Osnovna sredstva

Tipka za poziv modula Osnovna sredstva sa glavnog izbornika programa

!!! U rekonstrukciji

Sa glavnog menija informacijskog sustava WAND pozivate modul Osnovna sredstva.
U padajućem meniju Registri nalaze se slijedeće opcije:

Organizacijske jedinice

Osnovna sredsrva

Klase, grupe, podgrupe

Setiranje printera

U padajućem meniju Dokumenti nalazi se slijedeća opcija:

Dokumenti osnovnih sredstava

U padajućem meniju Izvještaji nalaze se slijedeći izvještaji koje možete štampati:

Pregled stanja osnovnih sredstava

Popisna lista osnovnih sredstava

Lista dokumenata

Klasifikacija osnovnih sredstava

 Tipka za poziv tabele za klasifikaciju osnovnih sredstava

Prije početka unosa osnovnih sredstava u tabelu Pregleda osnovnih sredstava morate postaviti njihovu klasifikaciju. U padajućem meniju Registri pozivate opciju Klase, grupe, podgrupe. Pritiskom na nju program otvara tabelu klasifikacije osnovnih sredstava.
Tabela se poziva pritiskom na tipku koja se nalazi na statusnoj liniji.
Ova tabela se sastoji od dvije kartice, Klase i Grupe, koje možete vidjeti u gornjem dijelu tabele.
Klasifikacija osnovnih sredstava je, kao i klasifikacija artikala, podijeljena u dva nivoa, a na trećem nivou se nalaze sama osnovna sredstva.
Prvo morate definirati klase, a zatim za svaku definiranu klasu trebate definirati grupe.

Pritiskom na karticu Klase, na ekranu postaje aktivna tabela klasa.
Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena, Brisanje ove tabele nalaze se u donjem lijevom kutu. Pritiskom na tipku Unos program otvara formu za definiranje nove klase. Forma se sastoji od slijedećh polja koja trebate popuniti:
Šifra: U ovo polje upisujete šifru za klasu koju unosite. Šifra se može sastojati od dva znaka koji mogu biti brojčani, slovni ili kombinacija brojeva i slova.
Naziv klase: U ovo polje upisujete naziv klase.
Kada su podaci popunjeni pritiskom na tipku Ok podaci se prihvaćaju i nova klasa se prenosi u tabelu klasa.
Postupak možete ponavljati onoliko puta koliko klasa osnovnih sredstava želite definirati.

Slijedeći korak je definiranje grupa u okviru klasa.
Pritiskom na karticu Grupe program otvara tabelu grupa i ona postaje aktivna.
Tipke za ažuriranje ove tabele Unos, Izmjena, Brisanje nalaze se u donjem lijevom kutu. Pritiskom na tipku Unos program prvo otvara tabelu klasa iz koje odabirete klasu kojoj pripada grupa koju trenutno želite definirati. Pritiskom na tipku Izbor birate klasu i program otvara formu za definiranje nove grupe unutar odabrane klase. Forma se sastoji od slijedećih polja koja trebate popuniti:
Šifra: U ovo polje se unosi šifra za grupu. Ona se sastoji od četiri znamenke, gdje prve dvije označavaju klasu kojoj grupa pripada, a druge dvije znamenke označavaju broj grupe u okviru klase. Broj grupe može biti samo numerički i program ih sam dodjeljuje i uvijek je prvi veći unutar te klase. On nije fiksan i možete ga mijenjati.
Naziv grupe: U ovo polje upisujete naziv grupe koju trenutno definirate.
Konto nabavne vrijednosti: U ovo polje upisujete konto za automatsko knjiženje nabavne vrijednosti. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu analitičkih konta iz koje odabirete konto nabavne vrijednosti.
Konto ispravka vrijednosti: U ovo polje upisujete konto za automatsko knjiženje ispravka vrijednosti. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu analitičkih konta iz koje odabirete konto ispravka vrijednosti.
Godišnja stopa amortizacije: U ovo polje upisujete kolika je godišnja stopa amortizacije za grupu osnovnih sredstava koju trenutno unosite.
Kada su podaci popunjeni pritiskom na tipku Ok podaci se prihvaćaju i nova grupa se prenosi u tabelu Grupa.
Postupak ponavljate onoliko puta koliko grupa osnovnih sredstava želite definirati.

