Carinsko skladište tipa D

!!! U rekonstrukciji

Modul za praćenje carinskog skladišta tipa D

Upute su podijeljene na tri segmenta:

Priprema za rad

Carinski dokumenti

Izvještaji

Dokumenti koji se uglavnom koriste u carinskom poslovanju nalaze se u padajućem izborniku Promet.

Primka na carinsko skladište tipa D

Knjigovodstveni zapisi

Izvod iz knjigovodstvenih zapisa

Promet tarifnog stavka – ručna evidencija

Priprema za rad

Prije početka rada sa carinskim skladištem tipa D treba definirati slijedeće stvari:

U Podacima o organizacijskim jedinicama treba definirati novo skladište. Prilikom unosa podataka podatke popunjavate na slijedeći način:

Naziv: U ovo polje upišite naziv skladišta.

Tip skladišta: Između ponuđenih tipova skladišta odaberite tip skladišta Carinsko skladište

Valuta skladišta: Odaberite valutu Hrvatska kuna (carinska)

Početni broj dokumenta za skladište: Polje ostavite prazno.

Krajnji broj dokumenta za skladište: Polje ostavite prazno.

Novčana jedinica za prikaz na dokumentima: Stavite Kn (kuna)

Stoti dio novčane jedinice: Stavite lp (lipa)

Konto skladišta: Ukoliko imate i modul Financijsko knjigovodstvo u polje stavite konto za knjiženje.

Mjesto troška skladišta: Unesite mjesto troška ukoliko ih imate.

Lokacija skladišta: Upišite adresu skladišta ukoliko je dislocirano.

Identifikacija broj PCS: Upišite identifikacijski broj skladišta koji ste dobili od carine.

Ostala polja možete ostaviti prazna.

U padajućem izborniku Registri modula Carina pozovite Valute i definirajte novu valutu Hrvatska kuna – carina sa šifrom 191, ako ista nije definirana. Ova valuta je neophodna, jer Carina ima svoj tečaj koji je jednak srednjem tečaju Narodne banke, a za cijeli tjedan je jednak. Svaki petak treba ažurirati tečajnu listu i uneseni tečaj se koristi cijeli naredni tjedan.
U padajućem meniju Registri modula Carina pozovite Carinske tarife. U ovaj registar je potrebno unijeti sve carinske tarife koje koristite u svom poslovanju. Prilikom unosa treba definirati slijedeća polja:

1.Šifra carinske tarife: U ovo polje upisujete šifru tarife. Imate mogućnost unosa šifre od deset znamenki.

2.Naziv tarife: U ovo polje upišite naziv tarife. U slučaju da isti ne može stati u ovo polje, možete ga i skratiti, jer je za carinu prioritet šifra, a ne njen naziv.

3.Stopa: U ovo polje upisujete stopu koju ima gore unesena tarifa. (Carinske tarife su opisane u uputama programa)

4.Svota carine: Unesite svotu koja se plaća po komadu uvezene robe (uglavnom prehrambeni proizvodi, alkohol, kava,...)

U padajućem meniju Registri modula Carina pozovite Klasifikaciju artikala. U ovaj registar je potrebno unijeti klasifikaciju (klase i grupe) kojima pripadaju artikli.
U padajućem meniju Registri modula Carina pozovite Artikle. U ovaj registar unosite artikle sa kojima radite. (Unos i ažuriranje tabele artikala je objašnjen u uputama programa). Prilikom definiranja artikala trebate obratiti pažnju na slijedeće:

ukoliko jednu robu dobijte kao dvije ili više jedinica mjere, trebate definirati onoliko roba koliko jedinica mjere koristite (u polje Jedinica mjere odabirete o kojoj se jedinici mjere radi);

u polje Carinska tarifa iz registra carinskih tarifa odabirete odgovarajuću tarifu za robu koju trenutno upisujete;

ukoliko znate težinu robe po jedinici mjere bilo bi dobro i istu unijeti;

ako ste unijeli težinu po jedinici mjere u slijedećim polju odaberite kako je izražena ta težina;

neophodno je unijeti i zemlju porijekla robe

Na ovaj način trebate popuniti registar svih roba.
Kada su definirani i popunjeni gore navedeni registri, pristupa se unosu dokumenata koji se odnose na carinsko poslovanje.

