4D Wand Info

Br: 95, 29.11.2004.
 

Povratak na listu


UPOZORENJE ZA VERZIJU 4.5.00. !!!

4.5.00. je najnovija inačica 4D Wanda, koja vam je dostupna. S obzirom da ima dosta izmjena u bazama radi daljnjeg programiranja, očekujte dugotrajnije konverzije (na ovo posebno neka obrate pažnju svi oni koji imaju puno podataka).
Napominjemo sve one koji imaju POS kase da svakako trebaju i njih dignuti na 4.5.00 kako ne bi imali problema sa importima i exportima podataka.

UPOZORENJE !!!

U nekoliko prethodnih tjedana, naša služba podrške, primjetila je čudne pojave koje su nastale kao posljedica pozivanja krivog file za pokretanje 4D Wanda.
Ako, klikom desne tipke miša na ikonu 4D Wanda, otvorite Properties, u polju Target mora se pozivati file Wand.exe , a nikako W_exe.exe što smo nažalost primjetili kod nekih korisnika.

Vjerovatni uzrok tome leži u činjenici da slučajno obrišete ikonu, i onda (u najboljoj namjeri) kreirate novu i nju zakačite za krivi file koji starta 4D Wand.
Iz naših operativnih razloga mora postojati navedeni W_exe.exe. Njegovim pokretanjem 4D Wand će se uredno otvoriti, ali neće povući novu verziju 4D Wanda sa servera. Stoga još jednom apeliramo na vas, da u slučajevima ponovnog kreiranja ikona, svakako za ikonu zakačite (Target) Wand.exe.

IZ PRETHODNIH INAČICA

PRETRAŽIVANJE PO SVIM DOKUMENTIMA

Pretraživanje po svim dokumentima pretrpjelo je značajnije izmjene uvođenjem baze serijskih brojeva, o čemu smo podrobnije pisali u 4D Wand Info-u Br.90.
No kao i svaka dobra ideja, podložna je vašim sugestijama i prilagodbama. Stoga smo na vaš zahtjev dodali tipku Izbor kako bi ste se mogli automatski (jednim klikom miša) prebaciti na pronađeni i ponuđeni dokument.

S obzirom da je baza serijskih brojeva aktivna kroz sve godine, pojaviti će se i dokumenti iz drugih (prethodnih godina). Klikom na Izbor takvog dokumenta, pojaviti će se poruka koja vas izvješćuje da dokument nije iz tekuće godine. Ukoliko želite skočiti na taj dokument, morate sa glavnog izbornika promjeniti godinu u kojoj se trenutno nalazite. Prelaskom u drugu godinu se NE PRAZNI lista pronađenih serijskih brojeva.

Kako bi smo izbjegli zabune, odabirom pretraživanja baze serijskih brojeva, sva ostala pretraživanja prestaju biti aktivna.

NOVA OGRANIČENJA U PRAVIMA PRISTUPA

U modulu korisnici i prava pristupa dodali smo dva nova prava tj. ograničenja:

218: Pravo pristupa za promjenu dimenzija na dokumentu
219: Pravo pristupa za upis komercijalista po partnerima u označene dokumente

Njihovo značenje razumljivo je iz samog njihova naziva, a primjena ovisna o vašoj internoj organizaciji poslovanja.

IZBORNA TABELA POTPISNIKA PUTNOG NALOGA

Pored postojećeg unosa potpisnika naloga (prepisuje sa sa podataka o korisniku), sada je dodana i mogućnost izbora odgovorne osobe koja potpisuje putni nalog ili loko vožnju.

OPCIJA 1:1 PRILIKOM VIŠESTRUKOG FAKTURIRANJA OTPREMNICA

Sve blagodeti višestrukog fakturiranja, najbolje poznaju oni koji imaju bezbroj otpremnica. Osim ostalih ponuđenih elemenata kod višestrukog fakturiranja (vidi sliku), dodali smo novu koja otpremnice fakturira 1:1, bez obzira što se radi o istom komitentu. Oni koji su se susretali s tim problemom znaju da se do sada tako fakturiranje izvršavalo na način da je 4D Wand sve otpremnice strpao u jednu fakturu. Za zaboravne, podsjetnik da se višestruko fakturiranje poziva sa tabele otpremnica iz padajućeg izbornika Obrade. Naravno, neophodno je prvo označiti otpremnice koje želite fakturirati.

