Načini obračuna PDV-a na izlaznim i ulaznim računima

Način obračuna PDV-a na izlaznim računima

Način obračuna PDV-a na ulaznim računima

Na ovoj stranici pojašnjavamo sve načine obračuna PDV-a unutar 4D Wand-a, kako za ulazne, tako i za izlazne račune. Naime, pored ostalog načinom obračuna PDV-a na dokumentu određuje se i pozicija na PDV obrascu, odnosno stupac u poreznim knjigama i evidencijama. Ako niste sigurni koji način obračuna PDV-a odabrati na dokumentu, svakako detaljno pročitajte ove upute. Po potrebi u Demo tvrtki napravite test na dokumentu s načinom obračuna PDV-a za koji mislite da ga treba koristiti za vašu poslovnu promjenu kako bi na taj način provjerili da li se takav dokument ispravno iskazuje u poreznim evidencijama, odnosno na obrascima PDV, PDV-S, odnosno ZP obrascu.
Ako ste osoba koja ne poznaje zakonske propise vezano za PDV, a sami niste sigurni koji način obračuna PDV-a odabrati, svakako prije izdavanja izlaznog računa kontaktirajte svoje knjigovodstvo kako kasnije eventualno ne bi morali raditi ispravak izlaznog računa zbog krivo odabranog načina obračuna PDV-a.
Za svaki način obračuna PDV-a upisano je na kojoj poziciji PDV obrasca se iskazuje podatak po takvom dokumentu, odnosno da li se iskazuje i na nekim drugim poreznim obrascima.
Dakle, odgovarajući način obračuna PDV-a sami određujete ovisno kako se konkretni poslovni događaj iskazuje na PDV obrascu, te da li se eventualno iskazuje i na drugim poreznim obrascima bez obzira kako smo mi isti znali.

Način obračuna PDV-a na izlaznim računima

Oporezivi načini obračuna PDV-a na izlaznim računima ili kombinacija oporezivih i neoporezivih

Za oporezive načine obračuna PDV-a na izlaznim računima ključno je da će artikli (roba i usluge) biti oporezivi po poreznim stopama upisanim na istima (25%, 13% i 5%). Ako je riječ o kombinaciji oporezivih i neoporezivih načina obračuna PDV-a na izlaznim računima i tada će račun biti oporeziv za artikle koje imaju oporezive porezne stope (25%, 13% i 5%), dok će artikli s neoporezivom tarifom (naša tarifna grupa 5) završiti na PDV obrascu u okviru transakcija koje ne podliježu oporezivanju i oslobođene (pozicija I.obrasca PDV-a). Prolazne stavke, uključujući povratnu naknadu, ne završavaju na PDV obrascu.

Koristi se za isporuke u RH koje su oporezive po važećim stopama PDV-a (25%, 13% i 5%). Ovisno o poreznoj stopi isporuka završava na II.1., II.2. i II.3. obrasca PDV-a. Ako je u navedenom računu stavka s neoporezivom tarifom, tada će iznos isporuke biti iskazan na poziciji I.10 obrasca PDV-a. Ako je na računu prolazna stavka ista ne završava na PDV obrascu. Ovaj način obračuna PDV-a se koristi i kad je u pitanju poseban postupak oporezivanja marže rabljenih dobara (motorna vozila, umjetnička djela i drugo) s tim da takvi artikli trebaju biti posebno definirani, a sam postupak oporezivanja marže treba odraditi prema našim uputama.

Koristi se za iskazivanje naknadnog oslobođenja izvoza u okviru osobnog putničkog prijevoza. Isporuka po navedenom računu završava na poziciji II.14. obrasca PDV-a. Navedeni račun se ne iskazuje u knjizi izlaznih računa, već je vidljiv u Evidenciji naknadnog oslobođenja, ali samo kao račun s potrebnim podacima radi obračuna PDV-a. Takve račune potrebno je dodatno voditi kroz evidenciju računa o prodanim dobrima radi povrata PDV-a u okviru putničkog prometa obrazac PDV-F (ista ne postoji u 4D Wandu).

Koristi se za iskazivanje isporuka po izlaznom računu gdje iznos oporezivih stavki završava na pozicijama II.1, II.2. II.3 . PDV obrasca, dok iznos neoporezivih isporuka (artikli s našom tarifom 5 – Neoporezivo) završavaju na poziciji I.8. PDV obrasca.

