Podešavanje parametara programa

 !!! U rekonstrukciji

Da bi se setirali osnovni parametri programa potrebno je na glavnom meniju programa kliknuti mišem na prozor Parametri programa ili koristiti kombinaciju tipki Alt+E. Program otvara formu Setiranje parametara programa. Na ovoj formi se nalaze pozivi drugih formi na kojima se podešavaju karakteristični parametri sustava koje je moguće postaviti.

Globalni parametri

Pritiskom na ikonu Globalni parametri program otvara formu koja se sastoji iz tri kartice:
Program: Prilikom lociranja slogova putem lokatora možete definirati koliko dugo program čeka slijedeći znak sa tipkovnice prilikom lociranja stavke. Tako vam program daje mogućnost unosa više znakova, a da ne pokrene automatsko lociranje za svaki znak. Program je setiran na 50 ms. Međutim, ova vrijednost se može mijenjati, u ovisnosti o tome koliko brzo tipkate.
Prilikom unosa artikala u bazu podataka moguće je isti smjestiti u još četiri osnovne grupe koje na ovom mjestu možete otvoriti. Mi smo te grupe nazvali atributi i označili ih sa brojevima od 1 do 4. Pored svekog atributa u slobodno polje moguće je upisati kako će se pojedini atributi zvati (opis atributa). Ono što upišete na ovom mjestu ponuditi će se na formama za definiranje novog artikla.
Izgled: Na ovoj kartici možete odabrati kakav izgled ikonica želite.
Ako želite ravne ikonice na izbornim linijama u polje stavite znak.
Ako želite ravne ikonice na glavnom meniju u polje stavite znak (potrebno je restartati program)
Program može pamtiti širine (format) kolone tabela. Ako želite da se isti pamti u polje stavite znak.
Import/Export: Prilikom exporta i importa podataka možete postaviti direktorij u koji će se snimiti datoteka sa exportiranim ili importiranim podacima. Direktorije možete odabrati pritiskom na tipke koja se nalazi pored polja za upis.
Ovdije se može postaviti način ponašanja aplikacije prilikom importa i exporta. U polje stavite znak ako želite da se importiraju i registri (jedinice mjere, tarife, carine, ...) prilikom importa.
Sigurnost: U koliko koristite Backup 4D aplikaciju, WAND može provjeriti kada su zadnji put snimljene rezervne kopije set-a broj 1 koji je rezerviran za WAND. Nakon isteka zadanog broja dana, WAND prilikom startanja upozorava porukom da je neizostavno potrebno snimiti rezervne kopije.
U polje ćete upisati broj dana nakon kojih će vas Wand početi upozoravati.
Automatske provjere: pročitajte u dodatnim uputama

