Primke robe na komisiju (PRK)

Za ažuriranje Primki - kalkulacija za tuđu robu na komisiji (PRK) startajte modul Veleprodaja ili Maloprodaja.
Na glavnoj izbornoj traci s padajućim izbornicima odaberite padajući izbornik Komisija --> Primke - kalkulacija za tuđu robu na komisiji.
U tom slučaja program otvara tabelu dokumenata, ovisno o odabranom modulu Primke tuđe robe na komisiju na skladište po NC (PRK) ili Primke tuđe robe na komisiju na skladište po MPC (PRK)

Primke tuđe robe na komisiju (PRK) su dokumenti koji zadužuju skladište na kojem vodite komisiju. Stanje skladišta se ažurira u trenutku odobravanja dokumenta tj. Primke.

Tabela dokumenata

Prije rada sa primkama pročitajte opće upute o tabelama dokumenata.

Za svaku primku na tabeli se prikazuje Broj primke, Datum primke, Dobavljač, Skladište, Ukupan iznos, Status dokumenta(*U, T.,R., F.) i Napomena.

* Status dokumenta

U (ako se radi o uvoznoj primci polje je popunjeno slovom C, ako je primka domaća polje je prazno)

T (tip skladišta N nabavno, M maloprodajno)

R (ako je dokument odobren ima oznaku o, ako nije polje je prazno

F (ako je dokument proknjižen u financijsko ima oznaku X a ako nije polje je prazno)

U padajućem izborniku Obrade nalaze se slijedeći procesi:

Provjera statusa dokumenta

Prijenos cijena u plansku kalkulaciju

Kreiranje prijenosnice za robu primljenu na komisiju

Kreiranje izdatnice na komisiju

Kreiranje povrata robe primjljene na komisiju

Kopiranje primke i stavki

Brisanje primke i stavki

Export primke na komisiju u transportnu datoteku

Import izdatnice na komisiju iz transportne datote

U padajućem izborniku Ispis nalaze se slijedeći izvještaji koji se mogu štampati za odabranu primku:

Kalkulacija po komisijskoj primci

Primka za tuđu robu

Primka sa serijskim brojevima

Primka za tuđu robu po VPC

Povrat tuđe robe komisijskom dobavljaču

Lista primki

Stanje komisije

Pregled robe primljene na komisiju

Stanje robe primljene na komisiju.

Pregled ulaza, povrata i odjave robe primljene na komisiju

Prijedlog raspodjele označenih primki po narudžbama kupaca

Procesi (Obrade)

Provjera statusa dokumenta

Puštanjem ovog procesa 4D Wand će provjeriti status dokumenta te provjeriti da li je sve odjavljeno tj. da na skladištu nema robe koja nije odjavljena.

Prijenos cijena u plansku kalkulaciju

Pozivanjem procesa 4D Wand će vas upozoriti da će sam proces izazvati i neke promjene na planskoj kalkulaciji. Ako ste suglasni klikom na ´Da´ cijene će se prenjeti u plansku kalkulaciju.

Kreiranje prijenosnice za robu primljenu na komisiju

Koristi se u slučajevima kada robu s primke želite u cijelosti prebaciti na drugo skladište. Pozivom obrade pojaviti će se upit da li želite kreirati prijenosnicu, zatim forma za izbor skladišta na kojoj odabirete skladište na koje želite prebaciti robu, i na koncu upit o broju prijenosnice i(ili) prijenosu napomena. Potvrdnim odgovorom kreirati će se prijenosnica na odabranom skladištu. "Skokom" kroz stablo dokumenta ili odabirom padajućeg izbornika Promet --> Prijenosnice (međuskladišnice) s izborne linije iz modula Maloprodaja/Veleprodaja, potrebno je odobriti novokreiranu prijenosnicu.
Korištenje ove opcije često je u slučajevima kada korisnik svu robu zaprima na centralno skladište od kuda vrši i odjavu komisije, čime se izbjegava generiranje velikog broja odjava, kao i raštrkanost podataka u statistikama o primljenoj i odjavljenoj robi. Posebno je česta primjena u situacijama kada korisnik sve vodi kroz veleprodajno skladište a komisiju prodaje kroz maloprodajna skladišta.

