logo 4th Dimension d.o.o.

4D Wand sustav


 • 4D Wand

4D Wand (na engleskom jeziku: čarobni štapić) naše je strateški najvažnije programsko rješenje. To je poslovno informacijski sustav za vođenje malih i srednjih poduzeća. Izrađen je modularno tako da se svaki modul može koristiti kao samostalna aplikacija, a moduli međusobno integrirani pokazuju svoju najveću snagu i predstavljaju idealno rješenje za svakoga. Kolokvijalno, 4D Wand možemo zvati i program za knjigovodstvo, program za robno materijalno knjigovodstvo, program za maloprodaju, program za plaće, program za fiskalizaciju, program za komercijalu ... itd ali uvijek se radi o jednom i jedinstvenom rješenju koje pod svojim imenom integrira pojedinačne module i time olakšava poslovanje svim pojedinačnim korisnicima sustava. Da 4D Wand zaslužuje svoj naslov pokušat ćemo vam predstaviti koliko možete ubrzati svoj rad. Ako zamislite tvrtku koja dnevno kreira stotinjak izlaznih računa i pored toga ima redovan promet blagajne, obračun plaća i amortizaciju osnovnih sredstava. Ti poslovi svaki dan za knjigovođe proizvode kreiranje nekoliko stotina stavki koje moraju unijeti što prije. Vrijeme potrebno za takav unos je vjerojatno jedan radni dan. Uz pomoć 4D Wand-a knjigovođe automatski knjiže sve financijske promjene za nekoliko desetaka sekundi. Tako su svi izvještaji koji su potrebni za donošenje brzih poslovnih odluka ažurni i uvijek dostupni. Moduli poslovno - informacijskog sustava 4D Wand su (navedene su doista skraćene mogućnosti pojedinih modula, u mnogo manjem obimu nego što iste možete primijeniti u praksi):

 • Financijsko knjigovodstvo

glavna knjiga, mjesta troška, automatska knjiženja, bilance, račun dobiti i gubitka, knjige URA i IRA za one koji ne koriste robno materijalno, knjiga primitaka i izdataka, salda-konti kupaca i dobavljača, statistika dugovanja, prijedlozi za kompenzaciju, izvještaji u različitim valutama, obračun poreza, statistički izvještaji za FINA-u i ePoreznu (GFI-POD, PD, TZ, SR,…)

 • Robno - materijalno knjigovodstvo po nabavnim cijenama ili

detaljna klasifikacija artikala, artikli s opisom, fotografijama, atributima, bar kodom, kataloškim kodom, tarifnim grupama, carinskim tarifama, napomenama za dokumente, načini otpreme, načini plaćanja, odgode plaćanja, rabatna politika, dinamika naplate, grupe stavki, mjesta troška, projekti, cassa sconto, usluge, sastavnice, radni nalozi sastavnica, vozila, primke, ulazne komisije, izlazne komisije, povrati, reversi, razduženja, zaduženja, popis početnog stanja, inventure, zakonske knjige URA i IRA + knjiga IRA za dobra i usluge - slobodni unos, knjiga primitaka i izdataka, nadzorne knjige uvoza i izvoza, obračun poreza, planiranje zaliha, ulazne narudžbe, izlazne narudžbe, pretponude, ponude, otpremnice, više od 1.000 različitih kombinacija izvještaja, …

- Robno - materijalno knjigovodstvo - po veleprodajnim cijenama
- Robno - materijalno knjigovodstvo - po maloprodajnim cijenama

 • Obračun i knjigovodstvo plaća

mogućnost unosa neograničenog broja djelatnika, mogućnost definiranja neograničenog broja zarada, naknada i obustava, slobodno kreiranje formula za obračun, praćenje obračuna po mjestima troška s mogućnošću ispisa kumulativnog obrasca za jedan mjesec bez obzira na mjesto troška, mogućnost automatskog pridruživanja ili brisanja bilo koje vrste primanja za sve djelatnike, mogućnost kreiranja obračuna iz bruto i iz neto iznosa plaće, ali i korištenjem formula za obračun koje se mogu bazirati na temelju satnice, bodova, minulog rada, raznih koeficijenata, automatska obrada kredita, isplate se mogu pratiti preko banaka, mogućnost kreiranja virmana, mogućnost kreiranja i slanja datoteke zbirnog naloga za banku iz prethodno kreiranih virmana, mogućnost eksporta univerzalne specifikacije za isplatu osobnih primanja, automatsko kreiranje JOPPD obrasca u Excelu na temelju podataka iz obračuna plaće, mogućnost eksporta JOPPD obrasca u ePoreznu, ispisi i rekapitulacije koje zakonodavac nalažem, mogućnost automatskog knjiženja plaće u Financijsko knjigovodstvo 4D Wand-a...

