Promjene cijena (NIV)

Zapisnici o promjenama cijena nastaju samo na skladištima koja se vode po veleprodajnim i maloprodajnim cijenama. Skladišta koja se vode po prosječnim nabavnim cijenama ne generiraju nivelacijske zapisnike. Vođenje skladišta po veleprodajnim cijenama je izuzetno rijetko i predstavlja kuriozitet a jedan od osnovnih razloga za to je upravo potencijalna brojnosti nastalih nivelacija. Naime, svaka promjena cijene automatski generira dokument nivelacije. Ako znamo da u veleprodaji često koristimo rabate po razno raznim kriterijima, razumljivo je da se većina korisnika opredjeljuje za vođenje skladišta po prosječnim nabavnim cijenama ili, ako se radi o takvoj djelatnosti, po maloprodajnim cijenama.

U svakom slučaju, dokument Promjena cijena (NIV) je izuzetno koristan dokument u modulu maloprodaja. Njime se na brz i jednostavan način ručnim unosom mijenjaju prodajne cijene artikala, bilo da se radi o pojedinim artiklima ili grupama definiranih u klasifikaciji. Čest je to slučaj kada se pripremaju akcije, rasprodaje ili prosto povećanje cijena. No, ako se cijene mijenjaju zbog naknadno datih popusta (npr. po sredstvu plaćanja) prilikom odobravanja takvih ulaznih ili izlaznih dokumenata, nivelacijski zapisnik nastaje automatski.
 U slučaju da se žele pregledati nivelacijski dokumenti ili ručno promijeniti cijene, treba startati modul Veleprodaja (VC) ili Maloprodaja, pozvati padajući izbornik Promet i u njemu birati opciju Nivelacije (Promjene cijena). Odabirom izborne linije program otvara tabelu dokumenata Promjene cijena (NIV).

Tabela dokumenata

Prije početka rada u tabeli dokumenata pročitajte opće upute o tabelama kao i o tabelama dokumenata.
Tabela dokumenata Promjene cijena (NIV) pruža obuhvatan i temeljit pregled kreiranih dokumenata s istaknutim kolonama koje su bitne za tu vrstu dokumenata (Redni broj, Datum, Skladište, Opis, Iznos Osnovice po tarifnim brojevima...PDV po tarifnim brojevima... Kolone je moguće pomjerati i mijenjati njihov prikaz. Na tabeli dokumenata nalaze svi zapisnici o promjeni cijena nastali i ručno i automatski. U koloni označenoj "V" (Vrsta) nalazi se oznaka "A" ako je nivelacija nastala automatski ili je ona prazna ako je nivelacijski zapisnik nastao ručno.

Alatna traka

Na alatnoj traci nalaze se ikone koje se najčešće koriste i time osiguravaju brz pristup traženoj informaciji ili željenoj operaciji. Pored lokatora, polja koje služi za brzo pronalaženje sloga u bazi podataka, nalazi se standardne ikone za označavanje i prikaz označenih slogova.

Opis i funkciju ostalih ikona možete pronaći na ovoj poveznici.

Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena i Brisanje nalaze se u donjem lijevom kutu tabele dokumenata.

Padajući izbornici

Pročitajte malo više o tabelama i padajućim izbornicima. Podsjetite se bitnih elemenata unosa podatka, kretanja u programu, korištenju tastature tj. općenitih generalnih napomena.

Dokument - osim standardnih opcija Unos, Izmjena, Brisanje ovdje možete pronaći standardne opcije koje su svojstvene skoro svim tabelama dokumenata. Detaljno pojašnjenje izbornih linija u padajućem izborniku Dokument potražite na ovoj poveznici.

Označavanje - nudi sve mogućnosti kao i ikone koje su namijenjene za to. Detaljno pojašnjenje za označavanje kao i opciju Višestruko označavanje potražite na ovoj poveznici.

