Knjiga primitaka i izdataka (KPI)

Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost iz  članka 29. Zakona o porezu na dohodak dužni su upisati se u registar poreznih obveznika poreza na dohodak i utvrđivati dohodak na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija. Jedan od poslovnih knjiga koju su porezni obveznici dužni voditi je i Knjiga primitaka i izdataka. Osnovna namjena Knjige primitaka i izdataka (KPI) je da se u njoj evidentiraju dnevni i ukupni poslovni primici i izdaci u određenom poreznom razdoblju. Knjiga primitaka i izdataka se vodi prema načelu blagajne što znači da se u njoj primici i izdaci evidentiraju nakon primljenih uplata, odnosno nakon obavljenih isplata. Knjiga primitaka i izdataka se vodi u okviru modula Financijskog knjigovodstva, a ne kao zaseban modul.
Svi porezni obveznici koji vode Knjigu primitaka i izdataka mogu ulazne i izlazne račune voditi standardno kao i za poduzeća (porezni obveznici poreza na dobit) na način da ulazne i izlazne račune upisuju u Knjige URA i Knjige IRA. Na taj način mogu knjižiti takve račune u glavnu knjigu i voditi salda-konti kupaca i dobavljača, a Knjiga KPI će se na taj način kreirati automatski na temelju proknjiženih uplata u financijskom knjigovodstvu.
U modulu Financijskog knjigovodstva u padajućem izborniku Registri --> Načini plaćanja po dokumentima možete postaviti parametar na sredstvu plaćanja koji koristite na računu unesenom u Knjigu URA/IRA kako bi se na taj način automatski popunjavala adekvatna kolona u Knjizi  primitaka i izdataka (Gotovina, Žiro račun ili U naravi):

Knjigu primitaka i izdataka (KPI) možete pozvati iz modula Veleprodaja ili Maloprodaja pozivom padajućeg izbornika Financije --> Knjiga primitaka i izdataka. Isto tako KPI se može pozvati i iz modula Financijsko knjigovodstvo pozivom padajućeg izbornika URA/IRA --> Knjiga primitaka i izdataka.

Tabela dokumenata

Prije početka rada u tabeli dokumenata Knjiga primitaka i izdataka (KPI) pročitajte opće upute o tabelama kao i o tabelama dokumenata.
Tabela dokumenata Knjiga primitaka i izdataka (KPI) pruža obuhvatan i temeljit pregled kreiranih dokumenata s istaknutim kolonama koje su bitne za tu vrstu dokumenata (Redni broj, Datum, Opis isprave, Datum isprave, ...itd.). Kolone je moguće pomjerati i mijenjati njihov prikaz.

Alatna traka

Na alatnoj traci nalaze se ikone koje se najčešće koriste i time osiguravaju brz pristup traženoj informaciji ili željenoj operaciji. Pored lokatora, polja koje služi za brzo pronalaženje sloga u bazi podataka, nalazi se standardne ikone za označavanje i prikaz označenih slogova.

Opis i funkciju ostalih ikona možete pronaći na ovoj poveznici.

Tipke za ažuriranje, Unos, Izmjena, Brisanje, nalaze se u donjem lijevom kutu tabele dokumenata.

Padajući izbornici

Pročitajte malo više o tabelama i padajućim izbornicima. Podsjetite se bitnih elemenata unosa podatka, kretanja u programu, korištenju tastature tj. općenitih generalnih napomena.

Dokument - osim standardnih opcija Unos, Izmjena, Brisanje ovdje možete pronaći standardne opcije koje su svojstvene skoro svim tabelama dokumenata. Detaljno pojašnjenje izbornih linija u padajućem izborniku Dokument potražite na ovoj poveznici.

Označavanje - nudi sve mogućnosti kao i ikone koje su namijenjene za to. Detaljno pojašnjenje za označavanje kao i opciju Višestruko označavanje potražite na ovoj poveznici.