 • Autorski honorari

mogućnost obračuna naknada članovima skupština i odbora, ugovora o djelu, autorskih honorara, autorskih honorara umjetnika, obračun doprinosa osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, obračun za izaslane radnike, obračun stipendija itd., mogućnost kreiranja i ispisa JOPPD obrasca u Excelu na temelju podataka iz samog obračuna, eksport JOPPD obrasca u ePoreznu, mogućnost automatskog knjiženja plaće u Financijsko knjigovodstvo 4D Wand-a, podržano kreiranje i ispis virmana, kreiranje datoteke zbirnog naloga za banku na temelju usnimljenih virmana, eksport univerzalne specifikacije za isplatu osobnih primanja za banku i za pojedine poslovne banke (Zagrebačka banka, Raiffeisen banka, Podravska banka,..)

 • Evidencija radnog vremena
Namjena modula Evidencija radnog vremena je praćenje radnih sati svih zaposlenika u tvrtki, čime prestaje potreba za vođenjem evidencije na tradicionalan način npr. u proračunskim tablicama. Na kraju mjeseca se svi radni sati importiraju u obračun plaća te se tako štedi vrijeme na dvije strane (vođenje radnih sati zaposlenika i popunjavanje obračuna za plaće), a i preglednost je puno veća.
 
 • Knjigovodstvo osnovnih sredstava

upis osnovnih sredstava, vraćanje sredstava u upotrebu,amortizacija osnovnih sredstava, povećanje vrijednosti osnovnih sredstava, smanjenje vrijednosti osnovnih sredstava, stavljanje sredstava van upotrebe, rashodovanje osnovnih sredstava, prodaja osnovnih sredstava

 • Obračun kamata i tečajnih razlika

kamate možete računati kao slobodni obračun ili kamate izračunati na osnovu IOS-a. Kada se odlučite za jednu od metoda, tada možete kamatu obračunati po definiranim stopama (možete ih definirati neograničeno po periodima), po fiksnoj godišnjoj stopi ili po fiksnoj mjesečnoj stopi.

 • Putni nalozi

Putni nalozi su modul informacijskog sustava 4D Wand kojim se izdaju, obrađuju i knjiže putni nalozi i loko vožnja. Kao i svi moduli 4d Wanda u potpunosti je integriran u sam sustav, što omogućava potpunu automatiku i međudjelovanje s modulom Blagajna i Financijskim knjigovodstvom. (vrste prijevoza; svrhe putovanja; vrste troška; cijene benzina; dnevnice; udaljenosti (relacije); valute; tečajna lista; napomene za dokumente; gradovi, oblasti, države; mjesta troška; predujmovi; obrada predujmova; automatsko knjiženje predujmova u blagajnu; kopiranje putnog naloga; automatski upis relacija; obračun putnog naloga; automatsko knjiženje putnog naloga; blagajnički dnevnici; ispis putnog naloga; ispis obračuna putnog naloga; ispis liste putnih naloga po broju, periodu i djelatniku; kreiranje JOPPD obrasca na temelju obračuna putnih naloga). Loko vožnja: obračun loko vožnje; kopiranje obračuna loko vožnje; stavke obračuna loko vožnje; automatsko knjiženje obračuna loko vožnje; ispis obračuna loko vožnje; ispis temeljnice u koju je knjižen obračun loko vožnje; ispis liste obračuna loko vožnje po broju, periodu i djelatnicima, kreiranje JOPPD obrasca na temelju obračuna loko vožnje,…)

 • Blagajna gotovog novca

modul Blagajna je samostalno programsko rješenje, te ga mogu koristiti i poduzeća koja nemaju ostale module programskog rješenja 4D Wand. Puni efekt se postiže korištenjem blagajne i financijskog knjigovodstva, jer se ista automatski prenosi u dnevnike financijskog knjiženja. Blagajničke dnevnike možete voditi ne samo u eurima, nego u bili kojoj stranoj valuti. Blagajničke dnevnike otvarate po potrebi, a za iste se vežu temeljnice koje mogu biti uplatne ili isplatne, a iste na sebi nose pripadajuće račune. Ispisi: dnevnik blagajne, uplatne ili isplatne temeljnice, lista temeljnica, rekapitulacija temeljnica po tipu, rekapitulacija računa po tipu...

