4D WAND INFO

Br: 545, 18.07.2022.
 

Povratak na listu

EURO III – PRELAZIMO NA EURO! (PLAĆE s posebnim osvrtom na obračun plaće za 12/2022.)

Nadamo se da ste iskoristili prethodne informacije o uvođenju eura, da ste otvorili prema našem naputku demo tvrtku (4D Wand Info Br.540) te da ste barem dijelom iskusili poneki aspekt upotrebe eura, kako u podacima tako i na ispisima. Ako niste, krajnje je vrijeme da to učinite i time spremno dočekate prvu bitnu promjenu koja nastupa 05.09.2022. (dvojno iskazivanje cijena i ispis platnih lista).

Apeliramo da to svakako učinite. Naime, opći dojam koji je nastao u komunikaciji s korisnicima, šokira nas činjenicom da nerazumljivo velik broj korisnika to nekako ostavljaju sa strane, očekuju da će program sve sam napraviti ili ono najgore, ostavljaju sve za posljednji trenutak. Naravno, ima i pozitivnih primjera gdje su korisnici već sada uložili nemale napore da sve testiraju i probaju. Njihov doprinos je uistinu dragocjen jer naprosto ne možemo pokriti sve aspekte poslovanja korisnika i njihove individualne i kreativne načine korištenja 4D Wanda.

Podsjećamo i naglašavamo, kako je u stvarnom prelasku na euro, tako i u demo tvrtki koju ste otvorili, glavni okidač i prijelomni trenutak otvaranje nove poslovne godine 2023. Tu su i procesi koje treba završiti retroaktivno. Na primjer, treba obračunati plaće i to obračun plaća za prosinac 2022. kada su u još uvijek u upotrebi kune, a isplata u siječnju kada je zakonska upotreba eura… E, upravo to je jedna od situacija koju posebno pojašnjavamo u ovom 4D Wand Info-u.
Kako vam je već poznato, a to je da se samo jednom prelazi s kuna na eure i vjerujemo da je obračun plaća sigurno jedan od zahtjevnijih momenata u svemu tom. Pitanja koja se javljaju pri tom su tipa hoće li biti izmjena u Pravilniku o porezu na dohodak, hoće li postavke za obračun plaća koje će vrijediti za isplate nakon 01.01.2023. primijeniti samo konverzija na iste ili će biti propisane nove u eurima.

Apeliramo da izučite zakonske propise vezano za uvođenje eura. Isto tako, pročitajte sve 4D Wand Info-e vezane za uvođenje eura. Provjerite da li su sve relevantne osobe u vašoj tvrtki bitne za obračun plaća, upoznate s detaljima oko uvođenja eura, počevši od osoba koja rade na obračunu plaće pa do uprave, te dogovorite strategiju o istom. Računajte da je moguće da i u posljednjim momentima dođe do promjene nekih podzakonskih akata koji reguliraju isplatu plaća u eurima. Ako imate pitanje, uvijek prvo provjerite da li možda već postoji odgovor u nekom od naših 4D Wandu Info-a koji se odnose na euro i njegovu primjenu.

Sve navedeno posebno ističemo kako bi izbjegli situaciju tipa da „plaća danas treba biti isplaćena, a mi se nismo pripremili.“ Zato nastojte riješiti sva pitanja prije obračuna plaće i to nekoliko dana prije same isplate. Svakako provjeravajte novitete koje objavljujemo na našim Internet stranicama i uvijek provjeravajte da li ste na najnovijoj inačici 4D Wand-a.
U vrijeme pisanja ovog 4D Wand Info-a objavljene su Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom. Iste su dostupne na: Smjernice - zamjena hrvatske kune eurom lipanj - 2022.pdf
 Na stranicama Porezne uprave objavljena je Uputa o procesu prilagodbe poslovnih subjekata opće države za poslovanje u euru (u nastavku Uputa). Ista je dostupne na : Uputa o procesu prilagodbe poslovnih procesa za poslovanje u euru ažurirana verzija lipanj 2022.pdf .

