • Generalno: Izvještaj Usporedba ukupne prodaje kroz dva perioda nadograđen sa dinamičkim izrazom
 • Generalno: Na formu i tabelu usluga dodan prikaz ulazne cijene i planske zarade po uslugama
 • Generalno: Na formu stavke usluga izlaznih dokumenata dodana ulazna cijena usluge i zarada po usluzi
 • Generalno: Na ispisu prometa usluga po dokumentima dodani ulazni iznos i zarada
 • Generalno: Na plansku kalkulacija cijena usluga dodane kolone s ulaznim cijenama i zaradama
 • Generalno: Na uvoznim primkama omogućen upis carinske tarife na označenim stavkama
 • Generalno: Na uvoznim primkama omogućen upis neto težine na označenim stavkama
 • Generalno: Napravljeno da se pri prijenosu početnog stanja skladišta u novoj godini kreiraju i slogovi datoteke Stanje
 • Generalno: Obrisan poziv izvještaja "Povrat tuđe roba komisijskom dobavljaču" iz Primke na komisiju
 • Generalno: Omogućen import tečajne liste HNB direktno sa interneta
 • Generalno: Omogućen ispis Naloga skladištu za slaganje robe sa Radnog naloga servisa vozila
 • Generalno: Omogućen upis carinske tarife na označenim stavkama Povrata dobavljaču zbog Intrastata
 • Generalno: Omogućen upis neto težine na označenim stavkama Povrata dobavljaču zbog Intrastata
 • Generalno: Omogućeno automatsko knjiženje ulazne vrijednosti i zarade po stavkama usluga
 • Generalno: Proširena provjera referentnog integriteta komitenata na organizacijske jedinice i skladišta
 • Generalno: Sa stavke knjigovodstvenog zapisa uklonjena mogućnost izbora grupe stavki
 • Generalno: U stavke Narudžbe dobavljaču i Potvrde narudžbe dobavljaču dodane kolone s neto deviznom cijenom i iznosom
 • Generalno: Ukinuta R-2 oznaka računa
 • Generalno: Usklađeno ponašanje kalkulacije usluga s kalkulacijom artikala kod unosa cijena
 • Generalno: U modulima VP i MP u padajućem izborniku dodani pozivi Ispis IOS-a po periodima-detaljni i Dospjele - opomene.
 • Dokumenti: Dodano da se status Plaćeno popunjava i za klasu izlaznih računa IFP
 • Dokumenti: Na tabeli komercijalista sakriven izbornik ažuriranja ukoliko je pozvan izbor
 • Dokumenti: Omogućeno kopiranje odobrenih dokumenata tipa RAD i RNL u drugu godinu ukoliko nemaju drugih dokumenata u stablu
 • Dokumenti: Omogućeno kopiranje dokumenata u drugu godinu i u slučaju da je dotični dokument već kopiran
 • FAP: Ažuriran obrazac za neprofitne organizacije PR-RAS-NPF
 • FAP: U obrascu PD ispravljen export naziva poslovnih banki
 • FAP: U obrascu PD omogućen export šifre ispostave PU
 • FAP: U obrascu SR omogućen export šifre ispostave PU
 • FAP: U obrascu TZ omogućen export šifre ispostave PU
 • Financijsko: Novi kontni plan za neprofitne (4D-Konta-Neprofitne.trn)
 • Financijsko: U stavkama temeljnice dodana mogućnost upisa klase dokumenata na označene stavke
 • Intrastat: Eksport izvještaja prilagođen tako da se neto težina i carinska tarifa eksportiraju sa stavki primke
 • Objekti: Ispravljeno popunjavanje opisa u stavkama dnevnika objekta
 • PDV: Dodan način obračuna PDV-a Oporezivo - porezni obveznici (Obavljene usluge unutar EU)
 • PDV: Dodan novi način obračuna PDV-a za UFe 10 - Primljena dobra iz EU u okviru trostranog posla
 • PDV: Dodan novi način obračuna PDV-a za UFe 11 - Primljene usluge od poreznih obveznika bez sjedišta u RH (Ukupno)
 • PDV: Dodane PDV pozicije za načine obračuna PDV-a UFa 10 i 11, te IFa 35
 • PDV: Ispravljeno da se automatski ne uzimaju u obzir izlazni računi sa načinom obračuna pdv-a 22 i 23 ukoliko nisu plaćeni (R-2 firme)
 • PDV: Izmijenjen naziv knjige UR-a u Evidencija o primljenim isporukama dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH
 • PDV: Na formu PDV-a dodane nove kolone za popunjavanje druge stranice PDV obrasca (VIII)
 • PDV: Na hot polja PDV-a dodane kolone druge stranice PDV obrasca (VIII)
 • PDV: Na tabelu PDV-a dodane kolone druge stranice PDV obrasca (VIII)
 • PDV: Na ulaznim fakturama omogućen rad sa novim načinima obračuna poreza (10 i 11)
 • PDV: Napravljena konverzija PDV baze
 • PDV: Omogućen export novog PDV obrasca
 • PDV: Omogućen ispis novog PDV obrasca
 • PDV: Omogućen ispis novog PPO obrasca iz PDV obračuna
 • PDV: Omogućeno automatsko popunjavanje polja VIII.4, VIII.5 i VIII.6 PDV obrasca
 • PDV: Tabela PDV-a proširena da može imati 120 kolona
 • PDV: U bazu PDV-a dodana nova polja za popunjavanje stranice B
 • PDV: Za način obračuna poreza 35 na IF-ama onemogućen unos robe sa poreznom tarifom Neoporezivo
 • PDV: Fiksiran zoom na predlošcima za PDV na 100%
 • Plaće: Omogućeno popunjavanje stranice A sa novim šiframa Priloga 2 JOPPD-a
 • POS: Omogućen ispis identa robe na ispisima racuna kroz wordpad
 • Putni nalozi: Prilikom kopiranja putnih naloga ispražnjena polja datuma i vrste JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Prilikom kopiranja loko vožnji ispražnjena polja datuma i vrste JOPPD obrasca
 • WEB: Ispravljen eksport rezerviranih količina
 • WEB: Ako je rabatna politika unešena za grupu komitenata na Internet katalogu su se pojavljuju cijene iz rabatne politike za sve kupce (i za maloprodaju), prije nego se kupac ulogira.

Na početak

 

Izmjene u verziji 15.01.20.1 (20.01.2015)

 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za grad Ploče koja vrijedi od 01.02.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Čeminac koja vrijedi od 22.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za grad Duga Resa koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za grad Ogulin koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za grad Vrbovsko koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Đurmanec koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Konavle koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Konjšćina koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Đurđenovac koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Sv. Filip i Jakov koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 12% za grad Biograd na moru koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 12% za grad Pula koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 12% za grad Zadar koja vrijedi od 01.02.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 14% za grad Karlovac koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 15% za grad Rijeku koja vrijedi od 01.02.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 5% za grad Beli Manastir koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 5% za općinu Kanfanar koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 5% za općinu Preseka koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 6% za grad Buzet koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 6% za općinu Pisarovina koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 8% za općinu Lovinac koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodane planske VP i MP cijene u tabelu stavki primke po nabavnim cijenama
 • Generalno: Dodana provjera poreznih tarifa i prijava poruke na ulasku u program ukoliko nešto nije u redu
 • Generalno: Ako je na skladištu uključeno "POS skladište za Rx račune" importirane otpremnice i računi se nisu mogli mijenjati ili pobrisati u slučaju da je npr. importirano krivo sredstvo plaćanja.
 • Generalno: Dozvoljen Import dokumenata, stavki i serijskih brojeva na crvenog komitenta ako korisnik ima pravo na prekoračenje oba limita
 • Generalno: Ispravljen naziv izvještaja RPT-233, Kalkulacija po povratu s komisije
 • Generalno: Ispravljen prijenos carinskog skladišta tipa 'D' u novu godinu za slučaj kada se nije prenio dokument CAS
 • Generalno: Ispravljen prijenos reversa da ispravno kreira početna stanja za reverse u kojima se nalazi komisijska roba
 • Generalno: Ispravljena konverzija poreznih tarifa
 • Generalno: Ispravljeno sumiranje prolaznih stavki
 • Generalno: Izmijenjena kratica za poziv izvještaja Otpremnica bez cijena u Alt+B
 • Generalno: Na izvještajima pregled prometa dodana kolona s povratnom naknadom gdje je bilo potrebno
 • Generalno: Napravljen proces provjere sumiranja prolaznih stavki
 • Generalno: Napravljena i implementirana nova sekcija na izvještajima kalkulacija za rekapitulaciju poreza
 • Generalno: Napravljena provjera izraza za ispis postotka poreza za tarifu '99'
 • Generalno: U footeru izvještaja omogućeno korištenje kontrolnog znaka \ kao privi karakter footera
 • Generalno: U repozitorij izraza za prikaz na tabeli artikala i planskoj kalkulaciji dodane Težina po jedinici mjere i Jedinica mjere težine
 • Generalno: Prilikom prijenosa izlaznih reversa u novu godinu ispravljeno nepotrebno stvaranje popisa početnog stanja ukoliko se prenos ponovio
 • Generalno: U 4D Manu dorađeno punjenje datumskih polja u bazi PoDnevnici, kako se ne bi djelomično popunila
 • Generalno: 4D Man usklađen s izmjenama u bazama plaća
 • Artikli: Dodan proces brisanja odabrane porezne tarife na odabrane artikle
 • Artikli: Dodan proces upisa odabrane porezne tarife na odabrane artikle
 • Artikli: Dodan registar tipova poreznih tarifa
 • Artikli: Dodana baza PorezneStope za definiranje porezne stope države
 • Artikli: Dodana baza PorezneTarife za definiranje naziva porezne tarife države
 • Artikli: Dodana baza RobaTarife za povezivanje tarife države sa artiklom
 • Artikli: Dodana mogućnost unosa registra Poreznih tarifa i stopa po državama
 • Artikli: Dodano pravo pristupa za ažuriranje poreznih tarifa na artiklima RM: Ažuriranje poreznih tarifa za države na artiklima
 • Artikli: Dodano pravo pristupa za ažuriranje poreznih tarifa RM: Ažuriranje poreznih tarifa za države
 • Artikli: Na donju tabelu artikala na tabeli artikala dodana kartica poreznih tarifa
 • Artikli: Na donju tabelu artikala na tabeli planske kalkulacije dodana kartica poreznih tarifa
 • Artikli: Na donju tabelu artikala na tabeli usluga dodana kartica poreznih tarifa
 • Artikli: Omogućen odabir poreznih tarifa država po artiklima (CTRL +R)
 • Artikli: Omogućeno višestruko brisanja artikala (proizvoda) i pripadajućih svih vezanih baza
 • Artikli: Proširene kolone na tabeli artikala sa 70 na 100
 • Artikli: Proširene kolone na tabeli planske kalkulacije na 120
 • Autorski honorar: Na doprinosima ua zdravstveno osiguranje izmijenjen uplatni račun
 • Autorski honorari: Baza vrsti autorskih honorara nadograđena sa poljem oznake da je vrsta za neodrađene sate JOPPDa
 • Dokumenti: Dodan novi način obračuna poreza 34 - Posebni postupak oporezivanja u članicama EU
 • Dokumenti: Dodano učitavanje novih tarifa u kolone PDV-a na izvještajima prilikom posebnog postupka oporezivanja
 • Dokumenti: ispravljena greška prilikom brisanja primljenog predujma, zbog koje je vezani dokument izgubio status "rezervirano"
 • Dokumenti: Ispravljeno fakturiranje Povrata dobavljaču u Ulazni račun
 • Dokumenti: Ispravljeno logiranje ručne izmjene veznog dokumenta
 • Dokumenti: Ispravljeno odobravanje višestruko označenih početnih stanja da ne prazni partnera u određenim okolnostima
 • Dokumenti: Izmijenjena hot polja na tabeli izlaznih dokumenata. Sada se dinamički prikazuju samo porezi i osnovice koje postoje na tom dokumentu. Također sada se mogu prikazati i porezi drugih država
 • Dokumenti: Omogućeno razodobravanje fakture koja u stablu ima izdani predujam koji je već knjižen u financijskom.
 • Dokumenti: Prilikom pretraživanja dokumenata ako se tekst nalazi u dva polja isti dokument se tagirao dva puta
 • Financijsko: Na ispisu IOS-a (GLK-30) napravljeno da se stavke koje su dospjele ispisuju crvenom bojom.
 • Financijsko: Prilikom knjiženja primke, vezani dokument zavisnog troška se od sada knjiži sa datumom primke kako bi bilanca na dan bila u redu
 • Kamate: Ispravljen ispis fiskalnih podataka kod višestrukog ispisa obračuna kamata
 • PDV: Dodan parametar u ovisnosti o kojem IFP/UFP automatskih izborom faktura ulaze ili ne ulaze u obračun PDV-a
 • PDV: Ispravljen ispis iznosa osnovice i poreza na poziciji II.14 PDV-K obrasca
 • Plaće: Baza dokumenata JOPPD-a usklađena s novim poljima JOPPD obrasca
 • Plaće: Baza stavki JOPPD-a usklađena s novim poljima JOPPD obrasca
 • Plaće: Baza vrsti plaćanja nadograđena sa poljem oznake da se za vrstu popunjavaju neodrađeni sati JOPPDa
 • Plaće: Tabela, forma i hot polja dokumenta JOPPD-a usklađena s novim poljima JOPPD obrasca
 • Plaće: Tabela, forma i hot polja stavki JOPPD-a usklađena s novim poljima JOPPD obrasca
 • Plaće: Obrazac JOPPD nadograđen sa poljem V.6. stranice A
 • Plaće: Export obrasca JOPPD nadograđen sa poljem V.6. stranice A
 • Plaće: Ispravljena šifra priloga 3 JOPPD obrasca iz 9999 u 0000 za '-'
 • Plaće: Ispravljeno učitavanje stope prireza za buduće periode, kako ne bi učitalo prirez iz budućnosti
 • Plaće: Zabranjeno brisanje zaglavlja obrasca JOPPD ukoliko za isti postoje stavke
 • Plaće: Ispravljena promjena broja dokumenta JOPPD, kako ne bi nastao raspar između dokumenata i stavki
 • Plaće: Na doprinosima ua zdravstveno osiguranje izmijenjen uplatni račun
 • POS: Dorađene rekapitulacije računa na POS-u da ispisuju prolazne stavke
 • POS: Na POS računima se u instalaciji nalazio krivi separator za decimalni dio broja na količini.
 • POS: Uklonjena poruka *** RAČUN JE STORNIRAN *** na ponovnom ispisu računa na POS-u
 • WEB: Ispravljen eksport rabatne politike prema 4D Wand Internet katalogu

Na početak

 

Izmjene u verziji 14.12.16.1 (16.12.2014)

 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za grad Senj koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Klis koja vrijedi od 01.12.2014
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Okučani koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 5% za općinu Donja Stubica koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 5% za općinu Komiža koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 6% za općinu Donji Kukuruzari koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana poruka da postoji nova verzija 4D Intrernet kataloga ulaskom u 4D Wand koja se prijavljuje korisnicima koji imaju katalog
 • Generalno: Dorađene upute za 4D Wand Internet Katalog i vanjske web shopove.
 • Generalno: Na ispis obrasca komitenta za centralu dodan ispis napomene
 • Generalno: Ispravljen prijenos reversa u novu godinu na tranzitnom skladištu
 • Generalno: Ispravljeno zaduženje maloprodajnog skladišta povratom od kupca na tranzitnu veleprodaju
 • Generalno: Nadodano logiranje izmjena nad skladištem
 • Generalno: U rekapitulaciji poreza dodani prijevodi na njemački jezik
 • Generalno: Zabranjena izmjena šifre skladišta zbog referentnog integriteta podataka o organizacijskoj strukturi poduzeća kroz godine
 • Generalno: Ispravljeno da zamjena e-maila u footeru ispravno radi u tvrtkama koje imaju redirekciju na zajedničke definicije izvještaja
 • Artikli: Dodana mogućnost unosa registra Poreznih tarifa i stopa po državama
 • Artikli: Omogućen odabir poreznih tarifa država po artiklima (CTRL +R)
 • Artikli: Na donju tabelu artikala na tabeli artikala dodana kartica poreznih tarifa
 • Artikli: Na donju tabelu artikala na tabeli planske kalkulacije dodana kartica poreznih tarifa
 • Artikli: Na donju tabelu artikala na tabeli usluga dodana kartica poreznih tarifa
 • Artikli: Dodan registar tipova poreznih tarifa
 • Artikli: Dodan proces upisa odabrane porezne tarife na odabrane artikle
 • Artikli: Dodan proces brisanja odabrane porezne tarife na odabrane artikle
 • Artikli: Dodano pravo pristupa za ažuriranje poreznih tarifa RM: Ažuriranje poreznih tarifa za države
 • Artikli: Dodano pravo pristupa za ažuriranje poreznih tarifa na artiklima RM: Ažuriranje poreznih tarifa za države na artiklima
 • Artikli: Dodana baza PorezneTarife za definiranje naziva porezne tarife države
 • Artikli: Dodana baza PorezneStope za definiranje porezne stope države
 • Artikli: Dodana baza RobaTarife za povezivanje tarife države sa artiklom
 • Dokumenti: Na dokument Ponuda dodan ispis potvrde narudžbe u odabranoj valuti
 • Dokumenti: Ispravljeno kopiranje naloga za slaganje u narednu godinu da kopira i složenu količinu
 • Dokumenti: Ispravljena poruka o broju prenesenih stavki iz Cjenika prema kupcima u Rabatnu politiku kada se prenosi samo jedna stavka
 • Dokumenti: Ispravljeno da se na narudžbu dobavljaču na maloprodajnom skladištu mogu unijeti artikli s povratnom naknadom
 • Dokumenti: Dodan status bar na ekran za provjeru eRačuna.
 • Dokumenti: Dorađeno kreiranje Narudžbe dobavljaču iz Narudžbe od kupca da popunjava i bruto cijenu i rabat iz planske kalkulacije
 • Dokumenti: Ispravljen ispis vezanih avansa na izlaznom računu
 • Dokumenti: Ispravljena mogućnost dodavanja zavisnog troška na odobreni dokument, za slučaj da je drugi korisnik odobrio dokument prilikom unosa
 • Dokumenti: Ispravljeno da kada se iz pretponude koja je nastala importom sa Weba kreira ponuda ista rezervaciju robe u odnosu na parametar programa
 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom odobravanja fakture slobodnog unosa ne mijenja radni status dnevnog prometa
 • Dokumenti: Ispravljeno rezerviranje količine prilikom kopiranja prijenosnice
 • Dokumenti: Na ispisu Račun u odabranoj valuti dodana mogućnost slanja preko e-Računa
 • Dokumenti: Na ispisu Račun u odabranoj valuti i kunama dodana mogućnost slanja preko e-Računa
 • Dokumenti: Na ulaznim računima izmijenjeno da se kolona A ispravno popunjava ukoliko je importiran prazan e-račun
 • Dokumenti: Napravljen izvještaj prometa artikala po uvoznim primkama
 • Dokumenti: Napravljeno ponovno slanje obavijesti za e-račun.
 • Dokumenti: Zabranjena izmjena devize na potvrdi dobavljača. Narudžba dobavljaču i potvrda narudžbe trebaju imati istu devizu.
 • Dokumenti: Dodano kreiranje Interne izdatnice za proizvode iz Radnog naloga sastavnice
 • FAP: Prošireno polje za ispis konta na izvještaju Ispis formula i konta
 • Financijsko: Dodano brisanje označenih slogova prijedloga za kompenzaciju
 • Financijsko: Dodano označavanje slogova prijedloga za kompenzaciju
 • Financijsko: Dodano usklađivanje prijedloga za kompenzaciju po iznosima
 • Financijsko: Ispravljeno ponašanje tipke Uskladi prema iznosima kod maksimiziranja ekrana
 • Financijsko: Napravljen izvještaj opomene na engleskom jeziku
 • Financijsko: Napravljen izvještaj opomene na njemačkom jeziku
 • Financijsko: Napravljen izvještaj otvorenih stavki na engleskom jeziku
 • Financijsko: Napravljen izvještaj otvorenih stavki na njemačkom jeziku
 • Osnovna sredstva: Na serijske ispise kartica dodan filter po statusu osnovnog sredstva
 • PDV: Ispravljen ispis PDV-S obrasca da ispisuje broj mjeseca u nazivu izvještaja
 • Plaće: Na poziciji obrasca JOPPD B.16.1 se sada upisuje oznaka načina isplate sa zaglavlja korektivnog obračuna
 • Plaće: Dodana prava pristupa PLA: Ispis i eksport JOPPD obrasca i PLA: Dokument JOPPD obrasca
 • Plaće: Dodana skraćenica CTRL+M na izmjenu obračuna plaće
 • Plaće: Dozvoljeno korištenje prethodnih godišnjih poreznih razreda i stopa u koliko nije upisana izmijenjena stopa za trenutnu godinu
 • Plaće: Ispravljen ispis rekapitulacija po identifikatoru, kako se ne bi više puta ispisivale iste stavke za naknade, obustave i kredite
 • Plaće: Ispravljeni prečci za tipkovnicu na glavnom prozoru modula plaća
 • Plaće: Ispravljeno popunjavanje JOPPD obrasca ukoliko za plaću postoji pridruženi korektivni obračun
 • Plaće: Ispravljeno sumiranje neto iznosa prilikom izmjene poreza i prireza na korektivnom obračunu
 • Plaće: Izmijenjen obrazac JOPPD za slučaj da postoji korektivni obračun bez upisanih vrijednosti. Od sada će se takve stavke preskakati
 • Plaće: Nakon obrade kredita dodan poziv sumiranja obračuna plaće
 • Plaće: Omogućen obračun plaća po iznosima osobnog odbitka od 01.01.2015
 • POS: Dodana mogućnost ispisa nabavnih iznosa i marži za on-line POS blagajne
 • POS: Ispravljen izvještaj Statistika izdanih računa s popustom po radnicima
 • POS: Na ispis Statistike izdanih računa s rabatom po radnicima u datumskom rasponu dodane napomene i broj interne kartice
 • POS: Prošireno logiranje neuspjelih računa
 • POS: Ubrzano otvaranje nove obračunske godine iz offline POS-a.
 • Vozila: Ispravljen eksport vozila u obrazac PPMV
 • Vozila: Ispravljeno da sort ispravno radi na listi vozila
 • WEB: Ispravljeno rezerviranje ponude kada se JSON narudžbom pošalje parametar Rezervacija = 0
 • WEB: Dodana kolona Zaliha u eksportu prema bazi
 • WEB: Izmijenjen naziv kolone Količina u Raspolozivo i dodano polje u eksport baze
 • WEB: Dodano da se eksportira rezervirana količina u eksportu baze

Na početak

 

Izmjene u verziji 14.11.12.1 (12.11.2014)

