logo 4th Dimension d.o.o.

Osnovna sredstva i sitni inventar


Modul Osnovna sredstva je samostalno programsko rješenje, te ga mogu koristiti i poduzeća koja nemaju ostale module programskog rješenja 4D Wand. Riječ je o programu za vođenje osnovnih sredstava, dugotrajne imovine i sitnog inventara. Sva osnovna sredstva moraju biti klasificirana u grupe i podgrupe u ovisnosti o vrsti osnovnih sredstava kao i stopi amortizacije.

Dokumenti koji se mogu kreirati iz modula Osnovna sredstva:

 • upis osnovnih sredstava
 • vraćanje sredstava u upotrebu
 • amortizacija osnovnih sredstava
 • povećanje vrijednosti osnovnih sredstava
 • smanjenje vrijednosti osnovnih sredstava
 • stavljanje sredstava van upotrebe
 • rashodovanje osnovnih sredstava
 • prodaja osnovnih sredstava

Izvještaji koji se ispisuju mogu se sortirati po:

 • nazivu osnovnog sredstva
 • rednom broju
 • inventurnom broju
 • otpisnom kontu
 • nabavnom kontu
 • klasifikaciji osnovnih sredstava
 • smještaju osnovnih sredstava
 • mjestu troška

Kada se izabere jedan od gore navedenih sortiranja, mogu se birati jedno ili više sljedećih prikaza:

 • aktivna osnovna sredstva
 • otpisana osnovna sredstva
 • sredstva van upotrebe
 • prodana osnovna sredstva
 • rashodovana osnovna sredstva
 
© 2008-2024, 4th Dimension d.o.o.
 • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Telefon: (+385 1) 6312 600