4D Wand Info

Br. 13, 27.01.2000.

Povratak na listu


Napomene za dokumente

Svi dokumenti koji nastaju iz informacijskog sustava Wand mogu imati osnovne napomene. Osnovne napomene se mogu razlikovati od tipa do tipa dokumenta.
U padajućem izborniku Registri robno-materijalnih modula nalazi se opcija Napomene za dokumente. Pritiskom na ovu opciju program otvara prozor Izbor i uređivanje napomene za dokumente. Prozor je podjeljen na dva polja. U prvom se nalazi registar svih definiranih napomena, a u drugom prozoru možete vidjeti tekst selektirane napomene koji će se ispisivati na dokumentima. Za definiranje nove napomene možete pritisnuti tipku Unos, a ako jednu od postojećeih napomena želite izmjeniti, prvo je potrebno selektirati napomenu u registru u gornjem prozoru, a zatim stisnuti tipku Izmjene. Pritiskom na tipku Unos program otvara formu za uređivanje napomene koja se sastoji od slijedećih polja:

Redni broj: U ovo polje upisujete redni broj napomene.

Opis: U ovo polje upisujete opis ili naslov napomene.

Tekst: U ovo polje upisujete tekst napomene koji će se ispisivati na dokumentima.

Kada ste popunili sva polja pritiskom na tipku Ok ista se prihvaća i novu kreiranu napomenu možete vidjeti na glavnom prozoru.
Listu definiranih napomena možete ispisati koristeći se padajućim izbornikom Ispis.
Ovako definirane napomene možemo iskoristiti da se postave kao osnovne napomene za sve tipove dokumenata koji osnovnu napomenu trebaju imati.
Sve tabele dokumenata informacijskog sustava 4D Wand imaju tipku Napomena. Pritiskom na ovu tipku program otvara prozor Napomena. Prozor se sastoji od dva polja:
U prvom – gornjem polju nalazi se osnovna napomena koja će se ispisivati na svim dokumentima pozvane tabele dokumenata, tj. u njoj se nalazi osnovna napomena za dokumente. Polje je sivo i ne može se mijenjati na ovom mjestu.
U drugom – donjem polju unosite dodatnu napomenu koja se treba ispisati na dokumentu kojeg trenutno radite. Polje je prazno i dozvoljava slobodan upis napomena. Ako popunjavate ovo polje, napomena će biti snimljena pritiskom na tipku Ok.

Da bi ste postavili osnovnu napomenu koja će biti vidljiva u gornjem polju pritisnite tipku Izbor napomene. Program otvara prozor Izbor i uređivanje napomena za dokumente. Potrebno je odabrati napomenu koja će se ispisivati na svim dokumentima. Kada je ista selektirana pritiskom na tipku Izbor ista se prenosi u gornje polje prozora Napomena. Slijedeći korak je odabranu napomenu postaviti kao osnovnu. Pritiskom na tipku Postavi kao osnovnu napomenu otvara se upozorenje: "Ova opcija će trenutno selektiranu napomenu postaviti kao osnovnu napomenu za trenutno aktivni tip dokumenta. To znači da će svi novi dokumenti ovog tipa imati ovu napomenu kao osnovnu. Da li ste sigurni da želite postaviti novu osnovnu napomenu?"
Ukoliko pritisnete tipku Da selektirana napomena će biti postavljena kao osnovna, a ukoliko pritisnete na tipku Ne trenutno selektirana napomena će se ispisati samo za aktivni dokument.

Karakteristika programskog rješenja 4D Wand je ta da prilikom kreiranja veznih dokumenata program može prenijeti osnovnu i dodatnu napomenu u slijedeći dokument. Ako želite takvo prenošenja napomena trebate aktivirati mogućnosti.
U Parametrima programa sa glavnog menija 4D Wand pozovite tipku Setiranje dokumenata. Zatim pozovite karticu Razne obrade. Na ovoj kartici postoje dvije opcije koje se odnose na prijenos napomena:

1. Prijenos osnovne napomene na drugi dokument
2. Prijenos napomene u slijedeći dokument

Ukoliko želite aktivirati jednu od opcija u polje stavite znak.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.