Obračun plaće za 12/2022 u euru

U nastavku dajemo pojašnjenja za postupak obračun plaće u 4D Wandu u euru, a sukladno Uputi. Naime, u Uputi na stranici 46 navedeno je: „ Plaća i ostale naknade za prosinac 2022. isplaćuju se u siječnju 2023. kada je zakonsko sredstvo plaćanja euro stoga se ona isplaćuje u eurima. Da bi se plaća za prosinac zajedno sa svim davanjima mogla isplatiti u eurima potrebno je i obračun plaće napraviti u eurima. Nakon obračuna plaće potrebno je podnijeti JOPPD obrazac. JOPPD obrazac za plaću za prosinac nosit će oznaku 23xxx obzirom da je isplata plaće u 2023. godini. Svi JOPPD obrasci koji nose oznaku 23xxx predaju se u eurima.“
Dakle, prema Uputi obračun plaće za 12/2022. godine, a koja se isplaćuje u 2023. godini obračunava se u euru. Na vrijeme izučite propise i upute, te stručna pojašnjenja vezano za obračun plaće. Sukladno našim uputama otvorite Demo tvrtku kako bi odradili test pravog obračuna plaće u euru. Podsjećamo, da bi plaću mogli obračunati u euru, morate to napraviti u 2023. godini.

Što za plaće u 4D Wandu znači 2022. godina, a što 2023. godina

Sve što je odrađeno, odnosno vidljivo u 2022. godini podrazumijeva da se isto odnosi na kune, dok sve što je vidljivo u 2023. godini podrazumijeva da se isto odnosi na eure. Ovo je bitno radi ispisa kako bi točno znali da li je podatak u eurima ili u kunama, a kod kreiranja virmana svakako treba biti oprezan, odnosno biti siguran da je riječ o iznosima u eurima.

Otvaranje 2023. godine

Sve što radite u 2023. godini podrazumijeva da se radi u eurima. Sve što radite u 2022. podrazumijeva da radite u kunama. Dakle, u 2022. godini nećete moći napraviti obračun u eurima, već isključivo u kunama. Ako niste, otvorite 2023. i obračunajte plaću u eurima.

KONVERZIJA PLAĆA – jako važna i bitna procedura! (Pažljivo čitati i primijeniti kada vam najviše odgovara)

Kad odraditi konverziju plaća?

Da bi mogli napraviti obračun plaće u euru u 2023. godini (nebitno za koji mjesec), potrebno je odraditi konverziju plaća. Kada pokušate otvoriti obračun plaće u 2023. godini program će pitati da li želite odraditi konverziju plaća. Ako kažete „Ne“, konverzija plaća se neće odraditi i nećete moći otvoriti obračun plaće u 2023. godinu. Dakle, potrebno je odraditi konverziju plaća pritiskom na tipku Da kako bi mogli napraviti obračun u euru.

Što znači konverzija plaće?

Konverzija podataka plaća, autorskih honorara i putnih naloga se vrši na zahtjev korisnika!!! U ovim modulima možete nastaviti raditi u 2022. godini koliko god smatrate potrebnim i završiti sve obrade koje utječu na završno stanje. Tek prilikom prvog ulaska u neki od ovih modula u 2023. godini, program će Vas pitati za konverziju podataka. Ako ne potvrdite konverziju, možete opet ići u 2022. godinu i sređivati podatke. Ako potvrdite konverziju, tek tada će se konvertirati kune u eure. Od tog trenutka, ako se nalazite u 2022. i ranijima godinama, vidjet ćete sve podatke u kunama, a ako se nalazite u 2023. godini ili kasnije, vidjet ćete sve podatke u eurima. Konverzija plaća podrazumijeva konvertiranje svih obračuna plaće iz kune u euro kao i postavki za obračun plaće, a vidljivo je u 2023. godini.

