Financijsko knjigovodstvo

Što sve može modul Financijsko knjigovodstvo

Modul Financijsko knjigovodstvo je potpuno samostalno programsko rješenje, a punu efikasnost postiže integriran s ostalim modulima poslovno informacijskog sustava 4D Wand. Možemo ga definirati i kao program za računovodstvo. Financijsko knjigovodstvo obuhvaća praćenje knjigovodstvenih događaja definiranih kontnim planom poduzeća. U radu možete koristiti kontni plan (RRiF-ov, TEB-ov ili RiF-ov) koji smo unaprijed pripremili, a možete ga ažurirati ili kreirati po vlastitim željama. Knjigovodstvo je moguće voditi za proizvoljan broj poduzeća, svako s proizvoljnim brojem mjesta troška i tipova naloga. Bilance i stanja konta se konstantno ažuriraju i dostupni su u bilo kojem trenutku rada programa. Nalozi za knjiženje ("temeljnice") se vode po rednom broju i po tipu. U modulu Financijskog knjigovodstva osigurani su:

Dnevnik knjiženja

Glavna knjiga

Salda-konti kupaca i dobavljača

Automatski obračun PDV-a – ispis PDV i PDV-K obrasca, PDV-S obrasca, ZP obrasca, eksport navedenih obrazaca u aplikaciju ePorezna

Knjige URA i IRA

Porezne evidencije o stjecanju dobara, usluga, uvozu i dr.

Financijske analize i planiranja (samostalno kreiranje izvještaja)

Ispis Računa dobiti i gubitka (RDG-a)

Ispis bilance

Obrazac PD

Godišnji statistički izvještaj (GFI-POD)

Statistički izvještaj TI-POD

Obrasci TZ, SR, OKFŠ

Obrasci za neprofitne organizacije (PR-RAS-NPF, S-PR-RAS-NPF)

Knjiga primitaka i izdataka

Mjesta troška – vođenje poslovanja po mjestima troška, ispis izvještaja po mjestima troška...

Automatsko knjiženje bankovnih izvoda

Obračun tečajnih razlika po deviznim kontima kupaca i dobavljača

Automatsko zatvaranje konta prihoda i rashoda

Automatsko zatvaranje sitnih razlika za partnerska konta

Automatski prijenos financijskog početnog stanja

Automatska knjiženja po unaprijed pripremljenim shemama za knjiženje

Mogućnost kreiranja neograničenog broja temeljnica za knjiženje

Automatska knjiženja

Program ima napredne opcije automatskog knjiženja, gdje je korisniku omogućeno proizvoljno kreiranje šablona za knjiženje svakog pojedinog tipa dokumenta (računi, reversi, otpremnice, primke, komisije,…). Dakle, sva knjiženja dokumenata se provode automatski po unaprijed pripremljenim shemama za knjiženje.

***Važna napomena: 4D sa svojim programskim rješenjem 4D Wand ne prodaje konzalting glede poslovnih procesa, niti konzalting bilo koje druge vrste. To znači da šablone za automatska knjiženje kreirate sami ili knjigovodstveni servis koji vodi poslovne knjige poduzeća.

Salda-konti

Postoji niz akcija za jednostavno i kvalitetno praćenje analitičkih evidencija salda-konta. Moguće je i naknadno povezati stavke temeljnica i stavke dokumenata robno-materijalnog knjigovodstva. Akcije koje su omogućene programskim rješenjem su:

automatsko i ručno vezivanje IOS-a

pregledavanje otvorenih stavaka

serijsko ispisivanje otvorenih, zatvorenih stavaka i opomena (dospjelih stavaka)

prijedlog za kompenzaciju otvorenih stavaka

evidencija poslovnih partnera direktno iz adresara koji opslužuje cjelokupno programsko rješenje 4D Wand

ispis opomene neurednom platiši

serijsko ispisivanje opomena neurednim platišama

kartice poslovnog partnera za period

stanje poslovnog partnera na dan

stanje konta na dan

sva knjiženja po poslovnom partneru i mnoge druge,…

ispis otvorenih stavaka po periodima

ispis dospijeća po periodima

Izvještaji

Moguće je kreirati više od stotinu različitih kombinacija izvještaja prema uvjetima koje sami definirate (razdoblje, valuta, konto, mjesto troška,...). Svi izvještaji iz aplikacije ispisuju se u formatu koji se direktno učitava u MS Word for Windows, tako da svaku listu možete mijenjati i prilagođavati prema svojim potrebama, učitati u MS Excel, arhivirati je, slati e-Mailom... Ujedno je moguće ispisati uplatnice, virmane i praktično sve ono što radi neki specijalizirani program za virmane i vođenje virmana (uplatnica).