 • Servis

modul sustava 4D Wand Servis, obuhvaća transakcije iz problematike popravka robe i uređaja, kao i povrata i kontrole neispravne robe. S obzirom na mogućnost setiranja svih parametara aplikacije, modul je prilagodljiv različitim vrstama i načinima vođenja servisa. Modul je potpuno integriran s Robno - materijalnim knjigovodstvom veleprodaje i maloprodaje. Istaknuli bi mogućnost praćenja određenog uređaja kao objekta, što osigurava uvid u sva povijesna događanja s tim uređajem

 • Servis vozila

modul sustava 4D Wand Vozila, obuhvaća evidencije i transakcije iz problematike prodaje i popravka vozila. S obzirom na mogućnost setiranja svih parametara aplikacije, modul je prilagodljiv različitim vrstama i načinima vođenja servisa i prodaje vozila. Modul je potpuno integriran s Robno - materijalnim knjigovodstvom veleprodaje i maloprodaje.

 • 4D Internet katalog

Web shop koji je jednostavan, siguran, automatiziran, jeftin i u potpunosti integriran u 4D Wand. Omogućava prikaz klasifikacije (grupe podgrupe), svih relevantnih podataka o artiklima, fotografije, cijene, količine... Osigurava automatski import narudžbi kupaca (veleprodajnih, maloprodajnih), te time apsolutno praćenje (ne)isporučenih stavki....

 • POS kasa

samostalan rad ili u mreži, kreiranje dnevnog prometa s pripadajućim sredstvima plaćanja koji se importira u modul maloprodaje, kombinacija sredstava plaćanja, popusti na blagajni, popusti po sredstvima plaćanja,  prodaja na rate, pretraživanje po bar kodu, nazivu, kataloškom broju, šifri, sredstva plaćanja, serijskom broju rekapitulacije, …

 • Adresar i telefonski imenik

pregled po komitentima, osobama, telefonskim brojevima, napomenama, automatsko popunjavanje napomena, kreiranje omotnica po različitim kriterijima, kreiranje labela po različitim kriterijima, pregled rođendana, e-Mail adrese, WEB adrese, integriranost sa MS Outlookom, WinFAXom, …

"Možda najveća prednost ovog sustava je njegova otvorenost prema posebnim željama korisnika. To znači da možemo klasificirati artikle i materijale na način koji odgovara korisniku, na proizvoljnom broju razina, s proizvoljnom kodnom duljinom. Korisnik može izabrati parametre u sustavu koju su interesantni samo njemu i dobiti preglede i izvješća upravo po tim parametrima. U slučaju da korisnik ne želi šifrirati pojedine ili sve baze - ne mora, svi pregledi su omogućeni samo po nazivu i/ili po kataloškom broju i/ili po vrsti pakiranja, itd. Omogućeno je kreirati više od 1.000 različitih kombinacija izvještaja. Najkorisniji izvještaji zasigurno su statistički izvještaji kojima možete vrlo jednostavno pratiti kvalitetu poslovanja vašeg poduzeća i uz pomoć istih donijeti važne i dugoročne poslovne odluke. Ukratko rečeno, sustavna replikacija organizacije Vašeg poslovanja naš je problem."

mogućnost obračuna naknada članovima skupština i odbora, ugovora o djelu, autorskih honorara, autorskih honorara umjetnika, obračun doprinosa osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, obračun za izaslane radnike, obračun stipendija itd., mogućnost kreiranja i ispisa JOPPD obrasca u Excelu na temelju podataka iz samog obračuna, eksport JOPPD obrasca u ePoreznu, mogućnost automatskog knjiženja plaće u Financijsko knjigovodstvo 4D Wand-a, podržano kreiranje i ispis virmana, kreiranje datoteke zbirnog naloga za banku na temelju usnimljenih virmana, eksport univerzalne specifikacije za isplatu osobnih primanja za banku i za pojedine poslovne banke (Zagrebačka banka, Raiffeisen banka, Podravska banka,..)

 

mogućnost obračuna naknada članovima skupština i odbora, ugovora o djelu, autorskih honorara, autorskih honorara umjetnika, obračun doprinosa osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, obračun za izaslane radnike, obračun stipendija itd., mogućnost kreiranja i ispisa JOPPD obrasca u Excelu na temelju podataka iz samog obračuna, eksport JOPPD obrasca u ePoreznu, mogućnost automatskog knjiženja plaće u Financijsko knjigovodstvo 4D Wand-a, podržano kreiranje i ispis virmana, kreiranje datoteke zbirnog naloga za banku na temelju usnimljenih virmana, eksport univerzalne specifikacije za isplatu osobnih primanja za banku i za pojedine poslovne banke (Zagrebačka banka, Raiffeisen banka, Podravska banka,..)

 
© 2008-2024, 4th Dimension d.o.o.
 • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Telefon: (+385 1) 6312 600