Narudžbe kupaca (ULN)

Narudžbe kupaca su izuzetno pažljivo razvijan i analiziran dio 4D Wanda, koji će uvelike pomoći svima onima koji nastoje imati što manje zalihe i što veću automatiku u procesu od narudžbe kupca, preko obrade te iste narudžbe (usporedba sa zalihom), do narudžbe dobavljaču i isporuci naručene robe kupcu. Pomoću ovog dokumenta izuzetno je lako pratiti sukcesivne isporuke, naročito u situacijama kada ne postoji sva roba na lageru, ili nije moguće izvršiti određene usluge.

Cijeli proces temelji se na jednom unosu dokumenta čije stavke kasnijim automatskim obradama završavaju u dokumentu kojim se vrši isporuka prema narudžbi kupca.

Naravno da svi koraci u procesu nisu obavezni i pojedine klase dokumenata se ne moraju koristiti. Slika gore prikazuje situaciju kada korisnik 4D Wanda u cijelosti želi pratiti stanje robe, od same ponude kupcu, preko narudžbe kupca, naručivanja te iste robe od dobavljača, potvrde od strane dobavljača da je roba dostupna, primke za tu robu i u konačnici isporuku otpremnicom preko narudžbe kupca te, za kraj, izdavanje računa za isporučenu robu ili usluge.

Kako smo već rekli, narudžbe kupca su idealne za praćenje sukcesivnih isporuka a time i praćenje propuštene prodaje za sve one stavke koje iz nekog razloga nisu mogle biti isporučene.

Da bi ste pozvali tabelu Narudžbe kupaca trebate startati jedan od modula Veleprodaja ili Maloprodaja. Ulaskom u jedan od spomenutih modula pozovite padajući izbornik Komercijalno -->Narudžbe kupaca. Odabirom izborne linije program otvara tabelu dokumenata Narudžbi kupaca (ULN).

Tabela dokumenata

Prije početka rada u tabeli dokumenata pročitajte opće upute o tabelama kao i o tabelama dokumenata.
Tabela dokumenata Narudžbe kupaca (ULN) pruža obuhvatan i temeljit pregled kreiranih dokumenata s istaknutim kolonama koje su bitne za tu vrstu dokumenata (Redni broj, Datum, Kupac, Internet, Pl.dat.isporuke, Broj u (prethodnoj godini)...itd.). Kolone je moguće pomjerati i mijenjati njihov prikaz. Na dnu tabele nalaze se ikone za brzi pristup tabelama Nar.dobavlja., Otpremnice, Prijenosnice.

Alatna traka

Na alatnoj traci nalaze se ikone koje se najčešće koriste i time osiguravaju brz pristup traženoj informaciji ili željenoj operaciji. Pored lokatora, polja koje služi za brzo pronalaženje sloga u bazi podataka, nalazi se standardne ikone za označavanje i prikaz označenih slogova.

Opis i funkciju ostalih ikona možete pronaći na ovoj poveznici.

Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena i Brisanje nalaze se u donjem lijevom kutu tabele dokumenata.

Padajući izbornici

Pročitajte malo više o tabelama i padajućim izbornicima. Podsjetite se bitnih elemenata unosa podatka, kretanja u programu, korištenju tastature tj. općenitih generalnih napomena.

Dokument - osim standardnih opcija Unos, Izmjena, Brisanje ovdje možete pronaći standardne opcije koje su svojstvene skoro svim tabelama dokumenata. Detaljno pojašnjenje izbornih linija u padajućem izborniku Dokument potražite na ovoj poveznici.

Označavanje - nudi sve mogućnosti kao i ikone koje su namijenjene za to. Detaljno pojašnjenje za označavanje kao i opciju Višestruko označavanje potražite na ovoj poveznici.

IMC - nudi mogućnost odabira akcija koje se mogu pozvati za dokumente koji se automatski importiraju s interneta (web shop) ili iz Android/iOS aplikacije za narudžbe. Više na ovoj poveznici.

