Putni nalozi i loko vožnja

!!! U rekonstrukciji

Putni nalog u 10 koraka - brzi podsjetnik za iskusnije

Putni nalozi su modul informacijskog sustava 4D Wand kojim se izdaju, obrađuju i knjiže putni nalozi. Modul se poziva klikom na ikonu Putni nalozi sa glavnog izbornika informacijskog sustava 4D Wand.
Kao i svi moduli 4d Wanda u potpunosti je integriran u sam sustav, što omogućava potpunu automatiku i međudjelovanje sa modulom Blagajna i Financijskim knjigovodstvom.

Ulaskom u modul pojavljuje se glavni izbornik sa pripadajućim padajućim izbornicima Registri, Putni nalozi, Loko vožnja, Upute i Izlaz. Ispod njih nalazi se traka sa ikonama kojima pozivamo Org. jedinicu, Putne naloge, Loko vožnju, Vrste prijevoza, Tečajnu listu, Gradove, Dnevnice, Relacije i Parametre programa

Registri - Za ispravan rad modula Putni nalozi, neophodan je ispravan unos registara tj. podataka koji se definiraju na jednom mjestu, a koriste u cijelom sustavu 4d Wand.

Putni nalog - unos, obrada i ispis putnih naloga

Predujmovi - unos predujmova u Kn ili izabranoj valuti

Relacije - unos udaljenosti među gradovima

Obračun putnog naloga - potpuni obračun putnog naloga sa dnevnicama, relacijama i troškovima

Automatsko knjiženje - je proces koji neposredno izvršava knjiženja u module Blagajna i Financijsko knjigovodstvo.

Loko vožnja - evidencija loko vožnje osobnim automobilom.

Registri

Izbor organ. jedinice je preslika izbora sa glavnog izbornika i njime se bira organizacijska jedinica u kojoj se obrađuju putni nalozi.
Vrste prijevoza je registar prijevoznih sredstava koja se koriste na službenim putovanjima.
Svrhe putovanja je registar zadataka i svrha putovanja koji se ostvaruju na službenom putu. Ažuriranje tabele obavlja se tipkama Unos, Izmjena i Brisanje.
Vrste troška su registar tipova računa u modulu Blagajna. Ažuriranje tabele obavlja se tipkama Unos, Izmjena i Brisanje.
Cijene benzina predstavlja registar promjene cijena benzina. Kroz uobičajene tipke za Unos, Izmjenu i Brisanje definiramo datum i cijenu benzina, postotak i iznos koji se priznaje.
Valute
Tečajna lista
Napomene za dokumente su registar unaprijed definiranih napomena koje je moguće ispisivati u putnim nalozima.
Gradovi, oblasti, države
Mjesta troška
Parametri programa (mogu se pozvati i preko ikone na glavnom izborniku modula Putni nalozi) predstavlja setiranje parametara modula Putni nalozi. Na formi Setiranje parametara modula Putni nalozi nalazi se 5 kartica i to:
Putni nalozi je kartica na kojoj se unaprijed mogu odrediti slijedeće postavke:
- mjesto koje će se na svakom novom putnom nalogu pojavljivati kao osnovno polazište. Klikom na strelicu prema dolje otvara se forma na kojoj je potrebno odabrati grad. Ako se polje ostavi prazno kod svakog novog putnog naloga biti će potrebno odabrati polazište.
- U polje/Direktor može se unjeti ime odgovorne osobe koje će se slijedom toga pojavljivati na svim putnim nalozima. Ako se polje ostavi prazno na svakom putnom nalogu biti će potrebno upisati potpisnika.
- Stavljanje kvačice u polje Automatski unos predujmova za novi putni nalog za posljedicu će imati da nakon popunjavanja svakog novog putnog naloga i pritiska na tipku OK iskoči prozor za unos predujmova.
Kilometri je kartica na kojoj upisujete postotak cijene benzina koji se priznaje za upotrebu vozila tvrtke ili osobnog vozila u službene svrhe. Trenutno on iznosi 30% i kao takav dolazi instaliran s programom.
Knjiženje je kartica koja podrazumjeva da na svom računalu imate instaliran modul 4D Wanda Blagajna .
Ako zadovoljavate ovaj uvjet, putni nalog možete proknjižiti kao temeljnicu blagajničkog dnevnika. Da li će se putni nalozi knjižiti u blagajnu, određujete ovdje stavljanjem kvačice u polje Knjiženje putnih naloga u blagajnu.
Na stavkama obračuna putnog naloga (dnevnice, troškovi...) postoji polje sa vrstom troška radi knjiženja u blagajnu. Stavljanjem kvačice u polje Unos vrste troška obavezan određujete da li je unos tog polja obavezan.
Tipovi računa je kartica na kojoj se određuju osnovni tipovi računa za knjiženje u blagajnu. Na taj način, pošto stavke nastaju automatski, neće biti potrebe za ručnim unosom. Na ovom mjestu definirate kojem tipu računa i pripadajućem kontu pripadaju Dnevnice, Troškovi osobnog vozila, Predujmovi, Povrat predujma, Naknada loko vožnje i Troškovi loko vožnje.
Unos relacija predstavlja karticu na kojoj određujete da li želite da vam se prilikom unosa nedefinirane relacije otvori forma za definiranje relacija. Isto tako nudi vam se mogućnost da odredite da li želite da vam program nakon detekcije nepoznatog grada isti doda automatski u tabelu dnevnica.

