logo 4th Dimension d.o.o.

Knjigovodstveni softver i donošenje poslovnih odluka

Objavljeno: 29.08.2013.


Knjigovodstveni​ ​softver​ ​i​ ​odlučivanje


Svakodnevno se susrećemo s donošenjem odluka, a kada je riječ o ​poslovnom odlučivanju pogreške​ ​nas​ ​mogu​ ​dovesti​​ ​do​ ​značajnih​ financijskih ​gubitaka.
Odgovorne osobe i menadžeri ne mogu se posvetiti detaljnom istraživanju informacija, nego se​ ​oslanjaju​ ​se​ ​na​ ​​kratke​​ ​i​ ​​sažete​​ ​prikaze​ ​informacija.
Kako bi donošenje poslovnih odluka bilo sigurnije, preciznije i kvalitetnije uvelike se možemo osloniti​ ​na​​ ​podatke​​ ​iz​ ​informacijskog​ ​sustava.
Kada je riječ o knjigovodstvenom sustavu​, svakodnevnim unosom podataka osiguravamo odličnu podlogu za donošenje odluka pretvaranjem podataka u informacije.
Razumijevanjem tih  informacija​ ​možemo​ ​donositi​ ​poslovne​ ​odluke​ ​koje​ ​će​ ​značajno​ ​​unaprijediti​​ ​poslovanje. Knjigovodstveni sustav čini dio ​ukupnog informacijskog poslovnog sustava te ​većina potrebnih  informacija​ ​za​ ​poslovno​ ​odlučivanje​ ​nastaje​ ​baš​ ​u​ ​navedenom​ ​sustavu.

Koje​ ​su​ ​to​ ​kvalitetne​ ​računovodstvene​ ​informacije?
Knjigovodstvene informacije su samo​ jedna ​od vrsta informacija. Ako su kvalitetno strukturirane i obrađene, one su pogodne za primaoca i imaju značajnu ​vrijednost u tekućim ili budućim aktivnostima​ ​i​ ​odlukama.
Kvalitetne računovodstvene informacije možemo kategorizirati prema ​4 karakteristike koje čine bazu​ ​za​ ​donošenje​ ​poslovnih​ ​odluka:

  1. Relevantnost​​ ​-​ ​informacije​ ​trebaju​ ​osigurati​ ​promjene​ ​u​ ​odlučivanju
  2. Pouzdanost​​ ​-​ ​informacije​ ​trebaju​ ​biti​ ​povjerljive
  3. Usporedivost​​ ​-​ ​informacije​ ​treba​ ​moći​ ​koristiti​ ​za​ ​uspoređivanje​ ​različitih​ ​elemenata
  4. Dosljednost​​ ​-​ ​informacije​ ​se​ ​trebaju​ ​dosljedno​ ​i​ ​kontinuirano​ ​prikazivati

Prikupljanje​ ​podataka
Informacije su neizostavni dio donošenja odluka u poduzećima ​svih ​veličina​, a kreiramo ih putem​ ​brojnih​ ​prikupljenih​ ​podataka.
Možemo reći da knjigovodstveni sustav generira ​kvantitativne podatke. Drugim riječima, primarna svrha knjigovodstvenih sustava je ​bilježenje svih poslovnih transakcija koje možemo  vrijednosno​ ​izraziti.
Prikupljanje podataka nekada su se izvršavali ​ručnom analizom dokumenata koji su znali trajati satima.
U današnje vrijeme, upravo ​informacijski sustavi imaju svrhu prikupljanja podataka koji uz nekoliko klikova daju odgovor na traženo pitanje te ​generiraju izvještaje iz kojih je brzo i jednostavno​ ​pristupiti​ ​analizi.
Knjigovodstveni​ ​sustavi​ ​pravi​ ​su​ ​izvor​ ​​relevantnih​​ ​podataka​ ​za​ ​donošenje​ ​poslovnih​ ​odluka.
Što vam sve nudi knjigovodstveni​ ​modul​ ​saznajte​ ​na​ ​našoj​ ​​web​ ​stranici​.

