Lista komitenata (izborna tabela)

Izborna tabela tj. lista komitenata, za razliku od ostale dvije tabele komitenata, poziva se iz modula ili forme za koje je potrebno odabrati komitenta. Npr. prilikom ispisa neke liste samo za odabranog komitenta, unosa financijskog dnevnika, izbora korisnika blagajničke temeljnice i sl.

Ažuriranjem tabele komitenata automatski se ažurira i ova tabela. Na tabeli su vidljivi (mogu se uključiti/isključiti) kolone s nazivom komitenta i njegovom adresom, telefon, porezni broj, šifra, žiro račun te datum unosa i posljednje izmjene.


 Međutim, program omogućava da i na ovoj tabeli možete unijeti novog kao i ažurirati postojećeg komitenta. Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena, Brisanje nalaze se u donjem lijevom kutu tabele. Pored navedenih tipki nalazi se i najznačajnija tipka tabele tj. tipka Izbor kojom se vrši odabir partnera. Klikom na nju forma se gasi a odabrani komitent se prenosi na formu s koje je pozvan odabir komitenta.

Kartice (tabovi) na listi komitenata omogućavaju sortiranje, a potom i pretraživati putem lokatora, na više načina:

Nazivi: Pritiskom na ovu karticu program slaže komitente po nazivu i to po abecednom redu i tako ih možete pretraživati.

Šifre: Pritiskom na ovu karticu program će komitente složiti po šifri, odnosno po onom redoslijedu kako su uneseni u program.

Porezni broj: Pritiskom na ovu karticu program će komitente složiti po poreznim brojevima.

Proizvođači: Pritiskom na ovu karticu program automatski filtrira one komitente koji su deklarirani kao proizvođači. Samo oni će biti prikazani na ekranu, a svi ostali će biti zanemareni.

Dobavljači: Pritiskom na ovu karticu program filtrira samo one komitente koje su deklarirani kao dobavljači, a sve ostale zanemaruje.

Kupci: Pritiskom na ovu karticu program filtrira samo one komitente koji su deklarirani kao kupci, a sve ostale zanemaruje.

Poslovnice: Pritiskom na ovu karticu program filtrira samo one koji su deklarirani kao poslovnice, a sve ostale zanemaruje

Sjedište: Pritiskom na ovu karticu imate mogućnost na ekranu vidjeti komitente samo iz jednog grada. U gornjem desnom kutu ove tabele nalazi se polje Oblast. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu Gradova. U ovoj tabeli odaberete grad i pritiskom na tipku Izbor, isti se prenosi u za njega predviđeno polje na tabeli Liste partnera. Program će automatski selektirati i na ekranu pokazati komitente iz odabranog grada. Moguće je izabrati i oblast ili zemlju, te prikazati sve komitente u izabranoj oblasti ili zemlji.

Grupe: Odabirom ove kartice u gornjem desnom kutu otvara se mogućnost odabira Grupe partnera. Odabirom određene grupe na ekranu će biti vidljivi samo komitenti iz te grupe.

Osim standardnih ikona za označavanje i prikaz komitenata na alatnoj traci možete pronaći ikonu za pretraživanje (F3) , ikonu za otvaranje Google Maps na lokaciji odabranog komitenta, ikonu za export prikazanih podataka u Excel kao i prikaz komitenata koji su stavljeni van upotrebe.

U padajućem izborniku Komitenti nalaze se procesi za ažuriranje komitenata (unos, izmjena, brisanje, kopiranje) i export trenutačno prikazanih podataka u Excel.

Padajući izbornik Označavanje nudi standardne mogućnosti označavanja kao i prikaz označenih komitenata, dok se u padajućem izborniku Pregled mogu pozvati Kreditni limiti komitenta, Pretraživanje (F3), kao i informacije o komitentu (Ctrl+D).


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.