Kalkulacije cijena

!!! U rekonstrukciji

Tipka za poziv tabele Kalkulacija cijena

Da bi ste ažurirali tabelu Kalkulacije cijena morate startati jedan od modula: Veleprodaja, Maloprodaja ili Materijalno. Na glavnom meniju ovih modula pozivate padajući meni Registri i njemu birate opciju Kalkulacije cijena.
Pritiskom na nju program otvara tabelu kalkulacija.

Tabela

Tabela kalkulacije cijena je, u stvari, tabela artikala. Ona se ažurira ažuriranjem tabele artikala, a također može se ažurirati korištenjem tipki za ažuriranje koje se nalaze u donjem lijevom kutu tabele.
Kalkulacija je izvedena u tabličnoj formi, tako da se pojedina polja u njoj mogu mijenjati. Polja koja se mogu mijenjati imaju svijetlo žutu podlogu.
Izmjenu je moguće obaviti na više načina.
- dvostrukim klikom miša na polje, polje se otvara i moguće ga je izmjeniti. Pritiskom na tipku Enter polje se zatvara.
- pozicioniranjem na odabrano polje i pritiskom na tipku Enter, polje se otvara i moguće ga je izmjeniti. Ponovnim pritiskom na tipku Enter polje se zatvara.
- pozivanjem neke od akcija iz padajućeg izbornika Akcije

Tabela se sastoji od slijedećih kolona:

Kolona

Naziv

Izmjena

Opis

Naziv robe

Naziv artikla

Moguća

Ova kolona se ažurira ažuriranjem tabele roba. Ako nove artikle unosite sa tabele kalkulacija, isti će se pojaviti i u tabeli roba.

(1)(2)(3)(4) (5)(6)(7)(8)

Kolone za cjenike

Moguća

Izbor što se želi ispisati na cjeniku. Ako stavite znak X (pozicionirate se na željeno polje i kliknete 2 x lijevom tipkom miša ili pritisnite Enter) u ovu kolonu pored neke od roba, ista će se ispisivati na cjeniku. Ako polje pored polja ostane prazno, roba se neće ispisivati na cjeniku.

btto.dev.c

Brutto devizna cijena

Moguća

U ovo kolonu se upisuju devizne cijene robe. Svako od polja ove kolone se može mijenjati i usklađivati sa promjenama tečaja deviznih cijena.

%rab.d.

Postotak rabata dobavljača

Moguća

U ovo polje se upisuje postotak rabata odobrenog od dobavljača.

dev.nab.c.

Devizna nabavna cijena

Moguća

Polje u kojem je navedena devizna nabavna cijena tj. cijena umanjena za rabat.

% carine

Postotak carine

Moguća

Ova kolona se odnosi na postotak carinske stope, odnosnu u polja kolone upisuju se carinski troškovi. Polja ove kolone se mogu mijenjati i usklađivati sa carinskim stopama za pojedinu robu.

% trošk.

Postotak ostalih troškova

Moguća

Ova kolona se odnosi na planirane troškove. Polja kolone se mogu mijenjati i to svako polje zasebno u ovisnosti od robe.

% marže

Postotak planirane marže

Moguća

U ovu kolonu upisujete kalkulativnu-predviđenu maržu. Polje se ažurira na ovom mijestu i na osnovu ove marže i nabavne cijene izračunava se kalkulativna prodajna cijena.

%max.rb

Postotak maksimalnog rabata

 

Odnosi se na maksimalni rabat po skladišnim cijenama (prosječnim nabavnim cijenama)

%m.rb/p

Postotak maksimalnog rabata po planskoj cijeni

 

U ovoj kolini vidljiv je postotak maksimalnog rabata po planskim cijenama

%m/pnc

Postotak marže po prosječnoj nabavnoj cijeni

 

U ovoj koloni vidljiv je postotak marže po prosječnoj nabavnoj cijeni tj. po skladišnoj cijeni

dev.vpc

Devizna veleprodajna cijena

Moguća

U koloni je prikazana devizna veleprodajna cijena izražena u valuti koja je definirana u parametrima programa na kartici robe. Njenom izmjenom mijenjaju se i ostale cijene u planskoj kalkulaciji tj. izmjenom devizne cijene mjenja se i cijena u kunama.

vpc-pdv

Veleprodajna cijena bez PDV-a

Moguća

Kolona u kojoj je moguće mijenjati veleprodajnu cijenu a sukladno tome i sve ostale koje se vežu za nju. Npr. izmjenom cijene promjeniti će se automatski i kolona devizne cijene, maloprodajne cijene... itd.

stanje

Stanje zaliha

 

Predstavlja kolonu i kojoj je prikazano trenutno stanje zalihe određenog artikla na skladištu.

rez

Rezervirane količine

 

Kolona u kojoj se pokazuju rezervirane količine određenog artikla na skladištu.

