Rabati i Rabatna politika

*** Istaknuto: Vodite računa da je matematika neumoljiva i da ponekad, koliko god se trudili, ne možete imati okrugli rabat i okruglu cijenu. Stoga u parametrima programa morate odrediti hoćete li čuvati cijenu pa nešto prodati za 10 kn i 9.98% rabata ili za 9,98 kn i 10% rabata.

Dodijeliti rabat jednom partneru možete na niz načina. Važno je unaprijed, u okviru tvrtke, dogovoriti rabatnu strategiju i 4D Wand je tu da vam i taj proces automatizira i time obračuna ispravan rabat.
Primjera radi, jednom partneru želite dati standardni rabat na cjelokupan asortiman. Dovoljno ga je upisati na formi partnera, tada će se pri svakom izlaznom dokumentu ponuditi upravo taj, unaprijed definirani rabat. Drugom komitentu želite povećati cijenu, jer je neuredan platiša. Tada ne govorimo o negativnom rabatu, jer bi se on kao takav pojavljivao na dokumentima, što ne želimo. U tom slučaju partneru definirate koeficijent, tj. faktor za koji će se uvećati standardna cijena (upisuje se na formi komitenta). Na tu cijenu, ako želite, možete odobriti rabat. Treći slučaj, a to je upravo rabatna politika, je da za određenog komitenta možete dodijeliti rabat za jedan ili više artikala, za jednu ili više grupa artikala, za jednu ili više klasa, itd… Naravno tu su i Akcije. Ako definirate robu na akciji, bilo po cijeni bilo po postotku, 4D Wand će zanemariti svu rabatnu politiku i nuditi prvenstveno akcijsku cijenu. A za specijalne situacije i posebne kupce, ako isključite parametar o akcijskoj cijeni, nudit će se cijena ili postotak za tog partnera definirana u rabatnoj politici. Rabatnu strategiju tvrtke doista možete primijeniti u 4D Wandu kako god vam najbolje odgovara.
Preduvjet za uporabu rabatne politike i rabata je, osim primjene kroz registre (npr. rabat po načinu otpreme), podešavanja parametara programa. Dakle, pozivom s glavnog izbornika 4D Wand-a --> Parametri programa --> Podešavanje dokumenata posebnu pažnju posvetite karticama Stavke, Komitenti i Razne obrade.

Rabati po registrima

Kako je u uvodu spomenuto, 4D Wand ima nekoliko registara po kojima je moguće unaprijed definirati rabate. Naprimjer, moguće je da definirate rabat ako netko plaća gotovinom, ako sam organizira transport i plaća odmah (ne koristi odgodu).

Rabat po načinu plaćanja - za svako odabrano sredstvo plaćanja moguće je (nije uvjet) dodijeliti rabat (npr. gotovina 10%, transakcijski račun tj. virman 5% itd. Više o registru Načini plaćanja potražite ovdje.

Rabat po načinu otpreme - za svaki način otpreme moguće je (nije uvjet) dodijeliti rabat (npr. pouzećem 10%, željeznicom 5% itd.)). Više o registru Način otpreme potražite ovdje.

Rabat po odgodi plaćanja - za svaku odgodu moguće je (nije uvjet) definirati rabat (npr. odgoda 30 dana 5%, odgoda 15 dana 10% itd.). Više o registru Odgode plaćanja potražite ovdje

Rabati na formi dokumenta i na formi stavke

Bogatstvo upotrebe rabata, kao i sloboda definiranja i mijenjanja istih, provlači se kroz cijeli 4D Wand, naravno na neodobrenim dokumentima. Osim unaprijed definiranih rabata na partneru/komitentu i registrima, a u ovisnosti od primjene rabatne politike, određene rabate moguće je dodavati na formi dokumenta kao i na samoj formi stavke u tom istom dokumentu.
Ako na formi dokumenta pozovete ikonu s postotkom otvorit će se forma iz koje je vidljivo koji su rabati već primijenjeni kao i mogućnost dodavanja novih rabata (uključite kvačicu i upišete nove vrijednosti).

Na slici je vidljivo da je na pozvanoj formi uključena mogućnost izmjene:

- Rabat partnera: Definira se na samoj formi partnera/komitenta
- Rabat dodatni: Može se dodijeliti kroz obrade na nivou stavke dokumenta
- Akcijski rabat
- Rabat dodatni (logistički)

Na dnu forme nalazi se podatak o ukupno odobrenom rabatu.