Matični podaci

Kontni plan, registar komitenata, tipovi naloga, šablone za automatsko knjiženje, mjesta troška, tečajna lista...

Financijske analize i planiranja (FAP)

Financijske analize i planiranje, kao dio modula Financijsko knjigovodstvo, zamišljen je tako da temeljem podataka evidentiranih u knjigovodstvu poduzeća, omogući slobodno kreiranja izvještaja, kao i izradu određenih planova poduzeća, a u cilju cjelokupnog sagledavanja poslovanja i donošenja na temelju tako iscrpnih podataka, pravovaljanih i pravovremenih managerskih odluka. Naravno, pretpostavka je da su potrebni podaci kreirani u ostalim modulima 4D Wanda.
Temeljna odrednica pri izradi takvih izvještaja pretpostavlja da nije potrebno na kontu definirati poziciju u nekom izvještaju, već vrijednosti s tog konta se slobodno i po određenom ključu unose u neograničeni broj izvještaja. Vrijednosti koje uzimate s konta birate između ponuđenih, kao npr: početno stanje, samo dugovni, odnosno potražni promet, promet s ili bez početnog stanja, korištenje mjesta troška, grupe partnera, oblasti, komercijaliste i sl. čime je praktično omogućeno miješanje "krušaka i jabuka". Dobrom razradom računskog plana, temeljem kojeg se evidentiraju poslovne promjene u knjigovodstvu poduzeća, lakše ćete dobiti i osnovu za izradu izvještaja.
Poseban naglasak na vrijednost Financijskih analiza i planiranja daje mogućnost kreiranja financijskih statističkih izvještaja koji se kasnije exportiraju u pripremljene FINA-ine MS Excel obrasce. Nakon eksporta iste možete predavati Fini elektronskim putem. 4D je unaprijed pripremila nekoliko izvještaja koje možete bez ograničenja koristiti u vlastitom poslovanju (GFI-POD, PD, TI-POD, PR-RAS-NPF, TZ,...). Više o FAP-u pročitajte na poveznici.

Osnovni dijelovi financijskog modula su:

Kontni plan

Tipovi naloga

Nalozi za knjiženje

Dnevnici knjiženja

Izvodi otvorenih stavki

Šabloni za automatsko knjiženje

Izvještaji

Gdje je što u modulu Financijsko knjigovodstvo?

Na alatnoj traci nalaze se ikone koje se najčešće koriste i time osiguravaju brz pristup traženoj tabeli, informaciji ili željenoj operaciji.

Aktiviranjem ikone otvara se registar skladišta. Izbor radnog skladišta pojednostavljuje prikaz i rad s dokumentima u ovisnosti o parametrima programa.

Aktiviranjem ikone otvara se Tabela naloga tj. nalozi za knjiženje poslovnih promjena.

Komitenti/partneri - pozivom ikone otvara se tabela komitenata/partnera.

Klikom na ikonu otvara se tabele za pregled i ažuriranje IOS-a, koja osim stanja IOS-a za odabranog partnera nudi mogućnost ispisa IOS-a, ispis opomene itd.

Klikom na ikonu Automatsko zatvaranje IOS-a otvara se forma za odabir parametara automatskog zatvaranja. Automatsko zatvaranje stavki je moguće za sve ili za jednog komitenta ili konto. Program pamti stavke koje su automatski zatvorene i ne miješa ih s ručno zatvorenim stavkama.

Klikom na ikonu Šabloni za automatsko knjiženje otvara se forma s unesenim šablonima na kojoj je moguće unijeti i izmijeniti sve bitne parametre za uspješno knjiženje .

Klikom na ikonu Pretraživanje podataka financijskih knjiženja otvara se forma za napredno pretraživanje stavki dnevnika.

Klikom na ikonu otvara se tabela Razredi

Klikom na ikonu otvara se tabela Grupe

Klikom na ikonu otvara se tabela Sintetike

Klikom na ikonu otvara se tabela Analitike

Klikom na ikonu otvara se tabela Kontni plan

Za godišnje financijske izvještaje ili izvještaje za vlastite potrebe pozovite ikonu Financijske analize i planiranje.