%prom

Postotak promjene

 

Kolona u kojoj se prikazuje postotak posljednje izmjene veleprodajne cijene.

dat.izm

Datum izmjene

 

Kolona u kojoj se prikazuje datum posljednje izmjene veleprodajne cijene.

kom vp

Komisijska veleprodajna cijena

Moguća

Cijena koja se uzima za Komisijske izdatnice (KOI) a ako nije upisana, za KOI se uzima cijena iz kolone (vpc-pdv).

%mp m

Postotak maloprodajne marže

Moguća

Kolona u kojoj se prikazuje postotak maloprodajne marže a njenom izmjenom mijenja se ujedno i maloprodajna cijena.

%uk pl m

Postotak ukupne planirane marže

 

Kolona u kojoj je vidljiv zbirni postotak veleprodajne i maloprodajne marže po planskim cijenama.

%uk st m

Postotak ukupne stvarne marže

 

Kolona u kojoj je vidljiv zbirni postotak stvarne marže dakle, marže po prosječnoj nabavnoj cijeni u skladištu

mpc-pdv

Maloprodajna cijena bez PDV-a

 

U koloni je prikazana maloprodajna cijena artikla bez PDV-a

%pdv

Postotak PDV-a

 

Postotak Poreza na dodanu vrijednost

mpc+pdv

Maloprodajna cijena sa PDV-om

Moguća

Kolona u kojoj je prikazana krajnja maoprodajna cijena. Moguće ju je mijenjati i definirati maloprodajnu cijenu po želji.

kom mp

Komisijska maloprodajna cijena

Moguća

Ako je upisana uzima se za izdavanje na komisiju po maloprodajnim cijenama.

nc-zt

Nabavna cijena bez zavisnih troškova

Moguća

Kolona u kojoj je iskazana čista nabavna cijena bez zavisnih troškova

nc+zt

Nabavna cijena sa zavisnim troškovima

 

Kolona u kojoj je iskazana nabavna cijena sa zavisnim troškovima

dealer

Dilerska cijena

Moguća

Kolona u kojoj je iskazana cijena za dilere.

Zadnja nc

Zadnja nabavna cijena

 

Posljednja nabavna cijena po kojoj je nabavljen artikal.

%m/znc

Postotak marže po zadnjoj nabavnoj cijeni

 

Kolona u kojoj je iskazan postotak marže ostvaren po posljednjoj nabavnoj cijeni.

prosj.nc

Prosječna nabavna cijena

 

Kolona u kojoj je iskazana prosječna nabavna cijena za odabrani artikal.

%pl. m

Postotak planske marže

Moguća

Kolona u kojoj je iskazana planirana marža za određeni artikal. Mijenjanjem njene vrijednosti mjenja se i planska prodajna cijena artikla.

val.

Valuta

 

Kolona u kojoj je iskazana valuta u kojoj se vodi planska kalkulacija.

tečaj val.

Tečaj valute

Moguća

Kolona u kojoj je iskazan tečaj valute.

t.gr.

Tarifna grupa

 

Kolona u kojoj je iskazana tarifna grupa za određeni artikal.

c.tar.

Carinska tarifa

 

Kolona u kojoj je iskazana carinska tarifa za određeni artikal.

Drugi naziv

Drugi naziv

Moguća

Kolona u kojoj je vidljiv drugi naziv odabranog artikla (pod uvjetom da je definiran na samom artiklu). Izmjenom ove kolone moguće je definirati drugi naziv artikla bez odlaska u tabelu artikala.

Treći naziv

Treći naziv

Moguća

Kolona u kojoj je vidljiv treći naziv odabranog artikla (pod uvjetom da je definiran na samom artiklu). Izmjenom ove kolone moguće je definirati treći naziv artikla bez odlaska u tabelu artikala.

Kataloški broj

Kataloški broj

 

Kolona u kojoj je vidljiv kataloški broj artikla.

