Primke

!!! U rekonstrukciji

 Tipka za aktiviranje tabele dokumenata Primki - kalkulacija.

Za ažuriranje Primki - kalkulacija startajte modul Veleprodaja , Maloprodaja, Materijalno ili Servis.
Na glavnom meniju otvorite padajući meni Promet i u njemu pozovite opciju Primke - kalkulacije. Na glavnom meniju modula Servis opcija Primke - kalkulacije se nalaze u padajućem meniju Dokumenti.
Također, na izbornoj liniji nalazi se tipka za poziv tabele dokumenata primki.
U oba slučaja program otvara tabelu dokumenata primki.

Primke su najčešće korišteni dokumenti koji zadužuju skladište. Stanje skladišta se ažurira u trenutku odobravanja dokumenta.

Tabela dokumenata

Prije rada sa primkama pročitajte opće upute o tabelama dokumenata.

Za svaku primku na tabeli se prikazuje ulazna faktura po kojoj je primka rađena, dobavljač, račun dobavljača, ukupan iznos primke - kalkulacije, kao i status dokumenta.

U padajućem meniju Obrade nalaze se slijedeći procesi:

Kreiranje povrata dobavljaču

Kreiranje prijenosnice od primke

Kreiranje otpremnice od primke

Prijenos cijena u plansku kalkulaciju

Kopiranje primke i stavki

Brisanje primke i stavki

Export primke u transportnu datoteku

U padajućem meniju Ispis nalaze se slijedeći izvještaji koji se mogu štampati za odabranu primku:

Kalkulacija

Primka

Primka sa serijskim brojevima

Primka sa bar code serijskim brojevima

Primka sa planskim cijenama

Primka - zaduženje za vlastitu robu

Lista primki

Rekapitulacija poreza.

Procesi (Obrade)

Kreiranje povrata dobavljaču

Ako želite vratiti dobavljaču već primljenu robu ili neke artikle u primkama možete pozvati proces Kreiranje povrata dobavljaču. Opciju Kreiranje povrata dobavljaču pozvati ćete otvaranjem padajućeg menija Obrade u tabeli dokumenata primke i u njoj birati željeni proces. Program automatski otvara mali upit u kojem nudi broj povrata i današnji datum. Broj povrata je uvijek prvi slijedeći u rastućem nizu u tabeli dokumenata povrata. Međutim, oni nisu fiksni i mogu se mijenjati. Pritiskom na tipku Ok kreiran je povrat robe dobavljaču po odabranoj primki. Sve detalje pogledajte u Povrat robe dobavljaču

Kreiranje prijenosnice od primke

Česta je pojava da upravo zaprimljenu robu trebate iz raznih razloga prebaciti u neko drugo skladište. Kako ne bi gubili vrijeme i kreirali ponovo cijeli dokument (Prijenosnicu), dovoljno je iz padajućeg menia Obrade pozvati Kreiranje prijenosnice iz primke. Na taj način će se automatski kreirati Prijenosnica sa slijedećim rednim brojem na listi prijenosnica. Njezinim odobravanjem izvršiti će se proces prebacivanja iz jednog skladišta u drugo.

Kreiranje otpremnice od primke

Ponekad se javlja potreba da upravo zaprimljenu robu treba otpremiti. Jednostavnim pozivanjem procesa Kreiranje otpremnice od primke postupak je pojednostavljen do maksimuma. Kreirana otpremnica će se pojaviti na listi otpremnica. Samim njenim odobravanjem promjeniti će se i stanja u skladištu.

Prijenos cijena u plansku kalkulaciju

Pozivanjem procesa Wand će vas upozoriti da će sam proces izazvati i neke promjene na planskoj kalkulaciji. Ako ste suglasni klikom na ´Da´ cijene će se prenjeti u plansku kalkulaciju.

Kopiranje primke i stavki

Procesi koji vam uveliko olakšavaju i ubrzavaju rad u slučajevima kada imate istovjetne ulaze roba. Pozivanjem procesa kopiranja primke, osvjetljena primka ce se kopirati sa svim svojim elementima ali različitim brojem u tabelu primki. Tada možete pristupiti njenim stavkama ili drugim vama bitnim elementima i mijenjati ih.

