Kamate i tečajne razlike

!!! U rekonstrukciji

Modul  Kamata i tečajnih razlika radi obračun kamata isključivo za partnerska konta i to prvenstveno za obračun kamata za zakašnjela plaćanja, što praktički znači da se obračun kamata računa od datuma dospijeća računa pa do plaćanja ukoliko je isto izvršeno nakon dospijeća računa. Obračun je upotpunosti automatiziran. Dakle, nema mogućnosti obračuna kamata za nepartnerska konta.
 Iz navedenog proizilazi da je obračun kamata namijenjen za obračun zakašnjelih plaćanja po računima i isti nije u pravilu namijenjen za obračun kamata na pozajmice.  Konkretno i jasno kažemo da modul kamata nije predviđen za bankarski način obračuna kamata, a da li će korisnik ipak moći obračunati kamatu na pozajmicu prvenstveno će zavisti koje oblike pozajmica.

Modul Kamate i tečajne razlike je potpuno samostalno programsko rješenje, a puni efekt postiže integriran u informacijski sustav WAND.
Osnovna karakteristika ovog modula je da prvo možete kreirati predobračun kamata za sve kupce, a naknadno odlučiti kojem kupcu ćete poslati stvarni obračun.

Na glavnom meniju ovog modula se nalaze sljedeći padajući izbornici:

Registri

Kamate

Financije

Ispisi

Na statusnu liniju glavnog menija su smještene tipke koje se u ovom modulu najčešće koriste:

Izbor OJ

Predobračuni kamata

Obračuni kamata

Izbor otvorenih stavki - IOS

Kamatne stope

Setiranje parametara modula

Slobodni obračun kamata

Obračun kamata po IOS-ima

Napomene

Kamate (4.0.33)(4D Wand Info 094)
Tečajne razlike (4D Wand Info 018)


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.