Osim na formi dokumenta, pregled rabata se može pozvati s razine stavke dokumenta (ista ikona na formi unosa stavke). Time su otvorene dodatne mogućnosti definiranja rabata po stavkama dokumenta, čime su praktično stvoreni preduvjeti za razno razne kombinacije i manipulacije rabatima. Naravno, sve po matematički ispravnim izračunima.

*** Istaknuto: Rabati su kompleksna funkcionalnost 4D Wand-a koja zahtjeva posebnu pozornost. Naime, njihova izmjenu u bilo kojem obliku, u konačnici direktno utječe na cijene roba i usluga. Krivo odabrani, i posljedično krivo obračunati rabat, kod kupca će sigurno upaliti alarm.
Posebnu pozornost obratite na redoslijed obračuna i međuovisnost koja je definirana hijerarhijskom strukturom obračuna rabata.

Rabatna politika i njeno funkcioniranje

Osnovne rabate posebno obogaćuje, i daje im dodatnu dimenziju, rabatna politika. Naime, normalno je da svaki kupac ima različit rabat, normalno je da stimulirate prodaju nudeći akcije, kao što je normalno da za svakog kupca, za isti artikal ili odabranu razinu klasifikacije, možete dodijeliti poseban rabat ili posebnu fiksnu cijenu. Sve to možete ograničiti vremenskim intervalom. Višedimenzionalnost rabatne politike sve to omogućava ali i traži sustavnu brigu kao i pažljivu početnu postavu u skladu s rabatnom strategijom.

Rabatna politika funkcionira na sljedeći način:

prilikom izbora kupca na dokumentu, prepiše se njegov osnovni rabat koji je za kupca unesen na formi partnera, i primjenjuje se za sve artikle koji nisu u rabatnoj politici. Dakle, ako se neki od artikala nije ni na koji način određen rabatnom politikom, primjenjuje se osnovni rabat kupca koji je unesen na formi komitenta.

prilikom izbora načina otpreme na zaglavlju dokumentu, rabat na način otpreme se dodaje na onaj rabat koji se trenutno nalazi na dokumentu, bilo da se radi o osnovnom rabatu ili rabatu po nekoj drugoj osnovi (akcija, fiksna cijena...itd)

stavke koje nisu u rabatnoj politici za tog komitenta, preuzimaju rabat s dokumenta,

stavke koje su u rabatnoj politici preuzimaju rabate definirane u rabatnoj politici i na njih se dodaje rabat s načina otpreme (ako postoji),

prvo se traži da li je ta stavka definirana u Akciji rabatne politike (vrijedi za sve partnere) i ako jest preuzima rabate sljedećim redom:

oako je rabat definiran i na Akciji i na Partneru u rabatnoj politici, uzima se rabat definiran s Akcije i na njega dodaje rabat s načina otpreme, načina plaćanja i rabat odgode plaćanja,

oako je rabat definiran samo na Partneru i nema ga na Akciji, uzima se rabat definiran u rabatnoj politici za tog partnera,

oako je rabat definiran na artiklu, uzima taj rabat na stavku zanemarujući sve prije definirane rabate i na njega dodaje rabat s načina otpreme, načina plaćanja i rabat odgode plaćanja.

oako je rabat definiran i na klasifikaciji uzima se rabat s artikla i na njega dodaje rabat s načina otpreme, načina plaćanja i rabat odgode plaćanja

oako je rabat definiran na grupi i podgrupi, uzima se rabat definiran na podgrupi i na njega dodaje rabat s načina otpreme, načina plaćanja i rabat odgode plaćanja.

Alatna traka

U padajućem izborniku Registri robno materijalnih modula nalazi se izborna linija Rabatna politika. Pritiskom na nju program otvara tabelu Pregled i ažuriranje registara rabatne politike.

Tabela sadrži standardnu alatnu traku sa standardnim ikonama za označavanje i prikaz, kao i ikonom za Ispis rabatne politike. Tu je još i ikona za pregled dodatnih šifri artikala koji je trenutno označen i ikona za deaktiviranje filtera (ako je uključen neki od filtera).
Posebno ističemo tri tabulatora (1.) koja direktno utječu na prikaz tabele kao i polja za izbor:

Akcija - odabirom ovog taba na tabeli se prikazuju samo artikli koji su na akciji. Polje Proizvođač je aktivno i klikom na strelicu prema dolje odabirom proizvođača prikazuju se samo artikli koji su na akciji od određenog proizvođača.

Komitenti - odabirom ovog taba na formi se otvara polje Komitent (2). Klikom na strelicu prema dolje i odabirom komitenta na tabeli se pojavljuju samo artikli i rabati za tog komitenta.