Putni nalog

Klikom na padajući izbornik Putni nalozi ili na ikonu otvara se tabela sa putnim nalozima.
Na vrhu se nalaze padajući izbornici:
Obrada (Kopiranje putnog naloga, Brisanje putnog naloga, Obrada predujma, Obračun putnog naloga, Automatski upis relacija, Izlaz)
Pregled (Stablo knjiženja, Blagajnički dnevnci)
Ispis (Putni nalog, Obračun putnog naloga, Lista putnih naloga)

Ispod njih nalazi se traka sa ikonama kojima se vrši: Zatvaranje/otvaranje putnog naloga, Obračun putnog naloga, Automatski unos relacija, obrada Predujmova, Ispis putnog naloga i Ispis obračuna putnog naloga, Ispis liste putnih naloga, Automatsko knjiženje predujma u blagajnu, Automatsko knjiženje naloga u blagajnu, te se može vidjeti Stablo knjiženja naloga kao i Blagajnički dnevnici.

 Na dnu tabele nalaze se uz standardne tipke Unos, Izmjena i Brisanje još i tipke Predujmovi, Obračun i Relacije. Tabelu je moguće poredati po rednim brojevima ili po datumima izdavanja putnih naloga. Elementi putnih naloga koji su vidljivi na tabeli su: oznaka stanja naloga (otvoren/zatvoren), redni broj naloga, datum izdavanja naloga, ime djelatnika, relacija, povratak, temeljnica predujma, temeljnica naloga, iznos, opis, vrsta prijevoza, sati, dnevnice, troškovi, predujam.

Klikom na tipku Unos ili pritiskom na tipku Insert na tipkovnici, otvara se forma za unos elementa putnog naloga.
Broj putnog naloga - određuje se automatski u rastućem nizu i moguće ga je izmjeniti.
Datum polaska i povratka - unose se upisivanjem ili klikom miša na strelice gore/dolje. U istu svrhu mogu poslužiti i strelice gore/dolje na tipkovnici.
Djelatnik - klikom na strelicu prema dolje odabiremo djelatnika koji ide na službeni put. Izborom djelatnika popunjavaju se i polja Radno mjesto i Zanimanje.
Mjesto troška - Klikom na strelicu prema dolje odabiremo mjesto troška.
Od grada - Klikom na strelicu prema dolje odabire se grad iz kojeg se polazi na put. U slučaju da je u Parametrima programa definirano osnovno polazište ovo će polje već biti popunjeno.
Do grada - Klikom na strelicu prema dolje odabire se odredište putovanja.
Maksimalno trajanja - nakon unošenja datuma polaska i povratka ovo se polje automatski popunjava. Polje je moguće izmjeniti i unjeti proizvoljan broj dana.
Svrha putovanja - klikom na strelicu prema dolje odabire se svrha putovanja.
Opis naloga - prema potrebi upis proizvoljnog opisa naloga.
Vrsta prijevoza - klikom na strelicu prema dolje odabire se vrsta prijevoza koje će se koristiti na službenom putu.
Potpisnik - Polje potpisnik će biti popunjeno ako je unaprijed definirano u parametrima programa. Ako nije, potrebno je upisati ime i prezime naredbodavca.
Na samom dnu forme nalazi se polje u koje se upisuje napomena po vlastitom nahođenju.