Šifra

Šifra

 

Kolona u kojoj je vidljiva šifra odabranog artikla.

min.ko

Minimalna količina

Moguća

Kolona u kojoj je vidljiva minimalna količina odabranog artikla.

max.ko

Maksimalna količina

Moguća

Kolona u kojoj je vidljiva maksimalna količina odabranog artikla.

opt.ko

Optimalna količina

Moguća

Kolona u kojoj je vidljiva optimalna količina odabranog artikla.

kalo%

Postotak kala

Moguća

Kolona u kojoj je vidljiv postotak kala koji je propisao zakonodavac a koji je drugačiji za veleprodaju i maloprodaju

Akcije

U padajućem izborniku Akcije nalaze se slijedeći procesi koji se mogu obaviti nad robom u tabeli:

Obrada troškova

Upisivanje carinskih troškova

Upisivanje planiranih troškova

Obrada marži


 Upisivanje trenutne marže
Upisivanje predviđene marže
Upisivanje maloprodajne marže

Povećanje trenutne marže
Prijenos predviđene marže

Upis konstanti
Upisivanje valute plaćanja
Upisivanje postotka PDV po tarifnoj grupi
Promjena tarifne grupe i stope PDV-a
Upisivanje postotka dozvoljenog kala
Upisivanje carinskih tarifa

Upisivanje minimalnih količina
Upisivanje rabata dobavljača

Upisivanje veleprodajnih cijena
Upisivanje maloprodajnih cijena
Upisivanje cijena za daljnju prodaju

Kopiranje šifre artikla u bar code
Kopiranje šifre artikla u kataloški broj

Usklađivanje
Usklađivanje kalkulacije sa promjenom tečaja
Usklađivanje marže s promjenom tečaja
Usklađivanje kunskih cijena na kalkulaciji sa promjenom tečaja
Usklađivanje kalkulativnih cijena sa stanjem skladišta

Promjena veleprodajnih cijena u postotku
Promjena maloprodajnih cijena u postotku

Zaokruživanje
Zaokruživanje devizne prodajne cijene
Zaokruživanje VP cijena na kalkulaciji
Zaokruživanje MP cijena na kalkulaciji

Komisija
Prijenos planskih cijena u komisijske
Upisivanje komisijske VP cijene
Upisivanje komisijske MP cijene

Preračun kalkulacije

Upisivanje oznaka za ispis na cjeniku
 Brisanje oznaka za ispis na cjeniku

Stavljanje artikala van upotrebe

Vraćanje artikala u upotrebu

Iznad same tabele nalazi se niz tipki za poziv. Njihovu funkciju pogledajte u Tabeli roba.

Upisivanje carinski troškova

Prije nego pozovete ovaj proces trebate označiti sve artikle kojima želite upisati postotak carinskih troškova. Označavanje vršite pomoću tipki za označavanje.
Proces se poziva iz padajućeg menija Akcije. Pritiskom na njega program daje upozorenje koje trebate obavezno pročitati. Ako želite nastaviti obradu pritisnite na tipku Da. Program otvara malu formu u kojoj vas pita za postotak carinskih troškova. Upisivanjem istih i pritiskom na tipku Ok proces se nastavlja i svim označenim artiklima se pridružuju carinski troškovi.

Upisivanje planiranih troškova

Prije nego pozovete ovaj proces trebate označiti sve artikle kojima želite upisati ili izmjeniti postotak planiranih troškova. Označavanje vršite pomoću tipki za označavanje.
Proces pozivate iz padajućeg menija Akcije. Pritiskom na njega program daje upozorenje koje trebate obavezno pročitati.
Ako želite nastaviti obradu pritisnite na tipku Da. Program automatski otvara malu formu u koju upisujete postotak predviđenih troškova.
Pritislkom na tipku Ok obrada se nastavlja i svim označenim artiklima u tabeli sa dodao novi postotak predviđenih troškova.

Upisivanje trenutne marže

Ovo je marža koju ostvarujete prilikom prodaje artikala. Ona se ažurira u trenutku prodaje i pokazuje stvarnu zaradu. Ako želite nju možete upisati i na tabeli Kalkulacija cijena.
Prije nego pozovete proces trebate označiti artikle kojima želite upisati trenutnu maržu. Označavanje artikala vršite pomoću tipki za označavanje. Proces se poziva iz padajućeg menija Akcije. Pritiskom na proces Upisivanje trenutne marže program daje upozorenje koje obavezno pročitajte. Ako želite nastaviti pritisnite na tipku Da. Program otvara malu formu u koju upisujete trenutnu maržu za označene proizvode. Pritiskom na tiku Ok podaci uneseni u formu se prihvaćaju i trenutna marža se pridružila označenim artiklima.

