Nadzorne knjige uvoza i izvoza

!!! U rekonstrukciji

Svaki sklopljeni posao sa inozemstvom potrebno je evidentirati u nadzornoj knjizi uvoza ili izvoza.

Do nadzornih knjiga uvoza i izvoza može se doći iz modula Veleprodaja pozivom padajućeg izbornika Financije --> Nadzorne knjige... ili iz modula Financijsko knjigovodstvo pozivom padajućeg izbornika URA/IRA --> Nadzorne knjige...(na slici).

Nadzorna knjiga o uvozu 1 (ZAU)

Tabela dokumenata

Prije početka rada u tabeli dokumenata Nadzorna knjiga o uvozu 1 (ZAU) pročitajte opće upute o tabelama kao i o tabelama dokumenata.
Tabela dokumenata Nadzorna knjiga o uvozu 1 (ZAU) pruža obuhvatan i temeljit pregled kreiranih dokumenata s istaknutim kolonama koje su bitne za tu vrstu dokumenata (Redni broj, Datum, Dobavljač, Broj JCD-a, Datum JCD-a, ...itd.). Kolone je moguće pomjerati i mijenjati njihov prikaz.

Alatna traka

Na alatnoj traci nalaze se ikone koje se najčešće koriste i time osiguravaju brz pristup traženoj informaciji ili željenoj operaciji. Pored lokatora, polja koje služi za brzo pronalaženje sloga u bazi podataka, nalazi se standardne ikone za označavanje i prikaz označenih slogova.

Opis i funkciju ostalih ikona možete pronaći na ovoj poveznici.

Tipke za ažuriranje, Unos, Izmjena, Brisanje nalaze se u donjem lijevom kutu tabele dokumenata. Dodatno tu su još tipke za brzi pristup Knizi URA za uvoz i Nadzornoj knjizi odljeva deviza.

Padajući izbornici

Pročitajte malo više o tabelama i padajućim izbornicima. Podsjetite se bitnih elemenata unosa podatka, kretanja u programu, korištenju tastature tj. općenitih generalnih napomena.

Dokument - osim standardnih opcija Unos, Izmjena, Brisanje ovdje možete pronaći standardne opcije koje su svojstvene skoro svim tabelama dokumenata. Detaljno pojašnjenje izbornih linija u padajućem izborniku Dokument potražite na ovoj poveznici.

Označavanje - nudi sve mogućnosti kao i ikone koje su namijenjene za to. Detaljno pojašnjenje za označavanje kao i opciju Višestruko označavanje potražite na ovoj poveznici.

Pregled - je istovjetan na svim tabelama dokumenata što ne znači da sa svake tabele ima smisla pozivati neke od opcija. Naime, neke klase dokumenata nemaju određene elemente, ili ne služe određenoj svrsi, pa se njihovim pozivanjem neće dogoditi nikakva akcija. Npr. na tabeli ponuda pozivanje pregleda dokumenata neuključenih u porezni obračun. Više o izbornim linijama u padajućem izborniku Pregled potražite na ovoj poveznici.

Obrade - nudi proces koji se može obaviti nad trenutno osvijetljenim dokumentom:

Provjera plaćenog iznosa -

Ispisi - nude sljedeće izvještaje koji se mogu štampati:

Nadzorna knjiga o uvozu robe -

Uvozni zaključak -

Stari izvještaji -

Forma dokumenata

Prilikom kreiranja novog dokumenta ili izmjene postojećeg pritiskom na tipke Unos ili Izmjena otvara se forma dokumenta koju je potrebno popuniti. Sadržaj forme je uobičajen za 4D Wand osim dijela izdvojenih podataka, karakterističnih za ovakvu vrstu dokumenta. Ta specifična polja, čija namjena i funkcija proizilaze iz deviznog poslovanja, potrebno je popuniti u skladu s potrebama.

 

Nadzorna knjiga o odljevu deviza

Kako je potrebno sa svakim sklopljenim poslom sa inozemstvom voditi Nadzornu knjigu uvoza potrebno je i pratiti plaćanje tj odljev deviza. To je omogućeno u Nadzornoj knjizi odljeva deviza.
Odabirom opcije Nadzorna knjiga odljeva deviza otvara se tabela dokumenta nadzorne knjige odljeva deviza.
Prije rada sa nadzornom knjigom odljeva deviza pročitati opće upute o radu sa tabelama dokumenata.
U padajućem meniju Ispisi mogu se ispisati sljedeći izvještaji:
-Nadzorna knjiga o odljevu deviza
-Nalog 14
-Specifikacija naloga 14
 

Forma dokumenata

Pritiskom na tipku Unos otvara se forma dokumenta za ažuriranje sloga nadzorne knjige odljeva deviza. Forma se sastoji od sljedećih polja:
-Broja nadzorne knjige odljeva deviza
-Datuma
-Izvršitelja posla
-Broj i datum ino fakture
-Deviza
-Tečaj za preračun
-Devizni iznos
-Preračunati iznos u kunama
-Način plaćanja
-Broj uplatnice
-Uplaćeni iznos
-Za čiji račun se uvozi (automatski se popunjava)
-Kratak opis ugovorenog posla

Napomene

Banke preko kojih se vrši plaćanje trebaju biti definirane kao komitenti u 4D Wand. Za ispis SWIFT i sličnih podataka na nalogu 14, možete u polja za "Žiro-račun domaći", "Žiro račun devizni" i "Sjedište ZAP-a" upisati podatke koji su vam potrebni. Ta tri polja se redom kako se nalaze na ekranu, ispisuju u podacima o banci kod koje se vrši plaćanje.

 

 

Forma se sastoji od sljedećih polja:
-Broj uvoznog zaključka
-Datum
-Dobavljač
-Broj i datum JCD-a (ukoliko imate uvoz i plaćanje za taj uvoz odmah onda upišete broj i datum JCD-a. Ukoliko ste dogovorili da otvarate jedan zaključak za cijelu godinu za dobavljača i valutu onda ne ispunjavate ovaj red. Kada ste popunili formu prihvaćamo je sa tipkom OK.Nakon toga za odabrani zaključak vežemo ulazne fakture od dobavljača. To Vam je omogućeno koristeći tipku Ul. rač. uvoza koja se nalazi na sredini tabele dokumenata. Pritiskom na tipku Ul. rač. uvoza otvara se ekran Knjiga URA za uvoz. Pritiskom na tipku Unos otvara se upit Odaberite vrstu fakture koju želite unijeti. Odabirom vrste fakture otvara se tabela dokumenata računa gdje odabirete fakturu koja vam je potrebna. Pritiskom na tipku Izbor birate fakturu koju vežete za odabrani zaključak.)
-Postotak provizije
-Valuta plaćanja
-Deviza
-Ugovoreni devizni iznos posla
-Devizni iznos izvršenog posla
-Zemlja porjekla
-Zemlja uvoza
-Zemlja plaćanja
-Način plaćanja
-Broj uplatnice
-Naziv posrednika
-Za čiji račun se uvozi (program automatski popunjava podacima o Organizacijskoj jedinici)
-Vrsta i količina robe
-Naziv i količina uvezene robe

 

 

Nadzorne knjige izvoza robe

Nadzorna knjiga priljeva deviza

Tabela dokumenataProcesi (Obrade)

Tabela stavkiForma stavki

Procesi (Obrade)

 


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.