Prijenosnice

!!! U rekonstrukciji

 Tipka za poziv tabele prijenosnica.

Ako u okviru jedne organizacijske jedinice postoji definirano više skladišta, pojavit će se potreba da se artikli sa jednog skladišta prebace na drugo. Za takve slučajeve koriste se Prijenosnice.
Prijenosnice se koriste i kada je potrebno izvršiti prijenos artikala između dva različita tipa skladišta (iz veleprodaje u maloprodaju, sa tranzitnog skladišta u veleprodaju, itd.).

Kada želite ažurirati tabelu prijenosnica startajte jedan od modula Veleprodaja, Maloprodaja, Materijalno ili Servis, pozovite padajući meni Promet i u njemu birajte opciju Prijenosnice. U modulu Servis opcija Prijenosnice se nalze o padajućem meniju Dokumenti.
Također, na izbornoj liniji nalazi se tipka za poziv tabele prijenosnica.

Tabela dokumenata

Prije početka rada sa tabelama dokumenata prijenosnica pročitajte opće upute o Tabelama dokumenata.

Za svaku prijenosnicu u tabeli dokumenata se prikazuje: broj i datum prijenosnice, skladište sa koga se skida roba, skladište na koje se prenosi roba, iznos, kao i status dokumenta.

U padajućem meniju Obrade nalaze se slijedeći procesi koji se mogu obaviti nad trenutno osvijetljenim dokumentom.

Kreiranje otpremnice

Brisanje prijenosnice

Export prijenosnice u datoteku

Export povratnice u datoteku

U padajućem meniju Ispis nalaze se slijedeći izvještaji koji se mogu ispisati za trenutno osvijetljenu prijenosnicu:

Kalkulacija

Prijenosnica

Ulazna kalkulacija

Izlazna kalkulacija

Obračunski list

Lista prijenosnica

Procesi (Obrade)

Kreiranje otpremnice

Iz samih prijenosnica može se kreirati otpremnica. Prvo je potrebno označiti prijenosnicu iz koje želite kreirati otpremnicu. Pošto ste to napravili u padajućem meniju Obrade na tabeli dokumenata prijenosnica odaberite proces Kreiranje otpremnica. Važno je napomenuti da nećete moći kreirati otpremnicu, ako prijenosnica nije odobrena.
Pozivanjem procesa Kreiranje otpremnica program automatski kreira prijenosnicu u otpremnicu. Da biste to mogli i vidjeti, u donjem dijelu tabele dokumenata prijenosnica nalazi se tipka Otpremnice. Pritiskom na nju program automatski otvara tabelu dokumenata otpremnica, i zadnja otpremnica u nizu je ona koju ste kreirali iz prijenosnica.

Export prijenosnice u datoteku

Pogledajte export registara i dokumenata

Export povratnice u datoteku

Forma dokumenata

Prije početka popunjvanja forme prijenosnica pročitajte opće informacije o formama dokumenta.

Kreiranje nove prijenosnice vrši se pritiskom na tipku Unos, jer na taj način se kreira novi dokument. Program otvara formu za Dodavanje novog sloga. Upisuju se potrebni parametri i pritiskom na tipku Ok isti se prihvaćaju. Mora se voditi računa o ispravnom upisu odnosno odabiru skladišta sa kojih se skida i na koja se prenose artikli.
Forma dokumenata prijenosnica sastoji se od slijedećih polja:
Broj prijenosnice: U ovo polje se upisuje broj prijenosnice. Njega program nudi automatski i uvijek je prvi slijedeći u rastućem nizu na tabeli dokumenata. Nije fiksan i može se mijenjati.
Datum: U ovo polje upisujete datum prijenosa artikala sa skladišta na skladište. Program sam nudi datum upisa, ali on nije fiksan i može se mijenjati.
Sa skladišta: U ovo polje upisujete skladište sa kojeg skidate robu. Pored njega nalazi se tipka sa strelicom prema dolje. Pritiskom na nju program otvara tabelu sa svim raspoloživim skladištima. Dovoljno je da selektirate ono sa kojega želite skinuti artikle i pritisnete tipku Izbor. Odabrano skladište će se automatski prepisati u za njega predviđeno polje.
Na skladište: U ovo polje upisujete skladište na koje želite prenijeti artikle. Pored ovog polja nalazi se tipka sa strelicom prema dolje. Pritiskom na nju program otvara tabelu sa svim raspoloživim skladištima. Dovoljno je da selektirate ono na koje ćete prenijeti artikle i da pritisnete tipku Izbor. Odabrano skladište će se automatski prepisati u za to predviđeno polje.
Napomena: U ovo polje upisujete neku napomenu vezanu za prijenosnicu.
Kada ste formu popunili, pritiskom na tipku Ok podaci uneseni u nju se prihvaćaju i kreirano zaglavlje se prenosi u tabelu dokumenata.

Tabela stavki

Kada ste kreirali zaglavlje dokumenta, za isti je potrebno unijeti artikle. Pritiskom na tipku Stavke koja se nalazi u donjem dijelu tabele dokumenata prijenosnica, program otvara tabelu stavki.

Prije početka rada u tabeli stavaki pogledajte opće informacije o Tabelama stavki.

U padajućem meniju Obrade na tabeli stavki nalaze se slijedeći procesi koji se mogu obaviti nad trenutno označenim stavkama

Premještanje označenih stavki

Brisanje označenih stavki

Kopiranje označenih stavki

U padajućem meniju Ispis nalaze se slijedeći izvještaji koji se mogu štampati:

Kalkukacije

Prijenosnice

Labele

Ulazna faktura

Izlazna faktura

Obračunski list

Forma stavki

Tipke za ažuriranje tabele stavki Unos, Izmjena, Brisanje nalaze se u donjem lijevom kutu tabele stavki. Pritiskom na tipku Unos program otvara tabelu artikala u kojoj morate odabrati i selektirati. Pritiskom na tipku Izbor program otvara formu stavki koja se sastoji od polja koja su već popunjena i onih koje vi trebate ažurirati.
Polja koje popunjavate su:
Redni broj stavke: U ovo polje program sam upisuje redni broj stavke u tabeli stavki. Nije fiksan i vi ga možete mijenjati.
Količina: U ovo polje upisujete količinu koju skidate sa jednog skladišta i prenosite na drugo.
Serijski broj: U ovo polje upisujete serijske brojeve artikala koje prenosite sa skladišta na skladište.

Na formi stavki možete vidjeti pored općih karakteristika artikla i stanja na ulaznom i izlaznom skladištu.

Kada je forma stavke popunjena pritiskom na tipku Izbor artikal se prenosi u tabelu stavki.
Ovaj proces ponavljate onoliko puta koliko artikala želite prenijeti sa jednog skladišta na drugo.

Kada su unesene sve stavke koje se prenose sa skladišta na skladište, dokument treba odobriti. Jedino odobravanjem dokumenta količine se stvarno premještaju sa jednog skladišta na drugo. Odnosno više neće biti vidljive na prvom nego samo na drugom skladištu.
Pogledajte odobravanje dokumenta u tabeli stavki.

Napomene

Novosti u novoj inačici (3.6.xx) (4D Wand Info 042)


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.