Predujmovi

Klikom na ikonicu ili tipku Predujmovi otvara se tabela predujmova na kojoj su vidljivi svi predujmovi izdani po odabranom putnom nalogu. Na tabeli su vidljivi slijedeći elementi: Valuta u kojoj je izdan predujam, tečaj odabrane valute i ukupan iznos predujma, te na kraju, elementi knjiženja u blagajnu ako je predujam proknjižen.
Pri dnu tabele se nalaze tri standardne tipke za Unos, Izmjenu i Brisanje predujma. Klikom na tipku Unos otvara se forma na kojoj treba popuniti slijedeća polja:
Vrsta troška - je polje koje se popunjava automatski ako je u parametrima programa unaprijed definirano. Ako nije, potrebno je kliknuti na strelicu prema dolje i odabrati jedan od tipova računa koji su definirani u blagajni.
Datum - potrebno je unjeti datum izdavanja predujma.
Valuta predujma - popunjava se automatski kao Hrvatska kuna. Ako se izdaje predujam u nekoj drugoj valuti, potrebno je kliknuti na strelicu prema dolje i odabrati valutu.
Iznos u valuti/Tečaj - upisuje se iznos u odabranoj valuti.
Iznos je polje koje pokazuje iznos danog predujma. Ako je predujam u nekoj valuti, polje će biti iskazano u kunama obračunato po tečaju iz prethodnog polja.
Predujmovi se u modul Blagajna knjiže automatski.

Relacije

Jedan od osnovnih registara modula Putni nalozi koji treba popuniti su Relacije tj. udaljenosti između odredišta.
Formu pozivate direktno klikom na ikonu . Kada se kod unosa putnog naloga naiđe na relaciju za koju nije definirana udaljenost program upozorava i nudi da otvori formu na kojoj se upisuje udaljenost relacije u Km. Forma je podjeljena tabela i to na način da se s lijeve strane nalazi izabrani grad, a sa desne svi gradovi s pripadajućim udaljenostima od tog grada. Klikom na tipku Unos dovoljno je odabrati grad i nakon pojave forme upisati broj kilometara do njega.

U većini slučajeva biti će dovoljno da se kod unosa putnog naloga odredi polazište i odredište a u slučajevima kompliciranijih putnih ruta potrebno je pozvati formu Kreiranje putnih relacija. Nju pozivamo klikom na ikonu . Na otvorenoj formi vidljiva je podjela na dva dijela. S lijeve strane se nalazi polje u koje se upisuju relacije putovanja, a s desne strane se nalazi polje s popisima mjesta. Na dnu forme nalaze se tipke Resetiranje, Provjera relacija, Snimi u putni nalog, Izbor, Gradovi, Upute i Prekid.
Korištenje forme predočit ćemo na primjeru putovanja iz Zagreba preko Rijeke do Splita i povratkom preko Knina. Pozovemo ikonu Automatski unos relacija. Primjećujemo da je u lijevoj tabeli samo Zagreb. Odaberemo (***pronalaženje određenog grada najlakše je obaviti kucanjem njegovih prvih slova s tipkovnice) s desne strane grad Rijeku (kliknemo na tipku Izbor ili pritisnemo tipku Enter). Na taj način smo dobili prvu relaciju Zagreb-Rijeka. Nema potrebe da sada ponovo izabiremo Rijeku, već odmah odaberemo Split i s lijeve strane automatski će se upisati relacija Rijeka-Split. Nakon toga pronađemo Knin i pritiskom na tipku Izbor dobivamo relaciju Split-Knin. Za završetak putovanja dovoljno je pronaći i odabrati Zagreb. Na taj način formirali smo tabelu relacija sa pripadajućim udaljenostima. Klikom na tipku Snimi u putni nalog sve relacije će biti prebačene u putni nalog. U slučaju pogreške na raspolaganju nam je tipka Resetiranje kojom se prazni polje relacija kako bi smo mogli početi s novim unosom.