Kreiranje izdatnice na komisiju

Ova obrada je od velike pomoći onim korisnicima 4D Wand-a koji primljenu robu na komisiju šalju dalje u potkomisiju. Njenim odabirom, pa izborom partnera, kreira se izdatnica na komisiju sa svim stavkama koje se nalaze na primki. Izdatnica na komisiju se kreira kao neodobrena, te je na nju moguće dodati i drugu robu, dakle ne nužno onu koja je došla od dobavljača s primke.

Kreiranje povrata robe primljene na komisiju

Ovom obradom se kreira dokument Povrat robe primljene na komisiju (STK). Koristi se u situacijama kada je korisniku poznato da svu ili većinu robe nije prodao i iz nekog razloga je vraća dobavljaču.

Kopiranje primke i stavki

Procesi koji vam uveliko olakšavaju i ubrzavaju rad u slučajevima kada imate istovjetne ulaze roba. Pozivanjem procesa kopiranja primke, osvjetljena primka ce se kopirati sa svim svojim elementima ali različitim brojem u tabelu primki. Tada možete pristupiti njenim stavkama ili drugim vama bitnim elementima i mijenjati ih.

Kada se nalazite u stavkama primke koju obrađujete, a želite odabrane stavke iskopirati u neku postojeću primku, obilježite (odaberite) te stavke i pozovite iz izbornika Obrade --> Kopiranje označenih stavki. Tada će vam se pojaviti lista neodobrenih primki. Odaberite onu u koju želite kopirati stavke i pritiskom na tipku Izbor proces će biti dovršen. Bitno je pripomenuti da se proces može izvesti sa svih (odbrenih i neodobrenih) dokumenata samo na neodobrene dokumente.

Brisanje primke i stavki

Kao i kod svakog brisanja (kako bi ste si uštedjeli nepotrebno ponovno kreiranje dokumenta) potrebno je paziti što se briše.

Proces je jasan sam po sebi. Obratite pažnju na to da dokument prilikom brisanja mora biti neodobren. Na taj način ćete obrisati zaglavlje primke kao i stavke u njoj. Brisanje samih stavki primke se odvija na isti način kao i u drugim dokumentima. Pojedinačno, klikom na tipku Brisanje ili obilježavanjem više stavki te pozivanjem iz menia Obrade proces Brisanje označenih stavki.

Export primke na komisiju u transportnu datoteku

Ovo je funkcija koja prepisuje podatke iz primke u prijenosnu datoteku. Mjesto (direktorij) gdje će se snimiti datoteka određuje se u Parametrima programa na kartici Import/Export. Naziv datoteke sadrži naziv dokumenta i njegov broj, a završava nastavkom '.trn'. Npr. (PRK-110036.trn)

Import izdatnice na komisiju iz transportne datoteke

Odabirom ove funkcije pojaviti će se forma koja je podrobnije opisana u dokumentu Import.

Forma dokumenata

Prije rada sa pojedinim primkama trebate pročitati opće upute o formama dokumenta.

Kada želite kreirati novu primku pritisnite tipku za Unos koja se nalazi u donjem lijevom kutu tabele dokumenata Primke tuđe robe na komisiju na skladište po .... Program otvara formu dokumenta primke koju trebate popuniti.