Pregled - je istovjetan na svim tabelama dokumenata što ne znači da sa svake tabele ima smisla pozivati neke od opcija. Naime, neke klase dokumenata nemaju određene elemente, ili ne služe određenoj svrsi, pa se njihovim pozivanjem neće dogoditi nikakva akcija. Npr. na tabeli ponuda pozivanje pregleda dokumenata neuključenih u porezni obračun. Više o izbornim linijama u padajućem izborniku Pregled potražite na ovoj poveznici.

Obrade - nudi procese koji se mogu obaviti nad trenutno osvijetljenim dokumentom:

1. Kreiranje narudžbi kupaca od rezerviranih ponuda

2.a. Isporuka stavki za komitenta sa osvijetljene narudžbe

2.b. Isporuka stavki za osvijetljenu narudžbu

3. Automatsko kreiranje narudžbi dobavljačima

Kreiranje radnog naloga sastavnice po narudžbi kupca

Kreiranje radnog naloga sastavnice po odabranim stavkama osvijetljene narudžbe

Kopiranje označenih narudžbi od kupca u narudžbe od dobavljača

Otkazivanje naručenih količina u periodu

Provjera statusa dokumenata

Provjera statusa za komitenta s osvijetljenog dokumenta

EDI - Electronic data Interchange

oOptimIT - import narudžbe

oEditel (PantheonPlus) - Import narudžbe

oOmnizon (Megatrend Redok) - Import narudžbe

Omnizon (Megatrend Redok) - Export potvrde narudžbe

Kopiranje narudžbe sa stavkama

Brisanje narudžbe sa stavkama

Carina

U padajućem izborniku Carina nalaze se sljedeći procesi (za one koji koriste modul 4D Wanda - Carinsko poslovanje):

Kreiranje knjigovodstvenog zapisa

Provjera statusa dokumenta s knjigovodstvenim zapisima

Ispisi

U padajućem izborniku Ispisi nalaze se sljedeći izvještaji koje možete ispisati:

Narudžba kupca

Narudžba kupca s opisom artikla

Narudžba kupca s preostalom količinom

Narudžba kupca s opisom artikla s preostalom količinom

Narudžba kupca s pakiranjima i težinama

Potvrda narudžbe kupcu

Potvrda narudžbe kupcu u odabranoj valuti

Lista narudžbi kupaca

Pregled naručene i isporučene robe - zbirno

Pregled naručene i isporučene robe - detaljno

Pregled propuštene prodaje

Promet artikala po otkazanim narudžbama kupaca

Promet artikala po narudžbama kupaca

Promet usluga po narudžbama kupaca

Promet artikala po narudžbama kupaca - količine

Promet artikala po narudžbama kupaca - vrijednosti

Promet artikala po narudžbama kupaca - količine - neisporučene

Promet artikala po narudžbama kupaca - vrijednosti - neisporučene

Promet artikala po narudžbama kupaca - količine - neisporučene po datumu isporuke na stavci

Promet artikala po narudžbama kupaca - vrijednosti - neisporučene po datumu isporuke na stavci

Neisporučeni artikli po narudžbama kupaca - količine - usporedba s narudžbama dobavljaču

Forma dokumenata

Nakon unosa nove Narudžbe kupca (ULN), ili izmjene postojeće pritiskom na tipku Izmjena, otvara se forma dokumenta koju je moguće dopuniti korisnim sadržajem. Sadržaj forme je uobičajen za 4D Wand i sadrži polja koja je potrebno popuniti ili odabrati.