Dokumenti

Dokumenti koji se koriste u carinskom poslovanju nalaze se u padajućem izborniku Promet.

Primka na carinsko skladište tipa D

Knjigovodstveni zapisi

Izvod iz knjigovodstvenih zapisa

Promet tarifnog stavka – ručna evidencija

 Primka na carinsko skladište (knjigovodstveni zapis ulaza)

Pritiskom na padajući izbornik Promet odaberite opciju Primka na carinsko skladište tipa D. Pritiskom na nju program otvara tabelu dokumenata primki na carinsko skladište. Tipke za ažuriranje ove tabele nalaze se u donjem lijevom kutu tabele. Pritiskom na tipku Unos otvara se forma za definiranje zaglavlja carinske primke. Forma se sastoji od slijedećih polja koja treba pažljivo popuniti:

Broj primke: Polje se popunjava samo i uvijek je prvi slijedeći broj u rastućem nizu.

Datum: U polje je upisan današnji datum.

Dobavljač: U ovo polje je potrebo upisati dobavljača. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, otvara se tabela poslovnih partnera iz koje odabirete dobavljača. Ako isti nije definiran treba ga unijeti.

Broj ulazne fakture: U ovo polje unosite broj ulazne fakture po kojoj se radi primka kalkulacija.

Skladište: U polje unosite skladište na kojemu radite primku. Uvijek trebate odabrati ono skladište koje je carinskog tipa.

Račun dobavljača: U ovo polje upisujete broj računa dobavljača.

Sanitarno uvjerenje: .U ovo polje upisujete klasu i broj uvjerenja sanitarne inspekcije za ovaj ulaz

Tržišno uvjerenje: .U ovo polje upisujete klasu i broj uvjerenja tržišne inspekcije za ovaj ulaz

Broj JCD: U ovo polje upisujete broj ulaznog JCD-a kojeg dobijte od carinarnice. Polja treba ispravno popuniti.

Carinarnica ulaska: U ovo polje upisujete koja je carinarnica ulaska, odnosno njen broj ili šifru.

Valuta plaćanja: Treba odabrati onu valutu u kojoj robu dobijte od dobavljača. Treba voditi računa da je referentna valuta Hrvatska kuna-carina i u odnosu na nju unositi tečaj, koji će se koristiti će se kalkulacija robe po tečaju voditi po u odnosu na tu referentnu valutu.

Carinski postupak: Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, otvara se tabela iz koje odabirete jedan od definiranih carinskih postupaka. Ukoliko se ukaže potreba za definiranjem nekog novog carinskog postupka treba ga dodati na ovom mjestu.

Paritet: Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, otvara se tabela iz koje odabirete jedan od već unešenih pariteta. Ukoliko se ukaže potreba za definiranjem novog pariteta treba ga dodati na ovom mjestu.

Ukupno koleta: U ovo polje upisujete ukupan broj koleta sa robom od dobavljača.

Ukupna bruto težina: U ovo polje upisujete ukupnu brutto težinu robe za koju radite primku.

Ostala polja upišite prema potrebi

Pritiskom na tipku Ok uneseni podatci se prihvaćaju i na taj način je definirano zaglavlje primke.
Kada je zaglavlje dokumenta definirano potrebno je pozvati tabelu stavki za označeno zaglavlje. Pritiskom na tipku Stavke program otvara tabelu stavki. Tipke za ažuriranje iste tabele nalaze se u donjem lijevom kutu tabele. Pritiskom na tipku Unos program otvara tabelu artikala iz koje odabirete artikl. Kada je artikl odabran otvara se forma artikla. Forma se sastoji od slijedećih polja koja treba popuniti:

Količina: U polje upisujete količinu koju primate.

Devizna cijena: U polje upisujete deviznu cijenu od dobavljača.

Cijena dobavljača: U polje se automatski preračunava cijena u kunama na osnovu definiranog tečaja sa zaglavlja dokumenta.

Ostala polja će biti popunjena automatski.
Postupak trebate ponavljati onoliko puta koliko artikala od dobavljača imate.
Kada je gotov unos stavki primke, ista se treba odobriti da bi se skladište zadužilo.