Upisivanje predviđene marže

Prije nego pozovete ovaj proces, trebate označiti sve artikle za koje želite predvidjeti maržu. Označavanje artikala vršite pomoću tipki za označavaje. Proces se poziva iz padajućeg menija Akcije. Pritiskom na proces Upisivanje trenutne marže program prvo daje upozorenje koje obavezno pročitajte. Ako poslije čitanja želite nastaviti obradu pritisnite tipku Da. Program otvara malu formu u koju je potrebno upisati predviđenu maržu za označene artikle. Pritiskom na tipku Ok podaci uneseni u formu se prihvaćaju i predviđena marža se pridružuje označenim artiklima. Predviđena marža je, u stvari, okvirna marža koja vam olakšava poslovanje i u svakom trenutku možete partnerima dati informaciju o cijenama.

Upisivanje maloprodajne marže

Prije nego pozovete ovaj proces, trebate označiti sve artikle za koje želite upisati maloprodajnu maržu. Označavanje artikala vršite pomoću tipki za označavaje.
Proces se poziva iz padajućeg menija Akcije. Pritiskom na proces Upisivanje maloprodajne marže program prvo daje upozorenje koje obavezno pročitajte. Ako poslije čitanja želite nastaviti obradu pritisnite tipku Da. Program otvara malu formu u koju je potrebno upisati maloprodajnu maržu za označene artikle. Pritiskom na tipku Ok podaci uneseni u formu se prihvaćaju i maloprodajna marža se pridružuje označenim artiklima.

Povećanje trenutne marže

Prijenos predviđene marže

Upisivanje valute plaćanja

Prije nego pozovete ovaj proces, trebate označiti sve artikle kojima želite upisati novu valutu plaćanja. Označavanje vršite pomoći tipki za označavanje. Proces pozivate iz padajućeg menija Akcije. Pritiskom na njega program prvo daje upozorenje, koje obavezno pročitajte. Ako želite nastaviti obradu stisnite tipku Da. Automatski se otvara tabela Tečajne liste. U njoj odabirete valutu plaćanja. Kada je valuta odabrana i selektirana pritiskom na tipku Izbor ista se prihvaća. Program otvara mali upit na kome vidite odabranu valutu i tečaj. Pritiskom na tipku Ok prihvaćate upisane podatke i program će upisati valutu plaćanja za sve označene artikle.
Pritiskom na tipku Prekid odustajete od akcje.

 

Prijenos trenutne marže

Proces prijenosa trenutne marže prepisuje planiranu maržu u trenutnu maržu i računa novu veleprodajnu cijenu u datoteci artikala. Postojeća veleprodajna cjena biće pregažena novom vrijednošću. Ovo je osjetljiv proces i prije nego ga pozovete trebate biti sigurnni da želite planiranu maržu pretvoriti u trenutnu.

Povećanje trenutne marže

 

Usklađivanje kalkulacije sa promjenom tečaja

Prije počnete usklađivati cijene sa promjenom tečaja, morate ažurirati tečajnu listu.
Zatim morate označiti sve artikle koji imaju deviznu cijenu u valuti koju želite usklađivati. Kada ste to napravili pozivate proces Usklađivanje sa promjenom tečaja. Ovaj proces se nalazi u padajućem meniju Akcije.
Pritiskom na proces program šalje prvo upozorenje koje obavezno pročitajte. Ako želite nastaviti obradu pritisnite tipku Da. Program automatski otvara Tečajnu listu. U tabeli tečajne liste odabirete valutu koju ste već uskladili sa promjenom tečaja. Pritiskom na tipku Izbor program otvara mali upit u kojemu možete vidjeti valutu i tečaj. Još uvijek na ovoj formi možete odustati od akcije pritiskom na tipku Prekid.
Ako stisnete tipku Ok program nastavlja obradu i kod svih označenih artikala će se izvršiti usklađivanje sa promjenom tečaja.

Zaokruživanje cijene na kalkulaciji

Ako želite zaokružiti cijene na kalkulaciji, tj. veleprodajnoj cijeni pozivate proces Zaokruživanje cijena na kalkulaciji. Proces se nalazi u padajućem meniju Akcije.
Prije nego pristipite ovoj akciji označite sve ili samo one artikle kojima želite zaokružiti kalkulativnu cijenu. Koristićete se tipkama za označavanje i selektiranje.
Pritiskom na selektiranu opciju program zaokružuje veleprodajnu cijenu na cijeli broj i on će se ispisivati na cjeniku.