Podešavanje dokumenata

Pritiskom na ikonu Setiranje dokumenta otvara se forma koja se sastoji od slijedećih kartica.
Dokumenti:
 Ako želite da se na dokumentima polje za opis načina otpreme automatski popunjava sa nekom vrijednošću unesite opis u polje koje je za njega predviđeno. U polje pored trebate staviti kvačicu ako je polje Način otpreme na formama dokumenta obavezno za popuniti.
Ako želite da se na dokumentima polje sa imenom trgovačkog predstavnika automatski popunjava, unesite ime predstavnika u za njega predviđeno polje na ovom ekranu.
Ovi podaci nisu fiksni i mogu se u trenutku kreiranja dokumenat mijenjati. Ako polja ostanu prazna, na otpremnim dokumentima će ta polja biti inicijelno prazna, pa ih na samim dokumentima možete ručno unositi.
Referentnu valutu možete definirati i za organizacijsku jedinicu i za skladište. Prilikom unosa valute u dokumente program nudi tabelu valuta. Na ovom mjestu možete definirati da li će se tečajna lista pozvati po valuti skladišta ili organizacijske jedinice.
Kod promjene sredstva plaćanja program može preračunati prodajne cijene u odnosu na sredstva plaćanja. Ako želite takvu opciju u polje stavite kvačicu.
Na ovom ekranu možete definirati da se tabela dokumenata otvara po aktivnom skladištu. U polje je potrebno staviti kvačicu. U tom sličaju za odabrano skladište na tabeli dokumenata prilikom unosa dokumenta ponuditi će se prvi slijedeći broj za aktivno skladišre.
Stavke: Pritiskom na ovu karticu otvara se prozor na kojem se mogu definirati neke postavke za obradu dokumenata.
Pri unosu stavki u dokument, program može provjeriti da li ta stavka već postoji u dokumentu. U polje stavite kvačicu, ako želite provjeru duplih stavki.
Ako je marža negativna program može prikazati poruku o tome nakon unosa stavki, prilikom ulaska u tabelu stavki i pri odobravanju. Ako želite da program prijavljuje negativnu maržu na izlaznim dokumentima u polje je potrebno staviti kvačicu.
Kada je otvorena tabela stavki, programu se može zadati da provjerava status dokumenata i po potrebi osvježi ekran. U polje stavite vrijeme osvježavanja stavki dokumenata.
Na ovom ekranu je moguće zadati da se prilikom unosa stavki primke otvara tabela kalkulacije. U polje je potrebno staviti kvačicu.
Na ovoj kartici je moguće odabrati način sortiranja stavki na izvještajima. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dole program otvara mali izbornik iz kojega je moguće odabrati slijedeće načine sortiranja: po nazivu, po rednom broju, po šifri ili po kataloškom broju.
Ukoliko želite da vas program i dalje pita za način sortiranja stavki prilikom ispisa na dokumentima u polje stavite znak.
Ukoliko želite automatski ispis bez pregleda dokumenata u polje na ekranu stavite znak.
Ukoliko želite da program provjerava stanje na zalihama prilikom unosa artikala u polje na ekranu stavite znak, ukoliko želite odabir stavki bez provjere skinite znak iz polja.
Osnovna skladišta: Prilikom automatskog kreiranja nekih dokumenata i pozivanja akcija potrebno je da program zna skladišta sa kojima treba raditi. Time se izbjegavaju upiti prilikom kreiranja automatskih dokumenta. Znači na ovoj kartici ćete definirati sva ona osnovna skladišta na kojima ćete raditi.
Na ovoj kartici ćete definirati i komitenta za krajnju prodaju, kao i skladište za izdavanje R1 računa sa POS-a.
Ukoliko želite da se na svim ostalim skladištima radi sa nabavnim cijenama osnovnog skladišta potrebno je da uključite ovu opciju. (Nakon korištenja ove opcije potrebno je resetirati Wand.)
Komitenti: Za svakog komitenta možete definirati rok plaćanja koji će program nuditi prilikom kreiranja izlaznih dokumenata. Ukoliko rok plaćanja nije definiran na komitentu, ovdje unosite koliki je osnovni rok plaćanja na dokumentu.
Prilikom izbora komitenata na dokumentima program može prikazati napomenu koja je vezana za izabranog komitenta, ukoliko ona postoji. Time možete operatera izvjestiti o specifičnostima vezanim za pojedinog komitenta. Ukoliko želite koristiti ovu opciju, uključite prvo polje.