U Padajućem meniju Ispis koji se nalazi i na tabeli dokumenta i tabeli stavki, nalaze se svi tipovi izvještaja koji se mogu ispisati, a imaju veze sa kreiranim dokumentima primki.

Carinska primka (skladištenje robe)

Kalkulacija po primci

Primka

Primka sa količinom

Primka sa serijskim brojevima

Primka sa bar code brojevima

Obračunski list

Lista carinskih kalkulacija

Stanje carinskog skladišta

Razduženje ulaznog JCD-a

 Knjigovodstveni zapisi (izuzimanje robe sa carinskog skladišta) - KZP

Carinsko poslovanje -> Promet -> Knjigovodstveni zapisi

Knjigovodstveni zapisi (KZP) se rade po dobavljaču i devizi, jer na jedan knjigovodstveni zapis ne smije ići roba više dobavljača ili deviza.
Knjigovodstveni zapisi su dokumenti koji evidentiraju izdavanje robe sa carinskog skladišta. Kao i kod primki potrebno je prvo definirati zaglavlje dokumenta.

Nakon pritiska na tipku Unos, program otvara upit za tip dokumenta: Otkup ili Reexport.
Ukoliko odaberete Reeksport, program otvara Tečajnu listu i nudi izbor prodajne valute (koja ne mora biti jednaka valuti po kojoj je roba zadužena na skladištu). Tečajna lista se otvara za tečajeve vaše poslovne banke, a neHrvatsk, a ne za vHrvatska kuna (c.
Nakon toga se otvara forma za unos dokumenta. Ukoliko je odabran Reexport program automatski postavlja polje za obračun poreza naOslobođeno - izv. Od polja sprecifičnih za KZP na formi je potrebno odabrati devizu koja se razdužuje, dobaljača, trgovinski posao, postupak, paritet. Za reexportne dokumente se u zaglavlju može upisati kuIzvodu iz knjigovodstvenih zapisa. Napominjemo da neto težine program automatski obračunava ukoliko su iste definirane na artiklima.

Forma dokumenta se sastoji od slijedećih polja koja trebaju biti popunjena.

Broj zapisa: U ovo polje upisujete broj zapisa. Broj program sam dodjeljuje i uvijek je prvi slijedeći u rastućem nizu.

Datum: Datum je uvijek današnji i njega program ponudi.

Dobavljač: Potrebno je iz tabele poslovnih partnera izabrati dobavljača od kojega smo robu primili i čije primke ćemo razduživati.

Vezana ponuda: Ukoliko ste već dali neku ponudu kupcu, a sada za istu radite zapis, u ovo polje možete upisati njen broj.

Skladište: Potrebno je odabrati ono carinsko skladište na koje ste napravili primku i sad isto želite razdužiti.

Valuta: Valuta treba biti ista kao i na primci. Ovdje ne smijete pogriješiti.

Rok plaćanja: Možete definirati koliki je rok plaćanja.

Konto: Možete upisati na koje konto će se knjižiti dokument.

Mjesto troška: Ukoliko isto postoji, i svoje poslovanje bazirate na mjestima troška, u ovo polje isto možete i unijeti.

Rabat kupcu: Možete unijeti rabat ukoliko kupcu isti dajete.

Način otpreme: U ovo polje upisujete način otpreme.

Trgovački predstavnik: U ovo polje upisujete trgovačkog predstavnika koji je dokument kreirao.

Obračun PDV: U ovo polje upisujete kakav je odnos dokumenta i poreza na dodanu vrijednost.

Sredstvo plaćanja: U ovo polje upisujete sredstvo plaćanja.

Trgovinski posao: Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje otvara se tabela iz koje odabirete vrstu trgovinskog posla. Ukoliko je potrebno na tabeli možete automatski dodati novi trgovinski posao.

Zahtjevani carinski postupak: Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu iz koje odabirete jedan od već definiranih carinskih postupaka. Ukoliko je potrebno na ovom mjestu možete dodati novi carinski postupak.

Paritet: Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje koja se nalazi pored ovog polja program otvara tabelu pariteta iz koje isti i odabirete. Trebate voditi računa da odabrani paritet bude isti kao i na carinskim primkama.

Iznos sa porezom: Polje se automatski popunjava unosom stavki u dokument knjigovodstvenog zapisa.

Osnovica za porez: Polje se automatski popunjava unosom stavki u dokument knjigovodstvenog zapisa.