Kada se nalazite u stavkama primke koju obrađujete a želite odabrane stavke iskopirati u neku postojeću primku, obilježite (odaberite) te stavke i pozovite iz menia ´Obrade´Kopiranje stavki. Tada će vam se pojaviti lista neodobrenih primki. Odaberite onu u koju želite kopirati stavke i pritiskom na tipku Izbor proces će biti dovršen. Bitno je pripomenuti da se proces može izvesti sa svih (odbrenih i neodobrenih) dokumenata samo na neodobrene dokumente.

Brisanje primke i stavki

Kao i kod svakog brisanja (kako bi ste si uštedjeli nepotrebno ponovno kreiranje dokumenta) potrebno je paziti što se briše.

Proces je jasan sam po sebi. Obratite pažnju na to da dokument prilikom brisanja mora biti neodobren. Na taj način ćete obrisati zaglavlje primke kao i stavke u njoj. Brisanje samih stavki primke se odvija na isti način kao i u drugim dokumentima. Pojedinačno, klikom na tipku Brisanje ili obilježavanjem više stavki te pozivanjem iz menia Obrade proces Brisanje označenih stavki.

Export primke u transportnu datoteku

Ovo je funkcija koja prepisuje podatke iz primke u prijenosnu datoteku. Mjesto (direktorij) gdje će se snimiti datoteka određuje se u Parametrima programa na kartici Import/Export. Naziv datoteke sadrži naziv dokumenta i njegov broj a završava nastavkom .trn. Npr. (PRI-100762.trn)

Forma dokumenata

Prije rada sa pojedinim primkama trebate pročitati opće upute o formama dokumenta.

Kada želite kreirati novu primku pritisnite tipku za Unos koja se nalazi u donjem lijevom kutu tabele dokumenata Primki. Pritiskom na ovu tipku program vas pita da li se radi o Običnim ili Uvoznim primkama. Trebate odabrati vrstu kalkulacije. Ako ste odabrali Običnu program otvara formu dokumenta primke koju trebate popuniti.

Karakteristike ove forme su:

Broj primke i datum: U ovo polje upisujete broj primke - kalkulacije i datum kada se kalkulacija vrši. Uvijek se nudi prvi sljedeći broj dokumenta u tabeli dokumenata, ali on nije fiksan i može se mijenjati. Datum je uvijek datum unosa, ali se i on može mijenjati.
Broj ulazne fakture i datum:  U ovom polju se prikazuje broj ulazne fakture vezane na primku-kalkulaciju. Pored ovog polja se nalazi tipka sa strelicom prema dolje. Pritiskom na nju program otvara upit na kome trebate odabrati po kojoj ulaznoj fakturi se radi primka, da li su to: URA za primljenu robu i usluge, URA za vlastitu potrošnju, URA za primljene predujmove ili URA za dobra iz uvoza. U zavisnosti od toga o kakvoj se kalkulaciji radi, da li je ona uvozna ili obična potrebno je odabrati odgovarajuću ulaznu fakturu iz knjige ulaznih računa u koji ste unijeli ulaznu fakturu. Kada se tabela UFA otvorila potrebno je pronaći onu po kojoj se radi kalkulacija, osvijetliti je i pritisnuti tipku Izbor. Podaci o broju fakture, broju dostavnice, vrijednosti robe, te tečaj kojeg ste unijeli na ulaznoj fakturi prenose se na zaglavlje forme primke i neće ih trebati ponovno popunjavati na samoj primci. Naglašavamo da u slučaju da neki podataka na vezanoj ulaznoj fakturi naknadno mijenjate, isti se neće automatski prepisati u odgovarajuće polje na zaglavlju neodobrene primke, nego se takva promjena može ažurirati jedino ponovnim povezivanjem na ulaznu fakturu kako bi se ti podaci ponovno učitali na primci. Naravno, ako je primka prethodno odobrena, podaci se neće ažurirati. Ako se ne povezujete sa ulaznom fakturom u trenutku izrade primke, povezivanje je moguće napraviti i naknadno putem obrade 'Upisivanje broja računa dobavljača na označenim dokumentima' koje se poziva iz menija Obrade s tabele dokumenata primke. Naknadnim povezivanjem ostvarujete vezu između dokumenata primke i ulazne fakture, ako isto nije bilo moguće napraviti prije odobravanja primke.
Skladište:  U ovo polje se upisuje skladište na koje će se roba smjestiti. Pored polja nalazi se tipka sa strelicom prema dolje. Pritiskom na nju program otvara tabelu sa skladištima u kojoj je potrebno odabrati jedno i pritisnuti tipku Izbor. Pritiskom na njega polje će automatski biti popunjeno.
Račun dobavljača:  Ako ste se na zaglavlju primke prethodno povezali sa ulaznim računom, ovo polje će već biti popunjeno. Ako niste iz nekog razloga, u ovo polje možete i ručno upisati broj računa dobavljača. Broj ulaznog računa moguće je upisati i naknadno, nakon što je primke odobrena.
Dostavnica dobavljača:  Ako ste se na zaglavlju primke prethodno povezali sa ulaznim računom na kojem je upisan i broj dostavnice (Packing list, Lieferschein itd.) ovo polje će već biti popunjeno. Ako niste, možete polje popuniti i naknadno.
Napomena:  U ovo polje možete upisati neku proizvoljnu napomenu vezanu za kalkulaciju koju trenutno radite.
Nulti postotak carine po stavkama:  Stavljanjem kvačice u ovo polje odobren je nulti postotak carine po stavkama. Ovaj parametar se koristi u slučaju kad ne želite da se postotak carine upisan na artiklima nudi u obračunu kalkulacije na primci. Npr. u slučaju kad želite obračunati carinu tako da se upiše u zavisne troškove i obračuna po svim stavkama. Da se obračun carine sa stavki i iz zavisnih troškova u takvom slučaju ne bi duplirao po stavkama, odaberite ovu opciju.
Ručni unos postotak carine po stavkama: Na primci je obračun carine moguće raditi na tri načina. Putem unosa iznosa carine preko zavisnih troškova koji će se obračunati po svim stavkama. Potom tako da se carina obračunava po stopi upisanoj na samim artiklima, te treći način, putem parametra 'Ručni unos postotka carine po stavkama'. Uključivanjem ovog parametra, koji omogućava unos postotka carine direktno na stavkama primke. Naravno, u slučaju korištenja ovog parametra ne treba koristiti obračun carine kao zavisnog troška, kako se iznosi carine ne bi duplicirali.

Uvozna kalkulacija:  U kućici pored naslova Ulazna kalkulacija stajat će kvačica u koliko ste odabrali uvoznu/stjecanje vrstu kalkulacije na početku.
Valuta plaćanja:  Ako se radi o tuzemnim kalkulacijama valuta plaćanja je obično Hrvatska kuna i nju treba odabrati. Ako se radi o uvoznim/stjecanje kalkulacijama onda odberite valutu plaćanja u kojoj stvarno plaćate. Ako ste se prethodno povezali sa ulaznom fakturom, na zaglavlje primke će se učitati valuta i tečaj sa ulazne fakture.
Dobavljač:  u ovom polju se prikazuje odabrani dobavljač. Pored njega se nalazi tipka sa strelicom prema dolje. Pritiskom na nju program otvara tabelu partnera u kojoj trebate odabrati vašeg dobavljača. Pritiskom na tipku Izbor dobavljač se automatski prepisuje u polje na formi dokumenta. Ako ste se prethodno povezali sa ulaznom fakturom, polje dobavljač je već popunjeno podatkom učitanim sa ulazne fakture.
Vrijednost robe:  Ako ste se povezali sa ulaznom fakturom ovo polje je već popunjeno. Ako niste, u ovo polje upišite vrijednost robe izraženu u kunama bez PDV-a. U slučaju uvozne/stjecanje primke također se upisuje vrijednost robe preračunata u kunama (ako tvrtku vodite u kunama).
Troškovi do carine:  U ovom polju prikazuje se suma troškova do carine koje ste unijeli preko alata za upis zavisnih troškova primke. Polje se popunjava ako ste evidentirali takvu vrstu troškova na uvoznim/stjecanje kalkulacijama.
Uvećanje carinske osnovice:  Carina iz određenog razloga može promijeniti osnovicu za carinjenje za neki iznos i onda obračunati carinu na tu osnovicu. Međutim, taj iznos upisan sam za sebe u ovom polju ne uvećava nabavnu vrijednost robe na dokumentu. Naravno, više obračunana carina koju ste unijeli na neki od navedenih načina uvećava ukupnu nabavnu vrijednost robe.
Iznos carine:  Kako je prethodno opisno, carinu je na primci moguće evidentirati pomoću tri alata 4D Wanda. Ako je izračunani iznos carine po stavkama različit od iznosa carine kojeg je izračunala Carina, možete u ovo polje upisati iznos carine koji je izračunala Carina. Razliku iznosa carine program će u tom slučaju obračunati na prvu stavku primke na kojoj se obračunava carina. Polje ostaje prazno u slučaju da se radi o tuzemnim kalkulacijama.
Ostali troškovi:  ovo polje se puni podacima koji su uneseni preko alata za unos zavisnih troškova. Polje prikazuje sve ostale troškove koje ste imali prilikom dobavljanja robe, uključujući i carinu ako ste ju unijeli kao zavisni trošak koji se obračunava na sve stavke carine.
Rabat dobavljača:  U ovo polje upisujete iznos rabata u postotku, ako ste ga imali. Ako ste se prethodno povezali sa ulaznom fakturom na kojoj je iskazan rabat dobavljača, polje će biti popunjeno, a po potrebi moguće ga je i isprazniti.