Grupe - odabirom ovog taba na formi se pojavljuje polje s mogućnošću odabira grupe partnera. Odabirom neke od grupa na tabeli se prikazuju samo artikli i rabati za tu grupu komitenata. Više o grupama komitenata možete saznati ovdje.

Ovisno o odabranim tabovima pojavljuje se tri polja s mogućnošću odabira: Komitent (2.) ili Grupa Komitenata te polje Proizvođač (3.) čijim odabirom se mijenja sadržaj tabele tj. prikaz artikala s rabatima po odabranom kriteriju.

Prije nego što pozovete tipke za ažuriranje tabele (Unos, Izmjena, Brisanje) potrebno je odabrati tabulator i ovisno o tome koji ste tabulator odabrali, odabrati komitenta (ili grupu komitenata) za kojeg želite ostvariti unos. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu poslovnih partnera iz koje odabirete komitenta.

Kada ste odabrali partnera pritiskom na tipku Unos otvara se forma Postotak rabata za artikl ili grupu artikala. Forma se sastoji od polja koja su popunjenja samim odabirom komitenta ili grupe i polja koja je potrebno popuniti tj. definirati.
Izbor klasifikacije: Ako želite komitentu dati specijalni rabat za grupu artikala iz klasifikacije, pritiskom na ovu tipku otvara se tabela klasifikacije iz koje odabirete grupu artikala.
Izbor proizvođača: Preduvjet za definiranje rabatne politike za proizvođača je na formi artikla popunjeno polje, tj. odabran proizvođač artikla. Odabirom proizvođača svi tako označeni artikli naći će se na tabeli.
Izbor artikla: Ako komitentu želite dati specijalni rabat samo za jedan artikal, pritiskom na ovu tipku program otvara tabelu artikala iz koje odabirete artikal.
Izbor usluge: Ako komitentu želite dati specijalni rabat samo za jednu uslugu, pritiskom na ovu tipku program otvara tabelu usluga iz koje odabirete uslugu.
Datum od kojeg vrijedi rabat: U ovo polje upisujete datum od kada se primjenjuje rabat ili cijena.
Datum do kojeg vrijedi rabat: U ovo polje upisujete datum do kada se primjenjuje rabat ili cijena.
Postotak rabata: U ovo polje upisujete postotak rabata koji dajete komitentu za odabranu grupu artikala, artikl ili uslugu.
Fiksna cijena: U ovo polje upisujete fiksnu cijenu za određeni artikli ili uslugu. Ovaj podatak se može kombinirati s poljem Postotak rabata ako na artikl ili uslugu dajete i rabat i fiksnu cijenu na koju će se rabat obračunavati. Na grupu artikala nema previše smisla upisivati fiksnu cijenu jer se u istoj mogu nalaziti artikli s različitim cijenama.

Kada je forma popunjena pritiskom na tipku OK ista se prihvaća i podatke možete vidjeti u tabeli za ažuriranje i pregled rabatne politike. Postupak unosa ponavljate onoliko puta koliko specijalnih rabata ili cijena, za različite artikle komitent ima.

*** Istaknuto: da bi rabatna politika bila u funkciji potrebno je u Parametrima programa --> Podešavanje dokumenta na kartici Komitenti staviti oznaku u polje Rabatna politika po komitentima i artiklima.

Stavke rabatne politike moguće je prethodno pripremiti i importirati putem dokumenta Cjenik prema kupcima (CJE) (Veleprodaja --> Komercijalno --> Cjenici prema kupcima) tako da u cjeniku pripremite stavke i pozovete neki od procesa prijenosa stavki u rabatnu politiku. Ako se radi o velikom broju stavki koje imate pripremljene u obliku datoteke, istu je moguće importirati putem data porta u cjenik, a potom izvršiti prijenos u rabatnu politiku.

Padajući izbornici

Pročitajte malo više o tabelama i padajućim izbornicima. Podsjetite se bitnih elemenata unosa podatka, kretanja u programu, korištenju tastature tj. općenitih generalnih napomena.

Rabati

*pojašnjenja samo za izborne linije koje su bitne za ovu tabelu

Kopiranje označenih stavki na drugog komitenta... pozivom ove izborne linije moguće je kopirati označene stavke na drugog komitenta. Dakle, označite stavke, pozovete padajući izbornik Rabati --> Kopiranje označenih stavki i nakon napomene s tabele komitenata odaberete komitenta na kojeg želite kopirati stavke rabatne politike.