Forma dokumenta se sastoji od sljedećih polja koja trebate popuniti:
Broj narudžbe: U ovo polje se upisuje broj ulazna narudžbe u tabeli dokumenata. Broj se dodjeljuje automatski i uvijek je prvi sljedeći u rastućem nizu za odabrano skladište, nije fiksan i može se mijenjati.
Datum: Datum program upisuje automatski i uvijek je današnji datum. Nije fiksan i može se mijenjati.
Vezana ponuda: Broj ponude iz koje je nastala narudžba kupca. Moguće je i ručno povezivanje.
Skladište: U ovo polje upisujete skladište s kojega ćete skidati robu. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu s mogućnošću odabira skladišta. Potrebno je odabrati ono s kojega ćete skidati robu.
Valuta: Valuta za obračun (Kn, EUR...) s tečajem
Rok plaćanja: Vuče se s partnera ili se upisuje ručno.
Planirani datum isporuke: Informacija o mogućem datumu isporuke.
Konto: Upisuje se konto, Mjesto troška: Predviđeno za one koji i narudžbe od kupaca žele voditi po mjestima troška, Dimenzije; Predviđeno za one koji i narudžbe od kupaca žele voditi po dimenzijama.
Cassa Sconto: Odabire se eventualno cassa sconto. Polje nije obavezno.
Rabat kupcu: U ovo polje upisujete rabat koji je odobren kupcu ako nije povučen s forme partnera ili rabatne politike.
Način otpreme: Odaberite način otpreme iz registra.
Narudžba kupca: Polje u koje se upisuje broj narudžbe s dokumenta kupca (popunjavanje nije obavezno). Dakle, radi se o kupčevom broju narudžbe.
Napomena - opis: U ovo polje upisujete napomenu koja se odnosi na ulazni narudžbu i koja se prikazuje na tabeli narudžbi od kupca.
Trgovački predstavnik: Odabirete trgovačkog predstavnika (komercijalistu) iz baze predstavnika.
Obračun PDV: Vrsta obračuna pdv-a
Sredstvo plaćanja: Odabirete sredstvo plaćanja iz baze sredstava.
Poziv na broj: Generira se automatski ili upisuje ručno, ovisno o odabranom režimu rada poziva na broj (Parametri programa --> Setiranje dokumenata --> Dokumenti --> Automatsko kreiranje poziva na broj).
Kupac: U ovo polje upisujete kupca od kojeg je narudžba došla i kojem planirate isporučiti naručeno. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu Liste partnera iz koje odabirete kupca.
Korištenje planske cijene (bez modifikatora): Stavljanjem kvačice program će zanemariti rabatnu politiku i uzeti će u obzir samo rabat određen u prethodnom polju.

Kada je forma popunjena pritiskom na tipku Ok uneseni podaci se prihvaćaju i prenose u tabelu dokumenata. Na tabeli dokumenata vidljivi su Broj, Datum, Kupac, Internet, Opis (napomena), Narudžba kupca kao i kolone koje označavaju trenutni status i izvršene akcije na dokumentu. R (status dokumenta odobren/neodobren), St.(da li su sve stavke obrađene ili otkazane - vidljivo po oznaci Dj (djelomično) ili Ok, Nar. (da li su sve stavke naručene), Dob. (da li sve stavke imaju dobavljača), Pl. (oznaka da li je uključeno/isključeno korištenje planske cijene - bez modifikatora).

Odabirom tipke Stavke ulazimo u tabelu stavaka narudžbe kupca.

Tabela stavki

Prije početka rada pročitajte opće upute o tabelama stavki. Osim standardnih padajućih izbornika posebnu pažnju posvetite padajućem izborniku Obrade.

Obrade

U padajućem izborniku Obrade nalaze se sljedeći procesi koji se mogu izvršiti nad trenutno osvijetljenom stavkom:

Premještanje označenih stavki

Kopiranje označenih stavki

Brisanje označenih stavki

Upisivanje grupe u označene stavke (ova obrada nije dozvoljena za ovu klasu dokumenta)

Upisivanje tarifne grupe u označene stavke

Obrada rabata

Upisivanje dobavljača za artikle s označenih stavki. Kada u stavkama narudžbe, kod određenog artikla, polje Zadnji dobavljač bude prazno, isto je potrebno popuniti kako bi se mogao do kraja provesti proces automatskog kreiranja narudžbi dobavljaču. Popunjavanje se vrši pozivom akcije Upisivanje dobavljača za artikle s označenih stavki. Ako smo prethodno označili više stavki i pozvali proces, pojavit će se tabela partnera iz koje je potrebno odabrati dobavljača na kojeg će glasiti narudžba.