Zaokruživanje devizne prodajne cijene

Da bi ste zaokružili devizne prodajne cijene koristićete proces Zaokruživanje devizne prodajne cijene. Proces se nalazi u padajućem meniju Akcije. Prije nego počnete sa procesom, morate označiti sve artikle kojima ćete zaokružiti devizne prodajne cijene. Prilikom označavanje koristite tipke za označavanje.
Pritiskom na proces cijene će se zaokružiti.

Preračun kalkulacije

Ovaj proces rekalkulira vrijednosti upisane u kalkulaciji od devizne cijene i tečaja pa sve do veleprodajne cijene.

Upisivanje oznaka za ispis na cjeniku

Oznake na cjeniku koriste se za ispis cjenika s unaprijed definiranim artiklima, slanje artikala na web i sl. Korištenjem 8 kolona koje je moguće odabrati tj. označiti nude se brojne mogućnosti ispisa različitih cjenika. Kolone je moguće ažurirati pojedinačno (dvoklik miša u polje) ili višestrukim upisom.

Dakle, korištenjem tipki za označavanje označite artikle kojima želite upisati oznaku u određenu kolonu. Potom pozovite padajući izbornik Akcije --> Upisivanje oznaka za ispis na cjeniku. Nakon upozorenja i potvrdnog odgovora pojaviti će se forma s 8 indikatora.

Odaberite polja koja želite označiti i pritisnite OK. Napominjemo da su moguća i višestruka označavanja (kao na slici) što omogućava da se isti artikal nađe na više cjenika a istovremeno je označen i kao artikal koji će biti prikazan na web shopu.

Brisanje oznaka za ispis na cjeniku

Proces brisanja oznaka na artiklma je istovjetan upisivanju. Razlika je u tome što ćete polja za koja ne želite da imaju oznaku odznačiti tj. ukloniti kvačice s njih.

Napomena: Sve procese možete koristiti samo nad jednim artiklom. U tom slučaju upisivanje marži, deviznih cijena, carinskih i predviđenih troškova radite direktno na tabeli.
Ako procese koristite za više artikala u tom slučaju artikle označavate i koristite procese iz padajućeg menija Akcije.
Cjenik po kalkulativnim cijenama će se ispisivati smo u slučaju da u administrativnom modulu Podaci o organizacijskoj jedinici u opciji jednog od skladišta pored polja Skladište se vodi po planskoj cijeni stavite kvačicu.
U suprotnom skladište, a samim tim i cjenik će se ispisivati po zadnjoj kalkulaciji.

Inicijalizacija

U ovom padajućem meniju nalazi se samo jedan proces Učitavanje nabavne cijene sa stanja. Pritiskom na njega program šalje upozorenje da proces prepisuje podatke sa stanja preko trenutno iskalkuliranih podataka u datoteci artikala. Postojeća kalkulacija će biti pregažena novim vrijednostima. Kada pročitate upozorenje pritiskom na tipku Da nastavljate proces, a pritiskom na tipku Ne isti prekidate.

Tabelu kalkulacije cijena možete pretraživati kao i Tabelu roba po:
Po nazivu
Po šifri
Po kataloškom broju
Po valuti
Po tarifnom broju
Po nazivu 2
Po nazivu 3
Artikli van upotrebe
Detaljnije pogledajte Tabelu roba.

Napomene

Proizvodi

Možete definirati da prilikom unosa proizvoda u dokument program kao nabavnu cijenu proizvoda zapamti i plansku nabavnu cijenu. Pri normalnom radu, program pamti samo nabavni iznos komponenti. Parametar mijenjate u "Paramatri sustava"-"Setiranje dokumenata".

U radu sa proizvodima možete definirati da prilikom unosa proizvoda u dokument program ponudi plansku prodajnu cijenu proizvoda umjesto zbroja cijena komponenti. Parametar mijenjate u "Paramatri sustava"-"Setiranje dokumenata".

Faktori koji utječu na prodajnu cijenu (4D Wand Info 001)
 Cjenik po planskoj kalkulaciji (4D Wand Info 025)
 Promjene u planskoj kalkulaciji (4D Wand Info 034)


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.