Na tabeli Klase osnovnih sredstava možete vidjeti šifru i naziv klase, a na tabeli Grupa osnovnih sredstava možete vidjeti naziv, šifru, konto nabavne vrijednosti, konto ispravka vrijednosti i godišnju stopu amortizacije.
Obje tabele možete pretraživati po nazivu i po šifri, u ovisnosti od toga koju od kartica aktivirate. Ove kartice se nalaze u gornjem desnom kutu tabele.
Iznad same tabele se nalazi polje Lokator koje služi za brzo pretraživanje sloga u bazi podataka.
U gornjem desnom kutu tabele klasifikacije nalazi se tipka Hijerarhijski prikaz. Aktiviranjem ove tipke, za trenutno osvijetljenu klasu u tabeli Klase prikazuju se samo njene pripadajuće grupe u tabeli Grupe. Na ovaj način omogućeno je pretraživanje grupa unutar jedne klase.

Pregled osnovnih sredstava

 Tipka za poziv tabele za pregled osnovnih sredstava

Tabelu pregleda osnovnih sredstava pozivate otvaranjem padajućeg menija Registri i u njemu birate opciju Osnovna sredstva.
Ista tabela se otvara pritiskom na tipku Osnovna sredstva koja se nalazi na statusnoj liniji.

U gornji dio ove tabele unose se osnovna sredstva, a u donjem dijelu tabele možete vidjeti sve obračunske dokumente koji su vezani za označeno osnovno sredstvo.
Tipke za ažuriranje gornje tabele Unos, Izmjena, Bisanje nalaze se u donjem lijevom kutu. Pritiskom na tipku Unos program otvara formu za unos novog osnovnog sredstva. Forma se sastoji od slijedećih polja koja trebate popuniti:
Redni broj: U ovo polje upisujete broj osnovnog sredstva u tabeli osnovnih sredstava. Program uvijek nudi broj koji je prvi slijedeći u rastućem nizu. Nije fiksan i može se mijenjati.
Grupa: U ovo polje upisujete grupu kojoj osnovno sredstvo pripada. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu grupa iz koje odabirete grupu kojoj osnovno sredstvo pripada. Pritiskom na tipku Izbor ona se prenosi u za nju predviđeno polje na formi.
Naziv: U ovo polje upisujete naziv osnovnog sredstva.
Inventarni broj: U ovo polje upisujete inventarni broj.
Jedinica mjere: U ovo polje upisujete jedinicu mjere.
Smještaj: U ovo polje možete upisati gdje je osnovno sredstvo smješteno.
Datum nabavke: U ovo polje upisujete kada je osnovno sredstvo nabavljeno.
Ulazni dokument: U ovo polje upisujete oznaku ulaznog dokumenta kojim je osnovno sredstvo primljeno (broj računa dobavljača ili broj UFA-e).
Proizvođač: U ovo polje možete upisati proizvođača. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu Liste partnera iz koje odabirete prizvođača. Kada je on odabran, pritiskom na tipku Izbor prihvaća se i prenosi u za njega predviđeno polje na formi.
Konto nabavne vrijednosti: U ovo polje upisujete konto za automatsko knjiženje nabavne vrijednosti. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu analitike iz koje odabirete konto za knjiženje nabavne vrijednosti.
Konto ispravka vrijednosti: U ovo polje upisujete konto za automatsko knjiženje ispravka vrijednosti. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu analitičkih konta iz koje odabirete konto otpisne vrijednosti.
Stopa amortizacije: U ovo polje upisujete kolika je godišnja stopa stopa amortizacije za osnovno sredstvo.
Polja koja se nalaze sa desne strane forme ne možete mijenjati. Ona se popunjavaju kreiranjem dokumenata koji se odnose na obračun osnovnih sredstava.
Kada su podaci popunjeni, pritiskom na tipku Ok isti se prihvaćaju i osnovno sredstvo se prenosi u tabelu Popisa osnovnih sredstava.
Ovaj postupak ponavljate onoliko puta koliko osnovnih sredstava trebate unijeti u tabelu.
Svako osnovno sredstvo treba biti unešeno u poseban slog, nemate mogućnost npr. 5 istih artikala unijeti u jedan slog. Svaki od njih treba biti unesen u svoj slog, odnosno svaki od njih treba imati svoju karticu.
Preporučamo, prije unosa bilo kojeg dokumenta definirajte i unesite sva osnovna sredstva.