 • Generalno: Dodana provjera i zamjena www.4d-software.com sa www.4thdimension.hr u footerima
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 5% za općinu Babina Greda koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Dubrovačko primorje koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Napisane upute za exporte podataka prema Poreznoj upravi
 • Generalno: Napravljena automatska zamjena www.4d.tm u www.4thdimension.hr u parametrima footera
 • Generalno: Omogućen višestruki upis broja računa u povrate dobavljaču
 • Generalno: Pravo RM: Ažuriranje artikala i usluga promijenjeno u RM: Ažuriranje artikala
 • Generalno: Pravo RM: Unos, izmjena i brisanje usluga promijenjeno u RM: Ažuriranje usluga
 • Generalno: U adresaru zamjenjene adrese @4d.tm sa @4thdimension.hr
 • Generalno: Ujednačene poruke za neispravan OIB komitenta prilikom kreiranja i fakturairanja dokumenata
 • Generalno: Dodana provjera za neispravan OIB komitenta prilikom fakturiranja ponude u račun za predujam
 • Adresar: Dorađeno slanje e-mailova označenim primateljima
 • Adresar: Prilikom brisanja komitenta Ispravljena provjera rabatne politike po proizvođaču
 • Artikli: Dodano filtriranje stavki na donjoj tabeli po svim otpremnim mjestima aktivnog komitenta
 • Artikli: Ispravljeno da se napomena eksportira bez parsiranja novog reda
 • Artikli: Lista artikala sa upisanim min, opt i max količinama prebačena u landscape i dodane kolone raspoložive i rezervirane količine
 • Autorski honorari: U šablone dodana mogućnost odabira opisnog polja Prezime i ime autora
 • Dokumenti: Prilikom vezivanja storno predujmova  sa izlaznim računom postavljena kontrola datuma
 • Dokumenti: Prilikom importa UFA preko e-Racuna ponuđeno dodavanje/izbor dobavljača ako isti ne postoji u 4D Wand-u.
 • Dokumenti: Prilikom importa UFA preko e-Racuna ponuditi kolone sa datumom i vremenom obavijesti
 • Dokumenti: Na provjeru statusa e-računa dodan status "Importiran"
 • Dokumenti: Napraviljena notifikacija da je ulazni e-račun importiran
 • Dokumenti: Napravljen prozor i odabir perioda za provjeru da li su svi ulazni računi importirani
 • Dokumenti: Prilikom importa financijskih dokumenata dodano upozorenje ukoliko je raspon brojeva za skladište potrošen
 • Dokumenti: Prilikom prijenosa ulaznih računa u KPI, za šifre obračuna PDV-a: 5,6,7,8 i 9 se više ne prijenosi iznos PDV-a već samo osnovica računa
 • Dokumenti: Prozor za provjeru statusa importiranosti e-računa prepravljen da se može pozivati umjesto starog procesa importa
 • Dokumenti: Dodan ispis naljepnica na dokument Cjenici za POS blagajne
 • Dokumenti: Dodan novi izvještaj Promet artikala po reversima - stanje izračunato u zadanom razdoblju na izlazne reverse i povrate
 • Dokumenti: Ispravljen import starih eRačuna koji ne sadržavaju polje ElectronicID
 • Dokumenti: Ispravljeno da se kod odobrenje dodatnog rabata u napomenu dokumenta upisuje novčana jedinica iz Podataka o skladištu
 • Dokumenti: Kod ručnog unisa u knjigu KPI isključen automatski izračun PDV-a
 • Dokumenti: Na ispisu naloga za slaganje dodana kolona sa skladišnim mjestom
 • Dokumenti: Na listama radnih naloga omogućen izbor po kojem datumu da radi odabrani period
 • Dokumenti: Na tabelu načina obračuna PDV-a dodana kolona PDV pozicija
 • Dokumenti: Na tabelu načina obračuna PDV-a dodana tipka za prikaz načina obračuna koji su skriveni
 • Dokumenti: Na tagiranje dokumenata dodani e-Račun statuse da li su e-Računi "Dostavljeni i importirani" i "Dostavljeni i neimportirani"
 • Dokumenti: Načini obračuna PDV-a 5,6,7 na izlaznim fakturama vraćeni u upotrebu
 • Dokumenti: Napravljen proces za automatsku renumeraciju knjige primitaka i izdataka po datumu dokumenta
 • Dokumenti: Napravljena prijava importa eRačuna u 4D Wand
 • Dokumenti: Omogućen upis broja Računa dobavljača na ulaznoj fakturi koja je nastala importom nepotpunog e-računa
 • Dokumenti: Omogućeno kopiranja jamstava plaćanja 1 i 2
 • Dokumenti: Omogućeno kreiranje primke i od neodobrenog ulaznog računa
 • Dokumenti: Omogućeno skrivanje načina obračuna PDV-a na izlaznim računima
 • Dokumenti: Poboljšano logiranje u importu dokumenata, stavki, serijskih brojeva i specifikacija sredstava plaćanja
 • Dokumenti: Prijenos radnih naloga vozila nadograđen da se prilikom kopiranja u novu godinu isti povezuju sa roditeljskim dokumentima koji trebaju prije biti prebačeni
 • Dokumenti: Prilikom slanja označenih računa na moj-eračun i isto ne uspije jer je preglednik aktivan, gubile su se oznake na prethodno označenim računima
 • Dokumenti: U proces odobravanja ulazne narudžbe i potvrde narudžbe dodan upis datuma i broja na vozilo
 • Dokumenti: Ublažena kontrola e-Računa prilikom importa kako bi se mogli importirati dokumenti bez svih opcionalnih polja
 • Dokumenti: Za izlazne e-Račune napravljeno učitavanje statusa da je isti importiran u 4D Wand
 • Dokumenti: Proširena poruka s upozorenjem koja se javlja prilikom učitavanja eRačuna u 4D Wand da korisnici nemaju dovoljna prava za import računa
 • Financijsko: Na izvještaju Bilanca analitičkih konta omogućena razrada po mjestima troška i dimenzijama
 • Financijsko: U šablone za knjiženje ulaznih računa dodan opis Račun/Dostavnica dobavljača
 • Financijsko: Ispravljeno da se prilikom importa izvoda za komitenta koji nema upisan konto nakon upita konta ispravno provjeravaju IBAN-i
 • Financijsko: Omogućen ispis Godišnje bilance po mjesecima i mjestima troška u periodu
 • Financijsko: Omogućen upis uplaćenog iznosa kroz stablo dokumenata kod zatvaranja IOS-a
 • PDV: Omogućen eksport Obrasca PPO
 • PDV: Omogućen ispis Obrasca PPO
 • PDV: Exporti PDV-S, PDV-ZP, POO nadograđeni da exportiraju poreznog zastupnika
 • PDV: Ispravljen export obrasca PDV-K za 2013. godinu
 • PDV: Ispravljen eksport obrasca PPO da ne ispisuje OIB-e u periodu kojima je vrijednost 0,00
 • PDV: Izmjenjen eksport PPO obrasca da za prazne mjesece exportira prazan tag Podaci
 • PDV: Omogućen ispis poreznih knjiga sortiranih po internom broju dokumenta
 • Plaće: Napravljena forma za unos, izmjenu i brisanje dokumenta JOPPD obrasca (Stranica B)
 • Plaće: Napravljena forma za unos, izmjenu i brisanje stavki dokumenta JOPPD obrasca (Stranica B)
 • Plaće: Napravljena tabela dokumenta JOPPD obrasca (Stranica A)
 • Plaće: Napravljena tabela stavki dokumenta JOPPD obrasca (Stranica B)
 • Plaće: Omogućen pregled informacija o dokumentu JOPPD obrasca (CTRL+D)
 • Plaće: Omogućen pregled informacija o stavki JOPPD obrasca (CTRL+D)
 • Plaće: Omogućeno snimanje formata tabela na dokumentu JOPPD obrasca
 • Plaće: Omogućeno snimanje formata tabela na stavkama JOPPD obrasca
 • Plaće: Omogućeno tagiranje stavki JOPPD obrasca
 • Plaće: Ispravljeno da se prilikom ispisa napomene za neisplaćenu plaću na platnom listiću zamjenjuju žiro računi sa IBAN-ima
 • Plaće: Na tabeli vrsta plaćanja zabranjen unos vrste plaćanja bez odabranog tipa
 • Plaće: Omogućen shortcut za novi obračun plaće pomoću kombinacije tipki Ctrl+N.
 • Plaće: Omogućen shortcut za pregled i ispis virmana pomoću kombinacije tipki Ctrl+Alt+V.
 • Plaće: Omogućen upis podatka na sve označene stavke dokumenta JOPPD obrasca
 • Plaće: Omogućena renumeracija stavki dokumenta JOPPD obrasca
 • Plaće: Omogućeno automatsko popunjavanje stavaka dokumenta JOPPD  obrasca
 • Plaće: Omogućeno automatsko pražnjenje dokumenta JOPPD obrasca
 • Plaće: Omogućeno brisanje dokumenata i stavki JOPPD obrasca
 • Plaće: Omogućeno brisanje svih označenih stavki dokumenta JOPPD obrasca
 • Plaće: Omogućeno kopiranje dokumenata i stavki JOPPD obrazaca
 • Plaće: Rekapitulacija po obračunima nadograđena sa razradom doprinosa po kolonama
 • Plaće: U stavkama dokumenata JOPPD obrasca omogućen pregled izvora stavke
 • POS: Ispravljen upis korisnika koji mijenja i odobrava dokumente kod storniranja računa
 • POS: Omogućeno da se kopiranjem računa kopiraju i stavke koje su u minusu
 • POS: Ispravljena automatska konverzija starih datoteka dnevnih prometa
 • Putni nalozi: Isključeno kopiranje JOPPD podataka prilikom kopiranja putnog naloga
 • Virmani: Ispravljen export zbirnog naloga kako ne bi zbog neispravne vrste naloga spriječio ulazak na ekran exporta
 • Virmani: Izmjenjen način generiranja 2D barkoda kako bi se isti mogao učitiati u poslovnicama Tiska
 • Vozila: Ispravljen eksport MV-MZP obrasca
 • Vozila: Dorađena forma vozila i eksport MV-MZP obrasca u .XML zbog demo i salonskih vozila
 • Vozila: Izmijenjeno logiranje ako je Razina emisije CO2 ostavljena prazna da ne prijavljuje neispravan eksport
 • Vozila: Na formi vozila dodana opcija Ostalo u Razinu emisije CO2
 • Vozila: Napravljeno da se odobravanjem primke na vozilo upiše i datum ulaznog računa
 • Vozila: Omogućeno da se na obrazac MV-MZP mogu ispravno eksportirati i vozila za koja nije uplaćen posebni porez
 • WEB: Dodan parametar za automatsko odobravanje dokumenta nakon importa
 • WEB: Omogućeno da se osoba može automatski importirati i dodan parametar
 • WEB: Omogućeno da se partner može automatski importirati i dodatn parametar
 • WEB: U tablicu Narudzbas web aplikacije dodano polje Rezervacija. Dodati parametar u web.config za rezervaciju do narudžbi

Na početak

 

Izmjene u verziji 14.10.09.1 (09.10.2014)

 • Generalno: Omogućeno slanje e-dokumenata sa ispisa IFA i IFD
 • Generalno: Dodana mogućnost slanja e-Računa s drugim vrstama ispisa u prilogu
 • Generalno: Izmijenjen eksport dokumenata, stavki i sreijskih brojeva tako da sada eksportira sve tri napomene odvojene znakom '|'
 • Generalno: Napravljeno da interni prefiksi kreiranih baza u novoj godini budu standardni (STA, DOK, DNE, itd.) umjesto (T:STA, T:DOK, T:DNE, itd.)
 • Generalno: 4D Man usklađen sa izmjenama na bazama plaća i autorskih honorara
 • Generalno: Proširene duljine naslova varijabli na upitima procesa
 • Generalno: Napravljen prijenos uvoznih troškova nakon carine
 • Generalno: Resetirani upiti na ispisima listi dokumenata
 • Autorski honorar: Baza vrsti autorskih honoraranadograđena s poljem obračun se uzima u obzir prilikom ispisa Obrasca 01/11
 • Dokumenti: Omogućeno kreiranje primke i od neodobrenog ulaznog računa 
 • Dokumenti: Liste radnih naloga sastvnica prebačene da rade po datumu, a ne po datumu izvršenja
 • Dokumenti: Dodan broj izvoda u hot polja na tabeli dokumenata
 • Dokumenti: Na ispise knjižnih odobrenja i terećenja po računu dodan Datum otpreme/usluge
 • Dokumenti: Omogućeno da se sa importnom datotekom naloga za slaganja ažuriraju dimenzije
 • Dokumenti: Izmijenjeno zaprimanje ulaznih narudžbi tako da se u slučaju zaprimanja veće količine od one koja je naručena, napravi još jedna stavka na primci koja nema vezu na narudžbu uz upozorenje i logiranje
 • Dokumenti: Ispravljena provjera količine na otpremnici vezanoj na nalog za slaganje
 • Dokumenti: Omogućeno kopiranje neodobrenog naloga za slaganje u slijedeću godinu
 • Dokumenti: Na Ispis rekapitulacije realizacije rada po radniku dodana mogućnost filtriranja po brojevima radnih naloga i po dimenzijama
 • Dokumenti: Kada se na maloprodajnom skladištu na kojem je uključeno da se vodi po planskoj cijeni, radi otpremnica u valuti, pa se naknadno promijeni tečaj i sinkronizira sa tečajem, program nije mijenjao iznose
 • Dokumenti: Ispravljeno višestruko fakturiranje kako bi kopiralo serijske brojeve na izlazni račun
 • Dokumenti: Prilikom kopiranja ili premještanja stavki sa uvozne primke na tuzemnu, dodano da se prazni ulazna trošarina
 • Dokumenti: Dorađena provjera i višestruko fakturiranje dokumenata s načinima obračuna poreza PDV oporezivo porezni obveznici sa šiframa 4, 22 i 23
 • Dokumenti: Omogućen import praznog e-računa u ulazne račune
 • Dokumenti: Omogućeno slanje e-računa s drugim oblicima ispisa
 • Dokumenti: Ispravljeno da se kod prekida izmjene podataka o komitentu na dokumentu ne mijenja način plaćanja
 • Dokumenti: Prilikom kreiranja RNU iz narudžbe kupca ako komponente nema na skladištu, te ako je upisana planska nabavna cijena, ali nije upisana planska VPC javljala se poruka i RNU se nije mogao kreirati
 • Dokumenti: Ispravljena kontrola prilikom vezivanja storno predujmova  na izlaznu fakturu kako ne bi bilo moguće vezivati veći ukupni iznos storna od iznosa fakture
 • Dokumenti: Prijenos radnih naloga vozila nadograđen da se prilikom kopiranja u novu godinu isti povezuju sa roditeljskim dokumentima koji trebaju prije biti prebačeni
 • Dokumenti: Prijenos radnih naloga nadograđen da se prilikom kopiranja u novu godinu isti povezuju sa roditeljskim dokumentima koji trebaju prije biti prebačeni
 • Dokumenti: Prijenos radnih naloga sastavnice nadograđen da se prilikom kopiranja u novu godinu isti povezuju sa roditeljskim dokumentima koji trebaju prije biti prebačeni
 • Financijsko: Omogućeno vezivanje tečajnih razlika s preplaćenim iznosom
 • Financijsko: U šablonama za knjiženje omogućeno knjiženje serijskog broja usluge kao veznog broja
 • IntraStat: Dorađena provjera ukupne duljine naziva artikla u eksportu za IntraStat
 • Izvještaji: Kod višestrukog ispisa označenih dokumenata, 4D Wand nije vodio brigu da li je logo zakačen na firmu ili na skladište, uvijek se prikazivao logotip sa dokumenta na kojem je program bio pozicioniran kod puštanja ispisa
 • Plaće: Baza vrsti plaćanja u plaćama nadograđena sa poljem tipa za Tablicu 01/11
 • Plaće: Baza obračuna nadograđena sa poljima tip obračuna i tip Tablice 01/11
 • Plaće: Napravljen izvještaj rekapitulacije za postupak kontrole Obrazac 01/11
 • Plaće: Omogućena izrada obračuna plaće po datumu dospijeća
 • Plaće: Na ispisu kartice za analitičku evidenciju sati iz stupca 5 uključeni u stupac 10
 • Plaće: Na pregledu obračuna ispravljena rekapitulacija po više banaka za slučaj da je ukupni obračunati iznos za isplatu manji od iznosa za drugu banku
 • Plaće: Omogućeno čekiranje da se obračun iskazuje samostalno u JOPPD obrascu
 • Plaće: Na formu obračua dodana oznaka obrasca IP za kreiranje obrasca IP 3
 • Plaće: Omogućen ispis obrasca IP sa identifikatorom 3
 • POS: Napravljeno da se može unijeti serijski broj na uslugama u POS-u
 • POS: Ako su na POS-u prodane dvije identične usluge sa istim iznosima u modul maloprodaje u dnevni promet, usluge se ne zbrajaju u kumulativ
 • Putni nalozi: Prilikom upisivanja JOPPD postavki na omogućeno da se datumi isplate ne pregaze na označenim obračunima
 • Vozila: Omogućeno elektroničko slanje dokumenta Mjesečno izvješće o obračunatim iznosima posebnog poreza na nova motorna vozila
 • Vozila: Na tabeli vozila dodan proces za upisivanje datuma uplate poreza na označena vozila
 • Vozila: Na tabelu vozila dodana opcija označavanja vozila isporučenih u datumskom rasponu
 • Vozila: U eksport vozila u MV-MZP XML obrazac dodan i eksport vozila koja nisu za daljnju prodaju
 • WEB: Ispravljen import da importira i web narudžbe za komitente koji su prešli limit
 • WEB: Nadograđen 4D Internet katalog da se u JSON-u vraća cijena koja je izračunata na webu i ista importira u 4D Wand. Više u uputama
 • WEB: Nadograđen 4D Internet katalog da se u JSON-u vraća da li je potrebno rezervirati količine na ponudi. Više u uputama

Na početak

 

Izmjene u verziji 14.09.02.1 (02.09.2014)

 • Generalno: Dodan izvještaj Export usporedbe ukupne prodaje kroz dva perioda - rang lista, koji mogu biti u različitim godinama
 • Generalno: Dodan podesivi eksport svih podataka o artklima
 • Generalno: Implementiran UBL (e-račun) preglednik
 • Generalno: Napravljen ispis registra trgovačkih putnika
 • Generalno: Omogućeno slanje IFD kao e-računa
 • Generalno: U aplikaciji 4D Wand Komitenti omogućen minimize
 • Generalno: U podesive eksporte stanja skladišta dodani podaci o skladišnim i planskim cijenama artikala
 • Generalno: U setiranju kolona eksporta dodana provjera pozicije 0
 • Generalno: U 4D Man dodana tablica Telefoni
 • Generalno: Dodana formalna provjera e-mail adrese komitenata i osoba.
 • Adresar: Na ekranu datoteka sa diska vezanih za komitenta nije radio filter po vrstama dokumenata 
 • Adresar: Napravljen upit prije višestrukog slanja e-mailova osobama i komitentima iz adresara
 • Artikli: Izmjenjen eksport artikala u tekst datoteku da umijesto ekstenzije xls ima ekstenziju csv
 • Artikli: u rapozitorije podesivih eksporta artikala dodani preostali identifikatori
 • Artikli: Promjenjen naziv kolone Datum potv. u Dat. potv./zapr. u na tabu Naručeno
 • Artikli: Kroz LocSetup provjerene lokalizirane tabele planske kalkulacije i ugašena edit polja minimalne, optimalne i maksimalne količine
 • Autorski honorari: Dodana ikonica na toolbar za pregled virmana
 • Blagajna: Na formi računa omogućen rad sa shortcut-ima
 • Blagajna: Na formi temeljnice omogućen rad sa shortcut-ima
 • Carinsko: Izvještaj knjigovodstveni zapis nadograđen sa razdvojenim kolonama zavisnih troškova
 • Carinsko: Izvještaji izvoda knjigovodstvenih zapisa nadograđeni sa razdvojenim kolonama zavisnih troškova
 • Dokumenti: Dodan prikaz hot polja Napomena/opis na tabeli dokumenata Primka tuđe robe na servis
 • Dokumenti: Prilikom prijenosa reversa sa skladišta tuđe robe u novu godinu više se ne kreiraju PPS dokumenti
 • Dokumenti: Na svim tabelama dokumenata dodan shortcut Ctrl + F8 za pregled financijskih knjiženja komitenata.
 • Dokumenti: Proces za obračun dozvoljenog kala sada uzima u obzir i sve količine distribuirane preko tranzitnih skladišta
 • Dokumenti: Zabranjeno istovremeno kreiranje, provjera statusa i sl.  e-računa.
 • Dokumenti: Dodan prikaz cijena i rabata na hot poljima u stavkama narudžbi kupaca
 • Dokumenti: Ispravljen izračun ukupne naručene količine u slučaju isporuke veće količine od naručene
 • Dokumenti: Ispravljen obračun osnovice PDV za povrate artikala sa posebnim postupkom oporezivanja marže
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz identa na ispisu Potvrde narudžbe dobavljaču
 • Dokumenti: Ispravljeno automatsko storniranje i povezivanje primljenih predujmova u slučaju da je na ponudu vezano više predujmova, koji su iznosom veći od izlaznog računa na koji se vežu
 • Dokumenti: Ispravljeno da data port stavki radi sa kataloškim brojem od 30 karaktera
 • Dokumenti: Ispravljeno da se vezivanjem UF računa na primku prepiše i oznaka da je račun za PPOM
 • Dokumenti: Na formi dokumenta je ispravljeno da se prilikom brisanja ne može odabrati OK ukoliko dokument ima stavke, jer se na vezanom dokumentu naloga za slaganje moglo pokvariti stanje složenih količina
 • Dokumenti: Na izvještaju Zapisnik o povratu dobavljača s deviznim cijenama izbačen ispis napomene ispod potpisa
 • Dokumenti: Na nalogu za slaganje bilo je moguće puštati kopiranje tražene količine u izuzetu makar je dokument bio odobren
 • Dokumenti: Na tabelu obrade narudžbe kupca dodane kolone s cijenama , rabatom i dimenzijama
 • Dokumenti: Napravljeno seljenje ulaznih računa između godina.
 • Dokumenti: Omogućen ispis kalkulacije po radnom nalogu sastavnice u periodu
 • Dokumenti: Omogućena izmjena financijskih podataka na stavci otpremnice nastale iz naloga za slaganje
 • Dokumenti: Prilikom importa stavki u dokument "Zapisnik o promjeni nabavne vrijednosti" zadržava se stara nabavna vrijednost ukoliko nova vrijednost nije definirana u importu
 • Dokumenti: Proces promjene partnera na označenom dokumentu nadograđen s porukom da adresant nije izmjenen
 • Dokumenti: Zabranjena promjena vezanog dokumenta ukoliko je trenutni dokument vezan na nalog za slaganje ili narudžbu kupca
 • Financijsko: Dodan izvještaj Export najvećih dužnika - rang lista za MS Excel
 • FAP: Dodan kontrolni izvještaj sa ispisom formula stavaka
 • FAP: Dodan kontrolni izvještaj sa ispisom konta pridruženih stavci izvještaja
 • Financijsko: Export top liste dužnika usklađen sa izvještajem IOS po periodima
 • Financijsko: Ispravljeno da se polja totaala oscježavaju nakon izmjene na tabeli kompenzacija
 • Financijsko: Omogućen lookup financijskog naloga prilikom premještanja/kopiranja stavki naloga
 • Financijsko: Omogućen odabir ispisa izvještaja u PDF
 • Financijsko: Omogućeno pomicanje naloga za knjiženje gore/dolje
 • Intrastat: Ispravljeno numeriranje stavki u slučaju da se napravi povrat cjelokupnog tarifnog broja
 • Intrastat: Napravljeno da se tečaj za ZIS dokument učitava nakon upita datuma dokumenta
 • Izvještaji: Dodan ispis razvrstan po veličinama obuće na komisijsku izdatnicu i povrat.
 • Izvještaji: Na ispise rekapitulacija dokumenata dodana informacija koji se statusi dokumenata ispisuju (odobreni/neodobreni)
 • Izvještaji: Na ispise rekapitulacija stavki dodana informacija koji se statusi dokumenata ispisuju (odobreni/neodobreni)
 • Izvještaji: U report engine R_Radnici dodan lookup projekata vezanih na dokument, kako bi se mogli ispisati. 
 • Izvještaji: Funkcija "RekapitulacijaPoreza()" je u određenim uvjetima prikazivala krivo formatirani tekst.
 • Izvještaji: Kada se odabere ispis u PDF, zabranjena konverzija datoteka većih od 5 Mb.
 • Izvještaji: Na ispisu liste sastavnica omogućen ispis označenih slogova
 • Izvještaji: Na reportu realizacije usluga radnog naloga dodan total sa brojem sati.Kamate: Ispravljen ručni obračun kamata da ispravno puni neoporezivu osnovicu kod oporezivih obračuna kamata
 • Kamate: Obračun kamata sada ispravno tretira kamate za dokumente starije od 30.06.2013. Isti ne smiju koristiti stope novije od 30.06.2013
 • Plaće: Dodana ikonica na toolbar za pregled virmana
 • Plaće: Omogućen ispis isplata po računima banaka na platnom listiću
 • Plaće: Standardizirana tabela vrsti plaćanja za rezoluciju 1024x768
 • POS: Dodan ispis rekapitulacije stavki računa kucanih u minus za dnevni promet i u periodu
 • Putni nalozi: Dodan novi izvještaj Pregled troškova po putnim nalozima
 • Putni nalozi: Na tabeli putnih naloga ispravljen prikaz polja Sati
 • Putni nalozi: Omogućen ispis liste loko vožnji s kolonom troškova koji ne idu u JOPPD
 • Putni nalozi: Omogućen ispis liste putnih naloga s kolonom troškova koji ne idu u JOPPD
 • Virmani: Omogućeno da se vrstu naloga 2 ispravno eksportiraju polja BIC-a/Banke
 • WEB: Dodan datum unosa artikla u tablicu Roba
 • WEB: Dodani parametri web aplikacije za sort početne stranice i sort pojedinih grupa. Vidjeti upute.

Na početak

 

Izmjene u verziji 14.07.08.1 (08.07.2014)

 • Generalno: Dodana stopa prireza od 5% za općinu Kloštar Podravski koja vrijedi od 01.07.2014
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Grad Zadar koja vrijedi od 01.07.2014
 • Generalno: U eksport klasi ispravljen picture za količine
 • Generalno: Omogućeno automatsko otvaranje excel datoteke nakon exporta.
 • Generalno: 4D Man usklađen sa izmjenama na bazi vrsta autorskih honorara
 • Generalno: Omogućeno izdavanje računa ukoliko server porezne uprave prijavi grešku ''Unable to connect to the remote server''
 • Generalno: Ispravljeno generiranje xml dokumenata
 • Generalno: Omogućeno javljanje da postoji nova verzija ulaskom u 4D Wand
 • Generalno: U demo verziji omogućen import određenog broja dokumenata i stavki
 • Generalno: Ispravljeno da generiranje 2D barcode-a radi ispravno na starim instalacijama Windows-a
 • Autorski honorar: Omogućeno knjiženje preko šablona na partnerska konta
 • Generalno: Omogućeno da u potrebnim situacijama 4D Fresh radi sa pomoćnim serverom
 • Artikli: U kriterij filtriranja artikala dodani drugi i treći naziv
 • Autorski honorar: Omogućeno knjiženje preko šablona na partnerska konta
 • Dokumenti: U zapisniku o promjeni nabavne vrijednosti ispravljen poziv za proces promjene nabavne cijene u postotku
 • Dokumenti: Kada je e-račun veliki (ima oko 1000 stavki) nije se ispravno kreirao PDF attachment u XML datoteci
 • Dokumenti: Ispravljen ispis bankovnih računa na dokumentima bez logotipa
 • Dokumenti: Ispravljeno da se planske cijene upisane na primkama ne resetiraju na stare
 • Dokumenti: Dodano logiranje preskočenih dokumenata prilikom importa financijskih dokumenata
 • Dokumenti: Omogućena renumeracija stavaka po kriterjima zemlje podrijetla i države za Intrastat
 • Dokumenti: U ispisima Knjiga izlaznih računa u dva reda dodan indikator 'e' da je račun pohranjen kao elektronički dokument
 • Dokumenti: Omogućen unos primke/primke na komisiju sa PPOM iako nema vezanog ulaznog računa
 • Dokumenti: Dodan proces upisa broja računa nad primkama na komisiju
 • Dokumenti: U modulu maloprodaja u izbornik registri dodane tabele vozila i objekata
 • Dokumenti: Dodana mogućnost upisa zemlje podrijetla na otpremnice, račune i naloge za slaganje
 • Dokumenti: Ikonice na formi dokumenta se nisu uvijek prikazivale
 • Dokumenti: Napravljena provjera da li već postoje stavke za dokument koji se unosi
 • Dokumenti: Omogućena izmjena datuma izdavanja računa prilikom višestrukog fakturiranja za knjigovodstvene servise
 • Dokumenti: Omogućen import i povezivanje e-računa koji u sebi imaju samo attachment
 • Dokumenti: Dorađen izračun ponuđene maloprodajne cijene na neoporezivom dokumentu da uzima u obzir i nove načine obračuna poreza
 • Dokumenti: Kod importa dokumenata, stavki, serijskih brojeva i specifikacije sredstava plaćanja omogućeno da polje "partner" u DOK_*.csv bude prazno ako se radi import specifikacije sredstava plaćanja
 • Dokumenti: Proširen rezultat ispisa stabla dokumenata
 • Dokumenti: Proces promjene partnera na označenom dokumentu nadograđen s porukom da adresant nije izmjenen
 • FAP: Ažuriran obrazac za neprofitne organizacije PR-RAS-NPF
 • FAP: Ažuriran obrazac za prijavu poreza na dobit (PD)
 • FAP: Ažuriran export obrasca za prijavu poreza na dobit (PD) za ePoreznu
 • Financijsko: Dodana mogućnost unosa komitenta na stavkama ulaznog računa i automatsko knjiženje takvih stavki
 • Intrastat: Dodana mogućnost da se mogu napraviti negativni dokumenti u okviru istog toka robe
 • Izvještaji: Na izvještaju rekapitulacije dokumenata isključen prikaz marže za predujmove
 • Izvještaji: Napravljen izvještaj koji prikazuje najveće dužnike sortirane silazno po ukupnom iznosu dugovanja
 • Izvještaji: Napravljen izvještaj koji prikazuje usporedbu prodaje kroz dvije godine sotriran silazno po volumenu prometa
 • Partneri: Ispravljen shortcut Alt+I na formi komitenata Plaće: Na rekapitulaciji za banku/način isplate omogućeno da se ispisuje IBAN radnika
 • Partneri: Dodano logiranje stavljanja komitenata van upotrebe i vraćanje u uporabu
 • Partneri: Dodano logiranje upisivanja načina otpreme na komitente
 • Partneri: Dodano logiranje upisivanja načina plaćanja na komitente
 • Partneri: Uključeno pravo pristupa Ažuriranja komitenata kod stavljanja i vraćanja komitenata van upotrebe
 • Partneri: Uključeno pravo pristupa Ažuriranja komitenata kod upis načina otpreme
 • Partneri: Uključeno pravo pristupa Ažuriranja komitenata kod upis načina plaćanja
 • Plaće: Standardizirana tabela vrsti plaćanja za rezoluciju 1024x768
 • Plaće: Na izvještaje lista djelatnika, matična knjiga i proširena evidencija o radnicima dodan ispis IBAN-a
 • Plaće: Ukoliko se ispisuje platni listić za neisplaćene plaće, dodan ispis napomene za platni listić prije ispisa posebne napomene za neisplaćene plaće
 • Plaće: Ispravljeno otvaranje forme vrsti plaćanja ukoliko se pozove sa kartice sve vrste plaćanja
 • Plaće: Na rekapitulaciji za banku/način isplate omogućeno da se ispisuje IBAN radnika
 • Putni nalozi: Ispravljeno knjiženje autorskih honorara na partnerska konta
 • POS: Napravljen ispis u dva reda ako naziv komitenta ne može stati u prvi red
 • Vozila: Ispravljena poruka kod odobravanja početnog stanja s vozilima
 • Vozila: Izmijenjen izvještaj Obrazac 9 da ne ispisuje niti storno računa niti stornirani račun za vozilo
 • WEB: Ispravljen import iz 4D Wand Internet kataloga
 • WEB: Omogućeno slanje korisničkog imena i lozinke u URL-u

Na početak

 

Izmjene u verziji 14.06.04.1 (04.06.2014)