Kopiranje označenih stavki na drugu grupu komitenta... kao i kod kopiranja stavki postupak je isti osim što se umjesto komitenata, bira nova grupa komitenata.

Upis postotka rabata u označene stavke - pozivom ove izborne linije otvara se polje za upis rabata. Klikom na tipku OK rabat će se upisati na sve označene stavke.

Upis datuma u označene stavke - pozivom ove izborne linije moguće je upisati bilo početni, bilo završni ili oba datuma u označene stavke.

Provjera stavki rabatne politike - koristi se u situacijama kada iz nekog razloga mijenjate klasifikaciju na artiklima (npr. prebacivanje u drugu grupu pa artikal dobije novu šifru). Provjera stavki rabatne politike ispraviti će šifre artikala u rabatnoj politici u skladu s promjenama.

Brisanje označenih stavki - nakon upozorenja briše označene stavke iz rabatne politike

Brisanje neaktivnih stavki - pozivom izborne linije otvara se forma s upitom do kojeg datuma želite obrisati neaktivne stavke iz rabatne politike. Pritiskom na OK, uz još jedno upozorenje, stavke će biti obrisane.

Brisanje dupliranih stavki - pozivom izborne linije otvara se forma s pojašnjenjem da će biti obrisane duple stavke i da neće biti obrisane stavke ako imaju upisan datum do kada vrijedi rabat.

Napredno brisanje stavki rabata - kako i sam naziv kaže, omogućava napredno brisanje stavki rabatne politike. Osim mogućnosti odabira brisanja cijele grupe iz klasifikacije ili svih artikala od određenog proizvođača, moguće je odabrati datumski raspon od kojeg vrijede rabati ili do kojeg vrijede rabati (npr. obriši mi stavke rabatne politike koje su vrijedile od 01.02.2017 do 15.02.2017.).
***Istaknuto: ovo je izuzetno destruktivna akcija!!! Naime, ne postoji undo funkcija (vraćanje posljednjeg koraka). Stoga obratite posebnu pažnju ili, još bolje, napravite 4D Backup prije nego se upustite u masovna brisanja.

Označavanje

Izborne linije za označavanje i prikaz nude iste mogućnosti kao i ikone s alatne trake. Više o tome pročitajte ovdje.

Pregled

Lociranje artikla (F3) - iako se koristi standardna tipka za pretraživanje (F3) lociranje artikla u rabatnoj politici radi na drugi način. Naime, pritiskom na F3 otvara se tabela artikala u kojoj lako možete pronaći željeni artikal. Njegovim odabirom (Enter ili tipka Izbor) otvara se tabela rabatne politike s točno odabranim artiklom.

Lociranje registra klasifikacije (Alt+F3) - njenim pozivom otvara se registar klasifikaciji i odabirom određene grupe ili podgrupe (tipka Izbor) rabatna politika se otvara upravo na odabranoj klasifikaciji .

Dodatne šifre (Ctrl+Š) - pozivom izborne linije otvara se registar dodatni šifri za odabrani artikal.

Informacije o rabatu (Ctrl+D) - Odgovor na pitanje "Tko je kreirao ovaj rabat?" daje ova izborna linija ili kombinacija tipki Ctrl+D. Njenim pozivom vidi se kreator rabata (kao i datum i vrijeme kreiranja) a vidi se i tko je zadnji mijenjao rabat (vrijeme i datum izmjene).

Ispisi

Ispis rabatne politike - pozivom izborne linije na formi je moguće odabrati sort ispisa po:

oNazivu komitenta

oŠifri robe

oNazivu robe

oKataloškom broju

oIspis za aktivnog komitenta

oPo grupama komitenata

oIspis za aktivnu grupu komitenata

a zatim u ovisnosti o odabranom po:

oNazivu komitenta

oŠifri robe

oNazivu robe

oKataloškom broju

oPo redoslijedu unosa

oPo grupama komitenata

oŠifri robe

Sve je moguće ograničiti datumom od kojeg vrijede rabati, kao i ispisati aktivne rabate na određeni dan (upisom željenog datuma).
Dodatno je ostavljena mogućnost odabira ispisa stavka ali bez onih na akciji (kvačica u polje - Ispis bez stavaka na akciji)

Ispis rabatne politike s dodatnim šiframa

Export

Export rabatne politike u tekstualnu datoteku (csv)

Export rabatne politike u XML datoteku

Napomene

Rabatna politika (4D Wand Info 023)
Novosti u novoj inačici (4D Wand Info 039)
 


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.