Planiranje zaliha (PLZ)

!!! U rekonstrukciji

Namjena dokumenta Planiranje zaliha je da na osnovu prethodnog prometa u datumskom rasponu, izračuna i predloži potrebnu količinu robe koja se može naručiti. Idealan dokument koji može poslužiti za nadopunjavanje zaliha jer se iz njega automatski mogu kreirati narudžbe dobavljačima.

Da bi ste startali opciju Planiranje zaliha morate startati jedan od modula: Veleprodaja ili Maloprodaja. Iz padajućeg izbornika Komercijalno odabirom izborne linije Planiranje zaliha otvara se tabelu dokumenata Planiranja zaliha (PLZ).

Tabela dokumenata

Prije nego počnete raditi u tabeli dokumenata pročitajte opće informacije o tabelama dokumenata.
Na samoj tabeli planiranja zaliha vidite slijedeće podatke: broj dokumenta, datum kada je nastao, skladište, dobavljač, kao i broj dana na osnovu kojih se pravi proračun.

U padajućem izborniku Generiranje nalaze se slijedeće opcije:

Za sve artikle

Za grupu artikala

Za artikle po proizvođaču

Za artikle po dobavljaču

Za artikle po atributima

U padajućem izborniku Obrade nalazi se s procesi koji možete pozvati:

Kreiranje narudžbi po dobavljačima

Kreiranje narudžbe kupca

Kreiranje interne izdatnice

Kreiranje prijenosnice

Provjera statusa dokumenata

Brisanje plana zaliha

U padajućem izborniku Ispis nalazi se slijedeći izvještaj koji se može ispisati za osvijetljeni dokument:

Planiranje zaliha

Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena, Brisanje tabele dokumenata nalaze se u donjem lijevom kutu iste. Pritiskom na tipku Unos program otvara formu za definiranje novog dokumenta.

Forma dokumenata

Forma dokumenta tabele planiranja zaliha se sastoji od slijedećih polja koje trebate popuniti:
Broj dokumenta: U ovo polje upisujete broj dokumenta. Program sam dodjeljuje broj dokumenta koji je prvi slijedeći u rastućem nizu. Nije fiksan i može se mijenjati.
Datum: U ovo polje upisujete datum kada je dokument nastao. Program uvijek nudi današnji datum, ali on nije fiksan i može se mijenjati.
Skladište: U ovo polje upisujete skladište na kome želite raditi planiranje zaliha. Pored ovog polja se nalazi tipka sa strelicom prema dolje. Pritiskom na nju program otvara tabelu sa svim skladištima koje ste definirali. Potrebno je odabrati jedno i pritiskom na tipku Izbor, ono se prenosi u za njega predviđeno polje na formi.
Dobavljač: U ovo polje upisujete dobavljača od kojeg robu želite planirati. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara Listu partnera selektiranu po dobavljačima. U njoj odabirete jednog od dobavljača i pritiskom na tipku Izbor isti se prenosi u za njega predviđeno polje na formi.
Opis: U ovo polje možete napisati neki opis koji će biti vezan za dokument koji otvarate.
Broj dana na osnovu kojih se vrši proračun: U ovo polje upisujete broj dana na osnovu kojih vršite plarniranje zaliha.
Broj dana za koji se određuju potrebne zalihe: U ovo polje upisujete broj dana za koji planirate zalihe.
Postotak za izračunavanje minimalne količine: U ovo polje upisujete postotak na osnovu kojeg će se izračunati minimalne zalihe.
Postotak za izračunavanje maksimalne količine: U ovo polje upisujete postotak na osnovu kojeg će se izračunati maksimalne zalihe.
Kada je forma popunjena pritiskom na tipku Ok unešeni podaci se prihvaćaju i zaglavlje dokumenata se može vidjeti u tabelu dokumenata.

Procesi (Obrade)

Slijedeći korak je unijeti stavke u tabelu stavki.
Unošenje stavki može biti automatski ili ručno.

Prilikom automatskog unosa stavki trebate pozvati padajući izbornik Generiranje i iz njega odabrati jednu od ponuđenih opcija.

Za sve artikle

Pritiskon na opciju Za sve artikle program prolazi kroz sve artikle i izabire one za koje treba napraviti zalihu i to po zadanim uvijetima. Kada je program završio obradu podataka pritiskom na tipku Stavke ulazite u tabelu stavki i možete vidjeti izgenerirane stavke za koje trebate napraviti zalihu za odabrani period.

Za grupu artikala

Ako u padajućem izborniku Generiranje pozovete opciju Za grupu artikala program prvo otvara tabelu Klasifikacije artikala, iz koje odabirete klasu odnosno grupu za koju želite napraviti planiranje zaliha. Pošto ste selektirali jednu ili drugu pritiskom na tipku Izbor program će izvršiti obradu podataka po danim uvijetima i generirane stavke možete vidjeti u tabeli stavki.

