Povrat robe izdane na komisiju

Za ažuriranje tabele dokumenata Povrat robe sa komisije treba startati module Veleprodaja NC, Veleprodaja VC ili Maloprodaja. Na glavnom meniju potrebno je otvoriti padajući izbornik Komisija i u njemu odabrati Povrat robe izdane na komisiju.

Dokumenti Povrat s komisije su robni dokumenti koji robu vraćaju na skladište i evidentiraju od kojeg kupca - komisionara je ista vraćena.

Povrat robe sa komisije možete kreirati direktno sa tabele dokumenata Izdavanje robe na komisiju koristeći procese koji se nalaze u padajućim izbornicima Obrade sa tabele dokumenata ili tabele stavki.

Kreiranje povrata cjelokupne izdatnice

Vraćanje označenih stavki izdatnice

Na ovaj način možete kreirati povrate ako znate dokumente po kojima je roba izdana na komisiju ili ako izdatnica na komisiju i stavke koje se na njima nalaze ima malo. Međutim, ako dokumenata izdatnica na komisiju ima mnogo, a samim tim i stavki po svakom dokumentu, gore navedeni postupak vam povrat komisije može otežati. U takvim slučajevima se kreira Povrat robe izdane na komisiju.

Napomena:
Kreiranje cijena prilikom Povrata robe sa komisije

Tabela dokumenata

Prije početka rada sa tabelom dokumenata Povrat sa komisije (KOU) pročitati opće upute o tabelama dokumenata.

Na tabeli dokumenata možete vidjeti broj i datum dokumenta, poslovnog partnera koji je robu vratio, skladište na koje je roba vraćena, broj otpremnice (ako je kreirana), financijske pokazatelje, status dokumenta (da li je isti odbren ili ne) te napomenu i poziv na broj.

U padajućem izborniku Obrade nalaze se slijedeći procesi koje je moguće pokrenuti nad osvijetljenim dokumentom:

Kreiranje otpremnice

Kreiranje komisijske izdatnice

Automatsko popunjavanje svim nevraćenim stavkama

Brisanje povrata sa stavkama

Export u transportnu datoteku za izdatnicu na komisiju

Import odjave komisije iz transportne datoteke

U padajućem izborniku Ispisi nalaze se slijedeći dokumenti koji se mogu ispisati:

Povrat s komisije

Kalkulacija po povratu s komisije

Lista povrata sa komisije

Roba izdana na komisiju - zbirno

Roba izdana na komisiju - detaljno

Roba izdana na komisiju - nevraćena

Stanje komisijskih skladišta po nabavnim cijenama

Stanje komisijskih skladišta po prodajnim cijenama

Stanje komisijskih skladišta sa stanjem vlastite robe

Stanje komisijskih skladišta - kalkulacija

Promet artikala po povratima robe s komisije

Procesi (Obrade)

Kreiranje otpremnice

Ukoliko je napravljen povrat robe koju je komisionar prodao, tj. napravljen povrat po odjavi komisije, u tom slučaju ste obavezni komisionaru robu i fakturirati. Dokument Povrat s komisije vraća robu na skladište. Kada je dokument povrata odbren, količine su vraćene na skladište. Po dokumentu povrata potrebno je napraviti otpremnicu kupcu - komisionaru koju ćete zatim fakturirati. U padajućem izborniku Obrade na tabeli dokumenata povrata sa komisije nalazi se proces Kreiranje otpremnice. Pritiskom na ovaj proces program kreira otpremnicu. Prije samog procesa kreiranja na ekranu se pokaže broj otpremnice koja je prva slijedeća u rastućem nizu, ponudi na upis datum otpremnice i datum dospjeća. Pritiskom na tipkuOK program će kreirati otpremnicu.

Brisanje povrata sa stavkama

Proces briše cijeli dokument zajedno sa stavkama. Dokument prije pokretanja procesa mora biti neodobren inače će program istaknuti obavijest da to učinite.

Forma dokumenata

Ukoliko želite kreirati povrat robe sa komisije koji nema točno određenu vezu na samo jednu izdatnicu na komisiju, trebate kreirati novi dokument.
Tipke Unos ili Izmjena koje se nalaze u donjem lijevom kutu tebele dokumenata služe za ažuriranje tabele dokumenata. Pritiskom na tipke program otvara formu za unos novog ili izmjenu postojećeg dokumenta.
Forma dokumenta je istovjetna formi dokumenta Izdavanje na komisiju

Tabela stavki

Prije rada sa tabelama stavki Povrat sa komisije pročitajte opće informacije o tabelama stavki.