U koliko želite da se na dokumentima pored komitenta odabire i adresant, na ovom mjestu to možete uključiti.
Faktor komitenta možete također aktivirati na ovom mjestu isti se koristi za kreiranje cijena za odabranog komitenta.
Rabatna politika za komitente i artikle aktivira se na ovoj kartici.
Prilikom ispisa dokumenta stavi broj fax-a komitenta u Clipboard, Ako to želite uključite ovu opciju.
Primke: Prilikom unosa carinskih primki zavisni troškovi do carine se mogu unositi pojedinačno (po stavkama) ili kumulativno (kao zavisni trošak).
Ukoliko se unose pojedinačno, program će održavati iznose zavisnih troškova upisane na stavkama. Ukoliko se unose kumulativno, program će preračunati iznose bez obzira kakvi se upišu na stavkama. Ukoliko želite ručni unos troškova do carine u polje stavite kvačicu.
Interne primke i interne otpremnice su zamišljene kao ulazna i izlazna strana međuskladišnice u situacijama kada su skladišta fizički odvojena, te je potreban prijevoz između njih. Da bi se osiguralo da dokument nastao na jednom skladištu odgovara dokumentu na drugom skladištu, moguće je zabraniti odobravanje interne primke ukoliko je ista mijenjana. Ukoliko to želite, uključite opciju Interna primka mora odgovarati internoj otpremnici od koje je nastala. Napominjemo da je i dalje moguće ručno unositi interne primke i interne otpremnice.
Ponude: Na ovom mjestu zadajete programu da li će se prilikom odobravanja ponude količine i rezervirati. Postoje tri opcije:
Bez rezerviranja količina
Automatsko rezerviranje količina
Upit prilikom odobravanja.
Trebate samo uključiti željenu opciju.
Nakon registriranja uplate na ponudama, moguće je automatsko kreiranje radnog naloga sastavnica ukoliko se proizvod nalazi na dokumentu. Imate mogućnost uključivanja dvije opcije:
1. Automatsko kreiranje radnog naloga sastavnice nakon registriranja uplate
2. Kreiranje radnog naloga moguće samo za plaćena ponude.
Na ovom mjestu možete zadati opciju (broj dana) ponude. U polje upišite broj dana koliko će ponuda biti aktualna.
Otpremnice: Prilikom odobravanja otpremnice na kojoj se nalazi proizvodi, program automatski kreira radne naloge. Ukoliko želite da vas program ne obavještava o kreiranju naloga isključite donju opciju.
Ako ne želite da vas program obavještava o kreiranju nivelacijskih zapisnika isključite donju opciju.
Prilikom kreiranja stavki izlaznih dokumenata (otpremnice, radni nalozi, razduženje skladišta,...) program automatski može rezervirati izlazne količine. Ukoliko to želite u polje staviti kvačicu.
Prilikom fakturiranja otpremnice program može forsirati račune sa istim brojevima kao i otpremnica, ako imate paralelne račune uključite ovu otpremnicu.
Izlazni računi: Razduženje skladišta se isključivo vrši putem robnih dokumenata (otpremnice, radni nalozi, razduženja skladišta,...) Ukoliko je potrebno pratiti samo financijske promjene (knjigovodstveni servisi) moguće je dozvoliti unošenje robe direktno na fakture. U polje stavite znak.
Prilikom fakturiranja program nudi današnji datum kao datum fakture, ali možete odabrati da se nudi i datum dokument koji se fakturira (datum otpremnice, radnog naloga, ...). U polje stavite kvačicu ukoliko želite da se prilikom fakturiranja preuzme datum izvornog dokumenta.
Obračun poreza: Osnovni načini plaćanja i obračuna PDV-a za Veleprodajna skladišta možete setirati na ovoj kartici..
Isto tako možete zadati osnovni način plaćanja i obračun PDV-a za Maloprodajno skladište.
Ukoliko je potrebno na izlaznim dokumentima imati pojedinačne stavke bez poreza iako je dokument u cijelosti oporeziv, uključite ponuđenu opciju.
Možete zadati po kojem datumu će se puniti dokumenti za obračun poreze (odnosi se na ulazne račune), da li će to biti izbor po datumu dokumenta ili izbor po datumu računa.