Za artikle po proizvođaču

Ako u padajućem izborniku Generiranje odaberete opciju Za artikle po proizvođaču program prvo otvara tabelu Lista partnera iz koje odabirete onog proizvođača čije artikle želite na zalihama. Kada je proizvođač selektiran pritiskom na tipku Izbor program izvršava obradu podataka po zadanim uvijetima. U tabeli stavki možete i vidjeti izgenerirane stavke po zadanim uvijetima.

Tabela stavki

Ako ste odlučili ručno unijeti stavke za planiranje zaliha pritiskom na tipku Stavke na tabeli dokumenata ulazite u tabelu stavki.
Prije početka rada pročitajte opće informacije o tabeli stavki.

U padajućem izborniku Obrade nalaze se slijedeći procesi koje možete pozvati:

Premještanje označenih stavki

Kopiranje označenih stavki

Brisanje označenih stavki

Kreiranje narudžbi po dobavljačima

Kreiranje jedne narudžbe

U padajućem izborniku Ispis nalazi se slijedeći izvještaj koji možete ispisati:

Planiranje zaliha

Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena, Brisanje tabele stavki nalaze se u donjem lijevom kutu iste. Pritiskom na tipku Unos program otvara tabelu artikala iz koje obabirete jedan po jedan artikl. Pošto ste jedan selektirali pritiskom na tipku Izbor program otvara formu stavke.

Forma stavki

Forma stavki se sastoji od polja koja su popunjena i samo jednog polja koje vi trebate popuniti:
Redni broj stavke: U ovo polje program upisuje redni broj stavke. Uvijek nudi prvi slijedeći u rastućem nizu. Nije fiksan i može se mijenjati.
Šifra artikla: U ovo polje je automatski upisana šifra odabranog artikla. Ovo polje ne možete mijenjati.
Naziv artikla: U ovo polje je automatski upisan naziv odabranog artikla. Polje ne možete mijenjati.
Na zalihama: U ovom polju je upisana trenutna količina na zalihama.
Minimalna količina: U ovo polje je upisana minimalna količina koja se treba pojavljivati na zalihama za zadani period.
Optimalna količima: U ovo polje je upisana optimalna količina koju je program izračunao na osnovu zadanih uvijeta.
Maksimalna količina: U ovo polje je upisana maksimalna količina na zalihama koju je program izračunao na osnovu zadanih uvijeta.
Potrebna količina: U ovo polje je upisana količina koju je potrebno naručiti, a predlaže ju program na osnovu zadanih uvijeta.
Odobrena količina: U ovo polje vi upisujete koliko komada treba naručiti. Možete prihvatiti ono što je program izračunao ili upisati nešto drugo.
Kada ste popunili formu stavke pritiskom na tipku Ok unešeni podaci se prihvaćaju i artikal se prenosi u tabelu stavki. Postupak ćete ponavljati onoliko puta za koliko artikala želeite napraviti proračun zaliha.

Na samoj tabeli stavki možete vidjeti sve elemente koji su vezani za planiranje zaliha jednog artikla. To su: trenutne zalihe, minimalna količina, maksimalna količina, optimalna količina, potrebna količina, odobrena količina, ulaz na skladište, izlaz sa skladišta.
Podatak Odobrena količina možete mijenjati direktno sa tabele. Znači, ne morate raditi izmjene za svaki artikal posebno i popunjavati polje Odobrena količina na formi stavke. Postavite se u samo polje Odobrena količina za odabrani artikal i pritisnite tipku Enter na tastaturi. U polje upišite količinu koju želite i ponovo pritisnite Enter. Program će prihvatiti izmjene.
Ovako popunjena tabela stavki ista je, bez obzira da li ste ju popunjavali ručno ili automatski.

Procesi (Obrade)

Kreiranje narudžbi po dobavljačima

Sve artikle koji se nalaze u tabeli stavki možete automatski prebaciti u tabelu narudžbenica, da bi ste iste mogli i naručiti. U slučaju da artikle naručujete od više dobavljača, a iste imate u programu memorirane, pritiskom na ovu opciju program automatski kreira onoliko narudžbenica koliko dobavljača je pronašao. Na svakoj narudžbenici će biti samo one stavke koje naručujete od konkretnog dobavljača.

Kreiranje jedne narudžbe

Ako za sve stavke planiranja zaliha želite napraviti samo jednu narudžbenicu, onda ćete koristiti ovaj proces. Pritiskom na njega program kreira samo jednu narudžbenicu na kojoj su sve stavke iz tabele stavki planiranja zaliha.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.