 • Generalno: Napravljen ispis 2D bar koda na virmanima
 •  Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Lasinja koja vrijedi od 01.05.2014
 •  Generalno: Onemogućen minimize na tabelama dokumenata, artikala, planske kalkulacije i komitenata
 •  Generalno: Unaprijeđeno povećanje/smanjenje tabela
 •  Generalno: 4D Man nadograđen da prilikom kopiranja poslovnih dnevnika kopira i opisno polje
 •  Generalno: Dodana mogućnost izbora "Segoe UI" fonta u parametrima korisnika
 •  Autorski honorar: U vrste autorskih honorara dodano polje za odabir šablona za knjiženje
 •  Autorski honorar: Napravljena konverzija baze vrsti autorskih honorara
 •  Autorski honorar: Omogućeno kreiranje šablona u autorskim honorarima
 •  Autorski honorar: Napravljen defaultni šablon autorskih honorara za import 
 •  Autorski honorar: Omogućeno knjiženje preko šablona za knjiženje
 •  Autorski honorar: Dodan ispis isplatne liste autorskih honorara po datumu obračuna
 •  Autorski honorar: Dodan ispis isplatne liste stručnog usavršavanja po datumu obračuna
 •  Autorski honorar: Dodan ispis isplatne liste izaslanih radnika po datumu obračuna
 •  Autorski honorar: Dodan ispis isplatne liste poduzetničke plaće po datumu obračuna
 •  Autorski honorar: Ispis isplatne liste nadograđen kolonama novododanih doprinosa u autorskim honorarima
 •  Adresar: Zabranjena izmjena komitenta na formi osobe ukoliko osoba prima e-račune
 •  Adresar: Ispravljen ispis naljepnica kada se odabere ispis za grupu komitenata ili za oblast
 •  Artikli: Ispravljeno povećanje/smanjenje donje tabele artikala
 •  Artikli: Dodana mogućnost prekida (ESC) procesa filtriranja po grupi artikala
 •  Artikli: Dodana mogućnost prekida (ESC) procesa filtriranja po stanju skladišta
 •  Dokumenti: Omogućeno povećanje i smanjenje nabavnih cijena na dokumentima "Zapisnik o promjeni nabavne vrijednosti"
 •  Dokumenti: Omogućen import i automatsko punjenje na dokumentima tipa "Zapisnik o promjeni nabavne vrijednosti"
 •  Dokumenti: Ispravljeno da proces Učitavanja zadnjih prodajnih cijena odabranog komitenta uzima u obzir i razlike u tečajima
 •  Dokumenti: Dodana kontrola da tečaj ne može ostati nepopunjen prilikom importa ulaznog računa od Moj-eračun 
 •  Dokumenti: Dodana mogućnost prekida (ESC) procesa pretraživanje partnera
 •  Dokumenti: Dodana mogućnost prekida (ESC) procesa filtriranja po sjedištima partnera
 •  Dokumenti: Dodana mogućnost prekida (ESC) procesa pretraživanja dokumenata (F3)
 •  Dokumenti: Dodana mogućnost prekida (ESC) procesa pretraživanja svih dokumenata (CTRL+F3)
 •  Dokumenti: Import dnevnih prometa nadograđen dodatnim logiranjem
 •  Dokumenti: Procesi kreiranja računa za predujam iz OTP, RAD, RNL, INO, DIN nadograđeni porukom upozorenja
 •  Dokumenti: Dodan izvještaj narudžbe od kupaca s podacima o pakiranju i težini
 •  Dokumenti: Ispravljen ispis računa za predujam u slučaju PPOM
 •  Dokumenti: Dodana kontrola da li ponuda ima jednu stavku u slučaju PPOM prilikom fakturiranja ponude u IFB 
 •  Dokumenti: Dorađena poruka ukoliko komitent za kojeg se šalje e-račun ne postoji u servisu Moj-eračun
 •  Dokumenti: Na ispis liste komisijskih izdatnica dodane kolone izdano/vraćeno/preostalo
 •  Dokumenti: Na komisijskim izdatnicama ispravljen prikaz kolone vraćeno i dodana kolona razlike
 •  Dokumenti: Omogućeno kopiranje komisijskih izdatnica i pripadajućih stavki
 •  Dokumenti: Ispravljeno otvaranja UBL dokumenata
 •  Dokumenti: Ispravljen prikaz hot polja OIB-a partnera na formi dokumenata prilikom unosa
 •  Dokumenti: Ispravljena provjera cijena kod rezerviranja izlaznog računa
 •  Dokumenti: Na obradi narudžbi kupaca Ispravljen sort po rednom broju narudžbe kupaca 
 •  Dokumenti: Ispravljeno da se na stavci proizvoda radnog naloga može napraviti izmjena
 •  Dokumenti: Omogućeno označavanje dokumenata koji su poslani kao e-račun
 •  Dokumenti: Na tabelu RNI dodane kolone nabavna vrijednost proizvoda, ulazna vrijednost usluge i planska razlika
 •  Dokumenti: Na tabeli RNU kolona Iznos prebačena u zadnju kolonu, a u nabavnu vrijednost proizvoda dodana i usluga
 •  Dokumenti: Višestruko označavanje dokumenata nadograđeno označavanjem po statusima e-računa
 •  Dokumenti: Ispravljeno da označavanje svih stavki radi na prvi, a ne na drugi klik na Ctrl+A
 •  Dokumenti: Povećan picture za ispis naziva artikla na radnom nalogu servisa vozila
 •  FAP: Dodan novi izvještaj koji prikazuje plan po mjesecima
 •  Financijsko: Ispravljen ispis bilance na stranom jeziku
 •  Intrastat: Nadograđen eksport da preskače i logira šifre čija je vrijednost manja od 1 kn
 •  Izvještaji: Na informacije o izvještaju dodana informacija o verziji 4D Wand-a
 •  Izvještaji: Ispravljen izračun deviznih cijena za rekapitulaciju poreza u devizi
 •  PDV: Postavljen sort dokumenata u poreznim knjigama da ide po datumu dokumenta
 •  PDV: Ispravljen izračun rednog broja prilikom eksporta ZP obrasca
 •  PDV: Napravljeno da se račun za predujam artikla po PPOM uvrsti u knjigu PDV-MI
 •  PDV: Ispravljen eksport PDV-K da akumulira sve obračune PDV-a u godini
 •  PDV: Na obrascu PDV i PDV-K izmjenjen naziv pozicije I.5
 •  PDV: Ispravljen eksport PDV-K da uzima u obzir sve odobrene obračune poreza
 •  Plaće: Na tabeli zaposlenja omogućen upis faktora radnog staža većeg od 1,00
 •  Plaće: Na obustavama dodano polje za upis šifre vrste primanja
 •  Plaće: Na kreditima dodano polje za upis šifre vrste primanja
 •  Plaće: Omogućen eksport virmana s dodanim poljima šifara vrsti primanja na obustavama i kreditima
 •  POS: Na 4D POS kasi ispravljeno pražnjenje polja totala ukoliko se uključi pregled kontrolne liste nefiskaliziranih računa
 •  Putni nalozi: Razdvojena prava pristupa putnih naloga i loko vožnje
 •  Putni nalozi: Onemogućeni lookupi na formi putnog naloga ukoliko je putni nalog odobren
 •  Putni nalozi: Onemogućeni lookupi na formi loko vožnje ukoliko je loko vožnja odobrena
 •  Putni nalozi: Dorađena provjera prilikom brisanja putnog naloga 
 •  Putni nalozi: Ispravljeno popunjavanja iznos na blagajničkoj temeljnici prilikom knjiženja putnog naloga
 •  Virmani: Popravljeno da se prilikom ručnog unosa virmana ispravno popunjavaju podaci na potvrdi
 •  WEB: U koloni MP cijena se nakon unosa količine prikazivao iznos bez poreza
 

Na početak

 

Izmjene u verziji 14.05.13.1 (13.05.2014)

 • Generalno: Omogućeno editiranje footera izvještaja u RTF editoru
 • Generalno: Na poruku upozorenja za Microsoft Security Essensial umjesto check box-a dodana tipka za gašenje poruke
 • Generalno: U svim procedurama koje su učitavale partnera po matičnom proju zamijenjene da rade sa poljem PAR:OIB
 • Generalno: Napravljena provjera polja matičnog broja i OIB-a za komitente, osobe i radnike, te zamjena polja ukoliko su već bila promijenjena
 • Generalno: Izmijenjeno da se kroz 4D Wand ispisuje OIB partnera na mjestima gdje se ispisivalo polje matičnog broja
 • Generalno: Izmijenjeno da se kroz 4D Wand ispisuje OIB osobe na mjestima gdje se ispisivalo polje JMBG
 • Generalno: Izmijenjeno da se kroz 4D Wand ispisuje OIB radnika na mjestima gdje se ispisivalo polje JMBG
 • Generalno: Unificiran matični broj i OIB na podacima o organizacijskoj jedinici u 4D Wand-u
 • Generalno: Ispisi poreznog broja od sada rade u ovisnosti o poslovnoj godini: prije 2010. ispisuje se matični broj, a nakon 2010. se ispisuje OIB
 • Artikli: U eksport stanja skladišta u tekstualnu datoteku dodana kolona Raspoloživa količina
 • Artikli: Ispravljeno da se prilikom kopiranja artikla i sastavnica ne mijenja tip artikla (npr. proizvod ostaje proizvod)
 • Artikli: Ispravljeno da se prilikom kopiranja artikla ne može mijenjati vrsta robe
 • Artikli: U eksportu artikala u txt datoteku ispravljeno popunjavanje kolone ''Težina jedinice mjere izražena u''
 • Artikli: Omogućeno da se na označene sastavnice može dodati odabrana komponenta artikla/usluge sa zadanom količinom
 • Artikli: Omogućeno da se sa označenih sastavnica može obrisati komponenta odabranog artikla/usluge
 • Artikli: Zabranjeno dodavanje komponenti na artikle tipa Vozilo/Objekt
 • Artikli: Za korisnika razine 3 omogućeni procesi upisa minimalnih, optimalnih i maksimalnih količina
 • Autorski honorari: Prilikom kreiranja JOPPD obrasca, ukoliko je u Prilogu 3 izaslanih radnika upisana oznaka 0045 i 0046, prazni se polje 13.2 na stranici B
 • Autorski honorari: Ispravljeno popunjavanje JOPPD obrasca za oznaku 5721 priloga 3
 • Autorski honorari: Ispis obračuna naknade za označene osobe nadograđen da ispisuje Ukupni trošak u ovisnosti o vrsti honorara
 • Dokumenti: Ispravljen ispis računa za predujam sa stavkama da ispisuje napomenu dokumenta i polja za potpise
 • Dokumenti: Dodana mogućnost izbora načina sortiranja stavki na ispisu računa za predujam sa stavkama
 • Dokumenti: Dodan novi izvještaj Lista nefakturiranih povrata od kupca na tabelu povrata
 • Dokumenti: Omogućeno da se kreiranjem otpremnice iz naloga za slaganje bez roditelja zadrži valuta s naloga za slaganje
 • Dokumenti: Onemogućeno slanje e-računa ukoliko je u MS Word-u ostao otvoren maloprije ispisani dokument
 • Dokumenti: Dodan ispis zemlje podrijetla na Račun u izabranoj valuti i kunama s carinskim tarifama i težinama
 • Dokumenti: Dodano pražnjenje datuma izvršenja prilikom kreiranja radnog naloga servisa iz ponude ili narudžbe od kupca
 • Dokumenti: Ispravljeno kreiranje otpremnice iz ulazne narudžbe u mrežnom radu
 • Dokumenti: Ispravljena kontrola prilikom rezerviranja fakture, kako ne bi mogla nastati stavka bez nabavne cijene
 • Dokumenti: Ispravljeno rezerviranje količine prilikom otkazivanja stavki ULN-a
 • Dokumenti: Sređeno učitavanje zadnje nabavne cijene u radu s tranzitnim skladištem
 • Dokumenti: Na tabelu za izbor vezanih stavki omogućen maximize i pamćenje širina kolona
 • Dokumenti: Označavanje dokumenata nadograđeno označavanjem dokumenata po vrsti primanja e-računa
 • Dokumenti: Dodana mogučnost da se za poluproizvode ne uzimaju u obzir njihove komponente na Proračunu potrebnih količina po radnim nalozima
 • Dokumenti: Omogućen izbor datuma za kvalificiranje stavki održavanja prilikom višestrukog fakturiranja
 • Dokumenti: Proces importa SPS-a više ne zahtjeva praznu datoteku stavki (STA-...) za import
 • Dokumenti: Dorađena poruka ukoliko nije moguće kreirati radni nalog sastavnice iz narudžbe od kupca kada se radi o planskim cijenama usluga
 • Dokumenti: Omogućeno da se sa stavke primke tuđe neispravne robe, prilikom kreiranja radnog naloga servisa, nudi datum radnog naloga
 • Dokumenti: Napravljen novi ispis pretponude za dokument s robom po posebnom postupku oporezivanja marže
 • Dokumenti: Napravljen novi ispis ponude za dokument s robom po posebnom postupku oporezivanja marže
 • Dokumenti: Napravljen novi ispis otpremnice za dokument s robom po posebnom postupku oporezivanja marže
 • Dokumenti: Napravljen novi ispis računa za predujam za dokument s robom po posebnom postupku oporezivanja marže
 • Dokumenti: Napravljen novi ispis računa za dokument s robom po posebnom postupku oporezivanja marže, koji u stablu ima storno predujma
 • Dokumenti: Napravljen novi ispis radnog naloga u odabranoj valuti
 • Dokumenti: Napravljen novi ispis ponude po radnom nalogu u odabranoj valuti
 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom odobravanja otpremnice u mrežnom radu ne kreira radni nalog sa proizvodom kojeg unos drugi korisnik
 • Dokumenti: Ispravljeno rezerviranje količine nad narudžbama kupaca prilikom odobravanja dok drugi korisnik vrši neku obradu
 • Dokumenti: Omogućeno automatsko zatvaranje predujmova preko rodbinske veze u stablu
 • Dnevnici: Ispravljen prikaz telefonskog broja komitenta da na hot poljima prikazuje brojeve po korisnički određenom redoslijedu
 • FAP: Dodan novi S-PR-RAS-NPF obrazac
 • FAP: Dodan novi TI-POD obrazac
 • Financijsko: U knjizi primitaka i izdataka dodan novi izvještaj s kumulativnim podacima za primitke i izdatke
 • Objekti: Na ispisu liste objekata omogućeno filtriranje po grupi komitenata
 • Partneri: Izmijenjeno da se tabela komitenata pretražuje po polju PAR:OIB za kriterij Porezni broj
 • Partneri: Izmijenjeno da se izborna tabela komitenata pretražuje po polju PAR:OIB za kriterij Porezni broj
 • PDV: Na tabeli računa u obračunu PDV-a, u kolonu pretporez uključena i tarifa 13%
 • PDV: Na tabeli računa u obračunu PDV-a, ispravljen prikaz kolona porez i pretporez za načine obračuna 5,6,7,8 i 9
 • PDV: Dodan novi način obračuna PDV-a Oslobođeno – izvoz (roba i usluga)
 • Plaće: Omogućena izrada obračuna sa ispravkom plaće
 • POS: Ispravljeno da se prilikom prekida importa STK ne zatvara datoteka strukture poduzeća
 • Putni nalozi: Ispravljen prikaz tečaja na formi ostalih troškova putnih naloga
 • Putni nalozi: Izmijenjeno da se promjenom datuma obračuna putnog naloga ne mijenja datum JOPPD-a po putnom nalogu
 • Putni nalozi: Izmijenjeno da se promjenom datuma loko vožnje ne mijenja datum JOPPD-a po loko vožnji
 • Putni nalozi: Ispravljeno da se na vrsti troška može izabrati JOPPD prilog 4 oznake -1
 • Putni nalozi: Na listi putnih naloga po datumu ispravljen total kolone Sati
 • Putni nalozi: Na listi putnih naloga po datumu obračuna ispravljen total kolone Sati
 • Rabatna politika: Napravljen proces brisanja dupliranih stavki rabatne politike
 • WEB: Ispravljeno eksportiranje atributa 4 u eksportu podataka za 4D Wand Internet katalog
 • WEB: Omogućeno da se na u podacima o artiklu 4D Wand Internet kataloga vidi naziv proizvođača
 • WEB: Omogućeno da slanje i učitavanje kataloga na web može trajati i duže od 30 sekundi
 • WEB: Napravljena optimizacija eksporta rabatne politike po robama i partnerima
 • WEB: Na 4D Wand Internet katalogu omogućen rad s rabatnom politikom po proizvođačima

Na početak

 

Izmjene u verziji 14.04.08.1 (08.04.2014)

 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za grad Pakrac koja vrijedi od 01.04.2014
 • Generalno: Na formi skladišta dodana opcija da se skladište vodi bez obračuna ulazne trošarine (trošarinsko skladište)
 • Generalno: Omogućena prijava poruke da postoji nova verzija prilikom ulaska u 4D Wand 
 • Generalno: Ažuriranje korisnika nadograđeno logiranjem unosa i izmjena
 • Generalno: Zabranjena izmjena parametra tranzitnog skladišta na formi skladišta
 • Generalno: Omogućen ispis dvostrukih navodnika ('') u obrasce (PDV, PDV-K, ID...)
 • Generalno: Ispravljen prikaz dimenzija na glupi poslovnih prostora strukture poduzeća
 • Generalno: Novi 4D Fresh
 • Adresar: Izmijenjeno da se naljepnice ispisuju za selektiranog komitenta ukoliko nema označenih komitenata
 • Adresar: Izmijenjeno da se naljepnice ispisuju za selektiranu osobu ukoliko nema označenih osoba
 • Artikli: Na donju tabelu artikala dodan tab Dodatne šifre
 • Artikli: Omogućeno setiranje i prilagođavanje strukture eksportne datoteke za eksporte artikala
 • Artikli: Izdvojeni eksporti i importi svih podataka o artiklima u poseban meni
 • Artikli: Ispravljen export napomene artikla prilikom exporta artikala u XML
 • Artikli: Na tabeli artikala omogućeni pozivi procesa za manipuliranje minimalnih, optimalnih i maksimalnih količina
 • Artikli: Proces kopiranja izračunatih količina u optimalnu količinu planske kalkulacije nadograđen logiranjem
 • Artikli: Proces upisivanja minimalnih, maksimalnih i optimalnih količina na označene artikle po aktivnom skladištu nadograđen logiranjem
 • Artikli: Upis i izmjena minimalnih, maksimalnih i optimalnih količina u planskoj kalkulaciji nadograđen logiranjem
 • Artikli: Ispravljeno da se na planskoj kalkulaciji, nakon ispisa izvještaja koji imaju omogućen izbor skladišta, vrati skladište s kojim se radilo prije ispisa
 • Artikli: Ispravljeno da se s tabele artikala, nakon ispisa izvještaja koji imaju omogućen izbor skladišta, vrati skladište s kojim se radilo prije ispisa
 • Artikli: Ispravljeni tekstualni opisi kolona prilikom eksporta svih podataka o artiklima u tekst datoteku
 • Artikli: Ispravljene postavke importa svih podataka o artiklima iz tekst datoteke
 • Artikli: Onemogućena izmjena vrste robe (roba, usluga, proizvod, objekt vozilo)
 • Artikli: Proces vezivanja iste slike na više označenih artikala nadograđen sa logiranjem
 • Autorski honorari: Obrazac Potvrda o isplaćenom primitku nadograđen točkom nakon godine u naslovu izvještaja
 • Autorski honorar: Dodana mogućnost isključivanja/uključivanja opcije isplata autorskih honorara
 • Dokumenti: Omogućen unos primke na koju se ne obračunava ulazna trošarina na trošarinskom skladištu
 • Dokumenti: Omogućeno izdavanje robe putem Otpremnice i Razduženja skladišta sa trošarinskog skladišta
 • Dokumenti: Omogućen filter po datumskom rasponu na pretraživanje i izvještaj iz pretraživanja serijskih brojeva
 • Dokumenti: Omogućen ispis stavki ponude s koje je kreiran predujam na samom predujmu.
 • Dokumenti: Ubrzano otvaranje tabele dokumenata sa diska za jedan dokument ukoliko za odabranog komitenta ima više dokumenata
 • Dokumenti: Ispravljeno kreiranje računa za predujam koji ima vozilo da ispravno tretira trošarinu za vozilo
 • Dokumenti: Dodan izvještaj Račun za izvoz sa carinskom tarifom i težinom
 • Dokumenti: Omogućen rad modula servisa po svim tipovima skladišta
 • Dokumenti: Dorađena provjera ostatka vrijednosti vlastite robe kod sumiranja povrata dobavljaču s izmijenjenom nabavnom cijenom
 • Dokumenti: Omogućen import specifikacije sredstava plaćanja iz TXT datoteke
 • Dokumenti: Na ispis strukture poduzeća dodana informaciju o dokumentima povrata poreza s POS-a
 • Dokumenti: Omogućen odabir objekata na stavkama PRM-a
 • Dokumenti: Omogućeno odobravanje PRM-a koji sadrži objekt
 • Dokumenti: Na ponudama, pretponudama i narudžbama omogućen unos proizvoljne količine objekata i vozila
 • Dokumenti: Omogućeno da se iz cjenika u rabatnu politiku mogu kopirati označene stavke
 • Dokumenti: Proces kopiranja stavki iz cjenika u rabatnu politiku nadograđen logiranjem
 • Dokumenti: Proces importa na cjenicima (CTRL+V) nadograđen prekidom procesa ukoliko je količina koja se želi importirati različita od 1
 • Dokumenti: Na preračunu potrebnih komponenti na radnim nalozima dodane kolone naručenih količina i rezerviranih količina
 • Dokumenti: Na izvještaj Proračun količine komponenti i moguće količine proizvoda dodane kolone naručenih količina i rezerviranih količina
 • Dokumenti: Napravljen novi izvještaj Ispis narudžbe kupca s preostalom količinom sa narudžbe od kupca
 • Dokumenti: Napravljen novi izvještaj Ispis narudžbe kupca s opisom artikla s preostalom količinom sa narudžbe od kupca
 • Dokumenti: Ispravljeno da se za serijske brojeve radnog naloga ispravno popunjava datum dokumenta
 • Dokumenti: Ubrzano upisivanje dimenzija i mjesta troška na dokumente
 • Dokumenti: Ispravljeno da se može odobriti prijenosnica koja sadrži stavke objekta
 • Financijsko: Omogućeno pamćenje zadnjeg odabranog sorta izvještaja na ispisu Otvorene stavke za konto
 • Financijsko: Ispravljeno da se prilikom zatvaranja klasa 4 i 7 ne prijavljuje greška da transakcija nije aktivna
 • Financijsko: Ispravljeno da automatsko knjiženje ne zadržava podatke o kreiranju i izmjeni s prethodnog dnevnika
 • Financijsko: Novi RRIF-ov kontni plan
 • Financijsko: Šabloni za automatsko knjiženje nadograđeni sa opisom broj izlaznog računa/fiskalni broj/drugi red napomene
 • Financijsko: Šabloni za automatsko knjiženje nadograđeni sa opisom broj izlaznog računa/fiskalni broj/treći red napomene
 • Financijsko: Na šablonima za automatsko knjiženje omogućen izbor dinamičkog izraza
 • Financijsko: Na šablonima za automatsko knjiženje omogućen upis polja dimenzija
 • Financijsko: Na šablonima za automatsko knjiženje omogućen filter po dinamičkom izrazu
 • Financijsko: Na šablonima za automatsko knjiženje dodan referentni integritet prema registru dinamičkih izraza
 • Intrastat: Na tabeli ZIS-ova spravljen prikaz srednjeg mjesečnog tečaja u hot poljima
 • Izvještaji: Dodan izvještaj stanja skladišta (trenutno i na dan) koji prikazuje stanje robe koja je na skladištu, ali i koja je vani preko reversa i komisije.
 • Izvještaji: Ispravljeno da se izvještaji Lista dokumenata ispisuju i ukoliko se netko nalazi na kartici skladišta prazne tabele dokumenata
 • Izvještaji: Ispravljen ispis stanja skladišta izračunat po datumskom rasponu sa reversima i komisijom da uzima u obzir i povrate reversa i komisije
 • Izvještaji: Na ispisima za Konzum kolona iznosa rabata zamijenjena je prikazom neto cijene nakon rabata
 • Kamate: Način obračuna PDV-a Prolazna stavka (zakašnjela plaćanja) postavljen kao osnovni na kamatama
 • Kamate: Na unosima stavki kamata direktna metoda postavljena kao osnovna metoda obračuna
 • Objekti: Sa tabele objekata omogućen ispis naljepnica
 • Partneri: Omogućeno setiranje i prilagođavanje strukture eksportne datoteke za eksporte partnera
 • Partneri: Izdvojeni eksporti i importi svih podataka o komitentima u poseban meni
 • PDV: Omogućeni novi neoporezivi načini obračuna PDV-a koji se ne razvrstavaju po tarifama
 • PDV: Napravljena provjera poreznih knjiga u 2013. godini
 • PDV: Ispravljena provjera PDV knjige da ne kontrolira dokumente prethodnih godina
 • PDV: Obrazac PDV ZP nadograđen da ne iskazuje redak ukoliko su svi iznosi tog retka jednaki 0
 • Plaće: Zbog nove uredbe o popunjavanju virmana za plaću, naknade se više ne ispisuju u istom redu kao i plaća, kako se ne bi povećao broj virmana
 • Plaće: Ako je period obračuna cijela godina, više se ne prikazuju radnici koji su prestali raditi u kalendarskom mjesecu obračuna
 • Plaće: Na vrstama plaćanja omogućen izbor opravdanih i neopravdanih izostanaka na AOP-ima za analitičku karticu
 • Plaće: Ispis kartice za analitičku evidenciju nadograđen da radi s novim AOP-ima
 • Plaće: Ispravljeno sortiranje JOPPD obrasca u specifičnim slučajevima
 • Plaće: Omogućeno kreiranje JOPPD obrasca za slučaj istovremene isplate zaostale i redovne plaće
 • Plaće: Ispravljeno da se oznaka JOPPD obrasca izračuna sa vodećim nulama u broju dana kod unosa novog obračuna
 • Plaće: U parametrima organizacijske jedinice na kartici Ispisi 2 ispravljen naziv check box-a
 • Plaće: Proces punjenja stavki obračuna plaća iz putnih naloga nadograđen da po default-u upisuje u prilog 4 šifru -1
 • Plaće: Proces punjenja stavki obračuna plaća iz loko vožnje nadograđen da po default-u upisuje u prilog 4 šifru -1
 • Plaće: Ispravljen eksport IP obrasca da ne mijenja delimiter u podacima sa praznim znakom (spaceom)
 • Plaće: Omogućeno premještanje tagiranih radnika s obračunom plaće iz jednog obračuna u drugi (novi) obračun
 • Plaće: Na JOPPD obrascu ispravljen iznos za isplatu, u kojeg se neispravno sumirao iznos naknade
 • POS: Omogućeno uključivanje slanja i preuzimanja offline POS podataka u centralu
 • Putni nalozi: Baza putnih naloga nadograđena poljima potrebnim za JOPPD obrazac
 • Putni nalozi: Baza stavki obračuna putnih naloga nadograđena poljima potrebnim za JOPPD obrazac
 • Putni nalozi: Baza loko vožnji nadograđena poljima potrebnim za JOPPD obrazac
 • Putni nalozi: Baza stavki loko vožnji nadograđena poljima potrebnim za JOPPD obrazac
 • Putni nalozi: Napravljena konverzija baza putnih naloga
 • Putni nalozi: Na formi vrste troška omogućen odabir priloga 4 JOPPD obrasca i oznake načina isplate JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Na tabeli vrste troška dodan prikaz priloga 4 JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Na formi putnih naloga omogućen unos priloga 2, priloga 3, datuma, oznake vrste i oznake načina isplate za JOPPD obrazac
 • Putni nalozi: Na formi obračuna dnevnica omogućen unos priloga 4 i oznake načina isplate JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Na formi putnih relacija omogućen unos priloga 4 i oznake načina isplate JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Na formi putnih troškova omogućen unos priloga 4 i oznake načina isplate JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Na formi loko vožnje omogućen unos priloga 2, priloga 3, datuma, oznake vrste i oznake načina isplate za JOPPD obrazac
 • Putni nalozi: Na tabelu putnih naloga dodana polja JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Na tabelu loko vožnje dodana polja JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Na tabelu stavki obračuna putnih naloga dodana polja JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Na tabelu stavki obračuna loko vožnji dodana polja JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: U parametrima omogućen odabir default-nog načina isplate JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Omogućen proces popunjavanja JOPPD polja na tabeli putnih naloga i loko vožnji
 • Putni nalozi: Dodan ispis liste putnih naloga po datumu obračuna
 • Putni nalozi: Dodan ispis liste putnih naloga po datumu JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Dodani putni nalozi i loko vožnje u ispis i export JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Ispravljeno sortiranje loko vožnji po kartici radni Radnici
 • Putni nalozi: Zabranjen eksport JOPPD obrasca ukoliko na radniku nije odabrana porezna uprava
 • Virmani: Omogućeno da polje IZDOK više nije obavezno za unos
 • Virmani: Ispravljeno da se prvim kreiranjem virmana u novootvorenoj firmi ne javlja poruka o duplom ključu
 • WEB: Nadograđen ulazak u Internet katalog sa prijavom poruke da postoji nova verzija internet kataloga koju treba osvježiti na Web-u