Datum dospijeća: Datum dospijeća dokumenta možete kontrolirati tako da program ostavi prvi slijedeći ili predhodni radni dan kao datum dospijeća, da prijavi poruku ili automatski korigira datim dospijeća.
U polje ćete staviti znak ukoliko želite da program prijavi poruku o neispravnoj valuti dospijeća.
Razne obrade: Na ovoj kartici možete uključiti korektivne faktore prodajne cijene koji se koriste u vašem sustavu.
Napomena: nakon bilo koje promjene faktora potrebno je restartati aplikaciju. Možete uključiti ili isključiti jednu od slijedećih opcija;
1. Korištenje faktora prodajne cijene upisanog na sredstvo plaćanja.
2. Korištenje faktora prodajne cijene upisanog na organizacijskoj jedinici.
3. Korištenje faktora prodajne cijene na odgodama plaćanja.
4. Korištenje rabata na načinima otpreme
5. Provjera promjene rabata na dokumentima
Prilikom odobravanja radnih naloga program kao nabavnu cijenu proizvoda uzima ukupnu nabavnu cijenu komponenti (stavki sastavnica). Ukoliko je potrebno nabavna cijena proizvoda može biti planska nabavna cijena. U polje Planska nabavna cijena proizvoda stavite kvačicu, ako želite da se opcije koristi.
Pred ove opcije možete se koristiti i faktorima za povećanje i smanjenje cijena koji su upisani na sredstvima plaćanja, upisanog na organizacijskoj jedinici, upisanog na odgodama plaćanja.
Prilikom kreiranja veznih dokumenata program može prenijeti osnovnu i dodatnu napomenuu slijedeći dokument. Ukoliko želite takvo ponašanje programa aktivirajte ovu opciju.
 Planske kalkulacije: Prilikom unosa podataka u kalkulaciju program preračunava ostala polja na osnovu vrijednosti unesenog polja. Korisnik može odabrati da se prilikom unosa prodajne vrijednosti prilagodi ili zadrži trenutnu maržu. Odaberite da li će marža biti fiksna.
1. U polje stavite znak ukoliko želite da se nakon unosa nabavne cijene zadrži postotak Veleprodajne marže Fiksna marža)
2. U polje stavite znak ukoliko želite da se nakon promjene veleprodajne cijene zadrži postotak Maloprodajne marže.
Prilikom sinkronizacije planske kalkulacije sa primkom možete odabrati da li se sinkroniziraju carina i zavisni troškovi nastali na primci. Ukoliko želite da se prilikom sinkronizacije prenose i carina i zavisni troškovi u polje stavite znak.
Kataloška prodaja: Ukoliko prodajete artikle po bruto cijeni dobavljača, a zarada je rabat koji vam dobavljač odobrava, aktivirajte ovo polje. Prilikom sinkronizacije planske kalkulacije sa primkom, program će prepisati cijenu dobavljača prije rabata. Znači, kataloška prodaja radi tako da prepiše bruto cijenu dobavljača u plansku prodajnu cijenu na planskoj kalkulaciji.
Prilikom unosa novog artikla moguće je predefinirati valutu u kojoj se vodi planska cijena artikala. Valuta se definira kroz brojčanu bankovnu oznaku iste: 280 za DEM, 840 za USA, itd.
POS: Prilikom importa podataka sa POS kase, program provjerava razlike u definiciji artikla u centrali i u POS-u. Ukoliko želite program može ignorirati razlike. U polje je potrebno staviti znak da se ignoriraju razlike u definiciji artikla.
Procesi: Kada se u obradama dokumenata starta proces sa upitom (npr. fakturiranje otpremnice, kreiranje otpremnice iz ponude, ...) program zaključa baze na serveru i onemogući obrade drugim korisnicima. Na ovoj kartici određujete vrijeme nakon kojeg program zatvara upit.
Projekti / Poslovi: U 4D Wand je moguće za SVAKI dokument odabrati projekt ili posao u okviru kojeg se kreira dokument. Izvještaje o prometu, statistike i slično moguće je dobiti za jedan posao. U polje stavite kvačicu ukoliko želite izbor projekta / posla prilikom kreiranja dokumenta.
Mjesta troška: Ukoliko želite izvještaje (rekapitulacije) po mjestima troška, možete zadati da program automatski na dokument upiše mjesto troška skladišta. Ukoliko se na dokument ne upiše mjesto troška program će ga povući sa skladište. Ako želite da se program tako ponaša u polje stavite znak.