Pregled - je istovjetan na svim tabelama dokumenata što ne znači da sa svake tabele ima smisla pozivati neke od opcija. Naime, neke klase dokumenata nemaju određene elemente, ili ne služe određenoj svrsi, pa se njihovim pozivanjem neće dogoditi nikakva akcija. Npr. na tabeli ponuda pozivanje pregleda dokumenata neuključenih u porezni obračun. Više o izbornim linijama u padajućem izborniku Pregled potražite na ovoj poveznici.

Generiranje nivelacije - nudi procese kojima se pune tj. generiraju stavke na dokumentu kojem smo prethodno unijeli zaglavlje:

Za sve artikle

Za grupu artikala

Za sve artikle s odabranim atributima

Obrade - nudi procese koji se mogu odraditi na dokumentu:

Brisanje nivelacije

Export nivelacije u transportnu datoteku

Ispisi - nude sljedeće izvještaje koji se mogu štampati

Nivelacijski zapisnik

Kalkulacija po nivelacijskom zapisniku

Lista nivelacijskih zapisnika

Promet artikala po nivelacijskim zapisnicima

Forma dokumenata

Forma dokumenta nivelacija sastoji se od sljedećih polja koje treba popuniti:

Broj dokumenta: U ovo polje unosite broj dokumenta. Program ga sam nudi i uvijek je prvi sljedeći u rastućem nizu u tabeli dokumenta. Nije fiksan i može se mijenjati.
Skladište: U ovo polje unosite skladište na kome želite nekom artiklu ili grupi artikala promijeniti cijenu. Pored ovog polja se nalazi tipka sa strelicom prema dolje. Pritiskom na nju program otvara tabelu sa svim raspoloživim skladištima. Označite ono na kojem želite napraviti ručnu nivelaciju i pritisnite tipku Izbor. Izabrano skladište se prepisuje u za njega predviđeno polje na formi.
Datum unosa: U ovo polje upisujete datum unosa. Program nudi datum unosa, ali on nije fiksan i može se mijenjati.
Opis: U ovo polje možete napisati neki opis koji se odnosi na ručnu nivelaciju.
Postotak promjene cijena: U ovo polje možete upisati postotak promjene cijena. Polje nije obavezno za unos. Ako unesete postotak (za smanjenje cijena s minus predznakom) svakoj stavci koju ručno unesete nova cijena biti automatski izmijenjena s vrijednošću polja.
 Automatsko punjenje po planskoj kalkulaciji: Opcija se koristi ako ste maloprodajne cijene pripremili u planskoj kalkulaciji i želite vrijednost roba tj. skladišta uskladiti s tim cijenama.
Kada je forma popunjena pritiskom na tipku Ok podaci se prihvaćaju i time je kreirano zaglavlje dokumenta.

Tabela stavki

Sljedeći korak je unos stavki u dokument. Proces se može izvesti ručnim dodavanjem stavki (o tome će biti govora malo kasnije) ili se stavke mogu generirati automatski. Za automatsko generiranje stavki na tabeli dokumenata nivelacija pozovite padajući izbornik Generiranje nivelacija i u njemu odaberite jednu od izbornih linija. Program će dokument napuniti stavkama po odabranom kriteriju.
 Vodite računa da, ako prethodno spomenuto polje Postotak promjene cijena ima upisanu vrijednost, kreirane stavke će biti obračunate s unesenom vrijednošću. Ako je polje prazno, kreirane stavke biti generirane sa skladišnim cijenama osim u slučajevima kada se skladište vodi po planskom cjeniku.

Ulazak u stavke dati će spisak svih generiranih stavki. Stavke možete dodavati, mijenjati i brisati sve dok se dokument ne odobri. Sama tabela stavki i raspored prikazanih kolona nema nekih posebnosti (uz izuzetak kolona Stara cijena, Nova cijena...) pa prije početka rada u tabeli pročitajte opće upute o tabelama stavki.