Na početak

 

Izmjene u verziji 14.03.04.1 (04.03.2014)

 • Generalno: Eksporti podataka u .csv nadograđeni tako da se delimiter upisan u podacima zamijeni razmakom (spaceom)
 • Generalno: Novi kontni plan RIF-a za neprofitne organizacije
 • Generalno: 4D Man sinkroniziran s izmjenama u bazi artikala
 • Generalno: Uveden flat atribut na sve ikone toolbarova
 • Generalno: Prošireno polje kataloških brojeva sa 20 na 30 znakova
 • Generalno: Napravljena konverzija baze roba na novu strukturu datoteke
 • Generalno: Proširen prikaz kolone kataloškog broja na tabelama sa 20 na 30 znakova
 • Generalno: Proširen prikaz kolone kataloškog broja na reportima sa 20 na 30 znakova
 • Generalno: Proširen prikaz kolone kataloškog broja na hot poljima sa 20 na 30 znakova
 • Generalno: Prošireno polje kataloškog broja na formama sa 20 na 30 znakova
 • Adresar: Ispravljeno da se prilikom kopiranja komitenta isprazne polja Mijenjao i Datum izmjene
 • Artikli: Ispravljeno da import svih artikala iz tekst datoteke obrađuje i polje IntraStat države
 • Artikli: Usklađen eksport/import svih artikala s novom strukturom baze Robe
 • Artikli: Usklađeni generički eksporti/importi roba s novom strukturom baze Robe
 • Autorski honorari: Dodana nova vrsta honorara - Poduzetnička plaća
 • Autorski honorari: Dodan tab za vrstu honorara - Poduzetnička plaća na tabeli vrste honorara
 • Autorski honorari: Dodan tab za vrstu honorara - Poduzetnička plaća na tabeli stopa doprinosa i poreza
 • Autorski honorari: Dodani doprinosi za vrstu honorara - Poduzetnička plaća, te pripadajući pozivi na broj i uplatni računi
 • Autorski honorari: Usklađena forma za unos nove vrste honorara - Poduzetnička plaća
 • Autorski honorari: Usklađena forma stavke obračuna honorara s novom vrstom honorara - Poduzetnička plaća
 • Autorski honorari: Popunjavanje JOPPD obrasca za detaširane radnike nadograđeno da se polje B.16.2 ne popunjava ukoliko je polje B.16.1 jednako 0
 • Autorski honorari: Na vrsti honorara Stručno osposobljavanje omogućen unos doprinosa za zapošljavanje i posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 • Carinsko: Na izvještaju Carinska primka na carinskom skladištu tipa D izbačen prikaz zavisnog troška nakon carine koji ne ulazi niti u carinsku niti u poreznu osnovicu
 • Carinsko: Na izvještaju Knjigovodstveni zapis izbačen prikaz zavisnog troška nakon carine koji ne ulazi niti u carinsku niti u poreznu osnovicu
 • Carinsko: Na stavkama primke carinskog skladišta tipa D razdvojeni zavisni troškovi
 • Carinsko: Na stavkama knjigovodstvenog zapisa na carinskom skladištu tipa D razdvojeni zavisni troškovi
 • Carinsko: Na zavisnim troškovima dodana kolona sa oznakom troška koji ne ulazi u osnovicu poreza
 • Carinsko: Ispravljen prikaz kolone iznosa poreza (PDV) na knjigovodstvenom zapisu
 • Carinsko: Napravljena provjera iznosa na KZP-u
 • Carinsko: Ispravljeno punjenje deviznog iznosa otkupa na KZP-u
 • Carinsko: Na izvještaju Izvod iz knjigovodstvenog zapisa s brojevima uvjerenja napravljena korekcija zavisnih troškova i poreznih osnovica
 • Dokumenti: Prilikom odobravanja povrata reversa dodana provjera da li je objekt/vozilo izdano kupcu koji ih vraća
 • Dokumenti: Prilikom odobravanja povrata komisije dodana provjera da li je objekat/vozilo izdano koji ih vraća
 • Dokumenti: Ispravljeno da se nakon ispisa označenih dokumenata iz tabele stavki ne izgubi redak s totalom
 • Dokumenti: Ispravljeno da se može razodobriti otpremnica od koje su nastali automatska prijenosnica i automatski radni nalog
 • Dokumenti: Nadograđen import dokumenata da nakon importa skoči na zadnji dokument u nizu
 • Dokumenti: Razdvojeni parametri defaultnih direktorija za eksport e-računa i za eksport UBL dokumenata
 • Dokumenti: Ispravljeno kopiranje dokumenata u slijedeću gosdinu nakon prijenosa početnog stanja
 • Dokumenti: Omogućen unos napomene na IFD
 • Dokumenti: Na procesu kreiranja ponude iz održavanja omogućena sinkronizacija cijena s planskim cjenikom
 • Dokumenti: Ispravljeno punjenje neto deviznog iznosa na izlaznim računima koji se unose ručno
 • Dokumenti: Na tabeli statusa e-računa izmijenjen sort tabele
 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom odobravanja povrata poreza importiranog s POS-a ne prepisuju rabati s dnevnog prometa
 • Dokumenti: Ispravljeno da se upisom plaćenog iznosa na povrat poreza importiranog s POS-a ne preračunavaju drugi iznosi
 • Dokumetni: Dorađen ispis rekapitulacije prometa po sredstvima plaćanja
 • Dokumenti: Napravljen JSON parser za slanje e-računa
 • Dokumenti: Ispravljen ispis tagiranih dokumenata iz stavki dokumenata
 • Dokumenti: Ukoliko se briše faktura nastala fakturiranjem povrata dobavljaču, ispravljeno da se na povrat dobavljača upiše ispravan radni status
 • Dokumenti: Ispravljeno da se na stavci radnog naloga ne otvara polje za upis nabavne cijene ukoliko je na dokumentu uključena opcija 4. Intervencija
 • Dokumenti: Ispravljeno da se unosom usluge u stavke dokumenta ispravno prepišu rabati s dokumenta
 • Dokumenti: Dodana novi način ispisa računa bez novih redaka na pozicijama na kojima se ispisivala oznaka R-1
 • Dokumenti: Izvještaj prometa artikala po izdatnicama i povratima na komisiju nadograđeni kolonama vlastite i komisijske robe
 • Dokumenti: Proces popunjavanja povrata neispravne robe iz primki tuđe robe nadograđen da povrat puni samo primkama tuđe robe koje u stablu imaju vezan radni nalog kontrole
 • Dokumenti: Procesi popunjavanja povrata neispravne robe iz primkki tuđe robe nadograđen da povrat puni samo ulaznim dokumentima koji u stablu imaju vezan radni nalog kontrole
 • Dokumenti: Ispravljeno da zamjena delimitera razmakom ne radi zamjenu na eksportu knjige popisa kojem je delimiter razmak (Space)
 • Dokumenti: Na ispise izdavanja na komisiju dodan prikaz broja narudžbe
 • Dokumenti: Ukoliko je uključen parametar 'Unos orginalnog broja fiskalnog računa' dodano da se na izlaznim računima kolona 'Imp' popuni oznakom 'X'
 • Dokumenti: Na izlaznim računima dodan novi način obračuna PDV-a 'Oporezivo porezni obveznici - Tuzemni prijenos porezne obveze'
 • Dokumenti: Na knjigama izlaznih računa dodano popunjavanje kolona u ovisnosti o novom načinu obračuna PDV-a
 • FAP: Novi obrazac GFI-POD za 2013. godinu
 • FAP: Ažuriran izvještaj PD obrasca
 • Financijsko: Novi TEB-ov kontni plan za poduzetnike
 • Financijsko: Novi RRIF-ov kontni plan
 • Financijsko: Vraćeno kopiranje broja fax-a u memoriju prilikom ispisa IOS-a, opomene, opomene pred tužbu
 • Financijsko: Tabela Preuzimanje bankovnih izvoda nadograđena maximize-om i snimanjem formata kolona
 • Financijsko: Tabela Preuzimanje bankovnih izvoda do 06.2012. nadograđena maximize-om i snimanjem formata kolona
 • Intrastat: Ugrađeno zbrajanje istovrstnih stavki po uputama za izvještajne jedinice od siječnja 2014
 • Intrastat: Ispravljeno brojanje ukupnog broja stavki na obrascu Intrastat
 • Intrastat: Nadograđena mogućnost kreiranja Intrastat izvještaja i za povrate robe
 • Izvještaji: Prilikom ispisa pojedinačnih dokumenata dodan dinamički izračun omjera dimenzija logo-a
 • Objekti: Na tabeli objekata ispravljen prikaz serijskih brojeva
 • PDV: Ispravljeno popunjavanje pozicije II.13. da ne duplira iznos za način obračuna Naknadno oslobođenje PDV-a
 • PDV: Ispravljen eksport PDV-ZP obrasca da ispravno eksportira poziciju Ispostava
 • PDV: Ispravljen eksport PDV-S obrasca da ispravno eksportira poziciju Ispostava
 • PDV: Ispravljeno da se pozicija I.1. PDV obrasca do 07.2013 uzima u poziciju I.10 obrasca PDV-K za 2013. godinu
 • PDV: Proširena polja baze PDV-a sa decimal(11,2) na decimal(15,2) kako bi se mogli ispravno popunjavati iznosi preko jedne milijarde
 • PDV: Napravljena konverzija baze PDV-a na novu strukturu
 • PDV: Proširen prikaz iznosa na tabeli, formi i hot poljima da može prikazati iznos preko jedne milijarde
 • PDV: Proširen prikaz iznosa na eksportima i ispisima PDV obrasca da može eksportirati i ispisati iznos preko jedne milijarde
 • PDV: Nadograđeno popunjavanje PDV-a da radi s načinom obračuna PDV-a 'Oporezivo porezni obveznici - Tuzemni prijenos porezne obveze' na izlaznim računima 
 • PDV: Nadograđeno popunjavanje PDV-a da radi u ovisnosti o završnom datumu obračuna PDV-a
 • Plaće: Ispravljen export ID-1 obrasca da ispravno radi za slučaj kada nema poreza
 • Plaće: Popunjavanje obrasca JOPPD usklađen s novim poljem VI.4.3 - Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje prema poduzetničkoj plaći
 • Plaće: Ispis obrasca JOPPD usklađen s novim poljem VI.4.3 - Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje prema poduzetničkoj plaći
 • Plaće: Eksport obrasca JOPPD usklađen s novim poljem VI.4.3 - Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje prema poduzetničkoj plaći
 • POS: Napravljeni novi izvještaji za WordPad na kojima se iskazuje postotak rabata po stavkama
 • POS: Napravljena dodatna provjera greške u sistemu prilikom snimanja računa na disk
 • WEB: Procedura importa narudžbi sa internet kataloga nadograđena logovima

Na početak

 

Izmjene u verziji 14.02.05.1 (05.02.2014.)

 • Generalno: Napomene nadograđene provjerama multi user rada
 • Generalno: Izmijenjena šifra općine Breznica iz 0151 u 0036
 • Generalno: Izmijenjena šifra općine Breznički hum iz 0036 u 0151
 • Generalno: Dodana porezna uprava Donji Martijanec
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za grad Daruvar koja vrijedi od 18.01.2014
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 9% za grad Pazin koja vrijedi od 01.02.2014
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 8% za općinu Perušić koja vrijedi od 01.02.2014
 • Generalno: Vraćena oznaka R-2 na izlazne račune
 • Generalno: Na formi organizacijske jedinice prošireno polje Kontakt e-mail sa 40 na 80 znakova u Podacima za izvještaje
 • Generalno: Na formi organizacijske jedinice omogućen upis šifre porezne uprave
 • Adresar: Zabranjeno spajanje partnera ukoliko je na partneru uključeno slanje e-računa
 • Artikli: Na napomenama dodana kontrola s upozorenjem da je napomena mijenjana os strane drugog korisnika u višekorisničkom radu
 • Autorski honorar: Omogućeno da se unosom osnovice za doprinose za vrstu honorara 'Izaslani radnici' vrši izračun primitka
 • Autorski honorar: Na tabeli Lista obračuna autorskih honorara nadograđena mogućnosti maximize-a
 • Autorski honorar: Unos vrste honorara nadograđen mogućnošću upisa šifre osobnih primanja
 • Autorski honorar: Export univerzalne specifikacije za banku nadograđen da za vrstu honorara uzima šifru osobnih primanja sa registara naknade
 • Carinsko: Ispravljen prijenos zavisnih troškova nakon carine u sljedeću godinu
 • Carinsko: Omogućen unos zavisnog troška koji ne ulazi u poreznu osnovicu
 • Dokumenti: Izvještaj 'Radni nalog 1' nadograđen prikazom serijskog broja objekta i utrošenog materijala
 • Dokumenti: Dodano da se registar vezanih i skeniranih dokumenata popuni defaultnim podacima za spremanje e-računa
 • Dokumenti: U registar vrsta vezanih i skeniranih dokumenata dodane vrste dokumenta IFA i UFA
 • Dokumenti: Prilikom slanja e-računa dodana provjera da li je na osobama odabrane tvrtke izabrana opcija za slanje e-računa
 • Dokumenti: Dodano da se izmjenom partnera na računu koji je poslan elektronskim putem promjeni i naziv datoteke vezane na dokument, te lokacija datoteke e-računa
 • Dokumenti: Zabranjeno fakturiranje otpremnice u 4D Wand-u koja je importirana iz POS-a
 • Dokumenti: Zabranjena neoporeziva otprema vozila s maloprodajnog skladišta ukoliko imaju upisanu posebnu naknadu
 • Dokumenti: Dodana prava pristupa na pozive izbornika e-računa
 • Dokumenti: Ukinut prikaz progress bara za ispis izvještaja prilikom slanja e-računa
 • Dokumenti: Na progress bar slanja e-računa dodana informacija o računu koji se šalje
 • Dokumenti: Dodano da ako na skladištu nije odabran komitent, da se korisničko ime i lozinka za e-račune učita sa partnera odabranog na organizacijskoj jedinici
 • Dokumenti: Dodano da se ako na komitentu koji je odabran na skladištu, a nema upisano korisničko ime i lozinku za e-račune, učita sa partnera odabranog na organizacijskoj jedinici
 • Dokumenti: Provjera statusa e-računa nadograđena da uvijek počinje minutu manje od zadnjeg učitavanja
 • Dokumenti: Isključeno brisanje datoteke na procesu kreiranja primke od UFA-e primljene kao e-račun
 • Dokumenti: Dodano da se izmjenom broja na računu koji je poslan elektronskim putem promjeni i naziv datoteke vezane na dokument
 • Dokumenti: Na dokumente UFA-e dodana kolona 'A', oznaka da je faktura nastala importom e-računa
 • Dokumenti: Ispravljen proces kopiranja dokumenta u sljedeću godinu da ispravno popunjava datume za klase dokumenata RAD i RNL
 • Dokumenti: Ispravljeno da se devizna cijena stavke usluge ponovno izračuna ukoliko je nešto mijenjano na samoj stavci
 • Dokumenti: Ispravljeno da se odabirom objekta na radnom nalogu servisa na ESC ne odabere krivi objekt
 • Dokumenti: Korisnicima razine 3 omogućen ispis Roba izdana na komisiju - nevraćena - količine
 • Dokumenti: Korisnicima razine 3 omogućen ispis Stanje komisijskih izdatnica po prodajnim cijenama
 • Dokumenti: Korisnicima razine 3 omogućen ispis Roba izdana ne reverse - nevraćena - količine
 • Dokumenti: Korisnicima razine 3 omogućen ispis Roba izdana na reverse - nevraćena - istekao rok - količine
 • Dokumenti: Na neoporezivim dokumentima koji se sastoje od oporezivih stavki (25%,13%,5%) i neoporezive stavke dodano da se iznos neoporezivih stavki sumira posebno
 • Dokumenti: Onemogućen ispis Knjižno odobrenje po povratu sa tabele Povrata od kupca
 • Dokumenti: Omogućeno odobravanje rabata u iznosu na cijeli dokument u maloprodaji
 • Dokumenti: Nadograđeno višestruko fakturiranje održavanja sinkronizacijom s planskim cijenama
 • Dokumenti: Nadograđeno fakturiranje održavanja sinkronizacijom s planskim cijenama
 • Dokumenti: Ispravljen import PRM-a da ispravno importira serijske brojeve s POS-a
 • Financijsko: Nadograđeni eksporti u excel sa Pretraživanja bazi stavki u financijskom knjigovodstvu
 • Financijsko: Na izvještaju Ispis dospjelih stavki s kašnjenjem po uplatama ispravljeno generiranje praznih space-ova u koloni Pros.kašnjenjav
 • Financijsko: Tabela Strukture IOS-a nadograđena mogućnosšću maximize-a
 • Financijsko: Tabela Strukture IOS-a nadograđena pamćenjem širina kolona
 • IntraStat: Generiranje .xml datoteke za Intrastat nadograđeno da se prilikom kreiranja izvještaja svi znaci koji nisu '0'-'9', 'A'-'Ž', 'a'-'ž', '+', '-', '.' i ',' zamijene prazninom
 • PDV: Na ispisu stavki ulaznih faktura spojene kolone od 0% i povratne naknade i dodana kolona ukupno
 • PDV: Ispis poreznih knjiga nadograđen da za dokumente koji sadrže neoporezivu stavku i oporezivu stavku u kolonu 16 ispisuje ukupan iznos neoporezivih stavki, a ukupan iznos neoporezivih u kolonu u ovisnosti o odabranom načinu poreza
 • PDV: Popunjavanje PDV-a nadograđeno da za dokumente koji sadrže neoporezivu stavku i oporezivu stavku u ovisnosti o knjizi popunjava i obrazac PDV
 • PDV: Dodana obrada tarifne grupe 8 - 13% za pozicije II i III PDV obrasca
 • PDV: Omogućen ispis novog obrasca PDV
 • PDV: Omogućen ispis novog obrasca PDV-K
 • PDV: Usklađena tabela PDV-a s novim obrascem PDV-a
 • PDV: Usklađena hot polja na tabeli PDV-a s novim obrascem PDV-a
 • PDV: Usklađena forma PDV-a s novim obrascem PDV-a i zbog starih obrazaca dodani tabovi
 • PDV: Omogućen eksport novog PDV obrasca prema ePoreznoj
 • PDV: Omogućen eksport novog PDV-K obrasca prema ePoreznoj
 • PDV: Korigirano popunjavanje obrasca PDV-K za 2013. godinu u skladu s novim informacijama
 • Plaće: Ispravljeno popunjavanje retka VI.3.6 na stranici A JOPPD obrasca za šifre priloga 2 od '0001' do '0039'
 • Plaće: Tabela Perioda poreznih stopa nadograđena mogućnošću maximize-a
 • Plaće: Tabela Lista obračuna plaća nadograđena mogućnošću maximize-a
 • Plaće: Unos naknada nadograđen mogućnošću upisa šifre osobnih primanja
 • Plaće: Export univerzalne specifikacije za banku nadograđen da za naknade uzima šifru osobnih primanja sa registara naknade
 • Plaće: Export univerzalne specifikacije za banku nadograđen da za netto uzima šifru osobnih primanja 100 ili 110 u ovisnosti o vrsti isplate
 • POS: Ispravljena kontrola da ispravno provjerava storno račune s povratnom ambalažom
 • Putni nalozi: Ispravljena rekapitulacija putnih naloga da prikazuje iznos priznatog izdatka, a ne ukupnog izdatka
 • Putni nalozi: Na rekapitulaciju putnih naloga dodan ispis iznosa troškova neuključenih u putni obračun
 • Virmani: Izmijenjen eksport zbrojnog naloga da uzima OIB uplatitelja iz podataka o korisniku
 • Virmani: Izmijenjen format statističkog podbroja prilikom eksporta zbrojnog naloga
 • WEB: Dodan parametar skladišta i e-mail-a za skladište
 • WEB: Izmijenjen sadržaj e-maila da prikazuje cijene po VP ili MP u ovisnosti o skladištu s kojim se radi

Na početak

 

Izmjene u verziji 14.01.16.1 (16.0.1.2014.)