Konverziju plaća nije moguće ponoviti

Jednom kada se odradi konverzija podataka u plaćama, nije isto moguće ponovno odraditi. Sve što budete odradili nakon konverzije podataka u 2022. godini, bez obzira na to što je riječ o plaćama, isto nećete vidjeti u 2023. godini i obrnuto. Dakle, u 2022. godini može se napraviti obračun plaće na primjer za isplatu naknada, ali isti neće biti vidljiv u 2023. godini i obrnuto.

Prije konverzije zaključite sve obračune plaće

Prije konverzije svi obračuni plaća (u 2022. godini) trebaju biti zatvoreni tj. (zaključeni). Što se tiče konverzije postavki, sve postavke nisu konvertirane (pojašnjeno kasnije), te je potrebno izvršiti provjeru prije obračuna prve plaće u 2023. godini, a koja se obračunava u euru. Za određene postavke dat ćemo napomene, te se s istima detaljno upoznajte.

VAŽNO : Nakon konverzije kune u euro program se ponaša kao da radite u dvije odvojene firme. Izmjena u 2022. godini se neće reflektirati u podacima 2023. godine i obrnuto!!! 

Nakon konverzije (u 2023. godini) prethodne obračune plaće ne otključavati.

Ako ste ipak nekim slučajem razodobrili (otključali) obračun plaće, tada treba provjeriti sve postavke bitne za obračuna plaće kao što su: osobni odbici, porezni razredi, osnovice i drugo koji su vrijedili u vrijeme obračuna, odnosno isplate plaće. Svakako odredite način provjere i računajte da je za isto potrebno određeno vrijeme.

Koje postavke u plaćama su automatski konvertirane

Sve postavke za obračun plaća nisu automatski konvertirane. Stoga pogledajte naše napomene o postavkama koje su konvertirane i one koje nisu konvertirane, kako bi znali što trebate odraditi kako bi dobili željeni obračun plaća. Ako za neke postavke nisu dana pojašnjenja po pitanju konverzije, obvezno izvršiti provjeru istih i prilagoditi ih prema vašim potrebama. U nastavku dajemo popis konvertiranih polja.
Na radniku su konvertirana polja: Iznos 1 (za formulu), Iznos 2 (za formulu), te Upisani iznos kod ovrhe. U periodu osobnih odbitaka konvertiran je iznos osnovnog osobnog odbitka (4.000,00 kn u 530,89 eura prema tečaju od 7,53450). U periodu uvećanja faktora osobnih odbitaka konvertiran je iznos uvećanja faktora osobnih odbitka (2.500,00 kn). Mjesečne i godišnje porezne osnovice su također konvertirane.
U registrima, opcijama programa konvertirane su slijedeće osnovice: najniža osnovica za obračun doprinosa, osnovice za minimalnu plaću, osnovica za ovrhu i najviša mjesečna osnovica. Za kredite je također odrađena konverzija. Ako navedena konverzija nije neko polje automatski konvertirala, tada je potrebno isto popuniti ispravnim iznosima.

Koje postavke u plaćama nisu automatski konvertirana

Na radniku nisu konvertirana polja: broj bodova, te koeficijenti. Njih nema smisla automatski konvertirati.

Što uraditi s postavkama koje nisu konvertirane

Prije obračuna plaće treba proći postavke koje nisu konvertirane, te provjeriti i po potrebi upisati točne vrijednosti. U protivnom izračun plaće neće biti točan.

Broj bodova

Polje broj bodova, kako smo već naveli nismo konvertirali iz razloga što se isto koristi za upis različitih podataka za obračun plaće (broj bodova, iznos bruto plaće i tako dalje). Prije obračuna plaće treba na poziciji broja bodova upisati točne podatke za obračun plaće, s tim da u nastavku dajemo pojašnjenje vezano za konverziju broja bodova.

Konverzija broja bodova

Ako želite automatski konvertirati broj bodova, opcija je dostupna nad radnicima iz padajućeg menija akcije, te je potrebno odabrati konverzija broja bodova u eure. Navedeno znači da će za sve radnike iznos biti konvertiran u euro (upisani iznos / fiksni tečaj eura). Navedenu konverziju moguće je samo jednom odraditi. Ako nakon konverzije ipak treba upisati neki drugi iznos, tada se možete poslužiti i opcijom Upis odabranih iznosa na označene radnike.