Financijsko knjigovodstvo

Pritiskom na ikonu Financijsko knjigovodstvo otvara se forma Parametri financijskog knjigovodstva. Ova forma se sastoji od nekoliko kartica:
Financije: Prilikom pregleda stavki naloga program može dinamički računati saldo poslije unosa ili izmjene svake stavke (krajnja desna kolona tabele stavki). Ovaj proces usporava rad u programu, naročito kod naloga sa velikim brojem knjiženja.
Opciju možete uključiti i isključiti direktno na tabeli stavki pritiskom na tipku sa grčkim brojem sigma (suma).
Međutim ovdje možete upisivanjem kvačice u slobodno polje uključiti dinamičko izračunavanje sume naloga.
Prilikom kreiranja izvještaja programu se može naložiti da nakon ispisa međuzbrojeva ispiše i jedan prazan red radi vizualnog dojma. Kod izvještaja sa velikim brojem međuzbrojeva ova opcija može izazvati nepotrebnu potrošnju papira, te je na ovom mjestu možete isključiti.
Saldo: WAND ima opciju za automatsko zatvaranje stavki prihoda i rashoda. Zbog mogućnosti da se kreira slobodni kontni plan korisnik može odabrati koja dva razreda se zatvaraju (najčešće su to 4 i 7).
Programski sustav WAND može voditi financijsko knjigovodstvo kao potražno i kao dugovno. Ovdje odabirete način na koji će se voditi salda u programu.
Knjiženje: Prilikom knjiženja financijskih promjena moguće je dnevnike knjižiti i po mjestu troška. Mjesti troška se definira iz menija Financijskog knjigovodstva, a omogućen je i naknadni unos mjesta troška u već postojeće dnevnike. U polje stavite kvačicu ako želite knjiženje po mjestu troška.
Prilikom ručnog knjiženja i nakon izbora tipa dokumenta koji se knjiži (IFA, UFA, BLA,...), program može automatski otvoriti tabelu dokumenata odabranu po tipu, odnosno otvoriti tabelu adresanta kod izbora maloprodajnog partnera. Ukoliko želite pozivati tabelu dokumenta kod ručnog knjiženja i pozvati adresanta prilikom unosa maloprodajnog partnera u polje stavite kvačicu.
Izborne tebele: Prilikom knjiženja program automatski otvara izborne tabele konta, komitenata, vrste dokumenata. Ove opcije se mogu isključiti na ovoj kartici.
Na ovoj kartici možete uključiti i upit šablona za automatsko knjiženje prilikom unosa dokumenata.
Salda-konti: Prilikom unosa izvoda u stavke financijskog knjigovodstva, program može nakon unosa stavke otvoriti tabelu sa otvorenim stavkama za komitenta za koga je unesena stavka i omogućiti vam vezivanje otvorenih stavaka. Ovdje možete podesiti ako želite vezivanje IOS-a otvorenih stavki nakon unosa stavke.
Prilikom ručnog zatvaranja otvorenih stavki u salda-kontima, program može automatski locirati stavku sa najbližim iznosom iznosu stavke koja se zatvara. Ovdje uključujete i isključujete tu opciju
Bilanca: Na ispisima bilanci program može isključiti iz bilance iznose na nekom posebnom kontu koji je proglašen vanbilančnim. Ukoliko to želite možete odrediti koji je konto vanbilančni. Program će prihvatiti i sintetički i analitički konto.
Ukoliko imate definiranog kupca maloprodaje, možete definirati da se otvorene stavke za sve kupce građane prenesu kumulativno. Ukoliko želite ovakav prijenos u polje stavite kvačicu.
Stavke: Prilikom višestrukog unosa, program može pamtiti vrijednosti izmedju unosa stavki u dnevnik. U slijedećim poljima možete odabrati vrijednosti koje će se pamtiti.
Ukoliko želite preračun iznosa kod unosa deviznih stavku u polje na ovoj kartici stavite znak.
Ukoliko želite da se datum knjiženja kopira u datum dokumenta kod ručnog unosa stavki u polje na ovoj kartici stavite znak.

