Ulazni računi za dobra i usluge

!!! U rekonstrukciji

 Tipka za aktiviranje tabele dokumenata ulaznih faktura za primljenu robu i usluge.

Ulazne fakture su dokumenti koji ne reguliraju stanje skladišta i nemaju uticaja na robno - materijalno knjigovodstvo. One su čisto financijski dokument i na sebi nemaju stavke. Po ulaznim fakturama kasnije u kalkulacijama - primkama se stavke ažuriraju.

Za ažuriranje tabele ulaznih faktura trebate u modulima Veleprodaja, Maloprodaja, Materijalno pozvati padajući meni Financije i u njemu birati opciju Knjiga ulaznih računa....
U ovisnosti od toga o kakvim se ulaznim računima radi zakon je predvidjeo četiri knjige istih i to

Knjiga URA za primljenu robu i usluge

Knjiga URA za izdane predujmove

Knjiga URA za vlastitu potrošnju

Knjiga URA za dobra iz uvoza.

U ovisnosti od toga o kakvim se računima radi vi ćete birati onu knjigu URA koja odgovara tipu ulaznog računu.

Pritiskom na opciju Knjiga ulaznih računa... Knjiga URA za primljenu robu i usluge program automatski otvara tabelu dokumenata za istu.

Tabela dokumenata

Prije početka unosa ulaznih računa za primljenu robu i usluge trebate pročitati opće informacije o tabelama dokumenata.

Za svaku Ulaznu fakuru u tabeli dokumenata prikazuje se broj ulazne fakture, datum, dobavljač, broj računa dobavljača, iznos fakture, da li je faktura plaćena, kao i njen status.

U padajućem meniju Obrade nalazi se slijedeći proces:

Registriranje uplate

U padajućem meniju Ispis nalaze se slijedeći izvještaji koji se mogu štampati za osvijetljenu fakturu:

Knjiga ulaznih računa za dobra i usluge

Rekapitulacija knjiga ulaznih računa

Napomena: Da bi se mogla napraviti primka - kalkulacija nije obavezno da bude zavedena ulazna faktura. Međutim, bilo bi bolje prije samih kalkulacija, ažurirati ulazne fakture u za to predviđene knjige, i kasnije pri obradi kalkulacija iste odabrati. Vrlo je bitno da se iznosi ulaznih faktura slažu sa iznosima dobijenim prilikom kalkulacija.

Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena, Brisanje nalaze se u donjem lijevom kutu tabele dokumenata.
Pritiskom na tipku Unos otvara se forma dokumenta koju je potrebno popuniti.