Za uneseno osnovno sredstvo na tabeli Popisa osnovnih sredstava možete vidjeti: naziv, inventarni broj, jedinicu mjere, stopu amortizacije, cijenu, nabavnu vrijednost i otpisanu vrijednost.

Iznad same tabele nalazi se pet kartica, koje služe za sortiranje i pretraživanje tabele:

Po nazivu

Po inventarnom broju

Po rednom broju

Po grupi

Po kontu (sortiranje se vrši po kontu ispravka vrijednosti)

U ovisnosti koju od ponuđenih kartica pritisnete, tabela osnovnih sredstava će se sortirati na odabrani način i na taj način ćete ih moći pretraživati.
Neposredno ispod same tabele popisa, za osvijetljeno osnovno sredstvo, možete vidjeti kojoj grupi ono pripada, konto otpisane vrijednosti, njegov smještaj, zatim datum nabavke, ulazni dokument, proizvođača, godišnju stopu amortizacije, i za koliko je godina i mjeseci amortizacija do sada obračunata.
U donju tabelu se upisuju dokumenti koji su vezani za osvijetljeno osnovno sredstvo.
U ovoj tabeli možete vidjeti koji je broj obračuna, zatim redni broj stavke u obračunu, tip dokumenta, broj mjeseci za koji je napravljena amortizacija, opis koji se odnosi na tip dokumenta, stopa amortizacije, izračunata vrijednost, nabavna vrijednost, otpisana vrijednost.
Pored lokatora, koji služi za brzo pronalaženje sloga u bazi podataka, nalazi se set tipki za označavanje, set tipki koje služe za pozivanje pojedinih izvještaja i set tipki koje služe za brzo selektiranje i pretraživanje osnovnih sredstava.

Set tipki za pozivanje izvještaja

 Tipka za poziv kartice osnovnog sredstva. Pritiskom na ovu tipku dobit ćete karticu za osvijetljeno osnovno sredstvo u tabeli osnovnih sredstava.

 Tipka za serijski ispis kartica. Pritiskom na ovu tipku program otvara upit u kojem trebate upisati od kojeg do kojeg broja želite kartice osnovnih sredstava. Pritiskom na tipku Ok dobit ćete kartice za odabrane uvjete.

 Tipka za poziv liste osnovnih sredstava. Pritiskom na ovu tipku dobit ćete listu svih osnovnih sredstava. Ako na formi upita popunite polje Prikaz samo otpisanih osnovnih sredstava, dobit ćete samo njih na ispisu.

Set tipki za postavljanje filtera

 Tipka za postavljanje filtera po grupama.

 Tipka za postavljanje filtera po nazivu.

 Tipka za poziv paralelnih artikala.

 Tipka za postavljanje filtera po kontima. Pritiskom na ovu tipku program otvara tabelu analitičkih konta iz koje odabirete konto otpisne vrijednosti. Pritiskom na tipku Izbor program u tabeli osnovnih sredstava prikazuje samo one artikle koji su knjiženi na odabrani konto. Ako želite na ekranu ponovo vidjeti sva osnovna sredstva, pritisnite ponovo na istu tipku.

, Tipke za jednostruki i višestruki mod unosa.
Više o načinu unosa pogledajte Tabelu stavki.