Sinkronizacija označenih stavki s planskim cjenikom

Upisivanje planiranog datuma isporuke u označene stavke

Brisanje planiranog datuma isporuke u označenim stavkama

Otkazivanje naručivanja označenih stavki. Pozivanjem ovog procesa pojavit će se forma koja će tražiti da upišemo koliko od naručene količine (ili cijelu naručenu količinu) stavke želimo otkazati. Time se postiže da uvijek imamo u evidenciji koliko je kupac naručio pa otkazao. Ako smo označili više stavki proces će se sam ponavljati dok ne prođe kroz sve označene stavke.

Aktiviranje naručivanja označenih stavki. Obrnut proces od prethodnog koji nam omogućava da već otkazane količine ponovo aktiviramo i time ih spremimo za naručivanje od dobavljača.

Izmjena odobrene količine na označenim stavkama. Stavke je moguće obrađivati tako da za svaku posebno definirate i odobrenu količinu, što je izuzetno korisno kada niste u mogućnosti zadovoljiti ukupnu potražnju za nekom robom, već ćete zalihu podijeliti po partnerima (svakome po malo).

Ispisi

U padajućem meniju Ispisi nalazi se sljedeći izvještaj koji se može ispisati:

Narudžba kupca

Potvrda narudžbe kupcu

Naljepnice

Forma stavki

Tipke za ažuriranje tabele stavki Unos robe..., ... usluge, Izmjena, Brisanje nalaze se u donjem lijevom kutu tabele stavki. Pritiskom na tipku Unos program prvo otvara tabelu artikala u kojoj trebate pronaći i osvijetliti artikal koji želite unijeti u tabelu stavki.
Pritiskom na tipku Izbor otvara se forma stavki na kojoj su vidljivi elementi koji određuju artikal, kao i njegovo stanje na skladištu. Sljedeće polje omogućuje da jednim klikom miša unesemo grupu stavki (ako smo istu prethodno definirali), a naredna dva polja koriste se za unos naručene količine kao i odobrene količine. Financijski elementi koji su na formi vidljivi i izmjenljivi su: Bruto veleprodajna cijena, Rabat kupcu i Netto veleprodajna cijena.
Kada ste popunili polja pritiskom na tipku Ok uneseni podaci se prihvaćaju i prenose u tabelu stavki.
Postupak ponavljate onoliko puta koliko narudžba ima stavki.

Procesi (Obrade)

1. Kreiranje narudžbi kupaca od rezerviranih ponuda

Cilj ove obrade je da se iz Ponuda (IZP) automatski kreiraju Narudžbe kupaca (ULN) kako bi se izbjegao ponovni unos stavki. Preduvjet za korištenje ovog procesa je da početna točka nakon kontakta s kupcem bude Ponuda (ili eventualno Pretponuda).

***NAPOMENA: Proces uzima u obzir samo ponude po kojima je rezervirana roba. Ako nije uključen parametar - Glavni izbornik 4D Wanda --> Parametri programa --> Podešavanje dokumenata --> Ponude i narudžbe --> Automatsko rezerviranje količina, a koji automatski rezervira robu prilikom odobravanja dokumenta, na samoj ponudi pozovite proces iz padajućeg izbornika Obrade --> Rezerviranje količina po ponudi. Samo u tom slučaju proces automatskog generiranja narudžbi kupca će odraditi proces do kraja tj. kreirati narudžbe sa stavkama.

Pozivanjem procesa iz padajućeg izbornika Obrade, otvara se forma u koju je potrebno unijeti nekoliko uvjeta za kreiranje narudžbe(i).