Polja koeficijenti na radniku

Kako je već navedeno polja koeficijenti na radniku nisu konvertirana. Stoga prije obračuna plaće treba ista provjeriti i prilagoditi obračunu plaće.

Prije obračuna plaće u eurima provjeriti sve postavke

Prije obračuna plaće u eurima, tj. obračun plaće koji se radi u 2023. godini dodatno odraditi provjeru svih podataka bitnih za obračun plaće, kao da prvi put radite obračun (broj bodova, koeficijenti, osobni odbici, porezni razredi, porezne stope, dodatni podaci na radnicima, krediti, ovrhe i drugo. Ako za obračun plaće koristite neka polja na zaglavlju obračuna, podsjećamo da ista nisu konvertirana, te ih za vlastite potrebe prilagodite.

Odredite način kontrole obračuna plaće

Shodno tome kako ćete kao tvrtka odrediti obračun plaće, tako odradite i kontrolu istog. U slučaju kada plaća ostaje ista kao što je u kunama (samo konvertirano u eure), tada napravite kontrolu bruto, odnosno neto iznosa.

Evidencija sati za obračun plaće za 12/2022. godinu

Evidenciju sati rada za 12/2022. popunite do kraja i nakon potpune kontrole istu zaključite. Bez obzira na to što plaću za 12/2022. radite u 2023. moći ćete automatski preuzeti satnicu iz evidencije radnog vremena iz 2022. godine.

Kad odraditi obračun plaće za 12/2022. u euru

Nakon izvršenih svih predradnji na standardni način u 4D Wandu odradite obračun plaće za 12/2022. u 2023. godini, a koja će se isplatiti u euru onako kako ste dogovorili unutar tvrtke. Nakon što ste isti odradili, napravite i kontrolu istog.

Prije isplate plaće obvezna puna kontrola obrasca JOPPD.

Već smo napomenuli da se samo jednom uvodi euro, te stoga svakako trebamo biti spremni na razne nepredviđene momente kako objektivne, tako i subjektivne prirode. Objektivne prirode može biti novi iznosi osobnih odbitaka, što u konkretnom slučaju znači da konverziju plaća treba odraditi, ali i upisati nove iznose osobnih odbitaka.
Prije isplate plaće obvezno odraditi punu provjeru obrasca JOPPD, bez obzira koliko vam se žurilo s isplatom plaće, jer to vam je najbitnija kontrola kod obračuna plaće.

Traženje grešaka na obrascu JOPPD

Ako se kod kontrole obrasca JOPPD na ePoreznoj javi greška, upućujemo vas na naš 4D Wand Info Br.387 u kojem smo detaljno pojasnili o traženju grešaka u html datoteci. Naravno, uvijek provjerite da li u obračunu plaće imate novog radnika, novu vrsta rada ili naknade, te isto detaljno provjerite.

Prednosti obračuna plaće u euru

Prednost obračuna plaće u eurima jeste što se obrazac JOPPD predaje u eurima, tako da neće biti nikakvih odstupanja koja bi mogla nastati u slučaju da je prvo plaća napravljena u kunama, a zatim konvertirana u euro. Druga prednost jeste što će virmani za uplatu doprinosa, poreza i prireza odgovarati obrascu JOPPD, tako da ni tu nema odstupanja. Treća prednost jeste što će nam obračunata plaća u euru koristiti za godišnji obračun plaće u 2023. godini. Nedostatak obračuna plaće u euru je po pitanju knjiženja plaće. Kako se plaća za 12/2022. odnosi na 2022. godinu, knjiženje u kunama treba obaviti u 2022. godini.

Ispis virmana u eurima (isključivo iz 2023. godine)

Virmani u eurima će se kreirati isključivo iz 2023. godine. S obzirom na to da je obračun napravljen u eurima, nikakvih razlika između obrasca JOPPD i virman ne bi smjelo biti. U ovom momentu nema Informacija da će se datoteka SEPA naloga sadržajno mijenjati, osim što će valuta plaćanja umjesto HRK biti EUR.