U padajućem meniju Obrade nalaze se slijedeći procesi:

Upis stope za označena sredstva

Upis stope po grupi

Upis stope po kontu ispravka vrijednosti

Upis stope po nabavnom kontu.

U padajućem meniju Ispis nalaze se slijedeći izvještaji koje možete ispisati:

Lista osnovnih sredstava

Kartica osnovnog sredstva

Serijski ispis kartica

Upis stope za označena sredstva
U padajućem meniju Obrade birate opciju Upis stope za označena sredstva.
Prije nego pozovete ovu opciju, pomoću tipki za označavanje označite sva osnovna sredstva kojima želite promijeniti stopu amortizacije. Kada ste ih sve označili, pritiskom na ovu opciju program otvara prozor na kojem piše "Upišite stopu kojom želite popuniti odabrana osnovna sredstva." U polje upisujete stopu i pritiskom na tipku Ok upisana stopa će se automatski dodijeliti odabranim osnovnim sredstvima.

Upis stope po grupi
U padajućem meniju Obrade birate opciju Upis stope po grupi. Pritiskom na nju program prvo otvara tabelu klasifikacije osnovnih sredstava. U ovoj tabeli odabirete grupu kojoj želite promijeniti stopu. Kada je grupa odabrana pritiskom na tipku Izbor program otvara prozor na kojem trebate upisati stopu koju želite dodijeliti odabranoj grupi osnovnih sredstava. Kada je polje popunjeno, pritiskom na tipku Ok upisana stopa se dodjeljuje svim osnovnim sredstvima koja pripadaju odabranoj grupi.

Upis stope po kontu ispravka vrijednosti
U padajućem meniju Obrade birate opciju Upis stope po kontu ispravka vrijednosti. Pritiskom na nju program otvara tabelu analitičkih konta iz koje je potrebno odabrati i selektirati traženi konto otpisa vrijednosti. Kada je konto selektiran, pritiskom na tipku Izbor prihvaća se i program otvara prozor na kojem trebate upisati stopu koju želite dodijeliti osnovnim sredstvima sa selektiranim kontom otpisa. Kada je polje popunjeno, pritiskom na tipku Ok upisana stopa se dodjeljuje svim osnovnim sredstvima koja se knjiže na odabrani konto otpisa vrijednosti.

Upis stope po nabavnom kontu
U padajućem meniju Obrade birate opciju Upis stope po nabavnom kontu. Pritiskom na nju program otvara tabelu analitičkih konta u kojoj odabirete nabavni konto. Kada je konto odabran i selektiran, pritiskom na tipku Izbor prihvaća se i program otvara prozor na kojem trebate upisati stopu za osnovna sredstva koja imaju odabrani nabavni konto. Kada je polje popunjeno, pritiskom na tipku Ok upisana stopa se dodjeljuje svim osnovnim sredstvima koja se knjiže na odabrani nabavni konto.

Dokumenti osnovnih sredstava

 Tipka za poziv tabele dokumenata sa statusne linije.

U padajućem meniju Dokumenti nalazi se opcija Dokumenti osnovnih sredstava. Pritiskom na nju program otvara tabelu dokumenata.
Ista se tabela otvara pritiskom na tipku sa statusne linije.
Na tabeli pregleda dokumenata osnovnih sredstava možete vidjeti: broj i datum dokumenta, tip dokumenta, broj dokumenta u tipu, mjesec i godinu za koju je izvršena amortizacija.
U padajućem meniju Obrade nalaze se slijedeći procesi koji se mogu izvršiti nad osvijetljenim dokumentom:

Automatsko punjenje dokumenta

Automatsko punjenje po grupama

Brisanje dokumenata i stavki

Izlaz

U padajućem meniju Ispis nalaze se slijedeći izvještaji koje možete ispisati:

Ispis dokumenta

Lista dokumenata

Lista dokumenata za tip

Pregled stanja osnovnih sredstava

Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena, Brisanje tabele dokumenata nalaze se u donjem lijevom kutu.
Prilikom definiranja novog dokumenta trebate pritisnuti tipku Unos. Pritiskom na nju program otvara prozor na kojem trebate odabrati tip dokumenta.
Tipovi dokumenta su:

Upis osnovnih sredstava

Amortizacija osnovnih sredstava

Povećanje vrijednosti

Smanjenje vrijednosti

Stavljanje van upotrebe

Vraćanje sredstava u upotrebu

Rashod osnovnih sredstava

Prodaja osnovnih sredstava

Pritiskom na tipku Unos i izborom bilo kojeg tipa dokumenta program otvara formu koja je ista za sve tipove.
Forma se sastoji od slijedećih polja:
Broj: U ovo polje se upisuje broj dokumenta u tabeli popisa dokumenta osnovnih sredstava. Program sam dodjeljuje broj dokumenta i on je prvi slijedeći u rastućem slijedu. Nije fiksan i može se mijenjati.
Datum: U ovo polje upisujete datum dokumenta
Opis: U ovo polje možete napisati neki opis koji se odnosi na tip dokumenta koji trenutno otvarate.
Kod tipa Amortizacija osnovnih sredstava potrebno je još unijeti mjesec i godinu za koju se vrši amortizacija.
Kada je forma popunjena, pritiskom na tipku Ok unešeni podaci se prihvaćaju i dokument se prepisuje u tabelu popisa dokumenata.
Slijedeći korak je unos stavke. Pritiskom na tipku Stavke program otvara tabelu stavki.
Tabela stavki je ista za sve tipove dokumenata.
Na tabeli stavki možete vidjeti slijedeće podatke: redni broj, datum, broj osnovnog sredstva, naziv, jedinicu mjere, inventarni broj, grupu kojoj pripada, konto nabavne vrijednosti, konto otpisane vrijednosti, nabavnu vrijednost, stopu amortizacije i druge parametre koji su vezani za osnovno sredstvo.

Iznad same tabele nalazi se set tipki za označavanje.

U padajućem meniju Obrade nalazi se samo jedna opcija

Brisanje označene stavke

Tipke za ažuriranje tabele stavki Unos, Izmjena, Brisanje nalaze se u donjem lijevom kutu. Pritiskom na tipku Unos program otvara tabelu osnovnih sredstava u kojoj je potrebno odabrati i selektirati željeno osnovno sredstvo. Kada je ono selektirano, pritiskom na tipku Izbor program otvara formu stavki.
Forme stavki se razlikuju za različite tipove dokumenata, i one će biti pojedinačno opisane.
Kada popunite formu stavki, pritiskom na tipku Izbor podaci se prihvaćaju i odabrano osnovno sredstvo se prenosi u tabelu stavki.