Karakteristike ove forme su:

Broj primke: U ovo polje upisujete broj primke - kalkulacije kada se kalkulacija vrši. Uvijek će vam se nuditi prvi slijedeći broj dokumenta u tabeli dokumenata, ali on nije fiksan i može se mijenjati.
Datum: U ovo polje upisujete datum s kojim robu primate na komisiju, program uvijek nudi današnji datum (datum unosa), ali se i on može mijenjati.
Broj ulazne fakture i datum (ne koristi se u komisiji): U ovo polje se unosi broj ulazne fakture po kojoj se radi kalkulacija. Pored ovog polja se nalazi tipka sa strelicom prema dolje. Pritiskom na nju program otvara upit na kome trebate odabrati po kojoj ulaznoj fakturi se radi primka, da li su to: Računi za dobra i usluge, Računi za izdane predujmove, Računi za vlastitu potrošnju ili Računi za dobra iz uvoza. Kada se tabela UFA otvorila potrebno je pronaći onu po kojoj se radi kalkulacija, osvijetliti je i pritisnuti tipku 'Izbor'. Svi podaci se automatski prenose u formu dokumenta sa ulazne fakture. Odnosno, ako je UFA ispravno popunjena, polja: račun dobavljača, dostavnica dobavljača, dobavljač, i sve vrijednosti biti će popunjena. i neće ih trebati dalje popunjavati.
Skladište: U ovo polje se upisuje skladište na koje će se roba smjestiti. Pored polja nalazi se tipka sa strelicom prema dolje. Pritiskom na nju program otvara tabelu sa skladištima u kojoj je potrebno odabrati jedno i pritisnuti tipku 'Izbor'. Pritiskom na njega polje će automatski biti popunjeno.
Račun dobavljača: U ovo polje upisujete broj računa dobavljača.
Dostavnica dobavljača: U ovo polje upisujete broj dostavnice dobavljača.
Napomena: U ovo polje možete upisati neku proizvoljnu napomenu vezanu za kalkulaciju koju trenutno radite.
Nulti postotak carine po stavkama (ne koristi se u komisiji): Stavljanjem kvačice u ovo polje odobren je nulti postotak carine po stavkama.
Uvozna kalkulacija (ne koristi se u komisiji): U kućici pored naslova Uvozna kalkulacija stajat će kvačica u koliko ste odabrali uvoznu vrstu kalkulacije na početku.
Valuta plaćanja (ne koristi se u komisiji): Ako se radi o Običnim kalkulacijama valuta plaćanja je obično Hrvatska kuna i nju treba odabrati. A ako se radi o Uvoznim kalkulacijama onda odberite valutu plaćanja u kojoj stvarno plaćate. Automatski možete unijeti i podatke o kalkulaciji robe i carine po tečaju.
Dobavljač: U ovo polje upisujeta dobavljača i podatke o njemu. Pored njega se nalazi tipka sa strelicom prema dolje. Pritiskom na nju program otvara tabelu partnera u kojoj trebate odabrati, označiti vašeg dobavljača. Pritiskom na tipku Izbor automatski se dobavljač prepisuje u polje predviđeno za njega na formi dokumenta.
Vrijednost robe: U ovo polje upisujete vrijednost robe bez PDV-a
Troškovi do carine (ne koristi se u komisiji): U ovo polje upisujete sve troškove koje ste imali do carine. Polje se popunjava u slučaju Uvoznih kalkulacija.
Uvećanje carinske osnovice (ne koristi se u komisiji): Carina iz nekog razloga osnovicu za carinu poveća za neki iznos i onda obračunavaju carinu.Taj iznos međutim ne uvećava nabavnu vrijednost robe.
Iznos carine (ne koristi se u komisiji): U polje upisujete iznos carine. Polje ostaje prazno u slučaju da se radi o Običnim kalkulacijama.
Ostali troškovi: Upisujete sve ostale troškove koje ste imali prilikom dobavljanja robe.
Rabat dobavljača: U ovo polje upisujete iznos rabata u postotku, ako ste ga imali.

Kada je forma dokumenta popunjena pritiskom na tipku 'OK' podaci unešeni u nju se prihvaćaju i zaglavlje novog dokumenta je na ovaj način kreirano.

Slijedeći korak je unos stavki.

Tabela stavki

Na tabeli dokumenata pritisnite tipku Stavke. Program otvara Tabelu stavki. Prije početka rada u tabelama stavki kalkulacija pogledajte opće informacije o tabelama stavki.