Obračun putnog naloga

Klikom na ikonu ili na tipku Obračun otvara se forma za obračun putnog naloga sa svim svojim pripadajućim elementima. Forma je podjeljena na tri dijela. U prvoj trećini se nalazi Obračun dnevnica, u drugoj Relacije, a u posljednoj Putni troškovi. U svakoj trećini ,osim standardnih tipki za Unos, Izmjenu i Brisanje, nalazi se i polje u kojem se pokazuje izračunati iznos. U gornjem desnom kutu forme nalazi se polje u kojem je ispisan ukupan iznos putnog naloga.

Obračun dnevnica - Za uspješan obračun dnevnica potrebno je u registru dnevnica upisati iznos za zemlju u koju se putuje, a koju je propisao zakonodavac. Registar Dnevnice se poziva iz padajućeg izbornika Putni nalozi ili klikom na ikonu na glavnom izborniku modula Putni nalozi. Obračun dnevnica se kreirao automatski prilikom unosa Putnog naloga. Ako iz nekog razloga ne zadovoljava briše se tipkom Brisanje ili mijenja tipkom Izmjena. Klikom na tipku Unos otvara se forma na kojoj su vidljiva polja koja treba popuniti i to:
Vrsta troška - je polje koje popunjavamo (ako nije unaprijed definirano u parametrima modula) klikom na strelicu prema dolje i odabirom tipa računa iz registra računa modula Blagajna.
Država - je polje koje se popunjava klikom na strelicu prema dolje i odabirom države u koju se putovalo.
Vrijeme Polaska i Vrijeme povratka - su polja koja se popunjavaju automatski kod unosa putnog naloga. Na ovom mjestu se određuje i sat polaska na put kao i vrijeme povratka.
Broj sati - popunjava se automatski na osnovu prethodno unesenih podataka o odlasku i povratku s putovanja.
Prekid putovanja - u slučaju prekida putovanja na ovom mjestu se unosi vrijednost dnevnica koliko je trajao prekid.
Broj dnevnica - se izračunava automatski na osnovu trajanja putovanja i prekida ako ga je bilo.
Iznos u valuti/ po tečaju - Iznos dnevnice se iskazuje u valuti za zadanu zemlju. Ako je u pitanju Hrvatska iznos će biti u kunama a tečaj će biti 1.
Cijena dnevnice - cijena dnevnice će uvijek biti iskazana u kunama bez obzira na valutu dnevnice.
Iznos dnevnica - na osnovu svih prethodnih izračuna u ovo polje će se automatski ispisati ukupan iznos dnevnica po datom putnom nalogu.

Relacije - Samim kreiranjem putnog naloga i unošenjem relacije popunio se i ovaj dio forme obračuna putnog naloga. Isto tako, odabirom vrste prijevoza kojim se putuje, unaprijed smo definirali da li će se Relacije odražavati na financijske elemente putnog naloga. Naime ako sredstvo prijevoza nije unaprijed definirano da se koristi u obračunu putnog naloga, financijski elementi neće biti popunjeni. U suprotnom slučaju ispod tipki za uređivanje biti će ispisan iznos naknade.
Standardne tipke Unos, Izmjena i Brisanje nalaze se s desne strane i omogućavaju uređivanje relacija. Klikom na tipku Unos otvara nam se forma u kojoj je potrebno popuniti slijedeće elemente: Datum relacije, Vrstu troška, Vrstu prijevoza, Od grada, Do grada, Broj kilometara i Iznos po Km.