Forme stavki po tipovima dokumenata:
1.) Kod tipa dokumenta Upis osnovnog sredstva forma stavki se sastoji od slijedećih polja:
Osnovno sredstvo: U ovo polje je upisano odabrano osnovno sredstvo. Međutim, pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu osnovnih sredstava iz koje možete odabrati novo, ako ste prilikom prvog izbora pogriješili.
Redni broj stavki: U ovo polje upisujete redni broj stavke u tabeli stavki. Program sam dodjeljuje ovaj broj i on je uvijek prvi slijedeći u rastućem nizu.
Datum stavljanja u upotrebu: U ovo polje upisujete datum kada je osnovno sredstvo stavljeno u upotrebu.
Datum od kojeg počinje amortizacija: U ovo polje upišite datum od kojeg počinje amortizacije. Ako ste kupili osnovno sredstvo i unosite ga u program ovaj datum je jednak datumu stavljanja u uporabu. Međutim ako radite upis osnovnih sredstava u tek kupljeni program onda u ovo polje stavite datum kada je izvršena zadnja amortizacija. Npr. napravili ste amortizaciju za deveti mjesec, datum od kojeg počinje amortizacija biti će 30.09.
Opis: U ovo polje možete napisati neki proizvoljan opis koji se može odnositi na stavku ili dokument.
Količina: U ovo polje upisujete broj komada osnovnih sredstava.
Jedinična cijena: U ovo polje upisujete kolika je jedinična nabavna cijena upisanog osnovnog sredstva.
Izvorna nabavna vrijednost: U ovo polje upisujete kolika je bila izvorna nabavna vrijednost osnovnog sredstva, tj. njegova vrijednost kada ste ga nabavili. Prepisuje se direktno sa računa od dobavljača ako ga imate.
Trenutna nabavna vrijednost: U ovo polje upisujete vrijednost osnovnog sredstva koja je bila u trenutku upisa u računalo. Ako ste osnovno sredstvo tek kupili njegova trenutna nabavna vrijednost je ista kao i izvorna vrijednost. Međutim ako upisujete osnovna sredstva u program koji ste tek kupili, trenutna nabavna vrijednost ne mora biti ista izvornoj vrijednosti. Može se desiti da ste u međuvremenu prodali neke komade i da je trenutna vrijednost manja od izvorne.
Ukupno otpisana vrijednost: U ovo polje upisujete kolika je ukupna otpisana vrijednost osnovnog sredstva u trenutku kada isto unosite u računalo.
Povećanje vrijednosti: U ovo polje upisujete povećanje vrijednosti osnovnog sredstva. Ova vrijednost će se vidjeti na kartici osnovnog sredstva. Služi samo za informaciju da je vrijednost osnovnog sredstva iz nekog razloga već bila povećavana.
Smanjenje vrijednosti: U ovo polje upisujete smanjenje vrijednosti osnovnog sredstva. Ova vrijednost će se vidjeti na kartici osnovnog sredstva i služi za informaciju da je vrijednost osnovnog sredstva iz nekog razloga bila smanjivana.
Prošlogodišnja nabavna vrijednost: U ovo polje upisujete kolika je bila prošlogodišnja nabavna vrijednost osnovnog sredstva. Služi samo kao informacija o osnovnom sredstvu.
Prošlogodišnji ispravak vrijednosti: U ovo polje upisujete koliki je bio prošlogodišnji ispravak vrijednosti. Služi samo kao informacija o osnovnom sredstvu.
Prošlogodišnje povećanje: U ovo polje upisujete prošlogodišnje povećanje vrijednosti osnovnog sredstva. Služi samo kao informacija o osnovnom sredstvu.
Prošlogodišnje smanjenje: U ovo polje upisujete prošlogodišnje smanjenje vrijednosti osnovnog sredstva. Služi samo kao informacija o osnovnom sredstvu.

2.) Kod tipa dokumenta Vraćanje sredstava u upotrebu forma stavki se sastoji od slijedećih polja:
Osnovno sredstvo: U ovo polje je upisano odabrano osnovno sredstvo. Ako ste prilikom prvog izbora pogriješili, pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje koja se nalazi pored polja, program otvara tabelu osnovnih sredstava iz koje možete odabrati novo.
Redni broj stavke: U ovo polje upisujete redni broj stavke u tabeli stavki. Program sam dodijeljuje ovaj broj i on je uvijek prvi slijedeći u rastućem nizu.
Datum stavljanja u upotrebu: U ovo polje upisujete datum kada je dokument stavljen u upotrebu.
Opis/Dokument: U ovo polje možete napisati neki proizvoljan opis koji se može odnositi na obračun ili dokument obračuna.

3.) Kod tipa dokumenta Amortizacija osnovnih sredstava forma stavki se sastoji od slijedećih polja:
Osnovno sredstvo: U ovo polje je upisano odabrano osnovno sredstvo.Ako ste prilikom prvog izbora pogriješili, pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje koja se nalazi pored polja, program otvara tabelu osnovnih sredstava iz koje možete odabrati novo.
Redni broj stavke: U ovo polje upisujete redni broj stavke u tabeli stavki. Program sam dodijeljuje ovaj broj i on je uvijek prvi slijedeći u rastućem nizu.
Datum unosa: U ovo polje upisujete datum kada je izvršena amortizacija osnovnog sredstva.
Opis: U ovo polje možete unijeti neki opis koji se odnosi na stavku ili dokument amortizacije.
Osnovica za amortizaciju: U ovo polje je već upisana kolika je osnovica za amortizaciju.
Stopa amortizacije: U ovo polje možete unijeti stopu amortizacije. Program prepisuje onu stopu koju ste unijeli u formi osnovnog sredstva. Ali ona nije fiksna i ne mora se prihvatiti.
Izračunata amortizacija: U ovo polje će se upisati izračunata amortizacija. Polje se popunjava odobravanjem dokumenta amortizacije.