 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za grad Ilok koja vrijedi od 01.01.2014
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 6% za grad Hrvatska Kostajnica koja vrijedi od 01.01.2014
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Antunovac koja vrijedi od 01.01.2014
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 5% za općinu Sveti Lovreč koja vrijedi od 01.01.2014
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Škabrnja koja vrijedi od 01.01.2014
 • Generalno: Registar Primitaka/obveza doprinosa nadograđen novim šiframa za JOPPD obrazac
 • Generalno: Registar Neoporezivih primitaka/primitaka koji se ne smatraju dohotkom nadograđen novim šiframa za JOPPD obrazac
 • Generalno: Omogućen rad s PDV-om od 13%
 • Generalno: Izmjenjeno da se provjera ključeva za baze plaća i autorskih honorara ne poziva iz POS-a
 • Generalno: Dodana provjera ključeva u baze plaća i autorskih honorara
 • Generalno: Ispravljeno da se nakon ispisa izvještaja u PDF može ponovno ispisivati u MS Word
 • Generalno: Vraćen višestruki export i import dokumenata IFA - UFA, PRI po UBL standardu
 • Adresar: Nadograđen referentni integritet dokumenata provjerom vezanih datoteka na disku
 • Artikli: Ispravljen eksport artikala u xml da ispravno prikazuje skladišno mjesto
 • Autorski honorar: Na formi stavke obračuna autorskih honorara omogućeno brisanje oznake priloga 4 JOPPD obrasca
 • Autorski honorar: Na formi obračuna autorskih honorara nadopunjena Oznaka načina isplate JOPPD obrasca sa 7 - Isplate putem obračunskih plaćanja
 • Autorski honorar: Na formi vrste autorskih honorara nadopunjena Oznaka načina isplate JOPPD obrasca sa 7 - Isplate putem obračunskih plaćanja
 • Autorski honorar: Na formi stavke obračuna autorskih honorara nadopunjena Oznaka načina isplate JOPPD obrasca sa 7 - Isplate putem obračunskih plaćanja
 • Autorski honorar: Uklonjen obavezan unos priloga 4 na formi vrste autorskih honorara
 • Autorski honorar: Obrazac Potvrde o isplati usklađen sa zakonski propisanim obrascem
 • Autorski honorar: Dodan univerzalni export specifikacije honorara za banku
 • Carinsko: Onemogućena izmjena valute i tečaja na KZP-u koji ima stavke
 • Dokumenti: Ispravljen prijenos primki tuđe neispravne robe tako da zadržava status razduženih stavki nakon provjere statusa u novoj godini
 • Dokumenti: Ispravljen ispis rekapitulacije dnevnih prometa tako da prikazuje PDV za isporuke po 10%
 • Dokumenti: Zabranjena izmjena veznog dokumenta na neodobrenim otpremnicama vezanim na Nalog za slaganje i Ulaznu narudžbu
 • Dokumenti: Ispravljeno povezivanje u stablo stavki povrata komisije
 • Dokumenti: Ispravljen import financijskih dokumenata da radi s novim poljima
 • Dokumenti: Omogućeno da se u inventuri kreira manjak i za stavke kojima je ostatak količine samo na trećem decimalnom mjestu
 • Dokumenti: Na povratu robe dobavljaču dodano da zamjenom devize ba dokumentu 4D Wand nudi preračun stavki kao na primci
 • Dokumenti: Na ispisu Narudžba na stranom jeziku dodan prikaz valute plaćanja
 • Dokumenti: Na ispisu Narudžba na engleskom jeziku dodan prikaz valute plaćanja
 • Dokumenti: Na ispisu Narudžba na njemačkom jeziku dodan prikaz valute plaćanja
 • Dokumenti: Na ispisu Narudžba na talijanskom jeziku dodan prikaz valute plaćanja
 • Dokumenti: Ispravljena promjena statusa na storno predujmu prrlikom brisanja vezanog izlaznog računa
 • Dokumenti: Na Potpisnoj listi za inventuru ispravljen ispis naslova izvještaja
 • Dokumenti: Ispravljeno da se nalog za slaganje može otvoriti u specifičnim uvjetima
 • Dokumenti: Označavanje dokumenata nadograđeno datumom izdavanja
 • Dokumenti: Na pretraživanju serijskih brojeva dodan filter za pretraživanje po skladištu
 • Dokumenti: Na dokumenat RNU dodana mogućnost unosa trgovačkog predstavnika
 • Dokumenti: Na dokumenat RNL dodana mogućnost unosa trgovačkog predstavnika
 • Dokumenti: Na dokumenat RAD dodana mogućnost unosa trgovačkog predstavnika
 • Dokumenti: Na dokumenat RNK dodana mogućnost unosa trgovačkog predstavnika
 • Dokumenti: Ispravljeno odobravanje povrata reversa da ne upisuje datum i vrijeme odobravanja na vezanim izdanim reversima
 • Dokumenti: Na tabeli pregleda skeniranog dokumenta (F4) izmijenjeno da se ispravno učitava naziv partnera u naslovu tabele
 • Dokumenti: Ispravljen višekorisnički rad u dokumentu naloga za slaganje koji je kvario složenu količinu
 • Dokumenti: Ispravljeno da se provjerava radni status svakog označenog naloga za slaganje prilikom kreiranja otpremnice
 • Dokumenti: Ispravljeno da se iz stavki primki tuđe robe izvrše procesi kreiranja dokumenata za drugu robu ukoliko je u stavkama označen i total
 • Dokumenti: Napravljena procedura za učitavanje statusa izlaznih računa koji su poslani kao e-račun
 • Dokumenti: Napravljena procedura za preuzimanje izlaznih računa koji su potpisani od strane poslužitelja Moj eRačun
 • Dokumenti: Napravljena procedura za import izlaznog računa koji je dobiven od poslužitelja Moj eRačun u ulazne račune
 • Dokumenti: Napravljeno procedura za logiranje statusa izlaznih računa koji su poslani kao e-račun
 • Dokumenti: Napravljeno procedura za kreiranje JSON headera za potrebe kreiranja e-računa iz izlaznih računa
 • Dokumenti: Omogućeno da se za svaki izlazni račun (e-račun) koji se importira u ulazni račun, poveže datoteka s diska
 • Dokumenti: Zabranjeno otvaranje izlaznog računa koji je poslan kao e-račun
 • Dokumenti: Napravljen proces kreiranja primke iz ulaznog računa nastalog preuzimanjem e-računa
 • Dokumenti: Dodana hot polja s tarifom 8 - PDV 13% na izlaznim dokumentima
 • Dokumenti: Dodana polja tarife 8 - PDV 13% na formi dnevnog prometa
 • Dokumenti: Dodana polja tarife 8 - PDV 13% na tabeli dnevnog prometa
 • Dokumenti: Dodana polja tarife 8 - PDV 13% na formi zapisnika o promjeni poreza
 • Dokumenti: Dodana polja tarife 8 - PDV 13% na tabeli zapisnika o promjeni poreza
 • Dokumenti: Dodana polja tarife 8 - PDV 13% na formi izlaznih računa
 • Dokumenti: Dodana polja tarife 8 - PDV 13% na tabeli izlaznih računa
 • Dokumenti: Dodana polja priznatih i nepriznatih osnovica i poreza tarife 8 - PDV 13% na formu ulaznih računa
 • Dokumenti: Dodana polja priznatih i nepriznatih osnovica i poreza tarife 8 - PDV 13% na tabelu dokumanata ulaznih računa
 • Dokumenti: Dodana polja priznatih i nepriznatih osnovica i poreza tarife 8 - PDV 13% na tabelu stavki ulaznih računa
 • Dokumenti: Dodana polja priznatih i nepriznatih osnovica i poreza tarife 8 - PDV 13% na hot polja ulaznih računa
 • Dokumenti: Dodana polja tarife 8 - PDV 13% na tabeli nivelacija
 • Dokumenti: Na rekapitulacije poreza ispisa dokumenata dodana polja tarife 8 - PDV 13%
 • Dokumenti: Na devizne rekapitulacije poreza ispisa dokumenata dodana polja tarife 8 - PDV 13%
 • Dokumenti: U funkciju za ispis porezne tarife dodana tarifa 8 - PDV 13%
 • Dokumenti: U funkciju za zbrajanje poreza dodana tarifa 8 - PDV 13%
 • Dokumenti: U funkciju za pražnjenje poreza dodana tarifa 8 - PDV 13%
 • Dokumenti: Dodane provjere tarife 8 - PDV 13% na dokumentima izlaznih računa
 • Dokumenti: Dodane provjere tarife 8 - PDV 13% na dokumentima dnevnog prometa
 • Dokumenti: Dodane provjere tarife 8 - PDV 13% na dokumentima ulaznih računa
 • Dokumenti: Proces kreiranja primljenih avansa (IFB) nadograđen poljima tarife 8 - PDV 13%
 • Dokumenti: Proces kreiranja datih avansa (UFB) nadograđen poljima tarife 8 - PDV 13%
 • Dokumenti: Proces kreiranja storna primljenih avansa (IFB) nadograđen poljima tarife 8 - PDV 13%
 • Dokumenti: Proces kreiranja storna datih avansa (UFB) nadograđen poljima tarife 8 - PDV 13%
 • Dokumenti: Procesi na dnevnim prometima nadograđeni poljima tarife 8 - PDV 13%
 • Dokumenti: Procces automatskog kreiranja prijenosnice nadograđen poljima tarife 8 - PDV 13%
 • Dokumenti: Procces fakturiranja dokumenta nadograđen poljima tarife 8 - PDV 13%
 • Dokumenti: U proceduru za ispis iznosa osnovica i poreza dodana polja tarife 8 - PDV 13%
 • Dokumenti: Tabela dokumenata nadograđena aktivacijom drugog taba u ovisnosti o postavljenom uvjetu
 • Dokumenti: Tabela dokumenata nadograđena da može prikazivati 65 kolona
 • Dokumenti: Tabela stavki nadograđena aktivacijom drugog taba u ovisnosti o postavljenom uvjetu
 • Dokumenti: Nadograđen proces kreiranja razgraničenja po ulaznim računima poljima tarife 8 - PDV 13%
 • Dokumenti: Nadograđen proces automatskog izbora KPI-a po ulaznim računima poljima tarife 8 - PDV 13%
 • Dokumenti: Eksporti u XML nadograđeni poljima tarife 8 - PDV 13%
 • Dokumenti: Zabranjeno kopiranje naloga za slaganje u novu kalendarsku godinu
 • Dokumenti: Ispravljen standardni data port stavki tako da kod importa u prijenosnicu na maloprodajno skladište po planskim cijenama preskače rabatnu politiku
 • Financijsko: U šablon internih izdatnica dodani iznosi za knjiženje tarife 8 - PDV 13%
 • Financijsko: U šablon knjige prometa dodani iznosi za knjiženje tarife 8 - PDV 13%
 • Financijsko: U šablon primke za vezne dokumente faktura dodani iznosi za knjiženje tarife 8 - PDV 13%
 • Financijsko: U šablon zapisnika o promjeni poreza dodani iznosi za knjiženje tarife 8 - PDV 13%
 • Financijsko: U šablon ulaznih računa dodani iznosi priznatih i nepriznatih osnovica i poreza za knjiženje tarife 8 - PDV 13%
 • Financijsko: Na tabeli šablona dodano da se vidi koje stavke šablona su definirane za 13% PDV-a
 • Financijsko: Prilikom importa izvoda koji se knjiži na analitički konto prazni se oznaka komitenta sa stavke dnevnika
 • Financijsko: Import financijskih dokumenata više ne importira fiskalni broj računa u DOK:Opis, već u DOK:RacunKomitenta
 • Financijsko: Export/import financijskih dokumenata nadograđen poljima tarife 8 - PDV 13%
 • Izvještaji: Knjige ulaznih računa usklađene s novim obrascom UR-A
 • Izvještaji: Knjige izlaznih računa usklađene s novim obrascom IR-A
 • Izvještaji: Na izvještaj R_RusPeriodi (npr. Analiza prodaje usluga - izlazni računi) dodana mogućnost filtriranja po datumu izdavanja
 • Izvještaji: Na izvještaj R_RobPeriodi (npr. Analiza prodaje robe - izlazni računi) dodana mogućnost filtriranja po datumu izdavanja
 • Izvještaji: Na izvještaj R_ParPeriodi (npr. Prodaja robe po kupcima - izlazni računi) dodana mogućnost filtriranja po datumu izdavanja
 • Izvještaji: Ispravljeno propadanje po hijerarhiji dimenzija na robnom izvještaju Prodaja kumulativno
 • Izvještaji: Ispravljen ispis rekapitulacije dnevnih prometa da prikazuje i isporuke po 10% PDV-a
 • Izvještaji: Na izvještaje rekapitulacija dodana polja s tarifom 8 - PDV 13%
 • PDV: Ispravljeno da se na ispisu PDV-S prikazuje ispravan mjesec u naslovu izvještaja
 • PDV: Ispravljeno da se na ispisu PDV-ZP prikazuje ispravan mjesec u naslovu izvještaja
 • Plaće: Omogućena izmjena oznake prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju na stavci obračuna plaće ukoliko je obračun odobren
 • Plaće: Omogućena izmjena oznake radnog vremena na stavci obračuna plaće ukoliko je obračun odobren
 • Plaće: Ispravljeno da se sumiranje obračuna plaće ne izvršava ukoliko se mijenja neki podatak na stavci odobrenog obračuna plaće
 • Plaće: Ispravljeno da da se kolona B.7.2 popunjava s oznakom 0 ukoliko je iznos u koloni B.12.9 JOPPD obrasca jednak 0,00
 • Plaće: Dodan univerzalni export specifikacije plaće za banku
 • Plaće: Ispravljena greška u zaokruživanju prireza prilikom kreiranja JOPPD obrasca
 • Plaće: Na vrstama rada onemogućen unos polja Oznaka zdravstvenog osiguranja
 • Plaće: Izmijenjen izračun kontrolnog broja za općine/gradove ukoliko je u njih unesena oznaka zemlje (npr. 9276 - Njemačka) tako da kontrolni broj uvijek bude '9'
 • Plaće: Na formi obračuna plaća Oznaka načina isplate JOPPD obrasca nadopunjena sa 7 - Isplate putem obračunskih plaćanja
 • Plaće: Na formi za unos naknada plaća Oznaka načina isplate JOPPD obrasca nadopunjena sa 7 - Isplate putem obračunskih plaćanja
 • Plaće: Na formi stavke obračuna plaća Oznaka načina isplate JOPPD obrasca nadopunjena sa 7 - Isplate putem obračunskih plaćanja
 • Plaće: Ispravljen export univerzalnih specifikacija za banku (HUB) tako da ne popunjava polje šifre namjene
 • Plaće: Ispravljen izračun kontrolnog broja za općine/gradove kojima šifra počinje brojem '9'
 • Plaće: Import stavki obračuna plaće iz data porta nadograđen tako da učitava postavke za JOPPD obrazac sa vrsti rada i vrsti plaćanja
 • Plaće: Predložak JOPPD obrasca za excel nadograđen tako da ispisuje vodeću nulu ispred OIB-a kraćeg od 11 znamenki
 • Plaće: Na ispis JOPPD obrasca dodano da se na dnu stranice ispiše mjesto pečata (M.P.) i potpis ovlaštene osobe obveznika podnošenja
 • Plaće: Ispravljeno da popunjavanjem stranice B JOPPD obrasca izračunava i polje VII na stranici A za stavke autorskih honorara s prilogom 4
 • Plaće: Ispravljeno da se prilikom exporta JOPPD obrasca u xml ispravno popunjava polje 7.2 - Obveza posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom
 • Plaće: Ispravljeno da se odabirom vrste rada na stavci obračuna plaća ne pregazi oznakom 0 polje oznake vrste rada
 • Plaće: Ispravljena mogućnost pojavljivanja razlike u lipama iznosa doprinosa ukoliko se na istoj vrsti rada nalazi nekoliko stavki sa različitim oznakama za obrazac JOPPD
 • Plaće: Ispravljeno da se unosom zarade polje priloga 4 JOPPD obrasca ne popunjava šifrom ''00''
 • Plaće: Na obrascu JOPPD ispravljeno računanje broja osoba prilikom ispisa i exporta
 • Plaće: Kod exporta JOPPD obrasca u XML dodana provjera datuma JOPPD obrasca
 • Plaće: Na ispisu zbrojnog naloga promjenjen naslov kolone Poziv na broj (zaduženja) u Poziv na broj (platitelja)
 • Plaće: Na ispisu zbrojnog naloga promjenjen naslov kolone Poziv na broj (odobrenja) u Poziv na broj (primatelja)
 • Plaće: Na stranici A JOPPD obrasca izmjenjen tekst 'otpis' u 'potpis'
 • POS: Ispravljen prijenos stanja na offline POS kasama
 • POS: Na ispisima preko wordpad-a dodana polja tarife 8 - PDV 13% u rekapitulaciju poreza
 • POS: Na ispise preko GenericText-a dodana polja tarife 8 - PDV 13% u rekapitulaciju poreza
 • POS: Na ispis povrsta poreza dodana polja tarife 8 - PDV 13% u rekapitulaciju poreza
 • POS: Ispravljen ispis rekapitulacije poreza na izvještajima računa preko wordpada
 • Virmani: Ispravljen prikaz virmana
 • Virmani: Na tabeli virmana omogućen višestruki upis šifre namjene
 • Virmani: Na tabeli virmana omogućeno višestruko označavanje svih virmana za jednu banku i za jedan obračun plaća/autorskih honorara
 • Virmani: Omogućen eksport zbirnog naloga za specifikaciju plaća/autorskih honorara
 • Virmani: Ispravljen redoslijed ažuriranja polja na tabeli exporta specifikacije virmana
 

Na početak

 

Izmjene u verziji 13.12.10.1 (10.12.2013.)

 • Generalno: Usklađen 4D Man s novim deklaracijama baza plaća i autorskih honorara
 • Generalno: U bazu PL_VRS plaća dodana polja za potrebe JOPPD obrasca
 • Generalno: U bazu PL_VRP plaća dodana polja za potrebe JOPPD obrasca
 • Generalno: U bazu PL_PLA plaća dodana polja za potrebe JOPPD obrasca
 • Generalno: U bazu PL_OBR plaća dodana polja za potrebe JOPPD obrasca
 • Generalno: U bazu AH_VRS autorskih honorara dodano polja za potrebeJOPPD obrasca, doprinosa za stručno usavršavanje i detaširane plaće
 • Generalno: U bazu AH_OBR autorskih honorara dodana polja za potrebe JOPPD obrasca
 • Generalno: U bazu AH_STA autorskih honorara dodana polja za potrebe JOPPD obrasca, doprinosa za stručno usavršavanje i detaširane plaće
 • Generalno: Iz baza plaća i autorskih honorara ukinuta polja organizcijske jedinice
 • Generalno: Napravljena procedura za export JOPPD-a u xml
 • Generalno: Napravljena procedura za ispis JOPPD-a u excel
 • Generalno: Napravljena nova memorijska baza PL_Stjecatelji za plaće i autorske honorare
 • Generalno: Napravljena nova memorijska baza PL_Primici za plaće i autorske honorare
 • Generalno: Napravljena nova memorijska baza PL_NeoporeziviPrimici za plaće i autorske honorare
 • Generalno: Napravljena procedura za popunjavanje JOPPD obrasca stavkama plaća i autorskih honorara
 • Generalno: Eksport dokumenata knjigovodstvu 4D Wand - drugi programi ispravljen da ispravno exportira načine obračuna poreza kojima se šifra sastoji od dvije znamenke
 • Generalno: Omogućen ispis pojedinačnih dokumenata u PDF
 • Generalno: Omogućen ispis IOS-a u PDF
 • Generalno: Izmjene prijenosa financijskog knjigovodstva u narednu godinu
 • Generalno: Izmjene prijenosa robno materijalnog u narednu godinu
 • Generalno: Ukinuti parametri prijenosa po dimenzijama na upitu prijenosa početnog stanja financijskog, sada se gledaju sa konta
 • Generalno: Standardiziran ekran za prijenos robno materijalnog u narednu godinu
 • Generalno: Uvedeno da se odobravanjem KOI u narednoj godini automatski odobravaju i PPS koji su u stablu vezani na njih
 • Generalno: Uvedeno da se odobravanjem PRK u narednoj godini automatski odobravaju i PRE koje su u stablu vezane na njih
 • Generalno: Uvedeno da se odobravanjem REI u narednoj godini automatski odobravaju i PPS koje su u stablu vezane na njih
 • Generalno: Za korisnike razine 3 i 4 omogućen ispis skraćene rekapitulacije dokumenata za izlazne račune, otpremnice i ponude
 • Generalno: Uvedeno da se od 01.01.2014 ukine ispis oznake računa (R-1, R-2)
 • Generalno: Ukinuta tipka Označi s pretraživanja registara (F3)
 • Artikli: Uklonjena mogućnost višestrukog unosa artikla nakon setiranja kolona za prikaz na tabeli artikala
 • Artikli: Uklonjena mogućnost višestrukog unosa usluga
 • Autorski honorar: U opcijama organizacijske jedinice autorskih honorara promjenjen tab REGOS u REGOS/JOPPD
 • Autorski honorar: U opcijama organizacijske jedinice autorskih honorara promjenjen naziv polja Vrsta obveznika u Vrsta obveznika/Prilog 1
 • Autorski honorar: U opcijama organizacijske jedinice autorskih honorara omogućen izbor Obveznika plaćanja za JOPPD obrazac
 • Autorski honorar: Na formu za unos vrste honorara dodana mogućnost unosa polja za JOPPD obrazac, te omogućen izbor vrste honorara
 • Autorski honorar: Na formu za unos obračuna autorskih honorara dodana mogućnost unosa polja za JOPPD obrazac
 • Autorski honorar: Na formu za unos stavke honorara dodana mogućnost unosa polja za JOPPD obrazac
 • Autorski honorar: Standardiziran ekran stopa doprinosa i dodanih tabova za razlikovanje stopa autorskih honorara, stručnog usavršavanja i plaća izaslanih radnika
 • Autorski honorar: Dodane globalne stope doprinosa za autorske honorare: doprinos za zapošljavanje, doprinos za zaštitu zdravlja na radu i posebni doprinos za zapošljavanje
 • Autorski honorar: Dodane nove stope za stručno usavršavanje i plaća izaslanih radnika
 • Autorski honorar: Dodano da se u virmanima parsira slovo ''J'' za oznaku JOPPD obrasca
 • Autorski honorar: Napravljen proces za zamjenu poziva na broj doprinosa
 • Blagajna: Onemogućeno kopiranje računa ukoliko nije otvorena blagajnička temeljnica
 • Carinsko: Ispravljeno da se troškovi nakon carine ne uključuju u poreznu osnovicu dokumenata koji su nastali prije 01.07.2013
 • Dokumenti: Omogućena izmjena datuma izdavanja računa kroz proces Promjene datuma i broja predujma u ovisnosti o parametrima fiskalizacije
 • Dokumenti: Omogućeno da se izvještaj iz pretraživanja dokumenata može lomiti po serijskom broju
 • Dokumenti: Dorađena mogućnost knjiženja nivelacija po ulaznim dokumentima za vlastitu i komisijsku robe
 • Dokumenti: Omogućen ulazak u blagajnu prometa kroz modul maloprodaje, bez mogućnosti dodavanja novih dokumenata
 • Dokumenti: Standardiziran ekran pretraživanja dokumenata i serijskih brojeva
 • Dokumenti: Na ekran pretraživanja dokumenata i serijskih brojeva dodano maksimiziranje i pamćenje stanja prozora
 • Dokumenti: Na ispis pretraživanja dokumenata/serijskih brojeva vraćen ispis lokacije
 • Dokumenti: Pretraživanje dokumenata/serijskih brojeva nadograđeno filtriranjem po komitentu ukoliko je uključeno pretraživanje serijskih brojeva
 • Dokumenti: Pretraživanje dokumenata/serijskih brojeva nadograđeno učitavanjem podataka prethodnih godina ukoliko je uključeno pretraživanje serijskih brojeva
 • Dokumenti: Ispravljeno da se izmjenom partnera na dokumentu koji ima serijski broj ispravno prikazuje partner na samom serijskom broju
 • Dokumenti: Sa izvještaja Pretponuda u odabranoj valuti uklonjena kolona sa stopom PDV-a
 • Dokumenti: Sa izvještaja Pretponuda u odabranoj valuti sa opisom artikla uklonjena kolona sa stopom PDV-a
 • Dokumenti: Sa izvještaja Ponuda u odabranoj valuti sa opisom artikla uklonjena kolona sa stopom PDV-a
 • Dokumenti: Sa izvještaja Ponuda u odabranoj valuti sa opisom artikla uklonjena kolona sa stopom PDV-a
 • Dokumenti: Ukoliko se po inventuri kreira automatski višak po kojem je nastala nivelacija, ispravljeno je da se inventura može razodobriti
 • Dokumenti: Ispravljeno da se kod obrade narudžbe dobavljača/kupca u primku importom stavki iz tekst datoteke ili clipboarda ispravno odrađuje import putem barkoda
 • Dokumenti: Na formi stavki izlaznih računa dodan prikaz iznosa prolaznih stavki
 • Dokumenti: Na svim ispisima izlaznih računa dodan ispis napomene s registra načina obračuna PDV-a
 • Dokumenti: Onemogućeno odobravanje razduženja tuđe robe ukoliko stavka razduženja nije vezana na stavku primke tuđe robe
 • Dokumenti: Onemogućeno odobravanje PPS-a vlastite robe ukoliko uz njega postoje neodobreni dokumenti PRK, KOI i REI nastali prijenosom iz prošle godine
 • Financijsko: Ispravljeno da se ispravno odrađuje prijenos konta u narednu godinu
 • Financijsko: Uklonjena opcija za prijenos u narednu godinu po dimenzijama jer se sada radi po parametrima na kontima
 • Financijsko: Uklonjena opcija za prijenos u narednu godinu samo partnerskih konta
 • Financijsko: Ispravljen eksport načina obračuna poreza u eksportu financijskih dokumenata prema drugim sustavima
 • Financijsko: Novi RIF-ov kontni plan
 • Financijsko: Ispis financijske kartice nadograđen tako da preračunava odabranu devizu prema tečaju za odabranu valutu
 • Financijsko: U nalogu za knjiženje preko ikonice za vezivanje IOS-a omogućeno da se uz klasu IZV vezuje i klasa KOM
 • Intrastat: Kod eksporta .xml izvještaja za IntraStat napravljeno da se Zemlja namjene/otpreme učitava s komitenta na otpremnici
 • Osnovna sredstva: Dodano da se kod kopiranja osnovnog sredstva kopira i konto troška
 • PDV: Za način obračuna PDV-a Isporuke dobara i usluga unutar EU ispravljeno da se u PDV uzima iznos računa umanjen za iznos prolazne stavke
 • PDV: Vraćeno da se način obračuna PDV-a '3 - Uvoz - mora biti plaćeno', obrađuje po datumu uplate
 • Plaće: U opcijama organizacijske jedinice plaća omogućen izbor Obveznika plaćanja za JOPPD obrazac
 • Plaće: Na registru poreznih uprava omogućen unos i pregled četveroznamenkaste šifre općine
 • Plaće: Dodan poziv ispisa JOPPD obrasca u excel iz toolbara i meni-a
 • Plaće: Dodan poziv exporta JOPPD obrasca u xml iz toolbara i meni-a
 • Plaće: Nacrtan JOPPD obrazac u excel-u
 • Plaće: Nadograđen wizard za obračun plaća preko vrsta plaćanja da popunjava i polja JOPPD obrasca
 • Plaće: Nadograđen wizard za obračun plaća preko netta da popunjava i polja JOPPD obrasca
 • Plaće: Na formu za unos stavke obračuna dodana mogućnost unosa polja oznaka načina isplate
 • Plaće: Na formu za unos naknade dodana mogućnost unosa polja oznaka načina isplate
 • Plaće: Dodano da se u virmanima parsira slovo ''J'' za oznaku JOPPD obrasca
 • Plaće: Procedura za obračun plaća nadograđena da popunjava polje osnovice odgovarajućom osnovicom za svaku stavku poreza
 • Plaće: Nadograđena procedura za izračun kontrolnog broja porezne uprave da za grad pod šifrom 9999 dodaje kontrolni beoj 9
 • Plaće: Ukinuta kontrola Osobnog broja na radniku
 • Plaće: Izmijenjen naslov upita izvještaja Rekapitulacija ID obrazaca u ''Rekapitulacija IP obrasca''
 • Plaće: Omogućeno da se na izvještajima korektivnih obračuna plaća ispisuje i radnik koji je zasnovao radni odnos s 01.01.
 • Plaće: Napravljena procedura za popunjavanje memorijskih baza PL_Stecatelji, PL_Primici i PL_NeoporeziviPrimici
 • Plaće: Standardiziran ekran registara vrsta plaćanja (zarade, naknade, obustave, samostalno osiguranje, privatno osiguranje i sluzbeni put u inozemstvo)
 • Plaće: Standardiziran ekran registara vrsta rada i na njega dodana tabela stopa doprinosa koje su vezane za samu vrstu rada
 • Plaće: Napravljena procedura za izbor registra stjecatelja primitaka (Prilog 2)
 • Plaće: Napravljena procedura za izbor registra primitaka (Prilog 3)
 • Plaće: Napravljena procedura za izbor registra neoporezivih primitaka (Prilog 4)
 • Plaće: Napravljen proces za zamjenu poziva na broj doprinosa
 • Putni nalozi: Omogućeno da se predujam knjiži s datumom pod kojim je izdan
 • Izvještaji: Izmijenjen ispis subtotala grupe stavki dokumenata tako da ispravno ispisuje naslov subtotala
 • Izvještaji: Na rekapitulacijama dokumenata ispravljeno sortiranje po šifri POS kase da radi i sa trocifrenim kasama
 • Vozila: U dnevnik vozila dodana kolona s cijenom usluge
 • WEB: Nadograđen import dokumenata sa Internet kataloga tako da učitava dimenzije u ovisnosti o parametrima

Na početak

 

Izmjene u verziji 13.11.05.1 (05.11.2013.)

 • Generalno: Izmjenjen test servera porezne uprave, od sada se dozvoljava rad i ako server ima povremenih problema
 • Generalno: Ispravljeno da se trenutno prodana količina sa POS-a na specifičnim instalacijama ispravno prikazuje
 • Generalno: Ispravljeno neispravno zatvaranje kalkulatora kada se poziva s glavnog ekrana 4D Wanda
 • Generalno: Unificirana funkcija za izračun, prikaz i korištenje današnjeg datuma
 • Generalno: Ispravljeno ponašanje pri otvaranju forme organizacijske jedinice podiže i prijave greške ukoliko nije odabran partner u polju "Porezni zastupnik" na tabu "Podaci za izvještaje"
 • Artikli: Ispravljen prikaz količine POS na donjoj tabeli artikala i planske kalkulacije
 • Dokumenti: Omogućeno da povrat robe izdane na komisiju radi s količinama na 3 decimalna mjesta
 • Dokumenti: Ispravljeno da se na inventuri, ukoliko se radilo prepisivanje stvarne zalihe sa korekcijom količine na popisu, a nova zaliha je 0, ispravno oslobodi bruto iznos na stavci inventure
 • Dokumenti: Omogućeno da se prilikom kopiranja interne izdatnice u internu primku kopiraju i serijski brojevi
 • Dokumenti: Onemogućen dokument Blagajna prometa jer mu je funkcija paralelna modulu Blagajna
 • Dokumenti: Ispravljeno da se ne može napraviti rezervirani račun za otpremnicu bez stavki
 • Dokumenti: Napravljeno da se povrat reversa može napraviti na drugo skladište s kog roba nije izdana na revers
 • Financijsko: Na ispisu knjige ulaznih faktura iz uvoza, u stupcu iznos računa u odabranoj valuti, ispravljeno da se ispisuje neto iznos računa, a ne bruto iznos u odabranoj valuti
 • Financijsko: Ispravljeno da proces kreiranja djelomičnih uplata za djelomično plaćene R2 račune radi samo za način obračuna PDV-a ulaznih faktura R-2 Mora biti plaćena
 • Financijsko: Ispravljeno knjiženje osnovnih sredstava po dimenziji 3
 • Financijsko: Ispravljeno da se tabela dokumenata IF otvara sa odabranim radnim skladištem ukoliko je uključen parametar da se dokumenti otvaraju po aktivnom skladištu
 • Financijsko: Napravljeno da se kod prijenosa početnog stanja financijskog datum knjiženja na stavci popunjava datumom upisanim na nalogu
 • Financijsko: Ispravljeno da u određenim situacijama ne ostaje ranije učitano skladište
 • Izvještaji: Ispravljen prikaz oznake valute u totalu kolone s valutom na ispisima prevedenim na engleski i njemački
 • Izvještaji: Ispravljen izvještaj Analiza prodaje po artiklima zbog poruke koja se pojavljivala nakon poziva izvještaja
 • Izvještaji: Dodan ispis breaka po valuti na izvještaje stanja carinskog skladišta
 • Izvještaji: Na rekapitulacije prometa artikala i usluga po izlaznim računima dodan check box za ispis po datumu izdavanja dokumenta
 • Izvještaji: Na ispise evidencija rekapitulacije po ulaznim računima dodan check box za ispis pregleda pretporeza po ulaznim računima
 • PDV: Omogućeno da se računi za dane predujmove (UFB) sa šifrom obračuna 5, 6, 7, 8 ili 9 popunjavaju na odgovarajućoj poziciji II PDV obrasca. Potrebno je omogućiti da se popunjava i na poziciji III.
 • PDV: U registrima načina obračuna PDV-a po ulaznim fakturama, stavka pod šifrom 3. Ostalo Mora biti plaćena preimenovana u 3.Uvoz - PDV mora biti plaćen
 • PDV: Ispravljen ispis poreznih knjiga da se kod filtiranja po jednoj od dimenzija, ispravno otvara registar dimenzija
 • PDV: Oslobođena polja IznosOS0 i IznosOSPP0 za prolazne stavke na izlaznim dokumentima
 • PDV: Napravljeno da se i za prolazne stavke ispisuje '-' u kolonu tarife kao i za neoporezive stavke
 • PDV: Napravljena procedura koja u izvještajima mijenja da se za prolazne stavke ispisuje '-' u kolonu tarife kao i za neoporezive stavke
 • PDV: Napravljeno automatsko knjiženje prolaznih stavki
 • PDV: Prolazne stavke dodane u šablone za knjiženje
 • PDV: Prolazne stavke dodane u proceduru za ispis rekapitulacije poreza
 • PDV: Prolazne stavke dodane u proceduru za ispis devizne rekapitulacije poreza
 • PDV: Napravljena procedura za provjeru izvještaja i rekapitulacija da oslobodi iznose IznosOS0 i IznosOSPP0 za prolazne stavke
 • PDV: Dodane prolazne stavke u standardni data port dokumenata i ažurirana dokumentacija
 • PDV: Dodana nova tarifa '0' za prolazne stavke na izlaznim dokumentima
 • PDV: Dorađene procedure za izračun izlaznih suma za prolazne stavke na izlaznim dokumentima
 • PDV: Dorađene funkcije za izračun poreza za prolazne stavke na izlaznim dokumentima
 • PDV: Dorađen obračun PDV-a za prolazne stavke na izlaznim dokumentima
 • Plaće: Izmijenjena stopa prireza općine Vladislavci na 10% sa 01.10.2013
 • POS: Omogućen rad u POS-u iako je sustav DDE-a računala zaglavljen
 • POS: Dodana provjera organizacijske jedinice 4D Wanda s organizacijskom jedinicom 4D POS-a kako bi se ispravno učitavao OIB na 4D POS-u
 • POS: Dodano da se baza dnevnika objekata konvertira ulaskom u 4D Wand POS
 • POS: Ispravljeno da se kod importa R1 računa dodatno provjerava ID komitenta u slučaju da dva ili više njih imaju isti OIB
 • POS: Dodano upozorenje kod ulaska u 4D POS ako je uključena opcija za knjigovodstvene servise da se ne fiskaliziraju računi
 • POS: Ispravljen preračun rabata na stavci usluge kod ponovnog unosa količine

Na početak

 

Izmjene u verziji 13.10.09.1 (09.10.2013.)