Koristi se za iskazivanje isporuka po izlaznom računu gdje iznos oporezivih stavaka završava na II.3. PDV obrasca, a iznos neoporezivih stavaka na poziciji I.1. obrasca PDV i u obrascu PPO. Ovo je samo mogućnost u 4D Wandu kada se tuzemni prijenos odnosni na usluge, a na računu se nalazi roba na koju se ne primjenjuje prijenos porezne obveze.
 Ako je riječ o izlaznom računu s robom na koji se primjenjuje prijenos porezne obveze i roba na koju se ne primjenjuje prijenos porezne obveze naš prijedlog je da se radi odvojeni računi za robu na koju se primjenjuje prijenos porezne obveze uz korištenje načina obračuna (32) – Tuzemni prijenos PDV-a (bez obzira na tarifu).

Koristi se za iskazivanje isporuka po izlaznom računu gdje je obračunan PDV zemlje članice EU u posebnom postupku oporezivanja telekomunikacijskih usluga. Iznos isporuke bez obračunanog PDV-a zemlje obavljene usluge iskazuje se I.5, Isporuka se ne iskazuje u obrascu ZP.

Koristi se za iskazivanje isporuka po izlaznom računu gdje iznos oporezivih stavki završava na II.1, II.2. i II.3. PDV obrasca, a iznos neoporezivih stavki (usluge) na poziciji I.4. obrasca PDV. Neoporeziva isporuka se iskazuje na Obrascu ZP i na poziciji VIII.5 obrasca PDV-a.

Koristi se za iskazivanje isporuka po internom izlaznom računu za izuzimanje robe po kojoj je u cijelosti priznat pretporez, a po internom izlaznom računu vrši se vraćanje dijela pretporeza na koje je isključeno pravo priznavanja, ako se ide na ovu opciju zaračunavanja poreza na izuzimanje materijala za potrebe održavanja vlastitih vozila. Zaračunati PDV iskazuje se na pozicijama II.1., II.2. i II.3. obrasca PDV, a osnovica na koju je obračunan PDV i na VIII. 1.1.2, a isto je moguće koristi samo kada se PDV za osobna vozila priznaje u iznosu od 50% obračunatog PDV. Kod svih drugih slučajeva podatak na poziciji VIII.1.1.2 treba ručno preračunati.
Kako navedeni način obračuna PDV-a ne koristi se samo za prodaju automobila, već se može koristiti kod izuzimana potrošnog materijala, rezervnih dijelova, goriva i drugo kada je potrebno na izuzimanje obračunati PDV. Stoga je podatak o prodaji osobnih automobila n apoziciji VIII. 1.3. potrebno ručno upisati (podatak se upisuje na zaglavlju obračuna PDV-a).

Neoporezivi načini obračuna PDV na izlaznim računima

Kada je odabran ovaj način obračuna PDV-a isporuka po izlaznom računu iskazuje se na poziciji I.10 obrasca PDV-a bez obzira da li su na računu oporezive ili neoporezive stavke, odnosno bez obzira radi li se radi o isporuci robe ili usluga. Prolazne stavke i povratna naknada ne iskazuju se na obrascu PDV-a.

Kada je odabran ovaj način obračuna PDV-a na izlaznom računu dobra s oporezivom tarifom završavaju na I.9., a s neoporezivom tarifom na I.10. PDV obrasca. Ovaj način obračuna PDV-a gleda isključivo poreznu tarifu, a ne da li se radi o robi ili usluzi.

Ukupna isporuka po izlaznom računu iskazuje se na poziciji I.10 obrasca PDV-a bez obzira je li riječ o robi ili u usluzi i bez obzira na poreznu tarifu. Prolazne stavke i povratna naknada ne iskazuju se na obrascu PDV-a.

Ovaj način obračuna PDV-a nije za korištenje od 01.07.2013. godine. Predlažemo da ga prebacite van uporabe.

Ovaj način obračuna PDV-a nije za korištenje od 01.07.2013. godine. Predlažemo da ga prebacite van uporabe.

Ovaj način obračuna PDV-a nije za korištenje od 01.07.2013. godine. Predlažemo da ga prebacite van uporabe.