Poslovno​ ​planiranje
Informacije iz knjigovodstvenog sustava koristimo, među ostalim, i za donošenje odluka koje se odnose​ ​na​ ​​budućnost​​ ​-​ ​stvaramo​ ​proračune,​ ​prognoze​ ​i​ ​strategije.
Bez obzira radi li se o kratkoročnom ili dugoročnom planiranju, menadžment se ​oslanja na podatke iz računovodstvenih procesa. Pojedini moduli, integrirani u ​jedinstvenu cjelinu, osiguravaju​ ​relevantne​ ​podatke​ ​za​ ​kreiranje​ ​​kvalitetnih​​ ​informacija.
Korištenjem knjigovodstvenog sustava, uvijek imamo ​pristup dostupnim i preglednim podacima koji nam trebaju za takvu vrstu odluka. Uz knjigovodstvene sustave lako možemo pogledati povijesne​​ ​i​ ​​sadašnje​​ ​podatke​ ​koji​ ​su​ ​nam​ ​potrebni​ ​za​ ​planiranje​ ​u​ ​budućnosti.
Knjigovodstveni sustav omogućuje nam da kroz razne ​dostupne module automatiziramo kreiranje klasičnih ili financijskih statističkih izvještaja na temelju kojih se ​brže i ​preciznije donose​ ​odluke​ ​za​ ​buduće​ ​poslovanje.
Krajnji ishod poslovnog planiranja je izrada poslovnog plana koji se sastoji od manjih pojedinačnih​ ​i​ ​povezanih​ ​planova.

Analiziranje​ ​podataka
Računovodstvena analiza se ​temelji na relevantnim podacima dobivenim iz računovodstvenih izvještaja​ ​i​ ​statističkih​ ​analiza.
Podaci koji se nalaze u izvještajima ​prikupljaju se u svim modulima knjigovodstvenog sustava kao što su ​dnevnik ​knjiženja,​ ​salda-konti kupaca​ i ​dobavljača.
Računovodstvena analiza ​ključan je dio donošenja odluka te se takve analize također koriste za utvrđivanje uspješnosti poslovanja. S njome se istražuje uzrok odstupanja ostvarenih od planiranih​ ​rezultata.
Potreba za računovodstvenim analizama javlja se na ​mjesečnoj razini kada želimo utvrditi prihode, prodaju,​ ​troškove​ ​ili​ ​dobit.
Knjigovodstveni sustavi u tom kontekstu osiguravaju ​automatizirano generiranje izvještaja prema​ ​uvjetima​ ​koje​ ​sami​ ​generiramo.
Svaki izvještaj omogućuje nam ​pravovaljane i ​na vrijeme dobivene informacije koje su nam nužne​ ​za​ ​kvalitetno​ ​donošenje​ ​odluka.
Tek nakon provedene temeljite knjigovodstvene analize prema informacijama koje nam pruža knjigovodstveni​ ​sustav​ ​može​ ​se​ ​krenuti​ ​s​ ​​uklanjanjem​​ ​nastalih​ ​odstupanja.
Kvalitetne​ ​informacije​ ​i​ ​temeljita​ ​analiza​ ​ključni​ ​su​ ​element​ ​za​ ​​poboljšanje​​ ​svakog​ ​poslovanja.

Donošenje​ ​odluka
Donošenje odluka temelji se na ​prikupljanju i ​analiziranju podataka što predstavlja složen proces u koji moraju biti uključene sve odgovorne osobe.
Ako želimo donijeti odluku koja će dati ​željeni ​učinak, moramo prikupiti relevantne, pouzdane,    usporedive​ ​i​ ​dosljedne​ ​informacije.
Usporedivost informacija je posebice važna jer prilikom donošenja odluke biramo najbolju moguću​ ​alternativu.
Svojstvo knjigovodstvenog sustava u aspektu donošenja odluka pruža ​uvid u sve podatke koji svojim​ ​jedinstvom​ ​čine​ ​konkretne,​ ​relevantne,​ ​pouzdane​ ​i​ ​na​ ​vrijeme​ ​dobivene​ ​informacije.
Na taj način možemo ​pravovremeno otkriti eventualne propuste, nedostatke ili prepoznati male probleme​ ​prije​ ​nego​ ​što​ ​postanu​ ​veliki.

Zaključak
Poslovno odlučivanje predstavlja ​složen proces koji, osim donošenja odluka, znači i njihovo provođenje. Kako bi se ​identificirao problem kao i odabralo optimalno rješenje za njega, ključan​ ​dio​ ​su​ ​informacije.
Relevantnim i na vrijeme dobivenim informacijama možemo ​spriječiti problem i prije nego što nastane. U svrsi pružanja na vrijeme dobivenih i relevantnih informacija u današnje vrijeme dolazi informacijski poslovni sustav s ​knjigovodstvenim podsustavom kao najvećim izvorom kvalitetnih​ ​podataka.
Također, uz pomoć knjigovodstvenog sustava i informacija koje nam pruža, možemo ​planirati buduće postupke s visokom preciznošću i sigurnošću kroz analiziranje povijesnih i sadašnjih   podataka. Donošenje odluke uz knjigovodstveni sustav kao ​završni dio procesa, odabiranjem  najbolje​ ​alternative,​ ​pruža​ ​uspješnije​ ​i​ ​kvalitetnije​ ​odlučivanje.
© 2008-2024, 4th Dimension d.o.o.
  • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Telefon: (+385 1) 6312 600