Skladište:Odabire se željeno skladište ili ostavi prazno kako bi se obradile ponude sa svih skladišta.
Od datuma ponude: Unosi se datum OD kojeg želite da se uzmu u obzir ponude. Ako polje ostavite prazno, program će uzeti u obzir SVE ponude do datuma određenog u polju Do datuma ponude.
Do datuma ponude: Unosi se datum DO kojeg želite da se uzmu u obzir ponude.
Datum narudžbe: Upišite pod kojim datumom će se kreirati narudžbe.
Dodaj na postojeće narudžbe: Ako želite da se narudžbe od kupaca akumuliraju u jedan dokument, uključite ovu opciju. Da bi se stavke dodale na postojeću narudžbu ista mora biti otvorena (neodobrena).
Obrada samo označenih narudžbi: Ako ste označili (tagirali) jednu ili više narudžbi program nudi da obradi samo njih, zanemarujući odabrane datume ili skladište, dakle bazira se samo na ponudama za tog partnera i puni već postojeću narudžbu
Pretvori proizvode u komponente: Ako se na ponudi nalazi sastavnica (proizvod), program nudi opciju da kreira narudžbu po komponentama tih proizvoda. Ako je polje isključeno, kreirati će se narudžba tog proizvoda kao robe.
Pritiskom na tipku OK proces će se izvršiti i pojavit će se izvješće o tome. Iz izvješća je vidljivo koliko je obrađeno narudžbi i ponuda, te koliko je kreirano novih narudžbi i novih stavki. Ako se pojavi poruka koja kazuje da je kreirano 0 narudžbi i obrađeno 0 ponuda, vjerojatno je odabran krivi period tj. onaj u kojem nema ponuda ili po ponudama nisu rezervirane količine.

2.a. Isporuka stavki za komitenta sa osvijetljene narudžbe

Pozivanjem ove akcije (obrade) program otvara sasvim novu tabela koja služi za obradu naručenih stavki koje su unesene ili automatski kreirane u narudžbu kupca s ciljem djelomične ili cjelokupne isporuke stavki za partnera na kojeg glasi narudžba kupca. Napominjemo da je spomenutu obradu moguće raditi samo ako je narudžba kupca, ili više njih koje glase na tog partnera, odobrena.
Pomoću ove obrade za svaku pojedinu stavku narudžbe kupca, prije njene isporuke, daje se na uvid s koje je narudžbe kupca pojedina stavka (kolona Broj nar.), Datum, Šifra, Naziv i Kataloški broj, te kolona Preostalo, Isporučeno, Ukupno, Stanje, Rezerv., Nar. dob., Primljeno, Proizvedeno, Za proizvesti... dakle, svi oni elementi koji daju uvid u međuodnosu naručeno od kupca, naručeno od dobavljača, isporučeno. Napominjemo da je kolone moguće pomjerati i mijenjati njihov prikaz .
Budući da se obrađuju sve narudžbe kupaca koje su zaprimljene od tog partnera, na formi se vide sve stavke bez obzira na to što se nalazite na jednoj određenoj narudžbi.
Isporuka naručenih stavki ostvaruje se prebacivanjem u donju polovinu forme, a nakon toga slijedi kreiranje dokumenta kojim se ta isporuka finalizira.

Postupak prebacivanje stavki koje želimo obraditi vrši se strelicama koje se nalaze na polovini forme. Prva strelica prebacuje stavku na donju polovinu. Klikom na dvostruku strelicu prebacuju se sve stavke iz gornje polovine forme u donju polovinu. Strelice u obratnom smjeru imaju istu funkciju (prebacivanja stavki koje su obrađene natrag u neobrađene) ali u suprotnom smjeru (prema gore) kako bismo iste izuzele iz namjere kreiranja određenog dokumenta.

Ikona u obliku upitnika (kada je uključena) omogućava pojavljivanje forme Količina za slanje na kojoj je moguće odrediti obrađenu količinu tj. količinu koju želite otpremiti. Ako ikona nije uključena, stavke će se prebaciti u donju polovinu bez pitanja o količini.


 Na formi je vidljiv kompletan status artikla što nam uvelike olakšava procjenu koliku količinu artikla možemo otpremiti kupcu.
Osim naziva artikla, njegove šifre i kataloškog broja vidljiv je broj narudžbe, njen datum i kupac od kojeg je narudžba došla. Na donjoj polovini forme vidi se naručena količina, već obrađena količina, trenutno stanje skladišta, količina koja je rezervirana ostalim dokumentima i stvarana, trenutno raspoloživa količina.
Ako želimo obraditi (isporučiti) raspoloživu količinu ili samo dio nje, u polje Upišite količinu koju želite obraditi: upišemo koliko komada želimo isporučiti kupcu.