4.) Kod tipa dokumenta Povećanje vrijednosti forma stavki se sastoji od slijedećih polja:
Osnovno sredstvo: U ovo polje je upisano odabrano osnovno sredstvo. Ako ste prilikom prvog izbora pogriješili, pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje koja se nalazi pored polja, program otvara tabelu osnovnih sredstava iz koje možete odabrati novo.
Redni broj stavke: U ovo polje upisujete redni broj stavke u tabeli stavki. Program sam dodijeljuje ovaj broj i on je uvijek prvi slijedeći u rastućem nizu.
Datum povećanja vrijednosti: U ovo polje upisujete datum kada je povećana vrijednost osnovnom sredstvu. Program nudi današnji datum, ali on nije fiksan i može se mijenjati.
Opis/dokument: U ovo polje upisujete neki proizvoljni opis vezan za stavku ili dokument.
Povećanje vrijednosti: U ovo polje upisujete koliko je bilo povećanje vrijednosti osnovnog sredstva.

5.) Kod tipa dokumenta Smanjenje vrijednosti forma stavki se sastoji od slijedećih polja:
Osnovno sredstvo: U ovo polje je upisano odabrano osnovno sredstvo. Ako ste prilikom prvog izbora pogriješili, pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje koja se nalazi pored polja, program otvara tabelu osnovnih sredstava iz koje možete odabrati novo.
Redni broj stavke: U ovo polje upisujete redni broj stavke u tabeli stavki. Program sam dodijeljuje ovaj broj i on je uvijek prvi slijedeći u rastućem slijedu.
Datum smanjenja vrijednosti: U ovo polje upisujete datum kada je smanjena vrijednost osnovnog sredstva. Program nudi današnji datum, ali on nije fiksan i može se mijenjati.
Opis/dokument: U ovo polje upisujete neki proizvoljni opis vezan za stavku ili dokument.
Smanjenje vrijednosti: U ovo polje upisujete koliko je bilo smanjenje vrijednosti osnovnog sredstva.

6.) Kod tipa dokumenta Stavljanje van upotrebe forma stavki se sastoji od slijedećih polja:
Osnovno sredstvo: U ovo polje je upisano odabrano osnovno sredstvo. Ako ste prilikom prvog izbora pogriješili, pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje koja se nalazi pored polja, program otvara tabelu osnovnih sredstava iz koje možete odabrati novo.
Redni broj stavke: U ovo polje upisujete redni broj stavke u tabeli stavki. Program sam dodijeljuje ovaj broj i on je uvijek prvi slijedeći u rastućem slijedu.
Datum stavljanja van upotrebe: U ovo polje stavljate datum kada je osnovno sredstvo stavljeno van upotrebe. Program uvijek nudi današnji datum, ali on nije fiksan i može se mijenjati.
Opis/dokument: U ovo polje upisujete neki proizvoljni opis vezan za stavku ili dokument.

7.) Kod tipa dokumenta Rashod osnovnih sredstava forma stavki se sastoji od slijedećih polja:
Osnovno sredstvo: U ovo polje je upisano odabrano osnovno sredstvo. Ako ste prilikom prvog izbora pogriješili, pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje koja se nalazi pored polja, program otvara tabelu osnovnih sredstava iz koje možete odabrati novo.
Redni broj stavke: U ovo polje upisujete redni broj stavke u tabeli stavki. Program sam dodijeljuje ovaj broj i on je uvijek prvi slijedeći u rastućem slijedu.
Datum stavljanja u rashod: U ovo polje upisujete datum kada je osnovno sredstvo stavljeno u rashod. Program uvijek nudi današnji datum, ali on nije fiksan i može se mijenjati.
Broj izlaznog dokumenta: U ovo polje upisujete broj izlaznog dokumenta. Rashodovano osnovno sredstvo mora biti fakturirano.

