Povrat dobavljaču

!!! U rekonstrukciji

 Tipka za poziv tabele Povrat dobavljaču sa statusne linije

Povrat se može kreirati automatski iz Primke- kalkulacije. Pritiskom na padajući meni Obrade birate opciju Kreiranje povrata dobavljaču.
Povrat se može kreirati i neovisno od primke. U tom slučaju na glavnom meniju jednog od modula Veleprodaja, Maloprodaja ili Materijalno poziva se padajući meni Promet i u njemu bira opcija Povrat dobavljaču. Pritiskom na njega otvara se tabela dokumenata Povrata dobavljaču. Ista tabela se otvara pritiskom na ikonu Povrat dobavljaču koja se nalazi na statusnoj liniji.
Dobavljaču možete napraviti povrat po cjelokupnoj primci ili možete napraviti povrat samo nekih njenih stavki.

Tabela dokumenata

Prije početka rada u tabeli dokumenata Povrata pročitajte opće upute o tabelama dokumenata.

Na glavnom meniju Tabele dokumenata nalaze se osnovni padajući meniji Ažuriranje, Obrade i Ispis.
U padajućem meniju Obrade nalaze se slijedeći procesi:

Brisanje dokument

Fakturiranje

U padajućem meniju Ispis nalaze se slijedeći izvještaji koji se mogu štampati za odabrani povrat:

Zapisnik o povratu

Kalkulacija

Lista povrata

Procesi (Obrade)

Fakturiranje

Kada je povrat dobavljaču kreiran isti trebate odobriti, a zatim i fakturirati. Fakturiranje se vrši u knjigu ulaznih faktura za dobra i usluge, ako se radi o običnim Primkama. Potrebno je u tabeli dokumenata Povrat dobavljaču kreirani dokument osvijetliti, a zatim u padajućem meniju Obrade pozovite proces Fakturiranje. Pritiskom na ovu opciju program otvara mali upit u kojem nudi broj fakture i datum. Pritiskom na tipku Ok povrat se automatski fakturira u knjigu ulaznih računa. Priskom na tipku Ul. faktura program otvara tabelu dokumenata istih i u njoj možete vidjeti kreiranu novu fakturu. Faktura kreirana iz tabele dokumenata povrata dobavljaču biti će negativna.

Forma dokumenata

Kada se želi kreirati novi povrat dobavljaču ili izmijeniti postojeći potrebno je pritisnuti tipke Unos ili Izmjena koje se nalaze u donjem lijevom kutu tabele dokumenata. Pritiskom na tipku Unos program otvara formu za definiranje novog dokumenta. Pritiskom na tipku Izmjena program otvara formu osvijetljenog dokumenta.

Osnovne karakteristike ove forme su:
Broj dokumenta i datum: Ova polja su automatski popunjena. Program nudi broj povrata koji je slijedeći u rastućem nizu, kao i današnji datum. Oni nisu fiksni i mogu se mijenjati.
Broj ulazne fakture: U ovo polje upisuje se broj ulazne fakture za koju su vezani artikli koji se vraćaju dobavljaču. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, otvara se tabela dokumenata Ulaznih faktura. U ovom slučaju ona postaje izborna i potrebno je odabrati onu fakturu sa kojom je došla roba koja se vraća. Izborom fakture upisuje se i njen datum, tako da se prilikom povrata ima uvid i u datum Primke. Odabirom ulazne fakture popunjavaju se i polja račun dobavljača, kao i sam dobavljač. Ako je forma dokumenta ulazne fakture popunjena kako treba, njenim odabirom biti će i forma dokumenata povrata popunjena automatski.
Skladište: Ako robu vodite na više skladišta potrebno je znati sa kojeg od njih se roba vraća dobavljaču. Pored ovog polja nalazi se tipka sa strelicom prema dolje. Pritiskom na nju otvara se izborna tabela skladišta i potrebno je odabrati ono sa kojeg se skida roba.
Račun dobavljača: Upisuje se broj računa dobavljača. Polje nije obavezno. Poželjno ga je popuniti radi bolje evidencije.
Dostavnica dobavljača: Upisuje se broj dostavnice dobavljača. Polje nije obavezno. Poželjno ga je popuniti radi bolje evidencije.
Napomena: Upisuje se napomena vezana za povrat.
Dobavljač: Ovo polje je obavezno. Kada kursor skoči u njega automatski se otvara tabela Lista partnera iz koje je potrebno odabrati dobavljača.

Pritiskom na tipku Ok podaci unešeni u formu se prihvaćaju i zaglavlje dokumenta povrata dobavljaču je kreirano. Slijedeći korak je unijeti stavke koje se vraćaju. Pritiskom na tipku Stavke program otvara tabelu stavki.

Tabela stavki

Prije rada sa tabelama stavki pročitajte opće informacije o tabelama stavki.

U padajućem meniju Obrade tabele stavki nalaze se slijedeći procesi:

Premještanje označenih stavki

Kopiranje označenih stavki

Brisanje označenih stavki

U padajućem meniju Ispis nalaze se slijedeći izvještaji koji se mogu ispisati:

Zapisnik o povratu

Kalkulacija.

Forma stavki

Prilikom unosa artikala u tabelu stavki potrebno je popuniti formu stavki za taj artikl. Ona je za sve artikle ista i sastoji se od polja koja se ne mogu mijenjati i od onih koja se mogu mijenjati.

Redni broj stavke: U ovo polje se upisuje redni broj stavke. Program nudi taj broj i uvijek kreće od jedan i biti će ih onoliko koliko ima artikala za povrat.
Šifra artikla, naziv artikla, zaliha i cijena: Ova polja se ne mogu mijenjati. U njima se nalaze podaci koji karakteriziraju artikal.
Količina: U ovo polje upisuje se količina artikala koji se vraćaju dobavljaču.

Kada je forma popunjena pritiskom na tipku Ok unešeni podaci se prihvaćaju i artikal se unosi u tabelu stavki. Postupak ćete ponavljati onoliko puta koliko artikala vraćate dobavljaču.

Odobravanjem povrata dobavljaču kreira se negativna Primka. Količine se skidaju sa skladišta, a cijene artikala su indentične cijenama na primki po kojoj su artikli zaprimljeni.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.