 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Vladislavci koja vrijedi od 01.10.2013
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Sveti Ilija koja vrijedi od 01.10.2013
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 6% za općinu Sveta Nedjelja (Labin) koja vrijedi od 01.09.2013
 • Generalno: Pokretanje 4D Wand aplikacije više ne koristi DDE server. Vrijeme pokretanja bi trebalo biti značajno brže
 • Generalno: Kad se izmjeni skladište na poslovnom prostoru zadržava se trenutno odabrano skladište
 • Generalno: Ispravljeno parsiranje navodnika i apostrofa u .xml dokumentima
 • Generalno: Omogućeno otvaranje nove tvrtke u 4D Wand-u sa defaultnim registrima
 • Generalno: Ispravljena provjera žiro računa prilikom importa dokumenata iz vanjskih sustava
 • Generalno: U upute dodano pojašnjenje rada loyalty-a u 4D POS aplikaciji
 • Generalno: Sređena poruka za prava pristupa koja u nekim slučajevima nisu definirana
 • Generalno: Ukoliko pravo pristupa nije definirano, dodana poruka s pojašnjenjem dodavanja istog
 • Generalno: Na starterima 4D Wand-a i 4D POS-a izmjenjene ikonice u status baru
 • Generalno: Ograničeno da, zbog referentnog integriteta podataka među poslovnim godinama, proces spajanja partnera može istovremeno raditi samo jedan korisnik
 • Generalno: Aplikacija pregleda artikala nadograđena mogućnošću promjene radne godine
 • Artikli: Prošireno polje za unos ID-a robe na sedam znamenki
 • Artikli: Prilikom ulaska u tabelu artikala napravljena detekcija praznih slogova u bazi artikala i izmjena naziva u !!! Nepotpuno upisan artikl (nnnnn) !!!
 • Carinsko: omogućeno da se troškovi nakon carine uključuju u poreznu osnovicu
 • Dokumenti: Dodano da se prilikom odobravanja dokumenta Razduženja skladišta provjerava izmjena valute ili tečaja na zaglavlju dokumenta
 • Dokumenti: Prilikom ispisa standardne liste dokumenata u opis filtera dodano koliko je dokumenata označeno (jer se ispisuju samo označeni dokumenti)
 • Dokumenti: Ispravljeno prekidanje veza između faktura i storno predujmova
 • Dokumenti: Proces "Povećanje/smanjenje cijene u postotku na označenim stavkam" nije ispravno izračunavao neto devizne iznose ako je isključen parametar "Nakon unosa podatke zaokruži deviznu cijenu nakon rabata"
 • Dokumenti: Ispravljena rekapitulacija posebnog poreza za vozila na računima na koje su vezani predujmovi
 • Dokumenti: Onemogućen rad Ctrl + X na odobrenim dokumentima
 • Dokumenti: Ispravljen rad cassa sconta sa stopom od 5%
 • Dokumenti: Ispravljeno da račun za ostatak predujma dobiva datum fakture, a ne predujma od kojeg nastaje
 • Dokumenti: Ispravljeno da se na RNI sa nabavnog skladišta upisuje prodajni iznos sa stavke sastavnice
 • Dokumenti: Izmjenjena funkcionalnost kartica na tabeli dokumenata
 • Dokumenti: Prilikom odobravanja radnog naloga servisa dodano popunjavanje polja kilometraže u dnevniku vozila kilometražom s radnog naloga
 • Dokumenti: Omogućen obračun posebnog poreza na motorna vozila za sve neoporezive vrste obračuna poreza
 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom storniranja predujma i kreiranja ostatka istog ostatak kreira sa datumom izdavanja računa
 • Dokumenti: Na tabele stavki primki dodane kolone carinska tarifa i težina po jedinici mjere
 • Dokumenti: Omogućeno kopiranje normativa sastavnice iz radnog naloga u samu sastavnicu
 • Dokumenti: Omogućeno da se rekapitulacija realizacije rada radnih naloga može ispisati nad označenim radnim nalozima
 • Dokumenti: Omogućen upis četveroznamenkastog broja u broj sati na realizaciji rada djeltanika u radnom nalogu servisa
 • Dokumenti: Omogućen automatski upis broja računa u označene primke
 • Dokumenti: Omogućen automatski upis broja računa u označene povrate dobavljaču
 • Dokumenti: Dodan novi način obračuna PDV-a Oporezivo - porezni obveznici - tuzemne isporuke na temelju kojeg se popunjava polje I.8. PDV obrasca
 • Dokumenti: Omogućen parametar programa na temelju kojeg se označeni dokumenti pripreme primke kreiraju u jednu ili više prmki
 • Dokumenti: Na unosu radnog naloga sastavnice omogućen izbor komercijaliste
 • Dokumenti: Omogućeno da se prilikom unosa radnog naloga sastavnice odabirom skladišta gotovih proizvoda automatski prepiše skladište sirovina koje je na istom upisano
 • Dokumenti: Ispravljeno da proces kreiranja komisijske izatnice iz povrata sa komisije ispravno tretira rezerviranu količinu
 • Dokumenti: Na izvještaju potvrde narudžbe u odabranoj valuti izmjenjen prikaz valute u ispisu rekapitulacije
 • Dokumenti: Ispravljeno da se može obrisati radni nalog koji je nastao automatski odobravanjem otpremnice nakon razodobravanja otpremnice
 • Dokumenti: Standardni data port (CTRL+C/CTRL+V) nadograđen porukom upozorenja ako artikli nemaju upisan barkod ili kataloški broj
 • Dokumenti: Omogućeno naknadno odobravanje R1 računa importiranog s POS-a ukoliko je isti bio razodobren
 • Dokumenti: Omogućeno razodobravanje pripreme primke ako su u vezanoj primci obrisane odgovarajuće stavke
 • Dokumenti: Onemogućen ulaz u dokument Blagajna prometa
 • Dokumenti: Nadograđeno spajanje stavki tako da briše stavke kojima se spajanjem količina svodi na 0
 • Dokumenti: Izmjenjen naziv registra načina obračuna PDV-a po ulaznim fakturama iz OST Mora biti plaćena u Uvoz - PDV mora biti plaćen
 • Dnevnici: Na tabelu dnevnika dodan prikaz napomene a komitenta, te usklađen prikaz hot polja
 • Financijsko: Dodana oznaka na tabelu konta za konta prihoda i rashoda
 • Financijsko: Omogućeno da se knjiženje UF dokumenata putem šablona može proknjižiti i na partnera Račun ide na
 • Financijsko: Ispravljeno da u specifičnim slučajevima prijenos financijskog knjigovodstva u slijedeću godinu radi ispravno
 • Financijsko: Dodan izvještaj rashoda po mjestima troška sa stranim nazivima konta
 • Financijsko: Dodan izvještaj prihoda po mjestima troška sa stranim nazivima konta
 • Financijsko: Prilikom prijenosa početnog financijskog stanja dodano popunjavanje datuma knjiženja
 • IntraStat: Ukinuto logiranje carinskih tarifa dužih od 8 znakova
 • IntraStat: Napravljeno i omogućeno da se ZIS preračunava prema tečaju upisanom na odabranoj referentnoj valuti
 • IntraStat: Dodane upute za referentnu valutu u IntraStatu
 • IntraStat: Napravljen izbor referentne valute u parametrima programa
 • Intrastat: Ispravljen export statističke vrijednosti za slučaj gdje su fakturni iznosi na ZIS-u različiti od iznosa na primci
 • IntraStat: Na izvještaju za otpreme se ne treba prikazivati zemlja podrijetla
 • IntraStat: Dorađena kontrola rezultirajuće neto težine nakon zaokruživanja na tri decimalna mjesta tako da mora biti veća od 0
 • Izvještaji: Na trgovačkoj knjizi vraćeno da se vidi ukupno do i total za period, te redni brojevi
 • Izvještaji: Na ispisu rekapitualcije IRA od 07.2013 (Veleprodaja VC - > Financijski izvještaji) su se pojavljivali nepotrebni totali kada se izabere kumulativ, a nije odabrano sumiranje po periodima)
 • Izvještaji: Izvještaji Promet artikala po nadograđeni s prijavom poruke o označenim artiklima
 • Izvještaji: Izvještaji Promet artikala po nadograđeni s prijavom poruke o označenim partnerima
 • Izvještaji: Izvještaji Promet artikala po nadograđeni da rade s označenim artiklima
 • Izvještaji: Izvještaji Promet usluga po nadograđeni s prijavom poruke o označenim artiklima
 • Izvještaji: Izvještaji Promet usluga po nadograđeni s prijavom poruke o označenim partnerima
 • Izvještaji: Izvještaji Promet usluga po nadograđeni da rade s označenim artiklima
 • Izvještaji: Izvještaj Lager liste nadograđen s prijavom poruke o označenim artiklima
 • Kamate: Ispravljen ispis obračuna kamata da ispisuje fiskalni broj
 • Kamate: Ispravljen prikaz broja dokumenta u stavkama obračuna kamata
 • Kamate: Ispis obračuna kamata nadograđen s poljem opisa
 • Objekti: Na tabelu objekata dodati prikaz kolone D s informacijom da na objektu postoji vezani dokument
 • Objekti: Omogućeno da se sa stavke dnevnika objekta može duplim klikom miša skočiti na dokument koji je označen
 • Objekti: Parametrom programa omogućen izbor polja koje se kopira sa objekta na radni nalog prilikom kreiranja (kupac ili lokacija)
 • Osnovna sredstva: Ispravljena greška zbog koje nije bilo moguće vratiti osnovno sredstvo u uporabu ukoliko je za njega napravljena inventura
 • PDV: Omogućeno da Obrazac ZP ispisuje dokument kamata
 • PDV: Omogućeno da export Obrasca ZP eksportira i dokument kamata
 • PDV: Ispis izvještaja obračun poreza razdvojen na priznati i nepriznati porez po stopi od 5%
 • PDV: Na PDV-K obrazac postavljen naslov naslov Obrazac PDV-K
 • PDV: Omogućen export novog PDV-K obrasca
 • PDV: Izmjenjen način rada dokumenata UFA i UFR u obračunu PDV-a za načine obračuna poreza 5,6,7,8 i 9
 • Plaće: Na platnom listiću izmjenjen tekst "Potpis radnika" promjenjen u "Potpis radnika / datum uručenja"
 • Plaće: Na platnom listiću izmjenjen tekst "Broj tekućeg računa" promjenjen u "Broj računa"
 • Plaće: Na platnom listiću izmjenjeno da se ispisuje IBAN djelatnika na poziciji broj računa
 • Plaće: U eksport matične knjige dodana kolona II. stupa MIO
 • Plaće: Dodane nove godišnje stope poreza za 2013. godinu
 • POS: Uvedena nova baza POS količina kako se ne bi zaključavale baze u centrali prilikom fiskalizacije
 • POS: Ispravljeno dodjeljivanje rabata za usluge kojima je mijenjan opis prilikom dodavanja iste
 • POS: Ugrađena provjera i dodana prijava poruke ukoliko je radna godina različita od godine sistemskog datuma prilikom izdavanja računa
 • POS: Ugrađena kontrola duljine šifre registra sredstava plaćanja
 • POS: Omogućen pregled napomene artikla na CTRL + N
 • POS: Omogućeno da se prilikom ispisa računa na Wordpad, ukoliko je uključen ispis bez pregleda, podigne upit za naknadni ispis
 • POS: Omogućen rad s parametrom o obaveznom unosu serijskih brojeva prilikom izrade računa
 • POS: Prilikom kopiranja stavki iz 4D Wand-a u POS račun dodano da se preskaču stavke kojima se količina svodi na 0
 • POS: Napravljeno da se prilikom naknadne fiskalizacije računa zadržava operater koji je originalno izradio račun
 • Rabatna politika: Sa tabele rabatne politike uklonjen lokator
 • Vozila: Napravljeno da se posebni porez na motorna vozila učitava s vozila ukoliko je upisan, bez obzira na način obračuna poreza
 • Vozila: Izmijenjen izvještaj Obrazac 9 da se ispravno prikazuje razina emisije CO2
 • Vozila: Na dnevnik vozila dodano polje za prikaz kilometraže vozila upisane na radnom nalogu
 • WEB: Dodan dinamički izraz na pretraživanju dokumenata za ULN, PON i IZP dokumente importirane s Interneta

Na početak

 

Izmjene u verziji 13.08.28.1 (28.08.2013.)

 • Generalno: Dodana stopa prireza od 12% za grad Slavonski Brod koja vrijedi od 01.08.2013
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 8% za općinu Lukač koja vrijedi od 01.08.2013
 • Generalno: Dodano logiranje promjene parametra Zabrani odobravanje faktura kada PDV ne odgovara osnovici
 • Generalno: Ispravljen eksport Intrastat obrasca da ne eksportira prazna polja
 • Generalno: Ispravljen standardni data port da importira opis usluge/napomenu stavke ukoliko importom ne dolazi cijena
 • Generalno: Ispravljeno da u specifičnim situacijama osvježavanje 4D Wand-a kopira wand12s.dotm iz client foldera na lokalno računalo
 • Generalno: Omogućen unos polja koje se eksportira u Goods Description dokumenta Intrastat (osnovna vrijednost je ROB:Naziv)
 • Generalno: Ponovljena provjera regisara načina obračuna poreza
 • Generalno: Standardni data port nadograđen s mogućnošću importa opisa usluge/napomene stavke
 • Generalno: Ispravljeno da se samo odobreni ZIS dokumenti exportiraju za Intrastat
 • Generalno: U nekim XML exportima preskočeni prazni čvorovi
 • Generalno: Dodani izvještaji Račun u odabranoj valuti i kunama nad izlaznim računima
 • Blagajna: Ispravljeno da se odabirom djelatnika na formi računa isti prikaže u polju djelatnika
 • Carinsko: Omogućeno da proces za izmjenu carinske tarife na stavci primke na carinsko skladište tipa 'D' radi nad tagiranim stavkama
 • Carinsko: Dodan proces za izmjenu carinske tarife na stavci primke na carinsko skladište tipa 'D'
 • Dokumenti: Dodan novi izvještaj Otpremnica u odabranoj valuti na engleskom jeziku
 • Dokumenti: Dodan novi izvještaj Otpremnica u odabranoj valuti na njemačkom jeziku
 • Dokumenti: Dodan novi izvještaj Otpremnica u odabranoj valuti
 • Dokumenti: Dodan novi izvještaj Ponuda u odabranoj valuti na engleskom jeziku
 • Dokumenti: Dodan novi izvještaj Ponuda u odabranoj valuti na njemačkom jeziku
 • Dokumenti: Dodan novi izvještaj Račun u odabranoj valuti na engleskom jeziku
 • Dokumenti: Dodan novi izvještaj Račun u odabranoj valuti na njemačkom jeziku
 • Dokumenti: Dodani novi statistički obrasci za neprofitne organizacije PR-RAS-NPF i PR-RAS-NPF i Bil.
 • Dokumenti: Dorađena rekapitulacija poreza sa ispisom posebnog poreza na motorna vozila
 • Dokumenti: Dorađeno zbrajanje ukupnog iznosa ulaznih računa kod načina obračuna PDV-a 'PDV obračunava primatelj'
 • Dokumenti: Eksport Intrastata nadograđen da eksportira datoteku xml u eksport direktorij
 • Dokumenti: Isključeno da se razduženjem skladišta može razdužiti vozilo kojeg nema na skladištu
 • Dokumenti: Ispis gornje tabele iz obrade ulazne narudžbe nadograđen kolonom rezervirane količine
 • Dokumenti: Ispravljen import serijskih brojeva iz POS blagajne
 • Dokumenti: Ispravljen ispis cassa sconta na izlaznim računima koji su plaćeni predujmom
 • Dokumenti: Ispravljen ispis kalkulacije po radnom nalogu da ispravno prikazuje utrošenu količina na stavci normativa ukoliko se neka stavka unese dva puta
 • Dokumenti: Ispravljen mjesečni izvještaj obračunatih iznosa posebnog poreza na motorna vozila
 • Dokumenti: Ispravljen rad s vozilima na maloprodajnom tranzitnom skladištu
 • Dokumenti: Ispravljena kontrola mrežnog rada na radnim nalozima
 • Dokumenti: Ispravljena provjera iznosa kod unosa na pretponudu ili ponudu na maloprodajnom skladištu
 • Dokumenti: Ispravljena provjera odobravanja izlaznog računa za Tuzemni prijenos porezne obaveze
 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom odobravanja cjenika za POS blagajne usklađuje skladište po stavkama sa skladištem sa dokumenta
 • Dokumenti: Ispravljeno da se u mrežnom radu ne može pokvariti stavka proizvoda u radnom nalogu
 • Dokumenti: Ispravljeno kreiranje radnog naloga od narudžbe od kupca od koje je napravljena narudžba od dobavljača
 • Dokumenti: Ispravljeno popunjavanje polja Načina obračuna PDV-a nakon prekida odabira partnera
 • Dokumenti: Ispravljeno pražnjenje polja dokument kreirao na upitu Liste dokumenata
 • Dokumenti: Ispravljeno rezerviranje količina po radnom nalogu u mrežnom radu
 • Dokumenti: Ispravljeno učitavanje roka plaćanja od dobavljača na ulaznim računima
 • Dokumenti: Izmijenjeni naslovi rekapitulacije poreza za račune koji su plaćeni predujmom
 • Dokumenti: Izvještaji Račun u odabranoj valuti i kunama sa opisom artikla na engleskom jeziku nadograđen s ispisom carinske tarife
 • Dokumenti: Izvještaji Račun u odabranoj valuti i kunama sa opisom artikla na njemačkom jeziku nadograđen s ispisom carinske tarife
 • Dokumenti: Izvještaji Račun u odabranoj valuti i kunama sa opisom artikla nadograđen s ispisom carinske tarife
 • Dokumenti: Izvještaji Račun u odabranoj valuti sa opisom artikla nadograđen s ispisom carinske tarife
 • Dokumenti: Na formu prijenosnice dodan opis kada se koristi komisijski dobavljač
 • Dokumenti: Na ispisima nakon ukupnog iznosa dodana oznaka valute
 • Dokumenti: Na odobravanje prijenosnice dodana provjera komisijskog dobavljača s upoizorenjem ukoliko sve stavke nisu komisijske
 • Dokumenti: Na razduženje skladišta dodana polja posebnog poreza na motorna vozila
 • Dokumenti: Na tabele ulaznih računa dodano hot polje načina obračuna PDV-a
 • Dokumenti: Na upitu kod unosa primke, na tipku Uvozna dodan tekst Stjecanje (Uvozna/Stjecanje)
 • Dokumenti: Na upitu kreiranja ZIS dokumenta onemogućen unos broj dokumenta
 • Dokumenti: Napravljen ispis rekapitulacije računa sa uključenim avansima
 • Dokumenti: Omogućen ispis izlaznog računa s predujmom za slučaj da storno predujam ima različite stope poreza od fakture na koju je vezan
 • Dokumenti: Omogućeno kreiranje Intrastat dokumenta (ZIS) s datumom primke
 • Dokumenti: Onemogućen unos polja povećanje osnovice za PDV na UFD klasi
 • Dokumenti: Onemogućena izmjena načina obračuna PDV-a 1,2,3,4 u 6,7,8,9 ukoliko je dokument UF odobren
 • Dokumenti: Onemogućena izmjena načina obračuna PDV-a 1,2,3,4 u 6,7,8,9 ukoliko je dokument UF odobren
 • Dokumenti: Prilikom eksporta xml datoteke za Intrastat dodana provjera da li postoji zemlja namjene/isporuke
 • Dokumenti: Prilikom isporuke stavki za ulazne narudžbe dodan opis usluge
 • Dokumenti: Proširena knjiga izlaznih računa
 • Dokumenti: Proširena knjiga ulaznih računa
 • Dokumenti: U rekapitulaciji računa opis valute stavljen iza teksta Ukupno za platiti umjesto iza iznosa
 • Dokumenti: Za načine obračuna PDV-a 6,7,8,9 na dokumentima UF omogućeno da se ne provjerava ukupan iznos računa sa zbrojem osnovice i PDV-a
 • Dokumenti: Zabranjeno brisanje ulaznog računa vremenskih razgraničenja ako je roditeljska ulazna faktura uključena u PDV
 • Dokumenti: Zabranjeno kreiranje ulaznog računa vremenskih razgraničenja ako je roditeljska ulazna faktura uključena u PDV
 • Dokumenti: Zabranjeno storniranje avansa kada se fakturira povrat
 • Dokumenti: Ispravljen ispis računa sa predujmom ukoliko račun na sebi ima vozilo
 • Dokumenti: Ukoliko je na izlaznom računu kao način obračuna PDV-a odabrano 17. Obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH tada se na ispisu proširene porezne knjige IRA - u dva reda u stupcu 11 duplirao ukupni promet po tom načinu obračuna
 • Dokumenti: Ukoliko se sa maloprodajnog skladišta radio radni nalog na maloprodajno skladište, izlazni radni nalog bi preuzimao maloprodajne iznose sa sastavnice. Time bi se skidala vrijednost različita od zadužene na skladištu
 • Dokumenti: Zabranjeno polje Povećanja osnovice za PDV na UFD klasi
 • Dokumenti: Eksport Intrastata nadograđen s prijavom greške ukoliko na organizacijskoj jedinici nije odabran partner
 • Financijsko: Import izvoda ispravljen da učitava ispravnu dužinu poziva na broj
 • Financijsko: Import financijskih naloga. Prije je bilo moguće u nekim slučajevima zaglaviti program nakon uspješnog importa
 • Izvještaji: Dodan ispis homologacije na računima za vozila
 • Izvještaji: Ispravljen ispis knjige izlaznih računa da ispravno radi s datumima izdavanja u kumulativnom ispis
 • Objekti: Ispravljeno učitavanje opisa stavke na dnevniku objekata
 • PDV: Automatski izbor faktura ne treba gledati da li je UF plaćen za šifre djelatnosti 5,6,7,8,9.
 • PDV: Dodan novi export PDV obrasca od 07.2013
 • PDV: Dodan novi način obračuna poreza 21 - Isporuka dobara unutar EU
 • PDV: Dodan novi obrazac: PDV-S
 • PDV: Dodan novi obrazac: PDV-ZP
 • PDV: Dodana nova porezna knjiga Evidencija naknadnog oslobođenja
 • PDV: Dodana nova porezna knjiga Evidencija o primljenim dobrima i uslugama van EU
 • PDV: Dodana nova porezna knjiga Evidencija o primljenim uslugama iz EU
 • PDV: Dodana nova porezna knjiga Evidencija o stjecanjima dobara unutar EU
 • PDV: Dodana nova porezna knjiga Evidencija o uvozu
 • PDV: Dodana nova porezna knjiga Evidencija prijenosa porezne obveze u tuzemstvu
 • PDV: Dodana nova porezna knjiga Knjiga izlaznih računa
 • PDV: Dodana nova porezna knjiga Knjiga ulaznih računa
 • PDV: Dodane kontrole uključenosti izlaznog računa predujma i njemu pripadajućeg izlaznog računa
 • PDV: Dodani ispisi novododanih poreznih knjiga
 • PDV: Dodano da se na poziciju I.10. PDV obrasca uzima neoporeziva osnovica i za Oporezivo – porezni obveznici
 • PDV: Dorađeno punjenje obračuna PDV
 • PDV: Ispravljen eksport PDV obrasca da ispravno popunjava polja od kolone II.4 na dalje
 • PDV: Ispravljen rad ispravka pretporeza na novom obračunu PDV-a
 • PDV: Ispravljeno da se na PDV obrascu u polju III.1 PDV obrasca popunjava priznata osnovica za ulazne račune sa obračunatim porezom od 22% i 23%
 • PDV: Ispravljeno punjenje, ispis i export obrazca ZP
 • PDV: Izmijenjeno zaokruživanje osnovice PDV na obračunu
 • PDV: Izmjenjen naziv poziva meni-a iz Export PDV-K za ePorezna u Uplatnice
 • PDV: Na obračunu PDV-a sakrivene kartice koje se ne koriste, te promijenjeni nazivi kartica koje su ostale
 • PDV: Nadograđen ispis i export obrasca ZP da radi s novim načinom obračuna poreza 21 - Isporuka dobara unutar EU
 • PDV: Nadograđen obračun poreza da radi s novim načinom obračuna poreza 21 - Isporuka dobara unutar EU
 • PDV: Nadograđen PDV obrazac da iznose izlaznih računa sa 22% i 23% zbraja u pozicije s 25%
 • PDV: Nadograđene porezne knjige IRA da iznose izlaznih računa sa 22% i 23% zbrajaju u pozicije s 25%
 • PDV: Nadograđene porezne knjige IRA da rade s novim načinom obračuna poreza 21 - Isporuka dobara unutar EU
 • PDV: Obrazac PDV-MU usklađen sa narodnim novinama
 • PDV: Omogućen eksport obrasca ZP za ePoreznu
 • PDV: Omogućen eksport PDV-S obrasca za ePoreznu
 • PDV: Omogućen eksport specijalnih znakova u PDV obrazac
 • PDV: Omogućeno da se storno avansa ne broji u poreznim knjigama
 • PDV: Rad sa predujmovima prilagođen izmjenama u zakonu (više u 4D Wand info 306)
 • PDV: Spriječena izmjena odobrenog PDV obračuna s druge radne stanice
 • PDV: Usklađen rad predujmova s novom podjelom poreznih knjiga
 • PDV: Vraćen naćin popunjavanja PDV obrazca Oslobođeno - isporuke dobara
 • PDV: Za dnevne promete u obračunu PDV dodano da se popunjava interni broj
 • PDV: Ako je poduzetnik izdavatelj R-2 računa, na obračunu PDV-a se trebaju automatski uklučiti računi bez obzira da li su plaćeni
 • PDV: Dodan obrazac PDV-K
 • PDV: Dodano pravo pristupa za ažuriranje načina obračuna PDV-a
 • PDV: Ispis u odabranoj valuti ispisuje napomenu s registra načina obračuna PDV-a
 • PDV: Ispis u odabranoj valuti ispisuje postotak poreza sa stavke i iznos poreza u rekapitulaciji 0kn ukoliko je nula
 • PDV: Ispravljen ispis knjige IRA kad se predujom storniraju različite osnovice PDV-a
 • PDV: Na načine obračuna PDV-a dodana mogućnost unosa napomene
 • PDV: Na proširenoj knjizi IRA za stupac 6 knjige (iznos s PDV-om) dodano da se ispisuje total za traženo, prethodno i ukupno razdoblje
 • PDV: Napomene neoporezivih načina obračuna PDV-a izlaznih faktura popunjene osnovnim postavkama
 • PDV: U proširenoj knjizi URA izmjenjen naziv stupca iz "svota računa s porezom" u "Ukupan iznos računa s PDV-om" i u tojm stupcu izbrisati
 • PDV: U proširenoj knjizi URA dodan stupac ukupni iznos računa
 • PDV: U proširenoj knjizi URA dodati stupac ukupni iznos računa, a koji će predstavljati iznos računa sa forme dokumenta
 • PDV: U proširenoj knjizi URA stupci neoporeziva osnovica i povratna stavljeni u jedan stupac
 • PDV: Ukoliko je na ulaznoj fakturi osnovica za PDV po stopi 0%, treba uključiti da se ista ispisuje u koloni ostalo.
 • PDV: Na tabeli dokumenata obračuna PDV-a dodana kolona načina obračuna poreza
 • Plaće: Ispravljen export za Zagrebačku banku - netto da ne uzima u obzir radnike koji na sebi imaju obračunatu naknadu s iznosom nula
 • Plaće: Ispravljeno da se virmani ispravno kreiraju ukoliko se nad radnikom obračunava dva ili više kredita
 • Plaće: Omogućeno da se virmani kreiraju na drugu banku ako je iznos neta jednak iznosu načina isplate 2 ili 3 upisanom na radniku
 • Plaće: Ukoliko više radnika ima isplatu naknade i obustave, a virman za banku se kreira kumulativno ukupan iznos na virmanu nije bio točan
 • POS: Ispravljen prikaz serijskih brojeva na tabeli računa POS blagajne
 • Rabatna politika: Provjera stavki rabatne politike proširena s provjerom proizvođača
 • Registri: U registru gradova i zemalja nadodana oznaka 'Da' u koloni EU ukoliko je za Hrvatsku upisano HR kao međunarodna oznaka
 • Vozila: Dodane decimale na zbroj posebnog poreza na formi vozila
 • Vozila: Kad u šabloni dodajemo stavku za knjiženje posebni porez na motorna vozila na pregledu stoji tekst povratna naknada. Šablona nije povlačila posebni porez
 • WEB: Nova verzija 4D Wand web kataloga
 • WEB: Preskočen import narudžbi sa weba koje nemaju stavki

Na početak

 

Izmjene u verziji 13.06.28 (28.06.2013.)

