Šabloni za automatsko knjiženje

!!! U rekonstrukciji

U padajućem meniju Financijsko otvarate stavku Šabloni za automatsko knjiženje. Program otvara tabelu Knjižne transakcije.

Tabela se sastoji od dvije manje tabele, gdje u gornjoj tabeli kreirate sam naslov šablona, a u donjoj tabeli kreirate šablone po kojima će se dokumenti knjižiti.

Tipke za ažuriranje gornje tabele Unos, Izmjena, Brisanje nalaze se sa desne strane iste. Pritiskom na tipku unos program otvara formu za unos novog tipa šablona. Forma se sastoji od slijedećih polja koja trebate popuniti:
Tip dokumenta: U ovo polje se upisuje za koji tip dokumenta se pravi šablon. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu sa tipovima dokumenata, iz koje odabirete onaj tip za koji ćete kreirati šablon. Pritiskom na tipku Izbor odabrani tip dokumenta se prenosi u za njega predviđeno polje na formi.
Broj transankcije: U ovo polje upisujete koliko će transakcije biti prilikom knjiženja.
Naziv transakcije: U ovo polje upisujete naziv transakcije
Knjiži se: 1. Više dokumenata kumulativno, 2.Vezni dokumenti, 3. Stavke dokumenta. Stavljanjem znaka pored jednog od ovih polja određujete kako će se vršiti knjiženje. Ako polja ostavite prazna svi ovi uvijeti biti će zanemareni.

Kada je forma popunjena pritiskom na tipku Ok unešeni podaci se prihvaćaju u prenos u tabelu.

Kada se formirali naziv transakcije, unosite u donjoj tabeli postupke kako će se vršiti knjiženje dokumenata i stavki. Prije ažuriranje donje tabele u gornjoj tabeli mora biti označena transakcija za koju se formira šablon.
Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena, Brisanje nalaze sa desne strane donje tabele. Pritiskom na tipku Unos program otvara formu za definiranje parametara po kojima će se knjižiti.
Iznos za knjiženje: U ovo polje upisujete iznos za knjiženje. Iznosi su unaprijed definirani od strane 4D u ovisnosti od tipa dokumenta. Znači pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje otvara se tabela sa definiranim iznosima za knjiženje. Potrebno je odaberati jednu.
Opis knjiženja: U slobodno polje upisujete svoj opis ili pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje otvarate tabelu i odabirete jedan od ponuđenih.
Konto: Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje pozivate tabelu analitičkih konta iz koje odabirete konto. Ukoliko je potrebno knjižiti jednu od subanalitika odabrite jednu od ponuđenih opcija.
Komitent: Svi dokumenti se knjiže na partnera koji je odabran na dokumentu. Ukoliko je moguće knjižiti po nekoj drugoj osnovi odaberite jednu od ponuđenih opcija.
Vrsta: Stavljanjem znaka ispred ponuđenih opcija, odabrali ste način knjiženja. Zatim odabirete da li će se stavke knjižiti pozitivno ili negativno. Stavljanjem znaka ispred ponuđenih opcija odabrali ste da li će se stavke knjižiti sa ili bez promjene predznaka.
Način: Stavljanjem znaka ispred opcije odabrali ste uvijet knjiženja. Ukoliko knjižite dokumente po mjestu troška iz polja odaberite o kojem mjestu troška se radi, a u polja stavite znak ukoliko želite da se knjiži sa automatskim dodavanjem konta ili da se stavke knjiže kumulativno.
Broj dokumenta: Ako je potrebno, na ovoj kartici možete unijeti i neki drugi broj dokumenta, osim onog koji se knjiži. Preporučavamo da ovu opciju koristite u suradnji sa programerima 4D.
Redni broj: Program sam broji koliko stavki ima jedan šablon. Predlaže se brojeve koje program nudi.

Kada je ova forma popunjena, podaci se prihvaćaju pritiskom na tipku Ok.

Ovaj postupak se ponavlja onoliko puta koliko ima različitih iznosa za knjiženje. Znači jedan šablon za knjiženje može se sastojati od nekoliko iznosa.

Na ovoj tabeli možete kreirati sve šablone koji će se koristiti prilikom automatskog knjiženja.

Napomene

Novo u šablonima za knjiženje (4.0.15)(4D Wand Info 089)
Nava banka i problemi s importom izvoda njihova internet bankarstva (4.0.15) (Wand Info 089)
Šabloni za automatsko knjiženje(4D Wand Info 008)


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.