Kada je odabran ovaj način obračuna PDV-a na izlaznom računu dobra s oporezivom tarifom završavaju na I.8., a dobra s neoporezivom tarifom na I.10. PDV obrasca. Nebitno je li riječ o isporuci robe ili usluga.

Kada je odabran ovaj način obračuna PDV-a isporuka na izlaznom računu iskazuje se na poziciji I.10 obrasca PDV-a bez obzira da li su na računu oporezive ili neoporezive stavke, odnosno bez obzira da li se radi o isporuci robe ili usluga.

Kada je odabran ovaj način obračuna PDV-a na izlaznom računu isti ne završava na obrasca PDV-a bez obzira da li su stavke s oporezivom ili neoporezivom tarifom. Račun se uključuje u obračun PDV-a bez iskazivanja podataka na obrascu PDV-a., te je stoga račun je vidljiv u poreznoj knjizi izlaznih računa u stupcu prolazne stavke.

Kada je odabran ovaj način obračuna PDV-a na izlaznom računu isti završava na poziciji I.10 obrasca PDV-a bez obzira da li su na računu oporezive ili neoporezive stavke, odnosno bez obzira da li se radi o isporuci robe ili usluga.

Kada je odabran ovaj način obračuna PDV-a na izlaznom računu dobra s oporezivom tarifom završavaju na I.2., a dobra s neoporezivom tarifom na I.10. PDV obrasca. Nebitno je li riječ o isporuci robe ili usluga. Ne iskazuje se u obrascu ZP.

Kada je odabran ovaj način obračuna PDV-a na izlaznom računu roba s oporezivom tarifom završavaju na I.3., a oporeziva usluga na I.4 obrasca PDV-a. Isporuka dobara s neoporezivom tarifom iskazuju se na I.10. PDV obrasca. Ovdje je bitno je li riječ o robi ili usluzi.

Isporuke robe i usluga s pozicija I.3. i 1.4 završavaju u obrascu ZP. Na poziciji VIII.5 obrasca PDV-a iskazuje se iznos obavljenih usluga iskazanih na I.4 obrasca PDV-a.

Kada je odabran ovaj način obračuna PDV-a na izlaznom računu roba s oporezivom tarifom završava na I.3., a roba s neoporezivom tarifom na I.10. PDV obrasca. Na računu ne smiju biti prolazne stavke. Za ovaj način obračuna PDV-a moguće je koristiti samo račune s robom. Vrijednost isporuke iskazuje se obrascu ZP kao vrijednost isporuke dobara u postupcima 42 i 63.

Kada je odabran ovaj način obračuna PDV-a na izlaznom računu roba s oporezivom tarifom završava na I.3., a roba s neoporezivom tarifom na I.10. PDV obrasca. Na računu ne smiju biti prolazne stavke. Za ovaj način obračuna PDV-a moguće je koristiti samo račune s robom.

Vrijednost isporuke iskazuje se obrascu ZP kao vrijednost isporuke dobara u okviru trostranog posla.

Kada je odabran ovaj način obračuna PDV-a na izlaznom računu isporuke dobara s oporezivom tarifom završava na I.5., a s neoporezivom tarifom na I.10. PDV obrasca. Na računu ne smiju biti prolazne stavke. Vrijednost isporuke ne iskazuje se u obrascu ZP. Vrijednost isporuke usluga iskazuje se na VIII.5 obrasca PDV-a.

Kada je odabran ovaj način obračuna PDV-a na izlaznom računu isporuke dobara s oporezivom tarifom završavaju na I.6., a s neoporezivom tarifom na I.10. PDV obrasca. Ako je na računu iskazana usluga ista se iskazuje se na VIII.5 obrasca PDV-a. Vrijednost isporuke ne iskazuje se u obrascu ZP.

Kada je odabran ovaj način obračuna PDV-a na izlaznom računu dobra s oporezivom tarifom završavaju na I.7., a s neoporezivom tarifom na I.10. PDV obrasca. Isporuka se ne iskazuje u obrascu ZP.

Kada je odabran ovaj način obračuna PDV-a na izlaznom računu dobra s oporezivom tarifom završavaju na I.1., a s neoporezivom tarifom na I.10. PDV obrasca. Kako je ovo neoporezivi način obračuna PDV-a isti treba koristiti kada se za cijeli izlazni račun koristi tuzemni prijenos porezne obveze. Za oporezive isporuke treba izdati posebni računu.