Alatna traka na tabeli stavki

Na alatnoj traci nalaze se ikone koje se najčešće koriste i time osiguravaju brz pristup traženoj informaciji ili željenoj operaciji. Pored lokatora, polja koje služi za brzo pronalaženje sloga u bazi podataka, nalazi se standardne ikone za označavanje i prikaz označenih slogova. Ovisno o statusu dokumenta (odobren/neodobren) neke ikone mogu i nestati (npr. pomjeranje stavki).

Tipke za ažuriranje tabele stavki, Unos, Izmjena, Brisanje, nalaze se u donjem lijevom kutu tabele stavki. Pritiskom na tipku Unos program otvara tabelu artikala iz koje birate artikal koji želite dodati u dokument.

Forma stavki

Odabirom tipke Unos program otvara tabelu artikala iz koje odabirete onu robu koju namjeravate dodati u dokument. Kada je jedan artikl odabran i selektiran pritiskom na tipku Izbor program otvara formu stavke koju je potrebno popuniti.
Budući da ova forma odudara od standardnih formi (Forma stavki) slijedi pojašnjenje bitnih polja.

1.Količina: polje se popunjava automatski s količinom koja se trenutno nalazi na skladištu. Nije moguće nivelirati dio zalihe već isključivo cjelokupnu zalihu na skladištu.

2.Stara maloprodajna cijena: nudi informaciju o cijeni koja je vrijedila na skladištu u trenutku odobravanja dokumenta.

3.Nova maloprodajna cijena: nudi informaciju o cijeni koja će vrijediti na skladištu nakon odobravanja dokumenta.

Kada je forma popunjena pritiskom na tipku OK ista se prihvaća i artikal se prenosi u tabelu stavki. Postupak ponavljate onoliko puta koliko artikala želite nivelirati.
Kada ste u tabelu stavki unijeli sve artikle, dokument morate odobriti.

Ako u poslovanju koristite serijske ili lot brojeve, odabirom tipke Serijski/Lot otvara se forma za unos serijskog ili lot broja.

Procesi (Obrade)

Osim standardnih obrada (Premještanje..., Kopiranje... i Brisanje...) dvije su bitne obrade koje direktno utječu na stavke.

Povećanje/smanjenje cijena u postotku

Ako na zaglavlju nije odabran postotak promjene cijena, artikli koji su generirani u tabelu stavki nemaju promijenjenu novu cijenu već se ona generirala s istim vrijednostima kao i stara cijena. Prvo je potrebno označiti sve ili dio artikala pomoću tipki za označavanje. Zatim pozovite padajući izbornik Obrade --> Povećanje/smanjenje cijena u postotku. Otvara se mala forma na kojoj je potrebno upisati željeni postotak (za smanjenje cijene upisati postotak s predznakom - (minus)). Pritiskom na tipku OK program prihvaća formu i svim označenim artiklima nova cijena se mijenja za zadani postotak. Na tabeli stavki nalaze se kolone sa starom i s novom cijenom artikala kako bi ih mogli pregledati tj. kontrolirati.
Ako artiklima želite smanjiti cijenu u upit Promjena cijena upišite negativan postotak. Cijena artikala će se smanjiti. Ako cijene želite resetirati na stare, dovoljno je pozvati ponovo padajući izbornik Obrade --> Povećanje/smanjenje cijena u postotku i ostaviti postotak povećanja cijena 0%. Pritiskom na tipku OK cijene se vraćaju na stare vrijednosti.

Zaokruživanje cijena

Ovaj proces pozivate kada želite zaokružiti cijenu. Artikle kojima želite zaokružiti cijenu označite pomoću tipki za označavanje i pozovite padajući izbornik Obrade-->Zaokruživanje cijena. Odabirom ove izborne linije program automatski zaokružuje cijene na prvi bliži cijeli broj. Dodatne mogućnosti oko zaokruživanja potražite u Planskoj kalkulaciji cijena ako želite zaokruživanje izvesti na neki drug, decimalni broj.

Ako ste zadovoljni s promjenom cijena dokument je potrebno odobriti i artikli će se s promijenjenom cijenom ažurirati na skladištu. Pogledajte odobravanje dokumenata u tabeli dokumenata.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.