Kada smo obradili sve željene stavke, kroz padajući izbornik Kreiranje, Punjenje (ili pozivanjem određenih ikona) pozivamo kreiranje jednog od željenih dokumenata.

Na formi su vidljiv padajući izbornici Kreiranje, Punjenje, Sort i Alat:

Kreiranje - njime kreiramo pojedine dokumente sa stavkama koje smo obradili kroz proces isporuke. Mogu se odabrati sljedeća kreiranja:

oKreiranje naloga za slaganje - pozivom izborne linije otvoriti će se forma s mogućnošću unosa/izmjene Broj dokumenta, Datum dokumenta i Datum dospijeća. Ako želimo Prijenos osnovne napomene kao i Prijenos napomene dovoljno je staviti kvačicu u za to predviđena polja. Aktiviranjem tipke OK nastati će neodobreni Nalog za slaganje (SLA). Za brzi pristup novokreiranom dokumentu koristite stablo dokumenta

oKreiranje otpremnice

oKreiranje interne izdatnice - za razliku od prethodno opisanog procesa, pozivom ove izborne linije prvo će se pojavit poruka o obaveznom izboru skladišta na koje želite otpremiti robu a nakon odabira prikazati će se prethodno opisana forma.

oKreiranje komisijske izdatnice

oKreiranje prijenosnice - za razliku od prethodno opisanog procesa, pozivom ove izborne linije prvo će se pojavit poruka o obaveznom izboru skladišta na koje želite prenjeti robu a nakon odabira skladišta prijenosnica tj. njena ulazna strana biti će automatski kreirana.

oKreiranje servisnog radnog naloga

oKreiranje izlaznog reversa

Punjenje - ovim procesom punimo već postojeće dokumente sa stavkama koje smo obradili kroz proces isporuke. Punjenje se poziva za :

oPunjenje postojećeg naloga za slaganje - otvara se tabela Nalog za slaganje (SLA) s mogućnošću odabira (tipka Izbor)

oPunjenje postojeće otpremnice - otvara se tabela Otpremnice (OTP) s mogućnošću odabira (tipka Izbor)

oPunjenje postojeće interne izdatnice - otvara se tabela Interne izdatnice (INO) s mogućnošću odabira (tipka Izbor)

oPunjenje postojeće komisijske izdatnice - otvara se tabela Izdatnice na komisiju (KOI) s mogućnošću odabira (tipka Izbor)

oPunjenje postojeće prijenosnice - otvara se tabela Prijenosnice (PRE) s mogućnošću odabira (tipka Izbor)

oPunjenje postojećeg servisnog radnog naloga - otvara se tabela Radni nalozi servisa (RAD) s mogućnošću odabira (tipka Izbor)

oPunjenje postojećeg izlaznog reversa - otvara se tabela Izdavanje na revers (REI) s mogućnošću odabira (tipka Izbor)

Sort - služi za sortiranje stavki prilikom obrade i pripreme za isporuku. Sortirati stavki je moguće:

opo nazivima artikala

opo šiframa artikala

opo kataloškim brojevima

opo bar kodovima

opo brojevima narudžbi

Alat - njime određujemo neke od uvijeta po kojima će se kreirati ili puniti postojeći dokumenti.

oZadrži cijene s narudžbe - ako želite zadržati cijene s narudžbe a ne one sa skladišta ili iz planskog cjenika, uključite ovu opciju.

oZadrži devizne cijene s narudžbe - ako želite zadržati devizne cijene s narudžbe a ne one sa skladišta ili iz planskog cjenika, uključite ovu opciju.

oObrada samo stavki s zalihom - ako želite obrađivati samo stavke kojih imate na zalihi uključite ovu opciju. Njenim uključenjem, kod višestrukog prebacivanje u donji dio tabele, prebaciti će se samo stavke kojih imate na zalihi bez obzira da li količina odgovara naručenoj. Kako bi se stavke koje nemaju dovoljnu količinu na skladištu (u odnosu na naručenu) razlikovale od onih kojih ima dovoljno, prikazane su crvenom bojom.

oObrada samo nerezerviranih stavki - obrada samo onih stavki koje nisu rezervirane

oObrada po redoslijedu prebacivanja na donju tabelu

!!!POZOR: Ako želite da se cijene s narudžbe kupca prenesu na novi tj. otpremni dokument, svakako u padajućem izborniku Alat označite izbornu liniju Zadrži cijene s narudžbe (ili Zadrži devizne cijene s narudžbe).