Kada je odabran ovaj način obračuna PDV-a na izlaznom računu dobra s oporezivom tarifom završavaju na I.3., a s neoporezivom tarifom na I.10. PDV obrasca. Na računu s ovim načinom obračuna ne smiju biti prolazne stavke. Ovaj način obračuna PDV-a gleda isključivo poreznu tarifu, a ne da li se radi o robi ili usluzi. Isporuka se iskazuje o obrascu ZP kao vrijednost isporuke dobra.

Kada je odabran ovaj način obračuna PDV-a na izlaznom računu isporuka dobra bez obzira na tarifa iskazuju se na I.3. Ovaj način obračuna PDV-a ne gleda poreznu tarifu. Ako je na računu roba i usluga sve se iskazuje na I.3. obrasca PDV. Na računu nije predviđeno da se nalaze prolazne stavke s obzirom na to da je riječ o isporukama dobara. Isporuka se iskazuje na ZP obrascu kao vrijednost isporuke dobara.

Kada je odabran ovaj način obračuna PDV-a na izlaznom računu isporuka robe bez obzira na tarifa iskazuju se naI.3, a obavljene usluge na I.4. PDV obrasca. Ovaj način obračuna PDV-a ne gleda poreznu tarifu, već je o tome da li se radi o robi ili usluzi. Isporuka dobara (robe) bit će iskazana na I.3. obrasca PDV, dok vrijednost obavljenih usluga na poziciji I.4., odnosno na VIII.5 obrasca PDV-a. Isporuka se iskazuje na ZP obrascu.
Ako se u 4D Wand unose ili importiraju izlazni računi nastali u drugom programskom rješenju, kod unosa računa na zaglavlju treba posebno iskazati vrijednost robe, odnosno vrijednosti usluge radi ispravnog iskazivanja podataka na obrascu PDV-a.

Kada je odabran ovaj način obračuna PDV-a na izlaznom računu isporuka dobara bez obzira na tarifu iskazuje se na poziciji I.2.obrasca PDV-a, neovisno radi li se o isporuci dobara ili usluge. Prolazne stavke se ne iskazuju na obrascu PDV-a.Isporuka se ne iskazuje se u obrascu ZP.

Kada je odabran ovaj način obračuna PDV-a na izlaznom računu isporuka dobra bez obzira na tarifa iskazuju se naI.3. Ovaj način obračuna PDV-a koristi se samo za isporuku robe i ne gleda poreznu tarifu. Isporuka se iskazuje na poziciji I.3. obrasca PDV-a, te na obrascu ZP kao isporuka u okviru trostranog posla.

Kada je odabran ovaj način obračuna PDV-a na izlaznom računu isporuka dobra bez obzira na tarifa iskazuju se naI.3. Ovaj način obračuna PDV-a koristi se samo za isporuku robe i ne gleda poreznu tarifu. Isporuka se iskazuje na I.3. obrasca PDV-a, te na obrascu na ZP kao isporuka dobara u postupcima 42 i 63 u EU.

Kada je odabran ovaj način obračuna PDV-a na izlaznom računu isporuke dobara iskazuju se na poziciji I.5 obrasca PDV-a bez obzira na tarifu i bez obzira da li se radi o isporuci robe ili usluga. Iznos obavljenih usluga iskazuje se i na poziciji VIII.5 obrasca PDV-a. Vrijednost isporuke ne iskazuje se u obrascu ZP.

Ukupna isporuka po računu bez obzira bez obzira na poreznu tarifu i bez obzira je li riječ o robi ili u usluzi iskazuje se na I.8 obrasca PDV-a.

Ukupna isporuka po računu bez obzira je li riječ o robi ili u usluzi iskazuje se na I.6 obrasca PDV-a bez obzira na poreznu tarifu robe ili usluge. Isporuka se ne iskazuje u obrascu ZP.

Ukupna isporuka po računu bez obzira je li riječ o robi ili usluzi iskazuje se na I.1 obrasca PDV-a bez obzira na poreznu tarifu robe ili usluge.