Putni troškovi - Postoje li troškovi koji su načinjeni na službenom putu, a priznaju se u cijelosti ili djelimično, na ovom mjestu se iskazuju. Na tabeli se vidi Vrsta troška, Opis troška kao i Iznos svakog troška posebno. Ispod tipki za uređivanje nalazi se zbirno polje za sve troškove. Klikom na tipku Unos otvara se forma u kojoj je potrebno popuniti slijedeća polja:
Datum troška - unosi se datum kada je trošak nastao.
Vrsta troška - odabire se iz registra tipova računa modula Blagajna.
Ne knjižiti u blagajnu - ako ne želimo da se trošak knjiži u Blagajnu potrebno je staviti kvačicu u polje.
Opis troška - polje za proizvoljan unos opisa nastalog troška.
Valuta plaćanja - odabire se iz registra valuta i predstavlja valutu u kojoj je trošak nastao.
Iznos u valuti/Tečaj - upisuje se iznos u odabranoj valuti a tečaj se povlači automatski.
Nepriznato - je polje u koje se upisuje nepriznati iznos nastalog troška.
Iznos - je polje koje pokazuje iznos troška umanjen za nepriznati iznos. Ako je trošak u nekoj valuti, polje će biti iskazano u kunama obračunato po tečaju za datu valutu.

Automatsko knjiženje

Automatsko knjiženje putnih naloga moguće je samo ako posjedujete modul 4D Wanda Blagajna. Za uspješno i ispravno vođenje Blagajne postoje dva stupnja automatskog knjiženja putnog naloga u blagajnu. To su Automatsko knjiženje predujmova i Automatsko knjiženje putnog naloga.


 

Automatsko knjiženje predujmova je stupanj koji knjiži predujmove koji su izdani za odabrani putni nalog. Ako smo u tabelu predujmova unjeli neki predujam on se mora proknjižiti u modul Blagajna klikom na ikonu . Pojaviti će obavijest koja će vas upozoriti da se vrši knjiženje Predujma u blagajnu. Nakon toga izgled ikone će se promjeniti u .
Po obračunu putnog naloga i njegovim odobravanjem potrebno je izvršiti Automatsko knjiženje putnog naloga u blagajnu. Odobravanjem putnog naloga, ikona automatskog knjiženja predujmova je postala neaktivna a ikona Automatskog knjiženja putnog naloga u blagajnu se izmjenila u . Klikom na ikonu Automatsko knjiženje putnog naloga program će nas upozoriti da će se izvršiti automatsko knjiženje te nakon potvrdnog odgovora obavijestiti će nas da je knjiženje uspješno završeno i ikonu promjeniti u .
U slučaju da se ne poštuju koraci i recimo, želi napraviti knjiženje putnog naloga a da prethodno nije knjižen predujam, program će istaknuti obavijest i uputiti na ispravan postupak. Istu reakciju će izazvati i odobravanje naloga a da prethodno nije knjižen predujam.

Ispisi

Ispod padajućeg izbornika Ispisi nalaze se:
- ispis Putnog naloga (predstavlja onaj dio putnog naloga koji se daje djelatniku koji ide na službeni put). Na njemu su vidljivi svi bitni elementi putovanja.
- ispis Obračuna putnog naloga (predstavlja ispis obračuna putnog naloga sa svim financijskim elementima)
- ispis Liste putnih naloga (predstavlja ispise zbirnih listi). Odabirom ovog ispisa otvara se forma u kojoj je moguće odabrati uvjete ispisa izvještaja.

Liste putnih naloga je moguće sortirati:po brojevima, po datumima, po djelatnicima
Liste putnih naloga je moguće ispisati od - do odabranog broja.
Liste putnih naloga je moguće ispisati od - do odabranog datuma
Liste putnih naloga je moguće ispisati samo za određenog djelatnika. Ako se polje ostavi prazno ispisati će se za sve djelatnike.