POS - PRERAČUN RABATA NAKON DIREKTNOG UNOSA CIJENE

Poslovanje pojedinih korisnika 4D Wand POS-a, zahtjevalo je unos cijene na stavci i automatski preračun rabata/popusta ukoliko se ona razlikuje od osnovne maloprodajne cijene.
Da bi se ova opcija mogla koristiti potrebno je, u Podacima o korisniku --> kartica POS, istu uključiti (kao na slici).
Ukoliko nemate uključenu ovu opciju, POS će ponašati na uobičajeni način, tj. biti će moguć samo unos rabata kombinacijom tipki Ctrl-Alt-R. Promjena cijene (Ctrl-Alt-C) u tom slučaju neće izazvati promjenu polja rabat.

NA PRETRAŽIVANJU ROBA DODANA TIPKA "OZNAČI"

Široku primjenu i uistinu puno mogućnosti nudi pretraživanje roba. Naročito sada kada smo dodali mogućnost da se pronađeni artikli i označe. Mogućnosti su uistinu velike, ovisno o tome gdje ste pozvali pretraživanje. Npr. pozovete u Planskom cjeniku pretraživanje, kliknete na označi, kliknete na O (prikaz samo označenih) i sa odbivenim artiklima možete raditi sve ono što vam nudi planski cjenik (povećanje marže, promjena cijena, usklađivanje s tečajnom listom itd.)

POZIV NA BROJ NA IZLAZNIM DOKUMENTIMA SA AUTOMATSKIM GENERIRANJEM

Automatsko generiranje poziva na broj na dokumentima je tražilo nekoliko naših korisnika. Naravno, kao i sva dobra rješenja, u praksi će se sigurno naći više njih koji će primjetiti prednost primjene poziva na broj. Naime, osnovna svrha poziva na broj je upravo ta poveznica između izdane ponude, otpremnice i/ili računa i primljene uplate. Stoga će oni korisnici koji u velikoj mjeri koriste sve blagodati elektronskog poslovanja, tj. oni koji importiraju izvode u elektronskom obliku, najviše dobiti tj. uštedjeti na vremenu.

Da bi se poziv na broj automatski generirao, potrebno je navedenu opciju uključiti u parametrima programa (sl 1.). Dakle, sa glavnog izbornika 4D Wanda pozovemo Parametri programa --> Setiranje dokumenata i odaberemo karticu Dokumenti i pri dnu uključimo kvačicu Automatsko generiranje poziva na broj. Time smo postigli da se poziv na broj generira sa osnovnim podacima bitnim za kasnija financijska knjiženja (za potpunu interakciju potrebno je na šabloni za knjiženje (izlaznih računa) odabrati da se u Vezni dokument upisuje poziv na broj. (sl 4.)).
Struktura generiranog poziva na broj je slijedeća (sl 2.): 44 (ili 45 ako se radi o kupcima građanima) je naš broj po kojem znamo da je dokument nastao u 4D Wandu; slijedeća tri broja predstavljaju klasu dokumenta (ponuda=121, otpremnica=051...) + broja dokumenta (6 mjesta), a idućih 6 šifru partnera ili adresanta.
Svi ti podaci su smisleno generirani zbog preuzimanja naloga iz banke (više o tome u 4D Wand Info Br.52). Ukoliko komintente disciplinirate da koriste vaš poziv na broj, i ako prilikom preuzimanja bankovnih izvoda označite "Kopiranje poziva na broj u vezni dokument" (sl 3.), automatizam će biti potpun. S nekoliko pokreta mišom tj. importom naloga, imati ćete sve relevantne podatke za financijska knjiženja importiranih dokumenata.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.