Iznos PDV: Polje se automatski popunjava unosom stavki u dokument knjigovodstvenog zapisa.

Neoporeziva osnovica: Polje se automatski popunjava unosom stavki u dokument knjigovodstvenog zapisa.

Kupac: U ovo polje ćete upisati kupca, kojemu prodajete robu, ali samo ako se radi o carinskom postupku – reexportu.

Račun za kupca: U polje ćete upisati broj računa za kupca ukoliko ga znate.

Račun principala: U polje upisujete broj računa od dobavljača.

Ukupan broj koleta: U ovo polje upisujete ukupan broj kolete.

Brutto težina: U ovo polje upisujete ukupnu težinu robe koja se nalazi na knjigovodstvenom zapisu.

Kada je forma popunjena ista se prihvaća pritiskom na tipku Ok.

Slijedeći korak je unos stavki koje će se nalaziti na knjigovodstvenom zapisu.

Pritiskom na tipku Stavke program otvara tabelu stavki. Dalje, pritiskom na tipku Unos robe program otvara tabelu artikala iz koje odabirete one artikle koji treba da se nalaze na knjigovodstvenom zapisu. Kada ste selektirali jedan artikl Pritiskom na tipku Izbor program prvo otvara tabelu Odaberite veznu stavku. Na ovoj tabeli će se nalaziti sve primke sa kojima je odabrani artikl ušao na carinsko skladište. Na tabeli se nalaze slijedeće kolone: Klasa dokumenta (obično je klasa PRI jer se radi o dokumentima primka), broj primke, datum primke, komitent (dobavljač) od kojega je roba došla, trenutno stanje artikala na skladištu po označenoj primci, devizna cijena artikla po kojoj je artikl došao na skladište, devizni iznos, koliko artikala je ušlo po označenoj primci i koliko artikala je već izašlo. Iz tabele je potrebno odabrati onu primku sa koje robu želimo skinuti. Kada je primka selektirana pritiskom na tipku Izbor istu odabiremo i program automatski otvara formu stavke. U formu stavke je neophodno unijeti količinu i cijene. Kada ste formu popunili pritiskom na tipku Ok ista se prihvaća i gore navedeni postupak ponavljate onoliko puta koliko će artikala biti na knjigovodstvenom zapisu.
Kada su unesene sve stavke knjigovodstveni zapis se odobrava i količine se skidaju sa skladišta.
U padajućem izborniku Ispis nalaze se dokumenti koje možete ispisati, a koji se odnose na kreirane dokumente knjigovodstvenih zapisa:

Knjigovodstveni zapis – izlaz (carinsko skladište)

Knjigovodstveni zapis – reexport (carinsko skladište)

Otpremnica

Otpremnica sa količinama

Otpremnica sa opisom artikla

Otpremnica sa bar kodovima

Račun otpremnica

Račun otpremnica s opisom artikla

Dostavnica sa serijskim brojevima

Jamstveni list

Izlazna kalkulacija

Lista knjigovodstvenih zapisa

Pregled prodaje po artiklima

Promet artikla po otpremnicama

U padajućem meniju Obrade nalaze se slijedeći procesi koji možete napraviti sa osvijetljenim knjigovodstvenim zapisom:

Kreiranje otpremnice (Iz knjigovodstvenog zapisa možete kreirati otpremnicu. Ako budete koristili ovu mogućnost trebate kreirati onoliko knjigovodstvenih zapisa koliko u toku dana ima otpremnica.)

Kreiranje primke (Od knjigovodstvenog zapisa možemo kreirati primku na veleprodajno skladište.)

Brisanje zapisnika i stavki

Kopiranje zapisnika i stavki

 Izvod iz knjigovodstvenih zapisa

Izvodi iz knjigovodstvenih zapisa su dokumenti koji se kreiraju automatski. Tabelu izvoda iz knjigovodstvenih zapisa pozivate iz padajućeg izbornika Promet koji se nalazi na glavnom ekranu modula Carinsko poslovanje.
Pritiskom na nju program otvara tabelu dokumenta izvoda iz knjigovodstvenih zapisa. Pritiskom na tipku Unos program otvara formu izvoda knjigovodstvenih zapisa koja se sastoji od slijedećih polja:

Broj izvoda: U ovo polje se upisuje broj izvoda. Uvijek je prvi slijedeći broj u rastućem nizu i treba uvijek prihvatiti broj koji program ponudi.

