Carinske tarife

Za ažuriranje tabele Carinskih tarifa startajte jedan od modula Veleprodaja, Maloprodaja, Servis ili Carinsko poslovanje. Ulaskom u jedan od njih, na glavnom meniju programa, pozivate padajući meni Registri i u njemu birajte opciju Carinske tarife. Pritiskom na ovu opciju program otvara tabelu Carinske tarife.

S programom dolaze definirane sedam vrsta carinskih tarifa i to:

Carinska tarifa 0%. Ovu tarifu odabirete kada se radi o običnoj - tuzemnoj kalkulaciji, tj. kada roba ne ide na carinjenje.

Carinska tarifa 5%. Ovu tarifu odabirete kada se radi o uvoznim kalkulacijama, tj. kada roba ide na carinjenje i carina je 5% od ukupne cijene robe.

Carinska tarifa 10%. Ovu tarifu odabirete kada se radi o uvoznim kalkulacijama, tj. kada roba ide na carinjenje i carina je 10% od ukupne cijene robe.

Carinska tarifa 15%. Ovu tarifu odabirete kada se radi o uvoznim kalkulacijama, tj. kada roba ide na carinjenje i carina je 15% od ukupne cijene robe.

Carinska tarifa 20%. Ovu tarifu odabirete kada se radi o uvoznim kalkulacijama, tj. kada roba ide na carinjenje i carina je 20% od ukupne cijene robe.

Carinska tarifa 25%. Ovu tarifu odabirete kada se radi o uvoznim kalkulacijama, tj. kada roba ide na carinjenje i carina je 25% od ukupne cijene robe.

Carinska tarifa 30%. Ovu tarifu odabirete kada se radi o uvoznim kalkulacijama, tj. kada roba ide na carinjenje i carina je 30% od ukupne cijene robe.

Za unošenje novih carinskih tarifa koje nisu definirane koristit ćete se tipkama za ažuriranje, Unos, Izmjena, Brisanje, koje se nalaze u donjem lijevom kutu tabele Carinske tarife. Tabelu možete ažurirati pozivanjem padajućeg menija Ažuriranje i u njemu birate opcije za isto.

Ako želite unijeti novu carinsku tarifu pritisnut ćete na tipku Unos. Program otvara formu za definiranje nove carinske tarife. Forma se sastoji od sljedećih polja:


 

Šifra carinske tarife: U ovo polje upisujete šifru carinske tarife.

Naziv tarife: U ovo polje upisujete naziv carinske tarife.

Opis 1:

Opis 2:

Stopa: U ovo polje upisujete zakonom predviđenu stopu za gore upisanu carinsku tarifu.

Svota carine: U ovo polje upisujete zakonom predviđenu svotu koja se pribraja iznosu carine po mjernoj jedinici robe za gore upisanu carinsku tarifu.

Maksimalni postotak carine:

Obračun težine po:

Prijenos carinskog skladišta:

Količina se exportira u IntraStat:

Pritiskom na tipku OK uneseni podaci se prihvaćaju i unose u tabelu. Ovaj postupak ponavljate onoliko puta koliko novih carinskih tarifa želite unijeti.
Tabelu Carinske tarife možete pretraživati po nazivu i po šifri. S desne strane tabele nalaze se kartice Po šifri i Po nazivu čime se mijenja redoslijed prikaza Carinskih tarifa. Prilikom pretraživanja odaberite uvijete istog. Za brzo pronalaženje sloga u registru koristite lokator.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.