Kada je forma dokumenta popunjena pritiskom na tipku Ok podaci uneseni u nju se prihvaćaju i zaglavlje novog dokumenta je na ovaj način kreirano.

Zavisni troškovi

Prije nego počnete sa unosom stavki trebate definirati i zavisne troškove, ako postoje, za artikle koje unosite.
Zavisni troškovi mogu biti:

Transport

Carina

Osiguranje

Trošarina

Špedicija

Interni obračun

Ostali troškovi

Ostale usluge

Tabelu zavisnih troškova pozivate pritiskom na tipku Z. troškovi, koja se nalazi u donje dijelu tabele dokumanata Primki - kalkulacija.

Ovu tabelu treba ažurirati. Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena, Brisanje nalaze se u donjem lijevom kutu ove tabele.
Pritiskom na tipku Unos program otvara formu u kojoj definirate vrstu zavisnog troška. Forma se sastoji od slijedećih polja koja treba popuniti:
Vrsta troška: U ovo polje upisujete koje je vrste zavisni trošak. Pored njega nalazi se tipka sa strelicom prema dolje i pritiskom na nju otvara se tabela sa već definiranim vrstama zavisnih troškova. Trebate odabrati onaj koji vama odgovara.
Broj UFA: Svi zavisni troškovi mogu biti, ali i ne moraju, definirani u knjigu ulaznih faktura. Ako su već definirani pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje program otvara knjigu UFA u koju je zavisan trošak već definiran. Ova tabela postaje izborna tabela i u njoj odabirete onaj dokument kojim je vaš zavisni trošak registriran. Pritiskom na tipku Izbor UFA se prihvaća i automatski sva polja forme su popunjena.
Ako zavisni zrošak nije zaveden kao ulazna faktura ovo polje može ostati prazno.
Račun: U ovo polje upisujete broj računa UF-e kojom je zavisan trošak definiran u knjigu istih. Ako nemate ulazni račun polje može ostati prazno.
Poslovni partner: U ovo polje upisujete ime partnera prema kome ste dužni platiti zavisni trošak. Polje se automatski popunjava, ako je definirana ulazne faktura ili pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje program otvara tabelu komitenata i u njoj odabirete onog kome plaćate. Polje također može ostati prazno.
Datum: U ovo polje upisujete datum plaćanja.
Iznos troškova: U ovo polje upisujete iznos troškova. Polje će biti automatski popunjeno ako je odabrana UFA.
Prije carine: U polje upisati ćete znak ako su troškovi bili prije carine, a ulaze u obračun carinskih troškova.