Preglednik, virmani, fontovi

Pritiskom na ikonu Preglednik, virmani, fontovi otvara se forma sa nekoliko kartica:
Fontovi i ostali parametri: Prilikom generiranja izvještaja program koristi, u ovom polju definirane, fontove.
Sa programom dolazi predinstaliran Arial CE font, koji ima naša slova, pa preporučamo da ga mijenjate samo u slučaju da imate neki drugi CE font sličnih karakteristika.
Na ovoj kartici upisujete i tekstualni opis za 1000 (npr.: Tisuća).
Možete zadati razmak između kolona u tabelama (u mm)
Možete zadati postotak zatamnjenja okvira na izvještajima.
Možete zadati debljinu linije na izvještajima (u mm).
Preglednik: Informacijski sustav 4D WAND izvještaje generira direktno u MS Word for Windows formatu i kompatibilan je s MS Wordom 6.0, MS Word 95, MS Word 97, MS Word 2000, MS Word XP, MS Word 2003, MS Word 2007 i MS Word 2010.
Ukoliko koristite MS Word verzije 2003 i viša tada možete (ukoliko imate posetirano slanje e-Mailova kroz MS Outlook) automatski slati ispise e-Mailom.
Ukoliko ne želite koristiti alate MS Office-a tada postoji mogućnost korištenja besplatnih preglednika WordViewer 95 i WordViewer 2003. Pri tome treba uzeti u obzir da nemate mogućnost uređivanja i snimanja ispisa, slanje istih e-Mailom i bilo koja druga kombinacija osim da dobijete ispis na ekran i pošaljete ga printati. Uz to kako navedeni WordVieweri ne mogu raditi sa scriptama tako niti ispisivanje raznoraznih obrazaca/predložaka nije moguće. Pod obrascima se misli na npr. PDV obrazac, SPL obrazac, ID obrazac, IP obrazac i slično. Obični ispisi dokumenata tipa UFA/IFA, ponude, otpremnice, IOS- i i raznorazne statistike i rekapitulacije se mogu ispisati.
Također treba uzeti u obzir da je jedino WordViewer2003 kompatibilan sa 64bitnim Windowsima stoga savjetujemo njegovo korištenje prije nego korištenje WordViewera 95.
Prilikom povezivanja 4D Wanda i MS Worda dovoljno je kliknuti na ikonicu Poveži, a ukoliko se koristi WordViewer tada je potrebno ručno otići do izvršne datoteke WordViewera ( WordView .exe) i odabrati adekvatnu verziju.
Ukoliko ste uključili korištenje skripti ili koristite WordVewer 2003 ne treba vas buniti ako se s pokretanjem 4D Wand ne digne odmah preglednik. Isti bi se trebao podići kada pustite neki ispis iz 4D Wanda.
Na ovoj kartici također možete zadati brzinu komunikacije s preglednikom . Dovoljno je da u polje upišete broj.
Generiranje: Prilikom generiranja izvještaja, program otvara prozor na kom prikazuje trenutni postotak generiranja odabranog izvještaja. U koliko želite da se taj prozor automatski zatvara nakon povratka iz preglednika, aktivirajte donju opciju.
Prilikom ispisa više izvještaja (npr. serijski ispis otvorenih stavki, ...), program izvještaje kreira jedan za drugim bez prelaska na novu stranicu. Ovdje definirate da li serijske izvještaje želite generirati na odvojenim stranicama.
Virmani: U ovom polju setiraju se svi parametri potrebni za ispis virmana.
Printer za ispis virmana mora biti matrični, jer je jedino on u stanju udarcima iglica ostaviti trag na NCR kopijama.
Dokumenti i skeniranje: Iz adresara je moguće kreirati prazne dokumente sa vašim logotipom, spremne za kreiranje fax-ova, dopisa, ugovora i pisama. Ovdje birate MS Word matrice na osnovu kojih kreirate vaše dokumente. Na ovom ekranu možete definirati direktorije za matrice kao i osnovni direktorij gdje će se kreirani dokumenti, fax-ovi, pisma, ugovori snimati. Uvdje se unose i postavke za skeniranje dokumenata, a o svemu više pročitajte u uputama o vezivanju datoteka na baze u 4D Wandu.

Podešavanje omotnica

Pritiskom na ikonu Setiranje kuverti otvara se forma sastavljena od nekoliko kartica:
Kuverta: Ovisno o vrsti printera ispis kuverti može biti jednostavan ili kompliciran. Prva opcija koja se mora setirati je orijentacija papira. Predlažemo da kuvertu prvo ispišete na A4 formatu i zatim na osnovu toga nastavi setiranje.
Moguće je zadati fina pomicanja po X i Y osi koordinatnog sustava stranice, u slučaju da vaš štampač ima uvlakač papira koji zahtjeva ulaganje kuverti na sredini ili na suprotnom kraju. Napominjemo da je kod Landscape orijentacije koordinatni sustav okrnut za 90 stupnjeva i te je u tom slučaju Y os okomita na dulju stranicu papira ili kuverte. Vrijednosti se unose u milimetrima. Program će prihvatiti i negativne vrijednosti. Smjer pomicanja ovisi o orijentaciji i vrsti printera.
Tekst: U gornjem lijevom kutu kuverte može se nalaziti logo poduzeća ili tekst naziva poduzeća, ime vlasnika, adresa i sl.
U poljima tekst ili logo treba označiti što će se na kuvertama ispisivati.
U koliko se na kuvertama ispisuje tekst, ovdje se može unijeti do šest linija teksta koji će se na njima ispisivati.
Ostalo: U ovom polju se može odabrati font kojim će se ispisivati tekst na kuvertama.
Prilikom ispisa kuverti adresiranih na osobu u poduzeću, program može ispisati tekst (npr.: n/r ili n/p) prije imena adresanta. Ovdje treba upisati tekst koji će se pojavljivati ili polje ostaviti prazno u koliko nikakav tekst ne želite ispisivati.