2.b Isporuka stavki za osvjetljenu narudžbu

Sve navedeno za isporuku stavki za komitenta s osvjetljene narudžbe opisano u prethodnom odjeljku, vrijedi ako odaberete ovu izbornu liniju tj. kada želite isporučiti stavke upravo sa te odabrane narudžbe.

3. Automatsko kreiranje narudžbi dobavljačima

Pozivanjem ove obrade, pojavljuje se forma na kojoj je potrebno odrediti neke od uvjeta po kojima želite automatski kreiratNarudžbe dobavljačima (NAR) ili jednom dobavljaču za robu koja se nalazi na narudžbama kupaca.

Pretpostavka da bi proces opće odradio kreiranje narudžbi dobavljaču podrazumijeva da je za robu definiran dobavljač. Ako isti nije definiran prethodnom primkom ili narudžbom, potrebno je za svaku stavku narudžbe kupaca definirati tj. upisati dobavljača. Isto tako, naša je preporuka da sve prethodne narudžbe dobavljačima budu odobrene kako ne bi došlo do punjenja prethodno kreiranih ili iz nekog drugog razloga otvorenih narudžbi.
Ako želite kreirati narudžbe dobavljačima samo od narudžbi koje su kreirane za jedno skladište potrebno je odabrati to skladište. No, ako polje ostavite prazno proces će proći sva skladišta i kreirati narudžbe za sva skladišta.
Datumski raspon određuje koje će se narudžbe kupaca uzeti u obzir prilikom kreiranja narudžbi dobavljačima. Funkcionira zajedno sa odabranim skladištem kao i s odabranim dobavljačem. Dakle, proces obrađuje samo narudžbe koje se nalaze u zadanom periodu. Ako polje Od datuma dokumenta ostavite prazno, program će obraditi SVE narudžbe do drugog polja Do datuma dokumenta.
Uključena opcija Obrada samo označenih dokumenata uzeti će u obzir samo dokumente koji su prethodno označeni.
Kreiranje jedne narudžbe od svih stavka napuniti će jednu narudžbu sa svim stavkama bez obzira na dobavljače.
 Ako uključite opciju Uvijek kreirati nove narudžbe dobavljaču bez obzira na postojeće, proces će zanemariti prethodno kreirane narudžbe i kreirati nove.

Da ponovimo nekoliko bitnih napomena i uvjeta koji moraju biti zadovoljeni da bi program automatski kreirao Narudžbe dobavljačima (NAR):
Ulazne narudžbe u zadatom periodu moraju biti odobrene.

Sve stavke ulazne narudžbe moraju imati definiranog dobavljača (mora biti status Ok u koloni Dob.). Pustite Provjeru statusa dokumenata da bi program provjerio dobavljače.

Ako postoji neodobrena narudžba dobavljaču (bez obzira od kada je) program će u nju dodati stavke, a ako takva ne postoji kreirati će novu narudžbu.

Polja u zaglavlju narudžbe dobavljaču proces puni tako da:
- kao skladište uzme skladište trenutno obrađivane narudžbe od kupca,
- adresanta popuni prvom osobom s komitenta (iz adresara),
- komercijalistu učita s komitenta (dobavljača),
- način otpreme učita iz parametara programa.
Kada je proces završen, pojavi se obavijest iz koje vidimo koliko je obrađeno narudžbi (od kupaca), kreirano novih narudžbi (dobavljačima) i koliko je kreirano novih stavki.