Pritiskom na tipku Ok unešeni podaci se prihvaćaju i prenose se u tabelu zavisnih troškova.
Ovaj postupak ponavljate onoliko puta koliko vrsta zavisnih troškova imate.

Kada ste unijeli sve zavisne troškove vezane za tekuću kalkulaciju, njihov ukupan iznos možete vidjeti u donjem desnom kutu tabele Zavisnih troškova.
Pritiskom na tipku Izlaz koja se nalazi pored tipki za ažuriranje uneseni zavisni troškovi se pridružuju kalkulaciji koju trenutno radite i biti će raspoređeni po stavkama u zavisnosti od iznosa carinske tarife po kojoj su obračunati.

Ulazne fakture

Za jednu kalkulaciju možete vezati više ulaznih računa jednog dobavljača.
U tom slučaju u formu dokumenta upisujete broj kalkulacije, datum i dobavljača, a sva ostala polja ostavljate prazna.
Pritiskom na tipku Ok unešeni podaci se prihvaćaju i možete vidjeti u tabeli dokumenata Primki kreirano novo zaglavlje dokumenta. Slijedeći korak je izbor UFA. Pritiskom na tipku Ul. fakture koja s nalazi u donjem dijelu tabele dokumenata neposredno pored tipke Z. troškovi, program otvara tabelu u koju se unose ulazne fakture dobavljača. Tabela je prazna i trebate je popuniti.
Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena, Brisanje nalaze se u donjem lijevom kutu ove tabele. Pritisko na tipku Unos program otvara jednu od knjiga ulaznih faktura i to u zavisnosti o kakvoj kalkulaciji se radi. Ove tabele ulaznih faktura postaju izborne i u njima odabirete onu fakturu po kojoj radite kalkulaciju. Pritiskom na tipku Izbor ista se prenosi se u praznu tabelu.
Postupak ponavljate onoliko puta koliko ulaznih faktura imate. Kada ste unijeli sve fakture u donjem desnom kutu možete vidjeti ukupnu sumu koja će se pridružiti kalkulaciji koju trenutno radite.
Pritiskom na tipku Izlaz suma se pridružuje kalkulaciji.

Slijedeći korak je unošenje stavki.

Tabela stavki

Na tabeli dokumenata pritisnite tipku Stavke. Program otvara Tabelu stavki.
Prije početka rada u tabelama stavki kalkulacija pogledajte opće informacije o tabelama stavki.

U padajućem meniju Obrade nalaze se slijedeći procesi:

Premještanje označenih stavki

Kopiranje označenih stavki

Brisanje označenih stavki

Upisivanje zemlje porijekla

Povrat označenih stavki

U padajućem meniju Ispis nalaze se izvještaji koji se mogu odštampati:

Kalkulacija

Primka

Primka sa serijskim brojevima

Primka sa bar code serijskim brojevima

Obračunski list

Naljepnice

Za sve artikle koji se nalaze u tabeli stavki moguće je unijeti posebnu napomenu.
Prvo označite artikl za kojeg želite unijeti napomenu, zati pritisnite tipku Napomena koja se nalazi u donjem dijelu tabele stavki. Program otvara formu Uređivanje napomene za stavku. U njoj možete unijeti proizvoljnu napomenu koja se odnosi na osvijetljeni artikal. Pritiskom na tipku Snimi program će snimiti napomenu za stavku.

Napomena: Ove se napomene ne odnose na artikal nego samo na stavku koja je unesena u tabelu stavki.

Forma stavki

Prilikom unosa artikala u formu stavki potrebno je popuniti istu. Kad se nalazite u tabeli stavki pritiskom na tipku Unos robe koja se nalazi u donjem lijevom kutu, program otvara tabelu artikala iz koje je potrebno odabrati artikle koji se primaju. Odabirom jednog od njih i pritiskom na tipku Izbor program otvara formu stavke koju je potrebno popuniti. Forma se sastoji od polja koja se popunjavaju i onih polja koja su već popunjena i ne mogo se mijenjati, a odnose se na šifru artikla, naziv artikla, polja sa stanjima po prethodnoj kalkulaciji i polja zavisnih troškova. Polja koja se moraju popuniti su:

Količina: U ovo polje upisujete količinu artikla koji se zaprima.
Cijena dobavljača: U ovo polje je već upisana cijena dobavljača po prethodnoj kalkulaciji. Polje će biti prazno u slučaju da prvi put zaprimate taj artikl. Ako se cijena dobavljača promijenila u odnosu na prethodnu kalkulaciju ovdje ćete je promijeniti.
Rabat: U ovo polje upisujete rabat od dobavljača, ako ga imate.
Fakturna cijena: Biti će automatski izračunata fakturna cijena umanjena za rabat, a ako nemate rabat fakturna cijena je ista cijeni dobavljača.
Zavisni troškovi: Ovdje se predočuje raspodjela troškova po stavkama.
Nabavna cijena: U ovisnosti o fakturnoj cijeni, rabatu i troškovima automatski će se izračunati nabavna cijena. Promjena bilo kojeg parametra izazvati će automatski i promjenu nabavne cijene.
Planska nabavna cijena: Podatak koji se vuče sa planske kalkulacije i služi kao kontrolni mehanizam pri kreiranju primke.
Planska prodajna cijena: Ako se skladište vodi po planskoj cijeni ovdje će te unjeti vašu plansku prodajnu cijenu dakle cijenu koja će vam se nuditi na izlaznim domkumentima.

Kada je forma popunjena pritiskom na tipku Ok unešeni podaci se prihvaćaju i artikal se prenosi u tabelu stavki. Ovaj postupak ponavljate onoliko puta koliko artikala trebate primiti.

Procesi (Obrade)

Upisivanje zemlje porijekla

Ponekad će vam se javiti potreba da znate iz koje zemlje potječe određeni artikal. U tom slučaju u tabelama stavki primke označite jedan ili sve artikle iz jedne zemlje. Pozovite padajući meni Obrade i u njemu odaberitr proces Upisivenje zemlje porijekla. Pritiskom na ovu opciju program otvara malu formu u koju je potrebno upisati zemlju porijekla artikla. Pritiskom na tipku Ok unešeni podatak se prihvaća i za taj ili grupu artikala bit će upisana zemlja porijekla. Ako ste pogriješili označite ponovo artikal ponovo pozovite proces Upisivanje zemlje porijekla i u formu upišite izmjenu ili ako ne želite ništa upisati ostavite je praznu. Pritiskom na tipku Ok izmjena se prihvaća ili se zemlja porjekla briše ako je forma ostala prazna.

Povrat označenih stavki

Ako želite sve ili neki od artikala vratiti dobavljaču, u tabeli stavki morate ih označiti. Zatim, u padajućem meniju Obrade tabele stavki pozivate proces Povrat označenih stavki. Pritiskom na njega program otvara mali upit u kojem se nudi broj povrata i datum. Broj povrata je uvijek prvi slijedeći u nizu tabele dokumenata povrata, ali nije fiksan i može se mijenjati. Pritiskom na tipku Ok povrat robe je kreiran u klasu Povrat dobavljaču i može se vidjeti u tabeli dokumenata povrata dobavljaču.

Prilikom unosa nove primke, program prvo pita o kakvoj se kalkulaciji radi. Postupak kod Običnih kalkulacija je već opisan. Ako se radi o Uvoznim kalkulacijama pritiskom na tipku Uvozna program se automatski veže na knjigu ulaznih fakura iz uvoza.
Prilikom popunjavanja forme pritiskom na polje:
Broj ulazne fakture: Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje koja se nalazi pored ovog polja program otvara Knjigu ulaznih faktura iz uvoza i iz nje odabirete fakturu koja je vama potrebna.
Pored polja
Uvozna kalkulacija: stoji znak, tako da se zna da se o istoj radi.
Također mora biti odabran i tečaj kao i valuta.
Sve ostalo je isto kao i kod Običnih kalkulcija.

Napomene

Količina, stanje i rezervirano na (stavkama) primki (4.0.31)(4D Wand Info 093)
Prijenos cijena iz primke u plansku kalkulaciju (4D Wand Info 032)


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.