Važno: Prije slanja virmana u potpunosti trebate biti sigurni da je riječ o datoteci koja se odnosi na obračun napravljen u euru. Sve stare virmane za kunske obračune plaće predlažemo da izbrišete.

Kako smo već naveli, virmane pošaljite u banku, ali nakon potpune kontrole obrasca JOPPD i koji je u cijelosti ispravan. U ovom slučaju nikako ne bi trebalo biti da se radi ispravka JOPPD radi neispravnog obračuna plaće.

Knjiženje plaće za 12/2022. isplaćene u euru

Kako se obračun plaće za 12/2022. godine odnosi se na poslovnu 2022. godinu, znači da se isti treba knjižiti u 2022. godini. Bez obzira an to što je obračun rađen u eurima, knjiženje plaće u 2022. godini treba odraditi u kunama i isto nije moguće automatski. Pored ručnog knjiženja, jedna od opcija jeste i kreiranje privremene neodobrene temeljnice u 2023. godini koja je u eurima. Radi knjiženja u kunama iznose u eurima treba preračunati u kune.

Dvojni ispis platnih listića

Ako je datum isplate plaće 05.09.2022. godine i dalje, platni listi će se ispisati dvojno, tj. u kunama i u eurima. Ako želite i prije navedenog datuma početi s dvojnim ispisom, u parametrima programa, ispisi, može se uključiti opcija „Uključi dvojni ispis prije zakonskog roka (prije 05.09.2022.). Tada će se na ispisu platnog listića dvojno ispisati podaci o neto plaći, naknadama, obustavama i kreditima. Ako se uključi opcija „Uključi dvojni ispis na stavkama i rekapitulacijama poreza na izvještajima,“ tada će se svi iznosi na platnom listiću dvojno iskazati. Navedeno vrijedi samo za ispis platnog listića, dok će se na drugim obrascima (IP obrasci) svi podaci na istom dvojno iskazati.
 Ako ste u 2023. godini, također će biti dvojni ispis, s tim da će se preračunavati iznos eura u kune po tečaju. U Demo tvrtki dvojni ispis je bezuvjetan. Ako nekim slučajem imate lokalizirani ispis platnog listića (nikada nismo bili suglasni za lokalizaciju izvještaja), svakako provjerite da li je isti sukladan zakonskim propisima.

Isplata putnih naloga kroz plaću

Ako isplatu putnih naloga radite kroz obračun plaće, iznimno kod obračuna plaće za 12/2022. godinu, a koja je napravljena u 2023. godini radi obračuna i isplate u euru, tada podatke o iznosu putnih naloga za isplatu treba ručno unijeti u obračun plaće. Stoga, prije obračuna plaće pripremite podatke o iznosima putnih naloga za isplatu.

Tečajna lista

Ako u obračunu koristite druge valute osim eura (na primjer krediti i drugo), svakako nakon 01.01.2023. godine provjerite tečajnu listu.

Autorski honorari

Obračun autorskog honorara u eurima treba odraditi u 2023. godini. Prije rada program će tražiti da odradite konverziju. Kako je obračun napravljen u eurima, automatski će se kreirati JOPPD i virmani u eurima.

Putni nalozi i loko vožnja

Prije rada u modulima putnih naloga i loko vožnje u 2023. godinu potrebno je izvršiti konverziju. Ako ste prije ulazili u module plaća ili autorskih honorara, već tada je odrađena konverzija i putnih naloga. U putnim nalozima konvertirani su iznosi dnevnica i naknade na ime korištenja privatnog vozila u službene svrhe. Svakako prije rada u putnim nalozima provjerite da li su točno konvertirani navedeni iznosi, a ako iz nekog razloga nisu, tada ih treba ručno korigirati.
Prema zakonskim propisima putni nalozi za službena putovanja izuzeti su od dvojnog iskazivanja. Stoga, obračun troškova koji se podnosi do 31.12.2022. godine podnosi se u kunama, a od 01.01.2023. u eurima.