Kreiranje radnog naloga sastavnice po narudžbi kupca

U narudžbu kupca nije moguć unos proizvoda s njegovim komponentama (sastavnicom). Proizvod se unosi u stavke narudžbe kupca kao roba, a nakon odobravanja narudžbe kupca poziva se proces iz padajućeg izbornika Obrade --> Kreiranje radnog naloga sastavnice po narudžbi kupca. Pozivanjem procesa pojavit će se upozorenje o procesu s napomenom da za sve stavke radnog naloga mora postojati zaliha ili planska prodajna cijena. Ako je prethodni uvjet zadovoljen, radni nalog će biti uspješno kreiran. Kroz stablo dokumenta možete skočiti na kreirani radni nalog i na njemu mijenjati stavke sastavnice kao i sve ostale komercijalne elemente. Nakon toga potrebno je odobriti radni nalog kako bi nastao radni nalog izlazni. Tim odobravanjem proizvod je sastavljen i stavljen na zalihu kao roba. Time su zadovoljeni svi uvjeti za isporuku te se može pozvati neki od prethodnih procesa kojima se vrši isporuka.

Otkazivanje naručenih količina u periodu

Kao što smo prethodno spomenuli, stavke narudžbi kupaca moguće je otkazati, a ako se iz nekog razloga predomislite moguće ih je ponovo aktivirati.
Ponekad cijeli proces dovodi do gomilanja neisporučenih stavki koje time generiraju netočan podatak o neisporučenoj robi, a time i o propuštenoj prodaji. Iz pragmatičnog razloga Obrada - Otkazivanja naručenih roba u periodu programirana je upravo u svrhu uštede vremena, kako bi se izbjeglo zamorno otkazivanje kroz stavke dokumenta.

Koje će se robe iz narudžbe kupaca uzeti u obzir kod otkazivanja, definira se skladištem, komitentom (partnerom), datumskim rasponom ili jednostavnim označavanjem točno određenih dokumenta (kvačica u polje Obrada samo označenih dokumenata).

*** PREPORUKA: nakon svih tih akcija, koje se ne odražavaju na dokumente unatrag (npr. brisanje kreirane otpremnice, brisanje kreiranih narudžbi dobavljaču i sl) tj. ne odražavaju se na status stavaka, svakako pustite proces Provjera statusa dokumenta ili Provjera statusa za komitenta s osvijetljenog dokumenta.

Provjera statusa dokumenata

Provjera statusa provjerava statuse čime se postiže pouzdanost u kreiranju narudžbi dobavljaču (možete je pustiti kada god želite a naša preporuka je svakako prije Automatskog kreiranja narudžbi dobavljaču):

Da li sve stavke imaju dobavljača (kolona Dob.).

Ako u koloni nema oznake Ok znači da za tu narudžbu, barem jedna stavka, nema upisanog dobavljača. Potrebno je ući u stavke narudžbe i kroz padajući izbornik Obrade pozvati Upisivanje dobavljača za artikle s označenih stavki. Nakon što sve stavke imaju upisanog dobavljača u polju Dob. pojavit će se oznaka Ok i time zadovoljiti jedan od uvjeta za automatsko kreiranje narudžbi dobavljačima.

Da li su sve stavke naručene (kolona Nar.). Ako je status Ok tada je na stavkama proveden proces automatskog naručivanja.

Da li su sve stavke obrađene ili otkazane (kolona St.). Ovdje je moguće vidjeti oznaku Ok što znači da su sve stavke date narudžbe od kupca obrađene, ili oznaku Dj da je dokument djelomično obrađen.

Provjeru statusa možete pustiti bilo kada.

Provjera statusa za komitenta s osvijetljenog dokumenta

Kao i prethodni proces, ova provjerava radi potpuno isto. Razlika je u tome što ona provjerava status svih narudžbi kupca za komitenta s narudžbe s koje je pozvan proces.

EDI - Import narudžbe PanteonPlus

Koristi se samo kod razmjene dokumenata putem EDI sustava.

EDI - Import narudžbe OptimIT

Koristi se samo kod razmjene dokumenata putem EDI sustava.

Brisanje narudžbe sa stavkama

Brisanje narudžbe sa stavkama je proces čijim pozivanjem brišemo kompletnu narudžbu sa svim njenim pripadajućim stavkama, bez potrebe da prvo brišemo stavke pa onda zaglavlje narudžbe.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.