U padajućem meniju Obrade tabele stavki nalaze se slijedeći procesi koji se mogu obaviti nad označenim stavkama:

Premještanje označenih stavki

Kopiranje označenih stavki

Brisanje označenih stavki

Upisivanje grupe u označene stavke

Obrada rabata

Odobravanje rabata po svim stavkama

Odobravanje rabata u iznosu na cijeli dokument

Odobravanje dodatnog rabata po svim stavkama

Odobravanje dodatnog rabata u iznosu na cijeli dokument

Resetiranje marže i rabata označenih stvaki

Sinkronizacija označenih stavki s planskim cjenikom

U padajućem meniju Ispisi nalaze se slijedeći izvještaji koji se mogu ispisati:

Povrat s komisije

Kalkulacija po povratu s komisije

Forma stavki

Pritiskom na tipku Unos koja se nalazi na tabeli stavki program otvara tabelu roba - artikala. Iz tabele je potrebno odabrati robu za koju se radi povrat. Kada je roba odabrana i selektirana pritiskom na tipku Izbor program prvo otvara tabelu Povrat sa komisije.
Na ovoj tabeli možete vidjeti: broj veznog dokumenta (komisijska izdatnica) na kojoj se odabrana roba nalazi, datum dokumenta, komitent kod koga je roba, količina koja je izdana na komisiju, cijena i iznos izdane robe, koliko robe je ukupno izdano, i koliko robe je vraćeno. Između ponuđenih dokumenata možete odabrati dokument po kojem želite napraviti povrat sa komisije. Dokument je potrebno označiti i stisnuti tipku Izbor. Otvara se forma stavki. Jedino polje koje se može popuniti na ovoj formi je količina. Program ponudi raspoloživu količinu sa odabrane komisione izdatnice, ali se može i upisati koju količinu kupac vraća. Pritiskom na tipku OK forma se prihvaća i postupak ponavljate onoliko puta koliko stavki imate za povrat. Kada je tabela stavki popunjena, dokument se mora odobriti. Prilikom odobravanja količine se vraćaju na skladište, a program automatski u tabeli dokumenata komisijskih izdatnica, evidentira da je roba vraćena.

Ukoliko želite vidjeti vezu između stavke dokumenta povrata sa komisije i dokumenta izdatnice na komisiju, dokument povrata ne smije biti odobren. U tabeli stavki označite stavku i pritisnite tipku Izmjena. Otvara se forma stavki. Pritiskom na kombinaciju tipku Ctrl+U program će otvoriti tabelu sa raspoloživim dokumentima izdatnice na komisiju.

Procesi (Obrade)

Premještanje označenih stavki

Kopiranje označenih stavki

Brisanje označenih stavki

Upisivanje grupe u označene stavke

Obrada rabata

Odobravanje rabata po svim stavkama

Odobravanje rabata u iznosu na cijeli dokument

Odobravanje dodatnog rabata po svim stavkama

Odobravanje dodatnog rabata u iznosu na cijeli dokument

Resetiranje marže i rabata označenih stvaki

Sinkronizacija označenih stavki s planskim cjenikom

...su uobičajene obrade koje se provlače kroz cijeli 4D Wand gdje je potreban rad sa stavkama.

Napomene

Kreiranje cijena prilikom povrata sa komisije

Prilikom izdavanja robe na komisiju svaki od komitenata ima svoje uvjete po kojima tu robu može dobiti.
Uobičajeno je da se povrat robe sa komisije kreira po cijenama po kojima je roba i izdana na komisiju. Međutim, nerijetki su slučajevi da se prodajna cijena robe u centrali iz nekog razloga može i promjeniti. Promjena cijena može biti definirana u rabatnij politici za komitenta koji uzima robu na komisiju ili akcijom za neke robe koja vrijedi za sve kupce. U tim slučajevima prilikom povrata robe sa komisije program provjerava da li za robu koja se vraća ima definirana nova rabatna politika ili akcija, pa ako ima cijenu robe kreira sa novim rabatima.
Ukoliko u Planskoj kalkulaciji cijena postoji već upisana cijana za robu u koloni kom VP, onda se novi rabati primjenjuju od te upisane cijene

Kreiranje povrata robe primljene na komisiju s primke na komisiju (4.0.31)
Kreiranje primke na komisiju iz narudžbe dobavljaču (4.0.31) (4D Wand Info 093)
Kreiranje komisijske izdatnice iz povrata robe izdane na komisiju (4.0.11) (4D Wand Info 087)


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.