 • Generalno: Ispravljeno da aplikacija 4D Wand skladišta može raditi s novim deklaracijama baza
 • Generalno: Ispravljen import dnevnih prometa
 • Generalno: Baza dokumenata nadograđena novim poljima
 • Generalno: Baza stavki nadograđena novim poljima
 • Generalno: Baza roba nadograđena novim poljima
 • Generalno: Baza PDV-a nadograđena novim poljima
 • Generalno: Uskladiti import/export svih podataka o artiklu sa izmijenama u bazi Roba
 • Generalno: 4D Man usklađen s izmjenama u bazama
 • Generalno: Ispravljeni glavni izbornici koji su imali više istih podcrtanih slova
 • Generalno: Ispravljeno učitavanje tipa računa organizacijske jedinice
 • Generalno: Na formu organizacijske jedinice dodana mogućnost unosa prefiksa PDV identifikatora ispred polja OIB-a
 • Generalno: Na ispis podataka o tvrtki u header-u dokumenata dodan ispis prefiksa PDV identifikatora ispred OIB-a
 • Generalno: Napravljena funkcija za provjeru da li je komitent iz Europske unije
 • Generalno: Nadograđeni eksport/import artikala u skladu s novim izmjenama baze roba
 • Generalno: Ispravljeno da se ispravno eksportira količina Intrastat dokumenta u ovisnosti o parametru na carinskoj tarifi
 • Generalno: Na formi organizacijske jedinice omogućen izbor Poreznog zastupnika
 • Generalno: Datoteka Racun.xml koja se šalje na fiskalizaciju nadograđena da uzima u obzir i posebni porez na motorna vozila
 • Adresar: Na formi komitenta polja OIB i matični broj razdvojeni u dva reda
 • Adresar: Na formi komitenta u polje OIB omogućen unos PDV identifikatora
 • Adresar: Za tvrtke koje nisu iz Hrvatske preskočena provjera OIB-a
 • Dokumenti: Omogućeno da se importom dnevnih prometa isti konvertira kako se ne bi morao ponovo eksportirati
 • Dokumenti: Onemogućen rad s vozilima na carinskom skladištu tipa D
 • Dokumenti: Dodana kontrola zapisivanja stavke s vozilom da li su cijena i trošarina na stavci različite od one na vozilu ili stanju
 • Dokumenti: Nadograđeni izlazni dokumenti da rade s informacijama o posebnom porezu na motorna vozila
 • Dokumenti: Nacrtan obrazac za poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila (Obrazac 1)
 • Dokumenti: Nacrtan mjesečni izvještaj o obračunatim iznosima posebnog poreza na motorna vozila (Obrazac 9)
 • Dokumenti: Izvještaji koji ispisuju dodatne podatke o vozilu nadograđeni s poljima propisanim novim zakonom o posebnom porezu na motorna vozila
 • Dokumenti: Nadograđena funkcija rekapitulacije dokumenata da ispisuje podatke o osnovici i iznosu posebnog poreza na motorna vozila
 • Dokumenti: Dodana nova izborna tabela za izbor načina obračuna PDV-a po dokumentima umjesto drop down izbornika
 • Dokumenti: Omogućen izbor novih načina obračuna PDV-a kako bi se ulazne i izlazne fakture našle na ispravnim pozicijama na PDV obrascu
 • Financijsko: Na tabelu IOS-a dodan izvještaj Opomena pred ovrhu
 • Financijsko: Upit procesa premještanja stavke dnevnika unutar temeljnice nadograđen da se u polje može upisati šesteroznamenkasti broj
 • Financijsko: Na ispisu otvorenih stavki za konto izmijenjeno da se ne ispisuje tekst Komercijalist već Trgovački predstavnik
 • Financijsko: Omogućeno knjiženje posebnog poreza na motorna vozila
 • Otkup: Ispravljena deklaracija memorijske baze roba kako bi 4D Wand otkup mogao raditi
 • PDV: Izmijenjena tabela PDV-a u skladu s novim obrascem PDV-av
 • PDV: Izmijenjena forma PDV-a u skladu s novim obrascem PDV-a
 • PDV: Izmijenjena hot polja PDV-a u skladu s novim obrascem PDV-a
 • PDV: Nacrtan novi obrazac PDV-a
 • PDV: Nacrtane nove knjige IR-a (obrazac IRA i ispis knjige IRA u dva reda)
 • PDV: Nacrtane nove knjige UR-a (obrazac URA i ispis knjige URA u dva reda)
 • PDV: Dodani novi pozivi knjiga IRA u meni-ima s nastavkom od 07.2013
 • Plaće: Ispravljeno kreiranje virmana za obustave i naknadu
 • Plaće: Kreiranje virmana i eksport za ZABA ispravljeni da rade sa specifičnim obračunima naknada
 • POS: Usklađen redoslijed ispisanih redova u headeru s podacima o računu ispisa na A4 s redovima računa iz 4D Wanda
 • POS: Standardizirani ispisi na POS printer da se za nepopunjena polja ne ispisuje prazan red
 • Robe: Ispravljeno upisivanje zemlje porijekla na formi artikla
 • WEB: Ispravljeno da nakon automatskog importa narudžbi putem komandne linije ne ostaje upisano u pregledu aktivnih aplikacija da je automatski korisnik još uvijek aktivan u 4D Wand-u
 • WEB: Dodan transakcijski okvir na automatski import web narudžbi
 • Virmani: Ubrzano kreiranje zbirnog naloga za označene virmane
 • Vozila: Dodan novi registar modela vozila
 • Vozila: Na formi vozila omogućen odabir registra modela vozila

Na početak

 

Izmjene u verziji 13.06.05 (05.06.2013.)

 • Generalno: Eksport financijskih dokumenata nadograđen poljima Narudžba kupca i Datum narudžbe
 • Generalno: Zaobiđeni problemi s prikazom pozadina na nekim grafičkim karticama preko terminala
 • Generalno: 4D Man nadograđen novim poljima rabatne politike
 • Generalno: Dodana provjera baze struktura firme prilikom promjene firmi
 • Generalno: Na artiklu omogućen odabir koja se količina artikla eksportiraj u datoteku za Intrastat
 • Generalno: Na tarifnom broju omogućen odabir da li se po tom tarifnom broju količine eksportiraju u datoteku za Intrastat
 • Generalno: Dodano logiranje i upozorenje na promjenu poslovnog prostora na formi skladišta
 • Adresar: Dodan novi izvještaj na tabelu osoba s ispisom osoba koje na sebi imaju odabranog korisnika 4D Wand-a
 • Adresar: Ispravljeno ponašanje tipke Insert prilikom unosa komitenta
 • Artikli: Ispravljen referentni integritet rabatne politike
 • Autorski honorari: Ukoliko u autorskim honorarima ne postoje stope doprinosa dodana mogućnost da se isti popune ulaskom u modul Autorskih honorara
 • Dokumenti: Omogućeno kreiranje prijenosnice za jednog komisijskog dobavljača
 • Dokumenti: Sređeni procesi popunjavanja prijenosnica da pune prijenosnice komisijskom robom odabranog komisijskog dobavljača ukoliko je dobavljač odabran na prijenosnici
 • Dokumenti: Nadograđen prijenos primki na komisiju u novu godinu da kreira i prijenosnice s upisanim komisijskim dobavljačem
 • Dokumenti: Kreiranje storno predujma nadograđeno mogućnošću upisa fiskalnog broja ukoliko je u parametrima programa uključen parametar Unos originalnog broja računa (za knjigovodstvene servise)
 • Dokumenti: Izvještaj kalkulacije po primci nadograđen ispisom postotka ukupnog troška
 • Dokumenti: Na proces fakturiranja u knjigu predujmova dodan upit sredstva plaćanja
 • Dokumenti: Na proces kreiranja storna primljenih predujmova dodan upit sredstva plaćanja
 • Dokumenti: Dodan ispis potpisne liste za inventuru s prikazanim složenim količinama
 • Dokumenti: Izmijenjeni izvještaji računa da ne ispisuju rekapitulaciju poreza ukoliko je Vrsta računa '-' (korisnik nije u sustavu PDV-a)
 • Dokumenti: Proces kreiranja storna danih predujmova ispravljen da ispravno tretira datum upisan na upitu procesa
 • Dokumenti: Ispravljeno da se unosom sastavnice (normativa) radnog naloga i skakanjem kroz stablo ne može obrisati stavka dokumenta koji je otvaran kroz stablo
 • Dokumenti: Ispravljeno da se u specifičnim situacijama može odobriti povrat robe izdane na komisiju
 • Dokumenti: Dodano logiranje odabira veznog dokumenta
 • Dokumenti: Proces Kreiranja narudžbe od kupca za komponente sastavnice nadograđen da uvećava količinu za postotak kala iz sastavnice
 • Dokumenti: Proces Kreiranja razduženja materijala iz proizvodnje nadograđen da uvećava količinu za postotak kala iz sastavnice
 • Dokumenti: Proces Kreiranja povratne prijenosnice s radnog naloga sastavnice nadograđen da kreira prijenosnicu samo za razliku između prenesenog i utrošenog materijala
 • Dokumenti: Ispravljeno da se na upitu ispisa stanja skladišta po datumskom rasponu ne pamte određeni uvjeti ispisa
 • Dokumenti: Ispravljeno da se za negativni ulazni račun od kojeg je kreiran dokument djelomičnog plaćanja, ne kreira račun za izdani predujam
 • Dokumenti: Nadograđen proces kreiranja storno avansa da prazni fiskalne podatke prilikom kreiranja storna za avanse koji su dobili fiskalne podatke
 • Dokumenti: Napravljena automatska provjera datuma izdavanja na dokumentima IFB
 • Dokumenti: Ispravljeno popunjavanje datuma izdavanja prilikom procesa kreiranja storna IFB-a
 • Dokumenti: Dodan novi ispis "Radni nalog servisa 1" koji izgleda kao "Radni nalog servisa - prazni" ali ispisuje i stavke
 • Dokumenti: Ispravljeno da se na upitu ispisa Lista povrata ne pamte određeni uvjeti ispisa
 • Dokumenti: Ispravljeno da se ispravno provjeravaju kreditni limiti za komitenta koji na sebi ima upisanu centralu (Račun ide na)
 • FAP: Dodan novi izvještaj TI-POD
 • Financijsko: Sređeno poravnavanje ćelija na ispisu analitičke kartice
 • Financijsko: Omogućeno da se napomena dokumenta u nadzornim knjigama uvoza i izvoza prikazuje u hot-polju
 • Plaće: Omogućeno da se sati rada i obračunski sati mogu iskazati s negativnim predznakom
 • Plaće: Izmijenjeni izvještaji da tretiraju sate rada i obračunske sate s negativnim predznakom
 • Plaće: Platni listić nadograđen ispisom perioda zaposlenja kako bi se znalo da je radnik u određenom mjesecu radio samo npr. tri dana
 • POS: Dodan novi izvještaj na tabelu alata s ispisom osoba koje na sebi imaju odabranog korisnika 4D Wand-a
 • POS: Ispravljeno popunjavanje količine stavke kada je u parametrima uključen način popunjavanja donje tabele po redoslijedu unosa
 • POS: Omogućen ispis otpremnice s negativnom stavkom koja je označena za naknadnu isporuku
 • POS: Dodan novi parametar za ipis naziva napomena dokumenta (prvi, drugi i treći red) u parametrima POS blagajne
 • POS: Izmijenjen način rada lookup-a osobe kod plaćanja računa na F9
 • POS: Na ispisima računa na POS printer, A4 i Wordpad sređen ispis napomena i kupca
 • POS: Na ispisima računa R-x na POS printer, A4 i Wordpad sređen ispis napomena i kupca
 • POS: Na ispisima otpremnica na POS printer, A4 i Wordpad sređen ispis napomena i kupca
 • POS: Izmijenjen izgled forme za plaćanje računa na F9
 • POS: Izmijenjeni ispisi računa i računa R-x na POS printer, A4 i Wordpad da ne ispisuju rekapitulaciju poreza ukoliko je Vrsta računa '-' (korisnik nije u sustavu PDV-a)
 • POS: Izjednačeni detalji ispisa računa na A4 sa ispisom na POS printer
 • POS: Ispravljen ispis naziva artikla u više redova na ispisu otpremnice na mali POS printer
 • POS: Ispravljeno ponašanje tipke insert prilikom unosa usluge
 • POS: Ispis POS računa na A4 nadograđen s ispisom datuma dospijeća koji je upisan na sredstvu plaćanja
 • POS: Ispis POS računa na wordpad nadograđen s ispisom datuma dospijeća koji je upisan na sredstvu plaćanja
 • POS: Sređeno formatiranje ćelije o podacima o kupcu na POS ispisima na A4 da se jednako ispisuje na svim izvještajima
 • POS: Sređeno formatiranje ćelije o podacima o kupcu na POS ispisima na A4 da se podaci ispravno lome u drugi red
 • Putni nalozi: Tabela obračuna putnog naloga nadograđena da se izlaskom iz nje popunjava prijeđena kilometraža na dokumentu putnog naloga
 • Rabatna politika: Ispravljeno pretraživanje (F3) da uzima u obzir i proizvođača
 • Virmani: Omogućeno filtriranje virmana koji su uneseni ručno
 • Virmani: Ispravljena formula za popunjavanje poziva na broj platitelja prilikom kreiranja virmana sa UF* klasa dokumenata
 • Virmani: Ispravljen žiro račun u IBAN prilikom kreiranja virmana za PDV i PDV-K
 • Virmani: Na formu kreiranja zbrojnog naloga virmana omogućen upis polja vrste naloga
 • Vozila: Forma za unos vozila nadograđena kolonama Prodajna/Preporučena cijena, MP Cijena, postotkom i iznosom posebnog poreza 1 i 2, te ukupnim postotkom i iznosom posebnog poreza
 • Vozila: Registar vrste vozila nadograđen mogućnošću odabira vrste vozila za poreznu prijavu
 • Vozila: Registar vrste goriva nadograđen mogućnošću odabira vrste goriva za poreznu prijavu

Na početak

 

Izmjene u verziji 13.05.08 (08.05.2013.)

 • Generalno: Dodana poruka upozorenja prilikom startanja 4D Wand-a da se mjenjala rabatna politika
 • Generalno: Dodana nova klasa dokumenata Cjenici za POS blagajne
 • Generalno: Ispravljena renumeracija rednih brojeva stavki dokumenata na kojima su usluge
 • Generalno: Ispravljeno da se eksporti dokumenata za IntraStat popunjavaju s datumom po formatu YYYY-MM-DD
 • Generalno: Ispravljeno da se eksport dokument za brisanje za IntraStat ispravno popunjava
 • Generalno: U podacima o korisniku pod tabom Podaci za izvještaje ispravljen opis polja Matični broj suda u statusnoj traci
 • Generalno: Spajanje komitenata nadograđeno provjerom rabatne politike i proizvođača
 • Adresar: Ispravljeno da ispis kuverti ispravno radi u ovisnosti o parametru Ispisivanje polja opisa sa partnera na kuverti
 • Adresar: Nadograđen RI komitenata da provjerava i proizvođača u rabatoj politici
 • Artikli: Na tabeli planske kalkulacije omogućen proces upisa atestnog broja na označene artikle
 • Artikli: Proces upisivanja proizvođača u artikle iz planske kalkulacije nadograđen da istovremeno i ažurira rabatnu politiku za označene artikle ukoliko je potrebno
 • Autorski honorari: Ispravljeno da se prilikom popunjavanja šifra namjene kod kreiranja virmana ne parsiraju slova
 • Blagajna: Omogućen unos računa u blagajni s podacima prethodnog pomoću kombinacija tipki CTRL + Insert
 • Dokumenti: Ispravljeno kreiranje storna IFP-a (Izlazne fakture za djelomična plaćanja) da ne popunjava fiskalna polja i ne pokušava storno slati na fiskalizaciju.
 • Dokumenti: Ispravljen proces automatskog kreiranja IFP-a (Izlazne fakture za djelomična plaćanja) da ne popunjava fiskalna polja i ne pokušava dokument IFP-a slati na fiskalizaciju
 • Dokumenti: Na tabelu izlaznih računa vraćen ispis računa izdanog s POS blagajne uz upozorenje da se kopija ispisa može dobiti isključivo iz POS kase
 • Dokumenti: Proces rezerviranja fakture nadograđen s provjerom da li su na svim stavkama upisane cijene
 • Dokumenti: Proces fakturiranja ispravljen da može rezervirati fakture od dokumenata sa stavkama robe koje nemaju upisanu nabavnu cijenu, da ne diže upozorenje za neupisane cijene
 • Dokumenti: Proces fakturiranja ispravljen da može kreirati fakture od dokumenata s uslugama, da ne diže upozorenje za neupisane cijene
 • Dokumenti: Ispravljeno brisanje storna izdanih predujmova (IFB) da se pojedina storna ne mogu obrisati ukoliko se iza njih nalazi dokument koji je fiskaliziran
 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom kreiranja storna danih predujmova UFB ne prijavljuju poruke vezane za fiskalizaciju
 • Dokumenti: Ispravljeno da prilikom kreiranja storna danih predujmova UFB nakon poruke da nema definiranog poslovnog prostora ne kreira isti u plus umjesto u minus
 • Dokumenti: Ispravljeno da se ne može obrisati storno primljenog predujma IFB ukoliko je isti fiskaliziran
 • Dokumenti: Ispravljen import EDI narudžbi OptimIt da ispravno učitava podatke o rabatu, GLN skladištu i danima odgode prilikom importa
 • Dokumenti: Ukinuta mogućnost odobravanja otpremnice ukoliko se na fakturi nešto izmjeni
 • Dokumenti: Ispravljena automatska korekcija neispravno obrađenih R-x računa
 • Dokumenti: Na ispisu Radni nalog servisa - prazni omogućeno da se zaglavlje ispisuje izvan headera word dokumenta
 • Dokumenti: Na ispisu Radni nalog servisa - prazni izbačen prikaz stavki
 • Dokumenti: Ispravljeno da se zapisnik o promjeni poreza ne može razodobriti ako je nakon njega bilo promjena na robnoj kartici
 • Dokumenti: Izvještaju Opomena za nepodmirene obveze iz knjige izlaznih računa nadograđen da ispisuje fiskalni broj za broj dokumenta ukoliko je uključeno fiskaliziranje
 • Dokumenti: Ispravljeno da naknadno fakturiranje razodobrenog računa iz otpremnice ne ispravlja fiskalni broj
 • Dokumenti: Ispravljen unos tagiranih artikala s ukupnim stanjem da gleda ispravno skladište na dokumentu prijenosnice
 • Dokumenti: Na tabelu dnevnih prometa dodana kolona oznake da se u dnevnom prometu nalaze naknadno uneseni dokumenti (unos paragon brojeva)
 • Dokumenti: Na tabeli izlaznih računa izbornik Ispis rastavljen u izbornik Ispis i izbornik Rekapitulacije
 • Dokumenti: Ako je u podacima o korisniku pod "vrsta računa" uključena crtica što znači da korisnik nije u sustavu PDV-a isključeno upozorenje da na dokumentu postoje neoporezive stavke
 • Dokumenti: Ispravljena pogreška zbog koje se u nekim uvijetima na Rx skladištu prijenosncom nije ispravno odjavljivala komisijska roba
 • Dokumenti: Ispravljeno da se u polje iznosa prilikom unosa usluge ne može kopiranjem unijeti preveliki iznos
 • Dokumenti: Na cjeniku komisijskog dobavljača omogućeno da se stavkama može dodjeljivati rabat
 • Financijsko: Na izvještaju Skraćena rekapitulacija izlaznih financijskih dokumenata promjenjena kolona broj dokumenta u broj računa u kojoj se ispisuje fiskalni broj u ovisnosti o parametru
 • Financijsko: Ispravljeno da se na ispisu knjige IRA za djelomična plaćanja ispisuje datum dokumenta umjesto datuma izdavanja
 • Financijsko: Ukoliko je uključen parametar za unos dokumenata faktura kao knjigovodstveni servis, nadograđeno da se prikazuje i ispisuje interni broj kao broj fakture ukoliko nije upisano fiskalno polje ili polje opisa
 • Financijsko: Na skraćenoj listi UFx dokumenata proširena kolona OIB-a
 • Financijsko: Ispis knjige primitaka i izdataka (KPI) usklađen sa zakonskim obrascem
 • Financijsko: Omogućeno da se datum knjiženja kod automatskog knjiženja puni sa datumom dokumenta u ovisnosti o parametru
 • Financijsko: Na analitičkim karticama izbačena kolona datum knjiženja i dodana kolona datum poslovnog događaja
 • Financijsko: Na karticama komitenata izbačena kolona datum knjiženja i dodana kolona datum poslovnog događaja
 • Financijsko: Ispravljen ispis KPI-a da kolonu PDV u primicima (redni broj 8) zbraja u kolonu Ukupno
 • Financijsko: Omogućen ispis bilanci i drugih izvještaja u financijskom knjigovodstvu samo sa stavkama koje su knjižene u odabranoj valuti
 • Izvještaji: Ispravljeno da izvještaji prodaje artikala po uslugama rade ispravno grupiranje
 • Kamate: Ispravljeno da se može ručno upisati fiskalni broj ukoliko je uključen parametar Unos orginalnog fiskalnog računa
 • POS: Na tabelu POS blagajne dodan total količine
 • POS: Na POS blagajni nadograđen izračun salda računa i totala količine
 • POS: Ispravljeno da se može editirati skladište na POS kasi
 • POS: Na formi skladišta na POS blagajni zabranjena izmjena poslovnog prostora
 • POS: Ispravljeni izvještaji R-x računa za A4 na POS blagajnama da ispravno prikazuju popuste na stavkama
 • POS: Omogućen rad u pos blagajni s cjenikom POS blagajne
 • POS: Ispravljeno da se ispravno popunjava opis stavke sa opisom usluge prilikom kreiranja računa
 • POS: Ispravljeno da se prilikom izdavanja računa ne može zamijeniti broj poslovnog prostora
 • POS: Ispravljeno da se prilikom storna računa ne može krivo povezati sredstvo plaćanja na R-x račun
 • POS: Na tabelu POS kase dodana kolona zemlje porijekla artikla
 • POS: Na ispisu otpremnice na POS printer omogućeno da se u ovisnosti o parametru naziv artikla lomi u više redova
 • POS: Ispravljeno da se kolona nabavne cijene na POS blagajni ispravno prikazuje u ovisnosti o pravima pristupa RM: Pregled nabavnih cijena i POS: On-line pregled nabavnih cijena i
 • Rabatna politika: Nadograđena rabatna politika s mogućnošću dodjeljivanja rabata po proizvođaču
 • Rabatna politika: Nadograđen RI rabatne politike da provjerava rabate po proizvođaču
 • Rabatna politika: Nadograđena tabela rabatne politike filterom po proizvođaću
 • Rabatna politika: Nadograđena tabela rabatne politike kolonama šifre i naziva proizvođača
 • Rabatna politika: Dodana provjera broja slogova, ako se popeo preko 15 miliona da se prijavi upozorenje i ne dozvoljava novi unos
 • Rabatna politika: Export rabatne politike u XML nadograđen kolonom proizvođač
 • Rabatna politika: Export rabatne politike u TXT nadograđen kolonom proizvođač
 • Rabatna politika: Ispisi rabatne politike nadograđeni kolonom proizvođač
 • Rabatna politika: Napredno brisanje rabatne politike nadograđeno odabirom proizvođača
 • Rabatna politika: Prijenos artikala u rabatnu politiku iz cjenika nadograđen ažuriranjem proizvođača
 • Registri: Omogućen ispis grupe partnera

Na početak

 

Izmjene u verziji 13.04.10 (10.04.2013.)