Setiranje pozadine

Pritiskom na ikonu Setiranje pozadine otvara se forma na kojoj možete setitrati pozadine. Forma se sastoji od šest kartica. Na prvoj kartici Pozadine nalaze se osnovne upute. Svi prozori u 4D Wand-u mogu imati neku sliku kao podlogu. Ukoliko želite podlogu možete isključiti, prihvatiti neku od ponuđenih postavki ili odabrati one koje vi želite. Na slijedećih pet kartica nalaze se polja za izbor pozadina.
Tipka Isključi sve pozadine će isključiti sve pozadine osim pozadine glavnog menija aplikacije.
Tipke Postavi osnovne pozadine 1 i Postavi osnovne pozadine 2 će postaviti pozadine za koje mislimo da su prihvatljive svim korisnicima.
Pozadine glavnog menija se ne mijenjaju.

Parametri korisnika

U slučajevima kada korisnicima nije dozvoljen ulazak u modul Parametri programa, ova ikona je aktivna kako bi si korisnici mogli parametrizirati osnovne postavke. Klikom na ikonu otvra se forma s dvije kartice: Dokumenti i Izgled.
Na kartici Dokumenti korisnik može definirati Način sortiranja stavki na izvještajima, odlučiti da li da mu se postavi pitanje o načinu sortiranja prije ispisa, odlučiti se za Automatski ispis dokumenta (bez pregleda) i eventualno odabrati Broj dodatnih redova na tabeli artikala.
Na kartici izgled može odabrati Naziv fonta koji će se koristiti u 4D Wand-u, Veličinu fonta te da li će font biti podebljani ili obični.

Setiranje papira i margina

Pritiskom na ikonu Setiranje papira i margina otvara se forma za njihovo setiranje. Sa programom su isporučena četiri seta sa opisom stranica za ispis izvještaja, i to:

(1) A4 portret (210 x 297)
(2) A3 portret (297 x 370)
(3) A3 landscape 370 x 297)
(4) A4 landscape (297 x 210)

Najčešće korišteni su prvi i četvrti set izvještaja, i oni su već podešeni za laserske štampače. U footer-u svaki korisnik može unijeti tekst koji će se ispisivati na svim izvještajima. Poslije svake promjene teksta trebate set i snimiti da bi ga program memorirao i dao vam ga na korištenje.

Setiranje naljepnica

Pritiskom na ikonu Setiranje naljepnica otvara se forma za setiranje naljepnica. U prvoj formi Labela potrebno je unijeti naziv labele. Novo unešenu labelu potrebno je osvijetliti i pritisnuti tipku Sadržaj labele koja se nalazi u gornjem desnom kutu forme. Pritiskom na nju otvara se forma u kojoj će se ispisati sadržaj naljepnice...

Napomene

Export samo komercijalnih podataka (5.1.30) (4D Wand Info 111)
 Parametri programa vezani samo za jednog korisnika (5.1.20) (4D Wand Info 109)
 Obavezan unos dimenzije na dokumentu (5.1.20) (4D Wand Info 109)
 Nove opcije u ‘Parametrima programa’ (4D Wand Info 004)
 Definiranje komitenta za krajnju prodaju (4D Wand Info 005)
 Obrada izlaznih računa (4D Wand INfo 0026)
 Rabatna politika za period (4D Wand Info 0027)
 Sortiranja kod ispisa dokumenata (4D Wand Info 035)
 Mogućnost uključivanja i isključivanja podrške za EAN bar kodove (4D Wand Info 042)


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.