Za razliku od nekih drugih dokumenata, stavke u Primkama tuđe robe na komisiju... nude pregršt informacija i daju najbrži uvid u stanje neke robe na komisiji

U padajućem izborniku Obrade nalaze se slijedeći procesi:

Premještanje označenih stavki

Kopiranje označenih stavki

Brisanje označenih stavki

Upisivanje grupe u označene stavke

U padajućem izborniku Ispisi nalaze se izvještaji koji se mogu odštampati:

Kalkulacija po komisijskoj primci

Primka za tuđu robu

Primka sa serijskim brojevima

Povrat tuđe robe komisijskom dobavljaču

Naljepnice

Za sve artikle koji se nalaze u tabeli stavki moguće je unijeti posebnu napomenu.
Prvo označite artikl za kojeg želite unijeti napomenu, zati pritisnite tipku Napomena koja se nalazi u donjem dijelu tabele stavki. Program otvara formu Uređivanje napomene za stavku. U njoj možete unijeti proizvoljnu napomenu koja se odnosi na osvijetljeni artikal. Pritiskom na tipku Snimi program će snimiti napomenu za stavku.

Napomena: Ove se napomene ne odnose na artikal nego samo na stavku koja je unesena u tabelu stavki dokumenta.

Forma stavki

Prilikom unosa artikala u formu stavki potrebno je popuniti istu. Kad se nalazite u tabeli stavki pritiskom na tipku Unos robe koja se nalazi u donjem lijevom kutu, program otvara tabelu artikala iz koje je potrebno odabrati artikle koji se primaju. Ako isti ne postoje potrebno je unijeti nove artikle. Odabirom jednog od njih i pritiskom na tipku Izbor program otvara formu stavke koju je potrebno popuniti. Forma se sastoji od polja koja se popunjavaju i onih polja koja su već popunjena i ne mogo se mijenjati, a odnose se na šifru artikla, naziv artikla, polja sa stanjima po prethodnoj kalkulaciji i polja zavisnih troškova. Polja koja se moraju popuniti su:

Količina: U ovo polje upisujete količinu artikla koji se zaprima.
Cijena dobavljača: U ovo polje je već upisana cijena dobavljača po prethodnoj kalkulaciji. Polje će biti prazno u slučaju da prvi put zaprimate taj artikl. Ako se cijena dobavljača promijenila u odnosu na prethodnu kalkulaciju ovdje ćete je promijeniti.
Rabat: U ovo polje upisujete rabat od dobavljača, ako ga imate.
Fakturna cijena: Biti će automatski izračunata fakturna cijena umanjena za rabat, a ako nemate rabat fakturna cijena je ista cijeni dobavljača.
Zavisni troškovi: Ovdje se predočuje raspodjela troškova po stavkama.
Nabavna cijena: U ovisnosti o fakturnoj cijeni, rabatu i troškovima automatski će se izračunati nabavna cijena. Promjena bilo kojeg parametra izazvati će automatski i promjenu nabavne cijene.
Planska nabavna cijena: Podatak koji se vuče sa planske kalkulacije i služi kao kontrolni mehanizam pri kreiranju primke.
Planska prodajna cijena: Ako se skladište vodi po planskoj cijeni ovdje će te unjeti vašu plansku prodajnu cijenu dakle cijenu koja će vam se nuditi na izlaznim domkumentima.

Kada je forma popunjena pritiskom na tipku 'OK' unešeni podaci se prihvaćaju i artikal se prenosi u tabelu stavki. Ovaj postupak ponavljate onoliko puta koliko artikala trebate primiti.

Procesi (Obrade)

Premještanje označenih stavki

Proces premješta označene stavke u drugu primku. Primka u koju se želi premjestiti označene stavke mora biti neodobrena.

Kopiranje označenih stavki

Proces kopira označene stavke u drugu primku. Primka u koju se želi kopirati označene stavke mora biti neodobrena.

Brisanje označenih stavki

Proces briše označene stavke.

Napomene

Kreiranje povrata robe primljene na komisiju s primke na komisiju
Kreiranje primki na komisiju iz narudžbe dobavljaču (4.0.31)(4D Wand Info 093)
 


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.