4D Wand Info

Br: 206, 01.06.2010.
 

Povratak na listu


PLAĆE I AUTORSKI HONORARI - BROJ RSM OBRASCA

Setiranje u plaćama: U modulima Plaće i Autorski honorari, u parametrima programa, pod karticom Regos, dodana je mogućnost definiranja opsega brojeva Rs identifikatora u kojem program vrši kontrolu istih prilikom otvaranja novog obračuna plaća, odnosno honorara. Prilikom otvaranja novog obračuna, program automatski za 1 povećava broj Rsm obrasca, čime se izbjegava mogućnost dupliranja broja Rsm obrasca. Predlažemo da se u parametre svakako upiše opseg brojeva, jer u suprotnom, brojanje neće biti automatizirano.

Setiranje u autorskim honorarima: Moguće su dvije opcije opsega brojeva Rsm obrasca. Prva opcija je da se u parametrima i plaća i autorskih honorara upiše isti raspon brojeva, što znači da se brojevi Rsm za plaće i autorske honorare miješaju. U slučaju da želimo da plaće, odnosno autorski honorari imaju odvojene brojeve, tada je potrebno u parametrima za plaće, odnosno autorske honorare, upisati različiti opseg brojeva (koji se neće preklapati). Za korisnike koji za jedan mjesec obračunavaju više plaća, a žele predati samo jedan Rsm obrazac, tada će pri otvaranju novog obračuna, ručno morati promijeniti, odnosno upisati željeni broj Rsm obrasca.

BLAGAJNA - NOVOSTI

U modulu Blagajna na uplatnici, odnosno isplatnici dodana su polja Vezni dokument , te Otvorene stavke . Podatak koji se upiše na polju vezni dokument, prilikom knjiženja blagajne u temeljnicu, isti broj se upisuje u stavci temeljnice na poziciji vezni dokument i imati će bitnu funkciju prilikom vezivanja IOS. Prilikom unosa uplate ili isplate za komitenta (kupca ili dobavljača) moguće je preko polja otvorene stavke pristupiti otvorenim stavkama u financijskom knjigovodstvu. Pri tome je moguće sa iste pozvati da se automatski upišu vezni dokumenta i iznos u uplatnicu, odnosno isplatnicu.

Skrenuli bi pažnju da se tipka Otvorene stavke ne pojavljuje ukoliko nije odabran partnerski konto.

DIMENZIJE NA IZLAZNOJ FAKTURI ZA USLUGE

U programu je dodana opcija upisa dimenzija (mjesta troška i sl.) nad uslugama u okviru jedne fakture. Dakle, moguće je u jednoj fakturi za svaku uslugu upisati pripadajuće mjesto troška, odnosno dimenziju.

Za prijenos dimenzija prilikom knjiženja u financijskom potrebno je u šabloni za knjiženje, u stavkama, dodati opciju da se dimenzije preuzimaju sa stavki dokumenta.

PDV OBRAZAC

Dodano da se na ispisu PDV obrasca popunjavaju podaci o osobi koja je sastavila obračun, te podatak o broju telefona, telefaksa i e-Mail adresu. Podaci se upisuju na formi koja se poziva s glavnog izbornika 4D Wand-a Podaci o korisniku --> Izmjena, i odabirom kartice -->Organizacijska jedinica.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.