 • Generalno: Napravljena mogućnost popunjavanja i exporta podataka za IntraStat
 • Generalno: Na tabeli strukture poduzeća ispravljeno da se pozivom izmjene 'Skladište bez vezanog poslovnog prostora' otvara ispravna forma
 • Generalno: Ispravljeno da se zatvaranjem poslovnog prostora ne prijavljuje greška da nije moguće učitati skladište u procesima
 • Generalno: U provjeru registara dodana provjera defaultnih report set-ova
 • Generalno: Nadograđena sekcija helpa Exporti i importi
 • Generalno: Omogućeno kopiranje Reports.4d prilikom otvaranja nove tvrtke u 4D Wand-u
 • Generalno: Prilikom otvaranja nove tvrtke omogućeno da se podaci footera popune s default-ovima
 • Generalno: Provjera registara nadograđena s kreiranjem report seta 50 za ispis preko wordpada iz POS-a
 • Adresar: Ispravljeno da se na prekid unosa osobe ne zapamti telefonski broj ukoliko je bio upisan za tu osobu
 • Adresar: Onemogućeno brisanje komitenta ukoliko na istom ima unesen bankovni račun
 • Adresar: Ispravljen RI brisanja komitenta da gleda i bazu bankovnih računa
 • Artikli: Optimiziran RI brisanja artikala
 • Artikli: Dodano logiranje procesa stavljanja artikala van upotrebe
 • Carinsko: Ispravljeno usklađivanje valute i tečaja dokumenta IFD s KZP-om da se usklađuje s prodajnom valutom
 • Carinsko: Na knjigovodstvenom zapisu prošireno polje 'Račun za kupca'
 • Dokumenti: Ispravljen import cjenika komisijskih dobavljača da ispravno radi
 • Dokumenti: Ispravljeno da se storno predujma može nknadno fiskalizirati ukoliko prilikom kreiranja istog operater nema upisan OIB
 • Dokumenti: Ispravljeno višestruko brisanje dokumenata da ne može obrisati dokument koji ima fiskalni broj
 • Dokumenti: Dodan parametar za ručnu fiskalizaciju nefiskaliziranih računa da automatsko fiskaliziranje ne stvara zastoj u radu
 • Dokumenti: Ispravljeno razodobravanje inventure da ju je moguće razodobriti ukoliko je nakon nje kreiran samo inventurni višak ili inventurni manjak
 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom kreiranja prijenosnice iz radnog naloga prenose i serijski brojevi na stavke prijenosnice
 • Dokumenti: Na cjeniku komisijskog dobavljača omogućen import stavki
 • Dokumenti: Dorađena tabela izlaznih faktura da prikazuje interne i fiskalne brojeve u ovisnosti o datumu početka fiskalizacije
 • Dokumenti: Dodano da se prilikom unosa računa, ukoliko je uključen parametar za knjigovodstvene servise, polje datuma izdavanja računa prepisuje u datum otpreme/usluge
 • Dokumenti: Ispravljeno brisanje dokumenta IFD s fiskalnim brojem
 • Dokumenti: Nadograđen izvještaj prometa artikala po primkama s kolonom jedinične nabavne cijene, valute i jediničnom deviznom cijenom
 • Dokumenti: Omogućen unos nabavne cijene za uslugu na tabeli planske kalkulacije
 • FAP: Ispravljeni exporti TZ, PD i SR da exportiraju ispravne datume u XML
 • FAP: Dodan novi S-PR-RAS-NPF obrazac
 • Financijsko: Prijenos početnog stanja financijskog nadograđen da ispravno prenosi oznake valuta u narednu godinu
 • Financijsko: Ispravljeno da se na stavci knjiženja u financijsko kliknom na izmjenu i OK ne mjenja datum valute
 • Financijsko: Ispravljen import dokumenata iz vanjskih sustava da prijavljuje razliku u žiro računima komitenata ukoliko ista postoji
 • Financijsko: Ispravljen izvještaj Kartica konta za obračun PDV-a da ne prijavljuje Stopove ukoliko ispisuje dokumente iz prethodnih godine
 • Izvještaji: Izvještaji prometa artikala ispravljeni da ispisuju podtotale za sortiranje i grupiranje po poreznoj tarifi
 • Izvještaji: Izvještaji prometa artikala ispravljeni da ispisuju podtotale za sortiranje i grupiranje po valuti
 • Izvještaji: Na izvještajima prometa usluga omogućeno grupiranje po '-' (ničemu)
 • Otkup: Onemogućen poziv isplate iz otkupne stanice
 • PDV: Ispravljen izvještaj Rekapitulacija svih poreznih knjiga UR-a da ispravno zbraja kolonu 20 u kolonu 24
 • Plaće: Ispravljen export za Zagrebačku banku - ostalo da ne exportira radnike koji nemaju naknade
 • Plaće: Ispravljno da se virmani kreiraju na dvije banke ukoliko su obje banke odabrane na obustavama
 • Plaće: Ispravljen ispis zbrojnog naloga virmana iz plaća
 • POS: Ispravljen višestruki export stanja za POS kase da exportira i strukturu poduzeća
 • POS: Ispravljeno da POS ne izgubi fokus kada se količina robe na stavci računa mijenja pomoću num [*] i na kraju se stisne num [-]
 • POS: Ispravljeno da se povećanjem ili smanjenjem količine kod dodavanja nove stavke na prethodnoj stavci ne izgubi naziv
 • POS: Omogućeno da se prilikom unosa usluge na POS račun u opis stavke prepisuje opis usluge, a ako ga nema da se tada prepisuje naziv usluge
 • Rabatna politika: Dodano novo pravo pristupa Ažuriranje rabatne politike, a staro pravo ažuriranja izmijenjeno u Pregled rabatne politike
 • WEB: Omogućeno slanje zaliha u 4D Wand Internet katalog
 • WEB: U strukturi poduzeća na skladišta dodan check box za export u 4D Wand Katalog
 • WEB: Ispravljeno da se prilikom višestrukog importa dokumenata iz Web shopa ispravno importiraju dokumenti po partnerima

Na početak

 

Izmjene u verziji 13.03.13 (13.03.2013.)

 • Generalno: Omogućen rad 4D Wanda sa MS Office Word 2013
 • Generalno: Napravljena provjera serijskih brojeva koja ispravlja neispravne reference na dokumente
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 5% za općinu Žminj koja vrijedi od 01.02.2013
 • Generalno: Napravljen proces brisanja dodatnih šifri u bazi Barcodes.tps za artikle koji više ne postoje
 • Generalno: Izmjene korisničkih importa/exporta
 • Generalno: Uključivanje parametara Unos originalnog broja računa (za knjigovodstvene servise) nadograđen s porukom upozorenja
 • Generalno: Na upitima izvještaja omogućen odabir neaktivnih skladišta
 • Artikli: Export artikala u XML nadograđen s kolonama količina stanja (Zaliha, Složena količina, Rezervirana količina,..)
 • Artikli: Omogućen proces za renumeraciju šifara označenih artikala unutar njihove klasifikacije
 • Artikli: Izvještaj Lista artikala sa upisanim minimalnim, optimalnim i maksimalnim količinama nadograđen s računanjem odstupanja od zalihe za umanjenu složenu količinu
 • Artikli: Izvještaj Lista artikala sa odstupanjima od minimalne i maksimalne količine nadograđen s računanjem odstupanja od zalihe za umanjenu složenu količinu
 • Autorski honorari: Ispravljeno kreiranje virmana da ispravno popunjava polje uplatnog računa ukoliko je isti pretvoren u IBAN
 • Blagajna: Omogućeno knjiženje ulaza blagajne dugovno storno
 • Dokumenti: Proces kreiranja otpremnice iz narudžbe od kupca, u slučaju 1 na 1, nadograđen s prijenosom uplaćenog iznosa s ponude vezane u stablo na otpremnicu
 • Dokumenti: U izdatnicama na komisiju dodani generički ispisi za grosiste sa i bez cijena
 • Dokumenti: Lista exportnih knjigovodstvenih zapisa ispravljena kako bi pravilno ispisala kolone naziv kupca i broj računa kupca
 • Dokumenti: Nadograđeno kopiranje faktura da popunjava i datum izdavanja s danom kopiranja i vrijeme izdavanja s vremenom kopiranja
 • Dokumenti: Dodan proces upisivanja datuma izdavanja nad dokumentima faktura
 • Dokumenti: Proces kreiranja narudžbe dobavljaču iz narudžbe od kupaca nadograđen da se umanjuje za količinu sa neodobrenog naloga za slaganje
 • Dokumenti: Ispravljen izračun polja Ukupno da uzima u obzir i PDV od 5% na zaglavlju dnevnog prometa
 • Dokumenti: Ukoliko se označi nekoliko dokumenata omogućeno da se automatski označi Ispis označenih dokumenata
 • Dokumenti: Ispravljeno kreiranje IFD iz razduženja skladišta da popunjava polje ukupnog poreza
 • Dokumenti: Odobravanje prijenosnice i interne primke nadograđeno s upisom datuma zadnjeg ulaza robe na stanje ulaznog skladišta
 • Dokumenti: Na tabeli primki ovlaštenog uvoznika dodana kolona Broj provozne isprave
 • Dokumenti: Na formi pretponude omogućen unos planske nabavne cijene i izračun po istoj ukoliko je na dokumentu uključeno Dozvoljen unos nabavnih cijena na stavkama
 • Dokumenti: Omogućen proces spajanja stavki koje imaju isti serijski broj i isti artikl
 • Dokumenti: Izvještaj Račun - otpremnica s opisom artikla nadograđen s totaliranjem kolone količine
 • Dokumenti: Usklađeni ispisi prema grosistu Metro po njihovim standardima
 • Dokumenti: Ispravljeno sumiranje marže prilikom odobravanja dokumenta primka na komisiju koje su nastale prijenosom u slijedeću godinu
 • Dokumenti: Omogućeno brisanje R-1 računa iportiranih sa POS kase kako bi se isti mogli naknadno importirati ukoliko je promjenjen način plaćanja
 • Dokumenti: Proces odobravanja R-1 računa iportiranih sa POS kase nadograđen da se ne može odraditi ukoliko je importiran R-1 račun s nedefiniranim sredstvom plaćanja
 • Dokumenti: Zabranjeno razodobravanje inventure ukoliko iza nje postoji odobreni dokument
 • Dokumenti: Ispravljen import serijskih brojeva da ispravno pretražuje bazu dodatnih šifri po barcode-u
 • FAP: Prilagođen export TZ obrasca prema poreznoj upravi
 • FAP: Prilagođen export SR obrasca prema poreznoj upravi
 • Financijsko: Na formi za vezivanje IOS-a omogućen poziv kalkulatora i kalendara
 • Financijsko: Sređen tekst sljedećih u sljedećih u izjavi o kompenzaciji
 • Financijsko: Export stavki naloga za knjiženje nadograđen s datumom poslovnog događaja
 • Financijsko: Izvještaj Prijedlog za kompenzaciju nadograđen s mogućnošću slanja mail-a
 • Financijsko: Ispravljen import financijskih dokumenata iz drugog 4D Wand-a da ne zabranjuje brisanje importiranih dokumenata
 • Financijsko: Uključivanje parametra Financijsko -> Unos orginalnog broja računa (Za knjigovodstvene servise) nadograđeno s porukom upozorenja
 • Financijsko: U šablone za knjiženje izlaznih dokumenata dodana mogućnost odabira Konto troška komitenta
 • Financijsko: U šablone za knjiženje ulaznih računa (UF) dodana mogućnost odabira Konto troška komitenta
 • Financijsko: Kod knjiženja primke omogućeno knjiženje maloprodajne vrijednosti s povratnoim naknadom
 • Financijsko: Na tabelu nadzornih knjiga uvoza dodane kolone broj i datum ugovora
 • Financijsko: Proces punjenja KPI ispravljen da provjerava onoliko godina koliko je zadano u parametrima programa iako u prvoj godini koju pretražuje nema stavki za obradu
 • Financijsko: Omogućeno pamćenje datuma knjiženja koji je upisan na prethodno upisanoj stavci temeljnice
 • Financijsko: Izbačena mogućnost odabira Konto djelatnika pod vrstom konta jer se isto ne koristi
 • Izvještaji: Prometi usluga nadograđeni s mogućnošću grupiranja po šifri Županija, Oblasti i Grada
 • Izvještaji: Ispravljeni izvještaji prometa usluga da grupiranje po Županija, Oblasti i Gradu radi po šifri registra
 • Komitenti: Ispravljena moguća prijava greške prilikom kreiranja virmana iz tabele komitenata
 • PDV: Ispravljeno da se kod velikih iznosa PDV-a izračun osnovice radi sa više decimalnih polja
 • Otkup: Ispravljen upit prilikom kreiranja interne izdatnice iz otkupa, kako ne bi zahtijevao upis drugog i trečeg polja napomene
 • Otkup: Upit kreiranja interne izdatnice nadograđen s poljima napomene dokumenta
 • Otkup: U parametrima otkupne stanice zabranjen odabir maloprodajnog skladišta kao skladišta za otkup, tj. omogućen odabir samo skladišta nabavnog tipa
 • Plaće: Export plaća za Zagrebačku banku rastavljen u dva exporta (export netta i export ostalo)
 • Plaće: Ispravljen export plaće za Zagrebačku banku - netto da u vodećem slogu (030) ispisuje ukupan iznos netta
 • Plaće: Ispravljen export plaće za Zagrebačku banku - ostalo da u vodećem slogu (030) ispisuje ukupan iznos naknada
 • Plaće: Ispravljen export plaće za Zagrebačku banku - ostalo da ne uzima u obzir radnike koji nemaju naknada
 • Plaće: Ispravljen export za regos za obračun radnika na kojima postoje naknade, a ne postoji stavka redovnog rada
 • Plaće: Dodan novi export specifikacije plaća za Jadransku banku
 • Plaće: Ispravljeno kreiranje virmana da ispravno popunjava polje uplatnog računa za dobrinose ukoliko je isti pretvoren u IBAN
 • Plaće: Ispravljeno kreiranje virmana za kredite da kreira IBAN-e umjesto žiro - računa radnika
 • Registri: Omogućeno pretraživanje registara (F3)
 • POS: Ispravljena POS kasa za pregled da prilikom promjene skladišta (dučana) učita brze šifre tog skladišta
 • POS: Ispis statistike izdanih računa s popustom po radnicima nadograđen s kolonama klasifikacije artikala
 • POS: Ispis otpremnice nadograđen da ispisuje i jedinicu mjere nakon količine
 • POS: Ispravljeno da se prilikom upisa brze šifre ne može s isključenim Num Lockom ući u blagajnu kao nepoznati djelatik
 • WEB: Dodan parametar za eksport osoba za WEB Katalog

Na početak

 

Izmjene u verziji 13.02.14 (14.02.2013.)

 • Generalno: U naslove tabela dodan prikaz broja verzije 4D Wand-a
 • Generalno: Uveden parametar prilikom importa tečajne liste na temelju kojeg se radni tečaj ažurira ili ostaje stari
 • Generalno: Novi GFI-POD obrazac v.2.0.3.
 • Generalno: Dodano vrijeme izdavanja računa u data port Dokumenata, stavki i serijskih brojeva
 • Generalno: Na formi poslovnog prostora ispravljeno spremanje parametra da se dokumenti tog poslovnog prostora ne fiskaliziraju
 • Generalno: Ispravljeno da se prilikom promjene firme ne resetira žiro račun upisan na formi organizacijske jedinice
 • Generalno: Import export financijskih dokumenata nadograđen vremenom izdavanja
 • Generalno: Dodati da se prilikom importa ulazne narudžbe Megatrend Redoka učitava i rabatna politika za popunjavanje polja na stavkama
 • Generalno: Omogućeno da se unese 32 000 korisnika 4D Wand-a, do sada je moglo samo 999
 • Generalno: Ispravljena greška u prijenosu skladišta tuđe robe kojom se u određenim situacijama nisu prenijeli svi artikli
 • Generalno: Ispravljena forma poslovnog prostora da uvijek omogući unos oznake poslovnog prostora
 • Generalno: Ispravljen prijenos reversa robe primljene na komisiju
 • Generalno: Ispravljeno da se prijenos stanja skladišta u novu godinu odradi i nakon importa dnevnog prometa s POS-a
 • Generalno: Dodana stopa prireza za Dubrovnik od 10% koja vrijedi od 01.01.2013
 • Generalno: Napravljene izmjene PD obrazca po primjeru novoizdanog
 • Generalno: Dodan parametar na skladištima za zabranu unosa dokumenata na skladište koje služi za import Rx računa sa POS kase
 • Generalno: Dodana kontrola oznake poslovnih prostora za nedozvoljene znakove (dozvoljeni znakovi su znakovi internacionalne abecede (A-Z) i znamenke (0-9))
 • Generalno: Na formi poslovnog prostora ispravljeno nepotrebno pozivanje registra gradova ukoliko se unosi ostali tip poslovnog prostora
 • Generalno: Na formi poslovnog prostora postrožena zabrana izmjene šifre poslovnog prostora, ako postoji fiskalni račun ili je ista prijavljena državi, nema izmjene
 • Generalno: Omogućeno da se formi poslovnog prostora može uključiti parametar (samo 4D) Računi s ovog prodajnog prostora se ne fiskaliziraju
 • Generalno: Export prema Megatrend Redoku nadograđen s IBAN-om
 • Artikli: Ispravljeno učitavanje koriničkog meni-a nakon poziva forme za izmjenu artikla
 • Autorski honorari: Prilikom kreiranja virmana žiro računi autora se pretvaraju u IBAN-e
 • Autorski honorari: Export ID1 obrasca nadograđen da exportira identifikator upisan na obračunu
 • Dokumenti: Izvještaji Promet artikala po... nadograđeni s prekidom po Država, s prekidom po Oblasti i s prekidom po Gradu
 • Dokumenti: Izvještaji Promet artikala po... nadograđeni s prekidom po hijerarhiji Država, Oblast, Grad
 • Dokumenti: Višestruko fakturiranje nadograđeno da se datum izdavanja promjeni s upisanim datumom na upitu i ako se fakturira više otpremnica u jednu fakturu
 • Dokumenti: Upit za promjenu datuma predujma nadograđen s datumom izdavanja
 • Dokumenti: Upit za promjenu datuma storno predujma nadograđen s datumom izdavanja
 • Dokumenti: Proces spajanja stavki ispravljen da ispravno spoji i serijske brojeve
 • Dokumenti: Proces prijenosa stavki ispravljen da ispravno prenese serijske brojeve iz dokumenta u dokument
 • Dokumenti: Sređen raspored kolona na izvještaju Izdatnica na komisiju sa rabatima
 • Dokumenti: Na tabelu ponuda dodane kolone mjesta troška i dimenzija
 • Dokumenti: Na rekapitulacijama knjiga ira dodan sort po broju računa komitenta kako bi imali sort fiskaliziranih brojeva i datuma za knjigovodstvene servise
 • Dokumenti: Ispravljeno fakturiranje u knjigu IFB da popunjava datum i vrijeme odobravanja dokumenta
 • Dokumenti: Ispravljen ispis rekapitulacije izlaznih računa da ispisuje ispravan fiskalni broj ukoliko je uključen parametar Unos orginalnog broja fiskalnog računa (za knjigovodstvene servise)
 • Dokumenti: Ispravljeno otvaranje zatvaranje baze radnika prilikom otvaranja tabele radnih naloga
 • Dokumenti: Ispravljeno da se na ispisu ponude ne ispisuje fiskalni footer u specifičnim slučajevima
 • Dokumenti: Ispravljeno kreiranje prijenosnice iz radnih naloga da za stavke preuzima i serijske brojeve
 • Dokumenti: Ispravljen ispis inventurnog viška sa tabele inventurnog viška da ispravno ispisuje cijenu i iznos stavke
 • Dokumenti: Ispravljen izvještaj nerealiziranih ponuda da ispravno prikazuje polje Dokument kreirao: na upitu izvještaja
 • Dokumenti: Ispravljen proces upisa datuma otpreme da izračunava datum dospijeća u ovisnosti o parametru programa Prilikom fakturiranja računaj datum dospijeća od datuma otpreme/usluge računa
 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom odobravanja fakture ukoliko nije unesen datum izdavanja datum dospijeća računa u ovisnosti o parametru Prilikom fakturiranja računaj datum dospijeća od datuma otpreme/usluge računa
 • Dokumenti: Ispravljeno da se nakon unosa dokumenta preko meni-a Dokument ispravno prikaže oznaka radnog statusa
 • Dokumenti: Narudžbe dobavljaču nadograđene da prilikom punjenja dokumenta optimalnim količinama proces uzima u obzir rabat iz planske kalkulacije ukoliko nije upisan rabat na dokumentu
 • Dokumenti: Narudžbe dobavljaču nadograđene da se prilikom unosa dokumenta uzima u obzir rabat iz planske kalkulacije ukoliko nije upisan rabat na dokumentu
 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom bilo kakvog fakturiranja fiskaliziraju nefiskalizirane fakture
 • Dokumenti: Ukoliko se razodobri, pa odobri dokument koji više ne pripada trenutnoj poslovnici (a nije zadnji u nizu fiskaliziranih dokumenata) zadržava se fiskalni broj za koji se više ne forsira oznaka nove poslovnica
 • Dokumenti: Ukoliko se razodobri dokument koji više ne pripada trenutnoj poslovnici, jer se skladište preselilo, ispravljeno da se ne briše fiskalni broj
 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom višestrukog fakturiranja dobro tretira parametar kreiranja neodobrenih dokumenata
 • Dokumenti: Na rekapitulaciji dokumenata proširena kolona broja računa
 • Dokumenti: Omogućen upis paragon broja prilkom fakturiranja otpremnice sa upisom paragon bloka ukoliko je uključen parametar 'Paralelni brojevi otpremnica i računa'
 • Dokumenti: Omogućeno da se račun nastao fakturiranjem otpremnice sa upisom paragon bloka može fiskalizirati
 • Dokumenti: Ispravljen ispis rekapitulacije svih poreznih knjiga IRA i rekapitulacije pojedinih poreznih knjiga IRA da ispravno prikazuje broj dokumenata iz prošlih godina, a koji se nalaze u PDV obračunu 2013 godine
 • Dokumenti: Na izvještajima inventurnog viška i manjka ispravljen ispis rekapitulacije PDV-a
 • Dokumenti: Ispravljeno popunjavanje datuma dospijeća prilikom unosa ponude, pretponude, otpremnice
 • Dokumenti: Ispravljen ispis datuma za 'plaćanje do' na ispisu sekcije cassa sconto
 • Dokumenti: Onemogućen upis uvijeta Casse sconto bez naziva
 • Dokumenti: Omogućeno fakturiranje sa rokom dana 0 od datuma izdavanja i od datuma otpreme
 • Dokumenti: Pretraživanje (F3) nadograđeno da pretražuje i polje narudžba od kupca zaglavlja dokumenta
 • Dokumenti: Pretraživanje (F3) nadograđeno da pretražuje fiskalne brojeve
 • Dokumenti: Knjige IRA usaglašene sa novim obrascom propisanim od države
 • Dokumenti: Knjige URA usaglašene sa novim obrascom propisanim od države
 • Dokumenti: Rekapitulacija dokumenata nadograđena sa ispisom fiskalnog broja za fiskalne klase
 • Dokumenti: Rekapitulacija knjiga IRA nadograđena sa filterom datuma izdavanja
 • Dokumenti: Fakturiranje nadograđeno da radi u ovisnosti o parametru Prilikom fakturiranja računaj datum dospijeća od datuma otpreme/usluge računa
 • Dokumenti: Višestruko fakturiranje nadograđeno da radi u ovisnosti o parametru Prilikom fakturiranja računaj datum dospijeća od datuma otpreme/usluge računa
 • Dokumenti: Unos računa nadograđen da radi u ovisnosti o parametru Prilikom fakturiranja računaj datum dospijeća od datuma otpreme/usluge računa
 • Dokumenti: Cassa sconto nadograđen da radi s datumom izdavanja ili datumom otpreme u ovisnosti o parametru
 • Dokumenti: Omogućeno pretraživanje fiskalnih brojeva kada se nalazi na tabu Fiskalni brojevi
 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom ispisa računa uzima datum otpreme/usluge sa samog dokumenta fakture
 • Dokumenti: Na lokalizirane izvještaje faktura dodan ispis Otpremnica broj ispod Račun broj
 • Dokumenti: Ispis narudžbe dobavljača na engleskom jeziku nadograđen sa ispisom neto cijene (nakon rabata) umjesto bruto cijene
 • Dokumenti: Unos pomoću Barcode-a na dokumentu priprema primke nadograđen da radi u ovisnosti o parametru
 • Dokumenti: Kod standardnog importa dokumenata i stavki osigurano pražnjenje svih polja kako se nebi preslikale vrijednosti sa prethodnog sloga
 • Dokumenti: Onemogućen unos stavke sa količinom 0 u dokument priprema primke
 • Dokumenti: Ispis primke sa serijskim barkodovima nadograđen sa identom
 • Dokumenti: Ispravljeno da se datum izdavanja i interni broj ispravno prikazuju na tabeli ukoliko se uđe u prijašnju godinu, a uklkjučen je parametar za knjigovodstveni servis
 • Dokumenti: Forma dokumenta nadograđena sa provjerom izmjene datuma izdavanja prilikom ručnog unosa dokumenta
 • Dokumenti: Ukinuta provjera limita prilikom odobravanja dokumenata koji su nastali importom PRM-a sa POS-a
 • Dokumenti: Funkcija za ispis broja računa nadograđena da ispisuje interni broj ukoliko se na izvještaju ispisuju
 • Dokumenti: Nadograđena rekapitulacija dokumenata sa datumima izdavanja računa
 • Dokumenti: Omogućeno odobravanje primke tuđe robe koja na sebi ima objekt, a nastala je prijenosom početnog stanja skladišta tuđe robe
 • Dokumenti: Ispravljen ekran obrada narudžbi od dobavljača, aktivirana oba check box-a
 • Dokumenti: Ispravljen izvještaj Promet artikala po početnim stanjima da prikazuje promet po početnim stanjima
 • Dokumenti: Ispravljen prijenos skladišta tuđe robe da ispravno gleda stavke primke tuđe robe ukoliko je rađeno razduženje stavke sa drugog skladišta
 • Dokumenti: Nadograđeni upiti za fakturiranje, koji se pozivaju kada je uključeno paralelno brojanje, sa datumom i vremenom izdavanjaa
 • Dokumenti: Ispravljena greška prilikom odobravanja dodatnih rabata, za slučaj da su bile označene pojedine stavke
 • Dokumenti: Prilikom unosa novog izlaznog računa, nakon izbora komitenta ispravljeno da se rok plaćanja računa od datuma izdavanja
 • Dokumenti: Korekcija datuma i vremena izdavanja R-1 računa importiranih sa POS kase radi financijskog knjigovodstva
 • Dokumenti: Proces fakturiranja nadograđen sa mogućnošći upisa datuma i vremena izdavanja
 • Dokumenti: Proces višestrukog fakturiranja nadograđen sa mogućnošći upisa datuma i vremena izdavanja
 • Dokumenti: Omogućeno razodobravanje faktura, dokumenata koji su dobili fiskalni boj i datum izdavanja, a na sebi imaju transakcijski račun
 • Financijsko: Ispravljen izvještaj kartica konta za obračun PDV-a da se zatvaranjem izvještaja ne jabljaju poruke da se ne mogu zatvoriti baze Dokumenata i Dnevnika
 • Financijsko: Ispravljeno zatvaramnje transakcija prilikom importa financijskih dokumenata
 • Financijsko: Kod prijenosa financijskog stanja ispravljeno da se otvorene stavke ne zbrajaju po dimenzijama ukoliko isto nije uključeno na kontu
 • Financijsko: Na izvještaju bilance napravljeno da razred 9 ima potražni saldo
 • Financijsko: Na ispise naloga za knjiženje dodan datum poslovnog događaja
 • Financijsko: Ispravljen izvještaj Kartica konta za obračun PDV-a da ne kvari putanju do baze dokumenata
 • Financijsko: U šablone izlaznih računa dodano novo polje Broj izlaznog računa/fiskalni broj/ prvi red napomene sa računa za odabir u opis knjiženja
 • Financijsko: Eksport fianancijskih dokumenata nadograđen da ne popunjava kolonu fiskalnog broja ukoliko se ne eksportira fisklana klasa dokumenata
 • Financijsko: Ispravljeno da se broj fiskalnog računa za račune unijete preko opcije "unos fiskaliziranih računa iz drugog programa" donosi u temeljnicu financijskog knjigovodstva
 • Izvještaji: Na ispisu pregleda prodaje artikala po izlaznim računima zamjenjene kolone Tip dok i Interna oznaka sa internim brojem i fiskalnim brojem
 • Izvje&sc