Datum izvoda: U ovo polje upisujete datum kada se izvod kreira. Program uvijek nudi današnji datum, ali ga možete i promijeniti.

Period: U ovo polje upisujete period za koji radite izvod. Period je obično prethodni tjedan, jer se izvodi rade tjedno.

Dobavljač: U polje upisujete dobavljača. Radite onoliko izvoda iz knjigovodstvenih zapisa koliko dobavljača imate.

Skladište: Odabirete skladište.

Valuta: Odabirete valutu za koju radite izvod. Ako imate za jednog dobavljača primki u više valuta, tako radite i knjigovodstvene zapise, pa onda o tome morate voditi računa kada radite i izvode.

Obračun po tečaju: Odabirom valute automatski se popunjava i polje za obračun po tečaju.

Izlazni JCD: Ovo polje ostavljate prazno, ali ga naknadno trebate popuniti kada dobijete o od carine izlazni JCD.

Trgovinski posao: U polje upisujete o kakvom trgovinskom poslu se radi i on se mora slagati sa trgovinskim poslom koji ste naveli na knjigovodstvenim zapisima.

Zahtjevani carinski postupak: U polje upisujete zahtjevani carinski postupak. Isti se mora slagati sa carinskim postupkom upisanim na knjigovodstvenim zapisima.

Paritet: U polje upisujete paritet koji se mora slagati sa paritetom unešenim na knjigovodstvenom zapisu.

Ukupni broj koleta: U polje upisujete ukupan broj kolete. Polje nije obavezno za popuniti.

Brutto težina: U ovo polje upisujete ukupnu brutto težinu, ako ju znate.

Izračunati iznos carine: U polje možete upisati izračunati iznos carine, koji možete dobiti iz knjigovodstvenih zapisa.

Stvarni iznos carine: U polje upisujete stvarni iznos carine koji trebate platiti.

Iznos zavisnih troškova: U polje možete upisati iznos zavisnih troškova.

Kada ste ispravno popunili zaglavlje ovog dokumenta pritiskom na tipku Ok forma se prihvaća i upisuje u tabelu dokumenata Izvoda iz knjigovodstvenih zapisa. Izvod iz knjigovodstvenih zapisa sadrži u sebi sve one knjigovodstvene zapise koji zadovoljavaju uvijete navedene u zaglavlju dokumenta izvoda iz knjigovodstvenih zapisa.
Da ne biste unosili ručno sve dokumente zapisa u izvod u padajućem meniju Obrade nalazi se proces Automatski izbor faktura. Pritiskom na njega program će sam odabrati one dokumente koji zadovoljavaju navedeni uvijete.

U padajućem izborniku Obrade nalaze se slijedeći procesi koji se mogu obaviti nad osvijetljenim dokumentom:

Automatski izbor dokumenata

Pojedinačni izbor dokumenata

Obračun izvoda iz knjigovodstvenih zapisa

Oslobađanje dokumenata iz izvoda knjigovodstvenih zapisa

Upisivanje stvarnih špediterskih troškova na izvod iz knjigovodstvenih zapisa

Kopiranje osvijetljenog zapisa u primku

U padajućem meniju Ispis nalaze se slijedeći izvještaji koji se mogu ispisati za osvijetljeni dokument:

Izvod iz knjigovodstvenih zapisa po artiklima

Izvod iz knjigovodstvenih zapisa (detaljni)

Knjigovodstveni zapisi na osvijetljenom izvodu.

 Promet tarifnog stavka – ručna evidencija

Promet po tarifnom stavku se treba i ručno evidentirati. Tabelu ručne evidencije pozivate iz padajućeg izbornika Promet. Pritiskom na opciju Promet tarifnog stavka – ručna evidencija program otvara tabelu dokumenata ručne evidencije.
Kada napravite primku na carinsko skladište potrebno je artikle razvrstane po tarifnim grupama ručno evidentirati. Ručna evidencija se radi po tarifnim stavcima za jedan ulazni JCD posebno. Znači, koliko na jednoj primci ima tarifnih stavaka toliko treba biti i ručnih evidencija. Ukoliko na jednoj primci imate isti tarifni stavak, ali artikli imaju različite jedinice mjere tada se ti artikli trebaju odvojeno ručno evidentirati.
Forma za ručnu evidenciju tarifnog stavka se sastoji od slijedećih polja:

Broj dokumenta: U ovo polje se upisuje broj dokumenta. Program uvijek nudi prvi slijedeći broj u rastućem nizu i predlažemo da ga uvijek prihvatite.