Kopiranje putnog naloga

Kopiranje putnog naloga je akcija koja uvelike olakšava rad u modulu Putni nalozi. Pozicioniranjem na neki putni nalog i iz padajućeg izbornika Akcije pozivanjem Kopiranje putnog naloga, program će istaknuti upozorenje da će doći do kopiranja naloga ali sa trenutnim datumom. Svi ostali datumi unutar putnog naloga biti će prilagođeni tome.
Potrebno je obratiti pozornost da promjenom datuma na zaglavlju putnog naloga nije izvršena izmjena u obračunu istog, te je potrebno ući u obračun i napraviti izmjenu datuma na svim stavkama obračuna.

Stablo knjiženja

Klikom na ikonu dobiju se sve veze odabranog putnog naloga. Pogled na stablo dokumenta je nezamjenjiv u slučajevima kada moramo naknadno nešto mjenjati na putnom nalogu. Zbog prirode svoje kompleksnosti, samo knjiženje putnog naloga (a naročito ako je za njega vezan neki predujam) je dosta razgranato, pa sam obrnut proces rasknjižavanja traži dosta pažnje i obzirnosti.

Putni nalog u 10 koraka

1. Kliknite na tipku Unos (na tabeli putnih naloga)
 1.1 Unesite datum polaska/povratka
1.2 Odaberite djelatnika koji putuje
1.3 Odaberite mjesto troška
1.4 Odaberite grad u koji se putuje (polazište ste definirali u parametrima)
1.5 Odaberite svrhu puta
1.6 Odaberite vrstu prijevoza

2. Izdajte predujam

3. Proknjižite predujam u blagajnu

4. Ispišite Putni nalog

5. Putujte

6. Sretno se vratite

7. Napravite Obračun putnog naloga
 7.1 Uredite dnevnice
7.2 Uredite relacije
7.3 Uredite putne troškove
7.4 Napišite izvještaj o putovanju

8. Odobrite putni nalog

9. Ispišite obračun putnog naloga

10.Proknjižite putni nalog u blagajnu

Loko vožnja

LOKO VOŽNJA predstavlja dio modula 4D Wanda Putni nalozi kojom se evidentira, prati i obračunava uporaba privatnog osobnog automobila u službene svrhe.
Klikom na ikonu u glavnom izborniku modula 4D Wanda - Putni nalozi, otvara se tabela Loko vožnje. Na tabeli su vidljivi padajući izbornici Obrada (Kopiranje obračuna loko vožnje, Brisanje obračuna loko vožnje, Stavke obračuna loko vožnje, Izlaz), Pregled (Blagajnički dnevnici) i Ispisi (Obračun loko vožnje, Ispis temeljnice, Lista obračuna loko vožnji).
U redu ispod, nalaze se ikone Zatvaranje/Otvaranje obračuna loko vožnje, Stavke obračuna loko vožnje, Ispis obračuna loko vožnje, Ispis liste obračuna loko vožnje, Automatsko knjiženje obračuna loko vožnje u blagajnu, Ispis temeljnice te ikona kojom se pozivaju Blagajnički dnevnici.
Elementi loko vožnje vidljivi na tabeli su status dokumenta, broj, datum, ime djelatnika, vrsta prijevoza, broj temeljnice u modulu Blagajna, iznos, kilometri, naknada, troškovi i opis.
Na dnu se nalaze standardne tipke za uređivanje Unos, Izmjena i Brisanje, kao i tipka Stavke.

