Korištenje tastature

Ovdje su opisane akcije koje možete izvršiti pomoću tastature, kao i standardne tipke koje se koriste u 4D Wand-u. Raspored tipki na tastaturi koju posjedujete ovisi o standardu po kojem je ista pravljena (hrvatski, engleski, njemački itd.)

Tab

Najvažnija tipka prilikom rada u MS Windows-ima (Tab) i opis njena rada u kombinaciji s drugim tipkama.

Tab

Selektiranje sljedećeg polja za unos ili sljedeće tipke za izbor

Shift+Tab

Selektiranje prethodnog polja za unos ili prethodne tipke za izbor

Ctrl+Tab

Selektiranje sljedeće kartice na ekranima s više kartica

Ctrl+Shift+Tab

Selektiranje prethodne kartice na ekranima s više kartica

Alt+Tab

Prebacivanje iz programa u program

Caps Lock

Kada je na tastaturi uključen Caps Lock (LED dioda svijetli iznad/ispod naslova Caps Lock u gornjoj desnoj strani tastature ako imate tastaturu takvog tipa) pri kucanju sva slova će biti velika. Kada je Caps Lock ugašen sva slova će biti mala. To se odnosi samo na slova ali ne i na ostale karaktere. Ako želite kucati karaktere kao što su :, &, ), $... svaki put morate pritisnuti zajedno tipke Shift+karakter koji se nalazi ispod slova/broja.

Backspace

Ova tipka briše karakter koji se nalazi ispred kursora (brisanje unatrag).

Delete (Del)

u 4D Wand-u ova tipka ima dvojaku ulogu:

Ako se nalazite u polju za unos podataka tada pritisak na ovu tipku briše karakter desno od kursora.
 

Ako se nalazite na bilo kojoj tabeli tada pritiskom na tipku Delete pozivate formu za brisanje trenutno osvijetljenog sloga.

Insert (Ins)

u 4D Wand-u ova tipka ima dvojaku ulogu:

Ako se nalazite u polju za unos numeričkih podataka, onda pritisak na tipku Insert mijenja smjer unosa brojeva. Podaci se inače unose kao na kalkulatorima tj. novi brojevi pomjeraju ostale brojeve u lijevo, a kada se pritiskom na Insert promijeni smjer unosa, onda se podaci unose s lijeva na desno kao i tekst. Za datume npr. logičan smjer unosa je s lijeva na desno.
 

Ako se nalazite na bilo kojoj tabeli tada pritiskom na tipku Insert pozivate formu za unos novog sloga, kao da ste kliknuli na tipku Unos..

Home

Pomjera kursor na početak linije. Ako se nalazite na nekoj tabeli dokumenta, roba, usluga...itd, tipka Home pozicionirati će vas na prvi slog tabele.

End

Pomjera kursor na kraj linije. Ako se nalazite na nekoj tabeli dokumenta, roba, usluga...itd, tipka End pozicionirati će vas na posljednji slog tabele.

Num Lock

Tipka NumLock mijenja način ponašanja tzv. "numeričke tastature" koja se nalazi na desnom dijelu tastature.
Kada je uključen Num Lock (LED dioda svijetli iznad/ispod naslova Num Lock na gornjoj desnoj strani tastature) koristit ćete brojeve na desnoj strani tastature (numerička tastatura), a kada je Num Lock isključen koristit ćete tipke kao što su: strelice, Home, Insert, PgUp, PgDn, Del.

***često se zna dogoditi da korisnici nepažnjom isključe tipku Num Lock. Numerička polja tada nije moguće unositi s numeričke tastature, što izaziva dojam neispravnosti software-a, i u konačnici poziv prema korisničkoj službi. Dakle, prije poziva, svakako provjerite da li vam je uključena/isključena tipka Num Lock.

Funkcijske tipke od F1 - F12

Tipke za poziv specijalnih funkcija (u našim programima pritiskom na funkcijsku tipku F1 pozivate upute, F3 pretraživanje, F4 poziva zadnju otvorenu tabelu dokumenata ili s neke od tabela dokumente (datoteke) povezane za tog partnera, F8 poziva formu limita za tog partnera, s F11 pozivate kalendar, a pritiskom na funkcijsku tipku F12 pozivate kalkulator).

 Kombinacije tipki (Alt+Slovo)

Alt+Podvučeno slovo znači da pritisnete i držite pritisnutom tipku Alt, a nakon toga pritisnete i pustite tipku sa željenim slovom. Najbolje je da tipku Alt pritisnete i držite pritisnutu lijevom rukom, dok desnom pritisnete i pustite željeno slovo. Isti način unosa se odnosi na bilo koju kombinaciju tipki (Ctrl+Tipka, Shift+Tipka).


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.