Dokument kreiran: U ovo polje upisujete datum kada otvarate ovo zaglavlje.

Tarifni stavak: Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu sa tarifnim stavcima iz koje odabirete onaj tarifni stavak za koji ručnu evidenciju radite.

Skladište: Odabirete ono skladište na kojem radite ručnu evidenciju. Uvijek je to carinsko skladište.

Valuta: Trebate odabrati onu valutu u kojoj je bila primka. Odabirom valute odabrat će se i tečaj za evidenciju.

Broj JCD-a: U polje upisujete broj JCD.

Napomena: U ovo polje upisujete neku proizvoljnu napomenu. Ukoliko jedan artikl, na primci imate u dvije jedinice mjere, iste ručno trebate odvojeno evidentirati, pa to u napomeni možete i istaknuti.

Kada je forma popunjena ista se prihvaća i potrebno je ući u stavke. Pritiskom na tipku unos program otvara malu formu koju je potrebno popuniti. Forma se sastoji od slijedećih polja:

Datum: U ovo polje upisujete datum evidentiranja ulaza ili izlaza.

Broj JCD-a: U ovo polje upisujete broj JCD-a. Ukoliko evidentirate ulaz upisujete broj ulaznog JCD-a, a ukoliko evidentirate izlaz upisujete broj izlaznog JCD-a.

Količina – ulaz: U ovo polje upisujete količinu po ulazu. Trebate sabrati sve količine artikala koji pripadaju istom tarifnom stavku i upisati broj u ovo polje.

Vrijednost - ulaz: Sve vrijednosti artikala koji pripadaju istom tarifnom stavku saberite i upišite u ovo polje.

Količina – izlaz: Ovo polje popunjavate u trenutku kada se za artikl napravili izlaz (knjigovodstveni zapis). Trebate u tabeli dokumenata ručne evidencije pronaći tarifni stavak i ulazni JCD. Zatim ulazite u stavke i unosite novi stavak pritiskom na tipku Unos. Potrebno je popuniti polje količina izlaz.

Vrijednost – izlaz: Kada ste popunili polje izlaz, popunite i polje vrijednost izlaza.

Ove dokumente nije potrebno odobravati.

U padajućem izborniku Ispis nalaze se slijedeći dokumenti koji se mogu ispisati:

Promet tarifnog stavka za osvijetljeni dokument

Promet tarifnog stavka

Izvještaji

Na glavnom meniju modula Carinsko skladište nalazi se padajući izbornik Carinski izvještaji. U njemu se nalaze dokumenti koje možete ispisati, a odnose se na carinsko poslovanje:

Stanje carinskog skladišta

Kartica artikala po JCD-ovima

Promet tarifnog stavka – po dokumentima

Promet tarifnog stavka – ručna evidencija

Kontrolnik knjigovodstvenih zapisa

Kontrolnik knjigovodstvenih zapisa (detaljni)

Pritiskom na svaki od ovih izvještaja program otvara tabelu na kojoj trebate odrediti uvjete izvještaja.

Jedan od bitnih uvjete je sortiranje stavki – artikala na ispisu. Programski je postavljeno da se svi ispisi sortiraju po carinskoj tarifi, ali vi to možete promijeniti. Sortirati možete po: nazivu artikla, poreznoj tarifi, valuti, komitentina i sl.
Sve izvještaje možete dobiti za sve partnere ili samo za jednog od njih. Izvještaji se mogu dobiti za jedno carinsko skladište ili za sva i sl.

Promet tarifnog stavka možete dobiti za sve tarifne stavke ili za samo odabrani, zatim za sve valute ili samo za odabranu, za jednu jedinicu mjere ili za sve njih, ...

Kontrolnik knjigovodstvenih zapisa predlažemo da ispisujete uvijek detaljni, jer ima više podataka nego obični.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.