Klikom na ikonu otvara se tabela Ulazne fakture

Klikom na ikonu otvara se tabela Knjiga URA za Dane predujmove (UFB)

Klikom na ikonu otvara se tabela Knjiga URA za uvoz (UFD)

Klikom na ikonu otvara se tabela Dnevni promet maloprodaje (PRM)

Klikom na ikonu otvara se tabela Specifikacije sredstava plaćanja (SPS)

Klikom na ikonu otvara se tabela Knjiga primitaka i izdataka (KPI)

Klikom na ikonu otvara se tabela Izlazni računi za primljene predujmove (IFB)

Klikom na ikonu otvara se tabela Knjiga IRA za dobra i usluge (IFA)

Rekapitulacije dokumenata

Klikom na ikonu otvara se tabela Obračuni poreza na dodanu vrijednost .

Padajući izbornici

Pročitajte malo više o tabelama i padajućim izbornicima. Podsjetite se bitnih elemenata unosa podatka, kretanja u programu, korištenju tastature tj. općenitih generalnih napomena.
 Startanjem modula Financijsko knjigovodstvo dostupni su sljedeći padajući izbornici:

Registri

Financijsko

Konta

Izvještaji

Dimenzije

Salda-konti

URA/IRA

FAP

Uplatnice

Ur. zapisnici

Pozovi

Alat

Upute

Izlaz

U padajućem izborniku Registri nalaze se:

Izbor radnog skladišta

Komitenti

Gradovi oblasti države

Usluge

Kalkulacije cijena za usluge

Tipovi naloga

Valute

Tečajna liste

Tarifne grupe

Tarifne grupe po državama

Načini obračuna PDV-a na ulaznim računima

Načini obračuna PDV-a na izlaznim računima

Trgovački predstavnici

Napomene za dokumente

Načini plaćanja po dokumentima

Sredstva plaćanja na maloprodajnoj kasi

U padajućem izborniku Financijsko nalaze se:

Knjiženje dnevnih promjena

Šabloni za automatsko knjiženje

Lista naloga po broju

Lista naloga po tipu

Pretraživanje baze stavki
 

U padajućem izborniku Konta nalaze se:

Razredi

Grupe

Sintetike

Analitike

Kontni plan

Ispis kontnog plana

Ispis kontnog plana na stranom jeziku

Ispis kontnog plana sa stranim nazivima

U padajućem izborniku Izvještaji nalaze se:

Izvadak za konto po ZOR-u

Izvadak za konto višestruko po ZOR-u

Kartica analitike

Kartica analitike s dimenzijama

Kartica analitike proširena

Višestruki ispis analitičkih kartica

Višestruki ispis analitičkih kartica s dimenzijama

Dnevnik analitike po ZOR

Dnevnik analitike

Dnevnik analitike skraćeni

Kartica sintetike

Dnevnik sintetike

Račun dobitka i gubitka: po grupama, po sintetikama, po grupama i sintetikama, sa stranim nazivima konta

Račun dobiti i gubitka po mjestima troška: Prihod po mjestima troška, rashod po mjestima troška, Bilanca prihoda i rashoda po mjestima troška, Prihod po mjestima troška sa stranim nazivima konta, Rashod po mjestima troška sa stranim nazivima konta,

Bilance: Razreda, Grupa, Sintetika, Analitika, Zbirna bilanca, Bilanca analitika na stranom jeziku, Zbirna bilanca na stranom jeziku

Skraćena bilanca: razreda, grupa, sintetika, analitika, skraćena bilanca na stranom jeziku, zbirna bilanca

Bilanca analitičkih konta

Godišnja bilanca po mjesecima

Godišnja bilanca po mjesecima i mjestima troška

Godišnja bilanca po mjesecima i mjestima troška u periodu

Stanje razreda po: grupama, sintetikama, analitikama

Stanje grupe po: sintetikama, analitikama

Stanje sintetike

Zaključni list

U padajućem izborniku Dimenzije nalaze se:

Mjesto troška

Dimenzija 1

Dimenzija 2

Dimenzija 3

Bilanca prihoda i rashoda

oMjesto troška

oDimenzija 1

oDimenzija 2

oDimenzija 3

Kartica analitike

oMjesto troška

oDimenzija 1

oDimenzija 2

oDimenzija 3

Kartica komitenta

oMjesto troška

oDimenzija 1

oDimenzija 2

oDimenzija 3

Stanje konta

oMjesto troška

oDimenzija 1

oDimenzija 2

oDimenzija 3

U padajućem izborniku Salda-konti nalaze se:

Pregled i ažuriranje IOS-a

Proces automatskog zatvaranja IOS-a

Izvještaj o zadnjem automatskom zatvaranju IOS-a

Knjiženja po komitentu

Statistike po komitentu

Obrada kreditnih limita

Ispis kreditnih limita po komitentu

Prijedlog za kompenzaciju

Višestruki ispis prijedloga za kompenzaciju

Prijedlog za deviznu kompenzaciju

Ispis IOS-a za usklađenje

Ispis otvorenih stavki za konto - stanje na dan

Ispis otvorenih stavki za konto - trenutno stanje

Ispis otvorenih stavki za konto - po datumima

Ispis IOS-a po periodima: Word, Excel

Ispis IOS-a po periodima s realizacijom: Word, Excel

Ispis IOS-a po periodima - detaljni

Ispis dospijeća po periodima: Word, Excel

Izvadak za konto komitenta po ZOR-u

Izvadak za konto komitenta po ZOR-u - višestruko

Kartica komitenta

Devizna kartica komitenta

Stanje komitenta

Stanje konta

Stanje konta s adresom komitenta

Stanje konta po osobama

Uporedno stanje konta

Realizacija trgovačkih predstavnika

Lista najvećih dužnika po IOS-ima - rang lista za MS Excel

Višestruki ispis:

oOtvorene stavke - sa saldom

oOtvorene stavke - sa saldom na engleskom jeziku

oOtvorene stavke - sa saldom na njemačkom jeziku

oOtvorene stavke - sve

oDospjele - Opomene

oDospjele - Opomene na engleskom jeziku

oDospjele - Opomene na njemačkom jeziku

oDospjele - Opomene s dodatnim napomenama

oDospjele - Opomene pred tužbu

oZatvorene stavke

oKartice komitenata

oKartice komitenata s deviznim iznosima

oKartice svih konta za komitente

oSve otvorene stavke po komitentu

oStanje konta

oSalda - konti

oPotraživanja - realizacija - naplata

oIspis svih dospjelih stavki s kašnjenjem po uplatama

oIspis dospjelih stavki s danima kašnjenja

U padajućem izborniku URA/IRA nalaze se sve knjige ulaznih i izlaznih računa, kao i tabela obračuna poreza:

Knjiga URA za primljenu robu i usluge

Knjiga URA za izdane predujmove

Knjiga URA za vlastitu potrošnju

Knjiga URA za dobra iz uvoza

Knjiga IRA za izdanu robu i usluge

Knjiga IRA za primljene predujmove

Knjiga IRA za vlastitu potrošnju

Knjiga IRA za dobra i usluge (slobodan unos)

Obračun poreza

U padajućem izborniku FAP nalazi se:

Financijske analize i planiranje

U padajućem izborniku Uplatnice nalaze se:

Nalog za plaćanje (HUB)

Pregled virmana

Pregled virmana (SEPA)

U padajućem izborniku Ur. zapisnici nalaze se:

Odabir urudžbenih zapisnika 1-9

U padajućem izborniku Pozovi nalaze se:

4D Wand Dnevnici

4D Wand Adresar

4D Wand Artikli

4D Wand Kalkulacija

4D Wand Komitenti

4D Wand Skladišta

4D Connect

4D Team Viewer

4D Wand UBL Viewer

U padajućem izborniku Alat nalaze se:

Provjera podataka

Provjera šablona

Reparacija podataka

Spajanje komitenata

Spajanje osoba

Export kontnog plana

Import/sinkronizacija kontnog plana

Import/sinkronizacija kontnog plana pripremljenog od strane 4D

Import dokumenata komitenta

Import dokumenata iz tekstualne datoteke

Upute

Upute za aktivni modul

Upute za 4D Wand

Izlaz

Napomene

Prijenos podataka financijskog knjigovodstva u narednu godinu (5.1.40) (4D Wand Info 114)
Provjera automatskog knjiženja (4D Wand Info 006)
Pretraživanje podataka u financijskom knjigovodstvu (4D Wand Info 008)
Poziv na broj u 4D Wand


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.