Forma dokumenata

Forma dokumenta ulaznih faktura sastoji se od slijedećih karakterističnih polja koje je potrebno popuniti.
Broj ulazne fakture i datum: Ovo polje se automatski popunjava, u njemu je upisan broj ulazne fakture kod vas u tabeli dokumenata. Uvijek je prvi slijedeći u nizu. Međutim, on nije fiksan i može se mijenjati. Datum se također nudi i to datum kada se dokument zavodi u računalo. Međutim, ni on nije fiksan i može se mijenjati.
Račun dobavljača i datum računa: U ovo polje upisujete broj računa dobavljača i to prepisujete ga direktno sa fakture, i upisujete datum fakture.
Dostavnica dobavljača: Ako ulazna faktura ima i broj dostavnice u ovo polje ćete je upisati.
Valuta plaćanja: Pod valutom plaćanja podrazumjeva se vremenski period u kojem vi morate platiti račun, dovoljno je da unesete broj dana, a program sam izračunava koji je to datum. Možete unijeti i obrnuto.
Dobavljač: U ovo polje unosite dobavljača. Čim kursor skoči u ovo polje automatski se otvara tabela Lista partnera iz koje trebate odabratu vašeg dobavljača i pritisnuti tipku Izbor. Automatski ime dobavljača i njegovi podaci se prepisuju u za njega predviđeno polje na formi. Automatski možete partnera unijeti ukoliko nije ranije ažuriran.
Deviza, obračun po tečaju: Ako se radi o ulaznim fakturama iz uvoza treba upisati devizu plaćanja i obračun po tečaju. Pored ovog polja nalazi se tipka sa strelicom prema dolje. Pritiskom na nju program otvara tabelu Tečajna lista iz koje odabirete devizu i tečaj.
Devizni iznos: U ovo polje upisujete devizni iznos, ako se radi o fakturama iz uvoza. Ako se radi o tuzemnim fakturama ovo polje biće zatamnjeno.
Iznos prije rabata: U ovo polje unosite iznos fakture prije rabata. Isto tako ako su u pitanju bile fakture iz uvoza polje će automatski biti popunjeno pošto ste unijeli devizni iznos. Ovaj iznos pomnožen sa tečajem dati će iznos fakture prije rabata u kunama.
Iznos rabata: Ako kod dobavljača imate rabat, u ovo polje ćete unijeti rabat u postotku ili u iznosu. Ako su ova polja popunjena sva ostala polja koja se tiču iznosa sa fakture biti će automatski popunjena. Dovoljno je da ih vi kontrolirate i uporedire sa iznosima na papiru.
Iznos fakture bez poreza: Upisuje se iznos fakture bez poreza na dodanu vrijednost.
Porez koji se može odbiti: Upisuje se iznos poreza koji se može odbiti. Ako se radi o fakturam iz uvoza, ovo polje mora biti prazno, jer porez na dodanu vrijednost plaćate zajedno sa carinskim fakturama. Pošto ovaj porez program automatski izračunava, vi ga ručno ispravite da bude 0.
Porez koji se ne može odbiti: Upisuje se iznos poreza koji se ne može odbiti.
Iznos fakture sa porezom: Upisuje se iznos fakture sa porezom i to je u stvari iznos za platiti.
Sredstvo plaćanja: U ovo polje upisat ćete sredstvo kojim ste vi platili ulaznu fakturu. To je najčešće virman a može biti kartica, gotovina...
Uplaćeni iznos: U ovo polje upisat ćete uplaćeni iznos.
Broj uplatnice: U ovo polje upisujete broj uplatnice.
Datum plaćanja: U ovo polje upisat ćete datum plaćanja.
Izvod: U ovo polje upisujete broj izvoda na kojem se vidi da je račun plaćen.
Napomena: Upisujete bilo kakvu napomenu koja se odnosi na konkretnu ulazni fakturu ili plaćanja u vezi sa njom.
Ova polja popunjavate kada je faktura djelimično ili u potpinosti plaćena.
Obračuna PDV:

IR-1 Ne treba biti plaćena (Ako ste dobili račun R1 od dobavljača isti ne mora biti plaćen da bi ste odbili predporez)

IR-2 Mora biti plaćena (Ako ste dobili račun R2 od dobavljača isti mora biti plaćen da bi ste odbili predporez)

OST Mora biti plaćena (Ako ste od dobavljača dobili neki drugi račun koji nije R1 ili R2 isti morate platiti da bi ste odbili predporez)

Osnovica za obračun PDV: Kada popunjavate ulaznu fakturu iz uvoza polje Porez koji se može odbiti ostavljate prazno. Porez na dodanu vrijednost koji se mora platiti po toj fakturi pridružuje se ostalim porezima i on se iskazuje na carinskim i špediterskim fakturama. Zato se kod popunjavanja ulaznih faktura za carinske i špediterske usluge može desiti da porez koji se mora platiti bude veći nego iznos carinskih i špediterskih faktura. Zbog toga u ovo polje upišite sabrane osnovice za plaćanje poreza i to carinske, špediterske i iznos fakture i to uvozne. Na taj način ćete znati zašto ja iznos poreza vaći nego iznos osnovice.
Neoporeziva osnovica: U ovo polje upisati ćete iznos koji je oslobođen poreza.

Kada je forma popunjena pritiskom na tipku Ok ista se prihvaća i možete je vidjeti u tabeli dokumenata Ulaznih faktura.
Na ovaj način završeno je ažuriranje forme dokumenta uleznih faktura.
Na kraju dokument je potrebno odobriti. Pogledajte odobravanje dokumenata u tabeli dokumenta.

Procesi (Obrade)

Registriranje uplate

Ovo je jedini proces koji se poziva sa tabele dokumenata Ulaznih faktura. Označite onaj dokument za kojeg želite registrirati uplatu i pozovite padajući meni Obrade. U njemu pritisnite na opciju Registriranje uplate. Program automatski otvara malu formu u koja se sastoji od polja koja je potrebno popuniti:
Datum plaćanja: U ovo polje upisujete datum kada je faktura plaćena.
Izvod: U ovo polje upisujete broj izvoda na kome se vidi da je faktura plaćena.
Pritiskom na tipku Ok program prihvaća formu i registriranje uplate je izvršeno što možete i vidjeti u formi dookumenta, kao i u koloni Plaćeno na tabeli dokumenata.