8.) Kod tipa dokumenta Prodaja osnovnih sredstava forma stavki se sastoji od slijedećih polja:
Osnovno sredstvo: U ovo polje je upisano odabrano osnovno sredstvo. Ako ste prilikom prvog izbora pogriješili, pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje koja se nalazi pored polja, program otvara tabelu osnovnih sredstava iz koje možete odabrati novo.
Redni broj stavke: U ovo polje upisujete redni broj stavke u tabeli stavki. Program sam dodjeljuje ovaj broj i on je uvijek prvi slijedeći u rastućem slijedu.
Datum prodaje: U ovo polje upisujete datum kada je osnovno sredstvo prodano. Program uvijek nudi današnji datum, ali on nije fiksan i može se mijenjati.
Broj izlaznog dokumenta: U ovo polje upisujete oznaku izlaznog dokumenta kojim je osnovno sredstvo prodano. Prodano osnovno sredstvo mora se fakturirati.

Kada je tabela stavki popunjena i da bi se željeni dokumenti mogli kreirati sve dokumente treba proknjižiti.

, Na tabeli dokumenata do polja lokator, nalazi se tipka za knjiženje i otvaranje dokumenata. Pogledajte knjiženje i otvaranje u tabeli dokumenata.

Automatsko punjenje dokumenata
Automatsko punjenje dokumenata je moguće samo za dokumente popisa početnog stanja i amortizacije.
Kada ste definirali jedan od ova dva tipa dokumenta, osvijetlite ga i u padajućem meniju Obrade pozovite proces Automatsko punjenje dokumenata. Pritiskom na njega program će automatski odabrati osnovna sredstva koja ulaze u popis početnog stanja. Kada je proces završen, ulaskom u tabelu stavki možete vidjeti osnovna sredstva koja se moraju naći na popisu.

Automatsko punjenje po grupama
Automatsko punjenje po grupama je moguće samo za dokumente popisa početnog stanja i amortizacije.
Kada ste definirali jedan od ova dva tipa dokumenta, osvijetlite ga i u padajućem meniju Obrade pozovite proces Automatsko punjenje po grupama. Pritiskom na njega program otvara tabelu klasifikacije osnovnih sredstava. U ovoj tabeli je potrebno odabrati klasu ili grupu čija osnovna sredstva trebaju biti u tabeli stavki odabranog dokumenta. Pritiskom na tipku Izbor program prihvaća selektiranu klasu ili grupu i automatski osnovna sredstva odabrane klase ili grupe prenosi u tabelu stavki, što kasnije možete i vidjeti.

Setiranje programa

 Tipka za poziv opcije za setiranje programa

Ova opcija se poziva pritiskom na tipku koja se nalazi na statusnoj liniji. Pritiskom na nju program otvara prozor Setiranje osnovnih sredstava.
Prva kartica je Minimalni iznos.
Na ovoj kartici se nalazi samo jedno polje:
Minimalna neotpisana vrijednost: U ovo polje upisujete minimalnu vrijednost koja smije ostati neotpisana na osnovnom sredstvu.
Prilikom obračuna zadnjeg otpisa amortizacije za osnovno sredstvo, moguće je da se ne izjednače iznosi nabavne i otpisane vrijednosti. Vrijednost u polju označava kolika maksimalna vrijednost smije ostati neotpisana na osnovnom sredstvu.
Ako ostatak vrijednosti osnovnog sredstva koje se otpisuje padne ispod unesenog iznosa, vrijednost se pridružuje tekućoj amortizaciji.

Napomene

Novo u osnovnim sredstvima (5.1.30)(4D Wand Info 111)
Naljepnice za osnovna sredstva (5.1.20)(4D Wand Info 109)


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.