Isporuka robe po računu iskazuje se na I.9. Iznos usluga iskazuje se na I.5 i VIII.5 obrasca PDV-a.

Račun se ne uključuje u obračun PDV-a bez obzira na robu ili uslugu i bez obzira na poreznu tarifu. Dakle, može se koristiti za kreiranje računa koji se neće uključiti u obračun PDV-a, ali isti će se koristiti za knjiženje u financijskom knjigovodstvu.

Kako isporuka po ovom ne završava u ZP, ne predlažemo korištenje ovog načina obračuna PDV-a. Umjesto ovog načina obračuna PDV koristiti načine obračuna PDV-a 14 ili 25. Ovaj način obračuna možete staviti van uporabe.

Isporuka po računu ne iskazuje se na obrascu PDV-a, već samo u obrascu ZP, a koja se javlja kod trostranih poslova unutar EU.

Koristiti se kada se isporuka po izlaznom računu iskazuje na poziciji I.2 obrasca PDV. Isporuka po ovom načinu ne iskazuje se u obrascu ZP. Redovni račun oporezovan je sukladno propisima zemlje u kojoj je obavljena isporuka, a u program se unosi iznos računa bez obračunatog PDV-a zemlje u koju je dobro isporučenu u svrhu iskazivanja isporuke na obrascu PDV-a u RH. Ako se u 4D Wandu rade računi s poreznim stopama zemlje u kojoj se isporučuju dobra, iznos bez PDV bit će iskazan na I.2. obrasca PDV-a.

Ovaj način obračuna PDV se koristi kada po izlaznom računu oporezive stavke završavaju na pozicijama  II.1., II.2. ili II.3 obrasca PDV-a, dok neoporezive stavke (tarifa 5) završavaju na poziciji I.9 obrasca PDV-a.

Koristi se kod posebnog postupka oporezivanja isporuka usluga i dobara na daljinu u drugim državama članicama EU kupcima koji nisu porezni obveznici (OSS), a PDV se obračunava po stopama PDV-a države članice potrošnje. Isporuka po izlaznom računu ne iskazuje na redovitom obrascu PDV-a niti u knjizi izlaznih računa, već u posebnim evidencijama prodaje robe na daljinu. Kod korištenja ovog načina obračuna svako detaljno izučiti zakonske odredbe da li isporuka potpada pod posebni postupka oporezivanja na daljinu, te što je potrebno radi dokazivanja istog.

Ovaj način obračuna PDV-a po izlaznom računu koristi se kada se ukupna isporuka po izlaznom računu  iskazuje na poziciji I.4. obrasca PDV-a (Obavljene usluge unutar EU) nebitno da li se na računu pored usluge  nalazi i roba. Isporuka se iskazuje u ZP obrascu kao  vrijednost obavljenih usluga.

 

Način obračuna PDV na ulaznim računima

Koristi se za domaće ulazne račune na kojima je obračunat pretporez po stopama 25%, 13% i 5%, kao i za ulazne račune na kojima su iskazani iznosi koji ne podliježu oporezivanju PDV-om. Svi računi s oznakom R1 iskazuju se u knjizi ulaznih računa (obrazac URA), a kako se Poreznoj upravi dostavlja obrazac URA, račune od inodobavljača koji nemaju hrvatski PDV ID ne bi trebalo unositi s navedenim načinom obračuna PDV-a.
Ulazni računi s oznakom R1 završavaju automatski u obračun PDV-a bez obzira na plaćanje Ako je u podacima o tvrtki na poziciji vrsta računa oznaka R-1.
Kada je u podacima o korisniku na poziciji vrste računa oznaka R-2, tada u obračun PDV-a završavaju samo plaćeni R1 i R2 računi.

Ovaj način obračuna PDV-a mogu koristiti obveznici PDV-a koji PDV obračunavaju prema naplaćenim naknadama iz razloga što neki izvještaji obrađuju samo R-2 ulazne račune.
Radi obračuna PDV-a prema naplaćenim naknadama u podacima o korisniku na poziciji vrsta računa treba staviti oznaku R-2 i tada u obračunu PDV-a završavaju samo plaćeni računi nebitno jesu li unijeti kao R1 ili R2.
Ako je u Podacima o korisniku na poziciji Vrsta računa odabrana opcija (R1) Poduzeće u sustavu PDV-a i obračunava PDV na temelju izdanih računa, ulazni računi s oznakom R2- Mora biti plaćena će završiti u obračun PDV-a tek ako je u cijelosti plaćena.