Program omogućava ispis virmana za bilo koju ulaznu fakturu koju ste ažurirali.
Prvo morate označiti fakturu, a zatim pozvati padajući meni Uplatnice. U ovom meniju odaberite vrstu virmana koji želite ispisati. Virmani mogu biti: nalog za prijenos, opća uplatnica.
Također program vam omogućava i izbor uplatnice, ako u padajućem meniju Uplatnice odaberete opciju Izbor uplatnice.
U tom slučaju program otvara tabelu iz koje odabirete vrstu uplatnice.
Ako selektirate bilo koju od ponuđenih uplatnica i na nju pritisnete mišem, na ekranu će vam se pojaviti forma virmana popunjena podacima sa označene fakture. Dovoljno je prekontrolirati podatke i poslati virman na štampanje, pritiskom na tipku Ispis. Virman će biti ispisan i automatski pohranjen u bazu podataka, te ćete ga kasnije,ako bude potrebe, moći pretraživati i ponovo štampati.
Sva polja na virmanu, koja se odnose na onoga tko plaća i onoga u čiju korist se plaća, biti će popunjena samo u slučaju ako su ažurirani svi podatci u formi komitenata. Ako ste u formama komitenata unijeli brojeve žiro-računa, sjedište ZAP-a i sl. na virmanu će oni automatski biti ispisani.

Ulazni računi za izdane predujmove

 Tipka za poziv tabele izdanih predujmova sa statusne linije

Ovu knjigu ćete ažurirati kada želite zavesti predujmove koje ste dali dobavljaču.
Pritiskojm na padajući meni Financije birate opciju Knjiga ulaznih računa... Knjiga URA za izdane predujmove.
Pritiskom na ovu opciju program otvara tebelu dokumenata URA za izdane predujmove.
Ova tabela dokumenta je iste kao i tabela dokumenata URA za primljenu robu i usluge. (Pogledajte tu tabelu dokumenata)

U padajućem meniju Ispis na tabeli dokumenata nalaze se slijedeći izvještaji koje možete ispisati:

Knjiga ulaznih računa za izdane predujmove

Rekapitulacija knjiga ulaznih računa

Forma dokumenta je ista kao i forma dokumenata kod URA za primljenu robu i usluge. (Pogledajte tu formu dokumenta)

Ulazni računi za vlastitu potrošnju

Ovu knjigu ćete ažurirati kada želite unijete račune za robu koju koristite za vlastitu potrošnju.
Pritiskom na padajući meni Financije birate opciju Knjiga ulaznih računa... Knjiga URA za vlastitu potrošnju.
Pritiskom na ovu opciju program otvara tabelu dokumenata URA za vlastitu potrošnju.
Ova tabela dokumenata je ista kao i tabela dokumenata URA za primljenu robu i usluge. (Pogledajte tu tabelu dokumenata)
U padajućem meniju Ispis na tabeli dokumenata nalaze se slijedeći izvještaji koje možete ispisati:

Knjiga ulaznih računa za vlastitu potrošnju

Rekapitulacija knjiga ulaznih računa

Forma dokumenta je ista kao i forma dokumenta kod URA za primljenu robu u usluge. (Pogledajte tu formu dokumenata)

Ulazni računi za dobra iz inozemstva

Ovu knjigu ćete ažurirati kada imate inozemne dobavljače.
Pritiskom na padajući meni Financije birate opciju Knjiga ulaznih računa... Knjiga URA za dobra iz uvoza.
Pritiskom na ovu opciju program otvara tabelu dokumenata URA za dobra iz uvoza.
Ova tabela dokumenata je ista kao i tabela dokumenata URA za primljenu robu i usluge. (Pogledajte tu tabelu dokumenata)
U padajućem meniju Ispisi na tabeli dokumenata nalaze se slijedeći izvještaji koje možete ispisati:

Knjiga ulaznih računa za dobra iz uvoza

Rekapitulacija knjiga ulaznih računa

Forma dokumenta je ista kao i forma dokumenta kod URA za primljenu robu i usluge. (Pogledajte tu formu dokumenta)

Napomene

Unos ulaznih faktura (4D Wand Info 006)


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.