Odjava komisije

Za ažuriranje Odjava komisije startajte modul Veleprodaja ili Maloprodaja. Na glavnom meniju otvorite padajući izbornik Komisija i u njemu izaberite Odjava komisije. U tom slučaja program otvara tabelu dokumenata Odjava komisije (ODK).
Odjava komisije su dokumenti koji fiktivno razdužuju skladište na kojem vodite komisiju jer je skladište već razduženo robnim dokumentom kojim je takva roba prodana. Stanje skladišta se ažurira u trenutku odobravanja dokumenta.
Napominjemo da vodite računa kada kreirate odjavu jer svi prometi od prošle odjave ulaze u tu koju upravo kreirate. Npr: ako odjavljujete svakog prvog u mjesecu nemojte odjavu raditi drugog ili trećeg radnog dana u mjesecu jer će u obradu ući i izlazi sa skladišta učinjeni u tim danima.

Tabela dokumenata

Prije rada sa odjavama komisije pročitajte opće upute o tabelama dokumenata.
Za svaku odjavu na tabeli se prikazuje broj dokumenta, datum, komitent za kojeg se odjava radi, finacijski pokazatelji kao i status dokumenta.

U padajućem meniju Obrade nalaze se slijedeći procesi:

Popunjavanje odjave komisije

Brisanje odjave sa stavkama

Export odjave komisije u transportnu datoteku

U padajućem meniju Ispis nalaze se slijedeći izvještaji koji se mogu štampati za odabranu odjavu:

Odjava komisije po nabavnim cijenama

Odjava komisije po prodajnim cijenama

Izlazna kalkulacija po odjavi komisije

Lista odjava komisije

Pregled izdavanja, povrata i odjava robe primljene na komisiju

Pregled prometa artikala po odjavama komisije

Na dnu tabele dokumenata Odjava komisije osim uobičajenih tipki Unos, Izmjena, Brisanje, Napomena nalazi se i tipka Kom.primke koja predstavlja kraticu prema primkama tuđe robe na komisiju.

Procesi (Obrade)

Popunjavanje odjave komisije

Pozivanjem procesa Popunjavanje odjave komisije 4D Wand samostalno popuni stavke i količine prodane robe za tog komitenta u periodu od posljednje odjave. Ako želite provjeriti stavke odjave, kliknite na tipku Stavke.

Brisanje odjave sa stavkama

Kao i kod svakog brisanja (kako bi ste si uštedjeli nepotrebno ponovno kreiranje dokumenta) potrebno je paziti što se briše.
Proces je jasan sam po sebi. Obratite pažnju na to da dokument prilikom brisanja mora biti neodobren. Na taj način ćete obrisati zaglavlje odjave kao i stavke u njoj.

Forma dokumenata

Prije rada sa pojedinim odjavama trebate pročitati opće upute o formama dokumenta.

Kada želite kreirati novu Odjavu pritisnite tipku za Unos koja se nalazi u donjem lijevom kutu tabele dokumenata Odjava komisije. Pritiskom na ovu tipku program otvara formu dokumenta odjave koju trebate popuniti.

Karakteristike ove forme su:
Broj odjave: U ovo polje upisujete broj odjave kada se odjava vrši. Uvijek će vam se nuditi prvi slijedeći broj dokumenta u tabeli dokumenata, ali on nije fiksan i može se mijenjati.
Datum: U ovo polje upisujete datum kada radite odjavu, program uvijek daje današnji datum (datum unosa), ali se i on može mijenjati.
Skladište komisije : U ovo polje se upisuje komisijsko skladište. Pored polja nalazi se tipka sa strelicom prema dolje. Pritiskom na nju program otvara tabelu sa skladištima u kojoj je potrebno odabrati komisijsko i pritisnuti tipku Izbor. Pritiskom na njega polje će automatski biti popunjeno.
Komitent: U ovo polje upisujeta dobavljača i podatke o njemu. Pored njega se nalazi tipka sa strelicom prema dolje. Pritiskom na nju program otvara tabelu partnera u kojoj trebate odabrati, označiti vašeg dobavljača. Pritiskom na tipku Izbor dobavljač se prepisuje u polje predviđeno za njega na formi dokumenta.

Ostala polja ne morate popunjavati u odjavi komisije a financijska polja će se popuniti iz procesa Obrade Popunjavanje odjave komisije
Kada je forma dokumenta popunjena pritiskom na tipku OK podaci unešeni u nju se prihvaćaju i zaglavlje novog dokumenta je na ovaj način kreirano.
Slijedeći korak je unošenje stavki ili pozivanje procesa Obrade - Popunjavanje odjave komisije koji će automatski sam napuniti dokument stavkama.

Tabela stavki

Na tabeli dokumenata pritisnite tipku Stavke. Program otvara Tabelu stavki.
Prije početka rada u tabelama stavki kalkulacija pogledajte opće informacije o tabelama stavki.

U padajućem meniju Obrade nalaze se slijedeći procesi:

Premještanje označenih stavki

Kopiranje označenih stavki

Brisanje označenih stavki

Upisivanje grupe u označene stavke

U padajućem meniju Ispisi nalaze se izvještaji koji se mogu odštampati:

Odjava komisije

Izlazna kalkulacija po odjavi komisije

Za sve artikle koji se nalaze u tabeli stavki moguće je unijeti posebnu napomenu.
Prvo označite artikl za kojeg želite unijeti napomenu, zati pritisnite tipku Napomena koja se nalazi u donjem dijelu tabele stavki. Program otvara formu Uređivanje napomene za stavku. U njoj možete unijeti proizvoljnu napomenu koja se odnosi na osvijetljeni artikal. Pritiskom na tipku Snimi program će snimiti napomenu za stavku.

Napomena: Ove se napomene ne odnose na artikal nego samo na stavku koja je unesena u tabelu stavki dokumenta.

Forma stavki

Ako ste se odlučili za ručni unos stavki Odjave komisije prilikom unosa artikala u formu stavki potrebno je popuniti istu. Kad se nalazite u tabeli stavki pritiskom na tipku Unos robe koja se nalazi u donjem lijevom kutu, program otvara tabelu artikala iz koje je potrebno odabrati artikal koji se odjavljuje. Odabirom artikla i pritiskom na tipku Izbor program otvara formu stavke koju je potrebno popuniti. Forma se sastoji od jednog polja koja se popunjava i onih polja koja su već popunjena i ne mogo se mijenjati, a odnose se na redni broj stavke, šifru artikla i naziv artikla.

Količina: U ovo polje upisujete količinu artikla koji se odjavljuje.

Kada je forma popunjena pritiskom na tipku OK unešeni podaci se prihvaćaju i artikal se prenosi u tabelu stavki. Ovaj postupak ponavljate onoliko puta koliko artikala trebate odjaviti.

Procesi (Obrade)

Premještanje označenih stavki

Kopiranje označenih stavki

Brisanje označenih stavki

Upisivanje grupe u označene stavke

...su uobičajeni procesi koji se pojavljuju na svim našim dokumentima. Njihovo podrobnije objašnjenje potražite ovdje.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.