Ovaj način obračuna PDV se koristio kada se PDV pri uvozu priznavao kada je plaćen. Kako se sada PDV pri uvozu može priznavati bez obzira je li plaćen, ovaj način obračuna PDV-a više ne bi trebalo koristiti. Ako se na ulaznom računu za uvoz ipak odabere ovaj način obračuna PDV-a, isti će završiti u obračun PDV-a samo ako je plaćen.

Na ulaznom računu s ovim načinom obračuna PDV-a nije moguće iskazati iznos oporezive osnovice, odnosno iznos pretporeza. Račun s ovim načinom obračuna PDV-a završava u obračun PDV-a nebitno na plaćanje i to u evidenciji uvoza.

Ovaj način obračuna PDV-a koristiti se za tuzemni prijenos porezne obveze (između domaćih poreznih obveznika) kada primatelj isporuke treba obračunati PDV. Iznos priznatog poreza po računu iskazuje se na III.4 obrasca PDV-a, Iznos obveze poreza iskazuje se na II.4 obrasca PDV-a.

Ovaj način se primjenjuje kod stjecanja dobara (ne za usluge) kada primatelj treba obračunati PDV.Iznos poreza se iskazuje na II.5, II.6 i II.7 obrasca PDV-a, a predstavlja zbroj priznatog i nepriznato pretporeza s računa. Iznos priznatog pretporeza iskazuje se na III.5, III.6 i III.7 obrasca PDV-a. Ulazni računi po ovom načinu obračuna PDV-a iskazuje se u obrascu PDV-S.

Ovaj način se primjenjuje kada primatelj za primljene usluge iz EU treba obračunati PDV. Iznos poreza se iskazuje na II.8, II.9 i II.10 obrasca PDV-a, a predstavlja zbroj priznatog i nepriznato pretporeza. Iznos priznatog pretporeza iskazuje se na III.8., III.9 i III.10 obrasca PDV-a. Iskazuje se na VIII.4. obrasca PDV-a i u obrascu PDV-S.

Ovaj način se primjenjuje za primljene isporuke dobara od poreznih obveznika bez sjedišta u RH kada primatelj treba obračunati PDV. Iznos obračunatog PDV iskazuje se na II.11, II.12 i II.13 obrasca PDV-a, a predstavlja zbroj priznatog i nepriznato pretporeza. Iznos priznatog pretporeza iskazuje se na III.11, III.12 i III.13 obrasca PDV-a. Ne iskazuje se na VIII.4 obrasca PDV-a.

Ovaj način se primjenjuje kod uvoza dobara kada uvoznik ima odobrenje carinarnice da obračunati PDV pri uvozu može u PDV obrascu iskazati kao obračunsku kategoriju. Po računu obveza za PDV se iskazuje na II.15 obrasca PDV-a, iznos priznatog pretporeza na III.14 obrasca PDV-a.

Ovaj način obračuna PDV koristi se za iskazivanje stjecanje dobara iz EU u okviru trostranog posla, pri čemu se obveza za PDV iskazuje na II.5. II.6 i II.7, a korištenje pretporeza na pozicijama III.5., III.6 i III.7 obrasca PDV-a. Iskazuje se u obrascu PDV-S, te na VIII. 6 obrasca PDV-a.

Ovaj način obračuna PDV koristi se za iskazivanje primljenih usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH, pri čemu se obveza za PDV iskazuje na II.11, II.12 i II.13, a korištenje pretporeza na pozicijama III.11, III.12 i III.13 obrasca PDV-a. Iskazuje se na VIII.4. obrasca PDV-a.

Ovaj način obračuna PDV-a se koristi za iskazivanje PDV-a pri uvozu koji odmah završava u obračunu PDV-a bez obzira je li PDV pri uvozu plaćen. S obzirom na zakonsku mogućnost da se obračunati PDV kod uvoza odmah može uključiti u obračun PDV-a, predlažemo kod uvoza korištenje ovog načina obračuna PDV. Iznos obračunatog PDV se iskazuje na III.14 obrasca PDV-a.