Krediti

Kod konverzije plaća svi krediti u kunama će se konvertirati po fiksnom tečaju u eure, dok će krediti u eurima ostati u eurima. Krediti u ostalim valutama npr. CHF (švicarski franak) će se obračunati po tečaju kojeg ste prethodno upisali u tečajnu listu za 2023. godinu.

Formule za obračun

Ako ste u formulama za obračun plaće imali upisane iznose, prije obračuna plaće ručno konvertirajte iznose u formulama kako bi ispravno odradili obračun plaće. Dakle, iznosi u formulama nisu automatski konvertirani, te ih je potrebno konvertirati (na primjer formula za obračun doprinosa za službeni put u inozemstvo i drugo). U svakom slučaju prije obračuna detaljno provjerite formule za obračun, osnovice i druge podatke koji su bitni za obračun plaće.

Obrazac potvrde o plaći

Prema Smjernicama, ako smo dobro razumjeli, ako se potvrda o plaći odnosi na razdoblje obračuna u kunama i razdoblje obračuna u eurima, iznosi bi se u obrazac unosili onako kako su obračunati. Znači, obrazac bi imao podatke i u kunama i u eurima. Ako se zaista bude tako obrazac predavao, za prijelazno razdoblje bit će potrebno ručno kreirati navedeni obrazac. Naime, ako se obrazac ispisuje iz 2023. godine, tada će cijeli obrazac biti u eurima. Ako bi se ispisivao u 2022. godini, tada je obrazac isključivo u kunama, stoga će za prijelazno razdoblje biti potrebno ručno kreirati obrazac.

Napomena vezano za obračun plaća

Na svakom korisniku je odluka hoće li možda i drugačije postupiti vezano za obračun plaće za 12/2022. godine. Također na korisniku je i odluka hoće li za interne potrebe, nakon što je napravljen obračun u 2023. godini u euru, u 2022. godini napraviti obračun u kunama (na primjer: samo bruto iznose plaća). Kako se euro samo jednom uvodi, sve što se automatski ne odradi kod obračuna plaće ili knjiženja, ostaje da se ručno odradi.
Kao što smo rekli ovdje smo dali napomene vezano za obračun plaće u euru koja se radi u 2023. godini. Isto možete testirati u Demo tvrtki u kojoj će se kopirati pravi podaci iz vaše tvrtke. Stoga, napravite obračun plaće kakav mislite da bi mogao biti. Svakako napravite i interne bilješke do kojih ste došli prilikom testiranja obračuna plaće. Kao što smo rekli, upoznajte upravu, upoznajte osobe koje rade obračun plaća, upoznajte i radnike da će isplata biti u eurima, te da su moguće objektivne i subjektivne okolnosti. Niti nama niti vama neće ništa značiti, ne mogu isplatiti plaću danas, jer vam tu u tom momentu ne možemo pomoći. Samo kvalitetna priprema za obračun plaće rezultirat će da se plaća na vrijeme isplati.
Ako nas pitate za mogućnost da u 2022. godini napravite obračun plaće za 12/2022. u kunama, a da zatim odradite konverziju plaća, svakako predlažemo zbog specifičnosti odradite test u Demo tvrtki. 

Zaključak

Mislimo da smo dosta toga napisali u ovom 4D Wand info-u nastojeći dati što više napomena, bazirajući se na propisima i informacijama koje su bile dostupne u vrijeme pisanja ovog 4D Wand info-a (srpanj 2022.). Stoga, pratite zakonske propise i detaljno izučite primjenu istih. Također, odradite testove u Demo firmi. Smatramo da se svakako isplati investirati nekoliko sati u testiranje prelaska na euro jer će se time osigurati lakši i mirniji prelazak.
Očekujemo da ste ovaj prilično velik i dugačak 4D Wand info pročitali do kraja prije nego što ste krenuli s obračunom plaća, te da ste time odradili potpunu pripremu za obračun plaća.

 


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.