Unos

Klikom na tipku Unos otvara se forma u kojoj je potrebno popuniti slijedeća polja:
Broja obračuna - je polje koje se popunjava automatski u rastućem nizu i moguće ga je izmjeniti.
Datum - je polje koje se popunjava automatski s tim da ga je moguće izmjeniti utipkanjem željenog datuma ili kliktanjem mišem na strelice gore/dolje (isti efekt se postiže uporabom strelica na tipkovnici).
Djelatnik - klikom na strelicu prema dolje, otvara se registar djelatnika iz kojeg je potrebno odabrati (tipkom Izbor) djelatnika na kojeg se odnosi loko vožnja.
Radno mjest i Zanimanje su polja koja se popunjavaju automatski - odabirom djelatnika.
Mjesto troška - klikom na strelicu prema dolje otvara se registar Mjesta troška i potrebno je odabrati željeno mjesto troška.
Mjesto - klikom na strelicu prema dolje, otvara se registar gradova iz kojeg je potrebno odabrati (tipkom Izbor) mjesto u kojem se vrši loko vožnja.
Opis - je polje predviđeno za slobodan unos neke napomene.
Vrsta prijevoza - klikom na strelicu prema dolje otvara se registar sredstava prijevoza. Klikom na tipku Izbor odabrati sredstvo koje se koristi za loko vožnju.
Potpisnik - je polje koje će biti popunjeno ako je unaprijed definirano u parametrima programa modula Putni nalozi. Ako nije, potrebno je upisati ime i prezime potpisnika.
Iznos naknade, Iznos ostalih troškova kao i Ukupan iznos su polja koja će se popunjavati automatski tj. unošenjem stavki loko vožnje.

Obračun

Klikom na tipku Stavke otvara se tabela Stavke obračuna loko vožnje. U gornjem dijelu tabele vrši se obračun loko vožnje dok se u donjem dijelu vrši obračun ostalih troškova.
Na tabeli stavki loko vožnje vidljivi su elementi kao što su: redni broj, datum, komitent, svrha, kilometri, cijena i opis. Sa desne strane nalaze se standardne tipke Unos, Izmjena i Brisanje a ispod njih polja Ukupno Km i Ukupno naknade koja se popunjavaju automatski.
Klikom na tipku Unos otvara se forma s poljima koje je potrebno popuniti:
Redni broj - je polje koje se popunjava automatski u rastućem nizu i moguće ga je izmjeniti.
Datum - je polje koje se popunjava automatski s tim da ga je moguće izmjeniti utipkanjem željenog datuma ili kliktanjem mišem na strelice gore/dolje (isti efekt se postiže uporabom strelica na tipkovnici).
Svrha - klikom na strelicu prema dolje otvara se registar svrha iz kojeg je potrebno odabrati (tipkom Izbor) svrhu loko vožnje.
Komitent - klikom na strelicu prema dolje otvara se registar komitenata iz adresara. Tipkom Izbor odaberemo komitenta koji je bio posjećen.
Opis - je polje predviđeno za slobodan unos neke napomene.
Kilometara - je polje u koje se upisuje broj prijeđenih kilometara.
Iznos naknade - je polje koje se popunjava automatskim izračunom prijeđenih kilometara i naknade za njih.
Napomena - je polje u koje se upisuje proizvoljna napomena.
Na donjem dijelu tabele stavki loko vožnje -Troškovi, vidljivi su elementi Broj, Datum, Opis i Iznos. Klikom na tipku Unos otvara se forma s poljima koje je potrebno popuniti: Redni broj, Datum, Opis, Iznos troška i Napomena.

Automatsko knjiženje

Nakon unosa stavki loko vožnje tu istu loko vožnju potrebno je odobriti a potom proknjižiti klikom na ikonu . Na taj način provesti će se automatsko knjiženje loko vožnje u blagajnu što će se manifestirati pojavom broja temeljnice na tabeli loko vožnje.

Ispisi

Iz padajućeg izbornika Ispisi (ili klikom na ikonu) moguće je ispisati Obračun loko vožnje gdje su vidljivi svi uneseni elementi obračuna, uključujući relacije i naknade po relacijama. Iz istog izbornika (ili klikom na ikonu) moguće je pozvati i Ispis temeljnice na kojoj je knjižena loko vožnja.
Pozivanjem ispisa Lista obračuna loko vožnji iz padajućeg izbornika Ispisi (ili klikom na ikonu) otvara se forma pomoću koje određujemo uvjete koje ispis treba zadovoljiti.
Izvještaj može biti sortiran po brojevima, datumima ili djelatnicima kao što može biti ispisan od broja do broja, te bez obzira na uvjete, samo za pojedinog djelatnika.

Napomene

Putni nalozi (kilometri) (5.1.00) (4D Wand Info 108)


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.