Ovaj način obračuna daje mogućnost da određeni ulazni račun ne uključuje u obračunu PDV-a i predstavlja samo mogućnost. Ako ulaznom računu dodijelite ovaj način obračuna PDV-a isti se neće naći u knjizi ulaznih računa (obrazac URA) niti u bilo kojoj drugoj poreznoj evidenciji.
Dakle, ovaj način obračuna PDV kod ulaznih računa treba koristiti samo kada se ulazni račun trajno isključuje iz obračuna PDV-a, a može se koristiti za domaće i ino ulazne račune.
Ako se ovaj način obračuna PDV-a koristi za veći broj ulaznih računa, tada treba razmišljati da se koristi određeno mjesto troška kako bi se u mogli isfiltrirati navedeni računi, odnosno kako bi se mogao dobiti pregled računa koji nisu uključeni u obračun PDV-a. Naravno u rekapitulacijama dokumenata uvijek je moguće dobiti pregled ulaznih računa prema vrsti obračuna PDV-a, kao i pregled računa neuključenih u obračun PDV-a.

Ovaj način obračuna PDV-a se koristi kada se osnovica po ulaznom računu dijeli na priznati i nepriznati dio, a ukupni iznos priznate osnovice treba iskazati i na poziciji VIII.1.1.2 obrasca PDV-a. Ostale napomene koje su navedene za način obračuna PDV-a R-1 Ne treba biti plaćeno, vrijedi i za ovaj način obračuna PDV-a. Dakle, ovaj način obračuna PDV se ne koristi ako se ukupno priznata osnovica ne iskazuje na poziciji VIII.1.1.2 obrasca PDV-a.

Ovaj način obračuna PDV-a se koristi kada se osnovica po ulaznom računu iz uvoza dijeli na priznati i nepriznati dio, a ukupni iznos priznate osnovice treba iskazati i na poziciji VIII.1.1.2 obrasca PDV-a. Iznos priznate osnovice PDV-a iskazuje se na poziciji III.14 PDV obrasca.Ovaj način obračuna PDV se ne koristi ako se ukupno priznata osnovica ne iskazuje na poziciji VIII.1.1.2 obrasca PDV-a.

Ovaj način obračuna PDV-a se koristi kada se osnovica po ulaznom računu od članice EU dijeli na priznati i nepriznati dio, gdje se ukupni iznos priznate osnovice iskazuje na III.5, III.6 i III.7. i na poziciji VIII.1.1.2 obrasca PDV-a. Na poziciji II.5, II.6 i II.7 iskazat će se zbroj priznate i nepriznate osnovice, odnosno zbroj priznatog i nepriznatog pretporeza.
Ovaj način obračuna PDV se ne koristi ako se ukupno priznata osnovica ne iskazuje na poziciji VIII.1.1.2 obrasca PDV-a.

Ovaj način obračuna PDV-a se koristi kod stjecanja dobara iz EU, ali kada se isto ne iskazuje u obrascu PDV-S sukladno zakonskim propisima. Iznos priznatog pretporeza iskazuje se na III.5, III.6 i III.7. Iznos obveze za PDV iskazuje se na II.5, II.6 i II.7. Ne iskazuje se u obrascu PDV-S.

Ovaj način obračuna PDV-a se koristi kod primljenih usluga iz EU, ali kada se isto ne iskazuje u obrascu PDV-S. Iznos priznatog pretporeza iskazuje se na III.8, III.9 i III.10. Iznos obveze za PDV iskazuje se na II.8, II.9 i II.10. Iskazuje se na VIII.4. obrasca PDV-a.

Ovaj način obračuna PDV-a se koristi kada se osnovica po ulaznom računu od članice EU dijeli na priznati i nepriznati dio, gdje se ukupni iznos priznate osnovice iskazuje na III.8, III.9 i III.10. i na poziciji VIII.1.1.2 obrasca PDV-a. Na poziciji II.8, II9 i II.10 iskazat će se zbroj priznate i nepriznate osnovice, odnosno zbroj priznatog i nepriznatog pretporeza. Iskazuje se na VIII.4. obrasca PDV-a.

Ovaj način obračuna PDV se ne koristi ako se ukupno priznata osnovica ne iskazuje na poziciji VIII.1.1.2 obrasca PDV-a.

 

 

 

 

 


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.