Pregled - je istovjetan na svim tabelama dokumenata što ne znači da sa svake tabele ima smisla pozivati neke od opcija. Naime, neke klase dokumenata nemaju određene elemente, ili ne služe određenoj svrsi, pa se njihovim pozivanjem neće dogoditi nikakva akcija. Npr. na tabeli ponuda pozivanje pregleda dokumenata neuključenih u porezni obračun. Više o izbornim linijama u padajućem izborniku Pregled potražite na ovoj poveznici.

Obrade - nudi procese koji se mogu obaviti nad trenutno osvijetljenim dokumentom:

Automatski prijenos iz knjige URA i IRA - kao što je u uvodnom dijelu spomenuto, svi porezni obveznici koji vode Knjigu primitaka i izdataka mogu ulazne i izlazne račune voditi standardno kao i za poduzeća (porezni obveznici poreza na dobit) na način da ulazne i izlazne račune upisuju u Knjige URA i Knjige IRA. Nakon što su računi koji su uneseni u knjige ulaznih i izlaznih računa plaćeni, puštanjem ovog procesa u Knjizi primitaka i izdataka automatski se evidentiraju (popunjavaju) primici i izdaci po plaćenim računima. Također, sukladno postavkama na sredstvima plaćanja popunjava se i adekvatna kolona u Knjizi primitaka i izdataka ovisno o načini na koji je evidentiran primitak/izdatak (u gotovini, na žiro-račun ili u naravi).

Renumeriranje knjige primitaka i izdataka po datumu dokumenta - navedeni proces automatski presortira i renumerira sve dokumente u Knjizi primitaka i izdataka po datumu dokumenta.

Kopiranje stavki KPI - ako u KPI postoje stavke koje se ponavljaju, kako ih ne bi morali ponovno ručno unositi možete koristiti proces kopiranja označenih stavki. Pozicioniranjem na stavku koju želite kopirati ili označavanjem više stavki one će se kopirati u nove stavke unutar KPI.

Ispisi - nude sljedeće izvještaje koji se mogu štampati:

Knjiga primitaka i izdataka - Knjigu primitaka i izdataka možete ispisivati prema željenim parametrima koje možete postaviti na formi upita prije samog ispisa. Tako primjerice KPI možete ispisati od određenog broja, u određenom periodu, po mjestu troška ili dimenziji, grupirati ispis po partnerima, periodima ili trgovačkim predstavnicima itd...

Knjiga primitaka i izdataka - rekapitulacija dokumenata - navedeni ispis za rezultat daje pregled dokumenata/unosa na temelju kojih je kreirana KPI. Navedeni izvještaj možete ispisati po nekoliko željenih parametara.

Pregled primitaka i izdataka - rekapitulacija dokumenata - kumulativno

Kreiranje obrasca P-PPI – ispisom navedenog izvještaja kreira se Obrazac P-PPI koji predstavlja pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti ostvarene u određenom razdoblju.

Uplatnice - nudi mogućnost kreiranja i ispisa virmana:

Nalog za plaćanje (HUB)

Kreiranje virmana za označene dokumente

Pregled virmana

Pregled informacija o virmanu označenog dokumenta

Forma dokumenata

Prilikom kreiranja novog dokumenta ili izmjene postojećeg pritiskom na tipke Unos ili Izmjena otvara se forma dokumenta koju je potrebno popuniti. Sadržaj forme nije uobičajen za 4D Wand osim dijela izdvojenih podataka na vrhu forme. Ostala specifična polja, čija namjena i funkcija proizilaze iz poslovanja obrtnika, potrebno je popuniti.
 

PRIMITAK

oU gotovini:

oPutem žiro računa:

oU naravi:

oU svezi otuđenja:

oTemeljem amortizacije:

oUračunati PDV:

oUkupno / Priznato:

IZDATAK

oU gotovini:

oPutem žiro računa:

oU naravi:

oIzdaci otpisa:

oIzdaci reprezentacije:

oU svezi otuđenja:

oUračunati PDV:

oIzdaci po čl.33.st.1.t.1.i5.:

OSTALO

oPolog utrška:

oPolog utrška iz ranijeg razdoblja:

oPrimljeni krediti:

oPrimljeni zajmovi:

oPrimljene potpore:

oOstali primici:

Napomene


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.